Stare druki

800.
BALDAEUS Philippus – Wahrhaftige Ausführliche Beschreibung Der Berühmten Ost-Indischen Kunsten Malabar Und Coromandel, Als auch der Insel Zeylon: Samt dero angräntzenden und untergehörigen Reichen, Fürstentühmen, Ländern, Städten [...]. Durchgehends verzieret mit neuen Landkarten und Abbildungen der vornehmsten Städte, Festungen, Trachten, Thiere, Früchte etc. so in India selbst nach dem Leben gezeichnet und folgends mit Fleiss zu Kupfer gebracht. Benebst einer Umständlichen und Gründlichen Entdeckung der Abgötterey der Ost-Indischen Heyden, Malabaren, Benjanen, Gentiven, Bramones &c [...]. Anitzo aber aus dem Niederländischen ins Hochteutsche mit Fleiss übergesetzt [...]. Amsterdam 1672. Bey Johannes Janssonius von Waesberge Und von Someren. folio, sztychowany frontispis, s. [6], 610, [26], tabl. 34. opr. skóra z epoki.
Otarcia okł., skóra na grzbiecie nieco przetarta w kilku miejscach, napisy na grzbiecie częściowo zatarte, ślady zawilgocenia na marginesie kart, podklejony ubytek marginesu dwóch tablic (po s. 12 i 256), niewielkie naddarcia marginesów kilku kart, poza tym stan dobry. Nieliczne odręczne zapiski. Bogato ilustrowany opis podróży po Indiach Wschodnich i Cejlonie. W tekście 2 całostronicowe portrety, 55 miedziorytowych ilustracji (w tym całostronicowe), na 34 dwustronicowych tablicach widoki i plany miast, mapy; 3 tablice zawierają przykłady pisma używanego na Cejlonie. Na ozdobnym frontispisie ukazano dzikie zwierzęta i tubylców prezentujących cejlońskie towary: kość słoniową, cynamon, owoce, kosztowności. Autorem książki jest holenderski minister i pastor, który przemierzał opisywany region wraz z armią holenderską obejmującą w posiadanie Cejlon. Ze szczegółami opisywał warunki naturalne, życie mieszkańców, zwyczaje i obrzędy religijne. Po kilkuletnim pobycie na wyspie powrócił do Holandii, gdzie zmarł w wieku 39 lat.
8.400.–
801.
[DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery] – Vom Entstehen und Untergange der Polnischen Konstitution vom 3-ten May 1791. Zweyter Theil. [Lipsk] 1793. [Wyd. J.B.G. Fleischer]. 8, s. [6], 330. opr. kart. z epoki, obcięcie barwione.
E. 15, 254. Stan dobry. Do kompletu brak t. 1. Ekslibris herald. "Bibliotheca Seckendorfiana", podpis własn. Niemiecki przekład "O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 Maja", dokonany przez B. S. Lindego. Polski oryginał ukazał się w tym samym roku. Prezentowana tu druga część dzieła omawia "upadek konstytucji" ("Vom Untergange der Polnischen Konstitution vom 3-ten May 1791". Współautorami polskiego tekstu byli: Franciszek Ksawery Dmochowski, Stanisław i Ignacy Potoccy i Hugo Kołłątaj.
800.–
802.
GRUBER Teodor – Mysli przebrane z Kaznodzieiow rożnych Przednieyszych Francuskich y Niemieckich ułozone na Kazania o Taiemnicach Nayświętszey Maryi Panny przez X. Teodora Grubera [...] po rożnych Ambonach w Miastach Stołecznych Opowiadane. A teraz z pozwoleniem Zwierzchności Drugi raz wydrukowane. Częstochowa 1779. W Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey. 8, s. [10], 452, [9]. opr. psk. z epoki.
E. 17, 423; Świdziński 475. Otarcia okł., otarcia strony tyt. Druk jasnogórski. Tom kazań. Kontynuacja ukazała się w tym samym roku jako "Kazania na niektóre uroczystości SS. Pańskich".
860.–
Sprzedano za: 860.–
803.
GUTOWSKI Waleryan – Panegiryczne niektore dyskvrsy dvchowne, y rozne insze kazania Przy Celnieyszym y obfitszym Audytorze, w Kośćiołach zwłaszcza Krakowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego ... Franciszkanina. Náuk Wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktora, Prowincyey Polskiey Oycá, y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kustosza. [...] podane. W Krakowie 1675. Druk. Dźiedźicow K. Schedla, I. K. M. Typogr. 4, s. [36], 713, [45]. opr. skóra zdob. z epoki.
E. 17, 477. Niewielkie otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz, kilka składek lekko poluźnionych, tylna wyklejka zachowana w połowie, pęknięta w grzbiecie. Egzemplarz z księgozbioru Zofii Potockiej, żony Stanisława Szczęsnego Potockiego, z jej odręcznym podpisem i piecz. "Biblioteka Tulczynska". Zaw. 30 kazań m.in.: Kleynot hyacyntowy, Szczvpłe Wielkiego Ewangelisty compendvum, Człowiek troisty, Architekt przedwieczny, Paralisz grzechowy, Rowny dział brata z siostrą, Strach vniwersalny, Prezerwatywa moralna od morowego powietrza. Na końcu regestr. "W kazaniu IX dowodzi, że póki w Polsce domowe niezgody, póty niczego dobrego nie można się spodziewać" (Estreicher).
W. Gutowski (1629-1693) - franciszkanin, autor kazań o treści teologicznej. Studiował w Rzymie. Przyczynił się znacznie do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego bł. Kingi. W zbiorach kazań zamieścił wiele treści teologicznych, opartych na szerokiej znajomości Pisma św., dzieł Ojców Kościoła, teologów średniowiecznych i współczesnych mu pisarzy. Głęboką treść potrafił łączyć z oryginalną formą.
4.000.–
804.
HOMER – Iliada Homera przekładania Franciszka Dmochowskiego. T. 1-2. Warszawa 1800. Druk. Xięży Piiarów. 8, s. [20], 331; [4], 352. opr. psk. z epoki z szyldzikami, obcięcie barwione.
Grzbiety i krawędzie opr. lekko otarte, stan dobry. Piecz. własn.: "Włodzimierz Tomanek". Obszerna odręczna zapiska z epoki na odwrocie karty tyt. t. 1. W 1801 ukazał się t. 3 - końcowy, uzupełniający tom do tłumaczenia "Iliady" (patrz też. poz. 1000).
1.200.–
805.
JELEŃSKI Gedeon – Mowa Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana ... starosty sądowego powiatu mozyrskiego [...] Prezyduiącego w Sądach J. K. Mci Assesorskich W. X. L. w Grodnie, Przy pożegnaniu tychże Sądow Roku 1778 Miesiąca Kwietnia 27 Dnia miana. B. m. 1778. 4, s. [8]. brosz.
Drobne zaplamienia. Estreicher nie notuje.
360.–
Sprzedano za: 850.–
806.
[KARPIŃSKI Franciszek] – Piesni nabożne. W Supraslu 1792. W Drukarni J. K. Mći: XX. Bazylianów. 8, s. [8], 84. opr. XX-w. psk.
E. 19, 143; Cubrzyńska 383. Atramentowe zaplamienie obu wyklejek, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Egzemplarz z biblioteki Emila Zegadłowicza, z jego podpisem własnościowym i dopiskiem "Gorzeń Górny". Zaklejona piecz. na stronie tyt. Wyd. I (wariant A). Zaw. m.in.: Pieśń poranna ("Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki!"), Pieśń o Narodzeniu Pańskim ("Bóg się rodzi, moc truchleje"), Pieśń o Męce Pańskiej, Pieśń o miłości bliźniego, Pieśń na pamiątkę 3. Maja 1791, Psalm 122 - W nieszczęściach Kraju, Psalm 19 - Za Króla idącego na Wojnę, Pieśń o deszcz. "Typograficznie - jeden z bardziej udanych tomików pras supraskich, umiejętna kompozycja tekstu z ozdobnikami typograficznymi (Cubrzyńska). Nieczęste (Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz).
F. Karpiński (1741-8125) - poeta, czołowy liryk polskiego sentymentalizmu. Dokonał radykalnego przeobrażenia istniejących ówcześnie wzorów i stylu poezji, zwłaszcza miłosnej; odrzuciwszy retoryczność i pseudonimowanie uczuć, wprowadził do liryki formę bezpośredniego i szczerego wyznania. Karpińskiego nazwano "poetą serca". Zasadzie ujmowania przeżyć odpowiadało dążenie do prostoty i naturalność stylu, co stało się wzorem dla romantyków, a zwłaszcza A. Mickiewicza.
2.400.–
Sprzedano za: 8.500.–
807.
[KOŁŁĄTAJ Hugo] – O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791. [Cz. 1-2]. Metz [właśc. Kraków lub Lipsk] 1793. [Wyd. F. K. Dmochowski]. 8, s. X, [2], 244; [6], 308. razem opr. psk. złoc. z epoki.
E. 15, 254. Grzbiet otarty, otarcia krawędzi okł., stan dobry. Notatka z epoki na przedniej wyklejce. Wyd. I. Współautorami dzieła byli: I. Dmochowski, I. i S. Potoccy. "Pamflet polityczny prowadzący do konkluzji, że szanse sejmu i wojny 1792 r. zaprzepaścił Stanisław August" (PSB). Autorzy książki przypisali sobie autorstwo projektu ustawy zasadniczej, choć faktycznie pochodził on od króla. Fałszywy obraz wydarzeń obowiązywał przez 170 lat, skorygował go dopiero E. Rostworowski w 1963.
2.000.–
Sprzedano za: 3.400.–
808.
[KRASICKI Ignacy] – Kalendarz obywatelski przez X. B. W. [krypt.]. W Warszawie 1794. Nakł. i Drukiem M. Grölla. 8, s. 64. opr. XX-w. ppł.
E. 20, 221. Stan dobry. Piecz. i podpis A. K. Zarzeckiego, ekslibris A. Zarzeckiego. Wyd. I. "Podaje daty dziejowe porządkiem miesięcy i dni z historyi polskiej przytaczając autorów" (Estreicher).
980.–
809.
[KRASICKI Ignacy] – Listy i pisma różne X. B. W. [krypt.]. T. 1-2. W Warszawie 1786-1788. Nakładem i Drukiem Michała Grölla Księgarza Nadwornego J. K. Mci. 8, s. 195, [5]; 156. razem opr. XX w. skóra.
E. 20, 222. Niewielki ubytek szyldzika na grzbiecie, miejscami niewielkie zabrązowienia papieru, stan dobry. Podpis własnościowy Emila Zegadłowicza na przedniej wyklejce. "Na czele, przywilej króla na: Listy i pisma. O związkach rolnictwa. Gottscheda Grammatyka" (Estreicher). Na ostatnich stronach t. 1 katalog książek wydanych przez Grölla. "W l. 1786-8 wydane zostały, bez wiedzy autora, dwa tomiki bardzo niestarannie dobranych pism, wierszy, utworów prozaicznych (tu m.in. po raz pierwszy niektóre z tzw. powieści wschodnich)" (PSB).
2.800.–
810.
[KRASICKI Ignacy] – Satyry. W Warszawie 1779. Nakładem y Drukiem Mich. Grölla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci. 8, s. [8], 125, [1]. opr. XX-w. skóra.
E. 20, 225. Karta tyt. nieco zaplamiona, z podklejonym naddarciem, stan dobry. Egzemplarz z księgozbioru Emila Zegadłowicza, z jego podpisem własnościowym. Strona tyt. ze zdobnikiem w kształcie liry, zamknięta ozdobną ramką typograf. Na kolejnych dwóch kartach przywilej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Grölla na druk "Satyr" i dwóch innych dzieł. Kolejną kartę zajmuje spis treści, wymieniający tytuły wszystkich 12 satyr. Na następnych 5 kartach wydrukowano wierszowaną dedykację autorską "Do króla". Na ostatniej stronie umieszczono tekst "Michał Gröll do Przedrukiwaczow": "Siodme Przykazanie. Nie kradniy [...]. Kto kradł, niech więcey nie kradnie". Pierwsze wydanie "Satyr" Krasickiego. Zaw. m.in.: Świat zepsuty, Szczęśliwość filutów, Oszczędność, Pijaństwo, Żona modna. "'Satyry' należą do najpopularniejszych i najwyżej cenionych dzieł epoki" (LPPE).
3.200.–
Sprzedano za: 3.200.–
811.
LEOPOLIEN. Informatio Super Dubio Utrum Constet de Jure quaesito Universitatis Cracoviensis, ad Scholam Metropolitanam Leopoliensem, uti & tanquam Coloniam suam Academicam, nunquam in controversiam vocato? B. m. [nie przed 1769]. folio, s. [30]. brosz. wt.
E. 18, 576. Brak ostatniej karty (erraty?), poza tym stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
812.
LIST powtórny Do Wielebnych OO. Jezuitów Collegium Lwowskiego. Z Reflexyami na Skrypt o Erekcyi pretendowaney we Lwowie Akademii przez Ich swieżo wydany Roku 1761. B. m. I 1761. folio, s. [38], mapa 1. brosz. wt.
E. 18, 553. Podklejone niewielkie ubytki tablicy, drobne zaplamienia. Po tekście podpisany "Przyiaciel". Głos w sprawie zatargu między Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Lwowską. Na tablicy schematyczna mapa ukazująca ostrzał Krakowa i Zamościa przez ufortyfikowany Lwów.
640.–
813.
[MIROWSKI Paweł] – [Młotek Duchowny w sercach ludzkich tor Chrystusow dreluiacy. W Krakowie censurowany. We Gdańsku 1656. Drukowano przesz (sic) Davidá Friederica Rhetiusza]. 8, k. [184]. opr. XX-w. psk.
E. 33, 129. Grzbiet lekko nadpęknięty, niewielki ślad zawilgocenia. Egz. niekompletny - brak 10 kart, w tym początkowych i końcowych, a także kart rozpoczynających wszystkie cztery rozdziały ("drelowania"). Piecz.: "Zbiór Wiktora Gomulickiego"ekslibris Emila Zegadłowicza (autorstwa Ludwika Misky'ego). Na przedniej wyklejce odręczne notatki Zegadłowicza dotyczące książki. "Książka ma treść dewocyjną, a składa się z czterech 'drelowań'. Mówi o czytaniu Pisma św., o radości dobrego sumienia, o Krzyżu św., o pokorze, o deptaniu godności, o przyjmowaniu sakramentów itp. Przed każdym 'drelowaniem' rycina jakiegoś gdań. rytownika [tu zachowana tylko jedna]. Na końcu księgi bywają dodane wiersze odpowiedniej treści, nader nędznie rymowane. Kończy: Regestr co się w których xięgach zamyka" (Estreicher). Nieczęste.
2.000.–
814.
MONTANUS Johannes Baptista da – Explicatio eorvm, qvae pertinent, tvm ad qvalitates simplicivm medicamentorum, tum ad eorundem compositionem. A Vincentio Casali Brixiano exceptvs ex Ioannis Baptistae Montani, physici Veronensis decretis. [Padwa?] 1553. 8, k. 64
[oraz] Explicatio eorvm, qvae pertinent ad tertiam partem de componendi medicamentis. A Ioanne Baptista Montano physico Veronensi dictata, et a Vincentio Casali Brixiano adnotata. [Padwa?] 1553. 8, k. 69. razem opr. perg. z epoki.
E. 14, 72. Okł. nieco otarte, grzbiet przebarwiony. Zapiski z epoki na przedniej wyklejce i w tekście, podkreślenia fragmentów tekstu. Traktat medyczny dedykowany w druku Janowi Tarnowskiemu, kasztelanowi krakowskiemu. Na odwrocie strony tytułowej części drugiej umieszczono wiersz "Valentinvs Lvblinvs physicvs Polonvs". Estreicher podaje nieco inne brzmienie tytułu: "... A [...] excerpta ex decretis Ioannis Baptistae Montani [..]". Nieczęste.
3.200.–
Sprzedano za: 3.200.–
815.
[NARUSZEWICZ Adam] – Dyaryusz podrozy Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta krola polskiego na Ukrainę i bytnosci w Krakowie aż do powrotu do Warszawy dnia 22 lipca roku 1787. W Warszawie [nie przed 1787]. W Drukarni P. Dufour [...]. 8, s. [2], 320, 6. opr. późn. psk.
E. 23, 46. Okł. nieco otarte, stan dobry. "Dyaryusz kończy się na str. 313, poczem idzie: Do Najj. Pana na przybycie do Krakowa od XX. Trynitarzów (wiersz). Mowa JP. Potkańskiego Starosty Radomyskiego w Końskich d. 16 lipca. Dodane na 6 stronach: koniec listu pisanego z Kiiowa do pewnego przyjaciela a oddanego do kantoru Doniesień rozmaitych, aby służył za dalszy ciąg Dyaryusza podróży. (Opis Kijowa). Od str. 79 zaczyna się d. 25 marca pobyt w Kaniowie, idzie on do 9 maja (strona 150), poczem ruszono napowrót do Warszawy [...]. J. Muczkowski notuje na egzemplarzu Bibl. Jagiell., iż zdaje się, że ten dyaryusz nie jest płodem A. Naruszewicza, bo tu wszystkie rzeczy wyłożono innym sposobem, a nadto mieści się tu wiele szczegółów historycznych, które się tyczą miejsc zwiedzanych przez króla" (Estreicher).
900.–
Sprzedano za: 2.000.–
816.
OWIDIUSZ – P. Owidivsza Nasona Metamorphoseon, To iest Przeobrażenia, Ksiąg Piętnaście. Przekładania Iakvba Zebrowskiego. W Krakowie 1636. W Drukarni Franciszka Cezarego. 4, s. [8], 402 [jest mylnie 401], [4]. opr. perg. z epoki.
E. 23, 535. Zaplamienia, otarcia i niewielkie ubytki okł., naddarcia wyklejek, załamania narożników części kart, niewielkie ślady zawilgocenia. Stare zapiski własnościowe: po tekście zasadniczym: "Xięga Woyciecha Dominika Rodłowskiego karła Nayjasnieyszego Jana Kazimierza krola Polskiego [...]", na odwrocie strony dedykacyjnej podobny wpis po łacinie oraz zapewne nieco późniejszy podpis Epimacha-Szypiłło, bazylianina. Piecz. J. Krzyżanowskiego. Pomyłka w paginacji: numer strony 386 powtórzony na sąsiadujących stronach. Strona tytułowa obwiedziona bordiurą drzeworytową, na odwrocie strony tyt. drzeworytowy herb Zamoyskich. Pierwszy polski przekład poematu epickiego Owidiusza.
6.000.–
Sprzedano za: 6.000.–
817.
[POPE Aleksander] – Listy Heloizy y Abeilarda z francuzkiego J. P. Colardeau na polskie przetłomaczone przez ***. W Warszawie 1786. W Drukarni P. Dufour, Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci. y Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetów. 8, s. 42. opr. XX-w. skóra.
E. 25, 65. Karta tyt. nieco otarta, stan dobry. Egz. z księgozbioru Wiktora Gomulickiego (piecz.). Wyd. II. Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz. Rzadkie.
1.600.–
Sprzedano za: 1.600.–
818.
PROPUGNATIO Jurium, Privilegiorum et Praerogativarum Generalis Regni Scholae Universitatis Cracoviensis, adversus praetensam Erectionem Academiae in Collegio Leopoliensi RR. Patrum Societatis Jesu A. D. 1759. [Kraków 1759]. folio, s. [108].
[oraz] SUMMARYUSZ Całey Sprawy Względem otwarcia Akademii Jezuickiey we Lwowie, na Seymiki przed Seymowe prześwietnych Woiewodztw, Zięm [!], Xięstw y Powiatow Koronnych y W. X. L. od Akademii Krakowskiey Roku 1760. Dla informacyi podany. [1760]. folio, s. [4]. brosz. wt.
E. 25, 302; E. 30, 53. Zaplamienia pierwszej strony "Propugnatio", podklejony ubytek ostatniej karty tego druku. Ślad zawilgocenia kart "Summariusza". Stare zapiski. "Jest to zbiór pism w czasie procesu Akademii krak. z lwowską oddzielnie wydawanych [...]. Czasem bywa z tym zbiorem oprawne: Summaryusz całey sprawy względem otwarcia Akademii Jezuickiey we Lwowie" (Estreicher).
480.–
Sprzedano za: 480.–
819.
Tissot [Szymon Andrzej] – Rada dla literatow, sedentaryuszow y tych wszystkich, ktorzy przywiazanemi do urzędu swoiego, pracami rozumu zdrowie swoie wycieńczaią. Przez P. Tyssot Doktora y Professora Medycyny w Akademii Lauzanskiey Wydana. A dla pożytku publicznego z Francuzkiego na język Oyczysty Przełozona. przez X. Joachima Karwowskiego S. P. W Warszawie 1774. W Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum. 8, s. [12], 150, [1]. brosz.
E. 31, 167. Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte i zabrudzone, papier miejscami zażółcony. Egz. nieobcięty. Podpis własn. (Ludwik Karczewski, 1852, Kraków), zapiski na ostatniej stronie. "Opisuje choroby właściwe uczonym i literatom (nerwy, brak snu, choroby kiszek i żołądka, kamień etc.) i podaje wskazówki, jak ich unikać. Herbaty napój najszkodliwszy, kawa nie tak naganna. Tytoń i tabaka szkodliwe. Na brak snu lekarstwo wino dobre. Na końcu aprobaty" (Estreicher).
980.–
Sprzedano za: 980.–
820.
TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Eja Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. V Sanktpeterburge 1793. V Imperatorskoj Tipografii. folio, s. 21. brosz.
E. 31, 278. Podklejony odcięty narożnik jednej karty (z niewielkim ubytkiem tekstu), poza tym stan dobry. Tekst równoległy rosyjski i francuski. Pod tekstem imię carycy Katarzyny i nazwisko Jeana Ostermanna (kontrsygnatariusza). Świadek jednego z najtragiczniejszych momentów w dziejach I Rzeczypospolitej. Tekst traktatu podpisanego przez deputację sejmu grodzieńskiego - ostatniego i najbardziej burzliwego w tamtych czasach, obradującego pod lufami wojsk rosyjskich. Traktat sankcjonował II rozbiór Polski i pełne uzależnienie państwa polskiego od Moskwy.
1.400.–
Sprzedano za: 4.100.–