Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

951.
AKT oskarżenia przeciwko 1) Stefanowi Banderze, 2) Mikołajowi Łebedowi, 3) Darji Hnatkiwskiej, 4) Jarosławowi Karpyńcowi, 5) Mikołajowi Kłymyszynowi, 6) Bohdanowi Pidhajnemu, 7) Iwanowi Malucy, 8) Jakubowi Czornijowi, 9) Eugenjuszowi Kaczmarskiemu, 10) Romanowi Myhalowi, 11) Katarzynie Zaryckiej, oraz 12) Jarosławowi Rakowi, oskarżonym z art. 97 § 1 w związku z art. 93 § 1 K.K., z art. 26 i 27 w związku z art. 225 § 1 K.K. oraz z art. 148 § 1 K.K. 1932 r. [Warszawa 1935]. Druk. Państwowa. 4, s. 109, [2]. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte. Dublet bibliot. (skasowane liczne piecz., m.in. biblioteki Komitetu Centralnego PZPR). Akt oskarżenia w sprawie zamachu na Ministra Spraw Wewn. Bronisława Pierackiego, dokonanego 15 VI 1934. Zaw. m.in. obszerne uzasadnienie, wykaz osób, które należy powołać na świadków, spis biegłych, wykaz dowodów rzeczowych.
Akcja, przeprowadzona przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, miała być odwetem za aresztowania Ukraińców - uczestników napadu na pocztę w Gródku Jagiellońskim. Podczas zamachu przeprowadzonego na ul. Foksal w Warszawie min. Pieracki został zastrzelony. Proces zakończył się 13 I 1936, wyroki skazywały oskarżonych na kary śmierci, dożywocia i od 7 do 16 lat więzienia.
952.
ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. Poznań 1932. Druk. "Kadra". 4, s. 261. opr. wsp. pł.
Niewielkie zaplamienia strony tyt., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Powstanie wielkopolskie, Zjednoczenie sił zbrojnych b. zaboru pruskiego z armją polską, 14 Dywizja Piechoty, 17 Dywizja Piechoty, 25 Dywizja Piechoty, Brygada Kawalerji Poznań, Województwo poznańskie, obszerny dział ogłoszeniowy. Nieczęste.
953.
ALBUM mundurów 1-go Polskiego Korpusu. Warszawa 1919. Nakł. PSW "Placówka". 8, s. [5], tabl. barwnych 39. oryg. teka kart.
Krawędzie teki otarte, grzbiet lekko uszkodzony, poza tym stan dobry. Barwne plansze mundurowe wykonał M. Wisznicki, odbito je w Litografii Artyst. W. Główczewskiego. Wstęp pióra J. Dowbora-Muśnickiego. Tekę wykonał zakład introligatorski Puget, Jerzyna i S-ka.
954.
AMNESTIA. Dokumenty i objaśnienia. Warszawa 1956. Kraj. 16, s. 64. brosz.
Załamania jednej karty, stan dobry. Podkreślenia w tekście, zapiski na przedniej okł. Zawiera tekst Ustawy Sejmu PRL z 27 IV 1956, fragment przemówienia J. Cyrankiewicza, fragment referatu posła S. Pawlaka, teksty J. Sawickiego, S. Garlickiego, A. Bienia, M. Szerera i in. Odwilż!
955.
BACZYŃSKI Julian – Dzieje Polski. Przystępnie a obrazowo przedstawił ... W dwóch tomach z illustracyami T. 1-2. Poznań 1904. Nakł. K. Kozłowskiego. 8, s. 336; 608 [jest mylnie 603]. razem opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Opr. nieco otarta, wyklejki lekko nadpęknięte, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Wyd. I.
956.
BAGIŃSKI Henryk – Polska i Bałtyk. Zagadnienie dostępu Polski do morza. Z przedmową Alana Grahama. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Edinburgh 1942. Oliver and Boyd Ltd. 8, s. XX, 496, mapy 4. opr. oryg. pł., obw.
Polonica 519. Niewielkie naddarcia i ubytki obw., stan dobry. Liczne mapy i szkice w tekście.
957.
BAGIŃSKI Henryk – Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. Warszawa 1921. Główna Księgarnia Wojskowa. 8, s. 598, VI, [3], tabl. 73, map 7. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, papier pożółkły. Podpis własn. Zaw.: Organizacja Legjonów Pol. w b. zaborze ros., Brygada i Dywizja Strzelców Pol., Sprawa Wojska Pol. w Rosji, Korpusy Pol., Wojsko Pol. na Murmanie, Syberji, Kubani i w Odessie.
958.
BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. Warszawa 1928. Druk. Banku Pol. folio, s. [8], 195, [9], tabl. 66 (w tym 4 wykresy barwne). opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. zabrudzona, niewielkie naddarcie dolnego marginesu pierwszej karty spisu treści, poza tym stan dobry. Podpis własn. Przedmowa S. Karpińskiego, prezesa banku, obszerne artykuły: T. J. Buczkowski "Pieniądz i kredyt w okresie rozbiorów", tenże "Stosunki pieniężne i kredytowe w latach 1795-1815", tenże "Bank Polski 1828-1885", H. Nowak "Bankowość i kredyt na obszarze Rzeczypospolitej przed wojną światową", "Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa", H. Nowak "Bank Polski 1924-1928". Na tablicach portrety osobistości związanych z instytucją, wzory banknotów, pieniędzy prywatnych, dokumentów, podobizny monet, zdjęcia pomieszczeń bankowych.
959.
BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). Warszawa 1938. Druk. Piotr Pyz i S-ka. 16d, s. 44, [1]. brosz.
Okł. nieco załamane i lekko podklejone od spodu, poza tym stan dobry. Okładka Zygmunta Kosmowskiego. Ilustracje w tekście.
960.
BARTOSZEWSKI Władysław – 1859 dni Warszawy. Wyd. II. Kraków 1982. Znak. 8, s. 823, [1], tabl. 20. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Obszerna odręczna dedykacja autora. Wyd. II uzupełnione. Kalendarium okupowanej i powstańczej Warszawy.
961.
[BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef]. Walenty Ćwik [pseud.] – Nieco o polskiej artyleryi. Czerniowce 1885. Druk. R. Eckhardta. 16d, s. 45. brosz. Przedruk z "Gazety Polskiej".
Grzbiet nieco nadkruszony, okł. zakurzone, zapiski ołówkiem na przedniej okł.
962.
BILCZEWSKI Józef – List polowy od bojowników naszych żyjących i umarłych w roku wojny 1916. Lwów 1916. Druk. J. Chęcińskiego. 16d, s. 16. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty.
963.
BIRKENMAJER Józef – Polska dywizja w tajgach Sybiru. Lwów 1934. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 38, [2]. brosz. Bibljot. Szkoły Powszechnej, z cyklu: Geografja i Podróże, nr 93.
Stan dobry.
964.
BOCHEŃSKI Zbigniew – Dwór obronny w Dębnie. Kraków 1926. Druk. Muz. Przem. 4, s. [2], 54, tabl. 1. opr. pł. złoc. z epoki.
Blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na tabl. "Dębno. Dwór obronny. Widok na basztę południowo-zachodnią" z fotografii A. Bochnaka.
965.
BONDY Zofja de – Słownik rzeczy i spraw polskich. Warszawa 1934. M. Arct. 8, s. [6], 320. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. zakurzone, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Obca dedykacja. Zaw. m.in. hasła: Adoptacja herbowa, Benedyktyni, Bożnica, Czekan, Drukarstwo polskie, Ewangelickie wyznanie w Polsce, Fizyljer, Głód, Hotel Lambert, Indygenat, Jędrzejów, Kapturowy sąd, Ludwisarz, Łużyczanie, Malborskie województwo, Napierskiego bunt, Oprawca, Parlamentaryzm polski, Rękawiczki, Sowizdrzalska literatura, Taszyckiego statut, Ukraina, Walgierz Wdały, Żałoba.
966.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Napisy. Drobiazgi tradycyjne. Warszawa 1928. Pol. Tow. Krajoznawcze. 16d, s. 79. brosz. Odb. z "Ziemi".
Okł. nieco otarte i zaplamione, stan dobry. Zaw.: Napisy nazewnątrz i wewnątrz domów, Napisy w karczmach, Napisy okolicznościowe, Napisy na drzewach, Napisy turystów, Napisy na mogiłach i figurach, Napisy na przedmiotach, Figle ogrodnicze, Napisy w Firlejowie.
967.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. Warszawa [1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], 584, tabl. 33. opr. nieco późn. pperg. złoc.z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Nieznaczne zaplamienie grzbietu, niewielkie zabrudzenie strony tyt., drobne zaplamienia wewnątrz, załamanie bibułki ochronnej przy pierwszej tablicy; mimo to stan dobry. Egz. zaw. 34 ilustr: 33 na tablicach, 1 na przedniej okł. brosz. Oprawa Roberta Jahody (naklejka na tylnej wyklejce). Piecz. monogramowa. Zaw. m.in.: Terra di Lavoro, Młodość Bocaccia, Dwie smutne królowe, Julia Gonzaga, Karol III Burbon, Królowa Marya Karolina.
968.
CHODYŃSKI Stanislaus – Documenta historica Seminarii Wladislaviensis. Collegit et edidit ... Varsaviae 1897. Sumpt. Seminarii Wladislaviensis. 8, s. 168. brosz.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. Teksty ponad 20 dokumentów z archiwum Seminarium Włocławskiego od XVI do XIX w.
969.
CHRZANOWSKI [Wojciech] – O sztabach. Przez jenerała ... Paryż 1847. Druk. L. Martinet. 16, s. 18. brosz.
Załamanie przedniej okł., stan dobry. Praca gen. W. Chrzanowskiego (1793-1861) - generała wojsk polskich, kartografa (autora pierwszej mapy ziem polskich w skali 1:300.000), uczestnika kampanii rosyjskiej 1812 i powstania listopadowego, pozostającego po upadku powstania na emigracji.
970.
CZAPLIŃSKI Władysław – Polska w czasie pierwszej wojny światowej. [Kraków?, 1946?]. 4, k. [3], 88. karty luzem.
Maszynopis autorski z nielicznymi odręcznymi poprawkami. Na stronie tyt. odręczne dopiski wskazujące na przygotowanie pracy do druku: "6 kw. garmond" (rozmiar i krój czcionki), "Kraków M 06252" (zapewne sygnatura cenzora), "marzec - Wrocław (Uniwersytet)" (autor w 1946 przeniósł si z Krakowa do Wrocławia). W trzech miejscach doklejono paski papieru z maszynopisowym tekstem uzupełniającym lub zmieniającym tekst zasadniczy (sugestie cenzora?). Uczony zajmował się głównie historią Polski i historią powszechną XVII w., po zakończeniu II wojny wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim także zagadnienia udziału Polski w I wojnie światowej. Prezentowana tu praca, nigdy nie wydana, stanowiła zapewne owoc zainteresowań Czaplińskiego tą problematyką. Brak zakończenia? Stan dobry.
971.
CZARNECKI Wiktor – O społeczeństwie Wanów i ich bogini Wandzie. Poznań 1907. Nakł. autora. 8, s. 62, mapy 2. opr. pł. tłocz. z epoki.
Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry. Owoc zainteresowań prehistorią W. Czarneckiego (1850-1916) - wielkopolskiego ziemianina z Gogolewa.
972.
DĄBROWSKI Adam Józef – Historia 10 Pułku Ułanów Litewskich. Londyn 1982. Wyd. Komitetu Koleżeńskiego przy współudz. Inst. J. Piłsudskiego. 8, s. XI, [1], 380, mapy luzem 2, szkiców luzem 7. brosz.
Stan dobry. Piecz. własn. płk. Kazimierza Draczyńskiego. Niezadrukowane str. 290-291 i 302-303 - zastąpione odbitkami ksero. Na str. 368-376 ilustracje. Okł. proj. Juliusza L. Englerta z odznaką pułkową; mapy oprac. i wykonał mjr Stefan Gruca. Dołączono kserokopię artykułu Aleksandra Bluma "Nie masz pana nad ułana..." z "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" z 8 VIII 1983 omawiającego w/w wydawnictwo.
973.
[DĄBROWSKI Jan] – August II. 1697-1733. [Kraków? 194–?]. 4, k. 377, [1]. karty luzem.
Rękopis autorski niewydanej drukiem pracy krakowskiego historyka. Skreślenia i poprawki w tekście. Na ostatniej stronie adnotacja: "Uwaga: dołączony będzie krótki wstęp o literaturze i źródłach". Załamania i naddarcia krawędzi kilkunastu kart, stan dobry.
J. Dąbrowski (1890-1965) - historyk, profesor Uniw. jagiellońskiego, członek PAN. Zajmował się głównie dziejami średniowiecznej Polski i Węgier oraz stosunków polsko-węgierskich i polsko-włoskich.
974.
DĄBROWSKI Marjan – Różaniec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu "Żołnierz I Brygady", zebrane na dziesięciolecie czynu legjonowego. Zamość 1924. Z. Pomarański i Spółka. 16d, s. 150. opr. nieco późn. ppł.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Ciche bohaterki, Z drogi do I Brygady, W boju i na biwaku, Ziszczony sen o szpadzie.
975.
DĄBROWSKI Stefan – Walka o rekruta polskiego pod okupacją. Z 6-ciu tablicami. Warszawa 1922. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 348. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Tablice w tekście. Zaw.: Wojna światowa na wstępie 1916 i wpływ rezerw Kongresówki na dalszy jej przebieg, Stan opinji w Polsce. Dalsze badania statystyczne i objawy wyczerpania rezerw państw centralnych w r. 1917; Próba syntezy. Wojna integralna w teorji i w rzeczywistości. Dwie fazy krytyczne w wyczerpaniu rezerw państw centralnych, Potwierdzenie teorji wojny integralnej. Na końcu spis osób i miejscowości.
976.
DEMBIŃSKI Bronisław – Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencyi. Lwów 1904. Towarzystwo dla Popierania Nauki Pol. 4, s. [4], 258, [1]. opr. pł. z epoki. Archiwum Naukowe Tow. dla Popierania Nauki Pol., dz. 1, t. 2, zesz. 1.
Stan dobry. Obca dedykacja. Oprawa W. Gigonia (piecz. na przedniej wyklejce). Na końcu spis i treść listów oraz wykaz nazw osób i miejscowości.
977.
DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Archidioecesi Mohyloviensi in annum Domini MDCCCLXI [1861]. Sub pastoralibus auspiciis [...] Venceslai Żyliński. Vilnae 1860. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [2], 65-136
[oraz] DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Vilnensi in annum Domini MDCCCLXI [1861]. Sub Regimine [...] Adami-Stanislai Krasiński. Vilnae 1860. Typis A. Marcinowski. 16d, s. [2], 65-151
[oraz] DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Telsensi seu Samogitiensi in annum Domini MDCCCLXII [1862]. Auctoritate et mandato [...] Mathiae Casimiri Wołonczewski. Vilnae 1861. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [2], 79-140
[oraz] [DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Camenecensi Podoliae in annum Domini MDCCCLXI? [1861?]]. Vilnae 1860?]. 16d, s. 99-131
[oraz] DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Luceoriensi  in annum Domini MDCCCLIX [1859]. Sub Regimine [...] Gasparis Borowski. Vilnae 1858. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [2], 63-114
[oraz] DIRECTORIUM officii divini et Missae Sacrificii ad usum utrisque cleri Dioecesis Tiraspolensis in annum Domini Bissextilem MDCCCLX [1860]. Auctoritate [...] Fernandi Helani Kahn. Vilnae 1859. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [4], 75-104
[oraz] ORDO officii divini ad usum almae eccles[iae] metropolitae et archi-dioec[eses] Posnaniensis pro anno Domini MDCCCLI [1861]. Authoritate [...] Leonis Przyłuski [...] a Stanislao Kinosowicz. Posnaniae [1860]. Typis W. Deckeri & Societatis. 16d, s. [2], 37-84. razem opr. pł. z epoki.
Miejscami podkreślenia i odręczne zapiski, miejscami ślady wilgoci, stan ogólny dobry. Brak karty tyt. przy tomie pośw. diecezji kamienieckiej. Wyjęte z obszerniejszych publikacji elenchusy (spisy osobowe) duchowieństwa z diecezji mohylewskiej, wileńskiej, żmudzkiej, kamienieckiej, łucko-żytomierskiej, tyraspolskiej, poznańskiej.
978.
DROYSEN Joh[ann] Gust[av] – Die Schlacht von Warschau 1656. Leipzig 1863. S. Hirzel. 4, s. [2], 152. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, ślad po naklejkach bibliot. na grzbiecie i przedniej okł. Ekslibris, piecz. bibliot. Ukazało się jako t. 4 "Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesllschaft der Wissenschaften". Dzieje bitwy o Warszawę zajętą w 1655 przez Szwedów i obleganą rok później przez wojska koronne i litewskie.
979.
DWUNASTOTYGODNIOWY program wyszkolenia rekruta artylerji. Warszawa 1920. Ministerstwo Spraw Wojsk., Główna Księg. Wojskowa. 16, s. 43, tabl. rozkł. luzem 2. brosz.
Grzbiet spłowiały, poza tym stan dobry. Piecz. Instrukcja nr Art.-8.
980.
DYNOWSKA M[aria] – Polska w zwyczaju i obyczaju. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. Warszawa 1928. Gebethner i Wolff. 8, s. 437. opr. późn. pł.
Stan dobry. Zapiski ołówkiem na tylnej wyklejce. Antologia tekstów dotyczących polskich obrzędów i zwyczajów w układzie chronologicznym, według pór roku. Całostronicowe ilustracje w ramach paginacji.
981.
ENCYCLOPAEDIA Antverpiensis. Pologne. [Antwerpia?] 1930. Journal Neptune. folio, s. 92, [4]. brosz.
Okł. nieco otarte. Ekslibris. Zeszyt "Encyclopaedia Antverpiensis" poświęcony Polsce. Na przedniej okł. i na stronie tyt. kompozycja Cz. Knothe "Gdynia, Wilno, H. Silesie, Borysław". Zaw. artykuły (po francusku) dotyczące warunków naturalnych, przemysłu, rolnictwa, historii, kultury Polski autorstwa przeważnie polskich autorów. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu dział reklamowy.
982.
ESTREICHER Charles – Cultural Losses of Poland. Index of Polish cultural loses during the German occupation, 1939-1944. Edited by ... London 1944. 16d, s. XVII, [1], 497. opr. oryg. miękka pł. złoc.
Niewielkie uszkodzenie przedniej wyklejki, stan dobry. Na drugiej karcie tyt. polski tytuł: "Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944". Wstęp po polsku i po angielsku, zasadnicza część książki tylko po angielsku. Opis strat wyrządzonych przez niemieckie władze i wojska okupacyjne w układzie alfabetycznym wg miejscowości.
983.
FEDOROWICZ Władysław – Studya polityczne, historyczne i filozoficzne. Lwów 1879. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. [4], 301. opr. psk. złoc. z epoki.
Okł. nieco otarte, wewnątrz niewielkie zaplamienia. Tom dedykowany w druku Zofii i Juliuszowi Dzieduszyckim. Zaw. m.in.: O kwestyi edukacyjnej ze stanowiska politycznego, List do pana Jules Simon, O naszej wiedzy - studyum filozoficzne, O rozwoju zmysłu piękna i sztuki [...] na podstawie badań paleontologicznych, Z fizyologii, Do określenia pojęć: filozof a historyk, O piśmiennictwie popularnem.
984.
FEDOROWICZ Zygmunt – Wypisy do nauki o Polsce współczesnej dostosowane do programu gimnazjów państwowych. Wilno [1923]. Wyd. Księg. Stow. Naucz. Pol. 4, s. IX, [7], 470. opr. bibliot. ppł. z okł. brosz. naklejonymi na opr.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały: Położenie geograficzne, obszar i granice Polski, Wpływ warunków fizjograficznych na ludność Polski. Zaludnienie Polski, Wiadomości wstępne o życiu gospodarczem, Rolnictwo, Górnictwo, Przemysł, Środki wymiany, Handel, Pogląd na obecny stan gospodarczy świata i Polski, Ustrój społeczny Polski, Co to jest państwo, Państwowość polska dawniej i dzisiaj, Ustrój obecnego Państwa Polskiego, Życie polityczne, Prawo, Kultura i cywilizacja, Moralność narodowa i obowiązek narodowy.
985.
GASZTOWTT W[acław] – Pogląd filozofów francuzkich XVIII wieku na sprawę polską. Rzecz wygłoszona 18 grudnia 1869 r. na publicznem posiedzeniu Stowarzyszenia Pomocy Naukowej. Paryż 1870. Druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné. 8, s. [2], 52. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Na początku drukowana dedykacja autora: "rodakom z nad Wisły, Niemna i Dniepru poświęca Polak na wygnaniu zrodzony".
986.
GĄSIEWICZ Stefan, RÖSSLER Józef – Zarys topografji dla szkół wojskowych. Warszawa 1922. Gł. Księg. Wojskowa. 8, s. 186, III. brosz. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
Okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Ilustracje w tekście. Zaw. części: Wiadomości ogólne, Opis map, Orjentowanie się, orjentowanie map, zadania na mapie i szkice, Przyrządy i instrumenty topograficzne i użycie ich, Poprawianie map.
987.
[GEMBARZEWSKI Bronisław] – Katalog Wystawy Napoleońskiej (doby Księstwa Warszawskiego), otwartej w gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie dn. 5 maja r. 1921. Oprac. B G. [krypt.]. Warszawa 1921. 8, s. [4], 248. brosz.
Niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., poza tym stan dobry. Tytuł okł.: "Wystawa Napoleońska". Zaw. krótki wstęp i opis blisko 1.300 eksponatów w działach: Napoleon, Rząd Księstwa Warszawskiego, Książę Józef, Gen. J. H. Dąbrowski, Legiony, Legia Nadwiślańska, Wojsko Ks. Warszawskiego, Pułk lekkokonny polski gwardyi, Francya i koalicya, Życie publiczne i prywatne, Monety Księstwa Warszawskiego, Różne.
988.
GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedm. Aleksandra Rembowskiego. Warszawa [1905]. Gebethner i Wolff. 4, s. [8], XV, [1], 192, [2], XXV, [1], tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob.
Nieznaczne zaplamienie okł. i trzech pierwszych kart, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. "Opus magnum" wybitnego znawcy przedmiotu. Autor opisał powrót wojsk polskich do kraju w r. 1814, powstanie Komitetu wojskowego, postać i charakter Wielkiego Księcia Konstantego, poszczególne rodzaje wojsk i wchodzące w ich skład jednostki, a także losy pułków w chwili wybuchu powstania listopadowego. Wojsko Polskie liczyło wtedy 27.543 żołnierzy. Książka zawiera mnóstwo ciekawych szczegółów z życia wojska i treść licznych dokumentów z epoki (listów, rozkazów, instrukcji i pamiętników). Na końcu lista imienna oficerów Wojska Polskiego z lat 1817-1830.
B. Gembarzewski (1872-1941) - pułkownik saperów Wojska Polskiego, historyk wojskowości, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie, malarz i rysownik, konsultant Stefana Żeromskiego w trakcie pracy pisarza nad "Popiołami". Opracował kilkadziesiąt tysięcy dokładnych rysunków umundurowania z epoki Księstwa Warszawskiego. Opisał stanowiska pułków polskich w czasie powstania listopadowego. Za niniejszą pracę otrzymał nagrodę Kasy im. Mianowskiego.
989.
[GLOGER Zygmunt] – Księga rzeczy polskich. Oprac. G. [krypt.]. Lwów 1896. Macierz Polska. 8, s. [2], 537. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko zaplamione, papier nieco pożółkły. Piecz. Słownik historyczny, zaw. m.in. hasła: Archiwa, Artylerya polska, Babińska rzeczpospolita, Barwy, Chorągiew, Dwór królewski, Gospoda, Hetmani, Imiona polsko-słowiańskie, Jazda polska, Kalendarz, Lustracya, Łyżki staropolskie, Łowieckie prawa, Mosty, Muzyczne narzędzia, Nowy Rok, Palestra, Pieniądze w Polsce, Roraty, Statut litewski, Toasty, Urzędy dawne, Wici, Zajazdy, Żupy.
990.
[GLOGER Zygmunt] – Słownik rzeczy starożytnych. Oprac. G..... [krypt.]. Kraków 1896. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [2], 537. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., brak przedniej wyklejki. Część nakładu pierwszego wydania "Księgi rzeczy polskich" ukazała się ze względów cenzuralnych pod powyższym tytułem. Zawartość: jak wyżej.
991.
[GŁADYSZEWICZ Mateusz] – Życie s. Aureliusza Augustyna, biskupa hipponeńskiego, oyca i nauczyciela Kościoła Bożego. Kraków 1832. Druk. Akademicka. 8, s. [8], 149. brosz.
Miejscami niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty, nierozcięty. Autor uwidoczniony po dedykacji jako X. M. G., Kapłan Dyecezyi Krakowskiey.
992.
GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. Kraków 1866. Nakł. autora. Druk. "Czasu". 8, s. 55, [1]. brosz.
Załamania tylnej okł., ślad zawilgocenia marginesów.  Zaw.: Usiłowania we względzie zaprowadzenia szkoły wojskowej w Polsce, Ustanowienie korpusu kadetów za Stanisława Augusta, Szkoły wojskowe po rozbiorze kraju, Szkoły wojskowe w Królestwie Polskiem Kongresowem.
993.
GOETEL Ferdynand – Polska. Słowo wstępne napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał ... Całkowite opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz. Warszawa 1938. Główna Księg. Wojskowa. 4, s. [18], 174, [14] + 83, [1] [Przewodnik turystyczny i reklamy] + 40 [reklamy]. opr. oryg. ppł. zdob.
Wyklejki lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Tytuł i tekst równoległy polski i francuski. Tekst złożono nową czcionką militari projektu A. Girsa i B. Barcza. Album zawiera fotogramy czołówki polskich artystów fotografików (S. Kolowcy, S. Muchy, J. Bułhaka, H. Poddębskiego, F. Rapfa, J. Jaroszyńskiego, J. Tomaszewskiego, Z. Chomętowskiej, agencji Photo-Plat, PAT, spółki Girs-Barcz). Oprócz części fotograficznej zawiera przewodnik turystyczny z krótkimi danymi o atrakcyjnych turystycznie miejscowościach (kartę tyt. do przewodnika projektował Tadeusz Gronowski), obszerny dział reklam i interesujące opisy fabryk, firm i instytucji gospodarczych z danymi statystycznymi i fotografiami.
994.
GRABOWSKI Ignacy Oksza – Masonerja. Warszawa [1923]. Książki Ciekawe, Bibljoteka Dzieł Wyborowych. 16d, s. 97, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Dołączono artykuł prasowy na temat.
995.
GROSSE Ludwik – Stosunki Polski z Soborem Bazylejskim. Warszawa 1885. Nakł. autora. 8, s. 192, [2]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., papier pożółkły. Rozprawa doktorska.
996.
GRUSZECKI Artur – W stuletnią rocznicę Somo-Sierry. Katowice 1910. Towarzystwo Wydawnicze "Polak". 4, s. [4], 78, [1], tabl. 12. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Podklejone naddarcie jednej tablicy, niewielkie zaplamienia, ostatnia strona pożółkła i zakurzona. Zaw. m.in.: W Petersburgu, Legiony, Prusy, Poznań-Warszawa, Utworzenie pułku gwardyi, Rozruchy w Madrycie, Napoleon w Hiszpanii, Somo-Sierra.
997.
GRZĘDZIŃSKI January. [Chochołowe lata. Wspomnienia z lat 1935-1937 - odbitka korektowa]. [nie po 1972].
Stan dobry. Druk jednostronny na luźnych kartach form. ca 50x17 cm; k. [2], 96 z brakującymi 12 kartami (nr 17-20, 47-49, 56, 83-84, 87, 89). Brak tytułu, brak stopki wydawniczej. Tekst rozpoczyna się od wstępu Konstantego Grzybowskiego. Na końcu nadruk: "Autor jest w trakcie pisania dalszego ciągu swych wspomnień, obejmujących lata 1938-1939". Odbitka korektowa książki, która nigdy nie wyszła. Niemal gotowy nakład został zniszczony; ze względu na nieprawomyślne poglądy autora cenzura cofnęła zgodę na druk i rozpowszechnianie (podobny los spotkał dwie inne jego książki złożone w PIW-ie oraz "Książce i Wiedzy"). Książka po raz pierwszy przygotowywana była do druku w 1964, ponownie podjęto pracę nad nią w 1971-1972, gdy Służba Bezpieczeństwa straciła zainteresowanie autorem a prokuratura umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie. Mimo to wspomnienia ani wtedy, ani później nie zostały wydane. 
J. Grzędziński (1891-1975) - pisarz, jeden ze współtwórców polskiego lotnictwa; w czasie I wojny służył w Legionach, w latach międzywojennych pełnił funkcję adiutanta Nacz. Wodza, szefa sztabu brygady lotniczej; skonfliktowany z marsz. E. Śmigłym-Rydzem odszedł w 1938 na emeryturę; wydawał i redagował "Lot", "Lot Polski" i "Czarno na Białem", był założycielem LOPP; po II wojnie pozostał w Casablance, do kraju powrócił w 1957, opublikował książki "Maroko, kraj kontrastów", "Pasterz z gór Atlasu" i "Algeria z daleka i z bliska", był jednym z pierwszych krajowych współpracowników paryskiej "Kultury", występował w obronie sygnatariuszy Listu 34, w 1965 został oskarżony o rzekomą zdradę, pozbawiony możliwości zarobkowania i przymusowo leczony psychiatrycznie. Obszerny artykuł dotyczący osoby J. Grzędzińskiego i jego prześladowania przez Służbę Bezpieczeństwa zamieszczono w pracy J. Siedleckiej "Obława" (War. 2005, s.284-327). Autorka kończy swój tekst słowami: "nic [po J. Grzędzińskim], z wyjątkiem kilku zdjęć i jedynego, ocalałego u kogoś notesu [nie przetrwało]; reszta przepadła w paszczy bezpieki albo też chowana przed rewizjami". Prezentowany tu fragment książki stanowi zatem niemal jedyną pamiątkę po wybitnym, zasłużonym i niezwykle niepokornym wobec nowego ustroju Polaku.
998.
GUTTRY A[leksander] – Pan Ludwik Mierosławski jego dzieła i działania. Rozebrał i wyjaśnił podług autentycznych dowodów ... Liège 1870. Nakł. autora. 8, s. [4], 207, tabl. rozkł. 1. brosz. wt.
Grzbiet oklejony papierem. Egz. częściowo nierozcięty. Ślady wilgoci, papier miejscami mocno zabrązowiony. Podpis własn. i zatarta piecz. na karcie tyt. Na tabl. "Plan okolic Nowejwsi i Krzywosądza dla wyjaśnienia działań L. Mierosławskiego w 1863". Nieczęste.
L. Mierosławski (1814-1878) - działacz emigracyjny, pisarz polit., członek Tow. Demokrat. Pol., organizator sił zbrojnych i naczelny wódz oddziałów w Wielkopolsce w 1848, przez krótki czas dyktator powstania styczniowego.
A. Guttry (1813-1891) - działacz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, wielkopolskiego (jako adiutant Mierosławskiego) i styczniowego.
999.
[HAECKER Emil] – Prawdziwe powody uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów. [Lwów 1917]. 16d, s. 14. brosz.
Stan bardzo dobry. Dotyczy kryzysu przysięgowego.
1000.
HERMAN M[aksymilian] W[ładysław] – O ranach postrzałowych i o pierwszym ich opatrunku. Popularny zarys chirurgii wojennej. Z 41 rycinami. Lwów [1913]. Księg. H. Altenberga. 16d, s. XII, 117, [2]. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz.: "Sprawdzono dublet".
1001.
HLAWATY Andrzej – Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. Londyn 1973. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", staraniem Koła 6. Pułku [...]. 8, s. 148. brosz. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", nr 5.
Stan dobry. Wyd. 300 egz. Ilustracje w tekście.
1002.
[HOFFMANN Karol Boromeusz] – Polens Befreiungswoche oder Beschreibung der merkwürdigen Begebnisse in Warschau während der ersten 8 Tage der Revolution. Warschau 1831. B. w. 16d, s. [4], 108. brosz.
Otarcia okł., ślady zawilgocenia. Druk powstańczy. Niemiecki przekład "Wielkiego Tygodnia Polaków", broszury opisującej wydarzenia w Warszawie od 29 XI do 5 XII 1831. Autor "rozwinął pogląd, iż powstanie było nieuniknionym następstwem przeciwieństwa między ustrojem konstytucyjnym Królestwa i despotyzmem carskim, że zatem było ono niejako legalną obroną pogwałconego prawa" (PSB).
1003.
HORODYSKI Bogdan – Podręcznik paleografii ruskiej. Kraków 1951. Studium Słowiańskie Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. [4], 92, tabl. 21. brosz. Bibliot. Studium Słowiańskiego, seria C, nr 6.
Okł. pożółkłe, wewnątrz stan bardzo dobry. Podstawowy podręcznik paleografii cyrylickiej, umożliwiający dokonywanie prawidłowych odczytów dokumentów i druków sporządzonych duktami i czcionkami z różnych wieków i z użyciem skomplikowanych abrewiatur. Na końcu dołączony słownik skrótów i wyrazów najczęściej używanych w tytułach ksiąg.
1004.
IM ETAPPENRAUM der I. Armee. Wien [ca 1915]. Verlag von Paulussem & Co. folio, k. [1], portrety 4, tabl. 107. oryg. teka pł. zdob., futerał kart.
Stan dobry. Kompletna teka zawierająca kartę z tekstem wstępnym, cztery portrety (cesarza Franciszka Józefa, arcyksięcia Karola, arcyksięcia Fryderyka i gen. Conrada) oraz 107 tablic z 6, 7 lub 8 fotografiami ze szlaku bojowego armii austriackiej na terenach polskich. Znakomite technicznie zdjęcia ukazują wszystkie aspekty życia frontowego: przemarsze, kontakty z ludnością, kwatery, biura sztabu, stanowiska artyleryjskie, czyszczenie broni, pracę w warsztatach, służbę automobilową, transport i pracę jeńców wojennych, pracę na roli, utrzymanie koni, budowę tunelu pod Miechowem, budowę mostów (m.in. w Mogile i Nowym Korczynie), budowę dróg, działalność poczty polowej, wizytację arcyks. Karola, wizytę w łaźni, urządzenie szpitala, cmentarz wojskowy, budowę linii telegraficznych, statki na Wiśle. Na zdjęciach uwieczniono m.in. następujące miejscowości: Słomniki, Kazimierza Wielka, Dąbrowa, Będzin, Szczucin, Miechów, Busko, Sokal, Kocmyrzów (obecnie w granicach Krakowa), Jędrzejów, Wolbrom, Krystynopol, Lwów, Olkusz, Skole, Beresteczko, Bielsko, Wiślica, Dubno, Skalbmierz, Kraków, Oświęcim, Żółkiew. Teka przedstawia wielką wartość dokumentalną - wiele z umieszczonych w niej zdjęć do dziś nie zostało opracowanych przez historyków i pozostaje poza obiegiem naukowym.
1005.
INSTRUKCYA służbowa dla żandarmeryi krajowej. Wiedeń 1851. Z c. k. drukarni nadwornej i rządowej.8, s. 82. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry.
1006.
JAKIE są szanse w tej wojnie? Krakau [1943]. Nauka i Sztuka. 8, s. [30]. brosz.
Góra 648. Stan dobry. Broszura propagandowa wydana przez władze okupacyjne. Liczne ilustracje w tekście (mapy, diagramy, wykresy).
1007.
JAROCHOWSKI Kazimierz – Nowe opowiadania i studya historyczne. Warszawa 1882. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 443, [2]. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Superekslibris i ekslibris W. O. Biernackiego-Poraya. Piecz. własn. Zaw.: Zamachy Augusta II na Leszczyńskiego, Katastrofa Patkula. Przyczynek do dziejów epoki 1704-1707, Koniec Radziejowskiego. Rok 1704-5, Brandenburgia i Polska w pierwszych latach po traktacie oliwskim, Polityka brandenburgska w pierwszych latach wojny Karola XII i missya Przebendowskiego do Berlina w roku 1704, Próba emancypacyjna polityki Augustowej i intryga Posadowskiego, rezydenta pruskiego w Warszawie roku 1720, Oblężenie miasta Poznani przez Patkula. Epizod z kampanii roku 1704.
1008.
JAZDA polska od wybuchu I. wojny światowej. Red. Zygmunt Godyń. Londyn 1953. Gryf Print. 8, s. [2], 106, [1]
[orazJAZDA polska w II wojnie światowej. (Zeszyt drugi wydawnictwa "Jazda polska od wybuchu I wojny światowej"). Londyn 1956. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii. 8, s. 129, [2]. razem opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Polonica 5984. Stan dobry. Egz. z biblioteki Bogdana Mincera, działającego na emigracji historyka wojskowości, pułkownika dyplomowanego kawalerii Wojska Polskiego (podpis własn., złoc. monogram B. M. na grzbiecie.Na odwrocie strony tyt. pierwszej pracy nadruk: "Wydano ku uczczeniu 35-lecia odtworzenia Kawalerii i Artylerii Konnej w Odrodzonej Polsce na pamiątkę Ogólnego Zjazdu Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem [...]". W części drugiej doklejona maszynopisowa karta z tekstem uzupełniającym jeden z artykułów.
1009.
JEDLICKI Marian Stanisław – Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000. Poznań 1939. Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. 8, s. [2], 180, [1]. opr. wsp. pł. Prace Komisji Historycznej, t. 12, zesz. 2.
Stan dobry. Tytuł książki wpisany odręcznie na grzbiecie.
1010.
JEDNODNIÓWKA Szkoly Podchorazych Rezerwy Artylerii. Matera 1945. 4, s. [2], 20. brosz.
Polonica 6037. Otarcia i naddarcia krawędzi okł., niewielki ubytek narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia i załamania kart wewnątrz. Piecz. Wydana we Włoszech polska jednodniówka wojskowa. Zaw. m.in. pożegnanie absolwentów z odręcznym podpisem komendanta szkoły, artykuły: Sztandar, Pustynia, wiersze Smutna ballada o podchorążych z p-lotki, Sen służbowego. Na końcu żartobliwe ogłoszenia. Nieczęste.
1011.
JEŁOWIECKI Alexander – Listy duchowne 1843-1874, z przydaniem maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej ojca Wentury na cześć Daniela O'Conella. Berlin 1874. Xięgarnia B. Behra. 16d, s. [4], 491, 500. brosz.
Otarcia i naddarcia okł. w grzbiecie, miejscami drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nieobcięty. Jedna z najobszerniejszych publikacji A. Jełowieckiego (1804-1877) - działacza emigracyjnego, publicysty, księgarza i wydawcy (wydał własnym kosztem m.in. "Dziadów cz. III", "Pana Tadeusza", "Księgi Pielgrzymstwa"), księdza zmartwychwstańca. Prezentowane tu "Listy" zaw. m.in.: Przeciw szałowi do zabaw; O cierpieniach różnego rodzaju i o grzechu; O spólności w zabawach; Co znaczy być świętym; O pobożności, o mowie polskiej i o rodzinnej miłości; O naukach wieku dziecinnego; O Seminariach; Przeciwko nudom; O śmierci Jenerała Zamoyskiego; O Soborze watykańskim; O prawdziwym a zbawiennym rozumie narodowym polskim; O Wizytkach Wileńskich w Wersalu. Na szczególną uwagę zasługuje list do Ksawery Grocholskiej "O śmieci Chopina", której był świadkiem: "tryumfy jego w sztuce zagłuszały mu w sercu Ducha Świętego jęki niewypowiedziane. Pobożność, którą z łona Matki Polki był wyssał, była mu już tylko rodzinnem wspomnieniem. A bezbożność towarzyszów i towarzyszek jego lat ostatnich, wsiąkała coraz bardziej w chwytny umysł jego, i na duszy jego, jak chmurą ołowianą, osiadła zwątpieniem [...]. W takim to opłakanym stanie, schwyciła go śmiertelna piersiowa choroba". Dalej pisze: "Tegoż dnia poczęło się konanie Chopina, które trwało dni i nocy cztery [...]. W samem skonaniu, jeszcze raz powtórzył najsłodsze imiona Jezus, Marya, Józef, przycisnął krzyż do ust i do serca swego, i ostatniem tchnieniem wymówił te słowa: ''Jestem już u źródła szczęścia!...' I skonał".
1012.
JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik narodowy. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... [Cz. 1-2]. Wyd. II. Cieszyn [nie przed 1917]. Nakł. Księg. "Stella". Druk. F. Machaczka. 16d podł., s. 71, [1]; 64. brosz. we wspólnych okł. ppł.
Okł. ppł. nieco otarte, okł. brosz. części z tekstem podklejone, poza tym stan dobry. Podpis własn. Cz. 1: Nuty, cz. 2: Tekst. Śpiewnik zaw. teksty i nuty 116 pieśni patriotycznych, od "Boże, coś Polskę" po "Żyje Polska".
1013.
JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik wojenny. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... Cieszyn [nie przed 1917]. Nakł. Księg. "Stella". 16d, s. 48, [16 - nuty]. brosz.
Okł. nieco otarte, grzbiet z ubytkami, poza tym stan dobry. Tytuł okł.: "Śpiewnik wojenny dla młodzieży polskiej ...". Zbiorek poświęcony przez autora Ligom kobiet N.K.N.

Judaika

1014.
CZORTKOWER Salomon – Podłoże rasowe Żydów kaukaskich. Z 1 rys. w tekście. Lwów 1933. Towarzystwo Naukowe. 4, s. [2], 32. brosz. Archiwum Tow. Nauk., dz. 3, t. 6, zesz. 8.
Okł. miejscami pożółkła, krawędzie naddarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nierozcięty.
1015.
DZIENNIK Obwieszczeń Miasta Warszawy. Warszawa. Red. A. Bieda. Druk. Miejska. 4. brosz.
Nr 3: 18 I 1941. s. 15, [1].
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Tytuł również po niemiecku ("Mitteilungsblatt der Stadt Warschau"). Numer urzędowego pisma władz okupacyjnych, zaw. m.in. zarządzenie Pełnomocnika Szefa Okręgu na miasto Warszawę Ludwiga Leista ustalające granice warszawskiego ghetta (na s. 2 wykaz ulic leżących w obrębie dzielnicy zamkniętej). Wprowadzono także przepisy: "Żydzi, przebywający bez zezwolenie [...] poza dzielnicą żydowską, będą karani grzywną do 1.000 zł., a w razie nieściągalności karą aresztu do 3 miesięcy", "Również podlega karze [...] kto wie lub otrzyma wiadomość o pobycie żyda poza dzielnicą żydowską i nie zrobi o tym natychmiastowego doniesienia".
1016.
GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. Warszawa [1923]. Gebethner i Wolff. 16d, s. XII, 266, [4]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Miejscami zaplamienia kart. Nieliczne notatki. Zaw.: Chazarowie i ich stosunek do żydów w Polsce i na Rusi, Liczebność żydów według Województw, Pojawienie się żydów na Rusi i ich rozrost, Rola żydów w ekonomice i życiu Rusi, Straszne dni, Hajdamaczyzna i Koliszczyzna, Żydzi w poezji i w literaturze ludowej ruskiej.
1017.
GETTER Norbert, SCHALL Jakub, SCHIPPER Zygmunt – Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym, pod red. ... Lwów 1939. Wyd. N. Getter. 4, s. 476. opr. wsp. ppł.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Piecz. Egz. nr 132, z podpisem N. Gettera. Zaw. m.in.: Przybycie Żydów do Polski, Udział Żydów w obronie Polski przedrozbiorowej, Żydzi w powstaniu kościuszkowskim, Żydzi w legionach Dąbrowskiego i Kniaziewicza oraz w służbie Księstwa Warszawskiego, Żydzi w powstaniu listopadowym, Na Wielkiej Emigracji, Żydzi w powstaniu styczniowym, Lata 1864-1905, Żydzi polscy w czasie wojny światowej i w legionach, Dowody pochodzenia żydowskiego w polskich armiach porozbiorowych, Z pamiętnika konspiratora, Żydzi w polskim ruchu socjalistyczno-niepodległościowym, Z dawnych wspomnień więziennych, Żydzi w Legionach Józefa Piłsudskiego, Z głosów Polaków o Żydach, Ci, którzy odeszli - szkice biograficzne. Liczne ilustracje w tekście. Indeks nazwisk na końcu. Nieczęste
1018.
[GLUZIŃSKI Tadeusz]. Henryk Rolicki [pseud.] – Zmierzch Izraela. Warszawa 1932. Skład gł. w administracji "Myśli Narodowej". 8, s. [4], 420, [3]. brosz.
Otarcia okł., blok luźny. Dzieje narodu żydowskiego od początków do rozwoju syjonizmu. Publikacja antysemicka.
1019.
[GOŁOWIŃSKI Matwiej] – Protokóły Mędrców Sjonu. Warszawa 1923. Tow. "Rozwój". 8, s. [4], III, [1], 60. brosz. Biblioteczka Żydoznawcza [...], nr 1.
Grzbiet oklejony papierem, okł. zaplamione. Podpis własn., piecz. bibliot. Jedno z wielu wydań rzekomych stenogramów spotkań podczas Kongresu Syjonistycznego w Bazylei w 1897 autorstwa funkcjonariusza carskiej Ochrany M. Gołowińskiego.
1020.
HARAND Irena – Tak? czy tak? Prawda o antysemityźmie. Tłum. z niem. E. K. Kraków [przedm. 1933]. Wydawca: I. Harand. Drukarnia Pospieszna. 8, s. 24. brosz.
Okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Tytuł okładkowy. Publikacja filosemicka.
1021.
HERSCH Liebmann – O przestępczości wśród Żydów w Polsce. Tłum. G. Jaszuński. Warszawa-Kraków 1938. Księg. Powsz. 16d, s. 119. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, stan dobry.
1022.
JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? Warszawa 1921. Księg. "Kroniki Rodzinnej". 16d, s. 16. brosz. Biblioteczka Żydoznawcza.
Niewielkie załamanie marginesu kart, stan dobry. Publikacja antysemicka.
1023.
[JEŻ Teodor Tomasz] – Śpiewnik "rozwojowy". Ułożył Z. Ż. Miłkowski [pseud.]. Łódź 1923. Zarząd Okręgowy T-wa "Rozwój". 16d, s. 34, [6]. brosz. Bibljot. Polityczno-Społeczno-Żydoznawcza, nr 7.
Otarcia i zaplamienia okł., rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Nadtyt.: "Polsko! ocknij się!". Zaw. 23 utwory, np.: "Jeszcze Polska nie zginęła, / Choć w niej żyd panuje, / Co nam jego chytrość wzięła, / Oświata zbuduje [...]", "Nie damy żydom Polski brać / W arendę i rujnować, / Jeszcze Polaków na to stać, / By honor swój ratować [...]", "Krwią naszą długo tyją żydy, / Niszczą i hańbią polski kraj, / Ale nie ścierpim tej ohydy, / Skończy się w Polsce żydom raj! [...]". Następne wydanie (1924) ukazało się jako "Śpiewnik asemicki".
1024.
KLING Teofil – Żydzi pod Giewontem. Zakopane 1933. Nakł. Koła Stronnictwa Narod. 8, s. 15, [1]. brosz.
Podłużne załamanie, miejscami drobne zaplamienia. Publikacja antysemicka.
1025.
KOL Jehuda. Alfabet hebrajski i konwersacja hebrajsko-polska. Tel-Aviv [1948]. Sinai. 8, s. 28, [5], 11-164. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Od s. 11 do końca na jednej karcie umieszczono 4 strony poprzedzone kartą z nadrukiem: "Konwersacja hebrajsko-polska. Ułożył S. Ben-Dawid". Nieczęste
1026.
[KURNATOWSKI Jerzy]. Prokop U. [pseud.] – W sprawie żydowskiej. Paryż 1914. Druk. Polska A. Reiffa. 16d, s. 44. brosz.
Okł. w części odbarwione, wewnątrz stan dobry. Antysemicka broszura dedykowana w druku przez autora "socjalistycznym twórcom 'Judeo-Polski' w dowód braku uznania".
1027.
MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. Moskwa 1944. Nakł. Związku Patrjotów Pol. w ZSRR. 16d, s. 70, [2]. brosz. Bibljoteczka Związku Patrjotów Pol. w ZSRR.
Rypson II 385; Bartnik —; Monter 201. Okł. lekko otarte, niewielki ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Okładka Mieczysława Bermana.
1028.
MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. Warszawa 1919. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 8, s. 87, [1], II. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty.
1029.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Etyka Talmudu. Odczyt wygłoszony dnia 3 i 10 października 1916 roku [...]. Wyd. II. Warszawa 1918. Wyd. Myśli Niepodległej. 16d, s. 64. brosz.
Załamania narożnika przedniej okł., pierwsza składka luzem. Na okł. data 1919. W wyd. I z 1917 podano, że odczyt odbył się w 1917. Publ. antysemicka.
1030.
NOWACZYŃSKI Adolf – Mocarstwo anonimowe. (Ankieta w sprawie żydowskiej). Zebrał ... Warszawa 1921. Księg. i Skład Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 415, [1]. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko otarte, tylna okł. nieco zabrudzona. Obszerna antologia tekstów o Żydach (opinie z reguły mało przychylne).
1031.
NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. Warszawa. Red. Majer Bałaban. Wyd. R. Szereszowski. 8. opr. bibliot. ppł.
R. 1, [t. 1] (zesz. 3): VIII 1924.s. [4], [317]-476.
Czas. BJ 5, 304. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot.  Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści do tomu 1. Zaw. m.in.: M. Kanfer "Natan Birnbaum (W 60 rocznicę urodzin)", M. Bałaban "Karaici w Polsce. V. Łuck", M. Grodzieński "Dziennik mej podróży po Palestynie", R. Lilientalowa "Żywot Mojżesza na podstawie legend żydowskich", N. Majzel "Rzut oka na literaturę żydowską lat ostatnich (1912-1924)", L. Frenk "Testament Judyty Jakubowicz-Zbytkower", S. Asz "Wuh Mozes". Ukazało się 6 zesz. w dwóch tomach, wszystkie w 1924. Nieczęste.
1032.
POEZJE Ghetta. Z podziemia żydowskiego w Polsce. Słowem wstępnym poprzedził Jakób Apenszlak. Pokłon poetom Ghetta złożył Józef Wittlin. Ilustracje i okładkę skomponował Zygmunt Menkes. New York 1945. Association of Friends of Our Tribune. 8, s. 32. brosz.
Polonica 12330. Grzbiet lekko odbarwiony i nadpęknięty, poza tym stan dobry.
1033.
[PRZYJEMSKI Feliks]. Bronisław Dobrowiest [pseud.] – Zagadnienie żydowskie. Kraków 1934. Skł. gł. Księg. Krak. 16d, s. 58. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Piecz. monogramowa, podpis własn. ołówkiem. Publikacja antysemicka.
1034.
REB [pseud.] – Mocarstwo podziemne. Wyd. V ilustrowane. Warszawa 1927. Druk. "Jutrzenka". 16d, s. 62, [1]. brosz.
Podklejone przetarcia grzbietu, otarcia skrajnych kart. Z przedmowy: "Wydanie 1-sze dziełka niniejszego było wydrukowane w Łomży w r. 1920, lecz w czasie inwazji bolszewickiej cały nakład został spalony przez miejscowe elementy żydowskie".
1035.
TISZA beaw. (Dzień żałoby narodowej). Łódź 5707 [= 1946]. Wydawnictwo K.N. Ruchu Chalucowego Ichud Hanoar Hacijoni-Akiba. 8, s. 32. brosz. Nasza Biblioteczka, nr 16.
Okł. otarte i nadkruszone, grzbiet oklejony papierem, ślady zawilgocenia.
1036.
TREŚCIWY rys dziejów Żydów w Polsce oraz praw względem nich wydawanych od najdawniejszych do najnowszych czasów. Ze źródeł urzędowych oprac. I. Z. [krypt.]. Warszawa 1881. Druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego. 16d, s. [4], 44. brosz.
Uzupełniony narożnik przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz.
1037.
"UZDROWISKO" przy Towarzystwie Pielęgnowania Chorych "Bykur-Cholim". Łódź, II 1928. Druk. M. Szajniaka. 16d podł., s. [18], tabl. 21. opr. oryg. pł. zdob.
Brak ilustracji na jednej tablicy, drobne zaplamienia, poza tym stan dobry. Tekst wstępny po polsku i w Jidysz. Na końcu "spis łóżek wieczystych w Uzdrowisku" i "spis nabożeństw żałobnych". Oprawę wykonała introligatornia Ch. D. Szymkiewicza w Łodzi. Nieczęste.
1038.
ZAWADZKI Antoni – Polska przedrozbiorowa a Żydzi. Warszawa 1939. Linotypownia Z. Żółtowskiego. 8, s. 159. opr. ppł. z epoki.
Wyklejki pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Oprawa amatorska. Publikacja antysemicka.
* * *
1039.
KACZKOWSKI Zygmunt – Rewolucyjne sądy i wyroki. Rzecz osobista przedstawiona przez ... Paryż-Wiedeń 1866. Nakł. autora. 4, s. [2], III, [4]-87. brosz.
Okł. nieco otarte, ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. na przedniej okł. Próba obrony przed zarzutami, że autor przez długie lata był płatnym konfidentem policji austriackiej. Wobec braku bezspornych dowodów winy, Kaczkowski uchodził za oczyszczonego z zarzutów; w r. 1920 za sprawą E. Barwińskiego okazało się, że niesłusznie.
1040.
[KALISZ M.] – Obraz przyszłego szczęścia ludu poświęcony pracowitym wieśniakom i rzemieślnikom. Kraków 1848. 8, s. 16. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru. Egz. nierozcięty. Po tekście krypt. M..... K..... Broszura z czasów Wiosny Ludów. "Precz nikczemna sekta podnóżka tronów, a wy potwory sprzedajne za niemi pospieszcie, bo blask złota zawsze was z drogi prawej na bezdroża sprowadzi. Śmierć zatem wam, a z wami razem nikczemności. Gdy się to stanie zaczniecie dopiero mówić wtedy językiem zgody i przebaczenia, a świat stanie się siedliskiem szczęścia i chwały".
1041.
KASPRZYCKI Tadeusz – Kartki z dziennika oficera I Brygady. Ze szkicami, mapami i ilustracjami. Warszawa 1934. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. XIV, 543, tabl. 52, map 21. brosz.
Skrzypek 678. Okł. nieco pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Na końcu spis nazwisk i pseudonimów z komentarzem i skorowidz miejscowości. Wspomnienia dowódcy Kadrówki i oficera w sztabie I Brygady, późniejszego generała dywizji. Ważne źródło do dziejów Legionów Polskich. Nieczęste.
1042.
[KLACZKO Julian] – Polska w roku 1860. Lipsk-Paryż 1861. Księg. A. Francka. 16d, s. [2], 41. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris i podpis Stefana Kotarskiego - historyka, bibliotekarza, znawcy i kolekcjonera ekslibrisów. Omówienie sytuacji politycznej i gospodarczej we wszystkich trzech zaborach, pisane w styczniu 1861 r., przed wybuchem powstania.
1043.
KODEKS honorowy a sąd karny. (Sprawa p. Z. Karnickiego-Smoleńskiego). Z przedmową prof. Konrada Dynowskiego. Warszawa 1927. Polski Związek Prawników Kresowych. 16d, s. 46. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Sprawa dotyczyła zabójstwa studenta Uniw. Stefana Batorego dokonanego przez urzędnika bankowego Z. Karnickiego-Smoleńskiego podczas rozstrzygania "sprawy honorowej" pomiędzy tym ostatnim i właścicielem ziemskim Bohdanem Dzierdziejewskim.
1044.
KOLANKOWSKI Ludwik – Zygmunt August, wielki książę Litwy do roku 1548. Z 3 tabl. i 10 mapami. Lwów 1913. Nakł. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 4, s. [4], 418, [1], tabl. 3, map 10. opr. pł. z epoki. [Archiwum Naukowe Tow. [...], dz.1, t.7, z.1]. opr. nieco późn. ppł.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. własn. Zaw. rozdziały: Zygmunt August 1520-1544, Litwa w r. 1529-1544, W. Ks. Lit. pod rządami Zygmunta Augusta. Na końcu indeks osobowy i miejscowości.
1045.
KOLIPIŃSKI St[anisław], KOLIPIŃSKI Jan – Dzieje Polski w skrócie schematycznym. Wyd. IV. Bydgoszcz 1934. Nakł. Internatu Ducha św. Plansza form. 30,8x42,8 cm (po złożeniu 15,9x11,4 cm). brosz.
Stan bardzo dobry. Plansza ukazująca, w formie kilku tabel, dzieje Polski, kolejnych władców, ważniejsze wydarzenia. Na odwrocie dziewięć pouczających rysunków zalecających korzystanie z usług Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Myslowic.
1046.
KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Korwinowie. VIII tablic barwnych. Kraków 1935. Skład gł. w Księg. S. Lisowskiego, Zakł. Graf. "Styl". 16d, s. 136, VI, [1], tabl. 8. brosz.
Uzupełniony ubytek przedniej okł., podklejone naddarcia przedniej okł., niewielkie ubytki grzbietu, mimo to stan dobry. Wydano 200 egz., ten nr 164.
1047.
KOSTEK-BIERNACKI Wacław – Szopka benjaminowska. Warszawa 1927. Nakł. Komitetu Wydawniczego. 4, s. 85, [6]. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Na stronie tyt. ekslibris J. Szajewskiego. Tekst szopki legionowej wystawionej po raz pierwszy na przełomie 1917/1918, dedykowanej w druku "ukochanemu Komendantowi". Na początku zdjęcia twórców szopki: autora tekstu i dwóch twórców lalek.
1048.
KRZECZUNOWICZ Kornel – Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. Praca zbiorowa. Red.: ... London 1983. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii. 8, s. [2], 333, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry.
1049.
[KRZYWICKI Ludwik]. Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa 1938. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 4, s. CXXXVI, 349, [2], tabl. 8. brosz.
Okł. lekko otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Tytuł również po francusku. Zaw. m.in.: Ludwik Krzywicki jaki inicjator w Polsce badań nad emigracją, Krzywicki jako historyk rozwoju gospodarczego, Ludwik Krzywicki jako teoretyk materializmu historycznego, Ludwik Krzywicki - badacz grodzisk litewskich, Ludwik Krzywicki - badacz pilkalni, Zasługi Ludwika Krzywickiego dla ludoznawstwa polskiego, Bibliografia prac Ludwika Krzywickiego.
L. Krzywicki (1859-1941) - socjolog, lewicowy działacz społeczny, publicysta, jeden z pierwszych polskich tłumaczy dzieł Marksa.
1050.
KRZYŻANOWSKI Stanisław – Dyplomy i kancelaryja Przemysława II. Studyjum z dyplomatyki polskiej XIII wieku. (Z 12 tablicami w fototypii). Kraków 1890. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 4, s. [2], 71, tabl. 12. opr. późn. ppł.
Podklejone marginesy pierwszych kart, niewielkie zaplamienia. Publikacja, która wraz z wcześniejszą pracą "Dyplomy Bolesława Wstydliwego" "stworzyła [...] nowoczesny, w zasadzie do dziś zachowywany wzorzec monografii z zakresu dyplomatyki" (PSB).
1051.
KSIĘGA jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928. Warszawa [1928]. Nakł. Zw. Prac. Więziennych R.P. 4, s. [4], [9]-332, [3], tabl. 8. opr. skóra z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. otarta, blok nieco nadpęknięty, poza tym stan dobry. Barwna okł. brosz. sygn.: "E. S.". Bardzo liczne ilustracje w tekście. Księga oprac. "pod redakcją  Komitetu X-ciolecia w osobach p.p.: Zygmunta Bugajskiego (przewodniczący), Edwarda Neymarka, Henryka Wapniarskiego, Stefana Dąbrowskiego, Hipolita Olszewskiego, Stanisława Turowicza, Tadeusza Ostrzeszewicza, Romana Sadowskiego, Wacława Gąsiorowskiego. Zaw. m.in.: X. Potocki 'Tradycje więziennictwa polskiego", S. Rajowski "Regulamin życia więziennego", Z. Bugajski "Czytelnictwo więzienne", W. Makowski "Zasady więziennictwa w przyszłym kodeksie karnym".
1052.
KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu pierwszego dziesięciolecia Odrodzonej Ojczyzny. Kraków 1931. Zw. Zrzeszeń Prac. Publ. Woj. Krak. 4, s. [8], 208, IV, 48, [1], tabl. 3. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. lekko otarta, rdzawe zaplamienia przy zszywkach, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Rola inteligencji w Narodzie i Państwie, Wspomnienia szefa Administr. PKL i K.Rz, Przyrodzone źródła sił i zdrowia Ziemi Krak.
1053.
KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 1-2. Wyd. IV. Warszawa 1901. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 337, [2], tabl. 5; [4], 316, [1], tabl. 4. razem opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Zaw. seria 1.: Królewicz Jan Kazimierz, Oblężenie Lwowa, Oblężenie Zbaraża, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod Beresteczkiem, Kostka-Napierski; seria 2: Proces Radziejowskiego, Pierwsze :Liberum Veto", Krwawe swaty, Czarna śmierć, Wyprawa Żwaniecka, Mieszczanin polski w XVII w.
1054.
KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 3. Wojna Moskiewska r. 1654-1655. Warszawa 1910. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. V, [2], 443. brosz.
Ubytki grzbietu, przednie wyklejki podklejone paskiem papieru, poza tym stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty.
1055.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. Londyn-Kraków 2019. [Nakł. autora]. 4, k. [1], 158, tabl. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 10 egz., ten nr 7. Zbroszurowany wydruk komputerowy. Wykaz ponad 1.000 nazwisk.
1056.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Z dziejów Kulczyckich. T. 2: XVIII-XXI w. Jubileusz 750 lat istnienia rodu. 1264-2014. Wydanie 2. poprawione i uzupełnione 2019. London-Sopot 2018. [Nakł własnym]. 4, k. [1], 302. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 20 num. egz., ten nr 7. Zbroszurowany wydruk komputerowy. Liczne ilustracje kolorowe i czarno-białe w tekście.
1057.
KULCZYCKI Ludwik – Anarchizm współczesny. Lwów 1902. Pol. Tow. Nakładowe. 8, s. XVI, 331, [2]. opr. bibliot. ppł.
Opr. otarta, papier miejscami zabrudzony, nieliczne dopiski i podkreślenia w tekście. Liczne piecz. wypożyczalni książek Anny Gumplowicz w Krakowie. Druga z prac autora (1866-1941) – socjologa i publicysty, współzałożyciela i autora prac programowych II Proletariatu.
1058.
[KULCZYCKI Ludwik]. M. M. [krypt.] – Z. S. R. R. rzeczywistość. Warszawa 1936. Wyd. Kwartalnika "Wschód". 8, s. 79. brosz.
Krawędzie okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Ze wstępu: "Ta broszura zawiera zebrane i nieco uzupełnione artykuły z kwartalnika 'Wschód', drukowane w ciągu lat 1934-1936 pod wspólnym tytułem 'Zamiast kroniki Z. S. R. R.'. Są to refleksje o charakterze przeważnie historyczno-kulturalnym, oparte jednak na materjale autentycznym, dostarczanym przez codzienną kronikę życia sowieckiego i ostatnie wydarzenia w Z. S. R. R.".
1059.
KULTURA staropolska. Kraków 1932. Polska Akademia Umiejętności. 8, s. VI, [2], 752. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz., futerał kart., obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, stan dobry. Piecz. Oprawa Roberta Jahody (piecz. ma tylnej wyklejce). Publikacja prezentuje plon zjazdu im. Jana Kochanowskiego zorganizowanego przez PAU w 400-lecie urodzin poety. Wygłoszone referaty prezentowały panoramę kultury polskiej Złotego Wieku. Najwybitniejsi uczeni Polski międzywojennej piszą o różnych dziedzinach życia XVI wieku, m.in.: Fr. Bujak o polityce gospodarczej, St. Kutrzeba o życiu społecznym, St. Estreicher o kulturze prawniczej, A. Brückner o reformacji i wpływie kultury polskiej na kraje sąsiednie, K. Piekarski o książce w Polsce XV i XVI wieku, St. Tync o szkolnictwie i wychowaniu, J. Krzyżanowski o poezji polskiej, St. Komornicki o kulturze artystycznej, K. Dobrowolski o umysłowości i moralności społeczeństwa staropolskiego, a M. Bałaban o umysłowości i moralności żydostwa polskiego. Książka zaopatrzona w szczegółowy indeks osób i miejscowości.
1060.
KUTRZEBA Stanisław – Historya rodziny Wierzynków. [Kraków 1899]. 4, s. [29]-86, tabl. genealog. 1. opr. wsp. ppł.
Załamania narożnika jednej karty, stan dobry. Wyimek z "Rocznika Krakowskiego", t. 2. Odręczna dedykacja autora.
1061.
[KUTRZEBA Stanisław] – [Koronacya królów polskich w XV i XVI stuleciu]. [Kraków 1908]. 8, k. [12]. karty luzem.
Papier pożółkły. Odbitka korektorska (?) artykułu S. Kutrzeby drukowanego w "Kalendarzu J. Czecha" na rok 1909. Tekst wydrukowano bez tytułu, po tekście krypt. autora "St. K.". Zachowana dodatkowa karta z odręcznym tytułem artykułu, napisanym zapewne ręką autora.
1062.
LAM Stanisław – Książę Józef Poniatowski. (Dzieje i pieśń). Lwów [po tekście 1913]. Nakł. Tow. im. P. Skargi. 8, s. 102, [1], tabl. 7. opr. oryg. pł. zdob., oryg. futerał kart., górne obcięcie złoc.
Niewielki ubytek futerału, poza tym stan dobry. Piecz.
1063.
LASOCKI Wacław – Wspomnienia z mojego życia. Przygotowali do druku M. Janik i F. Kopera. T. 1-2. Kraków 1933-1934. Nakł. Gminy m. Krakowa. 8, s. [2], XVIII, [4], 495, [2], tabl. 56; 362, [1], tabl. 26. opr. ppł. z epoki.
Skrzypek 928. Stan dobry. T. 1: W kraju, t. 2: Na Syberji. Autor, "syn właściciela ziemskiego z powiatu żytomierskiego, pojmany na rozwożeniu 'złotych hramot' skazany do ciężkich robót na całe życie, po amnestii 1866 roku pomieszkiwał jakiś czas w głębi Rosji" (T. Bobrowski "Pamiętniki"). "Pamiętniki, zgodnie z jego [autora] życzeniem, ukazały się w 10 lat po jego śmierci [...]. Obejmują bogaty materiał historyczny, obyczajowy, literacki i ikonograficzny odnoszący się do okresu dzieciństwa, lat szkolnych, uniwersyteckich i pobytu Lasockiego na Syberii" (PSB). Wydanie ilustrowane 190 fot. Materiały źródłowe, indeksy.
1064.
LATINIK F[ranciszek Ksawery] – Bój o Warszawę. Rola Wojskowego Gubernatora i I-szej armji w bitwie pod Warszawą w 1920 r. Bydgoszcz [1931]. Nakł. autora. 16d, s. 56, mapy 3. brosz.
Skrzypek 3541. Okł. Nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Wspomnienia aktywnego uczestnika wydarzeń.
1065.
LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. Warszawa 1828. Druk. XX. Piiarów. 8, s. 403, [5], tabl. 7. brosz.
Hleb 131. Drobne zażółcenia papieru, stan dobry. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Klasyka polskiej historiografii prawniczej.
1066.
LEPSZY Leonard – Lud wesołków w dawnej Polsce. Kraków 1899. Nakł. autora. 8, s. [4], 116. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco pożółkłe i nadkruszone na krawędziach. Zaw. m.in.: Przeżytki pogaństwa w obrzędach i zwyczajach, tudzież humor ludowy, Żacy i rybałci w roli wesołków, Wesołkowie z zawodu, Igrcy i gędziebni, Konik zwierzyniecki jako chwistowska igraszka, Błazny.
1067.
[LESZCZYŃSKI Jan Tomasz] – Kilka słów o doczesnéj władzy papieża. Upominek dla katolików. Kraków 1860. Czcionkami "Czasu" [wyd. Zygmunt Golian]. 8, s. 83, [5]. opr. wsp. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr.
Podklejone ubytki okł. brosz., na grzbiecie naklejki inwentarzowe, liczne piecz. dublet bibliot., poza tym stan dobry. Na karcie tyt. piecz. "J. Dietl". Nieczęste.
J. T. Leszczyński (imię zakonne: Prokop, 1812-1895) – polski kapucyn, pisarz, teolog, mariolog, animator odnowy życia religijnego na terenach Królestwa Polskiego, autor lub tłumacz ponad stu prac duchowościowych, hagiograficznych, dewocyjnych i eklezjologicznych. (Wikipedia).
1068.
LEWICKI Stanisław. Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do historji Odrodzenia Polski. Łuków 1931. Druk. Wydz. Powiatowego. 8, s. 135, [1]. brosz.
Skrzypek 968. Okł. lekko nadkruszone i odbarwione, wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Dublet. bibliot. (piecz.). Ze wstępu: "przebieg sprawy o wykłady po polsku religji w szkołach na Podlasiu".
1069.
LICHOCKI Filip – Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794. Wyd. II. Kraków 1891. Nakł. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. 97, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Maliszewski 714; Gruca 11. Stan dobry. Piecz. F. Lichocki (1749-1806) zaczął pisać pamiętnik w czasie insurekcji kościuszkowskiej i doprowadził go do ostatnich dni kwietnia 1794. Pamiętnik nie posiada wartości dla dziejów powstania, jednakże maluje fragmentaryczny obraz miasta i ludzi tej epoki. Był często uważany za sfałszowany, do czasu odkrycia jego rękopisu przez K. Bartoszewicza ok. 1908.
1070.
LIGURTI Silvestro – Storia della Polonia dal tempo dei Sarmati sino ai di nostri compilata dall'ab. ... e publicata in continuazione al Compendio della storia universale del sig. conte di Segur. T. 1-2. Milano 1825. Presso A. F. Stella e Figli. 16, s. 207, [1], tabl. 3; 223, [1], tabl. 3. razem opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia i za żółcenia kart wewnątrz. Historia Polski od czasów najdawniejszych do współczesnych. Ukazało się jako t.122-123 cyklu "Compendio della storia universale". Na tabl. m.in. portret Jana III Sobieskiego, bitwa pod Warną, ubiory polskie.
1071.
LIKOWSKI Edward – Unia brzeska (r. 1596) opowiedziana przez ks. ... Wyd. II przejrzane i poprawione. Warszawa 1907. Bibliot. Dzieł Chrześc. 8, s. XVII, [1], II, 355, [1]. opr. ppł. z epoki. Bibliot. Dzieł Chrześc., [zesz. 75 i 76].
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Podpis i piecz. własn. Na początku obszerna bibliografia tematu, na końcu skorowidz.
1072.
[LIMANOWSKI Bolesław] – Historja ruchu narodowego od 1861 do 1864 r. T. 1-2. Lwów 1882. Księg. Polska. 8, s. 183, [1]; 266, [1]. razem opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, ślad po naklejce na grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. Rozszerzone i opatrzone aparatem naukowym teksty wykładów, jakie Limanowski wygłosił w Genewie w końcu 1881. "Ukazały się najpierw anonimowo, ze względu na cenzurę austriacką, we Lwowie [...]. Była to pierwsza historia powstania pisana w duchu apologii 'czerwonych'" (PSB).
1073.
LISTA adresowa filistrów i członków czynnych korporacji Welecji. Warszawa, XI 1924. 4, s. 19. or. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz. Wykaz ponad 300 żyjących i 130 zmarłych członków Korporacji Akademickiej Welecja, oraz kilkudziesięciu kandydatów. Korporacja powstała w 1883, działa do dziś; jest jedną z najstarszych tego typu organizacji w Polsce.
1074.
LODZINSKI Boleslav, GRABOVSKI T. St. – Tadeuš Koscjuško. Sofija [1917?]. Red. "Polskija Bjuletin". 8, s. 40, 31, [1]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. Izdanie na Polskoto Bjuro na Pečata, br. 7.
Egz. obcięty przez introligatora, stan dobry. Bułgarska publikacja poświęcona T. Kościuszce, zawierająca dwa artykuły: "Koscjuško prv vožd na vzraždašta se Polša" i "Koscjuško i idejata na demokratizma i nezavisimostta v Polša". Ilustracje w tekście.
1075.
LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. Roma [1930]. Scuola Tipografica Pio X. 8, s. IV, 384. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okl. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Zaw. m.in.: Dzieje środowiska narodowego, Dyplomacja, Pielgrzymstwo naukowe od XVI-XVIII wieku, Pielgrzymstwo i podróżnictwo, Sztuka.
1076.
LOUIS Józef Wawel – Okruszyny historyczne zbierane po dawnych aktach, archiwach i dziennikach przez ... Serya 1. Z 4 rycinami. Kraków 1898. Druk. "Czasu". 8, s. [4], 113, [2], tabl. 4. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Mieczysława Dunin Wąsowicza. Zaw. m.in.: Wojskowa reprezentacja Galicyi po pierwszym rozbiorze, Podpułkownik K. Larisch, Zginął jak Berek pod Kockiem.
1077.
LUTOSŁAWSKI Wincenty – Jeden łatwy żywot. Warszawa 1933. F. Hoesick. 16d, s. VIII, 351. opr. pł. z epoki.
Skrzypek 1038. Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Wydano 1.100 egz., ten nr 338 z podpisem autora. Wklejona przednia część obwoluty ze zdjęciem autora. "Autobiografia znanego filozofa" (Skrzypek). Zaw. m.in.: Domowe wychowanie, Politechnika, Uniwersytet Dorpacki, Zakopane i Dorpat, Małżeństwo, Londyn, Kazań, Ameryka, Londyn i Drozdowo, Hiszpanja, Kraków, Lozana [!] i Genewa, Warszawa, Tułaczka, Kuźnica, Wilno, Francja.
1078.
ŁOZIŃSKI Bronisław – Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. Z przedmową i pod kierunkiem Wacława Tokarza. Wyd. Walery Łoziński. Z podobizną autora i siedmioma częścią barwnemi rycinami. Lwów 1913. Nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. XXII, 436, tabl. 8. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Z historyi Stanów galicyjskich, Proces kryminalny K. Szajnochy, Z teki M. Kraińskiego, Galicya w roku 1846, Sprawa kryminalna A. Fredry o zdradę stanu.
1079.
MACKIEWICZ (Cat) Stanisław – Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. [Warszawa], VII 1958. Inst. Spraw Międzynarodowych. 4, s. 347. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Przedruk wydania emigracyjnego z 1941 metodą powielaczową wykonany przez Zakład Historyczny Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie do użytku wewnętrznego. Na karcie tyt. dane wydawnicze z oryginału (Londyn, M. I. Kolin).
1080.
MACKIEWICZ Stanisław – Kropki nad i. Warszawa 1927. Nakł. "Słowa". 16d, s. [6], 134. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. na przedniej okł. Felietony polityczne. Ze wstępu: "Rozdział pierwszy poświęcony jest analizie obecnego systemu naszej polityki zagranicznej. Dochodzę tu do zupełnie pesymistycznych wniosków [...]. Rozdział drugi [...] metodą rzuconych szkiców w różnych dziedzinach myśli politycznej ma zilustrować różnice myślenia, które zachodzą pomiędzy Polakami przedwojennymi, a powojennymi [...]. Wreszcie rozdział trzeci precyzuje zadania, które wykonać musi pokolenie Niepodległej Polski".
1081.
MALICKI Juljan K. – Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Z przedm. Antoniego Boguckiego. Pod egidą Komisji Kult.-Ośw. P.O.W. Warszawa 1936. Zakł. Graf. "Antiqua". 8, s. [6], V, [1], 546, [5], tabl. 16, tabela rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Na dużej tablicy rozkł.: "Tablica poglądowa Władz Ustawodawczych i Wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej". Zaw.: Sejmowładztwo. Sejm Konstytucyjny 19-1922, Pierwszy Sejm Ordynaryjny 1922-1927, Epoka Piłsudskiego, Drugi Sejm Ordynaryjny 1928-1930, Trzeci Sejm Ordynaryjny 1930-1935. Nieczęste.
1082.
MALINOWSKI M[aksymilian] – Włościańskie stowarzyszenia rolnicze w różnych krajach. Warszawa 1898. Skł. gł. Księg. M. A. Wizbeka. 16d, s. 68. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielki ubytek papieru okleinowego na tylnej okł., stan dobry. Piecz. biblioteki Leopoldów w Rzepiszewie.
1083.
MARCHLEWSKI J[ulian] B. – Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem. Lwów-Warszawa 1903. Polskie Towarzystwo Nakładowe, Księg. T. Paprockiego i Ski. 8, s. [4], III, [1], 389, [3]. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, niewielki ubytek górnej krawędzi grzbietu, podklejony ubytek karty tyt. "Pierwsza marskistowska analiza współcześnie zachodzących procesów społecznych, narodowych i ekonomicznych w zaborze pruskim [...], po dziś zachowała ona duże walory poznawcze" (PSB z 1974).
1084.
MARCZEWSKI M[arcin] – Obchodzenie się z koniem wojskowym. Warszawa 1919. Księg. Wojskowa. 16, s. 27, [2]. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Instrukcja nr W.-9.
1085.
MARX Karol – Walki klasowe we Francji 1848-1850. Z przedmową Fryderyka Engelsa. Z oryginału niemieckiego przeł. Henryk S. Kamieński. Warszawa 1907. W. Raabe. 16d, s. [4], 182. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz.
1086.
MATUSZCZAK I[gnacy] – Uniforms of the Polish Army 1740-1939. [Wielka Brytania? 197-?]. 15,5x11 cm, tabl. 12, oryg. koperta.
Stan bardzo dobry. Komplet 12 pocztówek z barwnymi rysunkami przedstawiającymi mundury wojska polskiego. Poszczególne dotyczą okresów: 1740, 1776, 1792, 1794, 1808, 1812, 1815, 1830, 1863, 1-st World War, 1920, 1939. Na odwrocie nadruk "Post Card".
1087.
MATUSZEWSKI Ignacy – Czy Anglja gwarantowała granice Polski. Pamięci Józefa Becka. Jerozolima 1945. Wyd. Zw. Pracy dla Państwa. Druk. "Gesher". 16d, s. 48. opr. ppł. z zach. okł. brosz.
Polonica 9808. Stan dobry.
1088.
MATWIJOWSKI Leon – Prawo ormiańskie w dawnej Polsce. Lwów [1939]. Druk. "Ekonomia". 8, s. 98. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, podklejone naddarcie przedniej okł., niewielkie ubytki narożników przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Źródła prawa ormiańskiego w Polsce, Ustrój Ormian w Polsce, Sądownictwo ormiańskie, Prawo prywatne, Prawo karne, Prawo procesowe.
1089.
MEJBAUM Wacław – O tron Stanisława Augusta. Lwów 1918. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. [4], 261, [3]. opr. nieco późn. ppł.
Wyklejki nieco pofałdowane, poza tym stan dobry. Zaw.: Generał pruski w Grudziądzu, Odwrót Branickiego, Marcin Lubomirski, Z zabiegów o detronizacyę Stan. Augusta, Polityka księcia Kaunitza a Konfederacya barska, Austrya wobec zamachu na Stan. Augusta. Indeks nazwisk na końcu.
1090.
MERWIN Bertold – Mit den polnischen Legionen in der Karpathen 1914. München 1915. Georg Müller. 16d, s. 175, [1], tabl. 20. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla prezesa NKN Władysława Leopolda Jaworskiego, podpis własn. tegoż na stronie tyt. Niemiecki przekład książki "Legiony w Karpatach 1914".
1091.
MŁOCKI Alfred – Księga wspomnień. Wydana przez Agatona Gillera i Piotra Zbrożka. Paryż 1884. Druk. A. Reiffa. 16d, s. LXXX, [2], 420, tabl. 1. opr. nieco późn. ppł., obcięcie barwione.
Maliszewski 18332. Pierwsze karty podklejone, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw. obszerny życiorys autora oraz m.in.: Wspomnienie moje z czasów wszechwładzy W.Ks. Konstantego [...] i z powstania 1830/31 r., Rok 1836 w Krakowie.
1092.
MONDALSKI Wiktor – Ostojacy. Lwów 1916. Księg. Gubrynowicza i Syna. 16, s. 123, [2], tabl. 6. brosz. Wydawnictwo: "Książki z Pola", nr 1.
Maliszewski 4222. Stan dobry. Dzieje szwadronu ułanów rtm. Ostoja-Zagórskiego działającego na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Wołyniu. Zaw. m.in.: Z wojennych wywczasów, Ułani Ostoji, Organizacya dywizyonu, Wjazd do Lublina, Śmierć Pruszyńskiego, Przygody ułana, Na leże zimowe.
1093.
MORAWSKI Szczęsny – Arjanie polscy. (Z 8-ma rycinami). Lwów 1906. Nakł. autora. 8, s. XXVII, [5], 564, tabl. 8. opr. pł. z epoki.
Grzbiet spłowiały, niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. "Książka 'Arianie polscy', wydana niedbale, z dużymi skrótami (4 tomy rękopisów [...]), ukazała się jako dzieło pośmiertne [...], stając się [...] w swej zasadniczej, źródłowej warstwie rewelacją historyczną [...] czyta się wszystko z największym zajęciem [...]. Dzieło nie straciło dotąd swej wartości i urzekającego wpływu, stanowiąc pozycję klasyczną dla poznania losów antytrynitaryzmu na Pogórzu Karpackim" (PSB).
1094.
MORIOLLES [Alexandre] de – Pamiętniki hrabiego ... o emigracyi, Polsce i dworze wielkiego księcia Konstantego (1789-1833).  Z drugiego wydania francuskiego tłóm. Zofia Przyborowska. Warszawa 1902. Druk. A. T. Jezierskiego. 16d, s. 159. opr. nieco późn. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 255.
Maliszewski 1342. Margines jednej karty z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Piecz. i ekslibris S. Porembalskiego.
1095.
MOSŠEG Ignati – Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy. Warszawa 1931. Wyd. Instytutu Wschodniego. 8, s. VII, [1], 172, [3], tabl. 7. brosz.
Stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Piecz. Druk z niewydanego rękopisu, przedmowa S. Siedleckiego. Zaw. m.in.: Wiadomości historyczne o narodach Wschodu Europy: Komowie-Wotiacy, Czeremisi, Mordwini; Położenie narodów podbitych za carów: Zniszczenie fizyczne, Niszczenie przez pobór do wojska, Kozacy, Niewolnictwo, Niszczenie obyczajów narodowych; Okres bolszewicki: Głód jako środek wytrzebiania narodów podbitych, Oświata ludowa i język macierzysty.
1096.
MOŚCICKI Henryk – Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. T. 1: 1772-1800. Z 165 ilustracjami w tekście, 2 barwnemi tablicami i mapą trzech rozbiorów Polski. Wilno [1910]. Nakł. "Kurjera Litewskiego". 4, s. [4], 476, tabl. 2, mapa 1. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie nadpękniecie dolnej części grzbietu, stan dobry. Podpis własn. Z zapowiedzianego t. 2 ukazały się tylko dwa zeszyty (tu niedołączone) w l. 1913-1914. Nieczęste.
1097.
NAGÓRSKI Zygmunt [Julian], senior – Wojna w Londynie. Sześć ilustracji. Paryż 1966. Księg. Polska. 8, s. 357, tabl. 6. brosz.
Stan dobry. Na okł.: "Wspomnienia 1939-1945". Zaw. m.in.: Przed samą wojną, Rumunia, Paryż, Rozmowy z Sikorskim, Tworzenie NIK, Uniwersytet Polski Zagranicą, Anglia, Kryzys rządowy, Tragedia Garlińskiego, Pakt Sikorski-Majski, Ludzie z Rosji, Polacy w Persji, Wizyta u amb. Raczyńskiego, Katyń i zerwanie stosunków przez Sowiety, Rozmowa z Chińczykami, Antysemityzm w wojsku, Mikołajczyk w Moskwie, Upadek powstania, Dzień zwycięstwa w Londynie, Aresztowanie przywódców podziemia. Na końcu indeks nazwisk.
1098.
The NAZI Kultur in Poland by several authors of necessity temporarily anonymous. London 1945. Published for the Polish Ministry of Information by His Majesty's Stationery Office. 8, s. XII, 220, tabl. 12. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, tylna okł. obca, przednia otarta i zaplamiona, rozprasowane załamania narożników, zaplamienia wewnątrz, jedna karta z podklejonymi niewielkimi ubytkami. Piecz. Na przedniej okł. nadruk: "Written in Warsaw under the German Occupation". Wg M. Danielewicz-Zielińskiej ("Szkice o literaturze emigracyjnej", Paryż 1978, s. 77-78) redaktorem tomu był Wacław Borowy przy współpracy S. Lorentza i S. Sawickiej. Tom poświęcony polityce kulturalnej (i nie tylko) władz okupacyjnych na ziemiach polskich. Zaw. m.in.: The Roman Catholic Church, The Protestant Churches, Libraries, Archives, Museums and Collections, Warsaw Castle, Bookshops and Publishing, The Press, The Theatre, Literature, Art, The Film.
1099.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Doba obecna w Królestwie Polskiem. Kraków 1905. Red. miesięcznika politycznego "Wyzwolenie". 16d, s. [4], 165, [1]. brosz.
Stan dobry. "Książka propagowała społeczny i narodowy program PPS, lecz polemizowała ze stanowiskiem PPSD w sprawie stosunku do Rosji. Np. o I. Daszyńskim Niemojewski twierdził, że 'rzuca zarzewie nieufności między pogodzoną rewolucję polską i rosyjską i proponuje właściwie czwarty rozdział Polski" (PSB).
1100.
[NIEWIADOMSKI Eligiusz]. KIJEŃSKI Stanisław – Proces Eligjusza Niewiadomskiego o zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w dniu 16 grudnia 1922 r. [...]. Specjalne sprawozdanie stenograficzne [...]. Opracował i wydał ... Wyd. II popr. [...]. Warszawa 1923. Skł. gł. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 112. opr. ppł. z epoki.
Podpis własn. Stan dobry.
1101.
[NIEWIADOMSKI Eligiusz]. URSTEIN Maurycy – Eligjusz Niewiadomski w oświetleniu psychjatry. Warszawa 1923. Druk. "Rola". 16d, s. 101, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte i nieco zaplamione. Sylwetka psychologiczna zabójcy prezydenta Narutowicza sporządzona na podstawie lektury stenogramu procesu sądowego.
1102.
NIEWIADOMSKI Eligjusz – Kartki z więzienia. Poznań 1923. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. 4, s. 38. brosz.
Skrajne strony nieco pożółkłe i zakurzone. Zbiór przemyśleń zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza spisany w celi więzienia mokotowskiego w oczekiwaniu na wykonanie zasądzonej kary śmierci. Egzekucję wykonano 31 I 1923. Przed tekstem portret autora z podpisem: "Poległ 31. I. 1923 R.".
1103.
NITOBÉ Inazo – Bushido, duch Japonii. Lwów-Warszawa 1904. Księg. H. Altenberga, Księg. p. f. E. Wende i Sp. 16d,s . [4], VIII, 117, [2]. opr. oryg. pł. zdob. Wiedza i Życie, seria 3, t. 3.
Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Bushido jako system etyczny, Prawość i sprawiedliwość, Prawda i prawdomówność, Honor, Wychowanie samuraja, Instytucya samobójstwa i zemsty, Miecz duszą samuraja, Wychowanie i stanowisko kobiety.
1104.
OBOWIĄZKI Dowódcy pułku, bataljonu, kompanji, Sierżanta sztabowego, Drużynowego, Podoficera broni, kuchennego, magazynowego, Furjera. Wyd. II. Warszawa 1919. Min. Spr. Wojsk., Departament Mobilizacyjno-Organizacyjny, Sekcja Regul. i Wyszkolenia, Księgarnia Wojskowa. 16, s. 87, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan ogólny dobry. Piecz. i podpis własn., dublet bibliot. Instrukcja nr P. 4.
1105.
[OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo Niemowa *** [pseud.] – Podnieśmy ją wzwyż. T. 1: Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. Kraków 1938. Nakł. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s. 447. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Brak karty tyt. Ekslibris F. Siedleckiego. Następne tomy nie ukazały się. Zaw. m.in.: Armia Czerwona ZSRR; Wodzowie czerwonej armii; Kulisy procesu Tuchaczewskiego; Armia Trzeciej Rzeszy i jej uzbrojenie; Czy Niemcy uderzą na Polskę?; Nowoczesne narzędzia wojenne naszych sąsiadów.
S. Ołpiński (1898-1944) - "aferzysta [!]" (PSB), korespondent (z ramienia niemieckiego MSZ) Europ-Presse; ogłosił anonimowo książkę (tu prezentowaną) "będącą amalgamatem frazeologii patriotycznej i informacji dotyczących sił armii europejskich; książka ta została przez władze skonfiskowana" (PSB), część nakładu pozbawiona kart tytułowych trafiła na rynek.
1106.
[OŁPIŃSKI Stefan]. Stefan Osten [pseud.] – Z krwawej Hiszpanii. Kraków 1937. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s. 80. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, okł. lekko zażółcone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Reportaże z wojny domowej w Hiszpanii. Na przedniej okł.: "Adiutantka 'La Possionaria' - Giza Loratti zwana 'Czerwona Carmen' w drodze na inspekcje oddziału milicjantek".
1107.
ORKAN Władysław – Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę 1915. Kraków 1916. Centr. Biuro Wydawnictw NKN. 8, s. 124. tabl. 17. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Maliszewski 4241; NKN 29. Otarcia okł., ślad zawilgocenia górnego marginesu kart. Odręczna dedykacja autora. Okładka i ilustracje Leona Czechowskiego. "Literacki pamiętnik z życia, walk i marszów 4-go pułku Leg. Pol. od wyruszenia w pole z Piotrkowa aż do wkroczenia na Litwę" (NKN).
1108.
PAJĄK Józef – Zadania służby zdrowia w obronie przeciwlotniczej biernej (O. P. L.). Brześć n/B 1931. Szefostwo Sanitarne O. K. IX. 8, s. [4], 77. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Podpis własn. Maszynopis powiel.
1109.
PATELSKI Józef – Wspomnienia wojskowe ... z lat 1823-1831. Wydał i przypisami opatrzył B[ronisław] G[embarzewski]. Wilno 1914. Bibljot. Pamiętników. 8, s. 212, portret 1. opr. późn. pł.
Maliszewski 1406. Brak karty przedtyt., podklejenia karty tyt. w grzbiecie, miejscami zaplamienia. Pierwsze wyd. ukazało się w Krakowie w innej redakcji pt. "Opowiadania kapitana Patelskiego" (1880).
1110.
PAWLIK Tadeusz – Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. Warszawa 1930. Wojsk. Inst. Nauk.-Badawczy. 8, s. 62, szkiców luzem 8. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry.
1111.
PAWŁOWSKI Bronisław – Setna rocznica powstania listopadowego 1830-1930. Poznań 1930. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. 16d podł., s. 135. brosz.
Napis tytułowy na przedniej okł. nieco zatarty, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście.
1112.
PAWŁOWSKI Bronisław – Somo-Sierra. Lwów 1934. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 38, [2]. brosz. Bibljot. Szkoły Powszechnej, z cyklu: Słynne bitwy polskie, nr 83.
Stan dobry.
1113.
PAWŁOWSKI Bronisław – Wojsko polskie. Warszawa-Poznań [1919]. Nakł. Bibliot. Dzieł. Wyb. i Księg. św. Wojciecha, 8, s. 62, [1]. brosz.
Okł. nadkruszone, zażółcone i nieco zabrudzone, niewielki ubytek tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Ukazało się w cyklu: " Co to jest Polska? Wydawnictwo zeszytowe pod red. prof. Henryka Mościckiego, [nr] 7 i 8. Zaw. rozdziały: Rycerstwo piastowskie, Wojska zaciężne, Okres największego rozwoju siły zbrojnej, Okres upadku siły zbrojnej, Reformy Sejmu Wielkiego, Insurekcja Kościuszki, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe.
1114.
[PIERWSZY]. 1 Pułk Pancerny w walce. Od Caen po Wilhelmshaven. Bruges, 19 VIII 1945. The Saint Catherine Press. 8, s. 55, [1], tabl. 2, mapy 3. brosz.
Okł. nieco otarte. Tytuł okładkowy, na s. 3: "W dniu święta pułkowego". Zaw. m.in.: Dziewięć miesięcy walk 1. Pułku Pancernego, Operacja Falaise, Pościg, Oparecja Gandawa, Operacja Antwerpia, wykazy osobowe.
1115.
[PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE]. 50-lecie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. Praca zbiorowa. Londyn 1970. Wyd. staraniem Koła 16. Pułku [...]. 8, s. 276, [1]. brosz.
Stan dobry. Wyd. 200 egz. Ilustracje w tekście. Wstęp gen. Ludwik Kmicic-Skrzyński.
1116.
PIŁSUDSKI Józef – Poprawki historyczne. Warszawa 1931. Instytut Badania Najnowszej Historji Polski. 8, s. 100, II, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Siedleckiego. Zaw. dwa zasadnicze artykuły zawierające uwagi do pamiętników Ignacego Daszyńskiego i Leona Bilińskiego.
1117.
PISTOR Jan Jakób – Memorjał o rewolucji polskiej 1794. Z francuskiego przetłumaczył, wstęp, uwagi i uzupełnienia dołączył Bronisław Pawłowski. Warszawa 1924. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. [4], XI, [1], 207, [1], mapy 3. opr. nieco późn. ppł. Bibljot. Historyczno-Wojskowa, t. 4.
Stan dobry.
1118.
PODRĘCZNIK saperski. Zesz. 1-2, 4, 6-7. Palestyna 1944. Sekcja Wydawnicza A[rmii] P[olskiej na] W[schodzie]. 16d, s. 128, tabl. rozkł. 1; 32; [4], 139, tabl. rozkł. 14; 69, tabl. rozkł. 19; 150. razem opr. oryg. ppł.
Polonica 12299 i 21747 (tylko zesz. 1). Otarcia okł., miejscami zaplamienia. Do kompletu brak zesz. 3 i 5. Zeszyty w oryg. okładkach ppł., przewiązane w grzbiecie sznurem. Tytuł okł.: "Podręczniki saperskie". Podręcznik saperski przeznaczony do użytku służbowego. Zesz. 1: Tabele matematyczne i techniczne, zesz. 2: zasady działania saperów dywizyjnych w polu, zesz. 4: Mosty, zesz. 6: Niszczenia, zesz. 7: Pułapki, miny i pola minowe. Nieczęste.
1119.
POLENS Schicksale seit 1763 bis zu dem Augenblicke, wo es sich für unabhängig erklärte. Paris 1831. August Didot. 16d, s. X, 174. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru.
1120.
POLES in America. Their Contribution to a Century of Progress. A Commemorative Souvenir Book compiled and published on the occasion of the Polish Week of Hospitality, July 17 to 23. A  Century of Progress International Expositon 1933. Chicago [1933]. Polish Day Association. 4, s. 263, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. nieco otarta, stan ogólny dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Piecz.: "Dar Rady Polonii Amerykanskiej". Ilustracje w tekście.
1121.
POLSKA idea imperialna. [Oprac.] zespół "Polityki". Warszawa 1938. Polityka. 8, s. 86. brosz.
Stan dobry. Piecz. dublet bibliot. Po wstępie podpisany w imieniu wydawnictwa Jerzy Giedroyć (który od 1936 był wydawcą "Polityki", kontynuatorki ukazującego się od 1930 "Buntu Młodych").

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - najstarsza, pionierska organizacja promująca ideę sportu i wychowania fizycznego w Polsce działająca do dzisiaj. Założona 7 II 1867 we Lwowie. Jako pierwsze poza Lwowem zawiązały się w 1884 gniazda - filie w Tarnowie i Stanisławowie. Towarzystwo działało także po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojennym. W 1892 powstała jednolita organizacja o nazwie "Związek Sokolstwa Polskiego" z siedzibą we Lwowie. Następne oddziały zaczęto otwierać w Inowrocławiu (1884), Poznaniu, Bydgoszczy (1886), w Królestwie Kongresowym, na Kresach, Rosji i Małopolsce (po 1905). Po Zlocie grunwaldzkim tworzyły się drużyny sokole-wojskowe oraz patronatem objęto organizacje skautowe.
1122.
ĆWICZENIA wspólne. Lwów 1906. Związek polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich. 8, s. [2], VI, 148. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Okł. lekko zaplamione, stan dobry. Podpis własn. Zaw. dwie prace: Antoni Durski "Układ ćwiczeń wolnych na miejscu" i Jan Durski "Lekcye praktyczne ćwiczeń wspólnych, ciążkami i laską. Podręcznik do użytku nauczycieli Towarzystw sokolich. Wyd. II. illustrowane". Nieczęste
1123.
DURSKI Antoni – Zakres materyału ćwiczebnego dla dorostu sokolego. Oprac. szczegółowo zna zlecenie Komisyi reformy metody gimnastycznej ... Lwów 1908. Związek polskich gimnast. Towarzystw sokolich. 8, s. 20. brosz.
Okł. zakurzone, niewielkie załamania kart. Piecz. Dla najmłodszych grup polecane są m.in. gry wolne: łapanka, pytka, wyścigi na krótką metę, piłka katulana w rozkroku, rzucanka dętą piłką. Starszym proponuje się ćwiczenie (bynajmniej nie logopedyczne) rząd żerdzi, oraz skłon napięty trwały.
1124.
HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia I. na drabinie poziomej, pionowej i skośnej, II. kółkach, krążniku i drabinkach chwiejnych. Napisał ... do użytku polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich. Lwów 1909. Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. 8, s. 19. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Zwieszenia leżąc, Wywijania, Wspierania, Wymyki, Wstępywania, Kołowroty, Ćwiczenia w huśtaniu, Krążenia w podporze.
1125.
HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia z oporem współćwiczących. I. Ćwiczenia z oporem, II. a) Mocowania wolne, b) Mocowania przyborami, III. Zapasy. Opracował ... do użytku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. Wyd. I z illustracyami. Lwów 1906. Związek Polskich Gimn. Tow. Sokolich. 8, s. 38. brosz.
Przednia okł. zaplamiona. Podpis własn. .
1126.
TYSZECKI Teofil – Ćwiczenia towarzyskie. Igrzyska jednostek i towarzyskie, Ćwiczenia tow. w skokach, Ćwiczenia w podnoszeniu, dźwiganiu i rzucaniu towarzyszy. Oprac. ... do użytku polskich gimnast. Towarzystw sokolich. Lwów 1896. Związek pol. gimnastycznych Towarzystw sokolich. 16d, s. 52. brosz. Związek polskich gimnastycznych Towarzystw Sokolich, [t.] 7.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Pochody i poskoki, Woltyże, Wytrzymania, Skoki towarzyskie wolne, Jeden podnosi dwu. Najbardziej frapujący rozdział: Ćwiczenia w rzucaniu towarzyszy. Nieczęste.
PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół". Organ Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. Lwów. Red. E. Epler. 4.
Czas. BJ 6, 579. Okł. i grzbiety nieco otarte. Zapiski inwentarzowe. Czasopismo wychodziło od 1881 do 1939, początkowo we Lwowie, później w Warszawie i ponownie we Lwowie.
1127.
R. 15: 1895. s. [4], 148. opr. ppł. z epoki.
Nadpęknięcie grzbietu, miejscami zaplamienia kart. Piecz. Do kompletnego rocznika brak nr. 2 i 11.
1128.
R. 16: 1896. s. [4], 168. opr. ppł. z epoki.
Zaplamienia grzbietu. Do kompletnego rocznika brak nr. 8.
1129.
R. 25: 1905. s. [4], 100. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco wygięte, nieznaczny ubytek grzbietu, drobne zaplamienia. Do kompletnego rocznika brak nr. 11.
1130.
R. 26: 1906. s. [4], 120. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie ubytki grzbietu. Piecz. Kompletny rocznik zaw. 12 comiesięcznych numerów.
* * *
1131.
POWSTANIE listopadowe. L'Insurrection de Novembre. The Novembre [!] Insurrection. 1830-1930. Lwów 1931. Komitet Redakcyjny z inicjatywy Józefa Lachowskiego. 4, s. 400. opr. oryg. pł. zdob.
Przednia okł. lekko otarta, stan dobry. Oprawa wydawnicza Edwarda Zimnego ze Lwowa. Zaw. m.in.: Czem było Powstanie Listopadowe, Walerjan Łukasiński, Nasze wojny z Rosją, Europa i Polska przed r. 1830, Emilja Plater, Losy Podchorążych po r. 1830, Prasa Powstania Listopadowego, Kaliszanie w r.1 831, Uczestnicy Powstania wykluczeni z amnestji, Kobiety w Powstaniu, Błędy Powstania Listopadowego, Wzięcie armat, Posterunek na stracenie, Pułk czwarty. Liczne ilustracje w tekście.
1132.
POWSZECHNA służba wojskowa. Tekst i wyjaśnienie prawa o powszechnej służbie wojskowej, uchwalonego przez pierwszy Sejm polski w dn. 7 marca r. 1919, oraz wykaz niedomagań, chorób i objawów chorobowych, zwalniających od wojska zupełnie lub czasowo. Warszawa 1919. Druk. L. Bogusławskiego. 16d, s. 39, [1]. brosz.
Stan dobry.

Prawo górnicze

1133.
BOCHEŃSKI J. M. – Krakowskie prawo górnicze. Zbiór górniczych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących w dzisiejszem Wielk. Księstw. Krakowskiem od roku 1805 do końca października 1854. Wyd. ... Kraków 1898. Nakł. wydawcy. 16d, s. 60. brosz.
Stan dobry. Wydano "na pamiątkę ukonstytuowania się [...] Towarzystwa górniczego w Krakowie". Tytuł okł.: "Prawo górnicze Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu".
1134.
BRZESKI Roman – Myśli do ustawy górniczej. Kraków 1919. Nakł. TeWuGe. 8, s. 71. brosz.
Stan dobry. Piecz. inż. T. Suknarowskiego z Sierszy Wodnej.
1135.
DZIENNIK Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. Kraków. 8. brosz.
Nr 40/41: 27 XI 1830. s. [157]-164.
Miejscami zaplamienia. Numer w całości zaw.: "Przepisy do ustanowienia nadzoru rządowego nad kopalniami". Pod tekstem data 29 X 1830 i nazwiska: Wodzicki, Mieroszewski, Nowakowski.
1136.
KOCZANOWICZ Mieczysław – Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wydanie nieurzędowe. Warszawa 1896. Nakł. autora. 8, s. [4], 294, II. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Bronisława Łozińskiego. Książka została nagrodzona w konkursie "Gazety Sądowej".
1137.
PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń wosku ziemnego w Galicyi. Kraków 1904. C. k. Starostwo Górnicze. 16d, s. 100
[orazINSTRUKCYA dla robotników kopalń wosku ziemnego w Galicyi. Drohobycz 1904. C. k. Urząd Górniczy Okręgowy. 16d, s. 25, [1]. razem opr. wsp. pł.
Zaplamienia pierwszych kart w grzbiecie, zaplamienia kilku dalszych kart.