Stare druki

533.
[BIBLIA]. La Saincte Bible françoise selon la vulgaire latine reueue par le commandement du Pape Sixte V et imprimeé de l'authorité de Clement VIII. Avec sommaires sur chague Liure du Nouueau Testament extraicts des Annales du Cardinal Baronius [...]. Par Pierre Frizon, penitencier et chanoine de l'eglise de Reims. Premiere edition. [T. 1-3]. A Paris 1621. Par Iean Richer et Pierre Chevallier. folio, s. [10], 583, [1]; [4], 863, [1], 864-867 [jest mylnie 512]; 90, [52], frontispis w miedziorycie. razem opr. skóra złoc. z epoki, obcięcie barwione.
Niewielki ubytek dolnej krawędzi grzbietu, niewielekie zaplamienia wewnątrz, mimo to stan dobry. Na początku dwie karty tyt.: sztychowana (frontispis) i typograficzna. Bogato ilustrowany (ponad 70 rycin w tekście - sceny rodzajowe, portrety) francuski, katolicki przekład Pisma św. zwany Biblią Frizona - od nazwiska tłumacza, lub Biblią Ziarnki - od nazwiska ilustratora.
Jan Ziarnko (1575-1630) - urodzony we Lwowie polski malarz i grafik działający głównie we Francji, sygnujący swe prace jako "J. Ziarnko", z francuska "I. Le Grain", po włosku "Grano" - niemal zawsze z przydomkiem "Polonus", czasem "Leopoliensis". Wykonał blisko 40 ilustracji do prezentowanego tu wydania Biblii, z czego ponad 30 własnoręcznie sztychował (pozostałe zostały wykonane przez rytowników francuskich, m.in. L. Gaultiera, M. Lasne, J. Messagera, M. Taverniera). Niektóre ryciny noszą słabo widoczne sygnatury Ziarnki (np. ilustracja Księgi Ezdrasza na s. 483 i do Apokalipsy na s. 811 - w obu przypadkach w t. 2). Liczne drzeworytowe inicjały. Tekstowi Biblii towarzyszy na końcu artykuł dotyczący różnic między tekstem katolickim i protestanckim.
534.
BIELSKI Jan – Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi Woiewodztwami, Xięstwy y Ziemiami, Monarchami y Monarchiniami iako też Monarchow tychże, y Monarchin Prawami, Rzeczypospolitey Stanami y tychże Stanow Urzędami, y uroczystemi, Seymikow, Seymow, Senatu rad, Związkow, Okazywań, Pospolitego ruszenia, Sądow, skarbu, Woysk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym Duchownego y Swieckiego rządu Opisie Rodowitym ięzykiem Polskim Szkolney Polskiey Szlachetney Młodzi Wystawiony. T. 1-2 [w 4 częściach]. Poznań 1763. W Drukarni J. K. MCi Collegium Poznańskiego Societatis Jesu. 8, s. [16], 305, [8]; [2], 355, [12]; [2], 130, [8]; [2], 224, [14]. razem opr. XIX w. skóra zdob., obcięcie barwione.
E. 13, 80. Ślad kornika na części kart, stan dobry. Liczne znaki proweniencyjne: Jakuba Wróblewskiego (podpis), Władysława Górskiego (ekslibris herald.), Krzyżanowskich z Czerpowodów (piecz.), Jana Sasa Zubrzyckiego (piecz.). Na grzbiecie złoc. tytuł dzieła i ślepo tłocz. rozeta. Szczegółowy opis ziem, historii i struktury administracyjnej Królestwa Polskiego. Bielski "z podręcznika swego przed jego wydaniem drukiem przez kilkanaście lat wykładał historję ojczystą w klasie retoryki. Książkę tę możnaby nazwać najlepiej podręcznikiem wiedzy o Polsce. Autor zajmuje w niej stanowisko objektywnego referenta, wstrzymując się od wyrażania osobistych poglądów" (PSB).
535.
COPIA litterarum ad Sacram Caesaream Majestatem a Rege Poloniae Scriptarum Post Titulos consuetos. B.m. 1683. 4, s. [4]. brosz.
E. 14, 400 (lokalizuje tylko jeden egz., poza granicami Polski). Drobne miejscowe zażółcenia papieru, przetarcia w grzbiecie. Dotyczy odsieczy wiedeńskiej i m.in. udziałowi w niej Emeryka Tekielego, węgierskiego magnata współdziałającego z armią turecką. Rzadkie
536.
[DALLERAC Franciszek] – Les Anecdotes De Pologne, ou Memoires Secrets Du Regne de Jean Sobieski III Du Nom. T. 1-2. A Paris 1699. Pierre Aubouyn et Charles Clouzier. 8, s. [6], 454; [2], 391, [1]. opr. skóra z epoki.
E. 15, 16; Maliszewski 390. Ubytek krawędzi grzbietu t. 2, przetarcia skóry na brzegach okł., ślady zawilgocenia w t. 2 i drobne zaplamienia wewnątrz, naddarcia wyklejek. Wpis własn. w t. 1. Wspomnienia dworzanina Jana III.
537.
ESCHENBACH Ebner Hieronymus von – Vera Delineatio atqve Descriptio Globi Imperialis qvi inter cetera Sacri Romani Imperii Insignia asservatvr. Francofvrti et Lipsiae 1730. Petr. Conrad Monath. folio, s. 15, tabl. 1. opr. XIX-w. psk.
Otarcia i nieznaczne ubytki grzbietu, wewnątrz niewielkie zaplamienia, stan dobry. Opis insygniów władzy Cesarstwa Rzymskiego. Na tablicy miedziorytowa podobizna XII-wiecznego jabłka cesarskiego (Reichsapfel).
538.
EVANGELION sireč Bl[a]govestie B[o]god[o]chnovenych Evangelist Bl[a]gosloveniem s[via]teiši Četveroprestolny[ch] Patriarch. Tščaniem że i iżdiveniem Bratstva Lvovsko[go] Stauropigian[skogo] Chrama Uspenija Pr[estyja] B[ogorodi]ca izdade[sj]a. V Lvove, V Leto o[t] Sozdania Mira 7198 [data cyrylicą], A o[t] R[o]ż[destva] Ch[risto]va 1690 [data cyrylicą], Nov[e]mbra 28. folio, k. [12], 412 [foliacja cyrylicą]. opr. późn. skóra tłocz., obcięcie barwione.
E. 16, 118; Żurawińska 164. Wyraźna ślady używania: zaplamienia, załamania kart, podklejone naddarcia, niewielkie otwory na pierwszych kartach. Troki przy obu okł. nowe. Stare zapiski własn. Egz. włożony w XX-w. oprawę z okuciami w narożnikach i złoc. krzyżem prawosławnym na przedniej okł. i ślepo tłoczonym godłem Instytutu Stauropigiańskiego na tylnej. Siedemnastowieczne wydanie prawosławnego ewangeliarza lwowskiego. Druk dwubarwny, czarny i czerwony. Karta tyt. z szeroką bordiurą drzeworytową ukazującą Chrystusa na tronie, apostołów, scenę zaśnięcia Matki Boskiej. Na odwrocie strony tyt. drzeworyt przedstawiający Chrystusa na krzyżu. Dalsze karty ozdobione 55 drzeworytami w tekście (w tym 4 całostronicowymi z wizerunkami ewangelistów). Duże drzeworyty sygnowane na klockach przez Eustaphiego Zadarowskiego. Rzadkie.
539.
FALCK Nathanael – Dissertatio theologico-philologica de capillamentis vulgo von Parücken, quam sub praesidio Samuelis Schelguigii [...] submittit Nathanael Falck. Gedani [= Gdańsk] 1715. Typis Jo. Zachariae Stollii. 4, s. 72. brosz.
Otarcia skrajnych kart, niewielkie naddarcie ostatniej karty, wewnątrz stan dobry. Wydana w Gdańsku trzecia edycja dysertacji naukowej poświęconej perukom. Po raz pierwszy wyszło w Gdańsku w 1701, ponownie w 1707 w Lipsku.
540.
FRIEDENBERG Johann Anton von – Tractatus Juridico-Practicus, De generalibus, & particularibus quibusdam Silesiæ Juribus Secundum modernum usum institutus. Oder: Abhandlung Von denen in Schlesien üblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet, Und mit einem vollkommenen Register versehen. T. 1-2. Bresslau 1738-1741. Bey Johann Jacob Korn. folio, s. [4], 374; [2], 366. razem opr. skóra z epoki.
Okł. lekko otarte, grzbiet nieco nadpęknięty, niewielki ślad kornika na pierwszych kartach. Piecz. Karta tyt. t. 1 dwubarwna, czarno-czerwona.
541.
HOZJUSZ Stanisław – Ain Christlicher Bericht, was die Heilige Christlich Kirch, und derselben Gwalt und macht sey, Darinnen grundtlich ausgefürt wirdet der treflich Hauptartickel, so in unserm Christlichen Glauben also lautet: Ich glaub ain hailige Christliche algemaine Kirchen. Jetzo newlich der Latainischen Sprach unerfarnen zu gütem, in das Teutsch gebracht, Welhes hieuor durch den Hochwürdigen in Gott Vatter vnd Herrn, Herrn Stanislavm Hosivm Bischofen zu Ermeland in Latein geschriben, vnd in Truck aussgangen. Gedruckt zu Dilingen durch Sebaldum Mayer. 1559. 4, k. [6], 105, [2]. opr. miękka perg. z epoki.
E. 18, 277. Podklejony ubytek krawędzi przedniej okł., niewielki ślad zawilgocenia w narożniku kart. Pergamin na oprawie barwiony na kolor ciemnozielony. Niemieckie tłumaczenie fragmentu rozprawy teologicznej Stanisława Hozjusza "Verae christianae catholicaeque doctrinae solida propagnatio [...]", wydanej po raz pierwszy w Kolonii w 1558. Praca stanowiła polemikę z poglądami wyrażanymi przez luterańskiego teologa Jana Brenza.
542.
HOZJUSZ Stanisław – Confession, Das ist: Ein Christliche Bekantnuss des Catholischen Glaubens, oder vil mehr, ain auszlegung solcher Bekantnuss, wölche die Vätter der Prouintzen Gnesnen und Lewenburg im Künigreich Polen, auff dem Synodo zu Petricouien auffgericht, im jar des Herren geburt M.D.LI. Durch den Hochwürdigen Herren, Herrn Stanislaum Hosium, Bischoffen zu Ermelandt, in Latein beschriben: und darnach durch Johann zu Wege, der hailigen Schrifft Doctorn, Thümprediger zu Wurmbs etc. Teütscher Nation zu Nutz trewlich auss dem Latein in das Teutsch gebracht [...]. Gedruckt zu Ingolstat durch Alexander vnnd Samuel Weyssenhom gebrüder. 1560. folio, k. [14], CCCLXXIX, [9 - w tym jeden vacat]. opr. z epoki perg. na desce.
E. 18, 282; Kopera 239. Okł. nieco otarte, brak zapinek, wewnątrz stan bardzo dobry. Wpis własn. Karta tyt. czarno-czerwona. Pierwsze wydanie niemieckiego przekładu "Confessio", stanowiącego "najobszerniejsze i najbardziej poczytne dzieło Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego (za jego życia posiadało 30 różnojęzycznych wydań)" (PSB). Autor postulował w nim głęboką reformę duchowieństwa, co doprowadzić miało do gruntownego odnowienia Kościoła katolickiego.
543.
IHRER Königl. Majest. in Pohlen und Churfl. Durchl. zu Sachsen etc. etc. Ferneres Mandat Die Contagions-Anstalten betreffende. Nach dem zu Dressden gedruckten Exemplar. B.m. 15 I 1714. 4, s. [8]. brosz.
Egz. dość mocno obcięty przez introligatora.
544.
[KOŁŁĄTAJ Hugo] – Korrespondencya Jednego Obywatela z Podkomomorzym pewnego Woiewodztwa, z okoliczności przyszłego Rządu. [Warszawa? 1790]. 8, s. 32. brosz.
E. 20, 101 (także E. 19, 425) (lokalizuje tylko dwa egz.). Pierwsza strona nieco otarta, poza tym stan dobry. "Notatka współczesna podaje iż to jest X. Hug. Kołłątaja z podkomorzym Dłuskim korrespondencya. List pierwszy pisany 16 grudnia 1789. Powołuje się na swój list z 4 martii 1788. Występuje przeciw gwarancyi moskiewskiej. Wyjaśnia czem są prawdziwi a fałszywi patryoci. Nie uznaje za patryotów, którzy lżą Moskwę a przeszkadzają reformie Rządu. Wykłada co zamierza Deputacya zaprowadzić nowego. Wspomina list Kochanowskiego Chorążego Sandom.; staje w obronie żądań miast; o ubezpieczeniu osoby i majątku włościan" (Estreicher).
545.
OSTROWSKI Jan Daneykowicz – Suada latina seu miscellanea oratoria, epistolaria, statistica, politica, inscriptionalia, elogiaria, panegyrica, poetica et historica, per Joannem Ostrowski Daneykowicz Thesaurarium Districtus Pinscensis, Secretarium S. R. M. collecta, ac pro utilitate et eruditione, in quavis materia auditorum eloquentiae, typis mandata. Tomus Secundus. Lublini 1747. In Typographia S. R. M. Collegii S. J. folio, s. [12], 124, [12], 90, [10], 350, [11], 134, [10], 283, [5], 345, [6], 298, [3]. opr. perg. z epoki.
E. 23, 517. Niewielkie przebarwienie tylnej okł., brak portretu Jana Fryderyka Sapiehy, brak tablicy genealogicznej Sapiehow, nieznaczne ubytki narożników kilku kart, poza tym stan dobry. Zbiór mów, listów, kazań, panegiryków zebranych w 6 rozdziałach: Suada oratoria, Suada epistolaris seu miscellanea literarum a variis sciptarum in publicis et privatis negotiis, Suada statistica sive miscellanea aliquot politicorum authorum praesertim de statu Poloniae tractantium, Suada inscriptionalis seu miscellanea elogiorum epitaphiorum aliorumq; publicorum monumentorum, Suada panegyrica seu miscellanea vectigalis eloquentiae variis proceribus i Suada narrativa sive miscellanea historica. Przed każdą częścią miedziorytowy herb Sapiehow, którym dedykowano kolejne części; wyjątek stanowi ostatni rozdział, przed którym umieszczono wizerunek Matki Boskiej Kodeńskiej. Tom 1 (którego tu brak) ukazał się pt. "Swada polska".
546.
OWIDYUSZ Naso – Rozmowy Listowne, Aalbo raczey, Wzaiemna Heroin Greckich z Kawalerami Korrespondencya. Częścią rownym afektem, częścią tesz niewdziękami nadgrodzona. Przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego, I. K. M. Sekretarza y Pisarza Pokoiowego, z Łacińskich Owidyusza Wierszy przetłumaczona y do druku w roku 1733 podana. B. m. 1733. 4, s. [2], 406. opr. psk. z epoki.
E. 23, 536. Wyraźne otarcia okł., ubytek górnej części grzbietu, ślady zawilgocenia wewnątrz. Dublet bibliot. (piecz., naklejka). "Od str. 403 idzie Pożegnanie na obrazku N. P. Maryi, które Jan III córce napisał, a od str. 405 Psalm. Dzieło to było na indexie ksiąg zakazanych przez kościół" (Estreicher).
547.
SAINT REAL [César Vichard] – Oeuvres de M. l'abbe ... Nouvelle édition. T. 1. A Paris 1757. Chez les Libraires Associés. 16, s. [4], 332, [4]. opr. skóra z epoki, obcięcie złoc.
Okł. nieco otarte, grzbiet z niewielkim ubytkiem, miejscami ślady wilgoci wewnątrz, poza tym stan dobry. Całość składała się z 8 tomów. Egz. z biblioteki Izabeli Czartoryskiej w podwarszawskich Powązkach: w dolnej części, na grzbiecie złoc. zatarty szyldzik (z napisu "Powąnski" na szyldziku zmieściło się jedynie "Powąns"). W górnej części grzbietu złoc. inicjał T.C. (Teresa Czartoryska? - najstarsza córka Izabeli). W latach 1770-tych "księżna stworzyła na wzór francuskiego Trianonu Powązki, wiejską siedzibę Czartoryskich. Wśród sztucznych grot, kaskad i świątyń dla nieznanych bóstw stały słomą kryte, lecz wewnątrz przepysznie urządzone chatynki, przeznaczone na mieszkania dla członków familii księstwa lub ich domowników, w których urządzała księżna pełne uroku przyjęcia" (PSB). Księgozbiór zgromadzony w rezydencji miał stanowić zalążek zbiorów dawnych pamiątek historycznych. Zamysł nie został zrealizowany - po upadku insurekcji kościuszkowskiej biblioteka została wywieziona przez Rosjan (jej los pozostaje nieznany). Plany Izabeli ziściły się dopiero w Puławach. Rzadka proweniencja.
548.
[SOŁTYK Michał] – Czyny Niektore Działane w Polszcze przez osoby stanu duchownego, religii, społeczeństwu ludzkiemu y kraiowi pożyteczne. B. m. 1790. 8, s. [32]. brosz.
E. 29, 69 (także E. 14, 585). Pierwsza karta lekko otarta, stan dobry. Ślepy tłok "M. Grabowski". "Przechodzi pokrótce dodatnie działania biskupów i kleru od najdawniejszych czasów [...]. O prymasie Ostrowskim, O bezpieczeństwie w kraju na skutek nauki kościoła, O potrzebie plebanów, O szpitalach (o szpitalu św. Barbary w Krakowie, od którego lepszego w krajach obcych nie masz), O moście na Prądniku. Pisane widocznie dla celów polemiki z ówczesnemi broszurami, ale tych nie wymienia" (Estreicher).
549.
SYNODUS Dioecesana Vilnensis Ab Illustrissimo, Excellentissimo ac Reverendiossimo Domino D. Michaele Joanne Zienkowicz [...] Episcopo Vilnensi In Ecclesia Cathedrali Sua, Anno Dni MDCCXLIV. Diebus 10. 11. 12. M. Febr. Celebrata. Vilnae [1744]. Academ. Soc. Jesu. 4, s. [14], 194. opr. skóra z epoki.
E. 30, 158. Okł. otarte, ślad zawilgocenia, niewielki ślad kornika na początku, podklejony narożnik karty tyt. Piecz., podpis własn. Akta synodu diecezji wileńskiej z 1744. Na odwrocie strony tyt. drzeworytowy herb. Na karcie B2 i następnych wykaz uczestników synodu. "Od s. 1: Constitutiones synodi... (o wierze, o heretykach i żydach, o czarownicach, o sakramentach, o seminarjum, o obow. kleru, o cenzurze, o zakonnikach, o ołtarzach, pogrzebach, szpitalach etc.). Razem jest uchwał XXXII, po łacinie (czasami z polskiemi objaśnieniami). Na str. 35 uchwała: De parochiarum dislimitatione, w środek której jest wstawiony (od str. 37—149) obszerny opis diecezji p.t.: Ordo et numerus decanatuum, ecclesiarum, urbium et villarum. Rozpoczyna go opis parafji wileńskich [...]. Od str. 171—194: Status eccl. dioecesis Viln. (schematyzm kleru)" (Estreicher).
550.
TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Ego Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. V Sanktpeterburge 1793. V Imperatorskoj Tipografii. 4, s. 21. brosz.
E. 31, 278. Zaplamienia strony tyt., skrajne karty podklejone w grzbiecie, uzupełnione niewielkie ubytki, rozprasowane ślady załamania. Tekst równoległy rosyjski i francuski. Pod tekstem imię carycy Katarzyny i nazwisko Jeana Ostermanna (kontrsygnatariusza). Świadek jednego z najtragiczniejszych momentów w dziejach I Rzeczypospolitej. Tekst traktatu podpisanego przez deputację sejmu grodzieńskiego - ostatniego i najbardziej burzliwego w tamtych czasach, obradującego pod lufami wojsk rosyjskich. Traktat sankcjonował II rozbiór Polski i pełne uzależnienie państwa polskiego od Moskwy.