Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

903.
ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. Poznań 1930. Wyd. "Lotnik". 4, s. 303, [1], XLIII, [2]. opr. oryg. pł.
Opr. nieco otarta, blok nieco poluźniony, wyklejki lekko nadpękniete. Wpis własn. obdarowanego na karcie przedtyt. Na przedniej wyklejce zamontowana karta z tekstem: "JWPanu dyr. Jerzemu Karkoszowi [wpisane atramentem] z podziękowaniem za popieranie propagandy lotnictwa polskiego ofiaruje wydawnictwo Lotnik". Liczne ilustracje w tekście. Zaw. artykuły obejmujące wszystkie aspekty problematyki lotnictwa w Polsce.
904.
ALBUM I. Pułku I. Brygady Legionów Polskich. Kraków 1915. Druk. Narod. 4, k. [28]. brosz.
Grzbiet podklejony od spodu, z uzupełnionym ubytkiem. Zatarta piecz. na obu okł. i na kilku kartach. Album 51 fotografii z życia Legionów Polskich. Tytuł okładkowy. Na tylnej okł.: "Spis: Edward Śmigły Rydz, kmdt. P. L., Wedeta nad Nidą, Ziemianka nad Nidą, Nida, Święcone B. I. K. I., Moskale schwytani dnia 3 maja 1915, Linia okopów nad Nidą, Rzeźbiarz w okopie, Kolumna pod Pinczowem, Spoczynek pod Bogorą, Kuchnia B. III., Punkt opatrunkowy B. III., Pobojowisko pod Kozinkiem, Spalone miasto Ożarów, Mogiła na Kozinku B. III. K. III., Wydawanie obiadu, Obiad, Spalone Łysobyki, Fragment z lasu tarłowskiego po bitwie, Polegli w bitwie pod Tarłowem, Zasieki pod Tarłowem, Spoczynek po bitwie, Pogrzeb podpor. Niedźwieckiego, Przejście Wisły po Rachowem, Kolumna wymaszerowująca z Popowa, Intendentura w polu, Spalony młyn w Syrokomli, Tabory na Wieprzu, Przejście przez rzeczkę, Zbiórka w Worgulach, Pierwsze nabożeństwo w Leśnej, Sztab P. I. na Bugu, B. III. na Bugu, K. III. B. III. w Raśnej, Próba orkiestry, Spoczynek w marszu, Biwak w Krymkach, U bram Włodawy, Baon I., Komp. I., 12 zdjęć z B. I.".
905.
ANDRZEJEWSKI Czesław – Żywioł niemiecki w zachodniej Polsce. Pogląd statystyczny. Poznań 1919. Nakł. "Ostoji" Sp. Wydaw., Drukiem F. Pilczka. 8, s. 65, III, [2], tabl. 4. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. księgarska.
906.
ARTYLERJA. Ostrów Mazowiecka 1930-1931. Szkoła Podchorążych Piechoty, Główna Druk. Wojskowa. 8, s. [4], 256, XII. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania narożników skrajnych kart. Piecz. Podręcznik dla kadetów "wydany na prawach skryptu".
907.
ASKENAZY Szymon – Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Manuscrits de Napoléon en Pologne 1793-1795. Wydał ... Warszawa 1929. Nakładem Polskiego Antykwariatu Naukowego Hieronima Wildera. folio, s. 117, [1], k. faksymilowych [17]. opr. oryg. kart., oryg. teka kart.
Niewielkie otarcia i zaplamienie teki, wewnątrz stan bardzo dobry. Tekst równoległy polski i francuski. Jedno z najpiękniejszych polskich wydawnictw bibliofilskich wydane w nakładzie 820 numerowanych egzemplarzy, z czego 790 przeznaczono na sprzedaż. Prezentowany egz. nosi numer 694. Specjalnie na potrzeby tej edycji wyprodukowano luksusowy, czerpany papier van Gelder Zonen ze znakiem wodnym "N". Dzieło zawiera 17 faksymilowanych dokumentów, zostało odbite w Drukarni W. L. Anczyca w Krakowie. Dokumenty napoleońskie zakupił w 1822 roku Tytus Działyński, potem - przechowywane w zbiorach Biblioteki Kórnickiej - zostały zapomniane. Odnalazł je jeszcze przed I wojną światową wybitny znawca epoki napoleońskiej Szymon Askenazy. W skład zbioru wchodzą następujące dokumenty: o obronie Ajaccio (z IV 1793), list do Carteaux (z X 1793), pismo do reprezentantów (z XI 1793), zapiska o Genui (z VII 1794), o artylerii Armii Zachodniej (z X 1794), pismo do Chauveta (z II 1795), memoriał o Armii Włoskiej (z VII 1795), pierwsza instrukcja dla Kellermanna (z VII 1795), druga instrukcja dla Kellermanna (z VIII 1795), pierwsze pismo do Kellermanna (z VIII 1795), drugie pismo do Kelermanna (z VIII 1795), postanowienie Komitetu (z VIII 1795), "Clisson i Eugenia" (VIII, IX 1795), o misji do Turcji (z IX 1795), zapiska o Armii Włoskiej (z XII 1795). Do niewielkiej ilości egzemplarzy autorskich dodawano barwne dodatkowe tablice - tu ich brak. Wewnątrz teki naklejka introligatorska R. Jahody. Patrz też poz. 142.
908.
ASKENAZY Szymon – Szkice i portrety. (Wydanie pośmiertne). Warszawa 1937. Nakł. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 8, s. XVIII, 402, tabl. 16. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Ze stosunków polsko-pruskich, Sprawa dysydencka 1764-1766, Z przeszłości Czarnogórza (1806), Powrót Napoleona z Moskwy, Zjazd w Puławach 1814, Kompanja krymska A. Mickiewicza, Ignacy Potocki, Zagrożenie Kodeksu Napoleona przy utworzeniu Królestwa Pol.
909.
AUTOGRAFY posłów do Sejmu roku 1919. Posłowie Sejmu Ustawodawczego - biednej dziatwie Warszawy [tytuł okładkowy]. Warszawa [1919]. Obywatelska Komisja Ofiarności Publicznej. 4 podł., k. [1], IX, 31. brosz.
Niewielkie załamania narożników okł., wewnątrz stan dobry. Album przeznaczony na cele charytatywne. Słowo wstępne J. Weyssenhoffa, na poszczególnych tablicach faksymila krótkich odręcznych tekstów lub podpisów 178 posłów do pierwszego Sejmu II Rzeczypospolitej. Nieczęste.
910.
BAGIŃSKI Henryk – Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. Warszawa 1921. Główna Księgarnia Wojskowa. 8, s. 598, VI, [3], tabl. 73, map 7. opr. wsp. pł.
Miejscami niewielkie zaplamienia, egz. wyraźnie obcięty przez introligatora. Zaw.: Organizacja Legjonów Pol. w b. zaborze ros., Brygada i Dywizja Strzelców Pol., Sprawa Wojska Pol. w Rosji, Korpusy Pol., Wojsko Pol. na Murmanie, Syberji, Kubani i w Odessie.
911.
BALICKI Zygmunt – Psychologia społeczna. Czynnosci [!] poznawania. Warszawa 1912. Nakł. autora, Kasa im. Mianowskiego. 8, s. X, [2], 617, [2]. opr. oryg. [?] pł.
Grzbiet nieco zaplamiony, poza tym stan dobry. Piecz. Jedna z głównych prac wybitnego polskiego socjologa i psychologa, ideologa Narodowej Demokracji, współzałożyciela (z Romanem Dmowskim) Ligi Narodowej i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. .
912.
BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. Warszawa 1928. Druk. Banku Pol. folio, s. [10], 195, [9], tabl. 62, [4]. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie rdzawe zaplamienia w grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Przedmowa S. Karpińskiego, prezesa banku, obszerne artykuły: T. J. Buczkowski "Pieniądz i kredyt w okresie rozbiorów", tenże "Stosunki pieniężne i kredytowe w latach 1795-1815", tenże "Bank Polski 1828-1885", H. Nowak "Bankowość i kredyt na obszarze Rzeczypospolitej przed wojną światową", "Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa", H. Nowak "Bank Polski 1924-1928". Na tablicach portrety osobistości związanych z instytucją, wzory banknotów, pieniędzy prywatnych, dokumentów, podobizny monet, zdjęcia pomieszczeń bankowych. Oprawa: Introligatornia Banku Polskiego (ślepy tłok na tylnej okł.).
913.
BARANOWSKI Władysław – Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931. Warszawa 1938. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16d, s. 237. brosz.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Na końcu indeks nazwisk.
914.
BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po nakładzie. (Krótki zarys). Warszawa 1938. Druk. Piotr Pyz i S-ka. 16d, s. 44, [1]. brosz.
Załamania tylnej okł. w grzbiecie, załamania narożników. Okładka Z. Kosmowskiego.
915.
BAUMFELD Gustaw – Artyleryi legionów pułk pierwszy. Kraków 1917. Księg. K. Wojnara. 8, s. 99, [1], tabl. 12. opr. oryg. ppł.
Jedna karta pokreślona ołówkiem, stan dobry. Zaw.: Słowo wstępne, Krótki rys ogólny organizacyi i dziejów pierwszego pułku artyleryi, Szlakiem drogowym, Między Styrem a Stochodem, Obrazy walk artyleryjskich, Komenda pułku i oddziały pomocnicze, Szary żołnierz artyleryi.
916.
BAUTRO Eugenjusz – Prawne poczucie jako przejaw i forma podświadomego, skrótowego myślenia. Część I. Historyczno-pragmatyczna. Warszawa 1925. Wyd. Kasy im. Mianowskiego. 8, s. [8], 435, [1]. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Więcej nie wyszło.
917.
BEŁCIKOWSKA Alicja – Komunizm wobec parlamentaryzmu. Przyczynki i dokumenty do dziejów komunizmu międzynarodowego i polskiego. Oprac. i wstępem opatrzyła ... Warszawa [1922]. Dom Książki Polskiej. 8, s. 40. brosz.
Stan dobry. Z przedmowy: "Współczesny ruch komunistyczny, który z jednej strony - stara się przystosować coraz bardziej do obecnego ustroju i obecnej polityki [...] - z drugiej zaś strony, - przyjmuje formy bezwzględnego, krwawego terroru [...] - traktowany jest w pracy niniejszej wyłącznie z punktu widzenia historycznego i naukowego". .
918.
BIELATOWICZ Jan – 3 Batalion Strzelców Karpackich. Londyn 1949. Koło Żołnierzy 3 Baonu S. K. 8, s. 214. brosz.
Polonica 1024. Otarcia okł., zagięcia narożników kart, ślady użytkowania. Okładkę projektował Stanisław Gliwa. Liczne ilustracje w tekście.
919.
BIERDIAJEW Mikołaj – Nowe średniowiecze. Warszawa 1936. Towarzystwo Wyd. "Rój". 16d, s. 248, [7]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Przełożył i przedmową opatrzył M. Reutt. Z przedmowy: "Bierdiajew w 'Nowem Średniowieczu' wprowadza nas w samą głąb procesów dziejowych, usiłując dojść do pierwszych przyczyn i wytłumaczyć najdalsze konsekwencje. [...] Bierdiajew stawia problemy i rzuca zwarte rozwiązania. Wskazuje czytelnikowi drogę poprzez bogaty labirynt zagadnień. Czytelnik musi myśleć, idąc za biegiem jego rozważań, musi pracować, dać pewien indywidualny wysiłek twórczy i jeżeli go na to stać, to zdobędzie niezwykle wartościowe pierwiastki, z których może wyciągnąć nieocenione korzyści dla własnego rozwoju duchowego".
920.
Bogusławski Stanisław K[ostka] – Życie xiążęcia Jozefa Poniatowskiego naczelnego wodza woysk polskich marszałka państwa francuzkiego napisał ... [Warszawa] 1831. Nakł. autora. 8, s. [4], II, 344. opr. wsp. psk.
Papier wewnątrz miejscami zaplamiony. Na przedniej wyklejce wpis własn. ołówkiem z VII 1945 z Warszawy. Praca dedyk. w druku hrabinie z Poniatowskich Tyszkiewiczowej.
921.
BOLEŚCIC-KOZŁOWSKI Stanisław Aleksander – Józef książe Poniatowski i ród jego. Studjum historyczne. Poznań 1923. Wielkop. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4, s. 58, tabl. 1. brosz.
Okł. nieco odbarwione, nadkruszone i podklejone, wewnątrz stan dobry. Na przedniej okł. odręczna dedykacja autora. Na tabl. portret księcia Józefa jako naczelnego wodza pędzla Antoniego Brodowskiego.
922.
BORKOWSKI Feliks – Przejścia i wspomnienia uczestnika powstania polskiego z r. 1863-4. Skreślił ... Lwów 1903. Nakł. autora. 8, s. 30, tabl. barwna 1. brosz.
Maliszewski 2906. Okł. nieco nadkruszone i lekko odbarwione. Na tabl. autor w mundurze uczestnika powstania z pułku żuawów. Na odwrocie karty tyt. autorska prośba o wsparcie finansowe.
923.
BRANDES Jerzy – Polska. Przeł. Zygmunt Poznański. Lwów 1898. Księg. H. Altenberga. 8, s. [12], 322, tabl. 1. opr. oryg. ppł.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Wnikliwy opis Polski sporządzony przez duńskiego krytyka literackiego pochodzenia żydowskiego, który kilkakrotnie ją odwiedził w l. 1886-1898. Następne wydanie ukazało się w 1902, później książka nie miała wznowień.
924.
BRANICKI Xawery Korczak – Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J. Paryż 1879. Druk. Polska. 8, s. [4], 278. opr. wsp. psk. złoc. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Zaw.: Pierwotna Słowiańszczyzna, Ruś Waregska i Tatarska, Polska Piastów, Kazimierz król chłopków, Reformacya w Polsce, Paweł I., Aleksander I., Opowiadania hr. Witta, Carewicz Konstanty, Nihilizm.
925.
BRESNITZ von Sydacoff [Philipp Franz] – Car Mikołaj II. i jego dwór. Przekład Stanisława Miłkowskiego. Kraków 1903. Nakł. S. Gajewskiego. 8, s. [4], 112. brosz.
Amatorsko podklejony grzbiet, ubytki okł., wewnątrz stan dobry. Z przedmowy: "Autor wytyka niedokładność w zarządzie państwem, w społeczeństwie rosyjskiem i na Dworze, jak równie daje obrazek carskiej pary, ze wszystkiemi przymiotami i wadami, jako ludzi. Przyczyni się to po części do zapoznania się z młodą parą, z młodziutką carową, jak niemniej z dążeniami obojga do wprowadzenia nowości i reform".
926.
BRZOSTOWSKI Ludomir – Statut oficerskich sądów honorowych. Warszawa 1928. Druk. Sztabu Generalnego. 8, s. 167, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Zaplamienia okł. brosz., niewielki ubytek przedniej okł. brosz., niektóre karty podklejone w grzbiecie. Podpis własn.
927.
[BUKOWSKI Kazimierz] – Gwałty pruskie i polska obrona. Napisał B.E.K. [krypt.]. Kraków 1908. Tow. Zal. i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowy. 8, s. 22. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Losy narodu polskiego, Skąd powstał i jak się wzmógł Prusak?, Bismark, Prześladowanie kościoła katolickiego. Wypędzanie Polaków, Prześladowanie mowy polskiej, Precz z ziemi, Co robić?
928.
CALLIÈRES Fr[ançoise] de – Sztuka dyplomacji. Przełożył i wstępem poprzedził Mieczysław Szerer. Warszawa 1929. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 175, [2]. brosz., obw.
Ubytki obw., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: O zaletach i zachowaniu się ambasadora, Wiek i zalety zewnętrzne ambasadora, Prawdomówność, Jak prowadzić roztropne układy, przemykając się między oszustwem a szczerością, Funkcje negocjatora, O ceremonjach między ambasadorami, Jak wkraść się w łaski panującego i jego ministrów, O depeszach.
929.
[CHŁAPOWSKI Kazimierz]. A. Z. [pseud.] – Wojna na Litwie w roku 1831. Z mapą. Kraków 1913. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [4], 124, mapa rozkł. 1. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Niektóre źródła sugerują niesłusznie autorstwo Aleksandra Zaborowskiego. Zaw. m.in.: Powstanie na Litwie, Działanie zaczepne Rosyan, Pochód na Litwę, Plan ataku na Wilno, Pochód Giełguda na Litwę, Bitwa pod Rajgrodem, Skupienie się Moskali w Wilnie, Złączenie się wojsk polskich, Atak na Szawle, Rada wojenna w Kurszanach, Odwrót Dembińskiego, W obozie polskim na ziemi pruskiej.
930.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. Warszawa [1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], 584, tabl. 33. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia narożników okł., stan dobry. Piecz. księgarska. Zaw. m.in.: Terra di Lavoro, Młodość Bocaccia, Dwie smutne królowe, Julia Gonzaga, Karol III Burbon, Królowa Marya Karolina.
931.
[Chmielewski Józef] – Przykłady z życia zacnych ludzi. Na pożytek ludu spisał Józef z Bochni [pseud.]. Wadowice 1886. Nakł. i Druk. F. Foltyna. 16d, s. 142, [1]. brosz.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Jakób i Maciej Miłkowscy, Kazimierz Korsak, Sebastyan Kubinek, O gromadzie w Klimciakowie, Jan Ryś, Ks. Józef Szafranek, Kmieć Wincenty Czuprynka, Dominik Moniuszko, Piotr Ostrowski, Harman Marcin Gizewiusz.
932.
CHURCHILL Winston S. – Krok za krokiem. [Warszawa] 1939 [właśc. 1943]. Tow. Wyd. Załoga. 16d, s. 76, [3]. brosz.
Chojnacki I 119. Grzbiet lekko pożółkły, stan dobry. Druk konspiracyjny. "Wybór 34 spośród 75 artykułów Churchilla ogłoszonych w latach 1936-1939, gdy stał w opozycji do polityki MacDonalda, Baldwina i Chamberlaine'a. W artykułach tych Churchill ostrzegał Anglię i Europę przed grożącym niebezpieczeństwem ze strony hitlerowskich Niemiec. Teksty artykułów wybrała do przetłumaczenia i do druku Maria Kann. Okł. projektował Stanisław Miedza-Tomaszewski" (Chojnacki).
933.
CZERNECKI Jan – Z pamiętnika klasztornego o objawieniu się duszy Anny Potockiej, wojewodziny kijowskiej. Zebrał i z innych źródeł uzup. ... Kraków 1938. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. 47. brosz.
Okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście. Osobne odbicie rozdziału z "Małego króla na Rusi" zaopatrzone w przedmowę wydawcy. Wydano 150 egz., ten nr 45.
934.
CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 ryc. i 3 mapami. Lwów 1922. Ossolineum. 8, s. [2], 199, [2]. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Polska i morze, Oko Korony Polskiej na świat, Zatarg z Gdańskiem, Komisja Karnkowskiego, Sprawy morskie Stefana Batorego, Bandera polska na Bałtyku, Zwycięstwo pod Oliwą, Plany morskie Władysława IV, Zabiegi o utrzymanie floty, Zanik polityki morskiej.
935.
CZUBEK Jan – Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wydał ... Kraków 1906. PAU. 4, s. XXXVII, [3], 765. brosz.
Okł. wyraźnie zakurzone, niewielki ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. teksty 17 utworów wierszowanych i 64 prozatorskich z lat 70. XVI w., indeksy.
936.
DELTOUR Clément – Unsere Zeitgenossen [...]. Serie XXI: Die Österreichisch-Ungarische Monarchie. T. 3: Illustriertes biographisches Album. Aschaffenburg a. M. 1916. Druck von R. Oldenbourg, München. folio, s. [4], tabl. 54, k. [54], s. [1]. opr. skóra z epoki, okucia.
Otarcia dolnej krawędzi grzbietu i obu okł., niewielki ślad wilgoci w dolnym narożniku kart (kilka narożników lekko uszkodzonych), załamania jednej bibułki ochronnej, poza tym stan dobry. Na przedniej okł. okucia na zewnętrznych narożnikach, na tylnej cztery metalowe guzy. Data wydania uwidoczniona po przedmowie. Sylwetki 53 znaczących osobistości monarchii austro-węgierskiej (w tym pary arcyksiążęcej). Każdej postaci poświęcono krótki biogram oraz odbity w światłodruku portret. Wśród opisanych znakomitości znaleźli się Polacy lub osoby z Polską związane: Oswald Balzer, bp Józef Bilczewski, Ludwik Finkel, Stanisław Głąbiński, Johann Goetz von Okocim, Adam Gołuchowski, Agenor Gołuchowski, Witold Korytowski, Karol Lanckoroński, Andrzej Lubomirski, Jacek Malczewski, Kazimierz Morawski, Leon Piniński, bp Aleksander Roman Szeptycki, Stanisław Tarnowski, bp Józef Teodorowicz.
937.
DIAMAND Herman – Położenie gospodarcze Galicyi przed wojną. Lipsk 1915. B. w. 8, s. 106, [2]. brosz.
Załamania krawędzi okł. Egz. nierozcięty.
938.
DOBOSZYNSKI Adam – Studia polityczne. Na uchodztwie [Niemcy, Amerykańska Strefa Okupacyjna] 1947. 8, s. 493. opr. oryg. ppł.
Polonica 2874. Ślad po naklejce na przedniej okł., stan dobry. Piecz. i naklejka własn. Zaw. m.in.: Klucz do Piłsudskiego, Czy katolicyzm prowadzi narody do upadku?, Nacjonalizm i uniwersalizm, Mniejszości narodowe, Masoneria, Ewolucja ustrojowa, List otwarty do A. Słonimskiego. Druk czeską czcionką.
A. Doboszyński (1904-1949) - działacz prawicowy, członek Stronnictwa Narod., podczas okupacji przebywał w Londynie, po wojnie powrócił do kraju, gdzie został aresztowany i skazany na karę śmierci.
939.
DOROŻYŃSKA Elżbieta z Zaleskich – Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921. Z przedmową Artura Górskiego. Warszawa 1925. Gebethner i Wolff. 16d, s. [2], XV, [1], [5]-478, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Maliszewski 4009. Stan niezbyt dobry: blok lekko wygięty, otarcia krawędzi okł., brak karty przedtyt., niewielkie zaplamienia kart. Zaklejony podpis własn. Pamiętnik kresowy z tragicznych lat I wojny i walk polsko-sowieckich.
940.
DOWBOR-MUŚNICKI Józef – Moje wspomnienia. Warszawa 1935. Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka. 4, s. 375, tabl. 1 + s. 172 [załączniki]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Skrzypek 319. Niewielkie zaplamienie okł. brosz., stan dobry. Podpis własn. "Wspomnienia z l. 1890-1920 z Rosji: I wojna światowa i formowanie I korpusu WP w Rosji" (Skrzypek). Nieczęste.

Druki socjalistyczne

941.
ANDLER Karol – Wstęp historyczny i krytyczny do Manifestu komunistycznego Marxa i Engelsa. Lwów 1905. Nakł. Pol. Tow. Nakł. 16d, s. 255, [4]. brosz.
Dolindowska I 39 (podaje mniejszą ilość stron). Brak karty przedtyt., okł. otarte, miejscami niewielkie podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Egz. recenzyjny (piecz. na przedniej okł.). Zaw. rozdziały: Wstęp historyczny, Wstęp krytyczny - Mieszczanie i proletaryusze, Proletaryusze i komuniści, Piśmiennictwo socyalistyczne i komunistyczne, Postawa komunistów wobec różnych stronnictw opozycyjnych, Wywody. Od strony 211 - tekst Manifestu. Rzadkie.
942.
BERNSTEIN Edward – Strajk, jego istota i oddziaływanie. Opracował w skróceniu Jan Błeszyński. Warszawa 1907. Spółka Wyd. J. Rowiński i A. Sobieszczański. 16d, s. 75. brosz. Tania Bibljoteka, nr 15.
Dolindowska I 84. Stan dobry. Nieczęste.
943.
BUCHARIN N[ikołaj] – Teorja materjalizmu historycznego. Przekład z rosyjskiego. Warszawa 1927. Spółdzielnia Księgarska "Książka". 8, s. VI, [2], 341, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Egz. wyraźnie używany: otarcia okł., blok poluźniony, drobne zaplamienia i naddarcia. Piecz. F. Uhorczaka, podkreślenia i notatki ołówkiem. Jedna z najważniejszych prac teoretycznych Bucharina - działacza partii komunistycznego ZSRR i międzynarodowego ruchu robotniczego, uznanego za inicjatora odchylenia prawicowego w partii, w 1938 skazanego w tzw. trzecim procesie moskiewskim na śmierć za udział w antypaństwowej grupie spiskowej i straconego.
944.
GŁOS Robotniczy. Jednodniówka W. O. K. R. P. P. S. [Warszawa], 23 V 1926. Red. Antoni Wąsik. Zakł. Graf. "Drukarz". 4, s. 4.
Grzbiet podklejony bibułką, reperowane przedarcie drugiej karty. Egz. nieco obcięty od spodu. Jednodniówka Warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS wydana po przewrocie majowym. Na pierwszej stronie karykatura przedstawiająca Witosa, Kiernika, Grabskiego i Zdziechowskiego wchodzących przez mur "na majówkę do Wilanowa". Na końcu apel: "Niech żyje PPS! Precz z Sejmem! Niech żyje Marszałek Piłsudski!".
945.
[GRABSKI Stanisław] – Międzynarodowa solidarność proletaryatu. Londyn 1902. Księgarnia PPS. Printed by J. Kaniowski. 16d, s. VII, [1], 63. brosz. Wydawnictwa Poświęcone Pamięci Janusza Tańskiego.
Dolindowska I 430. Brak przedniej okł. (zastąpiona wsp. kopią), odbarwienia dolnego marginesu pierwszych kart, załamania tylnej  okł. i ostatniej karty, niewielki ubytek narożnika tylnej okł. Piecz.
946.
GUMPLOWICZ Władysław – Kwestya polska a socyalizm. Kraków 1908. Wyd. Dzieł Społeczno-Politycznych "Życie". 4, s. [2], 115. brosz.
Dolindowska I 441. Otarcia okł., podklejony ubytek grzbietu.
947.
[Helphand Alexander] – Oportunizm socyalistyczny w praktyce. Napisał Parvus [pseud.]. Tłómaczenie z niemieckiego. Kraków 1903. Wyd. Pol. par. soc. "Proletaryat". 8, s. [4], 54. brosz. [Biblioteka Polskiej Partyi Socyalistycznej "Proletariat", nr 2].
Dolindowska I 470. Stan dobry. Egz. nieobcięty. Zaw.: Oportunizm i rozwój socyalno-rewolucyjny, Oportunizm a doktryna, Taktyka Vollmara, Praktycyzm Auera, Co nam dał oportunizm?
948.
KAUTSKY Karol – Etyka w świetle materjalistycznego pojmowania historji. Kraków 1911. Wyd. "Życie". 8, s. 150, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Dolindowska I 571. Niektóre karty podklejone w grzbiecie, brak karty przedtyt., stan dobry.
949.
KAUTSKY Karol – Parlamentaryzm, Prawodawstwo ludowe a Socyalna demokracya. Z dodatkiem M. Mazowieckiego: Federalizm a Polityka socyalistyczna. Tłumaczył z upoważnienia autora K. Dąbrowski. Kraków 1907. Bibliot. "Proletaryatu". 8, s. VIII, 164, [4]. brosz. Bibliot. "Proletaryatu", nr 13.
Dolindowska I 589. Załamania okł., poza tym stan dobry.
950.
KAUTSKY Karol – Zasady socjalizmu. (Program Erfurcki). Wyd. II poprawione i uzupełnione wg ostatniego wydania niemieckiego. Warszawa 1907. Bibljoteka Naukowa, redaktor-wydawca S. Kucharski. 8, s. 184. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Dolindowska I 607. Podklejone naddarcie okł. brosz., stan dobry. Podkreślenia ołówkiem.
951.
LASSALLE Ferdynand – Nauka a robotnicy. Mowa obrończa wypowiedziana przed Berlińskim Sądem Karnym. Warszawa 1905. Bibljot. Naukowa, redaktor-wydawca S. Kucharski. 8, s. 64. brosz.
Dolindowska I 792. Otarcia i niewielkie ubytki narożników okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Przekład z niemieckiego Tadeusza Radwańskiego.
952.
LASSALLE Ferdynand – O istocie konstytucji. Odczyt. Z przedmową E. Bernsteina. Piotrogrod 1918. Wyd. Klubu Robotniczego "Promień". 16d, s. 64. brosz. Bibljoteczka "Promienia", nr 3.
Dolindowska I 798. Naddarcie pierwszej karty, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Na odwrocie karty tyt. nadruk "Wydane nakładem Komisarjatu Polskiego". Rzadkie.
953.
Lenin N. [!] – Trzecia Międzynarodówka. Miejsce jej w dziejach. Kijów 1919. Wydawnictwo Federacyi Grup Zagranicznych Komunistycznej Partyi (Bolszewików) Ukrainy. 16d, s. 12. brosz. Wydawnictwo Federacyi [...], [nr] 2.
Miejscami zażółcenia papieru. Nieczęste.
954.
LENIN [Włodzimierz Ilicz] – Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o państwie a zadania proletarjatu podczas rewolucji. Przeł. Czesław Hulanicki. Wyd. II poprawione. Warszawa 1927. Spółdzielnia Wydawnicza "Książka". 16d, s. 181, [1]. opr. pł. z epoki.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz.
955.
LENIN W[łodzimierz] I[licz] – Zadania związku młodzieży. Mowa na III Wszechrosyjskim Zjeździe RKZM dn. 2 października 1920 r. Charków-Kijów 1933. Ukrderżnacmenwydaw. 16d, s. 25, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Egz. nierozcięty. Rzadkie.
956.
[LUXEMBURG Róża]. Józef Chmura [pseud.]. – Kościół a socjalizm. Piotrogród 1918. Wyd. "Trybuna" Centralnego Komitetu Wykonawczego Grup Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy w Rosji. Druk. "Raboczeje Dieło". 16d, s. 32. brosz.
Dolindowska I 926. Naddarcia i niewielki ubytek narożnika ostatniej karty, naddarcia i ubytki marginesów kilku kart. Przedruk tekstu wydanego w 1905 przez "Czerwony Sztandar" w ramach "Bibliot. Socjaldemokratycznej". Wydanie opatrzone komentarzem: "[Broszura] pisana w czasie, gdy w Rosji i w Polsce panował niepodzielnie krwawy car i biurokracja, jest ona dzisiaj, po rewolucji 1917 roku w pewnych miejscach przestarzałą, tam mianowicie, gdzie mówi o istnieniu caratu. Ze względu jednak na jej wartość ogólną przedrukowujemy ją bez zmian, których nie chcemy dokonywać bez zgody autora". Rzadkie.
MYŚL. Tygodnik proletarjackich wolnomyślicieli. Warszawa. Red. L. Sachsowa. 4. numery luzem.
Czas. BJ 5, 174. Grzbiety podklejone bibułką, reperowane naddarcia. Pismo ukazywało się w l. 1927-1929.
957.
R. 2, nr 2: 3 I 1928. s. 4.
Zaw. m.in. informację o konfiskacie poprzedniego numeru.
958.
R. 2, nr 5: 16 I 1928. s. 4.
Zaw. m.in. informację o konfiskacie poprzedniego numeru.
959.
R. 2, nr 7: 29 I 1928. s. 8.
Zaw. m.in. tekst "W rocznicę 'Proletarjatu'" i "P. Baudouin - wolnomyśliciel" J. Hempla. Fragment tekstu zakreślony kredką, zapiski ołówkiem.
960.
R. 2, nr 8: 5 II 1928. s. 8.
Zaw. m.in. artykuł "Wybory, religje, kościoły" J. Kamińskiego.
961.
ZINOWJEW G[rigorij] – Perspektywy Rewolucji Proletaryackiej. Kijów 1919. Wydawnictwo Federacyi Grup Zagranicznych Komunistycznej Partyi (Bolszewików) Ukrainy. 16d, s. 12. brosz. Wydawnictwo Federacyi [...], [nr] 3.
Miejscami zażółcenia papieru. Bardzo rzadkie wydanie pracy jednego z przywódców ruchu bolszewickiego, bliskiego współpracownika Lenina i Stalina, straconego na początku wielkiego terroru w ZSRR po pierwszym pokazowym procesie moskiewskim w 1936. Żadna z dostępnych nam bibliografii nie odnotowuje tej pozycji.
* * *
962.
DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof – Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. Warszawa 1946. PIW. 8, s. V, [3], 103, [2], tabl. 2. brosz.
Skrzypek 5552. Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn.
963.
DZIEDUSZYCKI Maurycy – Kronika domowa Dzieduszyckich. Odbita w dwustu exemplarzach, nakładem familii dla własnego użytku. Lwów 1865. Druk. Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. 8, s. [8], 477, [3], LXXXIV, tabl. rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Stare piecz. (klasztorne), zapiski inwentarzowe. Autor uwidoczniony po przedmowie. Na litografowanej tablicy genealogia Dzieduszyckich. Na końcu wybór 38 dokumentów źródłowych. "Troskliwie przez wiele lat przygotowywana i na wielu dokumentach oparta 'Kronika domowa Dzieduszyckich' stanowi odrębną i poważną pozycję w genealogii rodów polskich" (PSB). Nieczęste.
964.
DZIESIĘCIOLECIE 2 Pułku Lotniczego w Krakowie 1921-1931. Kraków 1931. Nakł. Komitetu Obchodu [...]. 4, s. 42, tabl. 17. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Początki lotniska krakowskiego, Praca pokojowa, Rozwój kasyna oficerskiego, Park 2 Pułku Lotniczego, Sport, Historyczny zarys życia podoficerów, wykazy osobowe: Zginęli śmiercią lotniczą, Lista odznaczonych orderem Virtuti Militari, Lista odznaczonych Krzyżem Zasługi, Oficerowie rezerwy, Oficerowie, którzy pełnili służbę w pułku w okresie 10-lecia.
965.
DZIESIĘCIOLECIE Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Komitet red.: przewodniczący Karol Rudolf, członkowie: Henryk Stypułkowski [i in.]. Warszawa 1929. Koło Oficerów Intendentury. 4, s. XI, [1], 608, tabl. 6. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia grzbietu, pierwsze karty lekko pofałdowane w grzbiecie, drobne zaplamienia, stan dobry. Wydano 1.500 egz., ten nr 450. Zaw. m.in.: Administracja wojskowa w Polsce, Przedwojenne organizacje wojskowe, Gospodarka w I-ej Brygadzie do maja 1916 roku, Intendentura Komendy Legjonów, Pobory oficerów w Legjonach, Stan taborów w pułkach piechoty Legjonów Polskich, Intendentura w formacjach powstałych poza granicami Polski, Wyżywienie siły zbrojnej w okresie 1918-1928 roku, Umundurowanie siły zbrojnej w okresie 1918-1928 roku, Uposażenie pieniężne, Transporty wojskowe. Na końcu obszerne (s. 535-604) spisy osobowe oficerów i byłych urzędników w służbie intendentury.
966.
DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej 1918-1928. Redaktor nacz. Marjan Dąbrowski. Kraków-Warszawa 1928 [właśc. 1929]. Wyd. "Ilustrowanego Kuryera Codziennego", "Światowida", "Na Szerokim Świecie". folio, s. [2], 1207, [2]. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Wszechstronne podsumowanie pierwszego dziesięciolecia II RP. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny, indeks nazwisk. Okładka i układ artystyczno-graficzny i zdobnictwo Alfreda Żmudy. Oprawa z bordowego płótna, na przedniej okł. zdobienia ślepo tłoczone: w centrum Orzeł, na szerokiej bordiurze otaczającej godło naprzemiennie ułożone dwa motywy: splecione litery R i P oraz liczba X na tle wieńca laurowego. Na grzbiecie złocony tytuł księgi, daty: 1918 i 1928, powtórzone - tym razem złocone - litery R i P oraz X na tle wieńca. Kompozycja tylnej okł. przypomina przednią, zamiast Orła w środkowym polu widnieje stylizowany budynek koncernu IKC. Oprawa wydawnicza Roberta Jahody (ślepy tłok na tylnej okł.).
967.
DZIKOWSKI Stanisław – Polska w roku 1914-15. Wydawnictwo ilustrowane pod red. ... Zesz. 1-2. Warszawa [cenz. 1915]. E. Wende i S-ka. 8 podł., s. [8], tabl. 39; 32, tabl. 36 + k. [20 - reklamy]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, krawędzie okł. nadkruszone, stan tablic bardzo dobry. Okł. sygn. inicjałami: "WJ." = Wojciech Jastrzębowski - zesz. 1 i "AP" = Antoni Procajłowicz - zesz. 2. Brak ilustracji na przedniej okł. zesz. 1, w zesz. 2 ilustracja okładkowa we wsp. kopii. Fotograficzny opis zniszczeń wojennych podczas I wojny św., tablice z fotografii, wszystkie z nadrukami identyfikującymi na dolnych marginesach, m.in.: Szałas oficera austryackiego w Niedrzwicy pod Lublinem, Na dawnej granicy austryacko-rosyjskiej w okolicach Tomaszowa, Most kolejowy pod Grodziskiem, Stacja kolejowa w Łowiczu, Ogólny widok Rokitna pod Warszawą, Wieś Sokołów pod Raszynem, Dwór w Pęcicach Małych pod Warszawą, Fragment kościoła O.O. Kapucynów w Nowem Mieście nad Pilicą; Przemarsz wojska przez Krakowskie Przedmieście i Plac Zygmunta, Rezerwiści-Polacy powołani do armii żegnali się na Pradze z rodzinami, Pierwsi ranni, Strzelcy syberyjscy na ulicach miasta przed wyruszeniem na "pozycje", Przemarsz lekkiej polowej artyleryi, Opuszczona przez mieszkańców wieś w okolicy Sochaczewa, Rekonesans oficerski, Podjazdy kozackie, W okopach, Karabin maszynowy, Opatrywanie rannych na pozycyach przez ludność polską. Zesz. 1: Pobojowisko, zesz. 2: Walki o Warszawę. Zapowiadany zesz. 3: "Galicja", który miał zawierać 36 tabl. nie ukazał się.
968.
DZIKOWSKI Stanisław – Rok wojny w Warszawie. Notatki. Kraków 1916. Nakł. Centr. Biura Wyd. N.K.N. 8, s. 47, tabl. 8. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
NKN 45. Miejscami zaplamienia, stan ogólny dobry. Piecz. "N.K.N. Liga Kobiet w Jarosławiu". "Charakterystyka nastrojów Warszawy od wybuchu wojny aż do wkroczenia wojsk niemieckich, poprzedzona krótkim rzutem oka na położenie Warszawy i Królestwa przed wojną".
969.
FIJAŁEK Jan, SEMKOWICZ Władysław – Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T. 1. Kraków 1948-1994. PAU. 4, s. XXXVII, [2], 771. brosz. (2 wol.). Wydawnictwa Komisji Historycznej PAU, nr 81.
Ubytek narożnika tylnej okł., poza tym stan dobry. Wydany po zakończeniu wojny tom materiałów źródłowych, uzupełniony w 1994 wydaną osobno brakującą kartą tytułową i wstępem.
970.
FILASIEWICZ Stanislas – La question polonaise pendant la guerre mondiale. Paris 1920. Section d'Études et de Publications politiques du Comité National Polonais. 4, s. XXXVIII, 590, [2], L. opr. wsp. imit. skóry z zach. okł. brosz., obcięcie prószone. Recueil des Actes diplomatiques, Traités et Documents concernant la Pologne, t. 2.
Okł. brosz. nieco obcięta, naklejona na arkusz papieru, podklejony ubytek narożnika tylnej okł. brosz., poza tym stan bardzo dobry. Obszerny wybór dokumentów dotyczących sprawy polskiej w l. 1914-1919. Dokumenty cytowane w języku oryginału - po francusku, polsku, rosyjsku, niemiecku, angielsku, także po łacinie. Przytoczono teksty łącznie 291 dokumentów.
971.
FLIDERBAUM Alfred – Organizacja armji. Warszawa 1919. Księg. Wojskowa. 16d, s. [4], 125, [1], XII. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Ochotnicy jednoroczni i zwykli, Sztab generalny, Wyższe komendy i dowództwa, Piechota i strzelcy, Jazda, Artylerja polowa, Ciężka artylerja, Artylerja szturmowa (tanki), Wojska techniczne, Pociągi, Porządek mobilizacji armji, Uzupełnianie koni, Systemy odznak.
972.
FORSTER Karol – Z pamiętników Krukowieckiego, gubernatora Warszawy i prezesa Rządu Narodowego w powstaniu 1830-31 roku. Poprzedzone słowem wstępnem o "opinii publicznej" i apelem do Narodu Polskiego". Kraków 1906. Nakł. "Wyd. Pism Polit." 16d, s. 64. brosz.
Maliszewski 1753. Uzupełniony ubytek górnego narożnika przedniej okł. brosz. Piecz. własn. Wyd. I.
973.
GAJEWSKI Franciszek – Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich (1802-1831). Do druku przysposobione przez S. Karwowskiego. T. 1-2. Poznań [1913]. Z. Rzepecki i S-ka. 8, s. [8], 407, tabl. 4; [4], 206, tabl. 4. razem opr. ppł. z epoki.
Maliszewski 1090. Okł. nieco otarte, pierwsze karty podklejone w grzbiecie, miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia. Podpis własn. Zaw. m.in.: Generał Sokolnicki, Wojsko Polskie w Poznaniu, Zajączek, Służalcy despotyzmu, Warszawa 1815 r., Książę Galicyn, Pobyt w Kolnie, Staś Potocki, Stosunki w Królestwie Polskiem, Nowosilcow, Stosunki w W. Księstwie Poznańskiem, Żydzi, Fabrykanci w Polsce, Okolica Gosławic, Spiski, Aresztowania, Wybuch powstania, Generał Mycielski, Utworzenie jazdy kaliskiej, Sejm i Rząd Narodowy, Skrzynecki, Łubieńscy, Dwernicki, Bitwa pod Ostrołęką, Mordy w Warszawie, Korpus Różyckiego, Koniec powstania. Nieczęste.
F. Gajewski (1792-1868) - ziemianin, pułkownik wojsk polskich, uczestnik kampanii rosyjskiej 1812 i późniejszych w 1813 i 1814, za co został odznaczony legią honorową, walczył w powstaniu listopadowym. "Wróciwszy do życia prywatnego poświęcił się przede wszystkim gospodarce oraz wychowaniu synów [...], dla których napisał swój 'Pamiętnik'" (PSB).
974.
GAWLIK Mieczysław – Na wschodniej rubieży. (Z przeszłości Rusi Czerwonej). Lwów [1916]. Wyd. Tow. im. P. Skargi. 16d, s. 47. brosz. Wydawnictwo Towarzystwa im. Piotra Skargi. [Książki dla Polskiego Narodu], Książka 23.
Grzbiet podklejony, poza tym stan dobry.
975.
GĄSIOROWSKI Wacław – Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 reprodukcyami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów [...]. Warszawa 1905. Nakł. Księg. K. Trepte. 4, s. X, 300, tabl. 22. opr. oryg. pł. złoc.
Maliszewski 1093. Opr. nieco otarta, jednostronne nadpęknięcie bloku, wyklejki lekko nadpęknięte, ślady wilgoci w dolnych narożnikach, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Wyd. I. Jeden z pierwszych w naszej literaturze obszerny wybór źródeł pamiętnikarskich z epoki napoleońskiej. Zaw. m.in.: Szkoła wojskowa w Wiedniu, Audyencja u Piusa VI, Pod Saragossą, Wjazd Ludwika XVIII do Paryża, Francuzi w Poznaniu, Baśka markietanka, Włosy cesarza, Obrona Gdańska, Egipt, Pod Lipskiem, San Domingo, Ostatni ordynans.
976.
GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rys. ... Z przedmową Szymona Askenazego. Warszawa 1905. Gebethner i Wolff. 4, s. XII, 362, LIII, tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc., futerał kart.
Empireum 439. Rdzawe niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Obszerne opracowanie tematu; zaw. m. in. szczegółowe omówienie poszczególnych formacji i ich umundurowania, opis i dzieje orderów, listę oficerów, obszerną bibliografię. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach.
977.
GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. Kraków 1866. Nakł. autora. Druk. "Czasu". 8, s. 55, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw.: Usiłowania we względzie zaprowadzenia szkoły wojskowej w Polsce, Ustanowienie korpusu kadetów za Stanisława Augusta, Szkoły wojskowe po rozbiorze kraju, Szkoły wojskowe w Królestwie Polskiem Kongresowem.
978.
GORZYCKI Kazimierz – Zarys społecznej historyi państwa polskiego. Lwów-Warszawa 1901. Księg. Polska, Księg. pod firmą E. Wende Sp. 8, s. [4], 412, III, [1]. opr. psk. złoc. z epoki.
Okł. lekko otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Ustrój narodowy u Słowian, Ustrój grodowy w Polsce, Ustrój feudalistyczny, Ustrój feudalistyczno-stanowy, Czas przewagi stanu królewskiego w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Walka szlachty o przewagę z władzą królewską, Przewaga stanów szlacheckich nad królewskim. Czasy "Złotej Wolności", Próby reform i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej.
979.
GRABSKI Stanisław – Rewolucja. Studjum społeczno-psychologiczne. Warszawa 1921. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 4, s. 166, [2]. brosz.
Załamania krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Stosunkowo mało znana praca jednego z głównych działaczy narodowych i wybitnego ekonomisty.
980.
GRODECKI Roman – Kongres krakowski w roku 1364. Warszawa 1939. Wyd. Min. Spraw. Zagr. 8, s. 111. brosz.
Stan bardzo dobry. W 1995 Universitas, wydając nową edycję tego tytułu, pisał: "Praca ta miała bolesny los. Ogłoszona w 1939 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie zdążyła się rozejść po księgarniach, a przede wszystkim trafić do odbiorców. Na swoim własnym egzemplarzu autor odnotował: 'Jest to jeden z 20 egzemplarzy autorskich, otrzymanych w lipcu 1939, cały nakład uległ poza tym zniszczeniu we wrześniu 1939 w Warszawie'". Na egzemplarzu licytowanym na 7 aukcji Rara Avis (poz. 682) autor umieścił dedykację, w której wspomniał o 25 ocalonych kopiach książki.
981.
GUMOWSKI Marian – Herby miast polskich. Warszawa 1960. Wyd. Arkady. 8, s. 359, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie ubytki i naddarcia obw., poza tym stan dobry. Piecz. Leksykon polskiej heraldyki miejskiej, poprzedzony obszernym opracowaniem jej historii, ikonografii i źródeł. Zaw. 76 reprodukcji pieczęci z herbami miast oraz 716 barwnych herbów z opisami.
982.
HALEWSKI Tadeusz – Ustrój administracyjny lotnictwa. Studjum prawno-administracyjne. Lwów 1936. Druk. Ossolineum. 16d, s. 216, [1]. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty.
983.
HOFFMANN M[ax] – Wspomnienia. ("Wojna wśród niewyzyskanych sposobności"). Z niemieckiego tłum. Tadeusz Bałaban. Warszawa 1925. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. [4], 194, [1], map luzem 5. brosz. Bibljot. Pamiętników i Materjałów do Historji Wojny Światowej, t. 1.
Maliszewski 4068. Okł. nieco otarte, blok lekko wygięty, załamania marginesu ostatniej karty. Podpis własn. Wspomnienia szefa sztabu nacz. wodza na Wschodzie dotyczące walk na Mazurach i na południu Królestwa Pol.
984.
HOŁD Grunwaldowi. Album pamiątkowe zebrane staraniem "Straży Polskiej". Kraków 1910. F. Terakowski i Sp. 4, s. L, [18], 144, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco zakurzone, niewielkie zaplamienia karty przedtyt., stan dobry. Na przedniej okł. barwna kompozycja z Orłem, Pogonią, herbem Krakowa, sylwetką Wawelu i zdobnikami roślinnymi.
985.
HUSZÁR Karol – Polska i Węgry. Stosunki polsko-węgierskie w historji, kulturze i gospodarstwie. Redaktor odpowiedzialny ... Budapeszt-Warszawa 1936. Druk. Tow. Akc. Athenaeum, Budapest. 4, s. 462, [1], tabl. 92. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Zachowane oryginalne płótno okleinowe obu okł., naklejone na nową oprawę; zachowane oryginalne wyklejki z przodu, na końcu ich kopie. Kilkaset ilustracji w tekście i na tablicach. Ukazało się równolegle z węgierską wersją językową. Wśród polskich autorów: I. Mościcki, M. Bałaban, H. Barycz, K. Górski, O. Halecki, M. Handelsman, T. Kruszyński, S. Kutrzeba, W. Lipiński, T. Manteuffel, W. Sławek, W. Tatarkiewicz, M. Zdziechowski.
986.
INSTRUKCYA dla więzień i zakładów karnych Królestwa Polskiego. Warszawa 1859. Druk. S. Orgelbranda. 8, s. 327, [3]. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Na karcie tyt. i pierwszej karcie odręczne napisy atramentem: "Dla Biura Podprokuratora Sądu Poprawczego w Kielcach". Słabo czytelna piecz. Zakładu Karnego. Zaw. m.in.: O więzieniach w ogólności, O służbie więziennej, O małoletnich przestępcach, O żywności więźni, O leczeniu i lekarstwach, O wypadkach nadzwyczajnych, O karności domowej więźni, O rewizyach więzień.
987.
[JANCZAR Michał Konstantynowicz] – Pamiętniki Janczara Polaka przed rokiem 1500 napisane. Warszawa 1828. Druk. A. Gałęzowskiego i Komp. 16d, s. [2], 261, [3]. brosz. Zbiór Pisarzów Pol., cz. 2, t. 5.
Maliszewski 65. Okł. nadkruszone, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, stan ogólny dobry. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Pamiętnik, wbrew temu co w tytule, powstał w l. 1490-1516. Dotyczy rosnącej potęgi militarnej Turcji, jej historii, warunków naturalnych. Stanowi ostrzeżenie przed grożącą wojną z imperium osmańskim. Liczne praktyczne wskazówki sposobu walki z wojskami tureckimi. Więcej o powstaniu i zawartości "Pamiętnika" w: F. Bujak "Studia geograf.-hist.", s. 129-134.
988.
JANOWSKI J[an] Nep[omucen] – Moja korespondencya z księciem Władysławem Czartoryskim, głównym ajentem dyplomatycznym tajnego Rządu Narodowego. Paryż 1864. U autora. 8, s. [2], 48. brosz.
Niewielkie otarcia i ubytki okł., drobne zażółcenia papieru. Egz. częściowo nierozcięty.
989.
JASINOWSKI Bogumił – Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu. Wilno 1933. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wsch. 8, s. VI, [2], 173, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie załamania narożników kilku kart. Odręczna dedykacja autora.
990.
JEKEL Franz Joseph – Dissertationes juridicae. Vondobonae [Wiedeń] 1801. Typis Josephi Hraschanzky. 8, s. 96, tabl. 1. brosz.
Zaplamienia kilku kart, otarcia strony tyt. Składki luzem. Dublet bibliot. (skasowana piecz., zapiski inwentarzowe). Rozprawa dotycząca prawa spadkowego w Polsce. Ilustracje w tekście.
991.
JEMIOŁOWSKI Mikołaj – Pamiętnik ..., towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane. Lwów 1850. Druk. Ossolineum. 16d, s. XVI, 287, [7], IX. opr. pł. z epoki.
Maliszewski 330. Otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Przedmowa A. Bielowskiego. "Za panowania tego króla [Jana III Sobieskiego] przystąpił Jemiołowski do pisania 'Pamiętnika', którym objął dzieje (szczególnie wojenne) lat 1648-1679, zamierzając go i dalej kontynuować, ale ten dalszy ciąg - o ile w ogóle powstał - zaginął. 'Pamiętnik' Jemiołowskiego, opracowany na ogół z rzadką u tego rodzaju autorów bezstronnością i dbałością o dokładność danych faktycznych, stanowi ważne źródło do historii wojen lat 1648-1673, zwłaszcza w okresie 'potopu' szwedzkiego. Jemiołowski nie koloryzował, jak Pasek, nie starał się wyolbrzymiać swej własnej roli w opisywanych wydarzeniach, przeciwnie - raczej ją zatajał, usiłując zawsze dać możliwie obiektywną relację naocznego świadka lub przynajmniej dobrze poinformowanego współczesnego kronikarza. 'Pamiętnik' jego, będący w pewnej mierze próbą opracowania historycznego, a zachowany we współczesnym odpisie, znajdował się w pierwszej połowie XIX w. w prywatnym zbiorze Rogalińskich pod Pilznem i został wydany przez Augusta Bielowskiego" (PSB). Nieczęste.
992.
JEZIERSKI Edmund – Bóg wojny Napoleon Bonaparte. Życiorys. Warszawa 1921. Księg. M. Ostaszewskiej i S-ki. 16d, s. 90. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, okł. lekko nadkruszone, nieliczne marginalia i podkreślenia ołówkiem w tekście. Piecz. księgarska na przedniej okł. brosz.

Judaika

993.
BORWICZ Michał M. – Pieśń ujdzie cało... Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką. Oprac. i szkicem wstępnym poprzedził ... Warszawa-Łódź-Kraków 1947. Centralna Żydowska Komisja Historyczna. 8, s. 288, tabl. 9. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Wyd. CŻKH, nr 32.
Okł. brosz. nieco otarta, podklejone marginesy części kart.
994.
BRAFMANN [Jakov] – Żydzi i kahały. Z objaśnieniami Teodora Jeske-Choińskiego. Warszawa 1914. Druk. Synów S. Niemiry. 16d, s. 203. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., drobne zaplamienia, ślady kornika. Przekład i przeróbka K. Wolskiego. Publikacja antysemicka. Pierwsze zdanie: "Jest dziś obowiązkiem każdego Polaka, którego obchodzi przyszłość kraju, starać się poznać jak najdokładniej żyda, jego historyę, literaturę, religię, jego cele i dążenia". Na początku wszyto dwie drobne publikacje: J. Krzepa "My a Żydzi", Kraków 1919, s. 28, [1] i M. Nałęcza-Dobrowolskiego "Instytut Żydoznawczy", Warszawa 1920, s. 10, [1].
995.
Chołoniewski Antoni – Co myśleć o rozruchach przeciw żydom? Słowo do naszego ludu. Kraków 1919. Nakł. autora. 16d, s. 16. brosz.
Ślady wilgoci i nadkruszenia dolnego marginesu.
996.
CZYJEŻ to zaślubiny? Bratanka Churchilla z... kuzynką Żyda Emila Ludwika Cohna. [Kraków? 1943?]. 4, s. 7, [1]. brosz.
Niewielkie naddarcie pierwszej karty, poza tym stan dobry. Propagandowa, antysemicka broszura wydana przez władze okupacyjne w latach II wojny.
997.
DROGI żydów do opanowania świata. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Zbiór artykułów z "The Dearborn Independent". Tłóm. z ang. Anna Szottowa. Poznań 1930. Druk. Robotników Chrześc. 8, s. [8], 251, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Publikacja antysemicka.
998.
FAULHABER Michael von kard. – Żydostwo i chrystianizm. Kazania adwentowe. Poznań [imprim. 1936]. Nacz. Inst. Akcji Kat. 8, s. 91, [5]. brosz. Kultura Katolicka, t. 18.
Stan bardzo dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja tłumacza ks. dr. Stefana Grelewskiego. Zaw.: Wartości religijne w Starym Testamencie i urzeczywistnienie ich w chrześcijaństwie, Wartości moralne Starego Testamentu oraz nadwartościowość w Ewangelii, Socjologiczne wartości Starego Testamentu, Kamień węgielny pomiędzy judaizmem a chrystianizmem.
999.
GANSZYNIEC Ryszard – Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie. Antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego. Warszawa [i in.] 1925. Nakł. Zw. Akad. Młodz. Zjedn. 16d, s. 63. brosz.
Grzbiet podklejony, stan dobry. Zaw. teksty odczytów wygłoszonych w dniach 11 i 13 grudnia 1924 we Lwowie.
1000.
[HESCHELES Janina] – Oczyma dwunastoletniej dziewczyny. Kraków 1946. Centralna Żydowska Komisja Historyczna. 8, s. 73, [2]. brosz. CŻKH, nr 9 (20).
Skrzypek 5896. Stan dobry. Wspomnienia z lat okupacji hitlerowskiej we Lwowie. Nazwisko autorki uwidocznione we wstępie i wpisane ołówkiem na stronie przedtyt.
1001.
HOCHBERG-MARIAŃSKA Maria, GRÜSS Noe – Dzieci oskarżają. Oprac. ... Wstępem poprzedziła M. Hochberg-Mariańska. Kraków 1947. Centr. Żydowska Komisja Historyczna. 8, s. XXXII, 297, [1]. brosz.
Stan dobry. Okładkę proj. Alfred Żmuda. Zaw. teksty wspomnieniowe zgrupowane w działach: Ghetta, Obozy, "Po aryjskiej stronie", W ukryciu, Partyzantka, Więzienie, Dorośli o dzieciach. Wstrząsające.
1002.
KOWALEWSKY Zbigniew – Żydzi się przedstawiają! Warszawa 1944. Wyd. Glob. 8, s. 24. brosz.
Góra 652. Załamania narożników okł. Tytuł okł.: "Żydzi przedstawiają się nam". Druk antysemicki. S. 8-9 wymienione przez wydawcę.
1003.
KRUSZYŃSKI J[ózef] – Talmud. Co zawiera i co naucza. Lublin 1925. Wyd. T-wa "Rozwój. 16d, s. 76, [3]. brosz.
Grzbiet i przednia okł. podklejone, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Tytuł okł.: "Talmud. Co zawiera i o czem uczy". Zaw. rozdziały: Talmud, Miszna, Midrasz, Halaka, Hagada, Kabała, Znaczenie Talmudu w życiu żydostwa, Przeznaczenie Talmudu.
1004.
MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. Moskwa 1944. Nakł. Związku Patrjotów Pol. w ZSRR. 16d, s. 70, [2]. brosz. Bibljoteczka Związku Patrjotów Pol. w ZSRR.
Rypson II 385; Bartnik —; Monter 201. Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Numer inwentarzowy na okł. i stronie tyt. Okładka Mieczysława Bermana.
1005.
MARYLSKI Antoni – Dzieje sprawy żydowskiej w Polsce. Kraków 1912. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 144. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Niewielkie miejscowe zażółcenia okł. brosz., podklejone naddarcia kilku kart w grzbiecie, drobne zaplamienia. Piecz. Zaw.: Żydzi przed wkroczeniem na ziemie polskie, Dogmat żydowski, Niewola i lichwa jako pierwsze czynniki sprawy żydowskiej w Polsce, Żydzi w poddaństwie u panujących, Pod dwoma panami (1539-1795). Nieczęste.
1006.
MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. (Die Ostjudenfrage). Lwów 1917. Księg. W. Gubrynowicza i Syna. 8, s. IV, 156. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. .
1007.
MIĘDZYNARODOWY Żyd. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Przedruk z serji artykułów, drukowanych w "The Dearborn Independent od maja do październ. 1920 r.". [Cz. 1]. Poznań 1922. Księg. Społeczna. 8, s. 228. brosz.
Grzbiet podklejony, ubytek karty tyt. Publikacja antysemicka. Do kompletu brak cz. 2: "Żydzi a Polska".
1008.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Warszawa 1914. Nakł. autora. 16d, s. 185, [3]. opr. pł. z epoki.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry (na końcu dwie karty słabo odbite - wada techniczna). Wyd. I. Publikacja antysemicka.
1009.
NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. Warszawa. Red. M. Bałaban. Wyd. R. Szereszowski. 8. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1, t. 2 (zesz. 4-6): IX/X-XII 1924.s. [4], 464, tabl. 10.
Czas. BJ 5, 304. Okł. nieco otarte, ślad zawilgocenia dolnego marginesu początkowych kart, drobne zaplamienia. Zaw. m.in.: Aryjczycy i Semici, Karaici w Polsce, Żydzi w Warszawie, Z problemów teatru żydowskiego, Ghetta miast polskich - Lublin, Nowe prądy w literaturze nowożydowskiej, Eugenjusz Zak, Denikin w Kijowie, Szkolnictwo żydowskie w Wilnie. Ukazało się 6 zesz. w dwóch tomach.
1010.
PAPAJSKI Leon – Rola Żydów w dziejach Polski. Kraków 1937. Wyd. "Samodzielności". 16d, s. 66, [2]. brosz. Bibliot. "Samodzielności", nr 5.
Grzbiet oklejony częściowo taśmą, poza tym stan dobry. Druk antysemicki.
1011.
SZULDENFREI Józef – Z.S.R.R. Szkic polityczno-gospodarczy ze szczególnem uwzględnieniem kwesji żydowskiej. Kraków 1935. Nakł. Żydowskiej Organizacji Skaut. "Akiba"; Druk. Pospieszna. 8, s. 62. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Zaw.: Rzeczywistość państwowa Z.S.R.R. w świetle haseł komunistycznych, Gospodarka Z.S.R.R. w świetle haseł komunistycznych, Z.S.R.R. a kwestja żydowska, Krytyka materjalistycznego ujęcia dziejów żydostwa, Sjonizm a komunizm.
1012.
ZOLLSCHAN Ignaz – Rasa aryjska a semicka. Autoryz. opracowanie z niemieckiego Mateusza Przemyskiego. Warszawa 1934. Wyd. Nowoczesne. 8, s. XIV, [2], 253, [1]. opr. bibliot. ppł.
Okł. nieco otarte, dwie karty uszkodzone i podklejone, egz. wyraźnie używany. Piecz. Klubu Prawników w Krakowie. Podsumowanie dokonań niemieckiej "nauki" rasistowskiej.
* * *
1013.
KACZKOWSKI Zygmunt – Kobieta w Polsce. Studjum historyczno-obyczajowe. T. 1-2. Petersburg 1895. Księg. K. Grendyszyńskiego. 16d, s. XLII, 448, [9]; [4], XV, [1], 424, VIII. brosz.
Grzbiety oklejone papierem, okł. nadkruszone, podklejone i nieco zaplamione, ślady po wytartych piecz. na kart. tyt. Piecz. bibliot. T. 2 z przedmową i uwagami Piotra Chmielowskiego. Zarys obyczajów z pozycji kobiet i ich wpływu na dzieje społeczeństwa polskiego od czasów pogańskich do upadku Rzeczypospolitej okraszone wieloma anegdotami i ciekawostkami obyczajowymi.
1014.
KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Bitwa pod Konarami. Kraków 1915. Centralne Biuro Wydawnictw NKN. 8, s. 80, [1], tabl. 8, mapa 1. brosz.
NKN 25; Maliszewski 4100. Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Przejście I Brygady przez Nidę, Nabożeństwo po bitwie, Grób Herwina, Śmierć poruczn. Franciszka Grudzińskiego, Rozkaz dzienny brygadyera Piłsudskiego.
1015.
[KALENDARZ] Legionista polski. Kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na rok 1916. Kraków. Nakł. Centr. Biura Wyd. NKN. 8, s. XLVIII, 197, [27], tabl. 8. brosz.
NKN 18. Okł. nierco otarte, tylna okł. nieco zabrudzona, papier pożółkły, załamania narożników kilku kart. Okładka i zdobienia części kalendarzowej Jana Bukowskiego. Redagował Marian Stępowski.
1016.
KALENDARZ "Legionów Polskich" na Rok Pański 1915. Zestawił Antoni Chmurski. Wiedeń. Nakł. "Wiedeńskiego Kurjera Pol.". 8, s. 158, [10]. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcie i pęknięcie grzbietu, stan dobry. Z przedmowy wydawcy: "Kalendarz [...] jest aktem hołdu dla walecznego Wojska Polskiego, zdobywającego nam w krwawym znoju na polach licznych bitew Niepodległą Ojczyznę". Liczne ilustracje w tekście.
1017.
KALINKA [Waleryan] – Jenerał Dezydery Chłapowski. Poznań 1885. Nakł. Księg. J. Leitgebera i Spółki. 8, s. 194. brosz.
Okł. nadkruszone, załamane i nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Na odwrocie przedniej okł. dopisek atramentem: "od Autora". Zaw. rozdziały: Epoka napoleońska (1806-1813), Uratowanie ojczystego majątku (1815-1830), Wojna w Królestwie (1831), Wyprawa na Litwę (1831), Służba obywatelska w Wielkopolsce (1833-1879), Zamknięcie.
1018.
KARA Stanisław – Przewodnik żołnierza piechoty. Oprac. i zestawił ... Poszczególne rozdziały oprac.: W. Tokarz "Obrazy z dziejów wojska polskiego", [M.] Kukiel "Nauka o powinnościach żołnierza", J. Dąbrowski (Grabiec) "Dyscyplina wojskowa". Wyd. II. Warszawa 1920. Wyd. M. Arcta. 16d, s. CXXVIII, 206, tabl. 1. brosz.
Okł. amatorsko reperowane, przednie wyklejki podklejone w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: O naczelniku Kościuszce, i jego wojsku i bojach, Wojsko Królestwa Polskiego, Powstanie listopadowe, Formacje wojskowe polskie w czasie ostatniej wojny światowej; Nauka o powinnościach żołnierza, Dyscyplina wojskowa, O porządku koszarowym, Służba wart garnizonowych, Organizacja wojska, Zachowanie się żołnierza w poszczególnych wypadkach, Obchodzenie się z bronią, Służba polowa, Walka, Polowa służba saperska, Szpiegostwo wojenne, Pieśni które każdy żołnierz musi umieć.
1019.
[KATALOG]. World's Fair. Official Catalogue of the Polish Pavillon at the ... in New York. Warsaw 1939. Druk. Polska. 8, s. [2], 503, tablice. opr. oryg. pł.
Egz. przeoprawiony (grzbiet, tylna okł. i wyklejki nowe). Anglojęzyczna wersja katalogu. Prezentacja dokonań Niepodległej Polski w przededniu wybuchu wojny; osobne rozdziały poświęcono kulturze i historii polskiej, dawnej i nowej sztuce, sztuce dekoracyjnej, nauce, komunikacji, sprawom morskim, edukacji, architekturze, przemysłowi, rolnictwu, sztuce ludowej. Na końcu spis wystawców i artystów. Opracowanie graficzne Henryka Munda.
1020.
KĄDZIELSKI Stanisław – Wspomnienia Wołyńskie. Poznań 1909. Nakł. autora. Druk. Dziennika Pozn. 16d, s. 63. brosz.
Maliszewski 3636. Okł. lekko zaplamione, grzbiet podklejony, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw.: Z cmentarza krakowskiego, Car Mikołaj I pod Łuckiem, Zsyłka marszałka wołyńskiego, Jenerałowie: Siemiakin, Nazimow i minister dóbr skarbowych hr. Wałujew, grabiciele "Warkowicz", Dziewosłęby w kaźni twierdzy kijowskiej, Ukaz grudniowy 1865 roku, Pan z "chłopów", Dwaj mali "czynownicy" i po bitwie pod Salichą 1864 roku, Zabór Teofipola, Aleksander "święty" z Burzan, Cerkiew nad Zbruczem z 4-ch świątków polskich, Jenerał Czortków lubiciel "kłusaków", Wyprawa Horodyńskiego na Radziwiłłów 1863 r.
S. Kądzielski (1840-1911?) - galicyjski działacz polit., zesłaniec na Syberię, pamiętnikarz.
1021.
KLOCHOWICZ Kazimierz – Historyczny rozwój ręcznej broni palnej. Wyd. II. Warszawa 1927. Głowna Księg. Wojskowa. 16d, s. 53, [2]. brosz. wt.
Stan dobry. Podpis własn. Omawia różne typy broni palnej (zamek lontowy, kołowy, skałkowy, kapiszonowy) i użycie jej w Polsce do pocz. XIX w. 23 ilustracje w tekście.
1022.
KOMOROWSKI Władysław – Daleki Wschód w międzynarodowej polityce gospodarczej. Warszawa 1931. Wyd. Kasy im. Mianowskiego. 8, s. XVI, 680, [1] opr. pł. z epoki.
Opr. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały: Rozwój stosunków handlowych pomiędzy wschodem i zachodem, Chińskie stosunki gospodarcze, Japońskie stosunki gospodarcze, Warunki rozwoju gospodarczego Rosyjskiego Dalekiego Wschodu, Międzynarodowa polityka gospodarcza Dalekiego Wschodu w fazie imperjalizmu powojennego. Od str. 597 obszerny indeks.
1023.
KONARSKI Simon – Armorial de la noblesse polonaise titrée. Préface de Marcel Orbec. Paris 1958. Chez l'auteur. 8, s. 487, [1], tabl. 24. opr. wsp. ppł. z szyldzikiem z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Ekslibris i zapiski inwentarzowe, zatarty podpis na karcie przedtyt. Liczne podobizny herbów w tekście. Praca dotycząca utytułowanych rodów polskich wydana pod patronatem Academie Internationale d'Héraldique.
1024.
KONARSKI Szymon – Kanoniczki warszawskie. 24 IV 1744-13 VIII 1944. Paryż 1952. Impr. "Doris". 4, s. [3]-266, [6]. opr. wsp. ppł. z szyldzikiem.
Brak karty tyt. po francusku na początku, poza tym stan dobry. Wpis własn. Wydano 515 egz., ten nr 19. Wyd. pod patronatem Międzynarod. Akad. Herald. Zaw. życiorysy i genealogię 110 kanoniczek z wizerunkami herbów projektu Franciszka Prochaski. Na końcu wprawiono 6 kart z ksero "Bibliografii prac Szymona Konarskiego" za lata 1932-1974 w oprac. Stanisława Konarskiego.
1025.
KOPERA Feliks – Tak zwana korona Bolesława Chrobrego i inne insygnia koronne Polski. Kraków 1898. Nakł. autora. 8, s. 62
[orazRADZIKOWSKI Walery Eljasz – Szczerbiec, miecz Bolesławowski. Z illustracyjami. Kraków 1898. Nakł. autora. 8, s. X, 60, [3]. razem opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Oprawa amatorska, cześć kart zaplamiona w grzbiecie, ubytki narożnika pierwszych kart "Szczerbca" (gryzonie). Okładka "Szczerbca" naklejona na przednią wyklejkę. Odręczna dedykacja F. Kopery dla S. Tomkowicza. Skasowane piecz. bibliot., zapiski inwentarzowe. "Szczerbiec" zaw. m.in.: Początek Szczerbca i jego historya, Odkrycie miecza bardzo podobnego do Szczerbca w skarbcu ks. Radziwiłłów w Nieświeżu, O koronacyach królów polskich, Szczerbiec pod względem archeologicznym, Bibliografia Szczerbca.
1026.
KORWIN-MILEWSKI Hipolit – Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925). Poznań 1930. J. Jachowski. 8, s. VIII, 600, [2], portret 1. opr. ppł. z epoki.
Skrzypek 1177. Grzbiet lekko nadpęknięty, okł. otarte, miejscami zaplamienia. Obca dedykacja na odwrocie tabl. z portretem autora. Piecz., podpis własn. Autor (1848-1932) - działacz społ. na Wileńszczyźnie, poseł do Dumy. "Wspomnienia" stanowią "bardzo cenne źródło do historii polityki rosyjskiej w l. 1898-1914 i polskiej w okresie pierwszej wojny światowej" (PSB).
1027.
KOSKOWSKI Bolesław – Ostatni rozbiór Turcji. Rozkład państwa tureckiego w Europie. Polityka europejska względem Turcji. Czem jest Turcja Azjatycja? Warszawa [cenz. 1915]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 109, [2]
[oraz] JANKOWSKI Czesław – Na gruzach Turcji. Zarysy historyczno-publicystyczne. Warszawa [cenz. 1915]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 200, [1], mapa rozkł. 1. razem opr. ppł. z epoki. Bibliot. Współczesna Gebethnera i Wolffa.
Stan dobry. Ilustracje w tekście.
1028.
KOSSAK Tadeusz – Wspomnienia wojenne (1918-1920). Kraków 1925. Krak. Spółka Wydawnicza. 16d, s. [4], 143. brosz.
Maliszewski 4130. Niewielki ubytek grzbietu, okł. nieco otarte, załamania narożników okł. Zaw. m.in.: Służba w pierwszym Korpusie, Warszawa w listopadzie 1918 r., Na froncie, Wyprawa Kijowska, Karta się odwraca. na okładce barwna reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka - brata autora. Wspomnienia dedykowane w druku gen. S. Szeptyckiemu.
1029.
KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki. Osobne odbicie z Kwartalnika Historycznego, t. 13. Lwów 1899. Nakł. własnym. 8, s. 28. brosz.
Okł. nieco odbarwione, poza tym stan dobry.
1030.
KRASIŃSKI Adam Stanisław – Wspomnienia biskupa ... Kraków 1900. Druk. "Czasu". 16d, s. 127, [1], tabl. 1. brosz. Odb. z "Czasu".
Maliszewski 2317. Okł. otarte, ślad po naklejce inwentarzowej, numery inwentarzowe na przedniej okł. i karcie tyt., wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Wydano 150 egz. Pozycja zaw. wspomnienia A. S. Krasińskiego (1810-1891) - biskupa wileńskiego. Za opór wobec władzy carskiej został aresztowany w 1863 i zesłany do Wiatki na Syberii, gdzie spędził dwadzieścia lat. Po odbyciu kary zamieszkał w Krakowie, gdyż Aleksander II nie zezwolił mu na powrót do Wilna i ponowne objęcie stolicy biskupiej.
1031.
KRÓLIKOWSKI-MUSZKIET Henryk – V-ty Marsz Szlakiem Kadrówki. 6. VIII. 1928. Praca zbiorowa pod red. ... Warszawa 1928. Związek Strzelecki. 16d, s. [2], 244, blankietów 7. opr. oryg. miękka ppł.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Na przedniej wyklejce nadruk: "[...] niniejsze zastępuje Księgę Propagandy i Sprawozdawczą Związku Strzeleckiego".
KRUSZKA Wacław – Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Wyd. popr. i ilustr. Milwaukee, Wis. 1905. Druk. Sp. Wyd. Kuryera. 16d. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarte, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Piecz. własn. i bibliot. Ilustracje w tekście. Całość składała się z 13 tomów (każdy tom obj. 140-160 stron) i zawierała informacje o Polonii w poszczególnych diecezjach i parafiach.
1032.
T. 1. s. 144.
Dołączono zaproszenie na coctail party (w oryg. kopercie) i dwie wizytówki należące do osób z chicagowskiej Polonii.
1034.
KRZESŁAWSKI J. [= Cynarski Jan] – Wskrzeszenie Polski przez Rosyę. Piotrków 1915. Nakł. "Wiad. Pol." 16d, s. 79, [1]. brosz.
Stan dobry. Piecz. księgarska na przedniej okł. brosz. i karcie tyt.
1035.
KRZESŁAWSKI Jan – Stosunki polsko-łotewskie. Kraków 1925. Druk. "Czasu". 8, s. 18. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Stan dobry.
1036.
KSIĘGA pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. T. 1-2. Lwów 1916. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 4, s. XXVII, [1], 544, tabl. 10; [2], VI, 661, tabl. 3. brosz.
Okł. wyraźnie zakurzone, podklejone naddarcie przedniej okł. t. 2, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: A. Brückner "Cechy literatury szlacheckiej i miejskiej wieku XVII", P. Dąbkowski "Z przeszłości ksiąg grodzkich i ziemskich żydaczowskich", M. Gumowski "Wpływy polskie na pieniężne stosunki Śląska w pierwszej poł. XVI w.", J. Kleiner "Z badań nad źródłami filozofii Słowackiego", F. Krček "Nowe szczegóły o rodzie Mickiewicza", W. Podlacha "Miniatury tynieckich ksiąg liturgicznych w Bibliot. Uniwersyteckiej we Lwowie", W. Semkowicz "Przysięga na słońce", A. Szelągowski "Kulty polne i leśne w dawnej Polsce", J. Talko-Hryncewicz "Górale polscy jako grupa antropologiczna", M. Wartenberg "Zagadnienie czasu", R. Zuber "Geologiczne podstawy występowania oleju skalnego".
B. Orzechowicz (1847-1927) - lwowski prawnik, honorowy obywatel Lwowa, podróżnik, filantrop, wybitny kolekcjoner i znawca sztuki.
1037.
KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. T. 1-2. Lwów 1936. Nakł. Komitetu Red. 4, s. VIII, 454, [1], tabl. 15; [4], 450, tabl. 5. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. W każdym tomie dodatkowo po jednej tabl. z portretem jubilata. Zaw. m.in.: W. Abraham "Osobowość prawna biskupstw a statut łęczycki z r. 1180", J. Adamus "O Lelewelu parę uwag", T. Bigo "Samorząd terytorjalny w nowej konstytucji", M. Chlamtacz "Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim kodeksie zobowiązań i w prawodawstwach nowożytnych", A. Fischer "Pierwiastki wierzeniowe w polskiem zdobnictwie ludowem", M. Handelsman "Nieznany list M. Grabowskiego do ks. Adama. Przyczynek do sprawy ruskiej", J. Kleiner "Rola wyrazy 'pielgrzym' w słownictwie Mickiewicza", W. Komarnicki "Określenie napastnika we współczesnem prawie narodów"; J. S. Langrod "Nowe prądy w sądownictwie administracyjnym", T. Mańkowski "Pochodzenie osiadłych we Lwowie budowniczych włoskich", F. Smolka "Kontrakt pożyczki z Dura-Europas", A. Tretiak "Na marginesie lektury Dickensa. (O dramatycznej życiowej postawie Anglika)", B. Winiarski "'Obrona konieczna' w prawie narodów".
L. Piniński (1857-1938) – dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki, profesor prawa rzymskiego i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
1038.
KUKIEL Marian – Wojna 1812 roku. T. 1-2. Kraków 1937. PAU. 8, s. XVIII, 444, mapy 4; V, [1], 563, map 13, mapa luzem 1. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Niewielkie zaplamienia i otarcia okł. brosz., stan dobry. Brak jednej mapy? Jedna z najważniejszych prac wybitnego polskiego historyka wojskowości, owoc 25 lat studiów archiwalnych we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce.
1039.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Z dziejów Kulczyckich. T. 1: Od Brańska do Wiednia 1264-1694. London-Sopot 2012. [Nakł własnym]. 4, k. 216. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 25 egz., ten nr 7. Następny tom w przygotowaniu.
1040.
KULSKI Władysław, POTULICKI Michał – Współczesna Europa polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939. Oprac. i komentarzami opatrzyli ... Warszawa-Kraków 1939. Księg. Powszechna. 8, s. [2], XIV, 609, [1], mapy 2. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn., piecz. "Egzemplarz recenzyjny". Zaw.: Traktaty pokojowe, granice Polski, zmiany terytorialne w Europie w r. 1938 i r. 1939, Umowy dwustronne Polski, System lokarneński, Porozumienia polityczne Francji, Anglii, Niemiec i Włoch, Zagadnienia neutralności, Ważniejsze porozumienia ZSRR z państwami europejskimi, Inne umowy polityczne (regionalne lub dwustronne), Wybór innych politycznych umów wielostronnych.
1041.
KUTRZEBA Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. Lwów 1905. Nakł. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 16d, s. VII, [1], 261, [1]. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce naklejka: "Fr. Terakowski Introligator Kraków".
1042.
KUTRZEBA Stanisław – Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego. Warszawa 1911. Tłocznia W. Łazarskiego. 4, s. [2], 51. brosz. Odb. z "Przeglądu Historycznego".
Brak przedniej okł., tylna zaplamiona, załamania narożników, strona tyt. nieco zakurzona. Piecz., podpis własn.
1043.
[LIBROWSKI Stanisław] – Księża w walce o wolność Polski. Toruń [1939]. Marjański Instytut Różańcowy. 16d, s. 78, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Piecz. (faksymile podpisu). Autor ukryty pod krypt. S. L.
1044.
LIEDTKE Antoni – Walka księcia Jana Opolskiego "Kropidły" z Krzyżakami w obronie majątkowych praw diecezji opolskiej. Toruń 1932. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 4, s. [4], XV, [1], 138, [1]. brosz. Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu, [nr] 38.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
1045.
LINDE Samuel Bogumił – O statucie litewskim, ruskim językiem i drukiem wydanym, wiadomość. Z dwiema rycinami. Warszawa 1816. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 8, s. [14], 218, [6], tabl. 2. opr. kart. z epoki, obcięcie prószone.
Stan dobry. Stare piecz. bibliot. Praca "inspirowana była przez ówczesnego redaktora 'Pamiętnika Warszawskiego' Feliksa Bentkowskiego, który odnalazł zapomniany egzemplarz 'Statutu Litewskiego' i poprosił Lindego o opis tego zabytku. Językoznawca projektował początkowo napisanie artykułu [...]. Temat tak go jednak zafascynował i rozrósł się niepomiernie, że nie wystarczyłoby miejsca miejsca na łamach czasopisma. Powstała zatem obszerna samodzielna rozprawa naukowa wydana w 1816 roku, która stała się wielkim wydarzeniem ze względu na pionierski charakter poruszanych problemów. Linde otrzymał za to dzieło brylantowy pierścień od cesarza Aleksandra I" (O. Błażejewicz "Samuel Bogumił Linde", Wr. 1975, s. 210). Nieczęste.
1046.
[LINOWSKI Aleksander] – List do przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja w ciągu Insurekcyi. Pisany roku 1795. Wyd. III. Wrocław 1846. Druk. W. B. Korna. 16, s. [4], 100. brosz. Przedruk Rzadszych Materjałów do Historyi Polskiej od r. 1750, zesz. 1.
Papier miejscami zabrązowiony, poza tym stan dobry. Następne tomy "Przedruków" nie ukazały się.
1047.
LISTA strat wojska polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. Warszawa 1934. Wojskowe Biuro Historyczne. 4, s. XXVI, 1061, tablic luzem 5. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Wykaz obejmuje ponad 47 tys. nazwisk w układzie alfabetycznym. Nieczęste.
1048.
LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. Roma [1930]. Scuola Tipografica Pio X. 8, s. IV, 384. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., załamanie narożnika części kart, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Dzieje środowiska narodowego, Dyplomacja, Pielgrzymstwo naukowe od XVI-XVIII wieku, Pielgrzymstwo i podróżnictwo, Sztuka.
1049.
MALEWSKI I[gnacy] – Żurawiejki. Warszawa 1964. 16d podł., k. [41]. opr. ppł.
Okł. nieco otarte, blok poluźniony. Ekslibris. 40 tablic z rysunkami piórkiem (?) podkolorowanymi akwarelą z ilustracjami do poszczególnych pułkowych żurawiejek 40 pułków kawaleryjskich II Rzeczypospolitej wraz z ich barwami. Pod każdym rysunkiem odręczny żartobliwy dwuwiersz mający oddać charakter oddizału. Autor, z wykształcenia inżynier rolnik, pochodził z ziemiańskiej rodziny z okolic Radomska. Odziedziczył talent po matce malarce, Antoninie z Kozłowskich, był również ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w szeregach 206. Pułku Ułanów. Rysownik amator (pejzaże, portrety, konie), związany z warszawskim środowiskiem „Broni i Barwy”, wykonywał własnym nakładem podobne teki w niewielkich nakładach.
1050.
MASON Violet – The Land of the Rainbow. London 1933. Hodder and Stoughton. 8, s. [2], 284, tabl. 12, mapy rozkł. 3. opr. oryg. pł.
Brak obw., stan dobry. Podpis własn. Polska widziana oczami Angielki. Książka ilustrowana reprodukcjami grafik Zofii Stankiewicz (na tablicach) i rysunkami Laury Sapiehy i autorki (w tekście). Książka dedykowana w druku niewymienionej z nazwiska Oldze Małkowskiej, współtwórczyni polskiego skautingu. Obie panie, autorka i Małkowska, poznały się w 1922, a znajomość ta zaowocowała stworzeniem Cisowego Dworku w Sromowcach Wyżnych - "domu pracy harcerskiej", którego budowę sfinansowała Mason.
1051.
MATEJKO Jan – Ubiory w dawnej Polsce. Warszawa 1901. Zakł. Fotochemigraf. B. Wierzbickiego i Sp. 8 podł., k. [1], tabl. 93. opr. wsp. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, podklejone niewielkie naddarcia marginesów kilku tablic, stan dobry. Trzecie wyd. (w mniejszym formacie niż poprzednie) albumu dawnych strojów polskich z lat 1200-1795.
1052.
Medwecki Franciszek J. – Pamiętnik polsko-amerykański wydany z okazji wycieczki do Polski Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Północnej Ameryce i Zjazdu Polaków z Zagranicy w Warszawie, 3-5 maja, 1927. Chicago 1927. Druk. Dziennika Zjednoczenia. 16d, s. 96. brosz.
Okł. zakurzone, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Ilustracje w tekście.
1053.
MICHELET J[ules] – Kościuszko. Legenda demokratyczna. Z exemplarza przeyrzanego i poprawionego przez autora; przełożył Xawery Godebski. Paryż 1851. Księg. Polska, Druk. Maulde et Renou. 8, s. [4], 96. brosz.
Ubytki grzbietu, okł. nieco otarte, krawędzie okł. naddarte. Egz. nieobcięty. Broszura wybitnego francuskiego historyka i filozofa napisana w obronie sprawy polskiej.
1054.
MIEROSLAWSKI Louis – Histoire de la révolution de Pologne précédée d'un aperçu rapide sur l'histoire universelle et d'une étude détaillée des moeurs, du caractère de la servitude du peuple polonais, depuis 1815 jusqu'en 1835. T. 1-3. Paris 1836. A. Jelowicki et C-ie. 8, s. [2], 52, [2], 338, [6]; [2], 474, [4], mapy 2; [2], 592, [9], plan rozkł. 1. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Grzbiety bogato złoc. "Pierwszy tych rozmiarów zarys dziejów powstania listopadowego z naciskiem położonym na problemy strategii" (PSB) autorstwa wybitnego teoretyka wojskowości, działacza niepodległościowego, późniejszego przywódcy dwóch powstań w Wielkopolsce w 1846 i 1848.
1055.
MODELSKI Izydor – Józef Haller w walce o Polskę niepodległą i zjednoczoną. Toruń 1936. Druk. Robotn. 8, s. VIII, 135, tabl. 10. brosz.
Okł. i grzbiet z niewielkimi ubytkami i podklejone, stan dobry. Egz. nieobcięty. Zaw. m.in.: W Legjonach, Na szlaku Wernyhory, Na tułaczce, Na ziemi francuskiej, W wolnej Ojczyźnie i w walce o Jej utrzymanie, W chwili tragicznej Narodu i Państwa, Na emigracji we własnym kraju, W pracy społecznej i państwowo-ideowej, Dokumenty.
1056.
Morski Tadeusz – Myśli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatycznej w Polsce. Według edycji z r. 1792 wydał i przedmową opatrzył Henryk Mościcki. Warszawa 1919. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. XXIV, 105, tabl. 1. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Podpis własn. Na tabl. karta tyt. wydania z 1792.
1057.
MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz, BAŁABAN Tadeusz – Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod red. ... Przy współpracy Wojsk. Biura Hist. Warszawa 1928. Nakł. T. Złotnickiego. 4, s. [8], 128, A-L, [129]-563, [7], XI-XXII, tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart.
Niewielkie zaplamienia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Oprawa w kolorze oliwkowym. Zaw. artykuły pośw. historii wojska w Polsce, udziałowi oddziałów polskich w bitwach I wojny św. i wojny 1919-1920, poszczególnym formacjom. Liczne ilustracje w tekście.
1058.
MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz – Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Pod red. ... Wyd. Lucjan Złotnicki. Warszawa 1928. Druk. Narod. w Krakowie. 4, s. XII, 375, [6], tabl. 32. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Oprawa wydawnicza w kolorze niebieskim sygn. na tylnej okł.: "R. Jahoda Kraków". Zaw. obszerne dzieje polskiego parlamentaryzmu, charakterystyki klubów poselskich i biogramy posłów. Na końcu skorowidz alfabetyczny posłów i senatorów.
1059.
NA PAMIĄTKĘ stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi Narodowej. Lwów 1873. Tow. Pedagogiczne. 4, s. [4], 70, [1]. brosz.
Stan dobry. Zaw.: Opis uroczystości urządzonej przez Tow. Pedagogiczne we Lwowie [...], J. I. Kraszewski - Komisya Edukacyjna, jej prace i zasługi na polu wychowania publicznego, Z. Sawczyński - O zadaniu wychowania publicznego w ogóle, a w szczególności w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu.
1060.
NARODNOE obrazovanie v 10 gubernijach Carstva Polskago za 90 let, 1816-1906. Ego uspechi i razvitie za poslednee sorokaletie. Nizšija, srednija i vysšija školy. Universitet. Varšava 1907. Varšavskij Statističeskij Komitet. 4, s. 152. brosz. Trudy Varšavskago Statist. Komitetta, vypusk 28.
Stan dobry. Obraz szkolnictwa w Królestwie Polskim w XIX w.
1061.
The NAZI Kultur in Poland by several authors of necessity temporarily anonymous. London 1945. Published for the Polish Ministry of Information by His Majesty's Stationery Office. 8, s. XII, 220, tabl. 12. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Na okł. nadruk: "Written in Warsaw under the German Occupation". Wg M. Danielewicz-Zielińskiej ("Szkice o literaturze emigracyjnej", Paryż 1978, s. 77-78) redaktorem tomu był Wacław Borowy przy współpracy S. Lorentza i S. Sawickiej. Tom poświęcony polityce kulturalnej (i nie tylko) władz okupacyjnych na ziemiach polskich. Zaw. m.in.: The Roman Catholic Church, The Protestant Churches, Libraries, Archives, Museums and Collections, Warsaw Castle, Bookshops and Publishing, The Press, The Theatre, Literature, Art, The Film.
1062.
NIEDZIELSKI Kazimierz – Polacy pod sztandarami obcemi [...]. Z 18 ryc. w tekście. Warszawa [przedm. 1910]. Nakł. K. Treptego. 8, s. 287, [1]. opr. bibliot. ppł.
Niewielkie zaplamienia okł., brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Ilustracje w tekście. Zaw.: Saragossa i Somo-Sierra 1808 r., Wojna z Austryą 1809 r., Kampania z Rossyą 1812 r., Oblężenie Gdańska 1813 r., Lipsk 1813 roku, Chłop polski pod Wörth 1870 roku, Lipowski pod Châteaudun 1870 r.
1063.
[NIEMCEWICZ Julian Ursyn] – Listy litewskie. [Warszawa 1812]. 16d, s. 191. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia okł., podklejony niewielki ubytek pierwszej karty. Podpis własn. Zapiski na przedniej wyklejce. Ukazało się bez karty tyt., tytuł nagłówkowy. Niemcewicz "w memoriale przesłanym na ręce Napoleona [...] odmalował smutny stan Królestwa i jego eksploatowanie przez Francuzów, a równocześnie zachęcał cesarza do wojny z Rosją o Polskę. Zaangażował się w niej jako propagandysta publikując bezimiennie 'Listy litewskie' (1812), wyszydzając orientację prorosyjską konserwatystów kresowych, ale krytykując ubocznie i gallomanię warszawską" (PSB).
1064.
NIEMOJOWSKI Jan Nepomucen – Wspomnienia. Wydał, wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył Stefan Pomarański. Warszawa 1925. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. XIV, [2], 608. brosz.
Maliszewski 1367. Okł. nadkruszone, stan dobry. Piecz. bibliot. dublet., podpis własn. Zaw. m.in.: Najpierwsza młodość, Początek obywatelskiego zawodu, Przymusowe odwiedziny w Belwederze, Udział w powstaniu, Służba w korpusie Samuela Różyckiego, Służba w półku wołyńskim, Pobyt w Galicyi, powrót w Poznańskie, szubienica i więzienie, Rok 1846, 1847 i 1848, Wycieczka do Warszawy, Wypadki w Kongresówce, Rok 1861-62, Czerwoni i biali, Sejm w Poznaniu, Powstanie zbrojne, Wygnanie. Na końcu skorowidz nazwisk.
J. N. Niemojowski (1803-1873) - ziemianin, powstaniec 1831, działacz społ. "Pamiętniki" stanowią "dość ciekawy dokument, charakteryzujący epokę i ludzi, zwłaszcza okresu przed powstaniem listopadowym i samego powstania" (PSB).
1065.
[NOWAKOWSKI Edward] – Warszawa w 1794 r. Przez Ks. Wacława, kapucyna [pseud.]. Kraków 1909. Nakł. M. Danielaka. 16d, s. [2], IV, II, 355. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Zaw. m.in.: Opis Warszawy, zamek, pałace, ulice, ludność, Lista osób pobierających od Moskali wynagrodzenia za sprzeniewierzenie się Polsce, Sprawa krzyżów "Virtuti Militari", Redukcya wojska, Powstańców ostateczne i zupełne zwycięstwo, Przestroga Kościuszki o intrygach moskiewskich, Powieszenie zdrajców Ojczyzny.
1066.
OKOLSKI Szymon – Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem, w r. 1637 przez Ks. ... Zakonu Dominika św. kaznodzieję wojskowego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. [Kraków] 1858. Nakł. Wyd. Bibliot. Pol. 8, s. 200. opr. wsp. ppł.
Dolny margines karty tyt. podklejony od spodu bibułką, ślady wilgoci i miejscami charakterystyczne zabrązowienia papieru. Egz. nieobcięty.
1067.
OPOWIEŚCI legjonowe. Warszawa 1930. Nakł. Międzynarodowego Inst. Wyd. 8, s. 168, tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Skrzypek 1341. Wyklejki lekko nadpęknięte, miejscami zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Okł. projektu Janusza Wielhorskiego. Zaw. teksty wspomnieniowe m.in.: W. Lipińskiego, A. Struga, J. Jędrzejewicza, W. Bandurskiego, J. Piłsudskiego, J. A. Teslara.
1068.
ORGANIZACYA Szkoły Narodowej Polskiej, założonej w Paryżu. Organisation de l'école Polonaise établie a Paris. Paryż 1845. Druk. Bourgogne i Martinet. 16d, s. 106, [1]. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Tekst polski i francuski. Statut Szkoły Narodowej Polskiej i inne dokumenty regulujące jej działalność.
1069.
ORŁOWSKI Wacław – Książę Józef Poniatowski. Warszawa [1913]. Bibliot. Dzieł Wyborowych. 4, s. 79. opr. oryg. pł.
Zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście. Nietypowo (format!) wydany tom Biblioteki Dzieł Wyborowych.
1070.
PAMIĘCI rodaków katorżników, rozstrzelanych na Syberyi w Irkucku dnia 27go listopada 1866 r. Lwów 1867. M. F. Poremba. 8, s. 8. brosz. wt.
Rozprasowane załamania, podklejone rozdarcie pierwszej karty, drobne zaplamienia, miejscami punktowe zabrązowienia papieru. Dotyczy ostatniego akordu powstania styczniowego - walk zesłańców polskich w Kraju Zabajkalskim w VI i VII 1866. Tzw. powstanie zabajkalskie skończyło się klęską, a czterech jego przywódców rozstrzelano. Rzadkie.
1071.
PAWIŃSKI Adolf – Jana Ostroroga żywot i pismo "O naprawie Rzeczypospolitej". Studyum z literatury politycznej XV wieku. Warszawa 1884. Druk. S. Orgelbranda Synów. 8, s. [4], IV, 205, tabl. 1. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., brak przedniej wyklejki. Piecz. (niektóre zatarte), podpis własn. Zaw. obszerną rozprawę A. Pawińskiego (s. 1-122) oraz tekst łaciński i polskie tłumaczenie projektu reformy państwa.
1072.
PAWŁOWSKI Bronisław – Setna rocznica powstania listopadowego 1830-1930. Poznań 1930. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. 16d podł., s. 135. brosz.
Napis tytułowy na przedniej okł. nieco zatarty, otarcia okł., grzbiet oklejony papierem. Odręczna dedykacja autora. Liczne ilustracje w tekście.
1073.
PIEKOSIŃSKI Franciszek – Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. T. 5: Herold polski czyli przewodnik heraldyczny polski. Kraków 1899. Nakł. własnym. 4, s. [4], LXIV, 350. opr. pł. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Kompletny tom składający się z dwóch zeszytów o ciągłej paginacji. Na pocz. drugiego zeszytu osobna karta tyt. "Herolda polskiego" z podtyt.: "Alfabetyczne zestawienie herbów polskich i proklamacyj herbowych wraz z opisami i wizerunkami herbów. T. 1: Litery A do G". W tekście 469 podobizn herbów. Następne części "Herolda" nie ukazały się. Nieczęste.
1074.
[PIŁSUDSKI Józef]. Józef Piłsudski 1867-1935. Kraków 1935. Spółka Wydawnicza Kurjer. 8, s. 158, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na grzbiecie tytuł: "Od Zułowa po Wawel. 5 XII 1867-12 V 1935". Liczne ilustracje w tekście. Książka bardzo popularna, jednak niezbyt często spotykana w bardzo dobrym stanie. .
1075.
[PIŁSUDSKI Józef]. Józef Piłsudski o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień Komendanta. Zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz. Warszawa-Lwów [cop. 1929]. Nakł. "Panteonu Pol.". 8, s. 128, [5]. brosz.
Nieznaczne otarcia i zaplamienia okł., stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu obszerna lista subskrybentów, zarówno prywatnych, jak instytucjonalnych.
1076.
POCZET hetmanów - album fotograficznych reprodukcji 10 portretów hetmanów polskich. Koniec XIX w.?
Album form. 29,3x22,3 cm, k. 6, opr. pł. Karty ze sztywnego kartonu. Podpis własn. (T. Baranowski). Na pierwszej stronie napis tuszem "Poczet hetmanów", na następnych stronach naklejono 10 sepiowych odbitek fotograficznych form. ca 16x11,5 cm i paski papieru z nadrukowanymi nazwiskami sportretowanych hetmanów: Jan Tarnowski, Roman Sanguszko, Jan Zamojski, Krzysztof Radziwiłł, Stanisław Żółkiewski, Stanisław Rewera Potocki, Stefan Czarniecki, Paweł Sapieha, Hieronim Lubomirski, Adam Sieniawski. Stan dobry.
1077.
POD SĄD! Historya Legionu wschodniego. [Po tekście] Sosnowiec, 16 X 1914. 4, s. 11. brosz.
Stan bardzo dobry. Pismo omawiające dzieje II Legionu Polskiego, skierowane przeciwko m.in. Grabskiemu, Dmowskiemu, Cieńskiemu i Skarbkowi, zarzucające im promoskiewskie sympatie i nieudolność organizacyjną.
1078.
PONIATOWSKA Dyonizya – Listy ... do Bohdana i Józefa Zaleskich. T. 1-2. Kraków 1900. G. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], 258, tabl. 1; [2], 180. brosz.
Maliszewski 2569. Niewielkie zaplamienia okł. t. 2, wewnątrz stan bardzo dobry. Listy z lat 1835-1868.
1079.
[PONIATOWSKI Józef]. Katalog wystawy pamiątkowej księcia Józefa Poniatowskiego w stuletnią rocznicę bohaterskiego zgonu. 19. X. 1813, 19. X. 1913. W Pałacu Sztuk Pięknych [...]. Wydanie drugie znacznie powiększone. Kraków 1913. Nakł. Komitetu Wystawy. 8, s. 86, tabl. 6. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie złoc.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan niemal bardzo dobry. Wstęp K. M. Morawskiego, krótki opis blisko 900 pamiątek związanych z ks. Józefem Poniatowskim. Na końcu inwentarz, spis przedmiotów według rodzajów.
1080.
PORAJ Krzysztof – Koszary i koszmary. Lwów-Warszawa 1938. Księg. Polska B. Połoniecki. 16d, s. 222, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzone i przebarwione. Zbiór krytycznych tekstów opisujących Niemcy w przededniu wybuchu II wojny św. pogrupowanych w działach: Ogólny rzut oka, Propaganda w Niemczech, Terror w Niemczech, Obrazki z życia dzisiejszych Niemiec, Niemcy przeciw Europie.
1081.
PORĘBSKI K[azimierz] – "Flota polska". Pod protektoratem Szefa Departamentu Morskiego admirała ... Warszawa 1921. Wyd. "Odrodzenie Polski" K. Merperta. 4, s. 64. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, załamanie narożnika pierwszych kart. Zaw.: Powstanie floty i stopniowy jej rozwój, Historja floty i marynarki narodowej od chwili powstania do rozbioru Polski, Odrodzenie floty Rzeczypospolitej Polskiej, Pendent opera interrupta, Budowa okrętów w odrodzonej Polsce, Nasze lotnictwo morskie, Instytucje powołane do szerzenia idei morza i floty polskiej, Bogactwo morza i przyszłość w nim Polski. Ilustracje w tekście.
1082.
PRAWA konstytucyjne z r. 1905. Warszawa 1906. Wyd. S. Godlewskiego. 8, s. [2], 183, [2]. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia krawędzi okł. Dublet bibliot. (piecz., zapiski inwentarzowe). Tekst równoległy rosyjski i polski (tytuł ros. "Konstitucionnye zakony 1905 g."). Ukazało się jako dodatek do t. 10 Zbioru Praw Królestwa Pol. za Wiek XX.
1083.
PRAWA Książąt Mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Przedruk homograficzny z kodeksu puławskiego wykonał A[dam] Piliński. Kórnik 1877. Bibliot. Kórnicka. 4, s. [4], [31]. brosz.
Okł. nieco zabrudzone, dolny narożnik przedniej okł. brosz. i pierwszych kart nadkruszony i załamany, poza tym stan dobry. Barwna podobizna średniowiecznego rękopisu poprzedzona krótkim wstępem Zygmunta Celichowskiego.
1084.
[PRAWO, rękopis]. Staranny rękopis zatytułowany "Compendium juris privati Nobilium Regnorum Galiciae et Lodomeriae seu Voluminibus constitutionum et Statuta Lithuaniae contenti" z I poł. XIX w.
Rękopis na 4 nieliczbowanych i 160 liczbowanych stronach form. 24,6x20 cm, opr. psk. złoc. z epoki. Na początku spis treści: "Index titulorum legum Poloniae". Dzieło podzielone na dwie części: "Pars prima de jure personarum" i "Pars secunda de jure rerum"; pierwsza składa się z 8 rozdziałów, druga z 31. Tytuł całości w nagłówku na s. 1. Strony podzielone pionowo na pół, tekst zajmuje ich prawą część, lewa pozostaje pusta. Tekst po łacinie i fragmentami po polsku. Autora nie ujawniono. Okł. nieco otarte, grzbiet złoc., stan dobry.
1085.
PRAWODAWSTWO Królestwa Polskiego dotyczące włościan od chwili ustanowienia Księstwa Warszawskiego do dnia dzisiejszego. Wyjęte z Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wydał Seweryn Uruski. Warszawa 1860. Druk. S. Orgelbranda. 8, s. [2], 51, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry.
1086.
PROJEKT do prawa o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem. [Warszawa 1825]. folio, s. 47, tabl. rozkł. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Patrz też poz. 352, 353.
1087.
PRZYBYŁA Jan – Z orlich bojów lotników lwowskich. Lwów-Warszawa 1919. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. 48. brosz.
Okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w tekście.
1088.
PUŁASKI Franciszek – Inwentarz zbrojowni Ordynacyi hr. Krasińskich. Oprac. ... Warszawa 1909. Druk. A. Ginsa. 8, s. X, 106, tabl. 24. brosz. Katalogi Bibliot. Ordynacyi Krasińskich, nr 1.
Przednia okł. obca, rozprasowane załamania narożników kart. Wydano 2.000 egz., z tego 500 egz. z tablicami. Zaw. opis 791 obiektów. Nieczęste.
1089.
PUŁASKI Franciszek – Pamiątki polskie na obczyźnie. Wydawane staraniem Stan. Pniewskiego, pod red. ... Zesz. 1-6. Warszawa 1907-1910. Druk. P. Laskauera. 4, s. 91, tabl. 42. brosz.
Grzbiety niektórych zeszytów podklejone od spodu, otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Komplet. Zaw. m.in.: Dary Innocentego XI dla Sobieskiego za odsiecz Wiednia, Szkice Chodowieckiego, Chorągwie wojsk pol. ks. Warszawskiego w Cerkwi Kazańskiej w Petersburgu, Szable Stefana Batorego, Suknia Augusta II, Chorągiew i armaty polskie w Muzeum Artyleryjskiem w Petersburgu.