Literatura piękna, językoznawstwo

Mickiewicziana

Pisma Mickiewicza

688.
ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralney [...] poświęcony. Warszawa. Druk. Łątkiewicza [późn. Zawadzkiego i Węckiego]. 8. brosz.
[T. 3], z. 6: 1823. s. [245]-288, [2].
Stan dobry. Egz. nieobcięty. Na s. 255-265 "Wyiątki z Poezyi Mickiewicza" zawierające przedruki wierszy "Pierwiosnek", "Powrót taty" i "Świtezianka" (powtórzone za pierwszym, debiutanckim tomem "Poezji", Wilno 1822).
689.
MICKIEWICZ Adam – Sonety Adama Mickiewicza. Z nótami kompozycyi Karola Lipińskiego. Lwów 1827. Nakł. Kuhna i Milkowskiego. 16, s. [2], XII, 50. opr. późn. kart.
Brak tablic z nutami, poza tym stan dobry. Na stronie tyt. podpis "Jul. Kołaczkowski 873" (J. Kołaczkowski (1837-1889) - historyk sztuki i przemysłu, kolekcjoner, autor m.in. "Słownika rytowników pol.", "Wiadomości o dawnych fabrykach w Polsce", "Wiadomości tyczących się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce"). Lwowska edycja "Sonetów" jest drugim ich wydaniem (pierwsze wyszło w Moskwie w 1826). "Mała książeczka o pięknym typograficznym wyglądzie, wydana z całą starannością [...]. Drukował ją Piotr Piller. Tekst poprzedzony wstępem Piątkiewicza (podpisany X.): 'O sonecie w ogólności, z treściwem wyłożeniem historji sonetu'" (Semkowicz 26-29). Wspomniane w tytulaturze nuty dodano do nieznacznej ilości egz., tu są nieobecne. Rzadkie.
690.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Wyd. nowe pomnożone. T.1-2. Petersburg 1829. Nakł. autora. Drukiem K. Kraya. 16, s. XXXIV, [6], XXXVII-XL, [3]-284, portret 1; VI, 300. razem opr. skóra złoc. z epoki.
Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Zaw. m.in. pierwodruk "O krytykach i recenzentach warszawskich" - jako przedmowę do t. 1, "która miała wkrótce wywołać burzę wielką wśród 'krzykliwej czeladki Parnasu' [...]. "Edycja petersburska] dzisiaj należy [...] do wydań rzadkich i cennych" (Semkowicz 68, 71).
691.
MICKIEWICZ Adam – Poezye. T. 3. Paryż 1829. J. Barbezat. 16d, s. [4], XII, 178. opr. wsp. kart.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Zaw. "Uwiadomienie" Barbezata, "Konrada Wallenroda" i wiersze różne (m.in. "Panicza i dziewczynę" i poprawioną wersję "Ody do młodości"). "Tom trzeci wydania paryskiego 'Poezyj', podobny jest zupełnie do poprzedzającego go, starszego rodzeństwa. Ten sam w nim papier wykwintny i druk piękny, te same tytuliki ozdobne w nagłówkach wierszy. Obfituje bardziej jeszcze od poprzednich w przepiękne i pomysłowe winiety drukarskie w zakończeniach wierszy. Jednem słowem prawdziwie paryski" (Semkowicz 67).
692.
MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Roman historique traduit du polonais d'A. Mickiewicz. Paris 1830. Gagniard. 16, s. [4], XI, [1], 163. opr. wsp. psk. złoc. z zach. okł. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia na początku, okł. brosz. nieco otarte. Pierwsze francuskie całościowe tłumaczenie poematu. Przekładu dokonał nieujawniony w druku H. Burgaud des Marets. Oprawa sygnowana piecz. na przedniej wyklejce "Lobstein - Laurenchet".
693.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Pięć tomów w iednym z portretem autora. Nowa powiększona i przerobiona edycya. Warszawa-Poznań 1832. S. H. Merzbach i J. J. Heine i Sp. 8, s. [2], XXVIII, 200, [2] + [4] [nuty], tabl. 1 [litografia]. opr. wsp. psk., futerał.
Tablica po konserwacji (widoczne uzupełnienia ubytków poza kompozycją), miejscami zaplamienia. "jako okaz bibljograficzny, wydanie to jest prawdziwym wyjątkiem w szeregu wydań mickiewiczowskich. Drukowane w formacie 8-ki, na papierze wiotkim i nietrwałym w dwóch kolumnach, ściśniętych gwałtem obok siebie [...]. Wydanie powyższe zawiera przedruk pięciu tomików poznańskich z 1828-9 roku, co widoczne jest zresztą z brzmienia karty tytułowej. Przy końcu tomu pomieszczono w formie dodatku, po raz pierwszy balladę 'Ucieczkę' [...]. Edycja [...] licha, na papierze wiotkim i nietrwałym. Karta tytułowa litografowana, sam tytuł odbity pismem ozdobnem, ujęty jest w esy; winietę na tytule powtórzono za wydaniem paryskiem. Przy tytule dodano portret litograficzny, skopjowany niedbale z wydania poznańskiego z 1828 r.; pod portretem Mickiewicza umieszczono podobiznę autografu jego podpisu i początkowych czterech wierszy z 'Ucieczki'. Jest to pierwsza podobizna autografu poety, przy wydaniu dzieł jego. Książkę dopełniają dwie karty nutowe: 'Śpiew do Niemna', kompozycji Karola Lipińskiego, w odmiennym odbiciu niż przy wspomnianem wyżej wydaniu poznańskiem" (Semkowicz 85-90). Zarzut niezbyt szczęśliwego układu typograficznego książki stara się odeprzeć Syga: "układ dwuszpaltowy na każdej stronie i ściśnienie kolumny; ale dzięki temu po raz pierwszy wydanie zbiorowe zawarte zostało w jednym tomie, co było niewątpliwie zaletą [...]. W ogóle w porównaniu z wydaniem Muczkowskiego [poznańskim] nowe wydanie [...] prezentuje się korzystniej pod każdym względem" (Syga 93). Prezentowane tu wydanie "Poezji" należy do "najrzadszych wydań mickiewiczowskich" (Semkowicz 90, potwierdza Syga na s. 96). Ukazało się jako t. 1 "Nowego Parnasu Polskiego" (informację o przynależności do tej serii wydawniczej umieszczono tylko na okładce brosz., tu niezachowanej. Reprodukcję zamieszcza T. Syga na s. 90).
694.
MICKIEWICZ Adam – Ucieczka. Ballada. Warszawa 1832. S. H. Merzbach. 16d, s. 14, [2]. opr. wsp. kart.
Nieznaczny ślad kornika. Druk w Poznaniu w Nowej Drukarni Pompejusza i Sp. Osobne wydanie ballady, której pierwodruk ukazał się w wydaniu "Poezji. Pięć tomów w jednym" z 1832 (poz. ???). Przeznaczone było zapewne dla posiadaczy edycji poznańskiej i petersburskiej, które utworu tego nie zawierały. Zarówno edycja 'Poezyj' [z 1832], jak i druczek 'Ucieczka', należą do najrzadszych wydań mickiewiczowskich" (Semkowicz 90).
695.
MICKIEWICZ Adam – [Poezye ... T. 7]: Poezye Lorda Byrona tłumaczone. Giaur przez ..., Korsarz przez Edwarda Odyńca. Wydanie Alexandra Jełowickiego. Paryż 1835. Druk. i gisernia A. Pinard. 16d, s. XVI, 202, [1]. opr. późn. ppł.
Miejscami zabrązowienia papieru, ślad zawilgocenia, podklejone naddarcie dwóch kart, podklejony ubytek narożnika jednej karty, trzy karty (s. 5-8 i 191-192) we wsp. kopiach. Nieliczne zapiski z epoki. Pierwsze wydanie Mickiewiczowskiego przekładu "Giaura", weszło w skład ośmiotomowego wydania zbiorowego z l. 1828-1836. "Poezye Lorda Byrona tłumaczone rzadsze są, aniżeli wszystkie poprzednie tomy edycji paryskiej, a nawet i Pan Tadeusz" (Semkowicz, s. 163).
696.
MICKIEWICZ Adam – Kurs pierwszoletni (1840-1841) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem. Wyd. przez Redakcyą Dziennika Narodowego. Paryż 1843. Druk. Bourgogn et Martinet. 16d, s. XVI, 389, [3]. opr. nieco późn. ppł. złoc.
Stan bardzo dobry. Grzbiet złoc. (tytuł, rozety). Pierwsze polskie wydanie książkowe.
697.
MICKIEWICZ Adam – Kurs trzecioletni (1842-1843) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez ... Paryż 1844. Druk. Bourgogne i Martinet. 16d, s. XV, [1], 213, [1]. opr. pł. z epoki.
Okł. nieco zaplamione, brak przedniej wyklejki, drobne zaplamienia. Podpis własn. W. Brzeskiego. Pierwsze polskie wydanie książkowe.
698.
MICKIEWICZ Adam – Kurs czwartoletni (1843-1844) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez ... Paryż 1845. Druk. Bourgogne i Martinet. 16d, s. IX, [1], 126. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., przednia wyklejka luzem, brak karty przedtyt., miejscami wyraźne zażółcenia papieru, atramentowe niewielkie zaplamienie narożnika ostatnich kart. Ślad po ekslibrisie na przedniej wyklejce. Pierwsze polskie wydanie książkowe.
699.
MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Einritt in Lithauen. Übresetzt von Siegfried Lipiner. Zweite Aufl. Leipzig 1898. Breitkopf und Härtel. 8, s. VI, 313. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco otarte, wyraźne zaplamienie dwóch stron. Piecz. Niemiecki przekład "Pana Tadeusza". Ukazało się jako t. 1 "Poetische Werke" Mickiewicza.
700.
MICKEVYČ Adam – Wielka utrata. Istorična drama z rr. 1891-32 z dodatkom žitepysu A. Mìckevyča ta vyboru jogo poezij u perekladi na ukrainsku movu. Vydav Ivan Franko. Lviv 1914 [właśc. koniec 1913]. Z Drukarni "Dila". 4, s. LXII, 244. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Podklejone krawędzie okł. brosz., blok nadpęknięty, miejscami niewielkie zaplamienia. Piecz. Wydany z rękopisu dramat "Wielka utrata" mylnie przypisywany przez Iwana Franko Adamowi Mickiewiczowi. Ukraiński pisarz widział tu kontynuację "Dziadów". Tekst utworu wydrukowano po polsku. Zaw. ponadto życiorys Mickiewicza (po ukraińsku) i ukraińskie przekłady jego utworów: fragment "Dziadów cz. 3" ("Petersburg"), ""Śmierć pułkownika", "Nocleg", "Reduta Ordona", "Czaty" i "Ucieczka". Ukazanie się książki wywołało skandal, przeciwko przypisywaniu autorstwa wieszcza protestowali zarówno polscy krytycy, jak część pisarzy ukraińskich. Wysokie koszty druku pokrył Franko, ściągając na siebie duże problemy finansowe.
701.
MICKIEWICZ Adam – Sonety krymskie. Lwów-Poznań 1922. Wyd. Polskie. 16, s. 78, tabl. 18. opr. oryg. kart.
Grońska 184. Stan bardzo dobry. Obca dedykacja na przedniej wyklejce. Na tablicach 18 pełnych uroku kolorowych autolitografii Ernesta Czerpera i Teodora Rożankowskiego utrzymanych w stylu art-deco. Tekst opracował Stanisław Lam.
702.
MICKEVIČ Adam – Zadušnica. Prevede ot polski Slava Ščiplieva. Sofija 1938. Pečat. Proizvoditelna Kooperacija "Gutenberg". 8, s. [4], 272, tabl. 4. opr. wsp. imit. skóry.
Stan dobry. Piecz. Nieliczne dopiski w tekście. Mickiewiczowskie "Dziady" po bułgarsku.
* * *

Publikacje o Mickiewiczu

703.
HOFFMAN Karol – Adam Mickiewicz (1798-1898). Życiorys wierszem skreślony. Warszawa-Złoczów [1898]. W. Wodzyński, K. Zukerkandel. 16d, s. 72, tabl. 1. opr. kart. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Egzemplarz z księgozbioru Aleksandra Semkowicza (ekslibris własny: "Biblioteka Mickiewiczowska Aleksandra Semkowicza, lwowianina"), w jego oprawie.
"W Wilnie w tym czasie, za druhów staraniem,
Tomik poezyi wypuściły tłocznie;
Dzieło poczęte! nie przestanie na niem,
Bo praca twórcza nie prędko w nim spocznie".
I dalej w tym samym duchu... Mickiewiczowskie curiosum.
704.
HORDYŃSKI Zdzisław – Mickiewicz i Brodziński. Lwów 1890. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 8, s. 71. brosz. Odbitka z "Pamiętnika Towarzystwa Literackiego".
Grzbiet oklejony papierem, odbarwienia okł., ślad zawilgocenia.
705.
KALLENBACH Józef – O nieznanych utworach Adama Mickiewicza (1817-1820). Lwów 1909. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. 8, s. 56. brosz. Odb. z "Pamiętnika Literackiego".
Grzbiet oklejony płótnem, okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. Podsumowanie pierwszych badań nad Archiwum Filomatów pod kątem juweniliów Mickiewiczowskich.
706.
KATALOG zbiorów Mickiewiczowskich znajdujących się w Muzeum Narodowem w Rapperswylu. Kraków 1898. Muzeum Narodowe w Rapperswylu. 8, s. [2], V, [6]-76, [1]. brosz. wt.
Stan dobry. Zaw. spisy pamiątek Mickiewiczowskich w działach: Ikonografia (tu m.in. akwarele i rysunki, sztychy i litografie, zdjęcia, ilustracje do dzieł), Pamiątki po Adamie Mickiewiczu, Archiwum Mickiewiczowskie (m.in. rękopisy, dzieła Mickiewicza, literatura mu poświęcona).
707.
OFFENBERG Jan – Ostatnia choroba Adama Mickiewicza na tle ogólnego stanu jego zdrowia. Warszawa 1939. Druk. Społeczna. 8, s. 32. brosz.
Okł. lekko otarte, drobne zaplamienia. Próba określenia bezpośrednich przyczyn zgonu poety.
708.
[POTOCKA Anna] – Horoskop na dzień urodzin ułożony wyjątkami z dzieł A. Mickiewicza przez A. P. [krypt.] Wyd.II ozdobione portretem poety. Kraków 1890. Druk. "Czasu". 16, s. [296], tabl. 1. opr. skóra złoc., obcięcie złoc.
Atramentowe zaplamienie narożnika pierwszych kart, wycięte fragmenty 3 kart, poza tym stan dobry. Podpisy i wpisy w części kalendarzowej (m.in. Walery Łoziński, Tadeusz Popiel, Władysław Żeleński, Maria Malczewska, Michał Rostworowski, Katarzyna Potocka, Adam Rydel, Józef Kallenbach, Tadeusz Żeleński, Stanisław Przybyszewski).
709.
[POTOCKI Leon] – Wspomnienie o Kownie przez Bonawenurę z Kochanowa [pseud.]. Poznań 1854. Nakł. J. K. Żupańskiego. 16d, s. 70, [1]. brosz.
Maliszewski 1436. Naddarcie karty tyt., stan dobry. Ważne ze względu na liczne fragmenty poświęcone A. Mickiewiczowi.
L. Potocki (1799–1864) - pamiętnikarz, powieściopisarz, powstaniec listopadowy. W końcu 1831, podczas pobytu w Dreznie, poznał A. Mickiewicza. We "Wspomnieniach o Kownie" "obok zarysu historii miasta i przeglądu jego zabytków pomieścił [...] obszerną relację z rozmowy o Mickiewiczu ze znajomym poety z lat młodości" (PSB).
710.
SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. Lwów 1926. Książnica-Atlas. 8, s. [8], 230, tabl. 1. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz., futerał kart.
Zaplamienia okł. brosz., wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Zakreślony podpis na stronie tyt. Jedna z podstawowych publikacji dla kolekcjonerów wczesnych wydań dzieł Mickiewicza. Napisana pięknym językiem, prócz danych bibliograficznych podaje także informacje dotyczące częstotliwości pojawiania się na rynku antykwarycznym poszczególnych edycji i ich wariantów. Liczne ilustracje (podobizny kart tyt., portrety), z reguły całostronicowe w ramach paginacji.
711.
SIEMIEŃSKI Lucyan – Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne. Kraków 1856. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 42. brosz.
Okł. nieco otarte, podklejony ubytek marginesu dwóch kart., niewielki ubytek górnego marginesu tylnej okł.
712.
VERŽBOVSKÎJ Fedor – K biografîi Adama Mickeviča v 1821-1829 godach. Sanktpeterburg 1898. Tip. Imperatorskoj Akademii Nauk. 8, s. [2], IV, 98. brosz.
Stan dobry. Na przedniej okł. odręczna dedykacja autora (po polsku) dla Antoniego Małeckiego, historyka literaturyZbiór dokumentów dotyczących osoby A. Mickiewicza wydany i omówiony przez Teodora Wierzbowskiego. Całość po rosyjsku.
713.
WASILEWSKI Zygmunt – Pomnik Mickiewicza w Warszawie 1897-1898. Warszawa 1899. Nakł. Komitetu Budowy Pomnika. 8, s. 131, tabl. 3. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. lekko otarte, tylna okł. nadkruszona, wewnątrz stan donry. Sprawozdanie z budowy pomnika wieszcza na Krakowskim Przedmieściu. Ilustracje w tekście.

Czterdzieści i cztery

714.
JASIEŃCZYK Jabłoński Kazimierz Stanisław – Któż ten mąż? 44? Wskrzesiciel narodu? Namiestnik wolności widomy? Otom ja! Otom ja! Kraków 1895. Nakł. autora. 8, s. [4], 60. brosz.
Okł. pożółkłe i nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Nadtyt.: "W stuletnią rocznicę trzeciego rozbioru Polski i podpisanie aktu abdykacyi przez króla [...]".
715.
KLEINER Juljusz – Proroctwo księdza Piotra. Kraków 1924. Krakowska Spółka Wydawnicza. 8, s. 22. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Zaplamienia okł. i strony tyt. Podpis własn.
716.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Któż ten mąż? (Widzenie księdza Piotra, Dziadów cz. III, scena V). Kraków 1903. Nakł. autora. 16d, s. 34. brosz.
Okł. lekko zakurzone, niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry.
717.
POLOŃCZYK E[ugeniusz] – Nadaremnie. Hasło (czterdzieści i cztery). Odesa, VI 1918. Druk. Polska. 16d, s. 16. brosz. Choroba i Zdrowie, [nr] 2.
Stan dobry. Piecz. księgarska.
718.
PTASZYŃSKI Stanisław – Mąż czterdzieści i cztery, wskrzesiciel narodu. Szkic literacko-biograficzny. Poznań 1895. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. 155, [3]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Karta tyt. wyraźnie pożółkła, część kart podklejonych w grzbiecie.
719.
WYDŻGA Bohdan – Mickiewiczowskie 44. Warszawa-Lwów 1923. Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 98, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, krawędzi okł. wzmocnione paskami papieru, ślady zawilgocenia - stan ogólny niezbyt dobry. Dublet bibliot. (piecz., zapiski inwentarzowe). Obca dedykacja. Tekst trzech odczytów wygłoszonych w salach Uniw. Warszawskiego.
720.
ZACHARIEWICZ Julian – Adam Mickiewicz, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki. Lwów 1924. Spółka Akcyjna Wydawnicza. 8, s. 183, tablice. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz czysty egz. Piecz. Odręczna dedykacja autora dla rektora UJK Adama Gerstmana. W tekście wyjaśnienie Mickiewiczowskiego "44": Andrew Jackson, prezydent St. Zjedn.
* * *
* * *
* * *
721.
ABRAMOWICZ Władysław – Wybór najmłodszej poezji litewskiej. Nowogródek 1935. Nakł. Zw. Dziennikarzy i Literatów Woj. Nowogródzkiego. 16d, s. 118. brosz.
Stan dobry. Okł. proj. Józef Hurynowicz. Poezje zebrane w rozdziały: Pod okiem Opatrzności, Pieśń o chlebie ojczystym, Betonowe ściany, W ogródku Ruty, Fjoletowe barwy wschodzącego słońca.
722.
ALBUM kobiece. Warszawa 1903. Druk. S. Orgelbranda Synów. 4, s. 76, [3]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, załamania narożników kilku kart. Dochód przeznaczono na renowację kościoła oo. pijarów w Warszawie. Ilustracje w tekście. Drukiem kierował J. Lenartowicz. Zaw. teksty m.in. E. Orzeszkowej i G. Zapolskiej, M. Konopnickiej, M. Rodziewiczównej, Z. Seidlerowej.
723.
BADECKI Karol – Program pierwszego, zbiorowego wydania literatury mieszczańskiej XVII w. Lwów 1926. Ossolineum. 8, s. 16, [15]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Na końcowych stronach reprodukcje kart tytułowych starych druków.
724.
BARAŃCZAK Stanisław – Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL. Paris 1983. Libella. 8, s. 141. brosz. Historia i Teraźniejszość, [t.] 7.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Zaw. m.in.: Czerwony sztandar nad dyskoteką, Słowo - perswazja - kultura masowa, W kręgu stadionu: "Nasza wola - Polska gola!", W kręgu estrady: Piosenka i wolność, W kręgu powieści: Nadludzie w niebieskich mundurach.
725.
BARAŃCZAK Stanisław – Jednym tchem. Warszawa 1970. ZSP. 16d, s. [24]. brosz.
Niewielkie zaplamienia tylnej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Okł. projektu autora. Druk na papierze pakunkowym. Drugi tom poetycki Stanisława Barańczaka. Na wklejkach portret autora oraz trzy reprodukcje prac Waldemara Cwenarskiego (w druku podano błędne brzmienie nazwiska: Cwenerski). Tom szczególny, wydany pod koniec 1970, zawierający poetycką, proroczą wizję mającej wkrótce nastąpić krwawej masakry w grudniu tego roku.
726.
BARTOSZEWICZ Kazimierz – Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w. Warszawa 1914. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 143, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. amatorska i zaplamiona - egz. wymaga przeoprawienia. Okł. brosz. nieco zabrudzone, podklejone lekkie naddarcia na marginesach kilku kart, miejscami niewielkie zaplamienia, mimo to stan ogólny dobry.
727.
BEŁZA Władysław – Kobieta w poezyi polskiej. Głosy poetów o kobiecie. Zebrał ... Wyd. II. Warszawa 1907. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. XIV, 372. opr. pł. zdob., złoc. z epoki.
Opr. nieco otarta i zabrudzona, przednie wyklejki podklejone, poza tym stan dobry.
728.
BERENT Wacław – Żywe kamienie. T. 1-2. Warszawa [1933]. Gebethner i Wolff. 16d, s. 251, [1]; 187, [4]. razem opr. skóra z epoki, górne obcięcie złoc. Dzieła, t. 6-7.
Stan bardzo dobry. Na grzbiecie złoc. nazwisko autora i tytuł książki, na przedniej okł. tłocz. inicjał E. L.
729.
BIELATOWICZ Jan – Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Oprac. ... Palestyna 1944. Oddz. Propagandy i Kultury D-twa Armii Polskiej na Wsch[odzie]. 16d, s. 352. brosz. Bibliot. Orła Białego.
Polonica 1015. Okł. nieco otarte, grzbiet pożółkły, karta tyt. naddarta w grzbiecie.
730.
BIELIKOWICZ Antoni – Słownik polsko-łaciński. T. 1-2. Kraków 1866. Druk. c. k. Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. VI, 930; [2], 931-2072. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., nieznaczne nadpęknięcia grzbietu, wyklejki pęknięte w grzbiecie, papier pożółkły, ślady używania. Skasowane piecz. bibliot. Przez wiele dziesięcioleci jedyny dostępny słownik polsko-łaciński (w odróżnieniu od licznych edycji słownika łacińsko-polskiego).
731.
BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Poezje 1939-1943. London, XI 1943. M. I. Kolin. 16d, s. 46, [1]. brosz.
Polonica 1641. Stan dobry. Londyński przedruk jednego z najważniejszych tomów poezji z czasów II wojny. Tom otwiera tytułowy wiersz rozpoczynający się dobrze znanymi słowami: "Kiedy przyjdą podpalić dom, ten w którym mieszkasz - Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom [...] ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Bagnet na broń! Trzeba krwi!". Pierwsze wydanie ukazało się w Jerozolimie w tym samym roku.
732.
BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Wyd. II. Kraków, I 1948. Sp. Wyd. "Książka", Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. 39, [2]. brosz. Pod znakiem poetów, seria 3.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z IV 1948.
733.
BRONIEWSKI Władysław – Drzewo rozpaczające. Poezje. Jerozolima 1945. Wyd. "W Drodze". 16d, s. 94, [1]. brosz.
Polonica 1642. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Wyd. I. Okł. Zygmunta Kowalewskiego.
734.
BRONIEWSKI Władysław – Troska i pieśń. Warszawa 1932. F. Hoesick. 8, s. 61, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nadkruszone, papier lekko zażółcony.
735.
BRONIEWSKI Władysław – Wiatraki. Warszawa 1925. W. Czarski i S-ka. 16d, s. 41, [6]. brosz.
Okł. nieco nadkruszone i zaplamione, niewielkie zaplamienia papieru, poza tym stan dobry. Debiut książkowy W. Broniewskiego. Okł. Tadeusza Gronowskiego.
736.
BRONIEWSKI Władysław – Wiersze. Paryż 1962. Instytut Literacki. 8, s. 52, [3]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 75.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Obca dedykacja na karcie przedtyt. Na początku wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Na śmierć Broniewskiego" i "O Broniewskim na emigracji" Wiktora Weintrauba.
737.
BRÜCKNER Aleksander – Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. T. 1-3. Warszawa 1902-1904. Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. 8, s. [4], 235, [1]; [4], 164; [2], II, 187. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. W każdym tomie na stronie tyt. piecz. i naklejka inwentarzowa. T. 1: Kazania i pieśni, t. 2: Pismo święte i apokryfy, t. 3: Legendy i modlitewniki.
738.
BRYLL Ernest – Rok polski. Warszawa 1978. PAX. 16d, s. [29]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. Odręczna dedykacja autora. Ilustracje Mariana Stachurskiego. Tom poezji dedykowany w druku S. Grochowiakowi.
739.
BRZECHWA Jan – Talizmany. Warszawa 1929. Nakł. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 64, [8]. brosz.
Naddarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry. Piecz. Tom wierszy.
740.
BRZĘKOWSKI Jan – W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. Warszawa 1968. PIW. 16d, s. 309, [1], tabl. 18. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wspomnienia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy literackiej okresu międzywojennego; obejmują okres od zakończenia I wojny po lata 60. XX w. Na tablicach m.in. reprodukcje okładek wydawnictw awangardowych.
741.
BRZOSTOWSKA Janina – O ziemi i mej miłości. Warszawa 1925. Wyd. "Czartak". 16d, s. 26, [4]. brosz.
Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Tytuł okł.: "O ziemi". Wydano 505 egz. Tom wierszy. Okładka w linorycie.
742.
BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Warszawa 1910. Nakł. Księg. Pol. 16d, s. XI, [1], 556. opr. oryg. pł.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Pierwsze wydanie najbardziej znanej i najczęściej komentowanej książki Brzozowskiego. "Krytyk oceniał w niej i analizował zjawiska sobie współczesne: wyprowadzał własne rozumienie romantyzmu i jego relacji z Młodą Polską, pytał o kulturowe i społeczne uwarunkowania sytuacji polskiej (i europejskiej), poddawał bezkompromisowej krytyce przekonania i postawy" (culture.pl). Zaw. rozdziały: Nasze "ja" i historja, Kryzys romantyzmu, Polska zdziecinniała, Mity i legendy, Duszy nie potrzeba!, Wyprzedaż starych zabawek, Polskie Oberamergau, Rozbrojenie duszy, Nieboska dni naszych, Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm, Humor i prawo, Dusza samotna, Czciciele tajemnic, Sam na sam z klęską, Stanisław Wyspiański. Przed II wojną książkę wznawiano dwukrotnie.
743.
BYRON Jerzy Gordon – Don Juan. Przekład Edwarda Porębowicza. Warszawa 1885. Nakł. i Druk. S. Lewentala. 8, s. 562, II. opr. psk. z epoki. Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej.
Opr. nieco otarta i zaplamiona, grzbiet z niewielkim ubytkiem, miejscami podkreślenia i uwagi ołówkiem w tekście, stan dobry. Na przedniej wyklejce piecz. introligatora: "Introligator Galanteryjny A. Schoenbaum róg Leszna i Karmelickiej No 1 w Warszawie". Ostatnie, wielkie, choć niedokończone dzieło lorda Georga Gordona Byrona (1788-1824) - jednego z największych poetów i dramaturgów XIX w.
744.
BYRON Jerzy Gordon – Dwie tragiedye historyczne (Dwaj Foskarowie. Marino Faliero.). Po raz pierwszy na język polski przełożone przez Feliksa Jezierskiego. Warszawa 1889. Nakł. i Druk. S. Lewentala. 8, s. 247, [1]. opr. pł. złoc. z epoki, obcięcie złoc.
Brak karty przedtyt. Grzbiet reperowany (naklejony na nowsze płótno), krawędzie okł. mocno otarte, lico nieco zaplamione, blok nadpęknięty, poza tym wewnątrz stan dobry. Na licu i grzbiecie wyzłoc. nazwisko autora i tytuł w geometrycznej ramce.
745.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Komizm. Lwów-Warszawa 1939. Książnica-Atlas. 4, s. 540. opr. oryg. pł., futerał kart.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Luksusowe wydawnictwo drukowane na grubym, kredowym papierze.
J. S. Bystroń (1892-1964) - etnograf i socjolog, profesor uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk. Autor prawie 40 książek. Wybitny, choć kontrowersyjny uczony. Jako pierwszy w Polsce uznał komizm za zjawisko socjologiczne. Wydany w 1939 roku "Komizm" był wydarzeniem. Opierając się na szerokim materiale ilustracyjnym autor zawarł w książce oryginalną typologię humoru oraz traktowaną interdyscyplinarnie teorię komizmu. Bystroń wydziela dwa podstawowe gatunki komizmu: komizm charakterów i komizm słowny, oraz trzy elementy komizmu: komizm zmiany, zestawienia i związku. Bystroń pisze we wstępie: "Opinia publiczna lekceważy komizm, uważa go za lekką zabawę, której nie warto poświęcać czasu [...]. Ale człowiek mało inteligentny nie może mieć czucia komizmu. Mamy tu przecież do czynienia z wysiłkiem intelektualnym, nieraz bardzo znacznym [...]. Nie mam żadnych złudzeń co do tego, że większość czytelników będzie traktowała niniejszą książkę jako zbiór mniej lub więcej wesołych opowiadań. Niech i tak będzie". Książka zawiera fragmenty tekstów literackich. Znakomita ikonografia i układ graficzny Kazimierza Piekarskiego, ilustracje Włodzimierza Bartoszewicza uzupełnione reprodukcjami rysunków innych artystów. Są wśród nich: K. Sichulski, F. Topolski, St. Wyspiański, L. Wyczółkowski, J. Kossak, A. Bartels, C. Norwid, F. Kostrzewski, K. Frycz, S. I. Witkiewicz, A. Szyk, J. Matejko, Z. Czermański, W. Wyrwiński, J. J. Grandville, J. Piwarski, M. Berezowska, W. Jarocki, A. Wasilewski, T. Trepkowski, J. Zaruba. Wydanie powojenne z 1960 r. zostało pozbawione końcowych rozważań autora, pominięto także fragmenty tekstu, dotyczące głównie mniejszości narodowych.
746.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. Kraków 1933. PAU. 8, s. [2], 260. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Ogólne wiadomości o przysłowiach, Paremjografja polska, Komizm, Gra słów, Schematy przysłowiowe, Związek przysłowi z życiem, Obrzędy rodzinne, Przepowiednie pogody, Polskie grupy etniczne, Drobna szlachta, Obce ludy, Przysłowiowe cytaty z autorów, Przysłowia biblijne.
747.
CHESTERTON G[ilbert] K[eith] – Obrona niedorzeczności, pokory, romansu brukowego i innych rzeczy wzgardzonych. Warszawa 1927. Towarzystwo Wyd. "Rój". 16d, s. [4], IV, 152. brosz.
Otarcia okł., uszkodzony margines dwóch początkowych kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Przekład i wstęp S. Baczyńskiego. Prócz wymienionych w tytule, zaw. obrony: planet, farsy, nierozważnych ślubów, szkieletów, jawności, pasterek z porcelany, pożytecznej informacji, heraldyki, rzeczy brzydkich, gwary, miłości do dzieci, detektywnych opowieści, patriotyzmu.
748.
CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. Poznań 1936. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 447. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie barwione, futerał.
Futerał lekko uszkdzoony, poza stan bardzo dobry. Antologja poetycka w układzie W. Miłaszewskiej, J. Rembielińskiego i Stanisława Miłaszewskiego. Na końcu skorowidz autorów. Poezje pogrupowane w rozdziały: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Zmartwychwstanie, Święta Matki Boskiej, Zielone Świątki, Boże Ciało, Święci Pańscy, Zaduszki, Aniołowie i żołnierze.
749.
CHWISTEK Leon – Trzy odczyty, odnoszące się do pojęcia istnienia. [Warszawa] 1917. 8, s. 30. brosz.
Pierwsza karta nieco nadkruszona, poza tym stan dobry. Razem wydane teksty trzech odczytów Chwistka wygłoszonych w Towarzystwie Filozoficznym w Krakowie, drukowanych na łamach "Przeglądu Filozoficznego" a następnie wydanych w prezentowanej tu zbiorczej nadbitce. Zaw.: Nominalizm Poincare'go i jego konsekwencje, Paradoksy logistyki, Pojęcie rzeczywistości. Nieczęste.
750.
CIESZKOWSKI August – Ojcze-Nasz. Wyd. nowe zupełne. T. 1-3. Poznań 1922-1923. Fiszer i Majewski. 8, s. 224; [8], 522; VIII, 296. razem opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Ostatnie wydanie całego tekstu "Ojcze-Nasz" - najważniejszej pracy Augusta Cieszkowskiego (1814-1894) - działacza i myśliciela politycznego, filozofa mesjanistycznego. A. Żółtowski, który przygotował do druku tę edycję, pisał w przedmowie; "Ojcze-Nasz nie jest książką suchej teorii, jest apelem do serca, do woli, do uczucia, do wyobraźni nawet, ponieważ jest religijnym, nie tylko filozoficznym dziełem [...]. 'Ojcze-Nasz' ma zapewnione miejsce w historii jako pomnik zlania się na powrót potoku myśli z potokiem religijnego natchnienia".
751.
CZECHOWICZ Józef – Ballada z tamtej strony. Warszawa 1932. Wyd. Droga. 16d, s. 50, [1]. brosz.
Załamania krawędzi okł., poza tym stan dobry. Okładkę projektowała Krystyna Dębicka. Trzeci tom wierszy Czechowicza.
752.
CZECHOWICZ Józef – Dzień jak codzień. Warszawa 1930. F. Hoesick. 16d, s. 53, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Zbiór wierszy powstałych w l. 1927-1929. "Zbiór ten jest bardzo cenną pozycją w historii polskiej awangardy poetyckiej, stanowi pomost między poezją awangardową lat dwudziestych a Drugą Awangardą" (W. Woźniak w: "Poeci dwudziestolecia międzywojennego", War. 1982, t. 1, s. 151).
753.
CZERWONY kogut. Nowele litewskie w tłómaczeniu Kazimierza Puidy. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. Kraków 1913. G. Gebethner i Sp. 16d, s. [4], 299, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grzbiet i okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Zaw. 10 opowiadań współczesnych pisarzy litewskich - "antologia dokonana przez Litwinów własnemi ich siłami i własnym wyborem, niby snop tegoroczny, użęty i podany Polakom przez życzliwe ręce bez zamiarów politycznych, a tem mniej bojowych, poprostu z sąsiedzkiej, pobratymczej przychylności" (z przedmowy).
754.
DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. Lwów [ca 1862]. Druk. Ossolineum. 8, s. 21. brosz.
Otarcia okł., niewielkie załamania narożników kart. Recenzja dramatu Karola Drzewieckiego "Jeremi Wiśniowiecki" wydanego po raz pierwszy w Lipsku w 1852. Tytuł nagłówkowy; "Jeremi Wiśniowiecki, sceny dramatyczne z XVII wieku".

Elementarze

755.
ELEMENTARZ dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785. Wydał Zygmunt Kukulski. Lublin 1930. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. 16d, s. XXIII, [3], 48, 125, tabl. 1. brosz.
Grzbiet pożółkły, niewielkie naddarcia kilku kart. Egz. częściowo nierozcięty. Przedruk faksymilowy osiemnastowiecznego elementarza wraz z towarzyszącymi mu "naukami".
756.
FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. Warszawa 1959. PZWS. 8 podł., s. 168. brosz.
Nieznaczne otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Tylna okł. częściowo przebarwiona, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. III. Zaw. wiersze J. Tuwima, M. Kotarbińskiego, A. Fredry, A. Słonimskiego.
757.
GARBACKI Henryk – Elementarz polski. Podręcznik do nauki języka ojczystego. Napisał i rysunkami ozdobił ... Monachium [przedm. 1945]. Nakł. Komitetu Polskiego. [Druk.] F. Bruckmann. 8, s. 48. brosz.
Polonica 4030. Przednia okł. lekko załamana i podklejona, poza tym stan bardzo dobry.
758.
JESKE August – ABC. Nauka czytania i pisania. Wyd. nowe zatwierdzone do użytku w szkołach początkowych. Z 190 obrazkami, wzorami rysunkowemi i kaligraficznemi. Warszawa 1906. Wyd. "Pedagogiczno-Szkolne" M. Arcta. 16d, s. 174. opr. oryg. ppł.
Pilarczyk 900. Stan bardzo dobry. Nieczęste.
* * *
759.
FENELON [François de] – O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej. dzieło [...] przez Modesta Watta Kosickiego [...] na język polski przełożone. Z portretem autora. Warszawa-Suwałki 1823. Fr. Świerczewski. 16, s. [2], VI, 285, tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Okł. otarte, lekkie nadpęknięcie grzbietu, zaplamienia i zapiski na wyklejkach; portret, karta tyt., dwie karty (s. 201-204) w kopiach na starym papierze. Zaw. m.in.: Złe skutki zwykłych wychowań, Niebespieczne naśladowanie, O udzielaniu dzieciom nauki dzieiów, Uwagi nad różnemi dziewcząt przywarami, Próżność urody i stroiów, Nauki dla kobiet o ich obowiązkach, O Ochmistrzyniach.
760.
FREDRO Aleksander – Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej. Z przedmową Adama Grzymały-Siedleckiego. Wydał, wstępem i uzupełnieniami zaopatrzył Henryk Mościcki. Z 52 ilustracyami w tekście i 8 na osobnych kartach. Warszawa 1917. Nakład Gebethnera i Wolffa. 4, s. L, 228, [1]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Maliszewski 1087. Op. lekko zaplamiona, poza tym stan dobry. Ekslibris, piecz. własn. Ilustracje w ramach paginacji. Jedno z najszczerszych i najładniej napisanych wspomnień z wojen napoleońskich. Jeden z ojców komedii polskiej, A. Fredro (1793-1876) w maju 1809 r. w wieku 16 lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego i przez 6 lat brał udział w wojnach napoleońskich, do samego ich końca. W dowcipny i barwny sposób opowiada swoje nieraz dramatyczne przygody, nie szczędząc ironii i kpin z rzeczywistości, której był świadkiem i sytuacji, których był uczestnikiem. Nie oszczędza przy tym samego siebie. Rozprawia się z romantycznym mitem Napoleona i jego czasów. Pamiętniki nie były przeznaczone do publikacji, miały pozostać nieznane. Na szczęście stało się inaczej.
761.
[FREYMAN Jan]. Adam Jaman [pseud.] – Duch czasu a duch lasu. Baiki [!] i fraszki leśne. Warszawa 1937. F. Hoesick. 16d, s. 42. brosz.
Okł. lekko przebarwiona, drobne zaplamienie przedniej okł., niewielkie zaplamienia strony tyt. Tomik poezji podejmujących tematykę lasu i przyrody, z krytycznymi aluzjami do poczynań ówczesnych decydentów, mających na nie wpływ. Autorem jest J. Freyman (1900-1970), inżynier leśnik, poeta, poseł na Sejm. Ozdobą książeczki jest ciekawa grafika okładkowa oraz jedna ilustracja tekstowa Bronisława Wojciecha Linke (1906-1962), wybitnego artysty o wyraźnie rozpoznawalnym stylu, znanego zwłaszcza z pełnej dramatyzmu i mrocznego symbolizmu twórczości okresu powojennego.
762.
[GADOMSKI Jan]. Pamięci Jana Gadomskiego. Koledzy. Warszawa 1907. Bibliot. Dzieł Wyborowych. 16d podł., s. 221, [1], II. opr. oryg. pł. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 514.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Księga pamiątkowa ku czci zmarłego redaktora "Gazety Polskiej", publicysty, literata i wydawcy. Zaw. m.in.: Psychologia pieniędzy, Aforyzmy, Korespondencye literackie, Wycieczka na "Mongo-Ma-Lobah" (najwyższy szczyt Gór Kameruńskich), Z życia publicysty, Zabytki warszawskie: ostatni dworek modrzewiowy, Liryka Maryi Konopnickiej, Dzień w Hercegowinie, Co to jest szczęście.
763.
GINSBERG Allen – White Shroud. Poema 1980-1985. New York 1986. Harper & Row, Publishers. 8, s. 8, s. XI, [3], 89. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Na stronie tytułowej własnoręczny podpis autora wraz z datą 20 XI 1986. Ginsberg podpisał egzemplarz książki podczas spotkania autorskiego w Barbara's Bookstore w Chicago. Pierwsze wydanie tomu wierszy. Obwoluta projektu Julie Metz z wykorzystaniem rysunku Harry'ego Smitha.
A. Ginsberg (1926-1997) -  "amerykański poeta pochodzenia żydowskiego, działacz społeczny, członek American Academy of Arts and Letters, jeden z najważniejszych twórców tzw. poezji konfesyjnej, lider ruchu artystycznego określanego jako Beat Generation [...]. Już za życia stał się znaczącą postacią kontrkultury amerykańskiej owianą legendą i otoczoną kultem" (Wikipedia).
764.
GLINKA Xawery – Na sarkofagu Napoleona. Garść kwiatów poezji polskiej. Warszawa 1921. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16d, s. 35. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Antologia poetycka (m.in. A. Mickiewicz, K. Koźmian, Z. Krasiński, J. Kasprowicz) ze wstępem i w opracowaniu K. Glinki. U góry strony tyt. nadruk: "Pamiątka obchodu napoleońskiego w Polsce 1821-1921".
765.
GRAJNERT Józef – Poezye. [Cz.] 1-3. Warszawa 1863-1875. Nakł. autora. 16d, s. [4], 76, [3]; [8], 88; [8], 87. razem opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Cz. 1 ukazała się jako "Zbiorek I-szy: Pieśni i dumki", cz. 2: "Poszyt II-gi: Rok w pieśni", cz. 3: "Poszyt III liryczno-opisowy".
766.
HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC Jerzy – Banderia Prutenorum czyli chorągwie pruskie podniesione Roku Pańskiego 1410 [...] pod Grunwaldem przeciw królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone [...]. Kraków 1976. Wyd. Literackie. 8, s. 122, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora (ozdobiona narysowanymi przez autora kwiatkami). Tom wierszy wydany z okazji odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.
767.
HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [T.] 1-4. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 241, [2]; 249, [2]; 244, [3]; 250, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja w t. 1, piecz. Autoryzowany przekład Pawła Hulki-Laskowskiego. Projekt okładki: Ignacy Witz. T. 1: Szwejk na tyłach, t. 2: Szwejk na froncie, t. 3: Przesławne lanie, t. 4: Po przesławnym laniu.
768.
HEMAR Marian – Im dalej w las. Wiersze. Londyn 1963. Polska Fundacja Kulturalna. 16d, s. 155, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Odręczna dedykacja autora. Opracował graficznie Stanisław Gliwa, okładkę projektował Tadeusz Orłowicz.
769.
HERBERT Zbigniew – Elegia na odejście. Paryż 1990. Instytut Literacki. 8, s. 47, [1]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 460.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Leszka Elektorowicza. Tom wierszy.
770.
HERBERT Zbigniew – Hermes, pies i gwiazda. Warszawa 1957. Czytelnik. 16d, s. 174, [6]. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Leszka Elektorowicza. Wyd. I. Okładkę i kartę tyt. projektował Władysław Brykczyński. Tom poezji.
771.
HERTZ Benedykt – Żarty nie na żarty. Bajki, satyry i piosenki ... (1900-1930). Wilno 1930. Nakł. i Druk. L. Chomińskiego. 16d, s. XV, [1], 222, tabl. 7. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Ilustracje Kazimiery Adamskiej-Rouba. Wyd. 450 egz. num. w trzydziestą rocznicę pracy pisarskiej autora, ten nr 416.
772.
HEYM Jan – Praktyczna Rossyyska Grammatyka z wypisami z różnych rossyyskich Autorów i Słownikiem za pomocą którey nowym łatwym sposobem i w krótkim czasie po rossyysku gruntownie nauczyć się można. Przełożona dla użytku Polaków podług ostatniey poprawney i powiększoney Edycyi przez M. Grodzickiego. Tańsze wydanie. Wrocław [1822?]. W. B. Korn. 8, s. XIV, [2], 439. opr. kart. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., pierwsze karty podklejone w grzbiecie, zaplamienia, egz. wyeksploatowany. Zapiski na przedniej wyklejce. Praca dedykowana w druku Wielkiemu Księciu Konstantemu. Rzadkie.
773.
HUXLEY Aldous – Nowy wspaniały świat poprawiony. Przełożył z angielskiego Jerzy Horzelski. Paryż 1960. Instytut Literacki. 8, s. 121, [4]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 56.
Stan bardzo dobry. Autorski komentarz do wydanej w 1932 głośnej fantastycznej powieści Huxleya "Nowy wspaniały świat". Autor analizuje, które z zawartych w niej przewidywań się spełniło i czy zmiany te można zaliczyć do korzystnych. Zaw. m.in.: Przeludnienie, Przerost organizacji, Propaganda w społeczności demokratycznej, Propaganda przy dyktaturze, Sztuka sprzedawania, Przekonywanie poprzez podświadomość.
774.
IHR Daniel – Pożegnanie młodości. Lwów 1934. Nakł. autora. 8, s. 73, [3]. brosz.
Niewielkie ubytki grzbietu, niewielkie otarcia okł. Odręczna dedykacja autora. Jedyny tom wierszy D. Ihra (zm. 1942) - polsko-żydowskiego poety i krytyka literackiego. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza, był wychowankiem Juliusza Kleinera, należał do grupy młodych literatów skupionych wokół lwowskiego dziennika "Chwila", publikował w lwowskiej polskiej i polsko-żydowskiej prasie. Zginął w lwowskim getcie.
775.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Nowa miłość. Warszawa 1972. Czytelnik. 8, s. 10, [2]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Leszka Elektorowicza. Tekst wydrukowany w formie leporello. Opracowanie graficzne Jerzego Jaworowskiego.
776.
JANTA Aleksander – Księga podróży, przygód i przypomnień. Londyn 1967. Polska Fundacja Kulturalna. 16d, s. 239. brosz.
Okł. lekko otarte. stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Zaw. m.in.: Wielki Kanion, Kiedy oczy twoje ujrzą Quito, Pochwała lenistwa, Przygoda z wojskiem i wizą, Wiadomości Techniczne, Paderewski, Rosja sprzedaje Alaskę.
777.
[JASIEŃSKI] Félix – Manggha. Promenades a travers le monde, l'art et les idées. Varsovie 1901. Libraire J. Fiszer. 16d, s. [4], 990. brosz.
Otarcia okł., załamanie przedniej okł., niewielki ubytek narożnika tylnej okł., blok nadpęknięty. Egz. w znacznej części nierozcięty. Odręczna dedykacja autora (dla Bronisławy Murdzieńskiej?). "W książce tej [...] inspirowanej niewątpliwie przez 'Dziennik' braci Goncourt, wydarzenia bieżącego życia kulturalnego Paryża i innych stolic Europy posłużyły Jasieńskiemu za pretekst do błyskotliwych komentarzy, paradoksalnych uwag i impresji na tematy związane ze sztuką, literaturą, filozofią" (PSB).
F. Jasieński (1861-1929) - krytyk i kolekcjoner sztuki, barwna postać krakowskiej cyganerii; zgromadził i przekazał Krakowowi niezwykle bogatą kolekcję sztuki japońskiej przechowywaną dziś w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha".
778.
KAMIEŃSKI Tadeusz – Do Narodu Polskiego wiersz. Kraków 1813. 8, s. [11]. brosz.
Zaplamienie pierwszej strony, pionowe załamanie bloku. Na stronie tytułowej autor przedstawiony jako: "Kapit: w B: W: Pol: Sekr: Exp: Pref: Dep: Kr:". "Luba Oyczyzno! samo twe wspomnienie, / Któregoż serce Polaka nie wzruszy? / Kogoż nie ciągnie iakieś zachwycenie? / By hasłem polski nie podniosł swey duszy".
779.
KAMIŃSKI Jan Nepomucen – Sonety. Lwów 1827. Wyciśnięto u P. Pillera. 8, s. 70, [5]. brosz.
[oraz] tenże – Przekłady i ulotne wiersze. Lwów 1828. Wyciśnięto u P. Pillera. 8, s. 132, [3]. brosz.
Niewielki ubytek tylnej okł. "Sonetów", okł. "Przekładów" nieco otarte. Egz. częściowo nierozcięte. "Przekłady" oznaczone jako "Tomik 2". Wiersze J. N. Kamińskiego (1777-1855) - reżysera, aktora, dyrektora teatru we Lwowie, redaktora, dramatopisarza, tłumacza i poety, zwanego "ojcem galicyjskiej sceny polskiej".
780.
KISIELEWSKI Stefan – 100 razy głową w ściany. Paris 1972. Éditions du Dialogue. 8, s. 363. brosz.
Niewielkie załamanie przedniej okł., stan dobry. Podpis autora. Wybór felietonów drukowanych na łamach krakowskiego "Tygodnika Powszechnego". Okładka Romana Cieślewicza.
781.
KLESZCZYŃSKI Zdzisław – Podróż poślubna. Poemacik. Warszawa 1920. Tow. Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 29, [1]. opr. pł. z epoki.
Brak kart. przedtyt., poza tym stan dobry.
782.
KOCHANOWSKI Jan – Monomachia Parisowa z Menelausem, przekładania ... Z rękopisu wydał i wstępem opatrzył Włodzimierz Budka. Kraków 1926. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 43. brosz.
Stan dobry. Wydano 350 egz., ten nr 227. Publikacja dedykowana II Zjazdowi Bibljofilów Pol. Tekst zaczerpnięto z XVI-wiecznego rękopisu przechowywanego w bibliotece kapituły włocławskiej.
783.
KOŁONIECKI Roman – Kosodrzewina. Poemat. Warszawa 1930. Nasza Bibljot. 8, s. 37, [3]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Tom poezji. Anonimowa kompozycja przedniej okładki i strony tytułowej.
784.
KONOPNICKA Marya – Na normandzkim brzegu. Wyd. nowe. Warszawa-Kraków [1911]. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 207, [2]. opr. oryg. pł. złoc., górne obcięcie złoc.
Stan dobry. Obca dedykacja. Zbiór nowel.
785.
KONOPNICKA Marya – Poezye w nowym układzie. [T.] 5: Z mojej księgi. Warszawa 1903. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 221. opr. oryg. pł. złoc., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry.
786.
[KOPCZYŃSKI Onufry] – Grammatyka dla szkół narodowych na klassę III. Warszawa 1813. Druk. Xięży Piiarów. 16d, s. 95, [5]. brosz.
Niewielkie ślady wilgoci, okł. zaplamione i nadkruszone, stan ogólny dobry. Egz. nieobcięty. Dublet bibliot. (piecz.), podpis własn. Wydanie anonimowe podręcznika O. Kopczyńskiego (1735-1816) - językoznawcy i pijara.
787.
KOSSAK Zofia – Krzyżowcy. T. 1-4. Wyd. II. Poznań [1937]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 278, [2], szkiców 5; [4], 338, [2], mapka 1; [4], 354, mapki 2; [4], 346, mapka 1. brosz., bibułka ochronna.
Egz. nierozcięte. Brak bibułki ochronnej w t. 1, poza tym stan bardzo dobry. Na kartach tyt. suche piecz. z tekstem: 'Książka nie dla każdego". Okładka Wacława Boratyńskiego. Część pierwsza trylogii, składająca się z czterech tomów i opowiadająca o wyprawach krzyżowych. Akcja powieści zaczyna się w Polsce w 1095 roku, a kończy wyzwoleniem Jerozolimy i odzyskaniem Grobu Świętego. Tytuły poszczególnych tomów - 1. Bóg tak chce!, 2. Fides Graeca, 3. Wieża Trzech Sióstr, 4. Jerozolima wyzwolona!
788.
KOSSAK Zofia – Król trędowaty. Powieść historyczna. Wyd. II. Poznań 1939 [właśc. 1938]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 356, [1]. brosz., bibułka ochronna.
Tylna okł. lekko załamana, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie tyt. sucha piecz. z tekstem: 'Książka nie dla każdego". Okładka Wacława Boratyńskiego. Część druga trylogii opowiadającej o wyprawach krzyżowych. Opowieść o klęsce Krzyżowców, poprzedzonej dramatycznymi próbami utrzymania Jerozolimy, zakończonymi utratą Królestwa Jerozolimskiego w 1291.
789.
KOSSAK Zofia – Bez oręża. Powieść historyczna. T. 1-2. Wyd. II. Poznań 1939]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 316, [3]; [4], 293, [3]. brosz., bibułka ochronna.
Egz. nierozcięte. Stan bardzo dobry. Okładki Wacława Boratyńskiego. Część trzecia trylogii, składająca się z dwóch tomów i opowiadająca o wyprawach krzyżowych. Opisuje jedną z ostatnich prób odzyskania Grobu Świętego, tragicznie zakończoną krucjatę dziecięcą w XIII wieku.
790.
KOSSAK Zofia – Legnickie pole. Warszawa 1937. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 286, [1]. brosz., obw., bibułka ochronna.
Egz. nierozcięty. Bibułka lekko uszkodzona na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. III. Powieść historyczna z XIII w.
791.
KOSSAK Zofja – Pożoga. Wyd. II [właśc. VI]. Warszawa 1939. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 286, [1]. brosz., obw., bibułka ochronna.
Skrzypek 774 (tylko wyd. z 1935). Egzemplarz nierozcięty, stan bardzo dobry. Wspomnienia z Wołynia z l. 1917-1919. Jedno z ważniejszych źródeł do dziejów kresów wschodnich w czasie nawały bolszewickiej. "Pożoga" została napisana przez młodą autorkę w 1922 roku i szybko zyskała wielki rozgłos. Jej relacja z dramatycznych wypadków, których była naocznym świadkiem, zadziwiała dojrzałością oceny i obiektywizmem. Do wybuchu II wojny książka miała sześć wydań. Stosunkowo szybko przetłumaczono ją na angielski i japoński. Opisuje zagładę kresowych dworów w czasie działań wojennych i walk rewolucyjnych na Ukrainie w latach 1917-1919. W czasie rabunków i pogromów ginęły także polskie biblioteki.
792.
KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Wyd. II. Z 12 ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kraków 1930. Krakowska Spółka Wyd. 16d, s. [4], 226, [2], tabl. barwnych 12
[oraz] taże – Wielcy i mali. Kraków 1927. Krakowska Spółka Wyd. 16d, s. [4], 225, [1]. razem opr. ppł. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Wpis atramentem na karcie przedtyt. pozycji pierwszej. Na karcie przedtyt. pozycji drugiej odręczna dedykacja autorki dla prof. W. Lutosławskiego z 22 XI 1926. W "Szaleńcach bożych" iIlustracje L. Pawlikowskiej: Św. Antoni, Św. Józefat, Św. Jerzy, Błog. Andrzej Bobola, Św. Franciszek Ksawery, Błog. Sadok, Św. Orszula, Św. Klara, Św. Hieronim, Św. Jadwiga, ks. śląska, Krzyż św. Andrzeja, Św. Mikołaj.
793.
KOSSAK Zofia – Trembowla. Powieść historyczna. Poznań 1939 [właśc. 1938]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 336, [3]. brosz.
Niewielkie zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry. Okładka Wacława Boratyńskiego. Wyd. I i do niedawna jedyne. Powieść historyczna z II poł. XVII w.
794.
KOSSAK Zofia – Wielcy i mali. Wyd. II. Warszawa 1937. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 252, [3]. brosz., obw., bibułka ochronna.
Egz. nierozcięty, stan bardzo dobry. Opowiadania o tematyce śląskiej stanowiące dopełnienie "Nieznanego kraju".
795.
KOSSAK Zofia – Złota wolność. Powieść historyczna. T. 1-2. Wyd. II [!]. Warszawa 1939. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 274, [13]; 278, [9]. brosz., obw., bibułka ochronna.
Egz. częściowo rozcięte. Stan bardzo dobry. Wyd. właśc. IV. Powieść historyczna z początków XVII w.
796.
KRAKOWIECKI Anatol – Lament światów. Powieść. T. 1-2. Kraków 1933-1934. Nakł. "Il. Kuryera Codziennego". 16d, s. 188, [1]; 133, [5], V. razem zbrosz.
Szancer 186. Ubytek fragmentów grzbietu, otarcia i nieznaczne zaplamienia okł. Okładka Jana Marcina Szancera, ilustracje wewnątrz tegoż oraz Alfreda Żmudy. Autorzy książki "Jan Marcin Szancer. Ambasador wyobraźni" (Poz. 2019) w zestawieniu bibliograficznym odnotowali tę pozycję, jednak nie dotarli do egzemplarza z zachowaną okładką; zamieścili jedynie reprodukcję karty tytułowej.
797.
[KRASIŃSKI Zygmunt]. Ku czci Zygmunta Krasińskiego. 1812-1912. Kraków-Lwów 1912. Staraniem Kom. krakowskiego zawiązanego ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin [...]. 4, s. 32, tabl. 1. brosz.
Stan dobry. Druk okolicznościowy w 100. rocznicę urodzin Z.Krasińskiego red. przez A. E. Balickiego, J. Bukowskiego i R. Zawilińskiego.
798.
[KRASIŃSKI Zygmunt] – Sen. Pieśń z niedokończonego Poematu, wyjęta z pos=zostałych rękopismów po świętej pamięci J. S. [krypt.]. Leszno 1852. Ernest Günther. 8, s. 63. brosz.
Przednia okł. nieco zakurzona, załamania i naddarcia krawędzi okł., grzbiet oklejony papierem. Egz. nieobcięty. Po raz pierwszy ogłoszony drukiem fragment "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego. Ukazał się anonimowo, kryptonim J. S. w tytulaturze sugerował autorstwo zmarłego w 1849 Juliusza Słowackiego.
799.
[KRUCZKOWSKI Leon]. L. K. Korwin [pseud.] – Rewolucya w Pacanowie. Kraków 1920. Spółka Wydawnicza "Spójnia". 16d, s. 32. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika przedniej okł., niewielkie załamanie dolnego marginesu kart. Piecz. Debiut książkowy Leona Kruczkowskiego (1900-1962) - pisarza i publicysty, prezesa ZLP, polityka komunistycznego. Największym osiągnięciem artystycznym Kruczkowskiego była sztuka "Niemcy".
800.
KSENOFONT – Słowo Xenofonta o wyprawie woienney Cyrusa. Po Grecku Anabasis, przełożył z Greckiego na Polski ięzyk C. C. Mrongowius. Gdańsk [1831]. W komisie u Pana F. S. Gerharda. 16d, s. [2], XVI, 317, [1]. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Nieczytelna piecz., zapiski inwentarzowe. Grzbiet złoc., z szyldzikiem.

Książki dla dzieci i młodzieży

801.
ANCZYC Wł[adysław] L. – Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach. Wyd. nowe. Warszawa 1898. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 183, [1], IV, tabl. barwnych 24, tabl. rozkł. 1. opr. oryg. ppł.
Boczar 30. Wyraźne otarcia okł., wyklejki podklejone w grzbiecie, podklejone naddarcia tablicy rozkł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. Tytuł okł.: "24 obrazków [!] z dziejów Polski". Na stronie tyt. podano także pseud. autora: Kazimierz Góralczyk.
802.
ANCZYC Wł[adysław] L[udwik] – Księga sławniejszych odkryć geograficznych podług najnowszych źródeł zebrana. Wyd. IV. Przejrzał i uzup. Władysław Umiński. Z licznemi rycinami w tekście. Warszawa 1897. Gebethner i Wolff. 8, s. 433, [2], V, [3], map 10. opr. oryg. ppł.
Boczar 36. Okł. lekko otarte, niewielkie ślad zawilgocenia na marginesie ostatniej karty.
803.
BRZECHWA Jan – Akademia pana Kleksa. Ilustr. J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1946. Nakł. autorów. 8, s. 116, [1], tabl. barwnych 5. brosz., obw.
Łasiewicka 595; Szancer 40. Niewielkie zaplamienie przedniej okł. i tylnej części obw., wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja. Pierwsze wydanie jednej z najpopularniejszych książek dla starszych dzieci otwierające trylogię (dalsze części to : "Podróże pana Kleksa" i "Tryumf pana Kleksa"). Autorzy książki "Jan Marcin Szancer. Ambasador wyobraźni" (Poz. 2019) w zestawieniu bibliograficznym odnotowali tę pozycję, jednak nie dotarli do egzemplarza z zachowaną obwolutą; zamieścili reprodukcję okładki późniejszego wydania.
804.
BRZEZIŃSKI Mieczysław – Z dziedziny przyrody i przemysłu. Pogadanki z młodemi przyjaciółmi objaśnione 420 rysunkami. Wyd. IV, powiększone i opatrzone zadaniami. Warszawa 1906. Nakł. i Druk. M. Arcta. 8, s. 428. opr. oryg. pł. zdob.
Boczar 568. Część stron przestawionych przez introligatora (209-224). Opr. lekko otarta, ślad wytartego podpisu na karcie tyt., poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. rozdziały: Ziemia, Pośród zwierząt, Ze świata roślin, Z dziedziny przyrody martwej, Nad ziemią.
805.
CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Czary nie czary. Opowiadania. Ryciny i okładkę wykonała Molly Bukowska. Warszawa 1927. Wyd. M. Arcta. 16d, s. 140, [2]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1080. Okł. lekko otarte, wyklejki lekko nadpęknięte, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Całostronicowe iIustracje w ramach paginacji (dwie lekko podkolorowane).
806.
Les CONTES jaunes ou le livre de l'enfance. Powieści żółte czyli książka dla małych dzieci. Warszawa 1842. Nakł. S. H. Merzbacha Księgarza. 16d, s. [2], 195, tabl. 3. brosz.
Boczar 2643. Okł. otarte, ubytek narożnika przedniej okł., grzbiet nowy, ślad zawilgocenia wewnątrz. Tytuł i tekst równoległy francuski i polski. Zaw. m.in.: Karyolka z żółtej tektury, Strzelcy i psy, Góra i drwal, Łódka i strumień, Kot pożerający kurczę, Staruszka i pieczone kasztany, Rospustne chłopcy i jabłoń, Żuraw i butelka, Młody kogut i stara kura. Rzadkie.
807.
DROZDOWSKI Bohdan – Tajemniczy kajecik. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1960. Nasza Księgarnia. 8, s. 22, [2]. brosz.
Szancer 100. Okł. lekko otarte, załamanie narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Opowieść wierszem.
808.
EJSMOND J[ulian] – Baśń o ziemnych ludkach. Ilustr. Teresa Tyszkiewiczowa. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 4, s. [40]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 1183. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Opowieść wierszem. Wyd. II (powojenne). Dla dzieci w wieku przedszkolnym.
809.
GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Najpiękniejsze bajki polskie. Baśni, powieści i gawędy ludowe wybrane z Bajarza polskiego. Zbiorek 1. Ilustrował J[erzy] Hoppen. Wilno 1928. Wyd. Ludowe Z. Nagrodzkiego. Druk. "Znicz". 16d, s. 103, [1]. brosz. Wyd. Ludowe [...], książeczka 14.
Krassowska 2158. Stan bardzo dobry. Następny zbiorek nie ukazał się. Zaw.: O Janie królewiczu, żar-ptaku i wilku wiatrolocie, O królewnie zaklętej w żabę, O macosze i pasierbicy, O córkach dziadka i baby i o królu, zaklętym w niedźwiedzia, O kmiotku Roztropku i o jego kmiecym rozumie.
810.
HABERKANTÓWNA Wanda – Śmietnik. Opowiadania przyrodnicze. Wyd. IV uzup. z 33 rycinami. Lwów-Warszawa 1928. Książnica-Atlas. 8, s. 67, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2580. Stan bardzo dobry.
811.
JANUSZEWSKA Hanna – O dobrym strachu. Ilustrował J. M. Szancer. Łódź 1945. Czytelnik. 8, s. 15, [1] + 1 k. luzem. brosz.
Łasiewicka I 735; Szancer 149. Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Cztery całostronicowe czarno-białe ilustracje wewnątrz, reprodukcja rysunku na przedniej okł. Proza rymowana. Na luźnej karcie prośba wydawcy o nadsyłanie opinii o książce.
812.
JANUSZEWSKA Hanna – O krakowskim kocie. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1970. Biuro Wydawnicze "Ruch". 8 podł., s. [24]. opr. oryg. ppł.
Szancer 150. Otarcia krawędzi okł., drobne zaplamienia. Wyd. II. Pierwsze osobne wydanie ukazało się w 1959; pierwodruk - znacznie krótszy - opublikowano w 1932 w zbiorze "Ele-mele dudki".
813.
JANUSZEWSKA Hanna – O smoku wawelskim. Ilustrował Adam Kilian. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 4, s. [72]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 649. Otarcia narożników okł., stan dobry.
814.
KERN Ludwik Jerzy – Kapitan Ali i jego pies. Kraków 1959. Wyd. Literackie. 4, s. 85, [1]. brosz.
Łasiewicka I 961. Lekkie otarcia okł., stan dobry. Ilustracje i okładkę wykonał Kazimierz Mikulski. Kontynuacja książki "Menażeria kapitana Ali".
815.
KONOPNICKA Marja – Na jagody! Książeczka leśna. Warszawa [1913]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d podł., s. [2], k. 16. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 2112?. Brak karty tyt. - uzupełniona wsp. odbitką. Okł. otarte, grzbiet podklejony, miejscami zaplamienia. 16 całostronicowych barwnych ilustracji z tekstem na odwrocie. Nieczęste.
816.
LENDZION H., GRĄBCZEWSKI W. – Równym zegarowym krokiem idzie do nas Nowy Rok. 1959/1960. Materiały zebrali i opracowali ... Warszawa 1959. Okręgowy Klub Oficerski, Warszawa-Cytadela. 4, s. 46. brosz.
Przednia okł. zaplamiona, tylna okł. i jedna strona pokreślone ołówkiem, poza tym stan dobry. Strony ułożone w odwrotnym porządku: od paginacji najwyższej do najniższej. Maszynopis powiel. Zbiór tekstów inscenizacyjnych na zabawy noworoczne dla dzieci. .
817.
MILNE A[lan] A[lexander] – Kubuś Puchatek. Przekład Ireny Tuwim. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 8, s. 133, [2]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 335. Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Drugie polskie powojenne wydanie "Kubusia". Okładka proj. Zbigniewa Rychlickiego.
818.
MILNE A[lan] A[lexander] – Chatka Puchatka. Przekład Ireny Tuwim. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 8, s. 140. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 334. Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Drugie polskie powojenne wydanie części 2. przygód misia. Okładka proj. Zbigniewa Rychlickiego.
819.
MORAWSKA Z[uzanna] – Złota ostroga. Powieść historyczna dla młodzieży z czasów księcia Józefa Poniatowskiego. Z 28 ilustracjami L. Ilinicza. Warszawa [1924]. Nakł. K. Treptego. 8, s. 326. opr. oryg. pł. zdob.
Krassowska 5066. Okł. lekko tarte, wyklejki pęknięte w grzbiecie.
820.
NOWELE włoskie. G. d'Annunzio i  inni. Przekład Anny Andrieu. Warszawa [1928]. Zakł. Graf. "Polska Zjednoczona". 16d, s. 82, [2]. opr. oryg. ppł. Bibljot. Książek Błękitnych, nr 29.
Krassowska 5414. Stan dobry. Na karcie przedtyt. stara kalkomania z reklamą proszku Radion. Okł. i ilustracje Mery Litauerówny (jest mylnie "Litanerówny"). Zaw. 17 krótkich opowiadań pisarzy włoskich.
821.
NOWOSIELECKA M. – Lis i zając. Bajka w II aktach. Bajka dla teatrów lalek z repertuaru Obrazcowa. Z rosyjskiego spolszczył J. Zaborowski. Warszawa 1960. Okręgowy Klub Oficerski - Warszawa, Poradnia Repertuarowo-Metodyczna. 4, s. 27, [1]. brosz.
Zaplamienie przedniej okł., poza tym stan dobry. Maszynopis powiel. Zaw. artykuł "O teatrze dziecięcym", tekst bajki, nuty, wskazówki scenograficzne (z rysunkami i projektami).
822.
OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy warszawskie. Ilustracje wykonała M. Mackiewiczówna. Okładkę ilustrował Wacław Kalicki. Warszawa 1945. Wyd. E. Kuthana. 8, s. 85, [2]. opr. oryg. ppł., obw.
Łasiewicka I 654. Otarcia i naddarcia obw., stan dobry. Wyd. I powojenne (tekst zmieniony w stosunku do edycji przedwojennej). Cztery barwne ilustracje na wklejkach, wiele czarno-białych w tekście.
823.
PIEROWSKA O[lga], ZAMCZAŁOW G[rigorij] – Wyspa w stepie. Odessa 1937. Dziecwydaw KC LZMKU. 8, s. 170, [2]. opr. oryg. ppł.
Krassowska —. Okł. wyraźnie otarte, grzbiet reperowany, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Opowieści z ukraińskich stepów. Zaw. m.in.: Rodzina Wołod'ki, Koń Przewalskiego, Pręgowane koniki, Afrykańczycy na Ukrainie, Strusie żłobki dziecięce. Rzadkie
824.
SZCZĘSNY Aleksander – Baśnie wiosenne. Ilustracye trójbarwne Z. Plewińskiej. Warszawa 1914. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 4, s. [4], 74, [1], tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 4584. Otarcia okł., niewielkie zaplamienia, jedna tablica pokreślona długopisem, załamania pozostałych ilustracji, kilka kart podklejonych w grzbiecie. Obca dedykacja. Zaw.: Baśnie wiosenne (wstęp), O złym czarowniku i cudownej gęśli, O siostrzyczce Dziewannie, braciszku Wędrotku i staruszce Tęsknicy, Śpiący królewicz, Historya o młodym królewiczu i złotym kluczu. Nieczęste.
825.
WOROSZYLSKI Wiktor – Cyryl, gdzie jesteś? Krótka, ale powieść. Ilustrował Bohdan Butenko. Warszawa 1962. Nasza Księgarnia. 16d, s. 286, [2]. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Wyd. I. Butenko w mistrzowskiej formie!
826.
ZAGOROWSKA Maria – Mieszkańcy lasów i pustyni. Ilustrowała Aleksandra Ponińska. Kraków 1942. Wyd. "Ster". 8, s. 64, [1]. opr. oryg. ppł.
Góra 302. Opr. otarta i lekko uszkodzona, przednie wyklejki podklejone paskiem papieru, stan ogólny dobry. Każdej rymowanej opowiastce towarzyszy ilustracja dotycząca omawianego bohatera (małpa, struś, hipopotam, tygrys, krokodyl. lew, wielbłąd, żyrafa, słoń, mrówkojad, kangur, kameleon, niedźwiedź, leniwiec, bóbr, papuga, renifer, łoś, wiewiórka, dzik, wilk, lis, świstak, żółw, kret, szarańcza, boa, koliber, sęp, pelikan, zebra).
827.
[GRABIAŃSKI Janusz]. Zbiór 15 odręcznych projektów ilustracji książkowych wykonanych przez Janusza Grabiańskiego; bez daty.
Ilustracje wykonane gwaszem na grubym kartonie form. ca 17x24 cm (jedna ilustracja obcięta do form. 14,5x20,7 cm). Brak sygnatury artysty, brak daty i tytułów prac. Na odwrocie odręczne numery 1-5, 7-16. Poszczególne plansze przedstawiają: kota przy misce mleka, kota przed lustrem, kota z kłębkiem wełny, psa niosącego zakupy, psa z kością w pysku, dwa króliki, owcę i jagnię, świnię i dwa prosięta, krowę na łące, konia przy żłobie, koguta i kurę, kwokę z kurczętami, indyka i indyczkę, dwie gęsi, parę gołębi. Nie udał się zidentyfikować publikacji, na potrzeby której wykonano ilustracje. Drobne zaplamienia, mimo to stan dobry.
J. Grabiański (1929-1976) - grafik, plakacista, jeden z najpopularniejszych ilustratorów, specjalizujący się w literaturze dziecięcej. W swoim dorobku ma ponad 100 ozdobionych przez siebie książek, w tym doskonale znane ostatnie wydanie "Elementarza" M. Falskiego. Został odznaczony Orderem Uśmiechu, jako pierwszy polski artysta został wpisany na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena.
* * *
828.
KURASZKIEWICZ Władysław – Gramoty halicko-wołyńskie XIV-XV wieku. Studjum językowe. Kraków 1934. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 173. brosz. Prace Pol. Tow. dla Badań Europy Wsch. i Bliskiego Wschodu, nr 7.
Okł. nadkruszone, grzbiet z niewielkim ubytkiem, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Gramota to, wg Wikipedii, "dokument o charakterze oficjalnym bądź prywatnym na Rusi w X–XVII wieku". We wstępie autor pisze: "są to zabytki pierwszorzędnej wartości dla historji języków ruskich, ponieważ przedstawiają cechy żywej mowy o wiele wyraźniej i konsekwentniej niż wiele innych zabytków rękopiśmiennych [...]. Przytem gramoty są zabytkami świeckiemi, treść ich nie dotyczy spraw religijno-cerkiewnych, lecz ówczesnego życia politycznego, społecznego czy gospodarczego".
829.
[KURZEWSKI Józef Henryk] – Wiersz na zgon wiekopomney pamięci nayjaśnieyszego Alexandra I, cesarza wszech Rossyi, króla polskiego napisany przez Józefa Ku... [krypt.]. Kraków [ca 1826]. Druk. Uniwersytetu Jagiellonskiego. 8, s. VIII. brosz.
Ślad kornika na wszystkich kartach. Strona tytułowa w czarnej żałobnej ramce. "Jakiż to smutek ziemię okrywa? / Czemuż wesołość przerwana? / Jakaż się żałość we mnie odzywa, / Ponurość nigdy mi znana! / Jakby każdemu wierne kochanie, / Przedmiot westchnienia iedyny, / Dało ostatnie swe pożegnanie, / Idąc w podziemne krainy". Ale: "Duch Alexandra w Niebo wzniesiony, / Zaiąwszy mieysce na wieki, / Patrząc na wiernych Lechów miliony, / Nie odmówi swey opieki".
830.
LANGE Antoni – Studya i wrażenia. Warszawa 1900. J. Fiszer. 8, s. VIII, 297, [2]. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie przebarwienia okł., stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: O sztuce, Twórczość i obłęd, Poeci o geniuszu, John Ruskin, Estetyka Szyllera, Z poezyi ludów dzikich, Z dziedziny twórczości ludowej, O poezyi współczesnej.
831.
LEM Stanisław – Dialogi. O zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w próbówce [...]. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 8, s. 322, [1]. brosz.
Niewielkie załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Podpis wlasn. Okładka Kazimierza Mikulskiego. Wyd. I.
832.
LEM Stanisław – Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. Kraków 1968. Wyd. Literackie. 8, s. 608, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Podklejone przedarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Okładka i tłoczenie pomysłu autora projektowała Barbara Konarzewska. Wyd. I. Zaw. rozdziały: Sformułowanie programu, Przedpole, Kreacja dzieła, Semantyka i pragmatyka, Informacjonistyka i logika, Cybernetyka stosowana, Los społeczny, czyli znaczenie dzieła, Nowoczesność, czyli przypadek, Modele dzieła, Strukturalizm i ewolucjonizm, Wycieczka w semiologię, Wprowadzenie w metakrytykę: teoria kultury, Szczypta praktyki. Z przedmowy: "Książka ta jest drugim moim - po 'Summie technologicznej' - nierozsądnym przedsięwzięciem. Nierozsądek obu w tym, że są - czy też pragną być - próbami 'ogólnej teorii wszystkiego', jak się wyraził jeden ze znakomitszych moich przyjaciół. Gdyż w 'Summie' nie tyle sama, porządnie wyodrębniona technologia jest przedmiotem rozważań, ile daje ona względnie jednolite stanowisko, z którego można podążać ku 'wszystkiemu'; a w tej książce stanowisko takie wyznacza sprawa literatury.".
833.
LEM Stanisław – Księga robotów. Warszawa 1961. Iskry. 16d, s. 304, [4]. brosz.
Blok lekko wygięty, stan dobry. Okładka i ilustracje Daniela Mroza. Wyd. I. Zbiór opowiadań: Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego (podróż 11, 12, 14, 22, 23, 24, 25), Ze wspomnień Ijona Tichego (I-IV, Formuła Lymphatera), Terminus.
834.
LEM Stanisław – Opowieści o pilocie Pirxie. Kraków 1968. Wyd. Literackie. 8, s. 338, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta i zabrudzona, poza tym stan bardzo dobry. Okładka i tłoczenie projektowała Barbara Konarzewska. Wyd. I. Zbiór opowiadań science fiction z lat 1959-1965 Test, Patrol, Albatros, Terminus, Odruch warunkowy, Polowanie, Wypadek, Opowiadanie Pirxa, Rozprawa).
835.
LEM Stanisław – Polowanie. Kraków 1965. Wyd. Literackie. 8, s. 142, [2]. brosz., obw.
Obw. podklejona, poza tym stan bardzo dobry. Okładkę projektował Daniel Mróz. Wyd. I. Kkrótki zbiór opowiadań: Dwóch młodych ludzi, Polowanie, Wypadek, Opowiadanie Pirxa, Altruizyna.
836.
LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. Warszawa 1954. Iskry. 8, s. 226, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Okładka Jana Młodożeńca. Wyd. I. Zaw.: Topolny i Czwartek, Kryształowa kula, Sezam, Electronic Subversive Ideas Detector, Klient PANABOGA, Hormon agatotropowy, Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego.
"Twórczość Lema sytuuje się zasadniczo w literaturze wysokiej, jednak jej oddziaływanie na innych autorów sf zaznacza istotną obecność w literaturze popularnej, zwłaszcza że cieszy się ona ogromną poczytnością w kraju i za granicą" ("Słownik literatury popularnej", Wr. 1997, s. 203).
837.
LEM Stanisław – Wysoki Zamek. Warszawa 1966. Wyd. MON. 16d, s. 207, [1]. brosz., obw.
Otarcia obw., poza tym stan dobry. Numer inwentarzowy na stronie przedtyt. Wyd. I. Obwoluta Piotra Borowego. Książka wspomnieniowa, odmienna od dotychczas wydanych. "Lem - filozof, doskonały stylista i subtelny kpiarz" (ze skrzydełka obw.).
838.
LENARTOWICZ Teofil – Cztery obrazy. Kraków 1848. Nakł. F. Baumgardtena, Druk. Minka & Schmiedehausen, Tarnów. 8, s. 38. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Część kart podklejono w grzbiecie, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Wsp. ekslibris, podpis własn. Egz. zakupiony na aukcji antykwarskiej w Warszawie w 1980 (naklejka na tylnej okł., notatka ołówkiem). Tom wierszy dedykowany w druku Wojciechowi Stattlerowi, malarzowi. Na początku utwór "Do nieprzyjaciół ojczyzny naszej", następnie cztery "obrazy": "Niewiasta", "Rodzic", "Wrogi", "Sybir" oraz kończący tom wiersz "Na dzień przyszły" ("Powstań! o Polsko w grobie leżąca, / Trąba Anioła na Niebie grzmiąca / Ożywia twoje ciało kamienne, / Rozbudza twoje lica wpółsenne [...]").
839.
LEŚMIAN Bolesław – Łąka. Warszawa-Kraków 1937. J. Mortkowicz. 8, s. 192, [4]. opr. nieco późn. ppł. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Drobne zaplamienia. Zakreślony podpis własn. na stronie tyt. Drugie wydanie jednego z ważniejszych tomików poetyckich okresu międzywojennego, drugiego w dorobku poety. Wyd. I ukazało się w 1920. "Mimo odosobnionych głosów entuzjazmu [...] minął bez szerszego echa w opinii lit.; z czasem dopiero [...] ugruntował sławę poetycką autora" (LPPE). Zaw. m.in. cykle: W zwiewnych nurtach kostrzewy, Ballady, Trzy róże i - przede wszystkim - W malinowym chróśniaku.
840.
LGOCKI Franciszek – Odglos wdzięczności Galicyanow z okoliczności dobroczynnych odwiedzin Nayjaśnieyszego Franciszka Igo, Cesarza Austryi, Krola Węgier [...]. [Kraków] 1817. 8, s. [8]. brosz.
Drobne zaplamienia, ślady kornika, poza tym stan dobry. Wiernopoddańczy wiersz zakończony strofą: "Twa stałość z męstwem na wzór wielkiego Ottona, / Pokonawszy iuż tyle, i resztę pokona. / A Niemcy, Węgry, Czechy, Lombardy, Sławianie, / Pod Niebiosa wyniosą Twoie Panowanie".
841.
LIPSKA Ewa – Wiersze. Warszawa 1967. Czytelnik. 16d, s. 62, [1]. brosz., obw.
Stan dobry. Piecz. własn. Odręczna dedykacja autorki z 4 V 1967. Okł. proj. Andrzej Heidrich. Debiutancki tomik krakowskiej poetki, wyróżniony nagrodą Ugrupowania Literackiego 66 za najciekawszy tom poetycki najmłodszego pokolenia wydany w 1967.
842.
LUTNIA robotnicza. Wydał Zygm[unt] Klemensiewicz. T. 1. Kraków 1906. Administracya "Naprzodu". 16d, s. 160. brosz.
Grzbiet podklejony od wewnątrz, niewielki ubytek narożnika tylnej okł., brak karty przedtyt. Podpis własn. "M. Jodko" - zapewne Marii Jodko-Narkiewicz (1876-1962) - działaczki socjalistycznej, członka II Proletariatu, aktywistki Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. Numer tomu uwidoczniony na grzbiecie. Tom 2. ukazał się w 1908. Okładkę projektował Henryk Uziembło (sygn. H. U.).
843.
MACKIEWICZ Stanisław – Książka moich rozczarowań. Warszawa 1939. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 8, s. 380, [4]. opr. pł. z epoki.
Blok lekko wygięty. Egz. z biblioteki 57 Pułku Piechoty Karola II, króla Rumunii (ekslibris, naklejki inwentarzowe, piecz.). Na skrzydełku obwoluty (tu brakującej) wydawca pisał: "W tej książce zebrane są artykuły pisane [...] w chwilach odpoczynku, week-endu, jest to jakby 'Mackiewicz na marginesie'. Tematy literackie, podróżnicze, rozmyślania. I tylko od czasu do czasu napotykamy na artykuł polityczny, który pozwoli nam te wszystkie dygresje uzgodnić z politycznym światopoglądem Stanisława Mackiewicza i dojrzeć, że w tej książce wypowiada się on w sposób być może intymny, lecz właśnie dlatego najbardziej bezpośredni". Zaw. m.in.: Panowie Ministrowie, mówcie treściwiej, O obyczajach wielkich i małych, Honor oficerski, Książki pokoju dziecinnego pod politycznym kątem widzenia, Józef Piłsudski, Hołówkę zabiło GPU, Kto to są "pułkownicy", Boy - pisarz jednoręki.
844.
MARCU Valeriu – Machiavelli. Szkoła władzy. Warszawa [1938]. Powszechna Spółka Wydawnicza "Płomień". 8, s. 279, [1], tabl. 4. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Obwolutę projektował Tadeusz Piotrowski (członek Koła Artystów Grafików Reklamowych, co zaznaczył w sygnaturze). Przekład Marcelego Tarnowskiego.
845.
MIERZEJEWSKI Lew – Introibo. Kraków 1900. Nakł. autora. 4, s. [28]. brosz.
Okł. otarte, wewnątrz stan dobry. W tekście wstępnym autor pisze: książka "pisana była z ambicyą dzieła sztuki - albo wyżej". I objaśnia: "Szło - w intencyi naturalnie - o słowa tak dotykalne i 'prawdziwe', żeby to nie była przyszłość, ale rzeczywistość pragnienia. Jest w niej oczywiście konwenans, nieomylność papieska, którą Artysta mieć musi". Część pierwsza omawia "historyę skoncentrowaną w jedną sekundę, która trwa absolutnie jako Przyszłość i Młodość", część druga to "natężone widzenie osobiste, dotykalne w antytezie bezsenności i snu". Ukazało się w roku jubileuszowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 50 zaledwie egzemplarzach. I starczy...
846.
MILLER Henry – Henry Miller on Writing. Selected by Thomas H. Moore from the Published and Unpublished Works of ... Norfoln 1964. A New Directions Paperback. 8, s. VI, [2], 216. brosz.
Okł. nieco otarte, blok załamany. Odręczna dedykacja autora z 1967. Zbiór esejów H. Millera komentujących jego twórczość pisarską.
847.
MILLER Henry – Selected Prose. [Vol.] 1. London 1965. MacGibbon & Kee. 8, s. 559, [1]. opr. oryg. kart., obw.
Grzbiet obw. nieco spłowiały, stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 1965. Pierwszy z dwóch tomów utworów prozatorskich Millera, zawierający głównie pisma dotąd niepublikowane.
848.
MILLER Henry – The Books in My Life. Norfolk [1952]. A New Directions Book. 8, s. 323, tabl. 4. opr. oryg. pł., obw.
Grzbiet obw. nieco uszkodzony, ze śladami po taśmie, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 1965. Dołączony prospekt wydawniczy z ofertą książek Millera ("Titles still available from Henry Miller, Winter 1955"), z jego odręcznymi poprawkami i dopiskami. Wyd. I.
849.
MILLER Henry – The Time of the Assassins. A Study of Rimbaud. London 1956. Neville Spearman. 16d, s. XI, [1], 163. opr. oryg. kart., obw.
Wyklejki i obw. nieco pożółkłe, poza tym stan dobry. Dołączona kartka od wydawcy z informacją, że książkę przesłano na życzenia autora.
850.
MIŁOSZ Czesław – Traktat poetycki. Paryż 1957. Instytut Literacki. 8, s. 42, [2]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 19.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Pierwsze osobne wydanie poematu, który swój pierwodruk miał na łamach paryskiej "Kultury" w 1956 i 1957. Miłosz po latach pisał: "Treścią jego ["Traktatu"] są dzieje poezji polskiej w dwudziestym wieku, a raczej refleksja nad jej miejscem wśród wydarzeń historycznych tego stulecia [...]. Chodziło wtedy, zaraz po wojnie, o odpowiedź na pytanie, jakie są obowiązki poety polskiego wobec jego języka oraz wobec kraju poddanego narzuconej z zewnątrz przemianie".
851.
[MOCHNACKI Maurycy] – O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Poznań 1863. Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. [2], 154. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. nieco otarte, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, stan dobry. Wydanie anonimowe.
852.
[MOLÉ] – Barbe Grabowska. Par Madame la Comtesse ****, auteur de Rachel [pseud.]. T. 1-2. Paris 1830. Moutardier. 16d, s. VIII, 196; [4], 135, [33]. opr. pł. z epoki.
T. 1 w stanie dobrym, t. 2 ze śladami zawilgocenia i z brakiem 2 szyldzików na grzbiecie. Egzemplarz z biblioteki Jerzego Czartoryskiego (piecz.) z pałacu Weinhaus pod Wiedniem (obecnie dzielnica miasta). Zbiory z Weinhaus trafiły do dworu w Wiązownicy, w 1914 uległy częściowemu zniszczeniu i rozproszeniu. Estreicher (E. 3, 154) przy nazwisku autorki umieścił notę: "żona hr. Ludwika Mathieu Molé (Ministra)".
853.
[MOLSKI Marcin] – Kolęda obywatelska na rok 1814. Do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędziego Appellacyinego X[ięstwa] W[arszawskiego]. [Warszawa? 1814]. B. w. 8, s. 8. brosz.
Zaplamienia prawych dolnych narożników kart i ubytek (bez szkody dla tekstu) narożnika ostatniej, poza tym stan dobry. Zaw. w całości wiersz z licznymi odniesieniami do niedawnej i bieżącej sytuacji politycznej kraju.
854.
NAŁKOWSKA Zofja – Renata Słuczańska. Sztuka w trzech aktach. Warszawa 1935. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 173. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Krawędzie okł. lekko załamane, poza tym stan bardzo dobry. Dramat na podstawie powieści "Niedobra miłość" wielokrotnie wystawiany na deskach teatralnych.
855.
NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn – Śpiewy historyczne. Wyd. nowe. Petersburg-Warszawa 1893. Nakł. Księg. Br. Rymowicz, Gebethner i Wolff. 16, s. IV, IX, [10]-452, [5]. opr. oryg. psk., obcięcie złoc.
Otarcia krawędzi okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Oprawa jak w Bibliotece Miniaturowej Gebethnera i Wolffa (dwa złoc. szyldziki na grzbiecie).
856.
NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn – Śpiewy historyczne. Wyd. nowe poprawione według wydania petersburskiego. Warszawa [cenz. 1897]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16, s. [4], IX, [10]-448. opr. oryg. kart., górne obcięcie barwione. [Bibliot. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Niewielkie otarci anarożników okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Skromniejszy, kartonowy wariant oprawy. Szyldzik na grzbiecie.
857.
NOWAK Tadeusz – Psalmy. Kraków 1971. Wyd. Literackie. 8, s. 62, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko otarta, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Okładkę i układ graficzny projektował Janusz Bruchnalski.
858.
ODYNIEC Antoni Edward – Felicyta czyli męczennicy kartagińscy. Dramat w pięciu aktach. Wyd. II. Poznań 1858. Księg. J. K. Żupanskiego. 16d, s. XVII, [1], 243, [3], 12. opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietu, drobne zaplamienia. Kilka piecz. (m.in. "Strony sprawdzone").
859.
OSSENDOWSKI Ferdinand – Im sibirischen Zuchthaus. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. Frankfurt a. Main [cop. 1925]. Frankfurter Societäts-Druckerei. 8, s. 427, [5]. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Niemiecki przekład "Od szczytu do otchłani". Podano także angielskie tłumaczenie tytułu: "From President to Prison".
860.
OSSENDOWSKI Ferdinand – In den Dschungeln der Wälder und Menschen. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. Frankfurt a. Main [cop. 1924]. Frankfurter Societäts-Druckerei. 8, s. 398, [2]. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Niemiecki przekład "W ludzkiej i leśnej kniei". Podano także angielskie tłumaczenie tytułu: "Man and Mystery in Asia".
861.
OSSENDOWSKI Ferdinand – Tiere, Menschen und Götter. Einzig berechtigte deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. Frankfurt a. Main [cop. 1924]. Frankfurter Societäts-Druckerei. 8, s. [4], 369, [3], mapa rozkł. 1. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Niemiecki przekład "Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów". Podano także angielskie tłumaczenie tytułu: "Beasts, Men and Gods".
862.
OSTROWSKA Bronisława – Aniołom dźwięku. Warszawa [1913]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. [4], 252. brosz.
Stan bardzo dobry. Tom poezji. Okładka B. Małkowskiego.
863.
OSTROWSKI W. – Wierszyki do kart z widokami w najróżniejszych okolicznościach. Ostrów 1899. W. Leitgeber. 16d, s. 16. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Zbiór 56 krótkich wierszyków przeznaczonych do korespondencji pocztówkowej. Np.: "Jak się miewacie, / Co porabiacie, / Kiedy wracacie, / Donieś mi Bracie", albo: "Że miasto nasze nie wypadło / Sroce z pod ogona, / O tem widok na tej karcie / Pewnie Was przekona". Rzadkie.
864.
OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. Warszawa 1928. Tow. Wyd. "Rój". 4, s. [2], 91, [1]. opr. pł. złoc. z epoki.
Otarcia i nadpęknięcia grzbietu, blok lekko poluźniony, mimo to stan dobry. Na przedniej wyklejce ekslibris z numerem 261 i odręcznymi podpisami Leopolda Staffa, Ferdynanda Goetla i Wacława Sieroszewskiego (na dolnym marginesie) oraz atramentowy wpis: "Wydawnictwo Komitetu Przyjaciół ś.p. Juljana Ejsmonda". "Poemat o miłości w praktycznych jej aspektach w trzech księgach: pierwsza - jak dziewczę oczarować, druga - jak miłość pielęgnować, trzecia - dla kobiet, jak dbać o mężczyznę, by związek był szczęśliwy" (Wikipedia). Tytuł oryg. "Ars amatoria".
865.
PADURRA Tymko – Ukrainky z nutoju. Warszawa 1844. U Hustawa Ł. Hliksberha [G. Glücksberga]. 8, s. 195, [3], nut k. 12. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia. Piecz. monogramowa W. K. Tekst po ukraińsku alfabetem łacińskim. Dedykowane Romanowi Sanguszce ("Romanowi z Koszyry"). Nuty w ozdobnych zielonych ramkach; muzyka kompozycji autora, W. Rzewuskiego i K. Lipińskiego.
T. Padurra (1801-1871) - poeta polsko-ukraiński, przebywał na dworach Potockich, Rzewuskich, Sanguszków, tłumaczył "Konrada Wallenroda" na ukraiński, uczestniczył w walkach 1831 r. "Nie szczędzili mu pochwał tacy znani pisarze, jak S. Goszczyński, M. Grabowski, W. Pol czy K. W. Wójcicki" (PSB). Nieczęste.
866.
PILAR Władysław Pilars de – Tragedja. Warszawa [1927]. Nakł. autora. 4, s. 259, [5], tabl. 1. opr. pł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia tylnej okł., stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Obszerny wierszowany utwór sceniczny, będący "epopeą okresu Napoleona I, ujętą w formę jednowieczorowej sztuki scenicznej, posiadającej jednolity nerw akcji i konflikt, obejmujący interesy ludzkości całej". Ilustracje Z. Grabowskiego. Dołączone dwie opinie dot. m.in. konieczności wydania przekładu francuskiego "Tragedii"; jeden z recenzentów stawia sztukę Pilara na równi z dokonaniami Shelley'a i Wyspiańskiego, a nawet Szekspira. Curiosum!
867.
[PIŁSUDSKI Józef]. Pieśń o Józefie Piłsudskim. Wyd. IV. Uzupełnił i wstępem poprzedził Zygmunt Branicki. Zamość 1929. Z. Pomarański i Sp. 8, s. XXXI, [1], 372, tabl. 1. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Na okł. złoc. tytuł "Pieśń o Józefie Piłsudskim. Antologja". Na karcie przedtyt. nadruk "W piętnastą rocznicę sierpniowego czynu zbrojnego [...]". Zaw. utwory m.in. K. Biernackiego, A. Ćwikowskiego, J. Ejsmonda, B. Jabłońskiego, Z. Kleszczyńskiego, E. Kozikowskiego, J. Lechonia, M. Opałka, E. Słońskiego, J. A. Teslara, H. Zbierzchowskiego.
868.
POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Wyd. II. Poznań 1852. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. 87
[oraz] tenże – Pieśni Janusza. T. 1-3. Lwów 1863. Nakł. autora. 16d, s. VIII, 150, [1]; [6], 88, [1]; VI, 104, [1].16d, s. 87. razem opr. pł. tłocz. z epoki.
Opr. lekko otarta, blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. Podpis własn. Na grzbiecie wyzłoc. oba tytuły. Tytuł drugi to zbiór wierszy patriotycznych poświęconych powstaniu listopadowemu (t. 1), okresowi popowstaniowemu (t. 2) i latom 1835-1846 (t. 3), którego tom pierwszy ukazał się po raz pierwszy w Paryżu w 1835. Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem całości.
869.
PRZYBYSZEWSKI Stanislaw – Homo sapiens. Drei Bände. Bd. 1-3. Berlin [1898]. Hugo Storm. 16d, s. 183, [1]; [8], 179, [5]; 213, [3]. opr. oryg. (?) pł. tłocz. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. księgarska Gubrynowicza i Schmidta. Na grzbietach złoc. nazwisko autora, tytuł, numer tomu oraz monogram K. K. Pierwsze oryginalne, niemieckie wydanie całego cyklu powieściowego S. Przybyszewskiego. T. 1: Ueber Bord; t. 2: Unterwegs; t. 3: Im Malstrom. We wszystkich tomach zachowane przednie okł. brosz. W t. 1 i 2 na karcie przedtyt. wydrukowano nazwę cyklu (Homo sapiens), t. 3 takiej karty nie posiada (ma odmienną).
870.
PSAŁTERZ Puławski. Z kodeksu pergaminowego księcia W.Czartoryskiego przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. [Poznań] 1880. Nakł. Bibl. Kórnickiej. 16d, s. [614]. opr. oryg. miękka ppł.
Otarcia grzbietu, ubytki papieru okleinowego grzbietu, poza tym stan dobry. Barwne faksymile drugiego z najstarszych psałterzy polskich powstałego na przełomie XV/XVI w. Kopię tego - w oryginale pergaminowego - zabytku piśmiennictwa polskiego na zlecenie Jana Działyńskiego wykonał A. Piliński wynalezioną przez siebie techniką homograficzną, do dziś trudną do odtworzenia. Obecnie "Psałterz" przechowywany jest w Muz. Czartoryskich w Krakowie. Rzadkie