Czasopisma

ATENEUM Wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego. Red. Kazimierz Chodynicki. Wilno. Wydz. III Tow. Przyjaciół Nauk. 8.
Czas. BJ 1, 56. Czasopismo ukazywało się od 1923 do 1939 (14 tomów) i było poświęcone historii ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikowano w nim artykuły naukowe, źródła oraz recenzje. Autorami zaś byli historycy związani głównie z Uniwersytetem Stefana Batorego.
821.
R. 1: 1923, nr 1. s. III, [1], 115, tabl. 4, mapa 1. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami i podklejony, wewnątrz stan dobry. Okł. projektu Ferdynanda Ruszczyca sygn. "R".  Zaw. m.in.: J. Jakubowski - Czy istnieli kniaziowe Nieświescy?, M. Brensztejn - Zegarmistrzostwo wileńskie w wiekach XVI i XVII, K. Tyszkowski - Odgłosy rokoszowe na Litwie, H. Mościcki - Czacki i Targowica.
80.–
Sprzedano za: 80.–
822.
R. 4: 1927, z. 12: s. [2], 234, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Zesz. dedykowany prof. Ludwikowi Finklowi. Zaw. m.in.: S. Trzebiński - Zarys historji Wileńskiego Instytutu Medycznego, K. Chodynicki - Legenda o męczeństwie czternastu franciszkanów w Wilnie, F. Koneczny - Sprawy z Mengli-Girejem 1473-1504.
90.–
823.
BIULETYN Praski. Warszawa-Praga. Wyd. Komenda m. st. Warszawy. Druk. "Do boju!". 4. nr luzem.
Nr 26: 25 X 1944. s. [2].
Ślady złożenia. Druk na niebieskim papierze. Numer zaw. m.in. artykuł o wizycie delegacji PKWN w Moskwie, "Kolędę Warszawską" S. Balińskiego, artykuł "O zwalczanie pijaństwa" i "Akcja antybimbrowa".
40.–
Sprzedano za: 65.–
824.
CHATA Rodzinna. Pismo tygodniowe ilustrowane. Kowno. Red. K. Podgajski. 4. opr. ppł. z epoki.
R. 4: 1926.
Czas. BJ 2, 9 (późniejsze roczniki). Otarcia krawędzi okł., ślad po banderoli pocztowej na pierwszej stronie każdego numeru. Kompletny rocznik kowieńskiego tygodnika zaw. 46 numerów (od 10 I do 26 XII 1926). Numery obj. z reguły 8 s., czasem 4 lub 12 s. Na początku oprawiono dwa przypadkowe numery z wcześniejszych roczników (jeden z ubytkiem jednej karty). Pismo ukazywało się co najmniej do 1938. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 480.–
CZASOPISM Naukowy Księgozbioru Publicznego, imienia Ossolińskich. Lwów. 8.
Pismo ukazywało się w l. 1828-1834, zwykle po 4 zeszyty rocznie. Od 1831 ukazywało się jako: "Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich Wydawane", później było kontynuowane przez  "Bibliotekę Zakładu Imienia Ossolińskich".
825.
R. 2, zesz. 2. 1829. s. 152. brosz.
Niewielki ubytek tylnej okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Wspomnienie bitwy z Turkami i poległego na niey Władysława III, Słowniczek niektórych mniey, lub źle używanych polskich wyrazów, z uwagą właściwego ich znaczenia, Opisanie miasta Sambora i obwodu iego, Badanie, czyli mieszkańcy Rusi czerwoney mieli niegdyś iakie szczególne prawa pisane?
100.–
Sprzedano za: 420.–
826.
R. 3, zesz. 4. 1830. s. 176. brosz.
Otarcia okł., grzbiet reperowany, z ubytkami, ślady kornika na końcu. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Podróż Władysława królewica polskiego do Niemiec i Włoch, Wiadomość o uobyczaieniu Afryki (dokończenie), Wiadomość o księgach hetmańskich Stanisława Sarnickiego (dokończenie), Spis dzieł drukowanych i litografowanych w Galicyi roku 1830.
100.–
Sprzedano za: 130.–
827.
R. 7, zesz. 1-4. 1834. s. [2], 384, [3], tabl. 1. razem opr. ppł. złoc. z epoki.
Miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. Ostatni rocznik pisma. Zaw. m.in.: Opisanie głowy petryfikowanej znalezionej w cyrkule przemyskim, O uprawie i przechowywaniu buraków przeznaczonych do wyrabiania cukru, O pierwszym druku polskim w Krakowie, Historja młodości Zygmunta I czyli życia jego aż do wstępu na tron.
220.–
Sprzedano za: 400.–
828.
[JEDNODNIÓWKA]. "SPOŁECZEŃSTWO - Strażakowi". Jednodniówka wydana na pamiątkę 2-go Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży Pożarnych w Warszawie w czasie 15, 16 i 17 sierpnia 1924 r. Warszawa, 10-17 VIII 1924. Biuro Głównego Związku Straży Pożarnych. 8, s. 24. brosz.
Otarcia okł., naddarcie tylnej okł., załamania kart. Zaw. okolicznościowe teksty, np.: Służba publiczna, Spustoszenia pożarowe w Polsce, Prawne podstawy pożarnictwa polskiego, Związki strażackie, Organizacja strażactwa w Polsce.
120.–
Sprzedano za: 170.–
829.
[JEDNODNIÓWKA]. NASZA Droga. Jednodniówka. Tarnów, 1 XI 1946. Polski Związek b. Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów. 4, s. 32. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in. artykuły wspomnieniowe, biografie, listę 460 ofiar, nazwiska poszukiwanych. Jedna z pierwszych dokumentacji zbrodni popełnianych w obozach koncentracyjnych wydanych po zakończeniu wojny.
60.–
Sprzedano za: 60.–
830.
KALENDARZ Dziecka i Matki na lata 1929 i 1930. Pod red. Wandy Borudzkiej. Warszawa. Tow. Wydawnicze Bluszcz. 8, s. 230, VI, [18]. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, uszkodzony margines dwóch kart.
64.–
[KALENDARZ]. Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy [...]. Warszawa. Nakł. Wydawcy. 8. brosz.
Okł. nieco zakurzone, zapiski na przedniej okł., stan dobry. Piecz. W obu rocznikach na końcu taryfa domów Warszawy i przedmieść. Części kalendarzowe interfoliowane czystymi kartami.
831.
[...] na rok zwyczajny 1858. s. [16], 126, [3], VII, XXXIV, [6], 23, [1].
Zaw. m.in.: Historya kalendarstwa w Polsce, Kalendarz historyczny miasta Warszawy, Charakterystyka szyldów warszawskich, Opis roślin w sztuce lekarskiej używanych, Słówko o lokomobilach, O naczyniach kuchennych.
140.–
Sprzedano za: 185.–
832.
[...] na rok zwyczajny 1859. s. [16], 128, [4], XXIV, [1], XX, [20], 23, [1].
Zaw. m.in.: Teatyni w Warszawie, O dostojnościach i urzędach w dawnej Polsce, Żebractwo uliczne, Piorunowce czyli Fulguryty, Gospodarstwo stawowe, Gimnastyka pokojowa, Osuszenie Olkusza, Pomniki święte w Warszawie, Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska.
140.–
Sprzedano za: 340.–
833.
KALENDARZ Kombatantów Okręgu Krakowskiego na rok 1936. Kraków. Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 8, s. 160. brosz.
Dwa niewielkie ubytki przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Okładka Adama Franciszka Jaźwieckiego. Część redakcyjną oprac. F. Błoński. Zaw. m.in.: Poeta żołnierz - Józef Mączka, Rola i zadanie oficera W. P. w stanie spoczynku, omówienie historii poszczególnych związków i stowarzyszeń kombatanckich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
834.
[KALENDARZ]. Na Pogotowie Ratunkowe w Warszawie. Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny na rok zwyczajny 1906. Wydawnictwa rok 6. Warszawa. Tow. Doraźnej Pomocy Lekarskiej. 8, s. [4], V, [1], A-T, [1], XLVIII, 668, CIV, 35, [1], 64. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie ubytki narożników okł., grzbiet jednostronnie pęknięty, naddarcia ostatniej karty. Ekslibris., piecz. Zaw. m.in.: Pani domu w kuchni, Napoje, Estetyka w pokoju chorego, Gimnastyka szwedzka, Tablica śmiertelności, Z historyi handlu, Giełda, Ważniejsze banki prywatne, Towarzystwa kredytowe miejskie, Kasy posagowe, Koleje żelazne, Szpitale w Warszawie, Szpitale na prowincyi, Towarzystwa sportowe i kluby w Warszawie, Teatry warszawskie, Redakcye pism, Biblioteki, Zarząd cywilny Król. Pol., Cerkwie, Cmentarze, Adwokaci, Akuszerki, Apteki, Doktorzy według alfabetu, Kupcy, Taryfa domów w Warszawie i na Pradze.
180.–
Sprzedano za: 270.–
KOSMOS. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Red. B. Radziszewski. Lwów. 8.
Czas. BJ 4, 270. Na początku każdego tomu zbiorcza karta tyt., zbiorczy spis treści.
835.
R. 1: 1876. s. [4], 603, tabl. 13. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie marmoryzowane.
Okł. nieco zakurzone i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Teoryja gwiazd spadających, Przyczynek do geografii ogólnej i geografii miasta Lwowa, O trawieniu kiszkowem, Spostrzeżenia geologiczne w okolicach Przemyśla, Nieco o zapładnianiu u ssących (z tablicą!), Ustęp z opisu podróży do Japonii, O Koperniku.
160.–
Sprzedano za: 420.–
836.
R. 2: 1877. s. [2], IV, [2], 550, tabl. i map 7. brosz.
Niewielki ubytek narożnika tylnej okł., stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw. m.in.: O zjawisku tęczy bezbarwnej, O geologicznej budowie Euganeów wygasłych wulkanów pod Padwą, Kołowacizna czyli kręcik u owiec, Monografia wsi Lubienia i źródła siarczanego w tej miejscowości położonego, O cyklonach, Pieczara Postojny, Wycieczka na Podole.
140.–
Sprzedano za: 240.–
837.
R. 3: 1878. s. [2], IV, [2], 486, tabl. 2. brosz.
Stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. m.in.: Studyja z dziedziny fizyki teoretycznej, Kilka słów ogórnoszlązkiej szkole górniczej w Górach Tarnowskich, Źródła naftowe w zachodniej Galicyi, O możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na dowolną odległość, O telefonie, O zębach żab krajowych, O górniczo przemysłowej mapie Galicyi.
140.–
Sprzedano za: 500.–
838.
R. 4: 1879. s. [4], IV, 472, tabl. 1. brosz.
Stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw. m.in.: O zasadniczych prawach przyrody, O mylnem tłumaczeniu zjawiska przypływu i odpływu wód Oceanu, Rafy dolomitowe w formacyi wapienia muszlowego na Górnym Szląsku, O prawach mikrofonu, O wylewach wód w wielickiej kopalni, Astronomija u starych i nowszych ludów, Katastrofa w Cieplicach.
140.–
Sprzedano za: 420.–
839.
R. 5: 1880. (Z 6 rycinami w tekście, 1 tabl. litogr. i 3 autografowanemi). s. [2], IV, [2], 520, tabl. 4. brosz.
Załamania tylnej okł., niewielki ubytek narożnika przedniej, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. m.in.: Przyczynek do znajomości galicyjskiego dyluwjum, Sprawozdanie z badań geologicznych dokonanych między Gniłą Lipą a Strypą, Przekrój w środkowych Karpatach, Krótkie sprawozdanie z uskutecznionych we Lwowie [...] chemicznych rozbiorów towarów, napoi, używek i t.p. ciał, O metafizyce matematyki wyższej.
140.–
Sprzedano za: 420.–
840.
R. 6: 1881. (Z 3 tabl. kolor., 3 tabl. litogr., 3 tabl. autogr. i drzeworytami). s. [4], IV, [5]-595, tabl. 11. brosz.
Podklejone naddarcia przedniej okł. i pierwszych kart. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. m.in.: Przyczynek do flory Galicyi, Brzego Dniestru na Podolu galicyjskiem, Proces inkwizycyjny Galileusza podług najnowszych badań, Zmyślność jaskółki, Ból fizyczny i moralny, Przyczynek do teoryi pochodzenia i występowania nafty w Galicyi, Klucz do rozpoznania drewna ważniejszych drzew i krzewów leśnych i ogrodowych, Kopalnie oleju skalnego w Borysławiu, Kopernik jako lekarz.
140.–
Sprzedano za: 420.–
841.
R. 7: 1882. s. [4], IV, 406, tabl. i map 8. brosz.
Podklejone ubytki przedniej okł., tylna okł. obca. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: O kinetycznej równowadze płynu jednostajnie wirującego, O pojęciu grawitacyi, Chemiczno-techniczne rozbiory galicyjskich olejów skalnych, Darwin i znaczenie teoryi jego dla bijologii, Geologiczna budowa naftonośnego obszaru zachodnio-galicyjskich Karpat.
140.–
Sprzedano za: 440.–
842.
KURIER Świąteczny. Red. i wyd. A[dam] Łaszczyński. Warszawa. Druk. Czerwińskiego i Spółki. 4. razem opr. pł. z epoki.
[R. 13], nr 1-69: 20 XII 1875/1 I 1876-19/31 XII 1876.
Czas. BJ 4, 349. Do kompletnego rocznika brak 3 numerów: 35, 41, 53. Opr. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Każdy numer obj. 4 str. Ilustracje w tekście. Czasopismo humorystyczne ukazujące się od 1864 do 1918. Od nr-u 66 z 1902 nosiło podtyt.: "Tygodnik ilustrowany humorystyczno-satyryczny poświęcony grom i rozrywkom. Organ stosunków towarzyskich". Od 1906 do 1915 nie występował. Od n-ru 31 z 1915 z podtyt.: "Tygodnik humorystyczno-satyryczny". Od 1917 podtyt. znowu nie występował. W 1908 od 27 I do 27 VI w miejsce "Kuriera Świątecznego" ukazały sie jednodniówki: Żarty Świąteczne (2 II), Fraszki Świąteczne (9 II), Momus Świąteczny (16 II), Satyr Świąteczny (23 II), Żart Świąteczny (1 III).
420.–
Sprzedano za: 550.–
843.
KURJER Poranny. Warszawa. folio. brosz.
Wydanie jubileuszowe: 60 lat służby publicznej: I 1939. s. 76.
Niewielkie naddarcia krawędzi okł., okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan dobry. Historia warszawskiego dziennika i artykuły aktualne, np.: Osiedla szkolne, Snobizm u Prousta, Sześćdziesiąt lat muzyki polskiej, Rozwój idei lotniczej w ostatnich 60 latach, Odrodzona Warszawa, Wysiłki polskiej myśli konstrukcyjnej w dziedzinie motoryzacji, Życie towarzyskie Warszawy, Aptekarstwo w Polsce. Liczne ilustracje w tekście. Barwna okładka projektowana przez Jana Słomczyńskiego.
120.–
Sprzedano za: 160.–
844.
MAGAZYN Mód. Dziennik Przyjemnych Wiadomości redagowany przez Joannę Widulińską. [Tygodnik]. Warszawa. Nakł. J. Glücksberga. 4. opr. psk. z epoki.
R. 2, nr 1-51: 1836. s. [4], 304, tabl. 90.
Czas. BJ 5, 50. Okł. otarte, niewielkie atramentowe zaplamienie pierwszych kart, brak jednej tablicy? Stan tablic dobry i bardzo dobry. Do każdego numeru objętości na przemian czterech i ośmiu stron dołączano zwykle dwa barwne miedzioryty z przedstawieniami mód paryskich, wiedeńskich i berlińskich. Pierwsze w okresie międzypowstaniowym czasopismo skierowane do kobiet. Ukazywało się w l. 1835-1859, jego kontynuacją był "Magazyn Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego". Zawierało utwory literackie, powieści historyczne.
3.000.–
Sprzedano za: 3.000.–
845.
OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny. Red. G[abriel] Korbut, za red. L[eon] Niemyski. Warszawa. Wyd. L[eon] Niemyski, Druk. Laskauera i S-ki. 4. opr. niejednolita psk. z epoki.
R. 1, nr: 1-26: 5/18 XII 1902-7 (20) VI 1903. s. [2], VI, 632.
R. 1: nr: 27-53: 14 (27) VI 1903-11 (24) XII 1903. s. [633]-1272.
R. 2: nr: 1-53: 20 XII 1903/2 I 1904-18 (310 XII 1904. s. [2], VI, 1264.
R. 3: nr: 1:52: 25 XII 1904/7 I 1904-26 XII 1905. s. VIII, 1100.
Czas BJ 6, 34. Grzbiety nieco uszkodzone, grzbiet r. 3 nadpęknięty, bloki lekko nadpęknięte, opr. otarte, krawędzie pierwszych kilku kart nieco nadkruszone, miejscami podkreślenia kredką w tekście, wewnątrz stan dobry. Komplet wydawniczy. Na początku każdego wol. zbiorczy spis treści.
Dołączono: 1. LIPSKA Maria, LOTH Roman - Ogniwo 1902-1905. Bibliografia zawartości. Oprac. ... Wrocław 1957. Ossolineum. 4, s. XXXIV, [1], 258, [2], tabl. 2. brosz. PAN, Materiały Bibliograficzne, [t.] 6. Egz. nierozcięty. Stan dobry. Odręczne dedykacje autorów na karcie przedtyt. 2. STEMPOWSKI Stanisław - Pamiętniki (1870-1914). Wstęp Marii Dąbrowskiej. Wrocław 1953. Ossolineum. 8, s. XXIII, 428, [1], tablice. opr. wsp. ppł. Stan dobry. Piecz. własn.
"Ogniwo" - "Inicjatywa zmierzająca do powstania pisma zdecydowanie postępowego wyszła od kilkuosobowej grupy działaczy społecznych, publicystów o poglądach socjalistycznych lub do socjalizmu zbliżonych: Edwarda Abramowskiego, Rafała Radziwiłłowicza, Wacława Sieroszewskiego, Stanisława Stempowskiego i Stefana Żeromskiego. [...] Zasadniczy kierunek nadawała 'Ogniwu' grupa założycieli i najbliższych współpracowników, a przede wszystkim Stanisław Posner, Wacław Nałkowski, Stanisław Stempowski. Program polityczny 'Ogniwa' był zbliżony do założeń ideowych Polskiej Partii Socjalistycznej. Cechował go radykalizm postulatów politycznych i społecznych oraz wyraźna sympatia do idei niepodległości Polski. Wszyscy współpracownicy byli konsekwentnymi zwolennikami laicyzacji życia społecznego. Ich koncepcjom wolnomyślicielskim towarzyszyła zdecydowana walka z ciemnotą i zabobonem we wszystkich dziedzinach życia. W 1905 r. pojawiła się w 'Ogniwie' problematyka narzucona przez wypadki rewolucyjne. Pismo wyraźnie akcentowało swoją solidarność z walką obozu rewolucyjnego o swobody narodowe i społeczne. Zostało zlikwidowane w końcu 1905 r. za głoszenie haseł rewolucyjnych." (za "Historia prasy polskiej" pod red. J. Łojka "Prasa polska 1864-1918", War. 1976. PWN. s. 42).
2.400.–
846.
PAMIĘTNIK Fizyjograficzny wydawany staraniem E. Dziewulskiego i Br. Znatowicza. Warszawa. 4. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
T. 2. 1882. s. VI, [2], 521, [3], 2, [4], 116a-116b, tabl. 31.
Czas. BJ 6, 94. Przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, zaplamienia tylnej okł., brak tablicy nr 9, poza tym wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Jeziora łęczyńsko-włodawskie, Czarny Staw Gąsienicowy (pod Kościelcem), Nasze głazy narzutowe, Kopalnie olkuskie, ich przeszłość i przyszłość, Kilka słów o soli buskiej, O roślinności jawnokwiatowej okolic Warszawy, Ze Strzemieszyc do Solca, Przyczynek do terminologii owadniczej polskiej, O chrząszczach krajowych, Zwierzęta zaginione (diluwijalne), Mogiła w Żarnówce, Imiona niektórych plemion i ziem dawnej Polski.
320.–
Sprzedano za: 650.–
PAMIĘTNIK Religijno-moralny, czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osob. Warszawa. Druk. J. Glücksberga.
Czas. BJ 6, 101. We wszystkich tomach charakterystyczne zabrązowienia papieru. Pismo ukazywało się w miesięcznych zeszytach od 1841 do 1862 (od 1858 wychodziła seria 2.); na każdy tom składało się 6 zeszytów. "Pamiętnik" zawierał rozprawy teologiczne, opisy zwyczajów i obrzędów kościelnych, krótkie monografie historyczne poszczególnych parafii, klasztorów, świątyń, artykuły dotyczące historii Kościoła, kazania, listy pasterskie. Każdy tom zaw. zbiorczą kartę tyt. na początku i (poza t. 21) spis treści tomu na jego końcu.
847.
T. 11: 1846. 8, s. [4], 568, [4]. opr. późn. ppł.
Grzbiet oklejony papierem. Zaw. m.in.: Zgodność Pisma Śgo, podań dziejowych i badań antropologijnych, jakoteż zoologicznych w przedmiocie jedności rodu ludzkiego (dokończenie), Obrzęd obioru Papieża, Poświęcenie kościołów w Borkowicach i Niekłaniu, Kościół i klasztor księży franciszkanów w Lelowie, Opisanie kościoła z klasztorem księży bernardynów w mieście Skępem, Kościół i klasztor księży franciszkanów w Wyszogrodzie, List [...] missyonarza w Chinach, pisany do jednego z członków zgromadzenia Jezusowego.
200.–
Sprzedano za: 650.–
848.
T. 12: 1847. 8, s. [4], 584, [4]. opr. późn. ppł.
Grzbiet oklejony papierem. Zaw. m.in.: Historyczna wiadomość o klasztorach w dawnej Wielkopolsce, Wiadomość o kościele z klasztorem księży reformatów w mieście Żurominie, Kościół i klasztor księży franciszkanów w Lublinie, List [...] missyonarza  Apostolskiego w Teksas do [...] proboszcza w Claveizolles, Rozmaitość znaczeń wyrazu przyrodzenie, Doskonałość wewnętrznej budowy ciała ludzkiego.
200.–
Sprzedano za: 340.–
849.
T. 13: 1847. 8, s. [4], 552, [4]. opr. późn. ppł.
Grzbiet oklejony papierem. Zaw. m.in.: Zakon Mechitarystów, Kozienice - podług rękopismu ks. Franciszka Siarczyńskiego, Wiadomość historyczna o kościele parafialnym w mieście Raciążku Kujawskim, Proboszcz wiejski, O teraźniejszej wymowie kaznodziejskiej, Rzut oka na bieg działań żywotnych we wnętrzu ludzkiej budowy zachodzących.
200.–
Sprzedano za: 320.–
850.
T. 15: 1848. 8, s. [4], 568, [4]. opr. wsp. kart.
Zaplamienia pierwszych i ostatnich kart. Zaw. m.in.: O zmartwychwstaniu ciał, Wspomnienie o ks. Jakóbie Falkowskim, Wiadomość historyczna o kościele z klasztorem księży dominikanów w mieście Sochaczewie, Magnuszew, Krótka wiadomość o świątyniach rzymsko-katolickiego wyznania w królestwie polskiem, które w ostatnich latach dziesięciu albo z ruiny podźwignione, albo do stanu pierwotnej wspaniałości przywrócone [...] zostały, Tłómaczenie pisma Sgo na język polski w XIV i XV wieku i wyjątek z biblii królowej Jadwigi,.
220.–
Sprzedano za: 220.–
851.
T. 16: 1849. 8, s. [2], 568, [4]
[oraz] T. 17: 1849. 8, s. [4], 568, [4]. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Brak karty przedtyt. t. 16, stan dobry. Zaw. m.in.: Palingenezya, O trafnej metodzie uczenia Biblii w seminaryach, O godłach i symbolach religijnych, Opis kościoła parafialnego w mieście Rakowie, O synodzie łęczyckim, uważanym za najdawniejszy, Opis kościoła parafialnego w mieście rządowem Parczewie, Wiadomość o starożytnym kościółku świętego Idziego w mieście Inowłodzu, Rzecz o zasadzie tłómaczenia Biblii, O ubiorach kapłanów przy religijnych obrzędach w Starym i Nowym Zakonie używanych, Wiadomość historyczna o archikollegiacie Łęczyckiej, O przekładach Pisma Sgo na jezyki słowiańskie, Missye w Tybecie.
320.–
Sprzedano za: 320.–
852.
T. 18: 1850. 16d, s. [4], 567, [4]. opr. kart. z epoki.
Zaw. m.in.: Zasady obrzędów religijnych, Wsola, Opisanie kościoła z klasztorem księży Reformatów w Płocku, Historyczna wiadomość o kollegiacie Szkalbmierskiej, Kościół Radzymiński, List kapłana czeskiego z Ameryki.
220.–
Sprzedano za: 320.–
853.
T. 19: 1850. 16d, s. [4], 568. opr. kart. z epoki.
Niewielkie zaplamienia. Zaw. m.in.: O Beatyfikacyi i kanonizacyi świętych, O języku kościelnym, O początkach zakonu płci żeńskiej, Wspomnienia o kościele parafialnym we wsi Kawnicach pod miastem Koninem położonej, Wiadomość topograficzno-historyczna o osadach zwanych Złotoryą, tudzież o kościołach i kaplicach w tychże istniejących, Badania po Jordanie i Morzu Martwem.
220.–
Sprzedano za: 550.–
854.
T. 20: 1851. 16d, s. [4], 568, [4]. opr. kart. z epoki.
Zaw. m.in.: O Benedykcyach kościelnych, Wiadomość historyczno-archeologiczna o kościele parafialnym i innych w mieście Brzezinach poprzedzona statystycznym opisem miasta, Pogląd na powołanie, dzieje i sprawy zakonu Trynitarzy w Polsce, Listy świętego Karola Boromeusza do króla Polskiego Stefana Batorego, Wzmianka dziejowa o kościele Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej.
220.–
855.
T. 21: 1851. 16d, s. [4], 572. opr. kart. z epoki.
Zabrązowienia kilku kart, brak spisu treści na końcu. Zaw. m.in.: Pogląd na powołanie, dzieje i sprawy zakonu Trynitarzy w Polsce (dokończenie), Niewola Piusa IX w Kwirynale [...] i jego ucieczka do Neapolu, O Ameryce północnej i Pensylwanii pod względem religii, obyczajów i zwyczajów, Opis kościoła parafialnego we wsi Sarbiewie w powiecie Płockim, Chrześciaństwo na Wschodzie, O synodach łęczyckich.
200.–
856.
T. 24: 1853. 16d, s. [4], 660, [4]. opr. kart. z epoki.
Zaw. m.in.: O przekładach pisma świętego na języki słowiańskie, Kościół panien Sakramentek w Warszawie, O synodach łęczyckich, O zakonie świętego Franciszka, O świętej Lipce, O kościele parafialnym we wsi Chociszewie w powiecie i guberni Płockiej istniejącym, Missye w Gwinei.
220.–
Sprzedano za: 220.–
857.
T. 25: 1853. 16d, s. [4], 676, [4]. opr. kart. z epoki.
Zaw. m.in.: O magnetyzmie zwierzęcym i somnambulizmie magnetycznym, uważanym ze stanowiska religijnego, O utwierdzeniu stosunków między proboszczem a parafianami, Wiadomość historyczna o mieście Kowalu i jego kościele parafialnym, Kościół rzymsko-katolicki w Tomsku, Wiadomość historyczna o starożytnym kościele parafialnym we wsi Dzierążnia, Missye na półwyspie Korei.
220.–
Sprzedano za: 220.–
858.
T. 26: 1854. 16d, s. [4], 672, [4]. opr. kart. z epoki.
Zaw. m.in.: O magnetyzmie zwierzęcym i somnambulizmie magnetycznym uważanym ze stanowiska religijnego (dokończenie), Kwestya stolików latających uważana religijnie, Świat duchów, Wiadomość o kościele dużowiecznym we wsi parafialnej Ruda zwanej, Kościoły na Pradze, Notatki historyczne do opisu kościoła w Kowalu, Missye do Oceanii, Prześladowanie w Kochinchinie, O doświadczeniach czynionych z wirującemi stołami.
220.–
Sprzedano za: 220.–
859.
T. 27: 1854. 16d, s. [4], 670, [2]. opr. kart. z epoki.
Zaw. m.in.: O wychowaniu domowem dzieci, Medycyna pastoralna, Życie i uczynki świętej Jadwigi w Krośnie, Msze gregoryańskie, Wiadomość historyczna o księżach Teatynach, O kościele parafialnym w Ostrogu, O chrystyanizmie w Japonii i jej stosunkach z narodami zachodniemi, Podróż do Tybetu odbyta w roku 1852,  O kwestyi rodowodu św. Jadwigi, O stearynologii.
220.–
860.
T. 28: 1855. 16d, s. [4], 710, [2]. opr. kart. z epoki.
Przednia okł. nieco uszkodzona, zaplamienia kilku kart. Zaw. m.in.: O pacierzach kapłańskich, O synodach Łęczyckich, Klasztory niegdyś istniejące w Marchii Brandenburskiej i w ks. pomorskiem, O źródłach do opisu życia św. Jadwigi, Wiadomość kroniczna o kościele w Wysokiem litewsk., O wykupywaniu murzynek.
200.–
861.
T. 29: 1855. 16d, s. 717, [3]. opr. kart. z epoki.
Niewielki ubytek papieru okleinowego na grzbiecie. Zaw. m.in.: O niegodziwości i występności samobójstwa, Stearynologia, Wiadomość historyczna o kościołach parafialnych w dekanacie Zakroczymskim dyecezyi Płockiej, Stary Radom i jego kościoły, Kościół OO. Bernardynów w Radomiu, List apostolski o Niepokalanem Poczęciu N. Maryi Panny Bogarodzicy jako dogmacie wiary.
220.–
862.
PORADNIK dla Spółek. Organ Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na W. Ks. Poznańskie i Prusy Zachodnie. Poznań. Druk. św. Wojciecha. 4. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1910. s. 104, tabl. 1.
Czas. BJ 6, 252 (inne roczniki). Stan dobry. Komplet 12 comiesięcznych numerów pisma. Ukazywało się od 1892 do 1921.
240.–
Sprzedano za: 650.–
PRAVDA. Organ Centr. Kom., Mosk. Kom. i Mosk. Gub. Kom. R. K. P. (bolš.). Ežednevnaja gazeta. Moskva. Rossijskaja Kommunističeskaja Partija (bolševikov). folio. numery luzem.
Cztery numery moskiewskiej "Prawdy" z czasu wojny polsko-bolszewickiej. We wszystkich prezentowanych tu numerach zamieszczono doniesienia i komentarze dotyczące walk z polskimi oddziałami, w trzech numerach (poza nr. 199) autorstwa m.in. Lwa Trockiego. Papier pożółkły, podklejone marginesy, naddarcia, w numerach 107 i 113 z lewej doklejony pasek papieru (zapewne służący jako skrzydełko introligatorskie przy oprawie rocznika).
863.
Nr 107: 19 V 1920. s. 4.
Zaw. m.in. tekst Trockiego "Naši uspechy n azapadnom fronte", a także innych autorów: "K nastupleniju polskich belogvardejcev", Na borbu s poljakami".
250.–
864.
Nr 113: 27 V 1920. s. 2.
Zaw. m.in. tekst Trockiego "Udvoim usilija", a także innych autorów: "Na borbu s polskoj šljachtoj", "Mobilizacija kommunistov".
250.–
865.
Nr 199: 9 IX 1920. s. 2.
Zaw. m.in.: "Čto delajut poljaki", "V beloj Polše", "Na borbu s belogvardejcami". Numer zaw. także tekst L. Trockiego "Remont parovozov".
250.–
866.
Nr 203: 14 IX 1920. s. 2.
Zaw. m.in. tekst Trockiego "My silnee, čem byli", a także innych autorów: "K peregovoram s Polšej", "V beloj Polše", "Na pana i barona".
250.–
PRZYRODA i Przemysł. Tygodnik popularno-naukowy poświęcony rozpowszechnianiu nauk przyrodniczych i ich zastosowań do przemysłu. Warszawa. Red. K. Hertz. Druk. A. Pajewskiego.4. opr. psk. z epoki.
Czas. BJ 6, 602. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Każdy rocznik ze zbiorczą kartą tyt. i spisem treści. Piecz. ks. M. Kochańskiego. Pismo ukazywało się od 1871 do 1881. Drzeworytowe ilustracje w tekście.
867.
R. 1: 1872. s. [4], 632.
Karta tyt. nieco zaplamiona i załamana. Zaw. m.in.: Historya wrażliwości na barwy, Historyczna wiadomość o kogucie, Człowiek i prawo wielkich liczb, Rassa pruska, O grobowcach przedhistorycznych w Polsce, Plamy na słońcu, Przyczyna zjawiska spadania gwiazd, Dzisiejsze stanowisko żeglugi powietrznej, Rozmiar atomów, Katalog linij widmowych, Deszcz kamienisty w Rossano, Sen i mózg, O śmiechu, Wybuch Wezuwiusza, Nowy gatunek słonia kopalnego, Samorództwo, O wychowaniu rolników, Biegun północny, Fizyologiczne znaczenie wyskoku, Działające części składowe kawy, Nowa metoda balsamowania, O wpływie tytoniu na dzieci, Kołnierzyki trujące, Maszyna do pospiesznego drukowania.
320.–
Sprzedano za: 950.–
868.
R. 2: 1873. s. [4], 628.
Karta tyt. zaplamiona. Zaw. m.in.: Odkrycie planet, Kometa Enckego, Pożar sprawiony przez meteor, Lokomotywa bez ognia, O wpływie rur gazowych i wodociągowych na kierunek uderzania piorunu, Przyczyna błękitnego koloru nieba, Prędkość światła, Herbata, kawa, kakao i alkohol, Działanie rosołu, Szkielet mamuta, O samodzielnych ruchach roślin, Rezultaty wyprawy biegunowej Halla, Szkoła i jej wpływ na wzrok, Pogadanka o substancyjach wybuchowych, Sztuczne masło, Nowa lampa górników, Tatuowanie, Sztuka liczenia u różnych ludów, Podróż balonem z Ameryki do Anglii, Postęp nauk w Chinach, Nowy sposób tracenia przestępców na śmierć skazanych.
280.–
Sprzedano za: 320.–
869.
R. 3: 1874. s. [4], 624.
Zaw. m.in.: O możności istnienia atmosfery na księżycu, Zaćmienie Słońca, Nowy motor, Wiatry wirujące, Geneza gatunków ze stanowiska racyonalnej krytyki, Krzyżowanie się ras i narodów, O zachowaniu zębów, Mątwa olbrzymia, Życie towarzyskie zwierząt niższych, Konserwowanie kwiatów, Roślina mięsożerna, Sprawozdanie z konkursu żniwiarek w Rakowcu, Kawa jako środek dezynfekcyjny, Rozbiór zwłok braci Siamskich, Śmierć w skutek nadmiernego palenia, Papiernictwo - szkic historyczny, Nowy sposób fabrykowania piwa, O czokoladzie i jej fałszowaniu, Helikoptor, Ogrzewanie pokoi za pomocą ziemi ornej, Most przez pas de Calais, Drogi żelazne i ich eksploatacya, Aparat ostrzegający okręta o zbliżaniu się lodów pływających, Prawdopodobieństwo wygrania na loteryi.
320.–
Sprzedano za: 750.–
870.
R. 4: 1875. s. [4], 627, [1].
Zaw. m.in.: Czy kobiety mogą być ogrodniczkami, Duchy i nauka, Cel wypraw do bieguna północnego, Antropologia zbrodni, Pierwotna ludność Europy, Walka o byt na niebie, Zastosowanie fotografii przy sondowaniu morza, Ryby elektryczne, Granice widzialnego świata, Prądy elektryczne w kartoflach, Czy zwierzęta są automatami, Śmierć od pioruna, Śmierć pozorna i śmierć rzeczywista, Fizyologia wierszowania, Życie po śmierci, Ciekawe zjawisko geologiczne w okolicach Podhorca, Organa muzyczne ryb, Ryby budujące gniazda, Umysłowe zdolności mrówek, Działanie wiatru na pokrzywy, Groch znaleziony w Sarkofagach egipskich, Przywrócenie do życia osób otrutych, Węgiel kamienny w Królestwie Polskiem, Młyny w Królestwie Polskiem, Sposób uczynienia nieprzemakalnemi parasolów, Podziemny tunel mający połączyć Francyę z Anglią.
320.–
Sprzedano za: 750.–
ROCZNIK Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. Kraków. Druk. Akad. 16d. brosz.
Czas. BJ 7, 138. Stan dobry. Większość egz. w znacznej części nierozciętych. Czasopismo ukazywało się w l. 1817-1872. W r. 1858 zmieniono tytuł na: "Rocznik ces. król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego".
871.
T. 1: 1817. s. 10, [2], 319, [3].
Zaplamienia przedniej okł., niewielki ślad zawilgocenia. Zaw. m.in.: Rzecz krótka o przymierzu handlowem Hansa wielka, O Charakterze Narodowym, Urządzenie Termometru ogólnego, O Dyamentach, O Politykach Polskich.
160.–
Sprzedano za: 160.–
872.
T. 2: 1817. s. [8], 248, [3].
Zaw.: Rozprawę o Dziesięcinach i dodatek: O znakach, iakich Kanoniści i Prawnicy, w przywodzeniu Prawa Kanonicznego i Rzymskiego używaią.
140.–
873.
T. 3: 1818. s. [6], 345.
Zaw. m.in.: Uwagi nad układaniem Kodexów, O wpływie oświaty Ludów na ogrody, a nawzaiem o wpływie ogrodów na obyczaje i szczęście, Rozprawa o potrzebie i użyteczności Nauki Weterynaryi, Rozprawa o Malarstwie.
160.–
874.
T. 4: 1819. s. [12], 294, [2], tabl. 5.
Zaw. m.in.: Rozprawa o Zaćmieniach z ich zastosowaniem, Nekrolog dla Hugona Kołłątaja, Wiadomość krótka o Gazetach Polskich, Majówka na Bielanach Krakowskich, Rozprawa o wzaiemnych Kościoła i Rządu Krajowego stosunkach.
160.–
875.
T. 5: 1820. s. [4], 344.
Egz. niemal w całości nierozcięty. Zaw. m.in.: Rozprawa o Terapii Natury, czyli o Siłach natury leczących, Rozprawa o Przestępstwach i Karach, Rys historyczny Wykładu Pisma S. u Hebrayczyków, Rozprawa o Teoryi Stereotomii czyli Jeometryi Wykreślney, Elegia obeymuiąca życie i zgon Tadeusza Kościuszki.
160.–
Sprzedano za: 160.–
876.
T. 6: 1821. s. [4], 354.
Zaw. m.in.: Pochwała Piotra Tomickiego, Rozprawa o Znakomitszych nieprzyiaciołach Filozofii, Oda na pamiątkę wzniesienia Mogiły Kościuszki.
160.–
877.
T. 7: 1822. s. [4], 367, tabl. rozkł. 1.
Zaw. m.in.: Rozprawa o postępie Nauk lekarskich i o wpływie Teoryi na praktykę leczenia, Rozprawa o nadużyciu nauk przez Sofistyczność, Szkolarstwo i Pedantyzm, Rozprawa o Konstellacyach. Na tablicy: Poznawanie gwiazd przednieyszych za pomocą linii i troykątów.
160.–
Sprzedano za: 260.–
878.
T. 8: 1823. s. [4], 376, [1].
Zaw. m.in.: Commentatio historico-literaria Polona medica, O znaczeniu ilości, Rozprawa o związku między Elektrycznością i Galwanizmem a Magnetyzmem.
160.–
Sprzedano za: 220.–
879.
T. 9: 1824. s. [6], 423, [1].
Zaw. m.in.: Rosprawa o Trytwach [groblach, nasypach] Publicznych tak starożytnych iak nowych, Rozprawa o początkach Jeometryi Analityczney, Wstęp do Historyi Jana Sobieskiego Króla Polskiego, Wiadomość o Archiwum Krajowem Królestwa Polskiego.
160.–
880.
T. 10: 1825. s. [2], 396, [4].
Niewielkie ubytki grzbietu. Podpis własn. (Grabowski). Zaw. m.in.: Rozprawa o Wiadomościach potrzebnych do robienia dokładnych obserwacyy barometrycznych, Rozprawa o niektórych rożnicach, iakie zachodzą między starożytną a późnieyszych wieków Filozofią, Historya Farmacyi.
140.–
Sprzedano za: 220.–
881.
T. 11: 1826. s. [6], 388.
Podpis własn. (Grabowski). Zaw. m.in.: Dalszy ciąg zadań linii prostey i płaszczyzny tyczących się, Rozprawa o Szachach Jana Kochanowskiego, Rosprawa wykazuiąca iż Szląsk był częścią Polski, Rosprawa o Rozbiorze wody Swoszowickiey.
160.–
Sprzedano za: 270.–
882.
T. 12: 1827. s. [6], 426, tabl. rozkł. 1.
Zaw. m.in.: Wiadomość o naystarszym może Psałterzu Polskim w rękopisie pergaminowym w Klasztorze S. Floryana, O Kołtunie wiadomość literacka, Dowodzenia różnych podań z Trygonometryi płaskiey i Geometryi Elementarney, Pochwała życia i talentów Michała Stachowicza, Rozprawa o użytku i postępie Nauk Fizycznych w ostatnich latach wieku teraźnieyszego.
160.–
Sprzedano za: 240.–
883.
T. 13: 1829. s. [2], 582, [6], tabl. 1.
Zaw. m.in.: Rozprawa o Heraldyce, Rozprawa o Fenomenach niektórych pochodzących z ruchu wirowego ciał, Rosprawa o Toxykologii, Rosprawa o potrzebie poszukiwania historyi początkowey przodków naszych, Rozprawa obeymuiąca Historyę Policyi Lekarskiey.
60.–
Sprzedano za: 190.–
884.
T. 14: 1831. s. [2], 384, [3], tabl. rozkł. 2.
Okł. nieco zaplamiona. Zaw. m.in.: Rozprawa o Powinowactwie Języka Polskiego z Językiem Greckim, Rozprawa o twierdzeniach P.  Monge, stykania się powierzchni drugiego stopnia tyczących się, Rozprawa o Ondulacyach czyli falistościach.
140.–
Sprzedano za: 140.–
885.
T. 15: 1833. s. [2], 348, [5], tabl. rozkł. 2.
Zaw. m.in.: Rozprawa o Policyi Lekarskiey, Opis geognostyczny Czorsztyna i iego okolic, Dwa wyjątki z rozprawy o Czworościanie.
160.–
Sprzedano za: 160.–
886.
SAD i Owoce. Miesięcznik poświęcony sprawom produkcji owoców, warzyw i ziół, przechowalnictwa, przetwórstwa i handlu [...]. Warszawa. Wyd. J. Slaski. Red. W. Rogowski. 8. razem opr. nieco późn. pł.
T. 1: VII-XII 1938. s. 268
T. 2: I-VI 1939. s. 272
T. 3: VII-IX 1939. s. 132.
Czas. BJ 7, 229. Stan dobry. Komplet wydawniczy. Obca dedykacja.
180.–
Sprzedano za: 180.–
SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograficznej c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności [...] oraz materyały do fizyografii Galicyi. Kraków. Druk. c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 8.
887.
[T. 1]. Z 4 tabl. litografowanemi. 1867. s. V, [3], 120, 274, [1], tabl. 4. opr. pł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Zapiski o ssakach tatrzańskich, Nieco o faunie sandomierskiej puszczy, Spis pająków, Zapiski z wycieczki podolskiej, Zapiski z fauny tatrzańskiej, Spis roślin z Żabiego, Czarnej Hory i Burkutu, Spis wzniesień w Tatrach i w przyległych dolinach dotąd pomierzonych.
140.–
Sprzedano za: 480.–
888.
[T. 2]. Z mapą autografowaną. 1868. s. V, [3], 34, 208, 183, mapa rozkł. 1. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte, odcięty górny margines karty tyt., drobne zaplamienia. Zachowana (luzem) przednia okł. brosz. Zaw. m.in.: Sprawozdanie z wycieczki botanicznej w zachodnią część Galicyi, Wycieczka botaniczna w Karpaty Stryjskie do źródeł Świecy, Zapiski o ssakach i ptakach okolicy Rzeszowa, Zapiski z fauny tatrzańskiej, Wykaz motylów tatrzańskich według pionowego rozsiedlenia, Wycieczka na Czarnogórę, Dalszy ciąg spisu pająków.
140.–
Sprzedano za: 480.–
889.
T. 3. 1869. s. V, [3], 32, 253, [3], 161. brosz.
Załamania tylnej okł., papier miejscami pożółkły. Jedna składka wszyta odwrotnie (s. 49-56). Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Spostrzeżenia nad rzeką Skawą pod Suchą, Opadanie liści w jesieni 1868 w państwie ślemieńskim, Tatry i wapienie ryfowe w Galicyi, Dorzecze Białego Dunajca w Tatrach, Przyczynek do krajowej fauny motylej, Rzut oka na północno-wschodnią część Podola i Wołynia galicyjskiego, Wykaz roślin z okolicy Brodów, Sępy gnieżdżą się w Galicyi, Muchy z okolic Rzeszowa.
140.–
Sprzedano za: 480.–
890.
T. 4. 1870. s. V, [3], 32, 249, [1], 273, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Piecz. Józefa Rydla. Zaw. m.in.: Wykaz miejsc w Galicyi nawiedzonych gradem w r. 1869 (z mapką), Zapiski z wycieczki podolskiej pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem, Sprawa ochrony zwierząt pożytecznych, Opis lasów byłego powiatu jaworzyńskiego, Borysław i sposób wydobywania tamże ropy.
160.–
Sprzedano za: 500.–
891.
T. 5. 1871. s. IV, [2], 21, [1], 167, [1], 172, tabele rozkł. 2, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Stan dobry. Piecz. Józefa Rydla. Zaw. m.in.: Spis roślin jawnokwiatowych z okolic Tarnowa, Pogląd na źródła solne i naftowe, tudzież na warzelnie soli kuchennej w Galicyi i na Bukowinie (z mapą), Wzniesienia n.p.m. niektórych miejsc w zachodniej Galicyi, a mianowicie w Tatrach i w okolicy Krakowa, O formacyach roślinnych w Galicyi, Ludwik Zejszner.
160.–
Sprzedano za: 1.100.–
892.
T. 6. 1872. s. IV, [4], 23, [1], 171, [1], 144. opr. ppł. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Stan dobry. Piecz. Józefa Rydla. Zaw. m.in.: Zorze północne w roku 1871, Przyczynek do fauny pajęczej, Wykaz roślin z okolic Stanisławowa, Przyczynek do fauny chrząszczów Galicyi, Poszukiwanie nafty za pomocą dziur świdrowych w Orowie w powiecie Stryjskim, Pogląd na geologię Galicyi zachodniej.
160.–
Sprzedano za: 750.–
893.
T. 7. Z mapą litografowaną. 1873. s. IV, [2], 17, [1], 182, [1], 131, mapa 1. brosz.
Ubytek narożnika i podklejone przedarcie przedniej okł. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Materyały do flory wschodnich Karpat, Spis roślin w okolicach Stanisławowa zbieranych, O ważności torfowisk dla wschodniej galicyi i o torfowiskach w Nowosielicy i Strutynie przy Dolinie, Chrząszcze z okolic Miechowa w Królestwie Polskiem i Krakowa, Zapiski geologiczne z wycieczki na Podole.
120.–
Sprzedano za: 450.–
894.
T. 8. (Z 2 tablicami litografowanemi  a 1 drukowaną). 1874. s. V, [3], 34, 172, 303, tabl. 3. opr. ppł. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Papier zabrązowiony, poza tym stan dobry. Zmiana tytułu na: "Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej [Akademii Umiejętności]  obejmujące pogląd na czynności [...] oraz materyjały do fizjografii Galicyi". Piecz. Józefa Rydla. Zaw. m.in.: Spis ptaków spostrzeganych w okolicy Skały nad Zbruczem na Podolu, Przyczynek do flory obwodów brzeżańskiego i tarnopolskiego, Przekrój z Chyrowa do Łupkowa w porównaniu z innemi przecięciami w Karpatach, Wycieczka w Tatry w sierpniu 1872 roku (przez K. Kolbenheyera).
140.–
Sprzedano za: 500.–
895.
T. 9. (Z 4 tablicami litografowanemi). 1875. s. IV, [4], 24, 183, [1], 237, [4], tabl. 4. opr. ppł. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Zaplamienie jednej tablicy, stan dobry. Piecz. Józefa Rydla. Dołączono przednią okł. brosz. luzem. Zaw. m.in.: Rozbiór chemiczny 26 gatunków węgli kopalnych z różnych kopalń i pokładów Galicyi, Przyczynek do flory obwodu kołomyjskiego, Sprawozdanie z wycieczki w okolice Janowa pod Lwowem, Wiadomość o nowej mapie Tatr i uwagi nad takową, Zapiski paleontologiczne, Pomiary w Tatrach [...] wykonane przez K. Kolbenheyera, Rzecz o belemnitach krakowskich.
140.–
Sprzedano za: 550.–
896.
T. 10. (Z 1 tablicą litografowaną). 1876. s. V, [3], 42, [2], 183, [3], 219, [1], tabl. 1. brosz.
Ubytki tylnej okł., papier zabrązowiony. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Materyjały do fauny szarańczaków galicyjskich, Zapiski zoologiczne, Wiadomostki entomologiczne z Galicyi zachodniej, Rozbiór chemiczny wody żelazistej ze Zwierzyńca, Pokłady siarki, oleju i wosku ziemnego w Dźwiniaczu, tudzież: Ogólny pogląd na pochodzenie oleju ziemnego.
160.–
Sprzedano za: 800.–
897.
TEATR i Życie Wytworne. Czasopismo ilustrowane. Warszawa. Wyd. Karo. Red. I. Kołłupajło. 4. brosz.
R. 4, nr gwiazdkowy: XII 1930. s. 55, [1].
Czas. BJ 8, 16. Okł. nieco otarte, nieznaczny ubytek narożnika przedniej okł. i grzbietu, podklejone naddarcie tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Okładka Tadeusza Gronowskiego (art deco) z reklamą "ideału samochodu" - 12-cylindrowej tatry. Wewnątrz teksty K. Makuszyńskiego, W. Grubińskiego, W. Rapackiego i in. Wiele miejsca poświęcono eleganckim automobilom. Liczne reklamy (m.in. T. Gronowskiego i J. Mucharskiego). Pismo ukazywało się w l. 1927-1932.
60.–
Sprzedano za: 250.–
TYGODNIK Illustrowany. Warszawa. Wyd. Gebethner i Wolff. folio. opr. wsp. ppł.
Czas. BJ 8, 84.
898.
Serya 2, t. 13, nr 314-339: 3 I-27 VI 1874. s. [4], 412, 99.
Karta tyt. nieco zabrudzona, rozprasowane załamania pierwszych kart, zaplamienia kilku kart, podklejone naddarcie jednej karty, piwniczny zapach, stan ogólny dobry. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści półrocznika. Zaw. m.in.: Fosforescencya morza, Kobiety w Rzymie, Wystawa warszawskiego TZSP, Xawery Pusłowski, O istocie i dziejach języka, Z wędrówek przyrodnika, Kraj i ludzie podzwrotnikowej Ameryki, Teorya lodowców, Kilka słów o działalności literackiej Kraszewskiego, Drożyzna mieszkań, Rozbicie się parowca śrubowego Europa, Ustęp z pamiętnika podróży po muzułmańskim Wschodzie, Trzeci most stały na Wiśle pod Warszawą, Wykopaliska trojańskie. Wsród rycin: portret E. Strzeleckiego, pałac w Krzeszowicach, teatr w Płocku, cerkiew wołoska we Lwowie, brzegi Niemna, Cyganie, Aleja Ujazdowska w Warszawie, wylew Wisły pod Warszawą, lasek bielański, obrazki obyczajowe Andriollego, rysunki humorystyczne F. Kostrzewskiego. Na końcu razem zebrane dodatki powieściowe do kolejnych numerów pisma.
480.–
Sprzedano za: 850.–
899.
Serya 3, t. 4, nr 80-105: 7 VII-29 XII 1877. s. [4], 415, [1], 63, [1]
[Serya 4], t. 5, nr 106-118: 5 I-30 III 1878. s. 208, 63, [1], 60, 12, 40, tabl. 1. razem opr. późn. ppł.
Otarcia okł., karta tyt. zabrudzona, podklejone naddarcia kilku kart, miejscami zaplamienia, nr 80 oprawiony po 83, przestawione karty na pocz. t. 5. Na początku karta tyt. i zbiorczy spis treści t. 4. Po zasadniczym zespole oprawiono dodatki powieściowe do kolejnych numerów (niektóre karty przestawione przez introligatora). Współoprawne kompletne II półrocze 1877 i pierwsze 13 numerów tomu następnego. Zaw. m.in.: Listy z podroży po kraju, Zakład wód mineralnych w Druskienikach, Nieznany dotąd wizerunek M. Kopernika, Telefon czyli telegraf głosowy, Puławy (Nowa-Aleksandrya) i ich okolice, Smoleń, Nowa giełda w Warszawie, Nasze pamiątki w Charkowie, Dziedziczność pod względem fizyologicznym i moralnym, Z wysp oceanu południowego, Droga żelazna nadwiślańska. Wśród rycin: ilustracja J. Kossaka do "Pana Tadeusza", Saska Kępa, pierwsze telefony Bella, Puławy, kąpiele wiślane pod Warszawą, Opinogóra, pałac Brühla w Warszawie, Nieborów, rysunki humorystyczne F. Kostrzewskiego.
420.–
Sprzedano za: 850.–
WIADOMOŚCI Zielarskie. Miesięcznik. Oficjalny organ Polskiego Komitetu Zielarskiego. Warszawa. Red. M Chmielińska. 8. opr. oryg. pł.
Czas. BJ 8, 259. Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry. Ukazywało się od 1933 do wybuchu wojny.
900.
R. 4: 1936. s. VIII, 380.
Podpis własn. Zaw. 12 numerów (33-44 w numeracji ciągłej).
240.–
Sprzedano za: 260.–
901.
R 5: 1937. s. X, [2], 456.
Zaw. 12 numerów (45-56 w numeracji ciągłej).
240.–
Sprzedano za: 260.–
902.
WIEŚ. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom myśli i kultury wiejskiej. Kraków. Red. Emil Zegadłowicz. 4. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 1, nr 1-8/9: 1934.
Czas. BJ 9, 33. Stan dobry. Egzemplarz Emila Zegadłowicza, redaktora naczelnego "Wsi", z jego podpisem na przedniej wyklejce. Pierwszy, kompletny rocznik pisma (ukazywało się od IV 1934). Do kompletu wydawniczego brak sześciu numerów z 1935. Każdy numer obj. 20-32 s.
320.–
Sprzedano za: 480.–