Czasopisma

564.
ARCHITEKTURA i Budownictwo. Miesięcznik ilustrowany. Warszawa. Wyd. Spółdzielni Wydawniczej Architektów Polskich. Red. Z. Wóycicki. 4. razem opr. oryg. pł.
R. 1-2: 1925-1926.
Czas. BJ 1, 44. Stan dobry. Pierwsze dwa roczniki jednego z najpoważniejszych polskich pism międzywojennych poświęconych nowoczesnemu budownictwu i najnowszym prądom w architekturze polskiej i zagranicznej. Pismo ukazywało się od 1925 do wybuchu wojny. W 1925 ukazały się 3 numery. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści obu roczników. Zaw. m.in.: Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego w Warszawie, Konkurs na gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zagadnienia wielkiego miasta, Grób Nieznanego Żołnierza, Projekt gmachu Archiwów Państwowych, Pomnik Kopernika w Warszawie, Edukacja architektoniczna w Rosji dzisiejszej, Konkurs na regulację i zabudowę m. Radomia, Z ostatniej fazy rozwoju Targów Wschodnich, Z wystawy architektonicznej we Lwowie, Jan Heurich jako architekt-artysta.
400.–
Sprzedano za: 460.–
BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa. Druk. Gazety Pol. 8. brosz.
Czas. BJ 1, 79. Stan dobry, o ile nie zaznaczono inaczej. Egz. nieobcięte. Pismo ukazywało się w l. 1841-1914, co roku w czterech kwartalnych tomach, składających się z trzech comiesięcznych zeszytów. Tu prezentujemy pojedyncze zeszyty.
565.
R. 1844, II. s. [261]-488, [4], mapa rozkł. 1.
Zaw. m.in.: Rzecz o magnetyzmie ziemi, Drogi żelazne w Europie (z mapą), Chimiczny rozbiór herbaty, Ciekawy minerał w kraju naszym.
80.–
566.
R. 1844, III. s. [494]-692, [10].
Drobny ubytek grzbietu, miejscami niewielkie zaplamienia i zażółcenia papieru, ślad zawilgocenia na początku. Na końcu spis treści t. 1 z 1844. Zaw. m.in.: O zewnętznych działaniach bezprawnych w ogólności, Zabytki starożytności na ziemi naszej, O wpływie księżyca na atmosferę ziemską, O nadużyciach drukarzy i wadach druku.
80.–
Sprzedano za: 80.–
567.
R. 1844, V. s. [257]-484, [4].
Zaplamienie przedniej okł., ślad zawilgocenia pierwszych kart. Zaw. m.in.: O temperaturze źródeł tatrowych i pasm przyległych, Krótki rys dziejów alchemii (kontynuacja), O żydach i Karaimach.
80.–
Sprzedano za: 850.–
568.
R. 1844, VII. s. [4], 232, [4].
Ślad zawilgocenia w narożniku kart, zabrudzenia ostatniej strony. Na początku zbiorcza karta tyt. do t. 3 z 1844. Zaw. m.in.: O temperaturze źródeł okolic Warszawy, O skamieniałościach, Owidypol, Dniestr i Akierman, Rzut oka na Podhalan.
80.–
Sprzedano za: 80.–
569.
R. 1852, IV. Zesz. 136. s. [4], 188, [2].
Niewielki ubytek grzbietu. Na początku zbiorcza karta tyt. do t. 2 z 1852. Zaw. m.in.: Sahin Giraj i Kozacy, Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej, O najdawniejszych prawach litewskich upatrzonych przez p. Maciejowskiego w dyplomatach z XIII wieku Rydze i Inflantom służących, Podhale i północna pochyłość Tatrów czyli Tatry polskie (dokończenie).
80.–
Sprzedano za: 850.–
570.
R. 1852, V. Zesz. 137. s. [189]-380.
Zaw. m.in.: Joachim Jerlicz i latopisiec albo kroniczka jego od r. 1620 do 1673, Wspomnienia z Hiszpanii z r. 1848, Kongres w Niemirowie 1737 r.
80.–
Sprzedano za: 110.–
571.
R. 1852, VI. Zesz. 138. s. [381]-584, [4].
Na końcu zbiorczy spis treści t. 2 z 1852. Zaw. m.in.: Podróż ze Szkocyi do Anglii, Opisanie wykopaliska odkrytego [...] we wsi Kruchowie pod Trzemesznem, Listy archeologiczne, Flora zakaukaska.
80.–
Sprzedano za: 80.–
572.
R. 1852, X. Zesz. 142. s. [4], 188.
Na początku zbiorcza karta tyt. z t. 4 z 1852. Zaw. m.in.: Hetman Żółkiewski, Wiejskie zarysy - wieś Świątniki, Charakteryzowanie historyczne w przykładzie charakterystyki Krzyżaków, Rozmaite sposoby używane celem zabezpieczenia pól od gradobić, Rzut oka na Herzogowinę.
80.–
Sprzedano za: 80.–
573.
R. 1852, XI. Zesz. 143. s. [189]-384, tabl. 1.
Zaw. m.in.: Poszukiwania do historyi rolnictwa krajowego (fragment), Przysłowia i wyrażenia od miast i wsi, Most rurowy Brytannia na odnodze morskiej Convay w Anglii.
80.–
Sprzedano za: 120.–
574.
R. 1852, XII. Zesz. 144. s. [395]-588, [3].
Niewielki ślad wilgoci na końcu. Na ostatnich stronach zbiorczy spis treści t. 4 z 1852. Zaw. m.in.: Ukraina opisana powiatami pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym, O utworze węgla brunatnego w Polsce, Michał Jerzy Mniszech, O uroczyskach i zwyczajach ludu pińskiego oraz o charakterze jego pieśni.
80.–
Sprzedano za: 260.–
CZASOPISMO Techniczne. Organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Lwów. Red. W. Syniewski, S. Anczyc. 4.
Czas. BJ 2, 49. Pismo ukazywało się od 1883 do wybuchu wojny, było kontynuowane po jej zakończeniu.
575.
R. 23: 1905. s. [2], VII, [1], 436, tabl. 32. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie ubytki płótna na grzbiecie. Rocznik składa się z 24 numerów. Tablice w tym roczniku, w odróżnieniu od następnych, zgromadzono na końcu woluminu. Zaw. m.in.: O turbinach parowych, "Minimax" - nowy przyrząd ręczny do gaszenia pożarów, O nomografii, Słupy pod lampy i latarnie dla oświetleń, Podkłady kolejowe z drewna i żelaza, Kościół parafialny w Podgórzu, Odwadnianie torfowisk dla celów kultury, Koloidy, Projekt regulacyi zdrojowiska Krynicy, Kilka słów o siłach wodnych w Galicyi, O postępie techniki lamp żarowych, Drogi wodne w Prusiech, Nowsze badania nafty, Paryska kolej miejska "le Matropolitain", Telegraf bez drutu. Na końcu dodano Statut Towarzystwa oraz numer wiedeńskiego pisma inżynierskiego.
280.–
Sprzedano za: 440.–
576.
R. 25: 1907. s. [2], VII, [1], 376, tabl. 16. opr. poźn. ppł.
Załamanie narożnika karty tyt., jedna tablica wszyta odwrotnie, drobne zaplamienia. Rocznik składa się z 24 numerów. Zaw. m.in.: Szkic monograficzny salin dolińskich, Zarys samoprząśnicy obrączkowej, Pomiar Popradu w Barcicach, Gmach Stowarzyszenia Techników w Warszawie, Wytwórczość górnicza ziem polskich, Projekt domów mieszkalnych, Trakcya elektryczna na kolejach normalnych, Mosty żelazno-betonowe systemu Hennebique'a na drogach krajowych i powiatowych w Galicyi, Katastrofa w Duszatynie, Pralnia parowa we Lwowie, Wysokie kominy fabryczne, O konstrukcyi zamków bezpieczeństwa systemu "Chubb", O ciałach promieniotwórczych, Rozwój sieci kolei żelaznej w Galicyi, Przyszłość elektrycznego oświetlenia. Na końcu oprawiono "XXXI. sprawozdanie Wydziału Głównego Towarzystwa [...] za rok administracyjny 1907" (s. 28).
280.–
Sprzedano za: 850.–
577.
R. 26: 1908. s. [2], V, [1], 356, tabl. 22. opr. nieco późn. ppł.
Miejscami zaplamienie kart w grzbiecie, brak s. 29-36 i 45-52 w nr. 3. Rocznik składa się z 24 numerów. Zaw. m.in.: Wysokie kominy fabryczne, Stulecie żeglugi parowej 1807-1907, Konkurs na projekt rekonstrukcyi gmachu ratuszowego we Lwowie, O wydajności i oddziaływaniu studzień, Filtry biologiczne, Popioły z lokomotyw w usługach nawierzchni dróg żelaznych, Stal szybkosprawna, Skąd powstaje woda zaskórna, Kolej lokalna Lwów-Podhajce, Urządzenie linowe do przewozu drzewa, Postępy gazowego światła żarowego, Nowe motory ropowe. Na końcu oprawiono "XXXII. Sprawozdanie Wydziału Głównego Towarzystwa [...] za rok administracyjny 1908" (s. 27).
280.–
Sprzedano za: 280.–
578.
R. 28: 1910. s. [2], IV, 388, tabl. 27. opr. nieco późn. ppł.
Karta tyt. lekko zaplamiona, niektóre karty nieco zaplamione w grzbiecie, niewielki ubytek narożnika jednej karty, część kart w nr. 16 i kilka tablic wszytych odwrotnie. Brak nr. 15 (s. 209-224). Rocznik składa się z 24 numerów. Zaw. m.in.: Austryackie koleje państwowe w r. 1908, O postępach techniki ogrzewania i wentylacyi, Obliczanie dławików labiryntowych sposobem wykreślnym, O wykonywaniu rysunków warstatowych w fabrykach maszyn, Konkurs na gmach Kasyna miejskiego we Lwowie, O nazwę betonu, Projekt pawilonu wystawowego dla król. stoł. miasta Lwowa, O lotnictwie, Teodor Talowski - wspomnienie pośmiertne, Zasady kształcenia techników, W sprawie kanałów galicyjskich, Elektrownia miejska w Samborze, Z powodu I wystawy Architektury we Lwowie. Dodano: Dziennik V. Zjazdu Techników Polskich (nr 1-3), XXXIV Sprawozdanie Wydziału Głównego Towarzystwa [...] za rok administracyjny 1910 (s. 32), artykuł Opalanie lokomotyw ropą (s. 12).
220.–
Sprzedano za: 650.–
579.
R. 36: 1918. s. IV, 232. opr. ppł z epoki.
Grzbiet oklejony płótnem, brak dwóch kart w nr. 5 (są w dalszej części tomu). Rocznik składał się z 23 numerów. Zaw. m.in.: Mechaniczne urządzenie kolejowych stacyi wodnych i ich odbudowa w obrębie lwowskiej c. k. Dyrekcyi kolei, Statystyka rodzajów nawierzchni ulic, placów i dróg we Lwowie, Katastrofy kolejowe, Administracya techniczna w Polsce, Kilka uwag o demobilizacyi kolei żelaznych w Galicyi i Królestwie Polskiem, Szkoły przemysłowe, W sprawie elektryfikacyi kraju, Najstarszy Wawel, Projekt tuneli podmorskich na drogach żelaznych Europy. Pomiędzy numerami oprawiono jeden numer wiedeńskiego czasopisma inżynierskiego, na końcu dodano nr. 1-4 i 6 z następnego rocznika, oraz kompletny numer 5 z 1918 (z kartami, których brakowało wcześniej).
240.–
Sprzedano za: 700.–
580.
FASZYSTA Polski. Tygodnik. Warszawa. Red. E. Piotrowski. 4. brosz.
R.1, nr 3: IV 1926. s. 8.
Czas. UJ —. Grzbiet podklejony bibułką, odcięty dolny margines kart. Piecz. Zaw. m.in.: Do czynu!, Pod klątwą obłędu partyjnego, Narodziny włoskiego faszyzmu. Ślad po skonfiskowanym artykule. Pismo ukazywało się w 1926, wyszło co najmniej 13 numerów. Na końcu obca czterostronicowa ulotka wydawnictwa J. M. Bazewicza "Odpowiedź gazecie codziennej 'Rzeczypospolitej'".
80.–
Sprzedano za: 190.–
581.
GONIEC Krakowski. Bezpartyjny dziennik ilustrowany. Kraków. Red. A. Krzywy. folio.
Nadzwyczajne wydanie: [31 XII 1922]. s. [1].
Ślady złożenia, naddarcia, załamania i ubytki marginesów. Zapiski ołówkiem na odwrocie. Specjalny numer gazety wydany po straceniu na stokach Cytadeli warszawskiej Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy prezydenta Narutowicza. Wydrukowany jednostronnie tekst poświęcono w całości opisowi egzekucji: "O godz. 7. min. 5. wyprowadzono Niewiadomskiego z celi i wsadzono do samochodu [...]. Już przy wyjściu samochód [...] zepsuł się raz, a następnie bezpośrednio o sto kroków dalej po raz drugi. Wobec tego równym spokojnym krokiem doszedł Niewiadomski pieszo na miejsce kaźni [...]. Po odczytaniu wyroku [...] Niewiadomski zdjął bluzę i okulary i powiedział: 'Umieram za Polskę, którą gubi Piłsudski!" [...]. Padł rozkaz i nastąpiła zwyczajna salwa. Niewiadomski runął na ziemię, lekarz stwierdził natychmiastową śmierć".
120.–
Sprzedano za: 120.–
IZYS Polska czyli dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł poświęcony kraiowemu przemysłowi, tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. Warszawa. Wyd. G. Korwin. Druk Glücksberga. 8. brosz.
Czas. BJ 4, 170. Otarcia i załamania okł., poza tym stan dobry. Egz. nieobcięte. Zeszyty zasłużonego pisma ekonomiczno-technicznego, ukazującego się od 1820 do 1828. W każdym prezentowanym tu zeszycie podpis "Krasińska".
582.
R. 2, t. 5, nr 5: VII 1821. s. 128, tabl. 2.
Zaw. m.in.: O wełnie z owiec, O fałszowaniu w Anglii potrzeb do życia; to iest wszelkich wiktuałów i napoiów, Kopalnie złota, dyamentów i żelaza w Brazylii, Piwo z buraków, Opis historyczny nowych gorzelnianych urządzeń z przystępem i bez przystępu powietrza.
120.–
Sprzedano za: 260.–
583.
R. 2, t. 5, nr 6: VIII 1821. s. 129-264, tabl. 3.
Zaw. m.in.: Olbrzymie posągi ze spiżu, O przędzeniu dwóch nitek razem, Farbowna istota raka rzecznego, Sama przez się poruszaiąca się machina w Londynie, Poprawny sposób farbowania na Szkarłat, Wyrabianie papieru ze szmat i ze słomy bez ugnicia takowych.
120.–
Sprzedano za: 120.–
584.
R. 2, t. 5, nr 7: IX 1821. s. 265-390, tabl. 3.
Zaw. m.in.: O naywiększych znanych dotąd dyamentach, Sposób powiększania w wodzie siły gaszącey, O skutkach róznych wód, zastosowaniu ich do użycia domowego i rzemiosł, Czeskie fabryki szkła, O garbarstwie Mongołów w Dauryi i o wyrabianiu przez nich zielonego sofianu.
120.–
Sprzedano za: 260.–
585.
[JEDNODNIÓWKA]. PIŁSUDSKI w Grodzieńszczyźnie. Jednodniówka. Grodno, dnia 19. III. 1925. Grodno 1925. Zw. Strzelecki w Grodnie. 4 podł., s. [36]. opr. pł. złoc. z epoki.
Okł. nieco otarte, piąta karta podklejona, miejscami charakterystyczne zabrązowienia, stan ogólny dobry. Kom. redakcyjny pod kier. M. B. Lepeckiego. Tekst w ozdobnej barwnej bordiurze proj. M. Wysockiej. Odbito 300 egz. w Drukarni i Litografji B-ci J. i L. Mejłachowiczów. Dużo materiałów wspomnieniowych. Na okł. złocony tytuł "Piłsudzki w Grodzieńszczyźnie". Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
586.
JEDNODNIÓWKA "Siła". 1908-1938. Trzydzieści lat "Siły". Cieszyn, 14 IX 1938. Robotnicze Stow. Kulturalno-Oświatowe. 8, s. 32. brosz.
Okł. nieco zakurzone, drobne naddarcia marginesów kilku kart. Zaw. m.in.: Wykuwamy nowe oblicze wsi polskiej, O kulturę dla młodego pokolenia, Czy teatr robotniczy jest celowy?, Wychowanie sportowe w "Sile", Turystyka socjalna.
60.–
Sprzedano za: 60.–
587.
[KALENDARZ]. Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy na rok zwyczajny 1858 [...]. R. 13. Warszawa. Nakł. Wydawcy. 8. s. [16], 126, [3], VII, XXXIV, [6], 23, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzone i nadkruszone, zapiski na przedniej okł., stan dobry. Piecz. własn. Na końcu taryfa domów Warszawy i przedmieść. Część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Zaw. m.in.: Historya kalendarstwa w Polsce, Kalendarz historyczny miasta Warszawy, Charakterystyka szyldów warszawskich, Opis roślin w sztuce lekarskiej używanych, Słówko o lokomobilach, O naczyniach kuchennych.
140.–
Sprzedano za: 280.–
588.
KALENDARZ Kombatantów Okręgu Krakowskiego na rok 1936. Kraków. Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 8, s. 160. brosz.
Dwa niewielkie ubytki przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Okładka Adama Franciszka Jaźwieckiego. Część redakcyjną oprac. F. Błoński. Zaw. m.in.: Poeta żołnierz - Józef Mączka, Rola i zadanie oficera W. P. w stanie spoczynku, omówienie historii poszczególnych związków i stowarzyszeń kombatanckich.
80.–
Sprzedano za: 180.–
589.
[KALENDARZ]. Nowy kalendarz czyli świętnik lwowski na rok 1831. Lwów. Ossolineum. Druk. J. Schnaydera. 16, s. 141, [15]. brosz.
Ubytki grzbietu i okł., okł. otarte i załamane. Dublet bibliot. (skasowana piecz., zapiski inwentarzowe). Ekslibris W. Szolginii. Zaw. m.in.: O kolendach, Uroczysty obchód nowego lata u dalekich narodów, Przepowiednia chwil niepogodnych, Rodzina panującego domu Cesarsko Austryackiego, schematyzm państwowy i kościelny Galicji, na końcu katalog składowy Księgarni K. Wilda. Karta tyt. sztychowana.
220.–
Sprzedano za: 220.–
KŁOSY. Czasopismo ilustrowane tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce. Warszawa. Nakł. S. Lewentala. Red. A. Pietkiewicz. folio.
Czas.BJ 4, 226; Banach 978. Jedno z najciekawiej ilustrowanych czasopism polskich XIX w. "Ilustracje Kłosów odtwarzały życie kraju i ważniejsze wydarzenia za granicą" (PP 2, 46).
590.
T. 4, nr 79-104: 2 I-26 VI 1867. s. 320, [2], XV. opr. psk. z epoki.
Okł. otarte, zaplamienia wewnątrz (miejscami wyraźne), załamania i podklejenia zbiorczej karty tyt., część kart podklejono w grzbiecie. Na końcu zbiorczy spis treści tomu (półrocznika). Zaw. m.in.: Kazimierz Dolny nad Wisłą, Domy gry w Niemczech, Nowo budujący się cyrk murowany w Warszawie, Marcin Kromer, Fantastyczne postacie ludowe - zmora, Jan Łaski, Nowa ulica przy kościele Ś-go Krzyża, Kolej żelazna konna w Warszawie, Telegraf atlantycki, Dom pocztowy w Warszawie, Ogrody malownicze, Kościół i klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Powóz z fabryki Władysława Romanowskiego wysłany z Warszawy na Wystawę Paryzką, Wspomnienia z Texas, Kilka słów o Samojedach nadmezeńskich, ich obyczajach i zwyczajach, Ruiny zamku w Smoleniu, Flisy. Liczne drzeworyty w tekście, m.in. karykatury Franciszka Kostrzewskiego, typy warszawskie Henryka Pillatiego. Na uwagę miłośników komiksów zasługuje wydrukowana na s. 104-105 "Wyprawa Fipcia i Hipcia na gorącą kolacyę" Franciszka Kostrzewskiego - historyjka obrazkowa, będąca inkunabułem polskiego komiksu. (Przypomnijmy, że najstarsza polska prakomiksowa opowieść ukazała się na łamach "Tygodnika Illustrowanego" 8 lat wcześniej; jej autorem był tenże Franciszek Kostrzewski).
640.–
Sprzedano za: 1.700.–
591.
T. 17, nr 418-443: 3 VII-25 XII 1873. s. [4], 416, 56. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia i otarcia kart, rozprasowane załamania narożników i krawędzi kart, naddarcia marginesów, niektóre reperowane, podklejony ubytek jednej karty; egz. niekompletny - brak 4 kart (s. 59-60, 373-376, 381-382). Zaw. m.in.: Zasław na Wołyniu, Otwarcie akademii nauk w Krakowie, Kobiety amerykańskie, Złota brama w Kijowie, Obóz Cyganów, O powiększeniu linij komunikacyjnych w Warszawie, Teatr lwowski hr. Skarbka, Kościół w Truskolasach, Odjazd na Saską Kępę, Huculi - szkic etnograficzny, Szkice z Krymu, Powrót z Czerniakowa, Pałac w Krzeszowicach, Z podróży po zaniemeńskich stronach, Poczta atmosferyczna w Paryżu, Kościół w Trembowli, Teatr w Krakowie, O błędach dyetetycznych, Witebsk, Choinki. Do części numerów dołączono dodatki powieściowe ("Podstępna gra") o osobnej paginacji. Liczne drzeworyty w tekście.
480.–
Sprzedano za: 1.200.–
592.
KRAKUS. [Pismo poświęcone narodowości i polityce tudzież dziennym zdarzeniom w kraju i stolicy Rzeczypospolitej Krakowskiej]. Kraków. 16d. brosz.
Nr 6, 43, 66-79, 81, 131, 135-143: 8 I-18 VII 1822.
Czas. BJ 4, 282. Załamania pierwszego numeru, załamania narożników części kart, ślad zawilgocenia. Zbiór pojedynczych numerów krakowskiego dziennika ukazującego się tylko w 1822 (wyszło co najmniej 271 numerów). Każdy numer obj. 2-4 s. Zbiór zaw. 27 numerów.
320.–
KRONIKA Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom społecznym i domowym. Warszawa. Red. A. Borkowska. 4.
Czas. BJ 4, 296. Pismo ukazywało się od 1867 do wybuchu I wojny. Na początku prezentowanych tu tomów zbiorcza karta tyt. i spis treści.
593.
T. 5. 1872. Druk. J. Jaworskiego. s. [4], 334, tabl. 1. brosz.
Brak tylnej okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. nr 1-24 ukazujące się od 1 X 1871 do 15 IX 1872. Zaw. m.in.: Stanowisko praktyczne dawnych niewiast, Paryż obecny, Elementarz do samouctwa, Pobieżny przegląd nieba, List z Druskiennik, Na kresach Rossyi, Mikroskop i cuda niewidzialnego świata.
220.–
Sprzedano za: 220.–
594.
S. 4, t. 14. 1889. Druk. Noskowskiego. s. [4], 768. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Dublet bibliot. (skasowana piecz.). Zaw nr 1-24 ukazujące się od 1 I do 15 XII 1889. Zaw. m.in.: Nad Gangesem, Ze wspomnień o Mickiewiczu, Wyjątek z pamiętnika I. Domejki, Obrazy rybackie, Z za Dunaju nad Nil, Z Zakopanego.
280.–
Sprzedano za: 280.–
595.
KURJER Poranny. Warszawa. folio. brosz.
Wydanie jubileuszowe: 60 lat służby publicznej: I 1939. s. 76.
Niewielkie naddarcia krawędzi okł., okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan dobry. Historia warszawskiego dziennika i artykuły aktualne, np.: Osiedla szkolne, Snobizm u Prousta, Sześćdziesiąt lat muzyki polskiej, Rozwój idei lotniczej w ostatnich 60 latach, Odrodzona Warszawa, Wysiłki polskiej myśli konstrukcyjnej w dziedzinie motoryzacji, Życie towarzyskie Warszawy, Aptekarstwo w Polsce. Liczne ilustracje w tekście. Barwna okładka projektowana przez Jana Słomczyńskiego.
120.–
NAFTA. Organ Związku Polskich Przemysłowców Naftowych we Lwowie [późn. Miesięcznik poświęcony sprawom naftowym]. Lwów. Red. B. Wojciechowski, W. Szaynok, J. Szlemiński. 8. opr. ppł. z epoki.
Czas. BJ 5, 201. Pismo ukazywało się od 1922 do wybuchu II wojny.
596.
R. 1: 1922. s. [4], 64
[oraz] R. 2: 1923. s. 192
[oraz] R. 3, nr 1-11: I-XI 1924. s. 172.
Miejscami zażółcenia papieru, niewielkie zaplamienia i naddarcia. Dwa pierwsze roczniki kompletne, trzeci bez końcowego numeru. W r. 1 (1922) ukazały się 4 numery. Na początku woluminu zbiorcza karta tyt. i łączny spis treści dwóch pierwszych roczników.
160.–
Sprzedano za: 580.–
597.
R. 4, nr 1, 3-12: I, III-XII 1925. s. [4], 16, [33]-92
[oraz] R. 5: 1926. s. [4], 188
[oraz] R. 6, nr 1-6/7: I-VII 1927. s. 80, [71]-86
[oraz] R. 7, nr 2-6, 10: II-VI, X 1928. s. [17]-108, [109]-124.
Miejscami zaplamienia, naddarcia, niewielkie ubytki kart, ślad pionowego załamania numerów. W dwóch pierwszych rocznikach na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści. R. 5 (1926) - kompletny, pozostałe z brakami. W r. 5 dodano jeden numer pisma "Bank Naftowy". W r. 6 i 7 błędy w paginacji.
160.–
Sprzedano za: 580.–
598.
R. 9: 1930. s. 7, [1], 364.
Drobne zaplamienia. Okł. brosz. jednego numeru naklejona na oprawę. Kompletny rocznik, trzy numery łączone.
160.–
Sprzedano za: 650.–
599.
PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umieiętności. Warszawa. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 16d. opr. kart. z epoki, obcięcie barwione.
[R. 1], t. 2: V-VIII 1815. s. 126.479, [8].
Czas. BJ 6, 297. Stan dobry. Zaw. m.in.: O reprezentacyi narodowey, Uwagi nad dziełem J. Kamieńskiego o przedawnieniu, O rogu, sposobach obrabiania, farbowania go i t. d., O sposobach ratowania rażonego od piorunu człowieka, Nowe odkrycia z elektroforem, Rys obrazu stanu nauk, obyczaiów, sztuk, pomników i celnieyszych wynalazków Chińczyków.
480.–
PRZEGLĄD Wojskowy. [Kraków? AK]. 8. brosz.
Dobroszycki 361 (inne numery). Otwory dziurkaczem na lewym marginesie. Pismo ukazywało się pierwotnie jako "Komunikaty Radiowe. Przegląd Wojskowy" (i tak kataloguje je Dobroszycki). Pojedyncze numery maszynopisowego pisma konspiracyjnego publikującego informacje z nasłuchów radiowych. Na każdym numerze piecz. Rafała Kukulskiego i zapiski inwentarzowe. Nieczęste.
600.
Nr 33: 1 VII 1944. s. [2], 10.
70.–
Sprzedano za: 160.–
601.
Nr 33 [!]: 6 XI 1944. k. [1], 10.
70.–
Sprzedano za: 160.–
602.
Nr 34: 1 XII 1944. k. [1], 10.
Odcięta dolna, czysta część ostatniej karty.
70.–
Sprzedano za: 160.–
ROCZNIK Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego. Kraków. Druk. Uniwersytecka. brosz.
Czas. BJ 7, 138. Miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru, okł. nieco zakurzone, stan dobry. Egz. nierozcięte. Na tom składały się cztery kwartalne zeszyty.
603.
[Poczet nowy], t. 4 (ogólnego zbioru t. 19), zesz. 1-4: 1849. s. [4], 588, tabl. 1+ tabele astronomiczne.
W ostatnim zeszycie zbiorcza karta tytułowa i spis treści rocznika. Podpisy własn. na dwóch zeszytach. Zaw. m.in.: J. Majer "Uwagi w przedmiocie zasad Słownictwa lekarskiego w ogólności [...]", J. Muczkowski "Wiadomość o założeniu Uniwersytetu Krakowskiego", L. Zejszner "Opis geologiczny wapienia neryncowego pod Inwałdem i Roczynami", W. Majer "Rzecz o Instancyach sądowych i sądzie kasacyjnym", T. Żebrawski "O przyczynach wykolejania pociągów na drogach żelaznych", J. Jakubowski "Opis epidemicznej cholery w Okręgu Krakowskim w r. 1849", K. Kremer "Niektóre uwagi o ważności zabytków sztuk pięknych na naszej ziemi", L. Zejszner "O względnym wieku piaskowca karpatowego".
320.–
604.
[Poczet nowy], t. 5 (ogólnego zbioru t. 20), zesz. 1-4: 1850. s. [2], XXX, 621 + tabele astronomiczne.
W ostatnim zeszycie zbiorcza karta tyt. i spis treści rocznika oraz spis zawartości wszystkich 20 tomów pisma. Zaw. m.in.: J. Majer "Rozbiór fizyologiczny wprawy, przyzwyczajenia i nałogu", L. Zejszner "Opis geologiczny pokładu siarki w Swoszowicach pod Krakowem", W. Kulawski "Ustęp z historyi Szląska", J. Muczkowski "Wiadomość o rękopismach historyi Długosza", L. Zejszner "Opis skał plutonicznych i przeobrażonych wraz z ich pokładami metalicznemi w Tatrach i pasmach przyległych", F. Słotwiński "O stanie prawnym włościan Okręgu Krakowskiego", W. Pol "Kilka słów o tegorocznych naukowych wycieczkach", A. Grabowski "Jeszcze jeden dowód polskiej narodowości Kopernika".
320.–
Sprzedano za: 320.–
605.
ROCZNIK Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 7. Wilno 1922. Druk "Lux". 4, s. 212, [1], tabl. 1. brosz.
Otarcia, naddarcia i niewielkie ubytki okł., papier pożółkły. Tom za lata 1919-1921. Zaw. m.in.: Historja astronomji w Uniwersytecie Wileńskim, Wilno a nauka historji ustroju państwowego i dawnego prawa w Polsce, Tradycja sztuki w Wilnie, Nieznany przyczynek do lat młodych Mickiewicza (sprawa o napis na laku).
100.–
606.
SAD i Owoce. Miesięcznik poświęcony sprawom produkcji owoców, warzyw i ziół, przechowalnictwa, przetwórstwa i handlu [...]. Warszawa. Wyd. J. Slaski. Red. W. Rogowski. 8. razem opr. nieco późn. pł.
T. 1: VII-XII 1938. s. 268
T. 2: I-VI 1939. s. 272
T. 3: VII-IX 1939. s. 132.
Czas. BJ 7, 229. Stan dobry. Komplet wydawniczy. Obca dedykacja.
180.–
Sprzedano za: 180.–
SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjograficznej obejmujące pogląd na czynności [...] oraz materyjały do fizyjografii krajowej. Kraków. Akademia Umiejętności. 8.
607.
T. 23. (Z 3 tablicami). 1889. s. IV, 26, 275, [3], 200, XXVI, tabl. 3. brosz.
Przednia okł. zakurzona, grzbiet oklejony papierem, ślad zawilgocenia na końcu. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Pioruny w roku 1888, Studyja geologiczne w Krakowskim okręgu, Klony polskie, Ptaki spostrzegane w okolicy Stryja, O niektórych skamieniałych drzewach okolicy Krakowa, O stratygrafii pokładów sylurskich galicyjskiego Podola.
140.–
Sprzedano za: 500.–
608.
T. 24. 1889. s. [4], 389, [1], 6, tabl. 2, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Józefa Rydla. Zaw. w całości: H. Zapałowicz "Roślinna szata Gór Pokucko-Marmaroskich".
140.–
609.
T. 25. 1890. s. IV, [2], 24, 241, [1], 242, XV, tabl. 1. brosz.
Papier nieco pożółkły, stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Grady w roku 1889, Zamarzanie i puszczanie rzek, Materyjały do flory glonów Galicyi, Trzeci przyczynek do flory Pokucia, Spis pluskiew z okolic Przemyśla, Fauna Lwowa i okolicy - chrząszcze.
180.–
610.
T. 26. 1891. s. IV, [2], 29, [1], 275, [3], 245, tabl. rozkł. 1, mapa rozkł. 1. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, przednia okł. z ubytkami, naklejona na dodatkową kartę z przodu, tylna okł. obca. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Zapiski geologiczne z Podola, Wykaz chrząszczów nowych dla fauny Galicyi, Woda mineralna ze źródła w "Bieśnickim Lesie" i jego rozbiór chemiczny.
120.–
611.
T. 27. (Z czterema tablicami). 1892. s. [2], IV, 26, 246, [2], 229, tabl. 4. brosz.
Przednia okł. podklejona w grzbiecie, stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw. m.in.: Wykaz stanu wody na rzekach galicyjskich w roku 1891, Flora glonów okolic Lwowa, Materyały do flory gór Łomnickich, Kilka uwag o węglu brunatnym i poszukiwaniach geologicznych na Podolu, O roślinności Karpat między Łomnicą i Oporem.
140.–
Sprzedano za: 140.–
612.
T. 28. (Z dwiema tablicami). 1893. s. IV, [2], XXXVII, [1], 249, [3], 266, tabl. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Przyczynek do fauny krajowych skorupiaków liścionogich, Fauna studzienna miasta Krakowa i Lwowa, Sprawozdanie z wycieczek botanicznych w Karpaty Stryjskie i Samborskie, Wije zebrane w Galicyi wschodniej w lecie 1891 r., Motyle większe Stanisławowa i okolicy.
160.–
Sprzedano za: 330.–
613.
T. 29. (Z 1 ryciną, 2-ma tablicami i 2-ma figurami w tekscie). 1894. s. IV, [2], XL, 267, [3], 215, tabl. 2, tabela rozkł. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Spostrzeżenia pojawów świecie zwierzęcym w latach 1891, 1892 i 1893, O krajowych gatunkach trzmieli, Glony stawów na Zbruczu, O roślinności Karpat między górnym biegiem Sanu i Osławą, Flora Pienin - rośliny naczyniowe, Paleomorfologia Podola.
160.–
Sprzedano za: 330.–
614.
T. 30. (Z 3-ma tablicami). 1895. s. IV, XXIII, [1], 276, [2], 287, tabl. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Zestawienie zapisków o owadach siatkoskrzydłych w Tatrach, Zapiski botaniczne z Karpat Sądeckich, Fauna lepidopterologiczna doliny Popradu i jego dopływów.
160.–
Sprzedano za: 550.–
615.
T. 31. (Z 2-ma tablicami). 1896. s. IV, XXXIX, [1], 255, [3], 258, tabl. 2. brosz.
Ślady zawilgocenia na końcu, niewielki ubytek tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Pomiary barometryczne w paśmie babiogórskim i przyległych północnych działach górskich, Przegląd fauny skorupiaków galicyjskich, O nowych i rzadszych roślinach flory litewskiej.
140.–
616.
STRAŻNICA. Warszawa. Red. I. Grabowski. Wyd. Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa. folio.
R. 2, nr 114: Dodatek nadzwyczajny. 8 V 1921. s. 1.
Ślady złożenia, stan dobry. Dodatek nadzwyczajny "Strażnicy" wydany w formie jednostronnie zadrukowanego afisza form. 90,6x63,2 cm. "Polacy! Na Śląsku Górnym wybuchło powstanie. Lud śląski po raz trzeci przelewając krew za sprawę Zjednoczenia z Polską stwierdza stanowczo swą przynależność do Macierzy [...]". Informacja o wybuchu III powstania śląskiego i apel o pomoc żywnościową i finansową dla walczących Ślązaków. Pod tekstem nazwiska J. Stemlera, J. Hallera i kilkudziesięciu innych osób. Wydrukowane miejsce składania darów zostało przekreślone i zastąpione odręcznym dopiskiem: "Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Górnoślązakom w Będzinie". Ślady złożenia, poza tym stan dobry. Nieczęste.
800.–
617.
ŚWIAT. Dwutygodnik illustrowany. Kraków. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4. opr. oryg. pł. bogato zdob.
R. 4: 1891. s. [4], 594.
Nieznaczne otarcia grzbietu, margines ostatniej karty podklejony, stan bardzo dobry. Egz. przeoprawiony (wyklejki nowe). Na początku zachowana okładka broszurowa jednego numeru. Na pierwszych kartach zbiorczy tytuł i spis treści. Kompletny rocznik pisma. Zaw. m.in.: Kilka kart z życia Mickiewicza, Powieści ludowe Elizy Orzeszkowej, Powieści żydowskie Elizy Orzeszkowej, Artyści polscy na wystawach sztuk pięknych w Paryżu, Badania naukowe Karola hr. Lanckorońskiego w Azyi mniejszej, Z życia Ormian Kamienieckich z XVII i XVIII wieku, Egipt. Na przedniej okł. złoc. kompozycja ukazująca Wawel i herb miasta, na grzbiecie złoc. wieża Kościoła Mariackiego.
360.–
Sprzedano za: 800.–
TYGODNIK Illustrowany. Pismo obejmujące ważniejsze wypadki spółczesne, życiorysy znakomitych ludzi, zbytki i pamiątki krajowe, podróże, powieści i poezye [...]. Warszawa. Nakł. J. Ungra. 4. opr. psk. z epoki.
Czas. BJ 8, 84. Na początku każdego tomu zbiorcza karta tyt. i spis treści, na końcu razem zebrane dodatki powieściowe. Liczne drzeworyty w tekście.
618.
S. 2, t. 14, nr 340-365: 4 VII-26 XII 1874. s. [4], 380, 28, 20, [2], 36, [2], 6.
Otarcia krawędzi okł., rozprasowane załamania kart, drobne zaplamienia. Podpis własn. Zaw. m.in.: Zakopane i lud podhalski, Pożar w Siedlcach, Badania naukowe w Saharze, Zakład leczenia kumysem w Kaskadzie pod Warszawą, Częstochowskie strony, Człowiek latający, Ostatnia księżna kurlandzka, Rzeźby Teofila Lenartowicza, Typy krakowskie - pierwotna straż ogniowa ochotnicza krakowska, Pierwsze księgarnie w Warszawie, Ustrój fizyczny słońca, Palenie zwłok ludzkich, Kartki wizytowe z XVIII stulecia, Cmentarzysko w Dobryszycach, Kolej żelazna nowego systemu.
460.–
Sprzedano za: 900.–
619.
S. 3, t. 3, nr 54-79: 6 I-30 VI 1877. s. [4], 416, 48, 32.
Otarcia okł., wyklejki nowe, rozprasowane załamania pierwszych kart, miejscami zaplamienia. Zaw. m.in.: Pałac w Białymstoku, Wspomnienia z podróży po Kaukazie, Wino pod względem rolniczym, przemysłowym i ekonomicznym, Wyprawa angielska do bieguna północnego, Korsyka, Obrazy z życia roślin, Aleksander Czekanowski - geolog i podróżnik, Obrazy Indyj wschodnich, Optyka i malarstwo, Zamek w Łańcucie, Kilka słów o Piotrkowie, Poradnik dla kupujących książki, Lipki pod Krakowem, Jaworze na Szlązku austryackim, Dziedziczność po względem fizyologicznym i moralnym.
460.–
Sprzedano za: 1.000.–