Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

951.
AKT oskarżenia przeciwko 1) Stefanowi Banderze, 2) Mikołajowi Łebedowi, 3) Darji Hnatkiwskiej, 4) Jarosławowi Karpyńcowi, 5) Mikołajowi Kłymyszynowi, 6) Bohdanowi Pidhajnemu, 7) Iwanowi Malucy, 8) Jakubowi Czornijowi, 9) Eugenjuszowi Kaczmarskiemu, 10) Romanowi Myhalowi, 11) Katarzynie Zaryckiej, oraz 12) Jarosławowi Rakowi, oskarżonym z art. 97 § 1 w związku z art. 93 § 1 K.K., z art. 26 i 27 w związku z art. 225 § 1 K.K. oraz z art. 148 § 1 K.K. 1932 r. [Warszawa 1935]. Druk. Państwowa. 4, s. 109, [2]. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte. Dublet bibliot. (skasowane liczne piecz., m.in. biblioteki Komitetu Centralnego PZPR). Akt oskarżenia w sprawie zamachu na Ministra Spraw Wewn. Bronisława Pierackiego, dokonanego 15 VI 1934. Zaw. m.in. obszerne uzasadnienie, wykaz osób, które należy powołać na świadków, spis biegłych, wykaz dowodów rzeczowych.
Akcja, przeprowadzona przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, miała być odwetem za aresztowania Ukraińców - uczestników napadu na pocztę w Gródku Jagiellońskim. Podczas zamachu przeprowadzonego na ul. Foksal w Warszawie min. Pieracki został zastrzelony. Proces zakończył się 13 I 1936, wyroki skazywały oskarżonych na kary śmierci, dożywocia i od 7 do 16 lat więzienia.
220.–
Sprzedano za: 650.–
952.
ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. Poznań 1932. Druk. "Kadra". 4, s. 261. opr. wsp. pł.
Niewielkie zaplamienia strony tyt., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Powstanie wielkopolskie, Zjednoczenie sił zbrojnych b. zaboru pruskiego z armją polską, 14 Dywizja Piechoty, 17 Dywizja Piechoty, 25 Dywizja Piechoty, Brygada Kawalerji Poznań, Województwo poznańskie, obszerny dział ogłoszeniowy. Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 240.–
953.
ALBUM mundurów 1-go Polskiego Korpusu. Warszawa 1919. Nakł. PSW "Placówka". 8, s. [5], tabl. barwnych 39. oryg. teka kart.
Krawędzie teki otarte, grzbiet lekko uszkodzony, poza tym stan dobry. Barwne plansze mundurowe wykonał M. Wisznicki, odbito je w Litografii Artyst. W. Główczewskiego. Wstęp pióra J. Dowbora-Muśnickiego. Tekę wykonał zakład introligatorski Puget, Jerzyna i S-ka.
360.–
Sprzedano za: 480.–
954.
AMNESTIA. Dokumenty i objaśnienia. Warszawa 1956. Kraj. 16, s. 64. brosz.
Załamania jednej karty, stan dobry. Podkreślenia w tekście, zapiski na przedniej okł. Zawiera tekst Ustawy Sejmu PRL z 27 IV 1956, fragment przemówienia J. Cyrankiewicza, fragment referatu posła S. Pawlaka, teksty J. Sawickiego, S. Garlickiego, A. Bienia, M. Szerera i in. Odwilż!
100.–
Sprzedano za: 100.–
955.
BACZYŃSKI Julian – Dzieje Polski. Przystępnie a obrazowo przedstawił ... W dwóch tomach z illustracyami T. 1-2. Poznań 1904. Nakł. K. Kozłowskiego. 8, s. 336; 608 [jest mylnie 603]. razem opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Opr. nieco otarta, wyklejki lekko nadpęknięte, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Wyd. I.
240.–
Sprzedano za: 280.–
956.
BAGIŃSKI Henryk – Polska i Bałtyk. Zagadnienie dostępu Polski do morza. Z przedmową Alana Grahama. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Edinburgh 1942. Oliver and Boyd Ltd. 8, s. XX, 496, mapy 4. opr. oryg. pł., obw.
Polonica 519. Niewielkie naddarcia i ubytki obw., stan dobry. Liczne mapy i szkice w tekście.
60.–
Sprzedano za: 60.–
957.
BAGIŃSKI Henryk – Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. Warszawa 1921. Główna Księgarnia Wojskowa. 8, s. 598, VI, [3], tabl. 73, map 7. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, papier pożółkły. Podpis własn. Zaw.: Organizacja Legjonów Pol. w b. zaborze ros., Brygada i Dywizja Strzelców Pol., Sprawa Wojska Pol. w Rosji, Korpusy Pol., Wojsko Pol. na Murmanie, Syberji, Kubani i w Odessie.
160.–
Sprzedano za: 180.–
958.
BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. Warszawa 1928. Druk. Banku Pol. folio, s. [8], 195, [9], tabl. 66 (w tym 4 wykresy barwne). opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. zabrudzona, niewielkie naddarcie dolnego marginesu pierwszej karty spisu treści, poza tym stan dobry. Podpis własn. Przedmowa S. Karpińskiego, prezesa banku, obszerne artykuły: T. J. Buczkowski "Pieniądz i kredyt w okresie rozbiorów", tenże "Stosunki pieniężne i kredytowe w latach 1795-1815", tenże "Bank Polski 1828-1885", H. Nowak "Bankowość i kredyt na obszarze Rzeczypospolitej przed wojną światową", "Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa", H. Nowak "Bank Polski 1924-1928". Na tablicach portrety osobistości związanych z instytucją, wzory banknotów, pieniędzy prywatnych, dokumentów, podobizny monet, zdjęcia pomieszczeń bankowych.
1.500.–
Sprzedano za: 1.500.–
959.
BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). Warszawa 1938. Druk. Piotr Pyz i S-ka. 16d, s. 44, [1]. brosz.
Okł. nieco załamane i lekko podklejone od spodu, poza tym stan dobry. Okładka Zygmunta Kosmowskiego. Ilustracje w tekście.
54.–
960.
BARTOSZEWSKI Władysław – 1859 dni Warszawy. Wyd. II. Kraków 1982. Znak. 8, s. 823, [1], tabl. 20. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Obszerna odręczna dedykacja autora. Wyd. II uzupełnione. Kalendarium okupowanej i powstańczej Warszawy.
98.–
Sprzedano za: 200.–
961.
[BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef]. Walenty Ćwik [pseud.] – Nieco o polskiej artyleryi. Czerniowce 1885. Druk. R. Eckhardta. 16d, s. 45. brosz. Przedruk z "Gazety Polskiej".
Grzbiet nieco nadkruszony, okł. zakurzone, zapiski ołówkiem na przedniej okł.
80.–
962.
BILCZEWSKI Józef – List polowy od bojowników naszych żyjących i umarłych w roku wojny 1916. Lwów 1916. Druk. J. Chęcińskiego. 16d, s. 16. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty.
48.–
963.
BIRKENMAJER Józef – Polska dywizja w tajgach Sybiru. Lwów 1934. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 38, [2]. brosz. Bibljot. Szkoły Powszechnej, z cyklu: Geografja i Podróże, nr 93.
Stan dobry.
60.–
964.
BOCHEŃSKI Zbigniew – Dwór obronny w Dębnie. Kraków 1926. Druk. Muz. Przem. 4, s. [2], 54, tabl. 1. opr. pł. złoc. z epoki.
Blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na tabl. "Dębno. Dwór obronny. Widok na basztę południowo-zachodnią" z fotografii A. Bochnaka.
120.–
965.
BONDY Zofja de – Słownik rzeczy i spraw polskich. Warszawa 1934. M. Arct. 8, s. [6], 320. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. zakurzone, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Obca dedykacja. Zaw. m.in. hasła: Adoptacja herbowa, Benedyktyni, Bożnica, Czekan, Drukarstwo polskie, Ewangelickie wyznanie w Polsce, Fizyljer, Głód, Hotel Lambert, Indygenat, Jędrzejów, Kapturowy sąd, Ludwisarz, Łużyczanie, Malborskie województwo, Napierskiego bunt, Oprawca, Parlamentaryzm polski, Rękawiczki, Sowizdrzalska literatura, Taszyckiego statut, Ukraina, Walgierz Wdały, Żałoba.
200.–
Sprzedano za: 550.–
966.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Napisy. Drobiazgi tradycyjne. Warszawa 1928. Pol. Tow. Krajoznawcze. 16d, s. 79. brosz. Odb. z "Ziemi".
Okł. nieco otarte i zaplamione, stan dobry. Zaw.: Napisy nazewnątrz i wewnątrz domów, Napisy w karczmach, Napisy okolicznościowe, Napisy na drzewach, Napisy turystów, Napisy na mogiłach i figurach, Napisy na przedmiotach, Figle ogrodnicze, Napisy w Firlejowie.
60.–
Sprzedano za: 160.–
967.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. Warszawa [1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], 584, tabl. 33. opr. nieco późn. pperg. złoc.z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Nieznaczne zaplamienie grzbietu, niewielkie zabrudzenie strony tyt., drobne zaplamienia wewnątrz, załamanie bibułki ochronnej przy pierwszej tablicy; mimo to stan dobry. Egz. zaw. 34 ilustr: 33 na tablicach, 1 na przedniej okł. brosz. Oprawa Roberta Jahody (naklejka na tylnej wyklejce). Piecz. monogramowa. Zaw. m.in.: Terra di Lavoro, Młodość Bocaccia, Dwie smutne królowe, Julia Gonzaga, Karol III Burbon, Królowa Marya Karolina.
420.–
Sprzedano za: 900.–
968.
CHODYŃSKI Stanislaus – Documenta historica Seminarii Wladislaviensis. Collegit et edidit ... Varsaviae 1897. Sumpt. Seminarii Wladislaviensis. 8, s. 168. brosz.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. Teksty ponad 20 dokumentów z archiwum Seminarium Włocławskiego od XVI do XIX w.
70.–
969.
CHRZANOWSKI [Wojciech] – O sztabach. Przez jenerała ... Paryż 1847. Druk. L. Martinet. 16, s. 18. brosz.
Załamanie przedniej okł., stan dobry. Praca gen. W. Chrzanowskiego (1793-1861) - generała wojsk polskich, kartografa (autora pierwszej mapy ziem polskich w skali 1:300.000), uczestnika kampanii rosyjskiej 1812 i powstania listopadowego, pozostającego po upadku powstania na emigracji.
80.–
Sprzedano za: 80.–
970.
CZAPLIŃSKI Władysław – Polska w czasie pierwszej wojny światowej. [Kraków?, 1946?]. 4, k. [3], 88. karty luzem.
Maszynopis autorski z nielicznymi odręcznymi poprawkami. Na stronie tyt. odręczne dopiski wskazujące na przygotowanie pracy do druku: "6 kw. garmond" (rozmiar i krój czcionki), "Kraków M 06252" (zapewne sygnatura cenzora), "marzec - Wrocław (Uniwersytet)" (autor w 1946 przeniósł si z Krakowa do Wrocławia). W trzech miejscach doklejono paski papieru z maszynopisowym tekstem uzupełniającym lub zmieniającym tekst zasadniczy (sugestie cenzora?). Uczony zajmował się głównie historią Polski i historią powszechną XVII w., po zakończeniu II wojny wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim także zagadnienia udziału Polski w I wojnie światowej. Prezentowana tu praca, nigdy nie wydana, stanowiła zapewne owoc zainteresowań Czaplińskiego tą problematyką. Brak zakończenia? Stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
971.
CZARNECKI Wiktor – O społeczeństwie Wanów i ich bogini Wandzie. Poznań 1907. Nakł. autora. 8, s. 62, mapy 2. opr. pł. tłocz. z epoki.
Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry. Owoc zainteresowań prehistorią W. Czarneckiego (1850-1916) - wielkopolskiego ziemianina z Gogolewa.
80.–
Sprzedano za: 110.–
972.
DĄBROWSKI Adam Józef – Historia 10 Pułku Ułanów Litewskich. Londyn 1982. Wyd. Komitetu Koleżeńskiego przy współudz. Inst. J. Piłsudskiego. 8, s. XI, [1], 380, mapy luzem 2, szkiców luzem 7. brosz.
Stan dobry. Piecz. własn. płk. Kazimierza Draczyńskiego. Niezadrukowane str. 290-291 i 302-303 - zastąpione odbitkami ksero. Na str. 368-376 ilustracje. Okł. proj. Juliusza L. Englerta z odznaką pułkową; mapy oprac. i wykonał mjr Stefan Gruca. Dołączono kserokopię artykułu Aleksandra Bluma "Nie masz pana nad ułana..." z "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" z 8 VIII 1983 omawiającego w/w wydawnictwo.
100.–
Sprzedano za: 400.–
973.
[DĄBROWSKI Jan] – August II. 1697-1733. [Kraków? 194–?]. 4, k. 377, [1]. karty luzem.
Rękopis autorski niewydanej drukiem pracy krakowskiego historyka. Skreślenia i poprawki w tekście. Na ostatniej stronie adnotacja: "Uwaga: dołączony będzie krótki wstęp o literaturze i źródłach". Załamania i naddarcia krawędzi kilkunastu kart, stan dobry.
J. Dąbrowski (1890-1965) - historyk, profesor Uniw. jagiellońskiego, członek PAN. Zajmował się głównie dziejami średniowiecznej Polski i Węgier oraz stosunków polsko-węgierskich i polsko-włoskich.
420.–
Sprzedano za: 420.–
974.
DĄBROWSKI Marjan – Różaniec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu "Żołnierz I Brygady", zebrane na dziesięciolecie czynu legjonowego. Zamość 1924. Z. Pomarański i Spółka. 16d, s. 150. opr. nieco późn. ppł.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Ciche bohaterki, Z drogi do I Brygady, W boju i na biwaku, Ziszczony sen o szpadzie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
975.
DĄBROWSKI Stefan – Walka o rekruta polskiego pod okupacją. Z 6-ciu tablicami. Warszawa 1922. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 348. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Tablice w tekście. Zaw.: Wojna światowa na wstępie 1916 i wpływ rezerw Kongresówki na dalszy jej przebieg, Stan opinji w Polsce. Dalsze badania statystyczne i objawy wyczerpania rezerw państw centralnych w r. 1917; Próba syntezy. Wojna integralna w teorji i w rzeczywistości. Dwie fazy krytyczne w wyczerpaniu rezerw państw centralnych, Potwierdzenie teorji wojny integralnej. Na końcu spis osób i miejscowości.
120.–
976.
DEMBIŃSKI Bronisław – Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencyi. Lwów 1904. Towarzystwo dla Popierania Nauki Pol. 4, s. [4], 258, [1]. opr. pł. z epoki. Archiwum Naukowe Tow. dla Popierania Nauki Pol., dz. 1, t. 2, zesz. 1.
Stan dobry. Obca dedykacja. Oprawa W. Gigonia (piecz. na przedniej wyklejce). Na końcu spis i treść listów oraz wykaz nazw osób i miejscowości.
120.–
Sprzedano za: 460.–
977.
DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Archidioecesi Mohyloviensi in annum Domini MDCCCLXI [1861]. Sub pastoralibus auspiciis [...] Venceslai Żyliński. Vilnae 1860. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [2], 65-136
[oraz] DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Vilnensi in annum Domini MDCCCLXI [1861]. Sub Regimine [...] Adami-Stanislai Krasiński. Vilnae 1860. Typis A. Marcinowski. 16d, s. [2], 65-151
[oraz] DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Telsensi seu Samogitiensi in annum Domini MDCCCLXII [1862]. Auctoritate et mandato [...] Mathiae Casimiri Wołonczewski. Vilnae 1861. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [2], 79-140
[oraz] [DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Camenecensi Podoliae in annum Domini MDCCCLXI? [1861?]]. Vilnae 1860?]. 16d, s. 99-131
[oraz] DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Luceoriensi  in annum Domini MDCCCLIX [1859]. Sub Regimine [...] Gasparis Borowski. Vilnae 1858. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [2], 63-114
[oraz] DIRECTORIUM officii divini et Missae Sacrificii ad usum utrisque cleri Dioecesis Tiraspolensis in annum Domini Bissextilem MDCCCLX [1860]. Auctoritate [...] Fernandi Helani Kahn. Vilnae 1859. Typis J. Zawadzki. 16d, s. [4], 75-104
[oraz] ORDO officii divini ad usum almae eccles[iae] metropolitae et archi-dioec[eses] Posnaniensis pro anno Domini MDCCCLI [1861]. Authoritate [...] Leonis Przyłuski [...] a Stanislao Kinosowicz. Posnaniae [1860]. Typis W. Deckeri & Societatis. 16d, s. [2], 37-84. razem opr. pł. z epoki.
Miejscami podkreślenia i odręczne zapiski, miejscami ślady wilgoci, stan ogólny dobry. Brak karty tyt. przy tomie pośw. diecezji kamienieckiej. Wyjęte z obszerniejszych publikacji elenchusy (spisy osobowe) duchowieństwa z diecezji mohylewskiej, wileńskiej, żmudzkiej, kamienieckiej, łucko-żytomierskiej, tyraspolskiej, poznańskiej.
280.–
Sprzedano za: 400.–
978.
DROYSEN Joh[ann] Gust[av] – Die Schlacht von Warschau 1656. Leipzig 1863. S. Hirzel. 4, s. [2], 152. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, ślad po naklejkach bibliot. na grzbiecie i przedniej okł. Ekslibris, piecz. bibliot. Ukazało się jako t. 4 "Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesllschaft der Wissenschaften". Dzieje bitwy o Warszawę zajętą w 1655 przez Szwedów i obleganą rok później przez wojska koronne i litewskie.
140.–
979.
DWUNASTOTYGODNIOWY program wyszkolenia rekruta artylerji. Warszawa 1920. Ministerstwo Spraw Wojsk., Główna Księg. Wojskowa. 16, s. 43, tabl. rozkł. luzem 2. brosz.
Grzbiet spłowiały, poza tym stan dobry. Piecz. Instrukcja nr Art.-8.
60.–
980.
DYNOWSKA M[aria] – Polska w zwyczaju i obyczaju. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. Warszawa 1928. Gebethner i Wolff. 8, s. 437. opr. późn. pł.
Stan dobry. Zapiski ołówkiem na tylnej wyklejce. Antologia tekstów dotyczących polskich obrzędów i zwyczajów w układzie chronologicznym, według pór roku. Całostronicowe ilustracje w ramach paginacji.
80.–
Sprzedano za: 80.–
981.
ENCYCLOPAEDIA Antverpiensis. Pologne. [Antwerpia?] 1930. Journal Neptune. folio, s. 92, [4]. brosz.
Okł. nieco otarte. Ekslibris. Zeszyt "Encyclopaedia Antverpiensis" poświęcony Polsce. Na przedniej okł. i na stronie tyt. kompozycja Cz. Knothe "Gdynia, Wilno, H. Silesie, Borysław". Zaw. artykuły (po francusku) dotyczące warunków naturalnych, przemysłu, rolnictwa, historii, kultury Polski autorstwa przeważnie polskich autorów. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu dział reklamowy.
280.–
982.
ESTREICHER Charles – Cultural Losses of Poland. Index of Polish cultural loses during the German occupation, 1939-1944. Edited by ... London 1944. 16d, s. XVII, [1], 497. opr. oryg. miękka pł. złoc.
Niewielkie uszkodzenie przedniej wyklejki, stan dobry. Na drugiej karcie tyt. polski tytuł: "Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944". Wstęp po polsku i po angielsku, zasadnicza część książki tylko po angielsku. Opis strat wyrządzonych przez niemieckie władze i wojska okupacyjne w układzie alfabetycznym wg miejscowości.
140.–
Sprzedano za: 140.–
983.
FEDOROWICZ Władysław – Studya polityczne, historyczne i filozoficzne. Lwów 1879. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. [4], 301. opr. psk. złoc. z epoki.
Okł. nieco otarte, wewnątrz niewielkie zaplamienia. Tom dedykowany w druku Zofii i Juliuszowi Dzieduszyckim. Zaw. m.in.: O kwestyi edukacyjnej ze stanowiska politycznego, List do pana Jules Simon, O naszej wiedzy - studyum filozoficzne, O rozwoju zmysłu piękna i sztuki [...] na podstawie badań paleontologicznych, Z fizyologii, Do określenia pojęć: filozof a historyk, O piśmiennictwie popularnem.
120.–
Sprzedano za: 300.–
984.
FEDOROWICZ Zygmunt – Wypisy do nauki o Polsce współczesnej dostosowane do programu gimnazjów państwowych. Wilno [1923]. Wyd. Księg. Stow. Naucz. Pol. 4, s. IX, [7], 470. opr. bibliot. ppł. z okł. brosz. naklejonymi na opr.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały: Położenie geograficzne, obszar i granice Polski, Wpływ warunków fizjograficznych na ludność Polski. Zaludnienie Polski, Wiadomości wstępne o życiu gospodarczem, Rolnictwo, Górnictwo, Przemysł, Środki wymiany, Handel, Pogląd na obecny stan gospodarczy świata i Polski, Ustrój społeczny Polski, Co to jest państwo, Państwowość polska dawniej i dzisiaj, Ustrój obecnego Państwa Polskiego, Życie polityczne, Prawo, Kultura i cywilizacja, Moralność narodowa i obowiązek narodowy.
160.–
Sprzedano za: 160.–
985.
GASZTOWTT W[acław] – Pogląd filozofów francuzkich XVIII wieku na sprawę polską. Rzecz wygłoszona 18 grudnia 1869 r. na publicznem posiedzeniu Stowarzyszenia Pomocy Naukowej. Paryż 1870. Druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné. 8, s. [2], 52. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Na początku drukowana dedykacja autora: "rodakom z nad Wisły, Niemna i Dniepru poświęca Polak na wygnaniu zrodzony".
64.–
Sprzedano za: 64.–
986.
GĄSIEWICZ Stefan, RÖSSLER Józef – Zarys topografji dla szkół wojskowych. Warszawa 1922. Gł. Księg. Wojskowa. 8, s. 186, III. brosz. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
Okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Ilustracje w tekście. Zaw. części: Wiadomości ogólne, Opis map, Orjentowanie się, orjentowanie map, zadania na mapie i szkice, Przyrządy i instrumenty topograficzne i użycie ich, Poprawianie map.
120.–
Sprzedano za: 260.–
987.
[GEMBARZEWSKI Bronisław] – Katalog Wystawy Napoleońskiej (doby Księstwa Warszawskiego), otwartej w gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie dn. 5 maja r. 1921. Oprac. B G. [krypt.]. Warszawa 1921. 8, s. [4], 248. brosz.
Niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., poza tym stan dobry. Tytuł okł.: "Wystawa Napoleońska". Zaw. krótki wstęp i opis blisko 1.300 eksponatów w działach: Napoleon, Rząd Księstwa Warszawskiego, Książę Józef, Gen. J. H. Dąbrowski, Legiony, Legia Nadwiślańska, Wojsko Ks. Warszawskiego, Pułk lekkokonny polski gwardyi, Francya i koalicya, Życie publiczne i prywatne, Monety Księstwa Warszawskiego, Różne.
160.–
988.
GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedm. Aleksandra Rembowskiego. Warszawa [1905]. Gebethner i Wolff. 4, s. [8], XV, [1], 192, [2], XXV, [1], tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob.
Nieznaczne zaplamienie okł. i trzech pierwszych kart, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. "Opus magnum" wybitnego znawcy przedmiotu. Autor opisał powrót wojsk polskich do kraju w r. 1814, powstanie Komitetu wojskowego, postać i charakter Wielkiego Księcia Konstantego, poszczególne rodzaje wojsk i wchodzące w ich skład jednostki, a także losy pułków w chwili wybuchu powstania listopadowego. Wojsko Polskie liczyło wtedy 27.543 żołnierzy. Książka zawiera mnóstwo ciekawych szczegółów z życia wojska i treść licznych dokumentów z epoki (listów, rozkazów, instrukcji i pamiętników). Na końcu lista imienna oficerów Wojska Polskiego z lat 1817-1830.
B. Gembarzewski (1872-1941) - pułkownik saperów Wojska Polskiego, historyk wojskowości, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie, malarz i rysownik, konsultant Stefana Żeromskiego w trakcie pracy pisarza nad "Popiołami". Opracował kilkadziesiąt tysięcy dokładnych rysunków umundurowania z epoki Księstwa Warszawskiego. Opisał stanowiska pułków polskich w czasie powstania listopadowego. Za niniejszą pracę otrzymał nagrodę Kasy im. Mianowskiego.
480.–
Sprzedano za: 1.500.–
989.
[GLOGER Zygmunt] – Księga rzeczy polskich. Oprac. G. [krypt.]. Lwów 1896. Macierz Polska. 8, s. [2], 537. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko zaplamione, papier nieco pożółkły. Piecz. Słownik historyczny, zaw. m.in. hasła: Archiwa, Artylerya polska, Babińska rzeczpospolita, Barwy, Chorągiew, Dwór królewski, Gospoda, Hetmani, Imiona polsko-słowiańskie, Jazda polska, Kalendarz, Lustracya, Łyżki staropolskie, Łowieckie prawa, Mosty, Muzyczne narzędzia, Nowy Rok, Palestra, Pieniądze w Polsce, Roraty, Statut litewski, Toasty, Urzędy dawne, Wici, Zajazdy, Żupy.
140.–
Sprzedano za: 260.–
990.
[GLOGER Zygmunt] – Słownik rzeczy starożytnych. Oprac. G..... [krypt.]. Kraków 1896. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [2], 537. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., brak przedniej wyklejki. Część nakładu pierwszego wydania "Księgi rzeczy polskich" ukazała się ze względów cenzuralnych pod powyższym tytułem. Zawartość: jak wyżej.
160.–
991.
[GŁADYSZEWICZ Mateusz] – Życie s. Aureliusza Augustyna, biskupa hipponeńskiego, oyca i nauczyciela Kościoła Bożego. Kraków 1832. Druk. Akademicka. 8, s. [8], 149. brosz.
Miejscami niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty, nierozcięty. Autor uwidoczniony po dedykacji jako X. M. G., Kapłan Dyecezyi Krakowskiey.
140.–
992.
GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. Kraków 1866. Nakł. autora. Druk. "Czasu". 8, s. 55, [1]. brosz.
Załamania tylnej okł., ślad zawilgocenia marginesów.  Zaw.: Usiłowania we względzie zaprowadzenia szkoły wojskowej w Polsce, Ustanowienie korpusu kadetów za Stanisława Augusta, Szkoły wojskowe po rozbiorze kraju, Szkoły wojskowe w Królestwie Polskiem Kongresowem.
60.–
993.
GOETEL Ferdynand – Polska. Słowo wstępne napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał ... Całkowite opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz. Warszawa 1938. Główna Księg. Wojskowa. 4, s. [18], 174, [14] + 83, [1] [Przewodnik turystyczny i reklamy] + 40 [reklamy]. opr. oryg. ppł. zdob.
Wyklejki lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Tytuł i tekst równoległy polski i francuski. Tekst złożono nową czcionką militari projektu A. Girsa i B. Barcza. Album zawiera fotogramy czołówki polskich artystów fotografików (S. Kolowcy, S. Muchy, J. Bułhaka, H. Poddębskiego, F. Rapfa, J. Jaroszyńskiego, J. Tomaszewskiego, Z. Chomętowskiej, agencji Photo-Plat, PAT, spółki Girs-Barcz). Oprócz części fotograficznej zawiera przewodnik turystyczny z krótkimi danymi o atrakcyjnych turystycznie miejscowościach (kartę tyt. do przewodnika projektował Tadeusz Gronowski), obszerny dział reklam i interesujące opisy fabryk, firm i instytucji gospodarczych z danymi statystycznymi i fotografiami.
280.–
Sprzedano za: 280.–
994.
GRABOWSKI Ignacy Oksza – Masonerja. Warszawa [1923]. Książki Ciekawe, Bibljoteka Dzieł Wyborowych. 16d, s. 97, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Dołączono artykuł prasowy na temat.
64.–
995.
GROSSE Ludwik – Stosunki Polski z Soborem Bazylejskim. Warszawa 1885. Nakł. autora. 8, s. 192, [2]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., papier pożółkły. Rozprawa doktorska.
120.–
Sprzedano za: 220.–
996.
GRUSZECKI Artur – W stuletnią rocznicę Somo-Sierry. Katowice 1910. Towarzystwo Wydawnicze "Polak". 4, s. [4], 78, [1], tabl. 12. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Podklejone naddarcie jednej tablicy, niewielkie zaplamienia, ostatnia strona pożółkła i zakurzona. Zaw. m.in.: W Petersburgu, Legiony, Prusy, Poznań-Warszawa, Utworzenie pułku gwardyi, Rozruchy w Madrycie, Napoleon w Hiszpanii, Somo-Sierra.
220.–
Sprzedano za: 550.–
997.
GRZĘDZIŃSKI January. [Chochołowe lata. Wspomnienia z lat 1935-1937 - odbitka korektowa]. [nie po 1972].
Stan dobry. Druk jednostronny na luźnych kartach form. ca 50x17 cm; k. [2], 96 z brakującymi 12 kartami (nr 17-20, 47-49, 56, 83-84, 87, 89). Brak tytułu, brak stopki wydawniczej. Tekst rozpoczyna się od wstępu Konstantego Grzybowskiego. Na końcu nadruk: "Autor jest w trakcie pisania dalszego ciągu swych wspomnień, obejmujących lata 1938-1939". Odbitka korektowa książki, która nigdy nie wyszła. Niemal gotowy nakład został zniszczony; ze względu na nieprawomyślne poglądy autora cenzura cofnęła zgodę na druk i rozpowszechnianie (podobny los spotkał dwie inne jego książki złożone w PIW-ie oraz "Książce i Wiedzy"). Książka po raz pierwszy przygotowywana była do druku w 1964, ponownie podjęto pracę nad nią w 1971-1972, gdy Służba Bezpieczeństwa straciła zainteresowanie autorem a prokuratura umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie. Mimo to wspomnienia ani wtedy, ani później nie zostały wydane. 
J. Grzędziński (1891-1975) - pisarz, jeden ze współtwórców polskiego lotnictwa; w czasie I wojny służył w Legionach, w latach międzywojennych pełnił funkcję adiutanta Nacz. Wodza, szefa sztabu brygady lotniczej; skonfliktowany z marsz. E. Śmigłym-Rydzem odszedł w 1938 na emeryturę; wydawał i redagował "Lot", "Lot Polski" i "Czarno na Białem", był założycielem LOPP; po II wojnie pozostał w Casablance, do kraju powrócił w 1957, opublikował książki "Maroko, kraj kontrastów", "Pasterz z gór Atlasu" i "Algeria z daleka i z bliska", był jednym z pierwszych krajowych współpracowników paryskiej "Kultury", występował w obronie sygnatariuszy Listu 34, w 1965 został oskarżony o rzekomą zdradę, pozbawiony możliwości zarobkowania i przymusowo leczony psychiatrycznie. Obszerny artykuł dotyczący osoby J. Grzędzińskiego i jego prześladowania przez Służbę Bezpieczeństwa zamieszczono w pracy J. Siedleckiej "Obława" (War. 2005, s.284-327). Autorka kończy swój tekst słowami: "nic [po J. Grzędzińskim], z wyjątkiem kilku zdjęć i jedynego, ocalałego u kogoś notesu [nie przetrwało]; reszta przepadła w paszczy bezpieki albo też chowana przed rewizjami". Prezentowany tu fragment książki stanowi zatem niemal jedyną pamiątkę po wybitnym, zasłużonym i niezwykle niepokornym wobec nowego ustroju Polaku.
400.–
998.
GUTTRY A[leksander] – Pan Ludwik Mierosławski jego dzieła i działania. Rozebrał i wyjaśnił podług autentycznych dowodów ... Liège 1870. Nakł. autora. 8, s. [4], 207, tabl. rozkł. 1. brosz. wt.
Ślady wilgoci, papier miejscami mocno zabrązowiony. Egz. częściowo nierozcięty. Podpis własn. i zatarta piecz. na karcie tyt. Na tabl. "Plan okolic Nowejwsi i Krzywosądza dla wyjaśnienia działań L. Mierosławskiego w 1863". Nieczęste.
L. Mierosławski (1814-1878) - działacz emigracyjny, pisarz polit., członek Tow. Demokrat. Pol., organizator sił zbrojnych i naczelny wódz oddziałów w Wielkopolsce w 1848, przez krótki czas dyktator powstania styczniowego.
A. Guttry (1813-1891) - działacz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, wielkopolskiego (jako adiutant Mierosławskiego) i styczniowego.
80.–
999.
[HAECKER Emil] – Prawdziwe powody uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów. [Lwów 1917]. 16d, s. 14. brosz.
Stan bardzo dobry. Dotyczy kryzysu przysięgowego.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1000.
HERMAN M[aksymilian] W[ładysław] – O ranach postrzałowych i o pierwszym ich opatrunku. Popularny zarys chirurgii wojennej. Z 41 rycinami. Lwów [1913]. Księg. H. Altenberga. 16d, s. XII, 117, [2]. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz.: "Sprawdzono dublet".
100.–
1001.
HLAWATY Andrzej – Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. Londyn 1973. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", staraniem Koła 6. Pułku [...]. 8, s. 148. brosz. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", nr 5.
Stan dobry. Wyd. 300 egz. Ilustracje w tekście.
120.–
Sprzedano za: 260.–
1002.
[HOFFMANN Karol Boromeusz] – Polens Befreiungswoche oder Beschreibung der merkwürdigen Begebnisse in Warschau während der ersten 8 Tage der Revolution. Warschau 1831. B. w. 16d, s. [4], 108. brosz.
Otarcia okł., ślady zawilgocenia. Druk powstańczy. Niemiecki przekład "Wielkiego Tygodnia Polaków", broszury opisującej wydarzenia w Warszawie od 29 XI do 5 XII 1831. Autor "rozwinął pogląd, iż powstanie było nieuniknionym następstwem przeciwieństwa między ustrojem konstytucyjnym Królestwa i despotyzmem carskim, że zatem było ono niejako legalną obroną pogwałconego prawa" (PSB).
180.–
Sprzedano za: 180.–
1003.
HORODYSKI Bogdan – Podręcznik paleografii ruskiej. Kraków 1951. Studium Słowiańskie Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. [4], 92, tabl. 21. brosz. Bibliot. Studium Słowiańskiego, seria C, nr 6.
Okł. pożółkłe, wewnątrz stan bardzo dobry. Podstawowy podręcznik paleografii cyrylickiej, umożliwiający dokonywanie prawidłowych odczytów dokumentów i druków sporządzonych duktami i czcionkami z różnych wieków i z użyciem skomplikowanych abrewiatur. Na końcu dołączony słownik skrótów i wyrazów najczęściej używanych w tytułach ksiąg.
100.–
Sprzedano za: 380.–
1004.
IM ETAPPENRAUM der I. Armee. Wien [ca 1915]. Verlag von Paulussem & Co. folio, k. [1], portrety 4, tabl. 107. oryg. teka pł. zdob., futerał kart.
Stan dobry. Kompletna teka zawierająca kartę z tekstem wstępnym, cztery portrety (cesarza Franciszka Józefa, arcyksięcia Karola, arcyksięcia Fryderyka i gen. Conrada) oraz 107 tablic z 6, 7 lub 8 fotografiami ze szlaku bojowego armii austriackiej na terenach polskich. Znakomite technicznie zdjęcia ukazują wszystkie aspekty życia frontowego: przemarsze, kontakty z ludnością, kwatery, biura sztabu, stanowiska artyleryjskie, czyszczenie broni, pracę w warsztatach, służbę automobilową, transport i pracę jeńców wojennych, pracę na roli, utrzymanie koni, budowę tunelu pod Miechowem, budowę mostów (m.in. w Mogile i Nowym Korczynie), budowę dróg, działalność poczty polowej, wizytację arcyks. Karola, wizytę w łaźni, urządzenie szpitala, cmentarz wojskowy, budowę linii telegraficznych, statki na Wiśle. Na zdjęciach uwieczniono m.in. następujące miejscowości: Słomniki, Kazimierza Wielka, Dąbrowa, Będzin, Szczucin, Miechów, Busko, Sokal, Kocmyrzów (obecnie w granicach Krakowa), Jędrzejów, Wolbrom, Krystynopol, Lwów, Olkusz, Skole, Beresteczko, Bielsko, Wiślica, Dubno, Skalbmierz, Kraków, Oświęcim, Żółkiew. Teka przedstawia wielką wartość dokumentalną - wiele z umieszczonych w niej zdjęć do dziś nie zostało opracowanych przez historyków i pozostaje poza obiegiem naukowym.
1.800.–
1005.
INSTRUKCYA służbowa dla żandarmeryi krajowej. Wiedeń 1851. Z c. k. drukarni nadwornej i rządowej.8, s. 82. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1006.
JAKIE są szanse w tej wojnie? Krakau [1943]. Nauka i Sztuka. 8, s. [30]. brosz.
Góra 648. Stan dobry. Broszura propagandowa wydana przez władze okupacyjne. Liczne ilustracje w tekście (mapy, diagramy, wykresy).
80.–
Sprzedano za: 100.–
1007.
JAROCHOWSKI Kazimierz – Nowe opowiadania i studya historyczne. Warszawa 1882. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 443, [2]. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Superekslibris i ekslibris W. O. Biernackiego-Poraya. Piecz. własn. Zaw.: Zamachy Augusta II na Leszczyńskiego, Katastrofa Patkula. Przyczynek do dziejów epoki 1704-1707, Koniec Radziejowskiego. Rok 1704-5, Brandenburgia i Polska w pierwszych latach po traktacie oliwskim, Polityka brandenburgska w pierwszych latach wojny Karola XII i missya Przebendowskiego do Berlina w roku 1704, Próba emancypacyjna polityki Augustowej i intryga Posadowskiego, rezydenta pruskiego w Warszawie roku 1720, Oblężenie miasta Poznani przez Patkula. Epizod z kampanii roku 1704.
150.–
Sprzedano za: 340.–
1008.
JAZDA polska od wybuchu I. wojny światowej. Red. Zygmunt Godyń. Londyn 1953. Gryf Print. 8, s. [2], 106, [1]
[orazJAZDA polska w II wojnie światowej. (Zeszyt drugi wydawnictwa "Jazda polska od wybuchu I wojny światowej"). Londyn 1956. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii. 8, s. 129, [2]. razem opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Polonica 5984. Stan dobry. Egz. z biblioteki Bogdana Mincera, działającego na emigracji historyka wojskowości, pułkownika dyplomowanego kawalerii Wojska Polskiego (podpis własn., złoc. monogram B. M. na grzbiecie.Na odwrocie strony tyt. pierwszej pracy nadruk: "Wydano ku uczczeniu 35-lecia odtworzenia Kawalerii i Artylerii Konnej w Odrodzonej Polsce na pamiątkę Ogólnego Zjazdu Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem [...]". W części drugiej doklejona maszynopisowa karta z tekstem uzupełniającym jeden z artykułów.
160.–
Sprzedano za: 220.–
1009.
JEDLICKI Marian Stanisław – Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000. Poznań 1939. Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. 8, s. [2], 180, [1]. opr. wsp. pł. Prace Komisji Historycznej, t. 12, zesz. 2.
Stan dobry. Tytuł książki wpisany odręcznie na grzbiecie.
100.–
Sprzedano za: 220.–
1010.
JEDNODNIÓWKA Szkoly Podchorazych Rezerwy Artylerii. Matera 1945. 4, s. [2], 20. brosz.
Polonica 6037. Otarcia i naddarcia krawędzi okł., niewielki ubytek narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia i załamania kart wewnątrz. Piecz. Wydana we Włoszech polska jednodniówka wojskowa. Zaw. m.in. pożegnanie absolwentów z odręcznym podpisem komendanta szkoły, artykuły: Sztandar, Pustynia, wiersze Smutna ballada o podchorążych z p-lotki, Sen służbowego. Na końcu żartobliwe ogłoszenia. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 600.–
1011.
JEŁOWIECKI Alexander – Listy duchowne 1843-1874, z przydaniem maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej ojca Wentury na cześć Daniela O'Conella. Berlin 1874. Xięgarnia B. Behra. 16d, s. [4], 491, 500. brosz.
Otarcia i naddarcia okł. w grzbiecie, miejscami drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nieobcięty. Jedna z najobszerniejszych publikacji A. Jełowieckiego (1804-1877) - działacza emigracyjnego, publicysty, księgarza i wydawcy (wydał własnym kosztem m.in. "Dziadów cz. III", "Pana Tadeusza", "Księgi Pielgrzymstwa"), księdza zmartwychwstańca. Prezentowane tu "Listy" zaw. m.in.: Przeciw szałowi do zabaw; O cierpieniach różnego rodzaju i o grzechu; O spólności w zabawach; Co znaczy być świętym; O pobożności, o mowie polskiej i o rodzinnej miłości; O naukach wieku dziecinnego; O Seminariach; Przeciwko nudom; O śmierci Jenerała Zamoyskiego; O Soborze watykańskim; O prawdziwym a zbawiennym rozumie narodowym polskim; O Wizytkach Wileńskich w Wersalu. Na szczególną uwagę zasługuje list do Ksawery Grocholskiej "O śmieci Chopina", której był świadkiem: "tryumfy jego w sztuce zagłuszały mu w sercu Ducha Świętego jęki niewypowiedziane. Pobożność, którą z łona Matki Polki był wyssał, była mu już tylko rodzinnem wspomnieniem. A bezbożność towarzyszów i towarzyszek jego lat ostatnich, wsiąkała coraz bardziej w chwytny umysł jego, i na duszy jego, jak chmurą ołowianą, osiadła zwątpieniem [...]. W takim to opłakanym stanie, schwyciła go śmiertelna piersiowa choroba". Dalej pisze: "Tegoż dnia poczęło się konanie Chopina, które trwało dni i nocy cztery [...]. W samem skonaniu, jeszcze raz powtórzył najsłodsze imiona Jezus, Marya, Józef, przycisnął krzyż do ust i do serca swego, i ostatniem tchnieniem wymówił te słowa: ''Jestem już u źródła szczęścia!...' I skonał".
280.–
Sprzedano za: 340.–
1012.
JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik narodowy. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... [Cz. 1-2]. Wyd. II. Cieszyn [nie przed 1917]. Nakł. Księg. "Stella". Druk. F. Machaczka. 16d podł., s. 71, [1]; 64. brosz. we wspólnych okł. ppł.
Okł. ppł. nieco otarte, okł. brosz. części z tekstem podklejone, poza tym stan dobry. Podpis własn. Cz. 1: Nuty, cz. 2: Tekst. Śpiewnik zaw. teksty i nuty 116 pieśni patriotycznych, od "Boże, coś Polskę" po "Żyje Polska".
120.–
Sprzedano za: 140.–
1013.
JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik wojenny. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... Cieszyn [nie przed 1917]. Nakł. Księg. "Stella". 16d, s. 48, [16 - nuty]. brosz.
Okł. nieco otarte, grzbiet z ubytkami, poza tym stan dobry. Tytuł okł.: "Śpiewnik wojenny dla młodzieży polskiej ...". Zbiorek poświęcony przez autora Ligom kobiet N.K.N.
70.–
Sprzedano za: 140.–

Judaika

1014.
CZORTKOWER Salomon – Podłoże rasowe Żydów kaukaskich. Z 1 rys. w tekście. Lwów 1933. Towarzystwo Naukowe. 4, s. [2], 32. brosz. Archiwum Tow. Nauk., dz. 3, t. 6, zesz. 8.
Okł. miejscami pożółkła, krawędzie naddarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nierozcięty.
48.–
1015.
DZIENNIK Obwieszczeń Miasta Warszawy. Warszawa. Red. A. Bieda. Druk. Miejska. 4. brosz.
Nr 3: 18 I 1941. s. 15, [1].
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Tytuł również po niemiecku ("Mitteilungsblatt der Stadt Warschau"). Numer urzędowego pisma władz okupacyjnych, zaw. m.in. zarządzenie Pełnomocnika Szefa Okręgu na miasto Warszawę Ludwiga Leista ustalające granice warszawskiego ghetta (na s. 2 wykaz ulic leżących w obrębie dzielnicy zamkniętej). Wprowadzono także przepisy: "Żydzi, przebywający bez zezwolenie [...] poza dzielnicą żydowską, będą karani grzywną do 1.000 zł., a w razie nieściągalności karą aresztu do 3 miesięcy", "Również podlega karze [...] kto wie lub otrzyma wiadomość o pobycie żyda poza dzielnicą żydowską i nie zrobi o tym natychmiastowego doniesienia".
140.–
Sprzedano za: 420.–
1016.
GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. Warszawa [1923]. Gebethner i Wolff. 16d, s. XII, 266, [4]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Miejscami zaplamienia kart. Nieliczne notatki. Zaw.: Chazarowie i ich stosunek do żydów w Polsce i na Rusi, Liczebność żydów według Województw, Pojawienie się żydów na Rusi i ich rozrost, Rola żydów w ekonomice i życiu Rusi, Straszne dni, Hajdamaczyzna i Koliszczyzna, Żydzi w poezji i w literaturze ludowej ruskiej.
100.–
Sprzedano za: 140.–
1017.
GETTER Norbert, SCHALL Jakub, SCHIPPER Zygmunt – Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym, pod red. ... Lwów 1939. Wyd. N. Getter. 4, s. 476. opr. wsp. ppł.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Piecz. Egz. nr 132, z podpisem N. Gettera. Zaw. m.in.: Przybycie Żydów do Polski, Udział Żydów w obronie Polski przedrozbiorowej, Żydzi w powstaniu kościuszkowskim, Żydzi w legionach Dąbrowskiego i Kniaziewicza oraz w służbie Księstwa Warszawskiego, Żydzi w powstaniu listopadowym, Na Wielkiej Emigracji, Żydzi w powstaniu styczniowym, Lata 1864-1905, Żydzi polscy w czasie wojny światowej i w legionach, Dowody pochodzenia żydowskiego w polskich armiach porozbiorowych, Z pamiętnika konspiratora, Żydzi w polskim ruchu socjalistyczno-niepodległościowym, Z dawnych wspomnień więziennych, Żydzi w Legionach Józefa Piłsudskiego, Z głosów Polaków o Żydach, Ci, którzy odeszli - szkice biograficzne. Liczne ilustracje w tekście. Indeks nazwisk na końcu. Nieczęste
280.–
Sprzedano za: 1.500.–
1018.
[GLUZIŃSKI Tadeusz]. Henryk Rolicki [pseud.] – Zmierzch Izraela. Warszawa 1932. Skład gł. w administracji "Myśli Narodowej". 8, s. [4], 420, [3]. brosz.
Otarcia okł., blok luźny. Dzieje narodu żydowskiego od początków do rozwoju syjonizmu. Publikacja antysemicka.
120.–
1019.
[GOŁOWIŃSKI Matwiej] – Protokóły Mędrców Sjonu. Warszawa 1923. Tow. "Rozwój". 8, s. [4], III, [1], 60. brosz. Biblioteczka Żydoznawcza [...], nr 1.
Grzbiet oklejony papierem, okł. zaplamione. Podpis własn., piecz. bibliot. Jedno z wielu wydań rzekomych stenogramów spotkań podczas Kongresu Syjonistycznego w Bazylei w 1897 autorstwa funkcjonariusza carskiej Ochrany M. Gołowińskiego.
80.–
Sprzedano za: 340.–
1020.
HARAND Irena – Tak? czy tak? Prawda o antysemityźmie. Tłum. z niem. E. K. Kraków [przedm. 1933]. Wydawca: I. Harand. Drukarnia Pospieszna. 8, s. 24. brosz.
Okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Tytuł okładkowy. Publikacja filosemicka.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1021.
HERSCH Liebmann – O przestępczości wśród Żydów w Polsce. Tłum. G. Jaszuński. Warszawa-Kraków 1938. Księg. Powsz. 16d, s. 119. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1022.
JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? Warszawa 1921. Księg. "Kroniki Rodzinnej". 16d, s. 16. brosz. Biblioteczka Żydoznawcza.
Niewielkie załamanie marginesu kart, stan dobry. Publikacja antysemicka.
48.–
Sprzedano za: 90.–
1023.
[JEŻ Teodor Tomasz] – Śpiewnik "rozwojowy". Ułożył Z. Ż. Miłkowski [pseud.]. Łódź 1923. Zarząd Okręgowy T-wa "Rozwój". 16d, s. 34, [6]. brosz. Bibljot. Polityczno-Społeczno-Żydoznawcza, nr 7.
Otarcia i zaplamienia okł., rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Nadtyt.: "Polsko! ocknij się!". Zaw. 23 utwory, np.: "Jeszcze Polska nie zginęła, / Choć w niej żyd panuje, / Co nam jego chytrość wzięła, / Oświata zbuduje [...]", "Nie damy żydom Polski brać / W arendę i rujnować, / Jeszcze Polaków na to stać, / By honor swój ratować [...]", "Krwią naszą długo tyją żydy, / Niszczą i hańbią polski kraj, / Ale nie ścierpim tej ohydy, / Skończy się w Polsce żydom raj! [...]". Następne wydanie (1924) ukazało się jako "Śpiewnik asemicki".
80.–
Sprzedano za: 190.–
1024.
KLING Teofil – Żydzi pod Giewontem. Zakopane 1933. Nakł. Koła Stronnictwa Narod. 8, s. 15, [1]. brosz.
Podłużne załamanie, miejscami drobne zaplamienia. Publikacja antysemicka.
40.–
Sprzedano za: 220.–
1025.
KOL Jehuda. Alfabet hebrajski i konwersacja hebrajsko-polska. Tel-Aviv [1948]. Sinai. 8, s. 28, [5], 11-164. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Od s. 11 do końca na jednej karcie umieszczono 4 strony poprzedzone kartą z nadrukiem: "Konwersacja hebrajsko-polska. Ułożył S. Ben-Dawid". Nieczęste
120.–
Sprzedano za: 320.–
1026.
[KURNATOWSKI Jerzy]. Prokop U. [pseud.] – W sprawie żydowskiej. Paryż 1914. Druk. Polska A. Reiffa. 16d, s. 44. brosz.
Okł. w części odbarwione, wewnątrz stan dobry. Antysemicka broszura dedykowana w druku przez autora "socjalistycznym twórcom 'Judeo-Polski' w dowód braku uznania".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1027.
MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. Moskwa 1944. Nakł. Związku Patrjotów Pol. w ZSRR. 16d, s. 70, [2]. brosz. Bibljoteczka Związku Patrjotów Pol. w ZSRR.
Rypson II 385; Bartnik —; Monter 201. Okł. lekko otarte, niewielki ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Okładka Mieczysława Bermana.
60.–
Sprzedano za: 110.–
1028.
MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. Warszawa 1919. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 8, s. 87, [1], II. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1029.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Etyka Talmudu. Odczyt wygłoszony dnia 3 i 10 października 1916 roku [...]. Wyd. II. Warszawa 1918. Wyd. Myśli Niepodległej. 16d, s. 64. brosz.
Załamania narożnika przedniej okł., pierwsza składka luzem. Na okł. data 1919. W wyd. I z 1917 podano, że odczyt odbył się w 1917. Publ. antysemicka.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1030.
NOWACZYŃSKI Adolf – Mocarstwo anonimowe. (Ankieta w sprawie żydowskiej). Zebrał ... Warszawa 1921. Księg. i Skład Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 415, [1]. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko otarte, tylna okł. nieco zabrudzona. Obszerna antologia tekstów o Żydach (opinie z reguły mało przychylne).
140.–
Sprzedano za: 200.–
1031.
NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. Warszawa. Red. Majer Bałaban. Wyd. R. Szereszowski. 8. opr. bibliot. ppł.
R. 1, [t. 1] (zesz. 3): VIII 1924.s. [4], [317]-476.
Czas. BJ 5, 304. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot.  Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści do tomu 1. Zaw. m.in.: M. Kanfer "Natan Birnbaum (W 60 rocznicę urodzin)", M. Bałaban "Karaici w Polsce. V. Łuck", M. Grodzieński "Dziennik mej podróży po Palestynie", R. Lilientalowa "Żywot Mojżesza na podstawie legend żydowskich", N. Majzel "Rzut oka na literaturę żydowską lat ostatnich (1912-1924)", L. Frenk "Testament Judyty Jakubowicz-Zbytkower", S. Asz "Wuh Mozes". Ukazało się 6 zesz. w dwóch tomach, wszystkie w 1924. Nieczęste.
140.–
1032.
POEZJE Ghetta. Z podziemia żydowskiego w Polsce. Słowem wstępnym poprzedził Jakób Apenszlak. Pokłon poetom Ghetta złożył Józef Wittlin. Ilustracje i okładkę skomponował Zygmunt Menkes. New York 1945. Association of Friends of Our Tribune. 8, s. 32. brosz.
Polonica 12330. Grzbiet lekko odbarwiony i nadpęknięty, poza tym stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1033.
[PRZYJEMSKI Feliks]. Bronisław Dobrowiest [pseud.] – Zagadnienie żydowskie. Kraków 1934. Skł. gł. Księg. Krak. 16d, s. 58. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Piecz. monogramowa, podpis własn. ołówkiem. Publikacja antysemicka.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1034.
REB [pseud.] – Mocarstwo podziemne. Wyd. V ilustrowane. Warszawa 1927. Druk. "Jutrzenka". 16d, s. 62, [1]. brosz.
Podklejone przetarcia grzbietu, otarcia skrajnych kart. Z przedmowy: "Wydanie 1-sze dziełka niniejszego było wydrukowane w Łomży w r. 1920, lecz w czasie inwazji bolszewickiej cały nakład został spalony przez miejscowe elementy żydowskie".
64.–
Sprzedano za: 190.–
1035.
TISZA beaw. (Dzień żałoby narodowej). Łódź 5707 [= 1946]. Wydawnictwo K.N. Ruchu Chalucowego Ichud Hanoar Hacijoni-Akiba. 8, s. 32. brosz. Nasza Biblioteczka, nr 16.
Okł. otarte i nadkruszone, grzbiet oklejony papierem, ślady zawilgocenia.
60.–
1036.
TREŚCIWY rys dziejów Żydów w Polsce oraz praw względem nich wydawanych od najdawniejszych do najnowszych czasów. Ze źródeł urzędowych oprac. I. Z. [krypt.]. Warszawa 1881. Druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego. 16d, s. [4], 44. brosz.
Uzupełniony narożnik przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz.
64.–
Sprzedano za: 130.–
1037.
"UZDROWISKO" przy Towarzystwie Pielęgnowania Chorych "Bykur-Cholim". Łódź, II 1928. Druk. M. Szajniaka. 16d podł., s. [18], tabl. 21. opr. oryg. pł. zdob.
Brak ilustracji na jednej tablicy, drobne zaplamienia, poza tym stan dobry. Tekst wstępny po polsku i w Jidysz. Na końcu "spis łóżek wieczystych w Uzdrowisku" i "spis nabożeństw żałobnych". Oprawę wykonała introligatornia Ch. D. Szymkiewicza w Łodzi. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 800.–
1038.
ZAWADZKI Antoni – Polska przedrozbiorowa a Żydzi. Warszawa 1939. Linotypownia Z. Żółtowskiego. 8, s. 159. opr. ppł. z epoki.
Wyklejki pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Oprawa amatorska. Publikacja antysemicka.
80.–
Sprzedano za: 260.–
* * *
1039.
KACZKOWSKI Zygmunt – Rewolucyjne sądy i wyroki. Rzecz osobista przedstawiona przez ... Paryż-Wiedeń 1866. Nakł. autora. 4, s. [2], III, [4]-87. brosz.
Okł. nieco otarte, ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. na przedniej okł. Próba obrony przed zarzutami, że autor przez długie lata był płatnym konfidentem policji austriackiej. Wobec braku bezspornych dowodów winy, Kaczkowski uchodził za oczyszczonego z zarzutów; w r. 1920 za sprawą E. Barwińskiego okazało się, że niesłusznie.
80.–
1040.
[KALISZ M.] – Obraz przyszłego szczęścia ludu poświęcony pracowitym wieśniakom i rzemieślnikom. Kraków 1848. 8, s. 16. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru. Egz. nierozcięty. Po tekście krypt. M..... K..... Broszura z czasów Wiosny Ludów. "Precz nikczemna sekta podnóżka tronów, a wy potwory sprzedajne za niemi pospieszcie, bo blask złota zawsze was z drogi prawej na bezdroża sprowadzi. Śmierć zatem wam, a z wami razem nikczemności. Gdy się to stanie zaczniecie dopiero mówić wtedy językiem zgody i przebaczenia, a świat stanie się siedliskiem szczęścia i chwały".
120.–
Sprzedano za: 140.–
1041.
KASPRZYCKI Tadeusz – Kartki z dziennika oficera I Brygady. Ze szkicami, mapami i ilustracjami. Warszawa 1934. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. XIV, 543, tabl. 52, map 21. brosz.
Skrzypek 678. Okł. nieco pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Na końcu spis nazwisk i pseudonimów z komentarzem i skorowidz miejscowości. Wspomnienia dowódcy Kadrówki i oficera w sztabie I Brygady, późniejszego generała dywizji. Ważne źródło do dziejów Legionów Polskich. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 240.–
1042.
[KLACZKO Julian] – Polska w roku 1860. Lipsk-Paryż 1861. Księg. A. Francka. 16d, s. [2], 41. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris i podpis Stefana Kotarskiego - historyka, bibliotekarza, znawcy i kolekcjonera ekslibrisów. Omówienie sytuacji politycznej i gospodarczej we wszystkich trzech zaborach, pisane w styczniu 1861 r., przed wybuchem powstania.
70.–
Sprzedano za: 70.–
1043.
KODEKS honorowy a sąd karny. (Sprawa p. Z. Karnickiego-Smoleńskiego). Z przedmową prof. Konrada Dynowskiego. Warszawa 1927. Polski Związek Prawników Kresowych. 16d, s. 46. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Sprawa dotyczyła zabójstwa studenta Uniw. Stefana Batorego dokonanego przez urzędnika bankowego Z. Karnickiego-Smoleńskiego podczas rozstrzygania "sprawy honorowej" pomiędzy tym ostatnim i właścicielem ziemskim Bohdanem Dzierdziejewskim.
80.–
Sprzedano za: 190.–
1044.
KOLANKOWSKI Ludwik – Zygmunt August, wielki książę Litwy do roku 1548. Z 3 tabl. i 10 mapami. Lwów 1913. Nakł. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 4, s. [4], 418, [1], tabl. 3, map 10. opr. pł. z epoki. [Archiwum Naukowe Tow. [...], dz.1, t.7, z.1]. opr. nieco późn. ppł.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. własn. Zaw. rozdziały: Zygmunt August 1520-1544, Litwa w r. 1529-1544, W. Ks. Lit. pod rządami Zygmunta Augusta. Na końcu indeks osobowy i miejscowości.
180.–
Sprzedano za: 340.–
1045.
KOLIPIŃSKI St[anisław], KOLIPIŃSKI Jan – Dzieje Polski w skrócie schematycznym. Wyd. IV. Bydgoszcz 1934. Nakł. Internatu Ducha św. Plansza form. 30,8x42,8 cm (po złożeniu 15,9x11,4 cm). brosz.
Stan bardzo dobry. Plansza ukazująca, w formie kilku tabel, dzieje Polski, kolejnych władców, ważniejsze wydarzenia. Na odwrocie dziewięć pouczających rysunków zalecających korzystanie z usług Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Myslowic.
64.–
1046.
KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Korwinowie. VIII tablic barwnych. Kraków 1935. Skład gł. w Księg. S. Lisowskiego, Zakł. Graf. "Styl". 16d, s. 136, VI, [1], tabl. 8. brosz.
Uzupełniony ubytek przedniej okł., podklejone naddarcia przedniej okł., niewielkie ubytki grzbietu, mimo to stan dobry. Wydano 200 egz., ten nr 164.
280.–
1047.
KOSTEK-BIERNACKI Wacław – Szopka benjaminowska. Warszawa 1927. Nakł. Komitetu Wydawniczego. 4, s. 85, [6]. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Na stronie tyt. ekslibris J. Szajewskiego. Tekst szopki legionowej wystawionej po raz pierwszy na przełomie 1917/1918, dedykowanej w druku "ukochanemu Komendantowi". Na początku zdjęcia twórców szopki: autora tekstu i dwóch twórców lalek.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1048.
KRZECZUNOWICZ Kornel – Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. Praca zbiorowa. Red.: ... London 1983. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii. 8, s. [2], 333, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry.
100.–
Sprzedano za: 150.–
1049.
[KRZYWICKI Ludwik]. Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa 1938. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 4, s. CXXXVI, 349, [2], tabl. 8. brosz.
Okł. lekko otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Tytuł również po francusku. Zaw. m.in.: Ludwik Krzywicki jaki inicjator w Polsce badań nad emigracją, Krzywicki jako historyk rozwoju gospodarczego, Ludwik Krzywicki jako teoretyk materializmu historycznego, Ludwik Krzywicki - badacz grodzisk litewskich, Ludwik Krzywicki - badacz pilkalni, Zasługi Ludwika Krzywickiego dla ludoznawstwa polskiego, Bibliografia prac Ludwika Krzywickiego.
L. Krzywicki (1859-1941) - socjolog, lewicowy działacz społeczny, publicysta, jeden z pierwszych polskich tłumaczy dzieł Marksa.
140.–
1050.
KRZYŻANOWSKI Stanisław – Dyplomy i kancelaryja Przemysława II. Studyjum z dyplomatyki polskiej XIII wieku. (Z 12 tablicami w fototypii). Kraków 1890. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 4, s. [2], 71, tabl. 12. opr. późn. ppł.
Podklejone marginesy pierwszych kart, niewielkie zaplamienia. Publikacja, która wraz z wcześniejszą pracą "Dyplomy Bolesława Wstydliwego" "stworzyła [...] nowoczesny, w zasadzie do dziś zachowywany wzorzec monografii z zakresu dyplomatyki" (PSB).
120.–
1051.
KSIĘGA jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928. Warszawa [1928]. Nakł. Zw. Prac. Więziennych R.P. 4, s. [4], [9]-332, [3], tabl. 8. opr. skóra z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. otarta, blok nieco nadpęknięty, poza tym stan dobry. Barwna okł. brosz. sygn.: "E. S.". Bardzo liczne ilustracje w tekście. Księga oprac. "pod redakcją  Komitetu X-ciolecia w osobach p.p.: Zygmunta Bugajskiego (przewodniczący), Edwarda Neymarka, Henryka Wapniarskiego, Stefana Dąbrowskiego, Hipolita Olszewskiego, Stanisława Turowicza, Tadeusza Ostrzeszewicza, Romana Sadowskiego, Wacława Gąsiorowskiego. Zaw. m.in.: X. Potocki 'Tradycje więziennictwa polskiego", S. Rajowski "Regulamin życia więziennego", Z. Bugajski "Czytelnictwo więzienne", W. Makowski "Zasady więziennictwa w przyszłym kodeksie karnym".
280.–
Sprzedano za: 440.–
1052.
KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu pierwszego dziesięciolecia Odrodzonej Ojczyzny. Kraków 1931. Zw. Zrzeszeń Prac. Publ. Woj. Krak. 4, s. [8], 208, IV, 48, [1], tabl. 3. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. lekko otarta, rdzawe zaplamienia przy zszywkach, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Rola inteligencji w Narodzie i Państwie, Wspomnienia szefa Administr. PKL i K.Rz, Przyrodzone źródła sił i zdrowia Ziemi Krak.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1053.
KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 1-2. Wyd. IV. Warszawa 1901. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 337, [2], tabl. 5; [4], 316, [1], tabl. 4. razem opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Zaw. seria 1.: Królewicz Jan Kazimierz, Oblężenie Lwowa, Oblężenie Zbaraża, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod Beresteczkiem, Kostka-Napierski; seria 2: Proces Radziejowskiego, Pierwsze :Liberum Veto", Krwawe swaty, Czarna śmierć, Wyprawa Żwaniecka, Mieszczanin polski w XVII w.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1054.
KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 3. Wojna Moskiewska r. 1654-1655. Warszawa 1910. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. V, [2], 443. brosz.
Ubytki grzbietu, przednie wyklejki podklejone paskiem papieru, poza tym stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1055.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. Londyn-Kraków 2019. [Nakł. autora]. 4, k. [1], 158, tabl. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 10 egz., ten nr 7. Zbroszurowany wydruk komputerowy. Wykaz ponad 1.000 nazwisk.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1056.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Z dziejów Kulczyckich. T. 2: XVIII-XXI w. Jubileusz 750 lat istnienia rodu. 1264-2014. Wydanie 2. poprawione i uzupełnione 2019. London-Sopot 2018. [Nakł własnym]. 4, k. [1], 302. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 20 num. egz., ten nr 7. Zbroszurowany wydruk komputerowy. Liczne ilustracje kolorowe i czarno-białe w tekście.
200.–
Sprzedano za: 200.–
1057.
KULCZYCKI Ludwik – Anarchizm współczesny. Lwów 1902. Pol. Tow. Nakładowe. 8, s. XVI, 331, [2]. opr. bibliot. ppł.
Opr. otarta, papier miejscami zabrudzony, nieliczne dopiski i podkreślenia w tekście. Liczne piecz. wypożyczalni książek Anny Gumplowicz w Krakowie. Druga z prac autora (1866-1941) – socjologa i publicysty, współzałożyciela i autora prac programowych II Proletariatu.
80.–
1058.
[KULCZYCKI Ludwik]. M. M. [krypt.] – Z. S. R. R. rzeczywistość. Warszawa 1936. Wyd. Kwartalnika "Wschód". 8, s. 79. brosz.
Krawędzie okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Ze wstępu: "Ta broszura zawiera zebrane i nieco uzupełnione artykuły z kwartalnika 'Wschód', drukowane w ciągu lat 1934-1936 pod wspólnym tytułem 'Zamiast kroniki Z. S. R. R.'. Są to refleksje o charakterze przeważnie historyczno-kulturalnym, oparte jednak na materjale autentycznym, dostarczanym przez codzienną kronikę życia sowieckiego i ostatnie wydarzenia w Z. S. R. R.".
70.–
Sprzedano za: 120.–
1059.
KULTURA staropolska. Kraków 1932. Polska Akademia Umiejętności. 8, s. VI, [2], 752. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz., futerał kart., obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, stan dobry. Piecz. Oprawa Roberta Jahody (piecz. ma tylnej wyklejce). Publikacja prezentuje plon zjazdu im. Jana Kochanowskiego zorganizowanego przez PAU w 400-lecie urodzin poety. Wygłoszone referaty prezentowały panoramę kultury polskiej Złotego Wieku. Najwybitniejsi uczeni Polski międzywojennej piszą o różnych dziedzinach życia XVI wieku, m.in.: Fr. Bujak o polityce gospodarczej, St. Kutrzeba o życiu społecznym, St. Estreicher o kulturze prawniczej, A. Brückner o reformacji i wpływie kultury polskiej na kraje sąsiednie, K. Piekarski o książce w Polsce XV i XVI wieku, St. Tync o szkolnictwie i wychowaniu, J. Krzyżanowski o poezji polskiej, St. Komornicki o kulturze artystycznej, K. Dobrowolski o umysłowości i moralności społeczeństwa staropolskiego, a M. Bałaban o umysłowości i moralności żydostwa polskiego. Książka zaopatrzona w szczegółowy indeks osób i miejscowości.
280.–
Sprzedano za: 600.–
1060.
KUTRZEBA Stanisław – Historya rodziny Wierzynków. [Kraków 1899]. 4, s. [29]-86, tabl. genealog. 1. opr. wsp. ppł.
Załamania narożnika jednej karty, stan dobry. Wyimek z "Rocznika Krakowskiego", t. 2. Odręczna dedykacja autora.
80.–
1061.
[KUTRZEBA Stanisław] – [Koronacya królów polskich w XV i XVI stuleciu]. [Kraków 1908]. 8, k. [12]. karty luzem.
Papier pożółkły. Odbitka korektorska (?) artykułu S. Kutrzeby drukowanego w "Kalendarzu J. Czecha" na rok 1909. Tekst wydrukowano bez tytułu, po tekście krypt. autora "St. K.". Zachowana dodatkowa karta z odręcznym tytułem artykułu, napisanym zapewne ręką autora.
64.–
Sprzedano za: 90.–
1062.
LAM Stanisław – Książę Józef Poniatowski. (Dzieje i pieśń). Lwów [po tekście 1913]. Nakł. Tow. im. P. Skargi. 8, s. 102, [1], tabl. 7. opr. oryg. pł. zdob., oryg. futerał kart., górne obcięcie złoc.
Niewielki ubytek futerału, poza tym stan dobry. Piecz.
80.–
Sprzedano za: 240.–
1063.
LASOCKI Wacław – Wspomnienia z mojego życia. Przygotowali do druku M. Janik i F. Kopera. T. 1-2. Kraków 1933-1934. Nakł. Gminy m. Krakowa. 8, s. [2], XVIII, [4], 495, [2], tabl. 56; 362, [1], tabl. 26. opr. ppł. z epoki.
Skrzypek 928. Stan dobry. T. 1: W kraju, t. 2: Na Syberji. Autor, "syn właściciela ziemskiego z powiatu żytomierskiego, pojmany na rozwożeniu 'złotych hramot' skazany do ciężkich robót na całe życie, po amnestii 1866 roku pomieszkiwał jakiś czas w głębi Rosji" (T. Bobrowski "Pamiętniki"). "Pamiętniki, zgodnie z jego [autora] życzeniem, ukazały się w 10 lat po jego śmierci [...]. Obejmują bogaty materiał historyczny, obyczajowy, literacki i ikonograficzny odnoszący się do okresu dzieciństwa, lat szkolnych, uniwersyteckich i pobytu Lasockiego na Syberii" (PSB). Wydanie ilustrowane 190 fot. Materiały źródłowe, indeksy.
280.–
Sprzedano za: 700.–
1064.
LATINIK F[ranciszek Ksawery] – Bój o Warszawę. Rola Wojskowego Gubernatora i I-szej armji w bitwie pod Warszawą w 1920 r. Bydgoszcz [1931]. Nakł. autora. 16d, s. 56, mapy 3. brosz.
Skrzypek 3541. Okł. Nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Wspomnienia aktywnego uczestnika wydarzeń.
70.–
Sprzedano za: 300.–
1065.
LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. Warszawa 1828. Druk. XX. Piiarów. 8, s. 403, [5], tabl. 7. brosz.
Hleb 131. Drobne zażółcenia papieru, stan dobry. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Klasyka polskiej historiografii prawniczej.
320.–
Sprzedano za: 360.–
1066.
LEPSZY Leonard – Lud wesołków w dawnej Polsce. Kraków 1899. Nakł. autora. 8, s. [4], 116. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco pożółkłe i nadkruszone na krawędziach. Zaw. m.in.: Przeżytki pogaństwa w obrzędach i zwyczajach, tudzież humor ludowy, Żacy i rybałci w roli wesołków, Wesołkowie z zawodu, Igrcy i gędziebni, Konik zwierzyniecki jako chwistowska igraszka, Błazny.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1067.
[LESZCZYŃSKI Jan Tomasz] – Kilka słów o doczesnéj władzy papieża. Upominek dla katolików. Kraków 1860. Czcionkami "Czasu" [wyd. Zygmunt Golian]. 8, s. 83, [5]. opr. wsp. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr.
Podklejone ubytki okł. brosz., na grzbiecie naklejki inwentarzowe, liczne piecz. dublet bibliot., poza tym stan dobry. Na karcie tyt. piecz. "J. Dietl". Nieczęste.
J. T. Leszczyński (imię zakonne: Prokop, 1812-1895) – polski kapucyn, pisarz, teolog, mariolog, animator odnowy życia religijnego na terenach Królestwa Polskiego, autor lub tłumacz ponad stu prac duchowościowych, hagiograficznych, dewocyjnych i eklezjologicznych. (Wikipedia).
120.–
1068.
LEWICKI Stanisław. Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do historji Odrodzenia Polski. Łuków 1931. Druk. Wydz. Powiatowego. 8, s. 135, [1]. brosz.
Skrzypek 968. Okł. lekko nadkruszone i odbarwione, wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Dublet. bibliot. (piecz.). Ze wstępu: "przebieg sprawy o wykłady po polsku religji w szkołach na Podlasiu".
64.–
1069.
LICHOCKI Filip – Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794. Wyd. II. Kraków 1891. Nakł. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. 97, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Maliszewski 714; Gruca 11. Stan dobry. Piecz. F. Lichocki (1749-1806) zaczął pisać pamiętnik w czasie insurekcji kościuszkowskiej i doprowadził go do ostatnich dni kwietnia 1794. Pamiętnik nie posiada wartości dla dziejów powstania, jednakże maluje fragmentaryczny obraz miasta i ludzi tej epoki. Był często uważany za sfałszowany, do czasu odkrycia jego rękopisu przez K. Bartoszewicza ok. 1908.
80.–
Sprzedano za: 280.–
1070.
LIGURTI Silvestro – Storia della Polonia dal tempo dei Sarmati sino ai di nostri compilata dall'ab. ... e publicata in continuazione al Compendio della storia universale del sig. conte di Segur. T. 1-2. Milano 1825. Presso A. F. Stella e Figli. 16, s. 207, [1], tabl. 3; 223, [1], tabl. 3. razem opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia i za żółcenia kart wewnątrz. Historia Polski od czasów najdawniejszych do współczesnych. Ukazało się jako t.122-123 cyklu "Compendio della storia universale". Na tabl. m.in. portret Jana III Sobieskiego, bitwa pod Warną, ubiory polskie.
600.–
1071.
LIKOWSKI Edward – Unia brzeska (r. 1596) opowiedziana przez ks. ... Wyd. II przejrzane i poprawione. Warszawa 1907. Bibliot. Dzieł Chrześc. 8, s. XVII, [1], II, 355, [1]. opr. ppł. z epoki. Bibliot. Dzieł Chrześc., [zesz. 75 i 76].
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Podpis i piecz. własn. Na początku obszerna bibliografia tematu, na końcu skorowidz.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1072.
[LIMANOWSKI Bolesław] – Historja ruchu narodowego od 1861 do 1864 r. T. 1-2. Lwów 1882. Księg. Polska. 8, s. 183, [1]; 266, [1]. razem opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, ślad po naklejce na grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. Rozszerzone i opatrzone aparatem naukowym teksty wykładów, jakie Limanowski wygłosił w Genewie w końcu 1881. "Ukazały się najpierw anonimowo, ze względu na cenzurę austriacką, we Lwowie [...]. Była to pierwsza historia powstania pisana w duchu apologii 'czerwonych'" (PSB).
140.–
Sprzedano za: 140.–
1073.
LISTA adresowa filistrów i członków czynnych korporacji Welecji. Warszawa, XI 1924. 4, s. 19. or. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz. Wykaz ponad 300 żyjących i 130 zmarłych członków Korporacji Akademickiej Welecja, oraz kilkudziesięciu kandydatów. Korporacja powstała w 1883, działa do dziś; jest jedną z najstarszych tego typu organizacji w Polsce.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1074.
LODZINSKI Boleslav, GRABOVSKI T. St. – Tadeuš Koscjuško. Sofija [1917?]. Red. "Polskija Bjuletin". 8, s. 40, 31, [1]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. Izdanie na Polskoto Bjuro na Pečata, br. 7.
Egz. obcięty przez introligatora, stan dobry. Bułgarska publikacja poświęcona T. Kościuszce, zawierająca dwa artykuły: "Koscjuško prv vožd na vzraždašta se Polša" i "Koscjuško i idejata na demokratizma i nezavisimostta v Polša". Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1075.
LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. Roma [1930]. Scuola Tipografica Pio X. 8, s. IV, 384. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okl. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Zaw. m.in.: Dzieje środowiska narodowego, Dyplomacja, Pielgrzymstwo naukowe od XVI-XVIII wieku, Pielgrzymstwo i podróżnictwo, Sztuka.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1076.
LOUIS Józef Wawel – Okruszyny historyczne zbierane po dawnych aktach, archiwach i dziennikach przez ... Serya 1. Z 4 rycinami. Kraków 1898. Druk. "Czasu". 8, s. [4], 113, [2], tabl. 4. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Mieczysława Dunin Wąsowicza. Zaw. m.in.: Wojskowa reprezentacja Galicyi po pierwszym rozbiorze, Podpułkownik K. Larisch, Zginął jak Berek pod Kockiem.
120.–
Sprzedano za: 180.–
1077.
LUTOSŁAWSKI Wincenty – Jeden łatwy żywot. Warszawa 1933. F. Hoesick. 16d, s. VIII, 351. opr. pł. z epoki.
Skrzypek 1038. Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Wydano 1.100 egz., ten nr 338 z podpisem autora. Wklejona przednia część obwoluty ze zdjęciem autora. "Autobiografia znanego filozofa" (Skrzypek). Zaw. m.in.: Domowe wychowanie, Politechnika, Uniwersytet Dorpacki, Zakopane i Dorpat, Małżeństwo, Londyn, Kazań, Ameryka, Londyn i Drozdowo, Hiszpanja, Kraków, Lozana [!] i Genewa, Warszawa, Tułaczka, Kuźnica, Wilno, Francja.
120.–
Sprzedano za: 650.–
1078.
ŁOZIŃSKI Bronisław – Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. Z przedmową i pod kierunkiem Wacława Tokarza. Wyd. Walery Łoziński. Z podobizną autora i siedmioma częścią barwnemi rycinami. Lwów 1913. Nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. XXII, 436, tabl. 8. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Z historyi Stanów galicyjskich, Proces kryminalny K. Szajnochy, Z teki M. Kraińskiego, Galicya w roku 1846, Sprawa kryminalna A. Fredry o zdradę stanu.
160.–
Sprzedano za: 240.–
1079.
MACKIEWICZ (Cat) Stanisław – Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. [Warszawa], VII 1958. Inst. Spraw Międzynarodowych. 4, s. 347. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Przedruk wydania emigracyjnego z 1941 metodą powielaczową wykonany przez Zakład Historyczny Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie do użytku wewnętrznego. Na karcie tyt. dane wydawnicze z oryginału (Londyn, M. I. Kolin).
120.–
Sprzedano za: 300.–
1080.
MACKIEWICZ Stanisław – Kropki nad i. Warszawa 1927. Nakł. "Słowa". 16d, s. [6], 134. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. na przedniej okł. Felietony polityczne. Ze wstępu: "Rozdział pierwszy poświęcony jest analizie obecnego systemu naszej polityki zagranicznej. Dochodzę tu do zupełnie pesymistycznych wniosków [...]. Rozdział drugi [...] metodą rzuconych szkiców w różnych dziedzinach myśli politycznej ma zilustrować różnice myślenia, które zachodzą pomiędzy Polakami przedwojennymi, a powojennymi [...]. Wreszcie rozdział trzeci precyzuje zadania, które wykonać musi pokolenie Niepodległej Polski".
80.–
Sprzedano za: 300.–
1081.
MALICKI Juljan K. – Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Z przedm. Antoniego Boguckiego. Pod egidą Komisji Kult.-Ośw. P.O.W. Warszawa 1936. Zakł. Graf. "Antiqua". 8, s. [6], V, [1], 546, [5], tabl. 16, tabela rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Na dużej tablicy rozkł.: "Tablica poglądowa Władz Ustawodawczych i Wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej". Zaw.: Sejmowładztwo. Sejm Konstytucyjny 19-1922, Pierwszy Sejm Ordynaryjny 1922-1927, Epoka Piłsudskiego, Drugi Sejm Ordynaryjny 1928-1930, Trzeci Sejm Ordynaryjny 1930-1935. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1082.
MALINOWSKI M[aksymilian] – Włościańskie stowarzyszenia rolnicze w różnych krajach. Warszawa 1898. Skł. gł. Księg. M. A. Wizbeka. 16d, s. 68. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielki ubytek papieru okleinowego na tylnej okł., stan dobry. Piecz. biblioteki Leopoldów w Rzepiszewie.
80.–
Sprzedano za: 220.–
1083.
MARCHLEWSKI J[ulian] B. – Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem. Lwów-Warszawa 1903. Polskie Towarzystwo Nakładowe, Księg. T. Paprockiego i Ski. 8, s. [4], III, [1], 389, [3]. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, niewielki ubytek górnej krawędzi grzbietu, podklejony ubytek karty tyt. "Pierwsza marskistowska analiza współcześnie zachodzących procesów społecznych, narodowych i ekonomicznych w zaborze pruskim [...], po dziś zachowała ona duże walory poznawcze" (PSB z 1974).
140.–
1084.
MARCZEWSKI M[arcin] – Obchodzenie się z koniem wojskowym. Warszawa 1919. Księg. Wojskowa. 16, s. 27, [2]. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Instrukcja nr W.-9.
48.–
Sprzedano za: 120.–
1085.
MARX Karol – Walki klasowe we Francji 1848-1850. Z przedmową Fryderyka Engelsa. Z oryginału niemieckiego przeł. Henryk S. Kamieński. Warszawa 1907. W. Raabe. 16d, s. [4], 182. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz.
100.–
1086.
MATUSZCZAK I[gnacy] – Uniforms of the Polish Army 1740-1939. [Wielka Brytania? 197-?]. 15,5x11 cm, tabl. 12, oryg. koperta.
Stan bardzo dobry. Komplet 12 pocztówek z barwnymi rysunkami przedstawiającymi mundury wojska polskiego. Poszczególne dotyczą okresów: 1740, 1776, 1792, 1794, 1808, 1812, 1815, 1830, 1863, 1-st World War, 1920, 1939. Na odwrocie nadruk "Post Card".
220.–
Sprzedano za: 220.–
1087.
MATUSZEWSKI Ignacy – Czy Anglja gwarantowała granice Polski. Pamięci Józefa Becka. Jerozolima 1945. Wyd. Zw. Pracy dla Państwa. Druk. "Gesher". 16d, s. 48. opr. ppł. z zach. okł. brosz.
Polonica 9808. Stan dobry.
80.–
1088.
MATWIJOWSKI Leon – Prawo ormiańskie w dawnej Polsce. Lwów [1939]. Druk. "Ekonomia". 8, s. 98. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, podklejone naddarcie przedniej okł., niewielkie ubytki narożników przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Źródła prawa ormiańskiego w Polsce, Ustrój Ormian w Polsce, Sądownictwo ormiańskie, Prawo prywatne, Prawo karne, Prawo procesowe.
160.–
1089.
MEJBAUM Wacław – O tron Stanisława Augusta. Lwów 1918. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. [4], 261, [3]. opr. nieco późn. ppł.
Wyklejki nieco pofałdowane, poza tym stan dobry. Zaw.: Generał pruski w Grudziądzu, Odwrót Branickiego, Marcin Lubomirski, Z zabiegów o detronizacyę Stan. Augusta, Polityka księcia Kaunitza a Konfederacya barska, Austrya wobec zamachu na Stan. Augusta. Indeks nazwisk na końcu.
120.–
Sprzedano za: 380.–
1090.
MERWIN Bertold – Mit den polnischen Legionen in der Karpathen 1914. München 1915. Georg Müller. 16d, s. 175, [1], tabl. 20. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla prezesa NKN Władysława Leopolda Jaworskiego, podpis własn. tegoż na stronie tyt. Niemiecki przekład książki "Legiony w Karpatach 1914".
160.–
Sprzedano za: 160.–
1091.
MŁOCKI Alfred – Księga wspomnień. Wydana przez Agatona Gillera i Piotra Zbrożka. Paryż 1884. Druk. A. Reiffa. 16d, s. LXXX, [2], 420, tabl. 1. opr. nieco późn. ppł., obcięcie barwione.
Maliszewski 18332. Pierwsze karty podklejone, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw. obszerny życiorys autora oraz m.in.: Wspomnienie moje z czasów wszechwładzy W.Ks. Konstantego [...] i z powstania 1830/31 r., Rok 1836 w Krakowie.
160.–
Sprzedano za: 400.–
1092.
MONDALSKI Wiktor – Ostojacy. Lwów 1916. Księg. Gubrynowicza i Syna. 16, s. 123, [2], tabl. 6. brosz. Wydawnictwo: "Książki z Pola", nr 1.
Maliszewski 4222. Stan dobry. Dzieje szwadronu ułanów rtm. Ostoja-Zagórskiego działającego na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Wołyniu. Zaw. m.in.: Z wojennych wywczasów, Ułani Ostoji, Organizacya dywizyonu, Wjazd do Lublina, Śmierć Pruszyńskiego, Przygody ułana, Na leże zimowe.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1093.
MORAWSKI Szczęsny – Arjanie polscy. (Z 8-ma rycinami). Lwów 1906. Nakł. autora. 8, s. XXVII, [5], 564, tabl. 8. opr. pł. z epoki.
Grzbiet spłowiały, niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. "Książka 'Arianie polscy', wydana niedbale, z dużymi skrótami (4 tomy rękopisów [...]), ukazała się jako dzieło pośmiertne [...], stając się [...] w swej zasadniczej, źródłowej warstwie rewelacją historyczną [...] czyta się wszystko z największym zajęciem [...]. Dzieło nie straciło dotąd swej wartości i urzekającego wpływu, stanowiąc pozycję klasyczną dla poznania losów antytrynitaryzmu na Pogórzu Karpackim" (PSB).
240.–
Sprzedano za: 1.800.–
1094.
MORIOLLES [Alexandre] de – Pamiętniki hrabiego ... o emigracyi, Polsce i dworze wielkiego księcia Konstantego (1789-1833).  Z drugiego wydania francuskiego tłóm. Zofia Przyborowska. Warszawa 1902. Druk. A. T. Jezierskiego. 16d, s. 159. opr. nieco późn. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 255.
Maliszewski 1342. Margines jednej karty z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Piecz. i ekslibris S. Porembalskiego.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1095.
MOSŠEG Ignati – Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy. Warszawa 1931. Wyd. Instytutu Wschodniego. 8, s. VII, [1], 172, [3], tabl. 7. brosz.
Stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Piecz. Druk z niewydanego rękopisu, przedmowa S. Siedleckiego. Zaw. m.in.: Wiadomości historyczne o narodach Wschodu Europy: Komowie-Wotiacy, Czeremisi, Mordwini; Położenie narodów podbitych za carów: Zniszczenie fizyczne, Niszczenie przez pobór do wojska, Kozacy, Niewolnictwo, Niszczenie obyczajów narodowych; Okres bolszewicki: Głód jako środek wytrzebiania narodów podbitych, Oświata ludowa i język macierzysty.
120.–
Sprzedano za: 300.–
1096.
MOŚCICKI Henryk – Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. T. 1: 1772-1800. Z 165 ilustracjami w tekście, 2 barwnemi tablicami i mapą trzech rozbiorów Polski. Wilno [1910]. Nakł. "Kurjera Litewskiego". 4, s. [4], 476, tabl. 2, mapa 1. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie nadpękniecie dolnej części grzbietu, stan dobry. Podpis własn. Z zapowiedzianego t. 2 ukazały się tylko dwa zeszyty (tu niedołączone) w l. 1913-1914. Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 460.–
1097.
NAGÓRSKI Zygmunt [Julian], senior – Wojna w Londynie. Sześć ilustracji. Paryż 1966. Księg. Polska. 8, s. 357, tabl. 6. brosz.
Stan dobry. Na okł.: "Wspomnienia 1939-1945". Zaw. m.in.: Przed samą wojną, Rumunia, Paryż, Rozmowy z Sikorskim, Tworzenie NIK, Uniwersytet Polski Zagranicą, Anglia, Kryzys rządowy, Tragedia Garlińskiego, Pakt Sikorski-Majski, Ludzie z Rosji, Polacy w Persji, Wizyta u amb. Raczyńskiego, Katyń i zerwanie stosunków przez Sowiety, Rozmowa z Chińczykami, Antysemityzm w wojsku, Mikołajczyk w Moskwie, Upadek powstania, Dzień zwycięstwa w Londynie, Aresztowanie przywódców podziemia. Na końcu indeks nazwisk.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1098.
The NAZI Kultur in Poland by several authors of necessity temporarily anonymous. London 1945. Published for the Polish Ministry of Information by His Majesty's Stationery Office. 8, s. XII, 220, tabl. 12. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, tylna okł. obca, przednia otarta i zaplamiona, rozprasowane załamania narożników, zaplamienia wewnątrz, jedna karta z podklejonymi niewielkimi ubytkami. Piecz. Na przedniej okł. nadruk: "Written in Warsaw under the German Occupation". Wg M. Danielewicz-Zielińskiej ("Szkice o literaturze emigracyjnej", Paryż 1978, s. 77-78) redaktorem tomu był Wacław Borowy przy współpracy S. Lorentza i S. Sawickiej. Tom poświęcony polityce kulturalnej (i nie tylko) władz okupacyjnych na ziemiach polskich. Zaw. m.in.: The Roman Catholic Church, The Protestant Churches, Libraries, Archives, Museums and Collections, Warsaw Castle, Bookshops and Publishing, The Press, The Theatre, Literature, Art, The Film.
160.–
1099.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Doba obecna w Królestwie Polskiem. Kraków 1905. Red. miesięcznika politycznego "Wyzwolenie". 16d, s. [4], 165, [1]. brosz.
Stan dobry. "Książka propagowała społeczny i narodowy program PPS, lecz polemizowała ze stanowiskiem PPSD w sprawie stosunku do Rosji. Np. o I. Daszyńskim Niemojewski twierdził, że 'rzuca zarzewie nieufności między pogodzoną rewolucję polską i rosyjską i proponuje właściwie czwarty rozdział Polski" (PSB).
100.–
1100.
[NIEWIADOMSKI Eligiusz]. KIJEŃSKI Stanisław – Proces Eligjusza Niewiadomskiego o zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w dniu 16 grudnia 1922 r. [...]. Specjalne sprawozdanie stenograficzne [...]. Opracował i wydał ... Wyd. II popr. [...]. Warszawa 1923. Skł. gł. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 112. opr. ppł. z epoki.
Podpis własn. Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 90.–
1101.
[NIEWIADOMSKI Eligiusz]. URSTEIN Maurycy – Eligjusz Niewiadomski w oświetleniu psychjatry. Warszawa 1923. Druk. "Rola". 16d, s. 101, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte i nieco zaplamione. Sylwetka psychologiczna zabójcy prezydenta Narutowicza sporządzona na podstawie lektury stenogramu procesu sądowego.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1102.
NIEWIADOMSKI Eligjusz – Kartki z więzienia. Poznań 1923. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. 4, s. 38. brosz.
Skrajne strony nieco pożółkłe i zakurzone. Zbiór przemyśleń zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza spisany w celi więzienia mokotowskiego w oczekiwaniu na wykonanie zasądzonej kary śmierci. Egzekucję wykonano 31 I 1923. Przed tekstem portret autora z podpisem: "Poległ 31. I. 1923 R.".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1103.
NITOBÉ Inazo – Bushido, duch Japonii. Lwów-Warszawa 1904. Księg. H. Altenberga, Księg. p. f. E. Wende i Sp. 16d,s . [4], VIII, 117, [2]. opr. oryg. pł. zdob. Wiedza i Życie, seria 3, t. 3.
Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Bushido jako system etyczny, Prawość i sprawiedliwość, Prawda i prawdomówność, Honor, Wychowanie samuraja, Instytucya samobójstwa i zemsty, Miecz duszą samuraja, Wychowanie i stanowisko kobiety.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1104.
OBOWIĄZKI Dowódcy pułku, bataljonu, kompanji, Sierżanta sztabowego, Drużynowego, Podoficera broni, kuchennego, magazynowego, Furjera. Wyd. II. Warszawa 1919. Min. Spr. Wojsk., Departament Mobilizacyjno-Organizacyjny, Sekcja Regul. i Wyszkolenia, Księgarnia Wojskowa. 16, s. 87, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan ogólny dobry. Piecz. i podpis własn., dublet bibliot. Instrukcja nr P. 4.
60.–
1105.
[OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo Niemowa *** [pseud.] – Podnieśmy ją wzwyż. T. 1: Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. Kraków 1938. Nakł. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s. 447. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Brak karty tyt. Ekslibris F. Siedleckiego. Następne tomy nie ukazały się. Zaw. m.in.: Armia Czerwona ZSRR; Wodzowie czerwonej armii; Kulisy procesu Tuchaczewskiego; Armia Trzeciej Rzeszy i jej uzbrojenie; Czy Niemcy uderzą na Polskę?; Nowoczesne narzędzia wojenne naszych sąsiadów.
S. Ołpiński (1898-1944) - "aferzysta [!]" (PSB), korespondent (z ramienia niemieckiego MSZ) Europ-Presse; ogłosił anonimowo książkę (tu prezentowaną) "będącą amalgamatem frazeologii patriotycznej i informacji dotyczących sił armii europejskich; książka ta została przez władze skonfiskowana" (PSB), część nakładu pozbawiona kart tytułowych trafiła na rynek.
240.–
1106.
[OŁPIŃSKI Stefan]. Stefan Osten [pseud.] – Z krwawej Hiszpanii. Kraków 1937. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s. 80. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, okł. lekko zażółcone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Reportaże z wojny domowej w Hiszpanii. Na przedniej okł.: "Adiutantka 'La Possionaria' - Giza Loratti zwana 'Czerwona Carmen' w drodze na inspekcje oddziału milicjantek".
60.–
Sprzedano za: 60.–
1107.
ORKAN Władysław – Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę 1915. Kraków 1916. Centr. Biuro Wydawnictw NKN. 8, s. 124. tabl. 17. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Maliszewski 4241; NKN 29. Otarcia okł., ślad zawilgocenia górnego marginesu kart. Odręczna dedykacja autora. Okładka i ilustracje Leona Czechowskiego. "Literacki pamiętnik z życia, walk i marszów 4-go pułku Leg. Pol. od wyruszenia w pole z Piotrkowa aż do wkroczenia na Litwę" (NKN).
140.–
Sprzedano za: 240.–
1108.
PAJĄK Józef – Zadania służby zdrowia w obronie przeciwlotniczej biernej (O. P. L.). Brześć n/B 1931. Szefostwo Sanitarne O. K. IX. 8, s. [4], 77. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Podpis własn. Maszynopis powiel.
64.–
Sprzedano za: 150.–
1109.
PATELSKI Józef – Wspomnienia wojskowe ... z lat 1823-1831. Wydał i przypisami opatrzył B[ronisław] G[embarzewski]. Wilno 1914. Bibljot. Pamiętników. 8, s. 212, portret 1. opr. późn. pł.
Maliszewski 1406. Brak karty przedtyt., podklejenia karty tyt. w grzbiecie, miejscami zaplamienia. Pierwsze wyd. ukazało się w Krakowie w innej redakcji pt. "Opowiadania kapitana Patelskiego" (1880).
140.–
Sprzedano za: 460.–
1110.
PAWLIK Tadeusz – Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. Warszawa 1930. Wojsk. Inst. Nauk.-Badawczy. 8, s. 62, szkiców luzem 8. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry.
120.–
1111.
PAWŁOWSKI Bronisław – Setna rocznica powstania listopadowego 1830-1930. Poznań 1930. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. 16d podł., s. 135. brosz.
Napis tytułowy na przedniej okł. nieco zatarty, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście.
100.–
Sprzedano za: 150.–
1112.
PAWŁOWSKI Bronisław – Somo-Sierra. Lwów 1934. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 38, [2]. brosz. Bibljot. Szkoły Powszechnej, z cyklu: Słynne bitwy polskie, nr 83.
Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 75.–
1113.
PAWŁOWSKI Bronisław – Wojsko polskie. Warszawa-Poznań [1919]. Nakł. Bibliot. Dzieł. Wyb. i Księg. św. Wojciecha, 8, s. 62, [1]. brosz.
Okł. nadkruszone, zażółcone i nieco zabrudzone, niewielki ubytek tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Ukazało się w cyklu: " Co to jest Polska? Wydawnictwo zeszytowe pod red. prof. Henryka Mościckiego, [nr] 7 i 8. Zaw. rozdziały: Rycerstwo piastowskie, Wojska zaciężne, Okres największego rozwoju siły zbrojnej, Okres upadku siły zbrojnej, Reformy Sejmu Wielkiego, Insurekcja Kościuszki, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe.
54.–
1114.
[PIERWSZY]. 1 Pułk Pancerny w walce. Od Caen po Wilhelmshaven. Bruges, 19 VIII 1945. The Saint Catherine Press. 8, s. 55, [1], tabl. 2, mapy 3. brosz.
Okł. nieco otarte. Tytuł okładkowy, na s. 3: "W dniu święta pułkowego". Zaw. m.in.: Dziewięć miesięcy walk 1. Pułku Pancernego, Operacja Falaise, Pościg, Oparecja Gandawa, Operacja Antwerpia, wykazy osobowe.
70.–
Sprzedano za: 130.–
1115.
[PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE]. 50-lecie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. Praca zbiorowa. Londyn 1970. Wyd. staraniem Koła 16. Pułku [...]. 8, s. 276, [1]. brosz.
Stan dobry. Wyd. 200 egz. Ilustracje w tekście. Wstęp gen. Ludwik Kmicic-Skrzyński.
120.–
Sprzedano za: 240.–
1116.
PIŁSUDSKI Józef – Poprawki historyczne. Warszawa 1931. Instytut Badania Najnowszej Historji Polski. 8, s. 100, II, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Siedleckiego. Zaw. dwa zasadnicze artykuły zawierające uwagi do pamiętników Ignacego Daszyńskiego i Leona Bilińskiego.
100.–
1117.
PISTOR Jan Jakób – Memorjał o rewolucji polskiej 1794. Z francuskiego przetłumaczył, wstęp, uwagi i uzupełnienia dołączył Bronisław Pawłowski. Warszawa 1924. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. [4], XI, [1], 207, [1], mapy 3. opr. nieco późn. ppł. Bibljot. Historyczno-Wojskowa, t. 4.
Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 240.–
1118.
PODRĘCZNIK saperski. Zesz. 1-2, 4, 6-7. Palestyna 1944. Sekcja Wydawnicza A[rmii] P[olskiej na] W[schodzie]. 16d, s. 128, tabl. rozkł. 1; 32; [4], 139, tabl. rozkł. 14; 69, tabl. rozkł. 19; 150. razem opr. oryg. ppł.
Polonica 12299 i 21747 (tylko zesz. 1). Otarcia okł., miejscami zaplamienia. Do kompletu brak zesz. 3 i 5. Zeszyty w oryg. okładkach ppł., przewiązane w grzbiecie sznurem. Tytuł okł.: "Podręczniki saperskie". Podręcznik saperski przeznaczony do użytku służbowego. Zesz. 1: Tabele matematyczne i techniczne, zesz. 2: zasady działania saperów dywizyjnych w polu, zesz. 4: Mosty, zesz. 6: Niszczenia, zesz. 7: Pułapki, miny i pola minowe. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 360.–
1119.
POLENS Schicksale seit 1763 bis zu dem Augenblicke, wo es sich für unabhängig erklärte. Paris 1831. August Didot. 16d, s. X, 174. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru.
400.–
1120.
POLES in America. Their Contribution to a Century of Progress. A Commemorative Souvenir Book compiled and published on the occasion of the Polish Week of Hospitality, July 17 to 23. A  Century of Progress International Expositon 1933. Chicago [1933]. Polish Day Association. 4, s. 263, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. nieco otarta, stan ogólny dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Piecz.: "Dar Rady Polonii Amerykanskiej". Ilustracje w tekście.
80.–
1121.
POLSKA idea imperialna. [Oprac.] zespół "Polityki". Warszawa 1938. Polityka. 8, s. 86. brosz.
Stan dobry. Piecz. dublet bibliot. Po wstępie podpisany w imieniu wydawnictwa Jerzy Giedroyć (który od 1936 był wydawcą "Polityki", kontynuatorki ukazującego się od 1930 "Buntu Młodych").
80.–
Sprzedano za: 80.–

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - najstarsza, pionierska organizacja promująca ideę sportu i wychowania fizycznego w Polsce działająca do dzisiaj. Założona 7 II 1867 we Lwowie. Jako pierwsze poza Lwowem zawiązały się w 1884 gniazda - filie w Tarnowie i Stanisławowie. Towarzystwo działało także po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojennym. W 1892 powstała jednolita organizacja o nazwie "Związek Sokolstwa Polskiego" z siedzibą we Lwowie. Następne oddziały zaczęto otwierać w Inowrocławiu (1884), Poznaniu, Bydgoszczy (1886), w Królestwie Kongresowym, na Kresach, Rosji i Małopolsce (po 1905). Po Zlocie grunwaldzkim tworzyły się drużyny sokole-wojskowe oraz patronatem objęto organizacje skautowe.
1122.
ĆWICZENIA wspólne. Lwów 1906. Związek polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich. 8, s. [2], VI, 148. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Okł. lekko zaplamione, stan dobry. Podpis własn. Zaw. dwie prace: Antoni Durski "Układ ćwiczeń wolnych na miejscu" i Jan Durski "Lekcye praktyczne ćwiczeń wspólnych, ciążkami i laską. Podręcznik do użytku nauczycieli Towarzystw sokolich. Wyd. II. illustrowane". Nieczęste
160.–
1123.
DURSKI Antoni – Zakres materyału ćwiczebnego dla dorostu sokolego. Oprac. szczegółowo zna zlecenie Komisyi reformy metody gimnastycznej ... Lwów 1908. Związek polskich gimnast. Towarzystw sokolich. 8, s. 20. brosz.
Okł. zakurzone, niewielkie załamania kart. Piecz. Dla najmłodszych grup polecane są m.in. gry wolne: łapanka, pytka, wyścigi na krótką metę, piłka katulana w rozkroku, rzucanka dętą piłką. Starszym proponuje się ćwiczenie (bynajmniej nie logopedyczne) rząd żerdzi, oraz skłon napięty trwały.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1124.
HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia I. na drabinie poziomej, pionowej i skośnej, II. kółkach, krążniku i drabinkach chwiejnych. Napisał ... do użytku polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich. Lwów 1909. Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. 8, s. 19. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Zwieszenia leżąc, Wywijania, Wspierania, Wymyki, Wstępywania, Kołowroty, Ćwiczenia w huśtaniu, Krążenia w podporze.
70.–
Sprzedano za: 90.–
1125.
HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia z oporem współćwiczących. I. Ćwiczenia z oporem, II. a) Mocowania wolne, b) Mocowania przyborami, III. Zapasy. Opracował ... do użytku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. Wyd. I z illustracyami. Lwów 1906. Związek Polskich Gimn. Tow. Sokolich. 8, s. 38. brosz.
Przednia okł. zaplamiona. Podpis własn. .
80.–
Sprzedano za: 80.–
1126.
TYSZECKI Teofil – Ćwiczenia towarzyskie. Igrzyska jednostek i towarzyskie, Ćwiczenia tow. w skokach, Ćwiczenia w podnoszeniu, dźwiganiu i rzucaniu towarzyszy. Oprac. ... do użytku polskich gimnast. Towarzystw sokolich. Lwów 1896. Związek pol. gimnastycznych Towarzystw sokolich. 16d, s. 52. brosz. Związek polskich gimnastycznych Towarzystw Sokolich, [t.] 7.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Pochody i poskoki, Woltyże, Wytrzymania, Skoki towarzyskie wolne, Jeden podnosi dwu. Najbardziej frapujący rozdział: Ćwiczenia w rzucaniu towarzyszy. Nieczęste.
70.–
Sprzedano za: 70.–
PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół". Organ Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. Lwów. Red. E. Epler. 4.
Czas. BJ 6, 579. Okł. i grzbiety nieco otarte. Zapiski inwentarzowe. Czasopismo wychodziło od 1881 do 1939, początkowo we Lwowie, później w Warszawie i ponownie we Lwowie.
1127.
R. 15: 1895. s. [4], 148. opr. ppł. z epoki.
Nadpęknięcie grzbietu, miejscami zaplamienia kart. Piecz. Do kompletnego rocznika brak nr. 2 i 11.
200.–
Sprzedano za: 340.–
1128.
R. 16: 1896. s. [4], 168. opr. ppł. z epoki.
Zaplamienia grzbietu. Do kompletnego rocznika brak nr. 8.
200.–
Sprzedano za: 340.–
1129.
R. 25: 1905. s. [4], 100. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco wygięte, nieznaczny ubytek grzbietu, drobne zaplamienia. Do kompletnego rocznika brak nr. 11.
200.–
Sprzedano za: 260.–
1130.
R. 26: 1906. s. [4], 120. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie ubytki grzbietu. Piecz. Kompletny rocznik zaw. 12 comiesięcznych numerów.
240.–
Sprzedano za: 320.–
* * *
1131.
POWSTANIE listopadowe. L'Insurrection de Novembre. The Novembre [!] Insurrection. 1830-1930. Lwów 1931. Komitet Redakcyjny z inicjatywy Józefa Lachowskiego. 4, s. 400. opr. oryg. pł. zdob.
Przednia okł. lekko otarta, stan dobry. Oprawa wydawnicza Edwarda Zimnego ze Lwowa. Zaw. m.in.: Czem było Powstanie Listopadowe, Walerjan Łukasiński, Nasze wojny z Rosją, Europa i Polska przed r. 1830, Emilja Plater, Losy Podchorążych po r. 1830, Prasa Powstania Listopadowego, Kaliszanie w r.1 831, Uczestnicy Powstania wykluczeni z amnestji, Kobiety w Powstaniu, Błędy Powstania Listopadowego, Wzięcie armat, Posterunek na stracenie, Pułk czwarty. Liczne ilustracje w tekście.
320.–
Sprzedano za: 420.–
1132.
POWSZECHNA służba wojskowa. Tekst i wyjaśnienie prawa o powszechnej służbie wojskowej, uchwalonego przez pierwszy Sejm polski w dn. 7 marca r. 1919, oraz wykaz niedomagań, chorób i objawów chorobowych, zwalniających od wojska zupełnie lub czasowo. Warszawa 1919. Druk. L. Bogusławskiego. 16d, s. 39, [1]. brosz.
Stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 150.–

Prawo górnicze

1133.
BOCHEŃSKI J. M. – Krakowskie prawo górnicze. Zbiór górniczych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących w dzisiejszem Wielk. Księstw. Krakowskiem od roku 1805 do końca października 1854. Wyd. ... Kraków 1898. Nakł. wydawcy. 16d, s. 60. brosz.
Stan dobry. Wydano "na pamiątkę ukonstytuowania się [...] Towarzystwa górniczego w Krakowie". Tytuł okł.: "Prawo górnicze Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu".
64.–
Sprzedano za: 220.–
1134.
BRZESKI Roman – Myśli do ustawy górniczej. Kraków 1919. Nakł. TeWuGe. 8, s. 71. brosz.
Stan dobry. Piecz. inż. T. Suknarowskiego z Sierszy Wodnej.
70.–
Sprzedano za: 260.–
1135.
DZIENNIK Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. Kraków. 8. brosz.
Nr 40/41: 27 XI 1830. s. [157]-164.
Miejscami zaplamienia. Numer w całości zaw.: "Przepisy do ustanowienia nadzoru rządowego nad kopalniami". Pod tekstem data 29 X 1830 i nazwiska: Wodzicki, Mieroszewski, Nowakowski.
60.–
1136.
KOCZANOWICZ Mieczysław – Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wydanie nieurzędowe. Warszawa 1896. Nakł. autora. 8, s. [4], 294, II. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Bronisława Łozińskiego. Książka została nagrodzona w konkursie "Gazety Sądowej".
120.–
Sprzedano za: 480.–
1137.
PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń wosku ziemnego w Galicyi. Kraków 1904. C. k. Starostwo Górnicze. 16d, s. 100
[orazINSTRUKCYA dla robotników kopalń wosku ziemnego w Galicyi. Drohobycz 1904. C. k. Urząd Górniczy Okręgowy. 16d, s. 25, [1]. razem opr. wsp. pł.
Zaplamienia pierwszych kart w grzbiecie, zaplamienia kilku dalszych kart.
80.–
Sprzedano za: 340.–
1138.
PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń minerałów zastrzeżonych, znajdujących się w rejonie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Kraków 1927. Druk. Związkowa. 16d, s. 90. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Przepisy oznaczone liczbą 3855/27. Zaw. m.in.: O ochronie pracy robotniczej, O oświetleniu, O jeździe, O wywozie, O przewietrzaniu, O robocie strzelanej, O pożarach w kopalni, O pyle węglowym.
70.–
Sprzedano za: 70.–
1139.
PRZEPISY rachunkowości górniczej. Warszawa 1856. Druk. J. Tomaszewskiego. 8, s. [2], 112. opr. psk. z epoki.
Stan dobry. Piecz., podpis własn. Egz. z księgozbioru Feliksa Rogalewicza, inżyniera górniczego (o czym świadczy ekslibris na przedniej wyklejce). Zaw. m.in.: O Auszlagach budowlanych i protokółach rewizyjno-odbiorczych, O ilości, rodzaju i formie ksiąg, O wykazach płatniczych, O Assygnacyach, O forszusach, O buchalteryi w Wydziale Górnictwa, O bilansie górniczym, O defektach, O licytacyach.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1140.
ROZENBERG Maryan – Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego. Wstęp do historyi polskiego prawa górniczego. Lwów 1907. Druk. Ludowa. 8, s. 30. brosz. Odb. z "Przeglądu Prawa i Administracji".
Skrajne strony zakurzone. Piecz.
64.–
Sprzedano za: 320.–
1141.
STATUT rad kopalnianych dla okręgu morawsko-ostrawskiego urzędu górniczego. Mor. Ostrawa 1921. Druk. J. Kittla. 16d, s. 56, 48. brosz.
Wyraźne rdzawe zaplamienia przy zszywkach, okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Zaw. także "Statut rady rewirowej dla mor.-ostrawskiego okręgu rewirowego urzędu górniczego w Mor. Ostrawie". Teksty po polsku i po czesku.
64.–
Sprzedano za: 120.–
* * *
1142.
PRĄDZYŃSKI Ignacy – Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831. Kraków 1894. K. Grendyszyński. 16d, s. IV, 292. brosz.
Maliszewski 1882. Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Po upadku powstania listopadowego Prądzyński został zesłany do Moskwy. W drodze do stolicy Rosji, w Jarosławiu, otrzymał list ministra wojny A. Czernyszewa, "który zakomunikował, że Mikołaj I chce otrzymać od niego memoriał o wojnie 1831 r., za co obiecał mu wolność i proponował służbę w wojsku rosyjskim; propozycję tę Prądzyński stanowczo odrzucił. Napisał w ciągu trzech miesięcy 'Mémoire historique et militaire sur la guerre de Pologne en 1831' [...]. Dn. 8 IX 1832 memoriał ten był już w posiadaniu cara, który bardzo pozytywnie ocenił pracę Prądzyńskiego, w związku z czym zwrócił mu wolność i [...] zezwolił na powrót do kraju" (PSB). Fragmenty polskiego przekładu oraz francuski oryginał były publikowane w 1849 i 1886. Cały tekst polskiego tłumaczenia ukazał się w oferowanej tu książce po raz pierwszy.
140.–
Sprzedano za: 420.–
1143.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Extraite de l'ouvrage de l'abbe Proyart, par *** [...]. Troisième éd. Paris 1854. L. Lefort. 16d, s. 240, tabl. 1. opr. oryg. kart. zdob.
Otarcia narożników okł., miejscami wyraźne zabrązowienia papieru, niewielki ślad zawilgocenia na dolnym marginesie pierwszych kart. Piecz., francuska naklejka nagrodowa na przedniej wyklejce. Dzieje Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski.
600.–
Sprzedano za: 850.–
1144.
PRZEGLĄD Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii [późn. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. Kwartalnik historyczny]. Londyn. 4 i 8. zesz. 20-24 razem opr. wsp. pł., pozostałe zeszyty luzem.
Zesz. 20-43, 45, 57-58, 60-70, 72-80, 82, 84-87, 97/98-103/104, 132. 1960-1981, 1989.
Czas. BJ 6, 560; Kowalik 2572. Zaplamienia kilku zesz., znaczną większość zeszytów w stanie dobrym i bardzo dobrym. Nieliczne zapiski własn. Zesz. 20-24 w maszynopisie powiel., w większym formacie, razem oprawione; pozostałe zeszyty mniejsze. Prezentowany zespół zaw. 57 zeszytów (w tym 4 o numeracji łączonej podwójnej). Od zesz. 24 nastąpiła zmiana tytułu.
Luźne numery jednego z najważniejszych pism poświęconych polskiej wojskowości czasów współczesnych. Zaw. m.in. bardzo bogaty materiał źródłowy.
980.–
Sprzedano za: 1.050.–
1145.
PRZYŁĘCKI Stanisław – Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII. wieku, wydał ... Lwów 1842 [właśc. 1841]. Nakł. Leona Rzewuskiego. Druk. P. Pillera. 8, s. IX, [10]-452, portret 1, tabl. rozkł. 1 [faksymile rękopisów]. brosz.
Maliszewski 228. Grzbiet oklejony papierem. Brak 1 tabl. z portretem. Egz. nieobcięty, krawędzie okł. nieco nadkruszone, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Na tabl. w miedziorycie Antoniego Tepplara w Medyce portret Stanisława Koniecpolskiego kasztelana krakowskiego. Zaw. ponad 150 dokumentów dotyczących historii rodu. Nieczęste.
320.–
Sprzedano za: 320.–
1146.
[PUZYNA Józef] – Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych. Lwów 1881. [Wyd. S. Tarnowski]. Nakł. Druk. Ludowej. 4, s. [4], VII, [3], 224. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Podklejone niewielkie ubytki okł. brosz., podklejony narożnik pierwszej karty, miejscami - zwłaszcza na początku - miejscowe zaplamienia kart. Podpis własn. Spisy dowodzących i listy odznaczonych sporządzone przez Józefa Puzynę, dowódcę artylerii w bitwie pod Stoczkiem, na podstawie dokumentów otrzymanych w Paryżu od gen. Macieja Rybińskiego, ostatniego naczelnego wodza armii powstańczej.
480.–
Sprzedano za: 900.–
1147.
PUZYREWSKI A[leksander] K. – Wojna polsko-ruska 1831 r. Oprac. ..., generał lejtenant sztabu głównego. Dzieło premiowane przez Cesarską Akademię Nauk. Wyd. przerobione, poprawione i uzupełnione. Z 6 planami bitew ważniejszych. Warszawa 1899. M. Orgelbrand. 4, s. [4], X, [2], 474, VI, map rozkł. 6. opr. psk. złoc. z epoki..
Grzbiet naderwany, krawędzie opr. nieco otarte, podklejone naddarcia jednej mapy, stan dobry. Piecz. i podpis własn. Obraz powstania listopadowego oczami rosyjskiego generała i historyka (polskiego pochodzenia), członka Sztabu Generalnego w Petersburgu, późniejszego naczelnika Sztabu Warszawskiego Okr. Wojskowego. Na mapach plany bitew pod Wawrem, Grochowem, Dębem Wielkim, Ostrołęką i Warszawą.
500.–
Sprzedano za: 1.300.–
1148.
RAWITA-GAWROŃSKI Franciszek – Monografje z powstania styczniowego [...]. Z 3 wizerunkami. Warszawa 1928. "Księgarnia Polska". 8, s. 200. brosz.
Egz. częściowo nierozcięty. Ubytek prawego górnego narożnika karty tyt., okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. biogramy Zygmunta Sierakowskiego, Henryki Pustowójtówny i Franciszka Rochebruna.
80.–
1149.
REGULAMIN wojsk i oddziałów łączności. Cz. III. Budowa polowych linij telefonicznych i telegraficznych. Projekt. Warszawa 1930. Ministerstwo Spraw Wojskowych. 16d, s. VIII, [2], 90. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, pionowe załamanie, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Budowa linij w poszczególnych wypadkach, Urządzenia stacyjne, Umyślne uszkodzenia i niszczenie linij oraz urządzeń stacyjnych.
64.–
1150.
REJ Mikołaj – Przęsło ze Zwierzyńca Mikołaja Reja. Poznań 1884. Nakł. Bibliot. Kórnickiej. 4, s. 6, [6], CIV. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Wiersze na cześć rodów polskich; ponad 200 herbów w drzeworycie, wstęp Zygmunta Celichowskiego.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1151.
RETTEL Leonard – Cyryl i Metody. Streszczenie najnowszych poszukiwań. Paryż 1871. Bibliot. Kórnicka. 16d, s. [4], 216. opr. wsp. psk., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Stan bardzo dobry. "Praca ceniona przez historyków" (PSB).
120.–
Sprzedano za: 400.–
1152.
ROCZNIK oficerski 1924. Warszawa 1924. Ministerstwo Spraw Wojskowych. 8, s. XVI, 1688. opr. pł. z epoki.
Okł. zaplamione, zaplamienia i ślady zawilgocenia wewnątrz, dwie składki poluźnione; ślady użytkowania. Zaw. obszerne wykazy osobowe poszczególnych oddziałów i indeks nazwisk. Ważne źródło do dziejów Wojska Polskiego w latach międzywojennych.
600.–
Sprzedano za: 850.–
1153.
ROWECKI Stefan – Walki uliczne. Warszawa 1928. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 4, s. XXII, 286, [1], map 5. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nadkruszone, z ubytkami, niewielkie ślady wilgoci na przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Brak 3 map (egz. zawiera szkice nr: 1, 3, 4, 6 i 7) i 4 oleatów. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora dla prof. Wacława Tokarza z 1928. Szczegółowy podręcznik dotyczący tłumienia rozruchów i walk ulicznych, opracowany przez ówczesnego podpułkownika Sztabu Generalnego, późniejszego dowódcę Armii Krajowej.
160.–
Sprzedano za: 1.100.–
1154.
[ROZWADOWSKI Tadeusz Jordan]. Generał Rozwadowski. Kraków 1929. Druk. "Głosu Narodu". 8, s. [6], 223, [5], tabl. 29. opr. ppł. złoc. z epoki.
Grzbiet zaplamiony, otarte krawędzie opr., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Nowa metoda użycia artylerii - bitwa pod Gorlicami, Zdobycie Lwowa, Kandydat na namiestnika, Hetman odrodzonej Ojczyzny, Insurekcja ruska, Spiż i Orawa, Wyprawa kijowska, Cud nad Wisłą, Inspektor armji, generalny inspektor kawalerji, Generał Rozwadowski a Galicja Wschodnia.
T. J. Rozwadowski (1866-1928) - generał broni WP, szef Sztabu Generalnego, Generalny Inspektor Kawalerii, uczestnik walk o Lwów w 1919.
140.–
Sprzedano za: 340.–
1155.
RUPNIEWSKI Roman – Wojsko polskie z roku 1830/1. Według akwarel ... Wstępem historycznym poprzedził Kazimierz Buczkowski. Uwagi wojskowe dodał Jan Jędrzejowicz. Kraków 1922. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 4, s. [2], 5, tabl. barwnych 12. oryg. teka kart.
Grzbiet teki oklejony papierem, załamania kart z tekstem, niewielkie zaplamienia tablic. Wydano 1.000 egz., ten nr 284.
240.–
Sprzedano za: 460.–
1156.
RZEPECKI Karol – Pułk czwarty 1830-1831. Szkic historyczny. Według relacji ustnej i pamiętnikarskich notatek Kajetana Władysława Rzepeckiego napisał ... Wyd. III. Poznań 1923. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego. 4, s. 144. opr. oryg. ppł. zdob.
Maliszewski 1900. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. biblioteki Urszulanek z Kołomyi. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu wykaz osobowy.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1157.
RZEPECKI Ludwik – Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym ..., uzupełnił Karol Rzepecki. Poznań 1915. Wielkop. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4, s. 308, [3], tabl. barwnych 8. opr. pł. zdob.
Blok nieco poluźniony, kilka kart z niewielkimi ubytkami przy lewym marginesie, poza tym stan dobry. Podpis własn. Liczne ilustracje w tekście. Oprawa wydawnicza sygn. "Maryan Rybkowski 1914".
200.–
Sprzedano za: 200.–
1158.
[SACHER-MASOCH Leopold von] – Polnische Revolutionen. Erinnerungen aus Galizien. Prag 1863. F. A. Credner. 16d, s. XII, 386. opr. pł. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz., naklejka bibliot. Podkreślenia ołówkiem fragmentów tekstu. Dotyczy powstania krakowskiego 1846 i wydarzeń 1848 na terenie Galicji.
160.–
Sprzedano za: 360.–
1159.
SARFATTI Małgorzata – Dux. Z 33 ilustracjami. Warszawa 1927. Gebethner i Wolff. 8, s. 337, [3], tabl. 30. brosz.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. W całości poświęcone Mussoliniemu. Przekład z włoskiego.
80.–
1160.
SCHULTZ Sigrid – Germany Will Try It Again. New York 1944. Reynal & Hitchcock. 8, s. XI, [5], 238. opr. oryg. pł., obw.
Otarcia, załamania i podklejone niewielkie ubytki obw., wewnątrz stan dobry. Przekreślona piecz. Nieliczne zakreślenia fragmentów tekstu. Praca poświęcona spodziewanej przyszłej militarnej ekspansji Niemiec po zakończeniu II wojny, której niekorzystny dla nazistów finał zdawał się być przesądzony.
120.–
1161.
SEJM. Album pamiątkowe. Zesz. 1. Warszawa [po 1922]. Dom Kolportażowy "Czytaj". 16d podł., s. [4], tabl. 12. brosz.
Okł. nieco otarte, ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Następne zeszyty nie ukazały się. Na tablicach zdjęcia budynku sejmowego przy ul. Wiejskiej, jego wnętrz, sztandarów, laski, krucyfiksu.
120.–
1162.
SEMKOWICZ Władysław – Paleografia łacińska. Kraków 1951. PAU. 4, s. XV, [1], 598. opr. wsp. pł., z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie fundamentalnego w polskiej literaturze naukowej podręcznika paleografii łacińskiej, do dziś niezastąpionego we wszelkich badaniach archiwalnych oraz studiach nad inskrypcjami łacińskimi spotykanymi na zabytkach i artefaktach z przeszłości.
150.–
Sprzedano za: 220.–
1163.
SEVERSKY Aleksander – W potędze powietrznej zwycięstwo. Z angielskiego przetłomaczył Adam Andrzej Kierski. Edinburgh and London, VIII 1943. Nakł. Wydz. Kultury i Oświaty Inspektoratu Lotnictwa. 8, s. VII, [1], 192, tabl. 9. opr. oryg. pł., obw.
Obw, uszkodzona, poza tym stan dobry. Piecz.: "Szwadron Czołg. Zapas. 1 Dyw. Panc. FWD. DEL. SQN 1st POL. ARMD. DIV.". Zaw. rozdz.: Wyzwolenie Wielkiej Brytanii, Skagerrak i Dunkierka, Bitwa o Wielką Brytanię, Morze Śródziemne i "Bismarck", Posiadanie czy wyrugowanie, Nauki z dziedziny potęgi lotniczej dla Sprzymierzonych, Zmierzch potęgi morskiej, Błędy mocarstw z zakresu zagadnień lotniczych, Możliwości potęgi lotniczej, W potędze powietrznej zwycięstwo!
80.–
1164.
SIKORA E. – Pod sąd narodu. Trzy razy "tak" za Polską Ludową. Łódź 1946. Druk. Łódź. 16d, s. 29. brosz.
Okł. lekko nadkruszona, poza tym stan dobry. Na przedniej okł. piecz. posterunku Milicji Obywatelskiej Kraków-Prądnik Czerwony. Broszura propagandowa z okresu referendum.
64.–
Sprzedano za: 110.–
1165.
SKARBEK Fryderyk – Dzieje Księstwa Warszawskiego. Z przedmową Piotra Chmielowskiego. T. 1-3. Warszawa [1897]. Druk. Artyst. Saturnina Sikorskiego. 16d, s. 158, II; 173, [1], II; 148, II. razem opr. pł. z epoki. Bibliot. Dzieł Wyborowych, [nr 8-10].
Stan dobry. Dzieło Skarbka po raz pierwszy ukazało się drukiem w 1861 r., prezentowana tu edycja jest drugą. "Rzecz napisana z talentem literackim, ze szczerym sentymentem, rozkładała umiejętnie akcenty między 'nieszczęścia i niedostatki' doby napoleońskiej, a nierozłącznie z nią związane 'chlubne wspomnienia'. Właśnie dzięki temu darowi wielostronnego oceniania zjawisk dzieło Skarbka na okres lat stu narzuciło potomnym pogląd na Ks. Warsz., zwłaszcza gdy idzie o jego dzieje wewnętrzne" (PSB).
140.–
Sprzedano za: 220.–
1166.
[SKIRMUNTT Konstancja]. Helena-Pojata [pseud.] – Zarys dziejów litewskich. Wydanie nowe poprawione. Z 3 mapami i 5 portretami. Warszawa 1901. Nakł. W. Makowskiego. 16d, s. [4], 143, [1], map rozkł. 3, tabl. 5. opr. oryg. ppł.
Opr. otarta, brak przedniej wyklejki, podklejone niewielkie przetarcia na zgięciu dwóch map, poza tym stan dobry. Obszerna obca dedykacja na karcie przedtyt., piecz. księg. na karcie tyt. Na końcu "Chronologia Wielkich Książąt litewskich" oraz 'Krótki opis prowincyi dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego". Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 280.–
1167.
SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj. Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły. Londyn 1964. B. Świderski. 8, s. 559, tabl. 10. brosz.
Skrzypek 4440. Niewielkie odbarwienia obwoluty, stan dobry. Piecz. "Polemika z zarzutami stawianymi autorowi jako premierowi i min. spraw wewn. po maju 1926 r." (Skrzypek). "Jest to próba pokazania subiektywnej prawdy sumienia człowieka, któremu historia wyznaczyła niewdzięczną rolę w chwili katastrofy dziejowej" (z noty redakcyjnej na skrzydełku obwoluty).
120.–
Sprzedano za: 120.–
1168.
SŁOTWIŃSKI Felix – Rosprawa o początkach i postępach w nauce prawa natury, tudzież o istotnych różnicach między dawnym i dzisiejszym stanem tej umiejętności [...]. Kraków 1825. Nakł. autora. Druk. u S. Gieszkowskiego. 8, s. 86, [1]. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty. Praca dedykowana w druku Aleksandrowi I - "najłaskawszemu protektorowi Rzeczypospolitej Krakowskiej".
160.–
Sprzedano za: 160.–
1169.
SMOLEŃSKI Józef, ŻEBROWSKI Marian W. – Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... Londyn 1969. Nakł. Koła 7. P. Ułanów [...]. 8, s. 654, tabl. 16. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, poza tym stan dobry. Tytuł okł.: "Ułani lubelscy".
120.–
Sprzedano za: 1.200.–
1170.
SOCHANIEWICZ Kazimierz – Jak prowadzić pogadanki z żołnierzami o dziejach ziemi, narodu i państwa polskiego. Warszawa 1920. Gł. Księg. Wojskowa. 16d, s. 39. brosz. Bibljoteka Referenta Oświatowego, nr 2.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Dublet. bibliot. (piecz.).
54.–
Sprzedano za: 180.–
1171.
SOKOLNICKI Michał – Polska w pamiętnikach Wielkiej Wojny 1914-1918. Zebrał i objaśnił ... Warszawa 1925. Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Pol.". 8, s. XII, 678. opr. oryg. pł. złoc.
Maliszewski 4365. Stan dobry. Zaw. m.in.: Hindenburg "Z mojego życia", Erzberger "Przeżycia w wojnie światowej", Ludendorff "Moje wspomnienia wojenne", Tirpitz "Wspomnienia". Liczne dokumenty źródłowe.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1172.
SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. Wiedeń [przedm. 1907]. Nakł. F. Bondego. Druk. J. Philippa. 4, s. [2], IV, 315, [3], tabl. 27. opr. oryg. pł. zdob. Powstania Polskie, [t. 2].
Okł. nieco otarte, ślad po ekslibrisie na przedniej wyklejce. Cztery ilustracje mundurowe (na wklejkach) nieco nieostre - późniejsze kopie? Okładka proj. Henryka Uziembły.
140.–
Sprzedano za: 320.–
1173.
SOKOŁOWSKI August – Powstanie styczniowe (1863-1864). Wiedeń [ok. 1910?]. Nakł. F. Bondego. Druk. "Industrie". 4, s. [2], 344, tabl. 24. opr. oryg. pł. zdob. Powstania Polskie, [t. 3].
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Okł. proj. Henryka Uziembły.
180.–
Sprzedano za: 360.–
1174.
SOŁTYK Roman – Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampfe, nebst einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte, seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830 von den Grafen ... Aus dem Französischen übersetzt und mit kurtzen geographisch-statistischen Notizen über Land und Volk nach den besten Quellen begleitet von H.Elsner. Bd. 1-2. Stuttgart 1834. J. Scheible's Buchhandlung. 8, s. 328, frontispis; [2], 368, [337]-344, tabl. 9 [staloryty]. razem opr. pperg. z epoki.
Banach 223. Papier miejscami zabrązowiony. Brak dwóch tablic. Na tablicach portrety przywódców powstania i sceny batalistyczne. Obszerna historia powstania listopadowego spisana przez jego aktywnego uczestnika.
600.–
Sprzedano za: 600.–
1175.
SOMMERLATT C[hristian Vollrath] v[on] – Beschreibung des Polnisch-Russischen Krieges 1830-1831 mit Rücksicht auf die früheren Verhältnisse des unglücklichen Polens. Nach offiziellen Quelen bearb. von ... Freiburg 1832. Gedruckt bei Franz Xavier Wangler. 8, s. [2], VI, 322, tabl. 3, mapa rozkł. 1. opr. kart. z epoki.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., miejscami mocne zabrązowienia papieru, podklejone naddarcia mapy. Opis powstania listopadowego z trzema portretami jego przywódców: Skrzyneckiego, Chłopickiego i Dwernickiego. Na końcu rozkładana mapa: "Karte des Kriegsschauplatzes in Polen im Jahr 1830 u. 1831" form. 49,4x38,6 cm (Imago Pol. H51/5). W dolnej jej części panorama Warszawy od strony Pragi ("Ansicht der Stadt Warschau"), z oddziałami powstańczymi na pierwszym planie. W prawym górnym narożniku niewielki plan Warszawy. Litografowaną planszę odbito we Freiburgu w zakładzie Josepha Kornhausa.
2.000.–
1176.
SOPICKI Stanisław – W rocznicę Cudu nad Wisłą. Kraków 1930. Nakł. autora. 16d, s. 35. brosz.
Stan dobry. Odczyt wygłoszony w Kole Studiów Chrześcijańsko-Społecznych w Krakowie w dziesiątą rocznicę bitwy warszawskiej.
60.–
1177.
SPASOWICZ Włodzimierz – Pisma. T. 1-7. Petersburg 1892-1899. Księg. B. Rymowicz, Księg. K. Grendyszyńskiego. 8. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Do kompletu brak ostatniego, ósmego tomu, który ukazał się w 1903. Piecz. Każdy tom obj. ca 300-400 s., w t. 1 portret autora. Zaw. m.in.: Wiadomość o Rudawskim, Władysław Syrokomla, Nasze dzisiejsze sądy polubowne, Konrad Wallenrod, Polskie fantazje na tematy słowianofilskie, Życie i polityka margrabiego Wielopolskiego, O gminach i sądach gminnych w Królestwie polskiem, Teorja włamania się, O prawach własności w literaturze, Język w sądownictwie, O towarzystwach akcyjnych, Najnowsze prądy w nauce prawa karnego, Pozytywizm w Rossji, Rzecz o Puszkinie, Dwa tygodnie w Bułgarji, Jubileusz Kraszewskiego, Teka Nieczui, O Adamie Mickiewiczu.
640.–
Sprzedano za: 1.000.–
1178.
STARCZEWSKI Eugenjusz – Sprawa polska. Kraków 1912. Skład gł. w Księg. G. Gebethnera i Sp. 8, s. [4], 353, [2]. opr. pł. z epoki.
Wyklejki lekko nadpęknięte, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Siedleckiego. Zaw. rozdziały: Przyczyny upadku, Przyczyny niemocy, Konjunktury polityczne, Polityka narodowa. Z przedmowy: "Sprawa polska jestto sprawa, dotycząca przeszłości i teraźniejszości narodu polskiego, a również wniosków i wskazań co do jego przyszłości. Jest to 'sprawa', bo dokonane zostało zabójstwo polityczne na państwowości polskiej, i naród polski znalazł się odarty z przyrodzonego każdemu narodowi i przez naród polski długie wieki posiadanego odrębnego bytu państwowego.". Nieczęste.
E. Starczewski (1863-1927) - polityk i publicysta, naczelnik Zarządu Cywilnego Wołynia i frontu podolskiego, prezes Tow. Kresów Wschodnich. Krytyczny wobec Romana Dmowskiego.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1179.
STARZYŃSKI Roman – Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914-1918. Warszawa 1937. Inst. J. Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. 4, s. 347, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Skrzypek 1860. Stan  dobry. Piecz. w kilku miejscach. Zaw. m.in.: Marsz na Kielce, Pod Konarami, W pościgu za Wieprz, W odwrocie z Litwy, Jesienna kampania na Wołyniu, Zimowe leża na Polesiu, Bitwa pod Kostiuchnówką, Koniec epopei legionowej.
120.–
Sprzedano za: 250.–
1180.
STASZEWSKI Janusz – Niemasz pana nad ułana... Lwów 1933. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 29, [3]. brosz. Bibljot. Szkoły Powszechnej, z cyklu: Wojsko Polskie, nr 19.
Stan dobry.
60.–
1181.
STENOGRAFICZNE sprawozdanie z przebiegu 11 spraw redaktora "Głosu Prawdy" Wojciecha Stpiczyńskiego rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy warszawski dnia 13 maja 1924. Warszawa 1924. Wyd. tygodnika polityczno-społecznego "Głos Prawdy". 8, s. 48. brosz.
Grzbiet oklejony płótnem, otarcia okł. Tytuł okł.: "Rząd Chjeno-Piasta przed sądem". Dotyczy głośnego procesu, w którym znanego polityka, publicystę, zwolennika polityki Józefa Piłsudskiego, oskarżono o nieposzanowanie władzy i skazano na 3 miesiące więzienia.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1182.
STUDNICKI Władysław – Wskazania polityczne irredentysty polskiego. Lwów 1913. Nakł. autora. 8, s. 218, [1]. brosz.
Grzbiet podklejony, okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Zaw.: Podczas wojny rosyjsko-japońskiej, W okresie krytycznym, Nacjonalizm i imperjalizm rosyjski i akces do niego likwidatorów sprawy polskiej, Irredenta idzie!, Zwolennicy "status quo".
80.–
1183.
STUDNICKI Władysław – Współczesne państwo litewskie i jego stosunek do Polaków. Warszawa 1922. Druk. Synów St. Niemiry. 8, s. 107, [3]. brosz.
Grzbiet reperowany, okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Zaw.: Ludność i terytorjum, Geneza współczesnego Państwa Litewskiego, Siły gospodarcze Państwa Litewskiego, Organizm państwowy Litwy i stosunek jego do Polaków, Kwestja Państwa Litewskiego.
140.–
Sprzedano za: 300.–
1184.
SYCHOWSKI Stan[isław] – Praktyczny podręcznik dla opiekujących się wychodźcami. Poznań 1913. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 204. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie barwione.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Nauki dla wychodźców - Utrata wiary, O akordnikach i ich obowiązkach, O czytaniu gazet i książek, O pijaństwie, O oszczędności, O karciarstwie. Z przedmowy: "Utrzymując przez wiele lat ścisłe stosunki z wychodźcami, akordnikami, z chlebodawcami i księżmi, odwiedzając regularnie swoich parafian na miejscach ich pracy, badając warunki ekonomiczne i moralne, w których pracują, zebrałem dużo materyału, który jako tako uporządkowany podaję niniejszem do publicznego użytku w nadziei, że niejednego miłośnika ludu naszego do podobnej pracy opiekuńczej nad ludem, zmuszonym za zarobkiem wychodzić w daleki świat.".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1185.
SZEF kompanii. Wrocław 1946. Druk. Sp. Wyd. "Czytelnik". 16d, s. 49. brosz. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr 4.
Stan dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Ze wstępu: "Wojsko jest wykładnikiem wartości narodu [...]. Weszliśmy w okres pracy pokojowej, gdzie wojsko staje się szkołą cnót obywatelskich, wychowującą przodowników w walce i pracy.".
54.–
1186.
SZELĄGOWSKI M. M. – Inwentarz pamiątek po I-ym Polskim Korpusie w Muzeum Wojska w Warszawie wydany [...] w 20-ą rocznicę powstania Korpusu 1917 - 25/VII - 1937. Oprac. podkapitan Legji Rycerskiej ... Warszawa 1937. Komitet Historyczny Stow. Doworczyków "Ku Chwale Ojczyzny". 16d, s. 84, tabl. rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko otarte i zaplamione, miejscami zaplamienia wewnątrz. Zaw. historię Korpusu, opis 343 obiektów, wybór dokumentów.
64.–
1187.
SZLOSSER Fr[yderyk] Kr[zysztof] – Dzieje powszechne. Ułożone przez G. L. Kriegka, przejrzane przez Oskara Jaegera i T. Creizenacha; doprowadzone do czasów teraźniejszych przez Bernhardta. Przekład z najnowszego wydania [...]. T. 1-5, 7-17, 19-22. Lwów 1873-1878. Księg. Polska. 8. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Do kompletu brak dwóch tomów (6 i 18). Oryginalne brzmienie nazwiska autora: Friedrich Christoph Schlosser. Oprawa w czarne płótno, okł. tłocz., na przedniej okł. w owalu portret autora, grzbiety bogato złoc. T. 1-4 : Dzieje starożytne: Ludy wschodnie, Ludy okresu grecko-rzymskiego; t. 5-10 : Dzieje średniowieczne: Początki średnich wieków od upadku zachodnio-rzymskiego cesarstwa do podziału monarchii Karola Wielkiego za jego następców, Od Karola Wielkiego do początku wojen krzyżowych, Epoka wojen krzyżowych, Ostatnie czasy wieków średnich. Przejście do czasów nowożytnych; t. 11-17: Dzieje nowożytne: Główne państwa europejskie u wstępu do szesnastego stulecia, Historja szesnastego stulecia, Historya siedmnastego stulecia, Historya ośmnastego stulecia; t. 18-22: Dzieje nowożytne: Historya ośmnastego wieku, Historja pierwszych lat 19. stulecia, Od upadku Napoleona I do przedednia roku 1848 w poglądowem przedstawieniu. Przekładu dokonali: W. Górski, J. Tretiak, B. Komorowski. W ostatnich trzech tomach jako współautor wymieniony Karl Hagen.
1.200.–
Sprzedano za: 2.000.–
1188.
ŚCIEŻYŃSKI Mieczysław – Radjotelegrafja jako źródło wiadomości o nieprzyjacielu. Przemyśl 1928. Zakł. Graficzny i Introligatorski D. O. K. nr X. 8, s. 49, [3]. brosz.
Niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., drobne naddarcia dolnego marginesu pierwszych kart. Z przedmowy; "Wojsko polskie w wojnie 1902 r. wiele miało do zawdzięczenia wynikom podsłuchu radjotelegrafji nieprzyjacielskiej. Niech je więc tą drogą pozna i oceni".
60.–
Sprzedano za: 60.–
1189.
TERLECKI Olgierd – Generał ostatniej legendy. Rzecz o gen. Władysławie Sikorskim. Cicago 1976. Polonia Bookstore & Publishers. 8, s. 324, [1]. brosz. Bibliot. "Nowa Droga", nr 2.
Okł. wyraźnie otarte, załamany narożnik przedniej okł. Odręczna dedykacja autora. Z noty wydawniczej: "Książkę 'Generał ostatniej legendy' [autor] trzy razy przedkładał do publikacji [w kraju], trzy razy napotykał jednak na nieprzezwyciężone trudności, mianowicie brak papieru. My na brak papieru nie cierpimy, mogliśmy więc okazać pomoc autorowi, wydając jego książkę".
120.–
1190.
TOKARZ Wacław – Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). Lwów 1934. Ossolineum. 8, s. 288, tabl. 16, plan rozkł. 1. brosz.
Egz. częściowo nierozcięty, stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla płk. Sokołowskiego z 1934. Na końcu indeks.
Insurekcja warszawska, także powstanie warszawskie 1794 roku – zbrojne powstanie armii koronnej i mieszkańców Warszawy przeciwko okupacyjnemu garnizonowi rosyjskiemu w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Jego celem było przejęcie kontroli nad miastem z rąk Imperium Rosyjskiego. Rozpoczęło się 17 kwietnia 1794, wkrótce po tym, jak do stolicy dotarła wieść o zwycięstwie Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Racławicami. (Wikipedia).
160.–
Sprzedano za: 180.–
1191.
TOKARZ Wacław – Zarys historji wojny polsko-rosyjskiej r. 1831 r. (Wykłady w Szkole Sztabu Generalnego w l. 1921/22). Warszawa 1922. Główna Księg. Wojskowa. 8, s. [2], 788, map 60. opr. bibliot. ppł.
Opr. otarta, miejscami ślady wilgoci wewnątrz, nieliczne zapiski w tekście, poza tym stan dobry. Maszynopis powiel. Na stronie tyt. nadruk "Litografowane jako rękopis". Obszerna monografia powstania listopadowego wraz z towarzyszącym jej atlasem. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 800.–
1192.
TOKARZEWSKI Marjan – Straż przednia. (Ze wspomnień i notatek). Warszawa [1926]. Polski Instytut Wydawniczy. 16d, s. 290, [2], tabl. 11. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Maliszewski 4399. Zaplamienia, ślad po ekslibrisie na przedniej wyklejce. Na końcu: "Koniec tomu pierwszego". Więcej nie wyszło. Wspomnienia pracy duszpasterskiej, społecznej i wydawniczej na Podolu. Zaw. m.in.: Zwalczanie małżeństw mieszanych, W Antoninach, Popi, W Sokulu, System szykan, Pielgrzymka do Częstochowy, Wydawnictwa nielegalne, W katordze, Wygnańcy, Do Krasnowodzka, Metropolita Szeptycki, Podole, Trzy odmiany bolszewików, Żydzi i bolszewicy, Dzielna postawa ludu wiejskiego, Dlaczego Petlura przegrał, Zdobycie Baru. Nieczęste
140.–
Sprzedano za: 400.–
1193.
TOMMASINI Francesco – Odrodzenie Polski. Warszawa 1928. Nakł. Księg. F. Hoesicka. 8, s. VIII, [2], 364. opr. ppł. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw. rozdziały: Stosunki wewnętrzne, Polska a zagadnienia wyznaniowe, Polska a Rosja, Polska a Niemcy, Polska a Litwa, Polska jako państwo sukcesyjne monarchji austro-węgierskiej, Polska a Francja, Stosunki Polski z innemi państwami, Włochy a Polska. Na końcu skorowidz. Ze słowa wstępnego: "Książka niniejsza ma być przyczynkiem do historji pierwszego pięciolecia odrodzonej Polski. W pracy tej starałem się zachować objektywizm, o ile to jest możliwem dla człowieka, który z powodu zajmowanego urzędu [poseł] był niejednokrotnie zmuszony brać czynny udział w rozgrywających się wypadkach".
120.–
1194.
TYMCZASOWY regulamin musztry kawaleryi zatwierdzony przez komendę I. Brygady Legionów Polskich. Kraków 1915. Nakl. I. Dywizyonu Jazdy Polskiej. 16d, s. 60. brosz.
Okł. lekko otarte. Zapiski na obu okł. Kawaleryjski regulamin legionowy.
100.–
Sprzedano za: 460.–
1195.
UJEJSKI Józef – Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów 1931. Ossolineum. 16d, s. VIII, 344. brosz.
Krawędzie okł. nieco nadkruszone, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Zaw. rozdziały: Prolegomena, Poczucie misji "narodu wybranego" w Polsce przed jej upadkiem, Atmosfera mesjanistyczna w "wieku oświeconym", Ciąg dalszy poprzedniego, Ideologja Księstwa Warszawskiego, Mesjanizm Słowiański Królestwa Kongresowego, Ciąg dalszy poprzedniego, Mesjanizm wolnomularski, Czucie i wiara, Ideologja powstania listopadowego. Na końcu spis nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1196.
UNSZLICHT Juljan – O pogromy ludu polskiego. (Rola socyal-litwactwa w niedawnej rewolucyi). Kraków 1912. Nakł. autora. 8, s. 374. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Fragmenty tekstu podkreślone ołówkiem. Ostra krytyka antypolskich wystąpień części żydowskich działaczy SDKPiL.
180.–
Sprzedano za: 750.–
1197.
UWOLNIENIE Piłsudskiego. (Wspomnienia organizatorów ucieczki). Warszawa 1924. Ignis. 16d, s. 63, [5]. brosz. Bibliot. Pamiętników "Z niedawnej przeszłości", nr 1.
Maliszewski 4255. Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan dobry. Autorzy: M. Paszkowska, K. Demidowicz-Demidecki, W. Mazurkiewicz, K. Prauss, J. Miklaszewski.
64.–
1198.
WERNIŃSKI Henryk – Adolf Hitler o Polsce i Polakach. Warszawa 1939. Polski Związek Zachodni. 16d, s. 47, [1]. brosz. Polska Zwrócona na Zachód.
Stan dobry. Na przedniej okł. schematyczna mapa Polski po Odrę, nazwy miast nadodrzańskich w polskim brzmieniu.
80.–
Sprzedano za: 150.–
1199.
WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne] – Więzienne drogi Komendanta. Gdańsk, Szpandawa, Wesel, Magdeburg. Warszawa 1935. Główna Księg. Wojskowa. 16d, s. 258, [3]. opr. pł. złoc. z epoki.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Siedleckiego. Ilustracje w tekście. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz.
120.–
Sprzedano za: 150.–
1200.
WINIARSKI Bohdan – Ustrój prawno-polityczny Galicyi. Warszawa-Lublin-Łódź 1915. Skład gł. u Gebethnera i Wolffa. 8, s. [8], 111. brosz. Materyały do Sprawy Polskiej.
Okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Ziemie polskie pod berłem Habsburgów, Rozwój ustroju prawno-politycznego Galicyi, Źródła prawne, Prawo narodowości w Austryi i Galicyi, Galicya w systemie najwyższych organów państwa, Ustrój organów krajowych, Administracja państwowa a samorząd, Sądowe rękojmie konstytucyjne, Istota stosunku prawno-politycznego Galicyi do Austryi, Udział Galicyi w budżecie państwa, Budżet autonomiczny Galicyi.
100.–
Sprzedano za: 460.–
1201.
WINTER Ryszard – "Duce" w świetle faktów. Z 3-ma ilustracjami. Przedmowa J. E. Modiglianiego. Paryż-Warszawa 1929. Druk. Artystyczna "Voltaire". 16d, s. XV, [3], 137, tabl. 3. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Socjalista Mussolini, Wojna i rewolucja, Dlaczego Mussolini jest popularny?, Jakób Matteotti, Komedja sądowa, Jan Amendola, Pierwszy zamach na Mussoliniego, Faszystowska milicja, Prasowe metody faszyzmu, Krwawa pięść Mussoliniego, Afera Garibaldiego, Kiedy to się skończy?
120.–
1202.
WODZICKI Stanisław – Wspomnienia z przeszłości od roku 1768 do roku 1840. Kraków 1873. Druk. L. Paszkowskiego. 16d, s. VIII, [9]-448, VI. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Czasu".
Maliszewski 887. Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz, ostatnie dwie karty luzem. Podpis własn. Z przedmowy: "Wspomnienia [...] obejmują najważniejsze chwile nowoczesnej naszej historyi, jakoto konfederacyę Barską, sejm czteroletni, powstanie Kościuszki, Księstwo Warszawskie i powstanie listopadowe. Autor pamiętników występuje w nich już jako świadek, już jako czynny udział biorący".
120.–
Sprzedano za: 220.–
1203.
WOJNA w Królestwie. Wycieczka samochodem po terenie walk. Kraków 1915. Druk. "Czasu". 8, s. 64. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Szosą michałowicką, Podziemne miasta, Co się działo w Słomnikach?, Kozacy na rynku!, W Miechowie, Ostrzeliwanie lotnika, Wędrowne herbaciarnie, Szare mundury, W Książu, Przed załamanym mostem, Telegrafy, Kinematograf wojny, W Krakowie. Tytuł okł.: "Wojna w Królestwie Polskiem. Wycieczka samochodem [...]".
120.–
1204.
WOTOWSKI St[anisław] A[ntoni] – Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnym w Polsce. Z dwunastoma ilustr. przedstawiającemi masońskie ceremonje. Warszawa 1926. Księg. F.Korna. 16d, s. 47, [1]. brosz. Bibljot. Wiedzy Tajemnej.
Okł. miejscami pożółkła, stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1205.
WÓJCIK-KEUPRULIAN Bronisława – Ormianie polscy. Lwów 1933. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 39, [1]. brosz. Bibljot. Szkoły Powszechnej, z cyklu: Obrazki obyczajowe, nr 57.
Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1206.
WYBRANOWSKI Aleksander – Ongi w dworach i dworkach szlacheckich. Warszawa 1901. Druk. A. T. Jezierskiego. 16d, s. 159, [1]. opr. oryg. pł. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 209.
Maliszewski 2808 (inne wyd.). Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Z okolic Zatora, Swaty pana Chorążego, Pojedynek, Śmierć w postaci gąsiora.
64.–
Sprzedano za: 130.–
1207.
WYSTAWA zabytków ormiańskich we Lwowie. Lwów 1933. Druk. Polska. 8, s. 40. brosz. Odb. z "Posłańca św. Grzegorza".
Okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Zaw. artykuły A. Czołowskiego, R. Mękickiego, M. Gębarowicza, T. Mańkowskiego i J. Zielińskiego. Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 60.–
1208.
Z BOJÓW Brygady Piłsudskiego. [Kraków 1915. Nakł. M. Baranowskiego]. 8, s. 79, [1], tabl. 17, mapa 1. brosz.
Maliszewski 49 (tu szczegółowy spis treści). Stan bardzo dobry. Rzadko spotykany pełny wariant wydawniczy wyposażony w komplet tablic, mapę i - przede wszystkim - wstęp, lecz pozbawiony stopki wydawniczej. Zaw. m.in.: Dziennik działań bojowych brygady Józefa Piłsudskiego, Pierwsze bitwy, Laski, Zpod Warszawy, Bitwa pod Krzywopłotami, Na Podhalu, Wyprawa sandomierska, Jazda brygady Piłsudskiego.
160.–
1209.
Z DZIEJÓW hajdamaczyzny. Cz. 1-2. Z przedm. Henryka Mościckiego. Warszawa 1905. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. XII, [13]-151; 168, [1]. opr. oryg. pł. zdob. Dzieje Porozbiorowe Narodu Polskiego w Żywem Słowie, [t.] 7-8.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Wyprawa na hajdamaków, Bunt hajdamaków na Ukrainie roku 1768, Rzeź humańska, Skargi i zażalenia księży unitów, Franciszek Salezy Potocki, Mikołaj Bazyli Potocki. Oryginalna oprawa w kolorze cienozielonym.
120.–
Sprzedano za: 340.–
1210.
ZAKRZEWSKI Stanisław, GODYNIA Zygmunt – Szlakiem ułanów Chrobrego. Zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego. Praca zbiorowa pod red. ... Londyn 1973. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", staraniem Koła 17. Pułku [...]. 8, s. 215, [1]. brosz. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", nr 4.
Stan bardzo dobry. Wyd. 350 egz. num., ten nr 279. Ilustracje w tekście.
120.–
Sprzedano za: 300.–
1211.
ZAREMBA Paweł – Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Oprac. zbior. pod red. ... 64 ilustr. oraz szkice i mapy w tekście. Londyn 1962. Nakł. Koła Ułanów Pozn. 8, s. X, [2], 504, tabl. 33. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Podpis własn.
P. Zaremba (1915-1979) - historyk, publicysta, od 1946 w Anglii, gdzie współredagował "Orła Białego", później w Monachium, gdzie pracował dla RWE.
160.–
Sprzedano za: 650.–
1212.
ZBIÓR praw gubernij Królestwa Polskiego za wiek XX.T. 5: 1903, półrocze 1. Warszawa 1905. Druk. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 8, s. [2], 63, [1], 477. opr. pł. z epoki z szyldzikiem.
Opr. lekko zaplamiona, poza tym stan dobry. Piecz.: "Biblioteka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych".  Karta tyt. i teksty ważniejszych ustaw równoległe w języku polskim i rosyjskim. Na początku część informacyjna z "Wykazem chronologicznym praw i rozporządzeń, podług wydziałów, do których się odnoszą".
120.–
1213.
ZDZIARSKI Stanisław – Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji rosyjskiej. T. 1-2. Poznań 1919. Księg. św. Wojciecha. 8, s. X, 220, [3]; [4], 244, [3]. razem opr. bibliot. ppł. z epoki.
Podklejone naddarcie pierwszej karty, stan dobry. Zaw. m.in.: Literatura rosyjska a rewolucja pokonstytucyjna: Maksym Gorkij, Leonidas Andriejew, Eugenjusz Czirikow, Ogarki rewolucyjne; Epigonowie rewolucji; Szkoła rosyjska w dobie zawieruchy konstytucyjnej, Młoda Ukraina na schyłku rewolucji.
140.–
1214.
ZEMŁA Józef – W obozach jeńców wojennych na Syberji. Warszawa 1934. Gebethner i Wolff. 16d, s. 165, [2]. opr. psk. z epoki.
Stan dobry. Wstrząsająca opowieść o życiu obozów jenieckich w głębi Rosji w latach I wojny.
120.–
Sprzedano za: 420.–

Stalinizm. Ciemna strona mocy

1215.
JAK pracują obce wywiady w Polsce. (Proces Turnera). Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 235, [2]. brosz.
Okł. otarta i zakurzona, wewnątrz stan dobry. Relacja z procesu Claude'a Turnera, attaché lotniczego ambasady brytyjskiej, i jego współpracowników, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii i próbę nielegalnego przerzutu zagranicę obywatelki polskiej Bobrowskiej (jak się później okazało agentki bezpieki). Polska Kronika Filmowa z tamtego czasu relacjonowała: "Zeznania Turnera potwierdziły rewelacyjne szczegóły ujawnione przez nasze władze bezpieczeństwa na temat szpiegowskiej działalności pracowników dyplomatycznych państw zachodnich. W trakcie procesu Turner wymienił nazwiska ok. 50 tzw. dyplomatów, którzy pod płaszczykiem swych funkcji oficjalnych prowadzą swą akcję szpiegowską w Polsce. Robotą szpiegów zagranicznych kieruje wywiad amerykański [...]. Rządy awanturników wojennych nasyłają na Polskę agentów i szpiegów. Musimy być czujni". E. Gdaniec pisała o prezentowanej tu książce: "po ideologicznym wstępie zamieszczono  dokładny zapis zeznań oskarżonego. Potwierdza ona, podobnie jak i inne materiały propagandowe, że proces miał charakter wybitnie polityczny, gdyż błahy zarzut nielegalnego przekroczenia granicy stał się pretekstem do ujawnienia i nagłośnienia 'skandalicznego' zachowania dyplomatów brytyjskich, jakim było rzekome szpiegostwo. Informacje na ten temat urosły do rangi priorytetowych, a zarzuty, które stały się powodem aresztowania, zniknęły w tle. Przemawiają za tym również stosunkowo niskie kary, a także dobór sędziów i obrońcy, którzy mieli duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu procesów" ("Aresztowania i procesy sądowe brytyjskiego personelu dyplomatycznego [...] w Polsce (1947-1956)"). Turner usłyszał wyrok 1,5 roku więzienia, pozostali oskarżeni od 7 miesięcy do 1 roku.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1216.
JURYŚ R[oman] – W służbie obcego wywiadu. Stenogram rozprawy sądowej przeciwko działaczom siatki szpiegowskiej KPOPP i "Stoczni". W opracowaniu ... Warszawa 1948. Książka. 8, s. 276, [3]. opr. bibliot. ppł.
Miejscami zaplamienia, ostatnie dwie karty luzem. Egz. przeznaczony do użytku służbowego w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Strzelinie (piecz.). Z przedmowy: "Czytelnik polski nie miał dotąd możności zapoznania się ze środowiskiem i działalnością podziemia z ust przedstawiciela samego podziemia. Słynny proces warszawski KPOPP i występujący na nim czołowi działacze wszystkich podstawowych organizacji podziemnych dali wspaniałą okazję do tego, by zapoznać się nie tylko z poszczególną organizacją podziemia, lecz z całym jego wachlarzem politycznym i z jego poziomem moralnym". Przed sądem stanęli m.in.: Wacław Lipiński (Stronnictwo Niezawisłości Narodowej), Włodzimierz Marszewski (Stronnictwo Narodowe), Wincenty Kwieciński (Wolność i Niezawisłość), Adam Obarski (Niezależna Polska Partia Socjalistyczna). Składowi sędziowskiemu przewodniczył Franciszek Szyliński. Zapadł jeden wyrok śmierci (wykonany w więzieniu mokotowskim), dwa dożywotniego więzienia, oraz kilka wieloletniego pozbawienia wolności.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1217.
KULISY wywiadu angielskiego w Polsce. Proces Władysława Śliwińskiego. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 108, [3]. brosz.
Otarcia okł. Relacja z procesu Władysława Śliwińskiego oskarżonego o szpiegostwo dla Wielkiej Brytanii. Śliwiński w czasie II wojny walczył jako pilot we Francji i Wielkiej Brytanii (m.in. w Dywizjonie 302, 303 i 306). Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W 1947 wrócił do kraju, gdzie rozpoczął działalność wywiadowczą na rzecz rządu polskiego w Londynie. Jego siatka została rozbita przez UB rok później. Po brutalnym śledztwie, w wyniku którego aresztowano kilkunastu byłych lotników Polskich Sił Powietrznych (w tym Stanisława Skalskiego), Śliwiński stanął przed sądem. Został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano w II 1951. W tym samym procesie skazano żonę Śliwińskiego na 6 lat więzienia. Wyrok odbyła w więzieniu w Fordonie, mając przy sobie dopiero co urodzonego syna. W 1993 wyrok na Władysława Śliwińskiego został unieważniony przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie.
50.–
Sprzedano za: 70.–
1218.
LASZLO Rajk i jego wspólnicy przed Trybunałem Ludowym. Warszawa 1948. Książka i Wiedza. 8, s. 344. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. L. Rajk (1909-1949) był węgierskim komunistą, po zakończeniu II wojny został wybrany posłem, sprawował urząd ministra spraw wewnętrznych. Podlegająca mu policja polityczna stosując prowokacje i aresztowania umożliwiła komunistycznej władzy całkowite przejęcie rządów na Węgrzech. Sekretarz generalny partii komunistycznej M. Rakosi "uznał, że Rajk stanowi dla niego zagrożenie i w 1949 Rajk wraz z innymi towarzyszami został aresztowany. Oskarżono ich o spisek kontrrewolucyjny, a Rajka w szczególności o nacjonalizm, związki z Tito i współpracę z pięcioma wywiadami państw imperialistycznych. Skazano ich w pokazowym procesie na śmierć. Oskarżenia te nie były poparte żadnym dowodem, prócz wymuszonego torturami przyznania się oskarżonych. Podczas procesu Rajk wskazał na Władysława Gomułkę jako współuczestnika międzynarodowego spisku" (Wikipedia). Na jednej z ostatnich stron książki zamieszczono krótki rozdział "Wykonanie wyroku". Zawarto w nim informacje o kolejnych odrzuconych prośbach o ułaskawienie i wykonaniu wyroków śmierci na trzech skazanych w X 1949. Poniżej umieszczono rękopiśmienną notatkę o ich zrehabilitowaniu w III 1956.
100.–
Sprzedano za: 260.–
1219.
ODOLSKA Wanda – Ostrowiecki proces. Warszawa 1956. Iskry. 16d, s. 47, [5]. brosz.
Stan dobry. Opis działalności "grupy szpiegów wywiadu angielskiego i amerykańskiego" pod wodzą Napoleona Roberta Idzikowskiego, "włóczęgi i przemytnika, człowieka bez zawodu". Od swoich zachodnich mocodawców "otrzymał polecenie zorganizowania siatki szpiegowskiej i punktów kontaktowych dla zbierania i przekazywania [...] informacji o obiektach mających znaczenie dla obronności państwa oraz o jednostkach wojskowych".
"Na ławie oskarżonych siedział Napoleon Idzikowski, typ o powierzchowności podrzędnego sutenera, nieinteligentny, ale bystro spoglądający wytrzeszczonymi oczyma, a obok - jego szpiegowscy podkomendni, krewniacza siatka". 14 VII 1955 dwóch głównych oskarżonych Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie skazał na karę śmierci, pozostałych pięcioro na kary więzienia od 7 lat do dożywocia.
48.–
Sprzedano za: 90.–
1220.
POD SĄD klasy robotniczej! Proces przywódców W.R.N. Warszawa 1948. Wyd. Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. 8, s. 87, [1]. brosz.
Stan dobry. Relacja z procesu przywódców jednego z najważniejszych polskich ugrupowań konspiracyjnych działających w czasie II wojny - Polskiej Partii Socjalistycznej "Wolność, Równość, Niepodległość". Wśród sześciu oskarżonych był Kazimierz Pużak i Tadeusz Szturm de Sztrem. Sąd pod przewodnictwem ppłk. Staszyca uznał 19 XI 1948, że wszyscy oskarżeni próbowali obalić przemocą ustrój ludowo-demokratyczny i współpracowali z wywiadami państw zachodnich. Wyroki wynosiły od 5 do 10 lat więzienia. Część skazanych skorzystała z dobrodziejstw amnestii, Pużak został zamordowany w więzieniu w Rawiczu. Proces był częścią szeroko zakrojonych działań związanych z połączeniem PPR z PPS i miał na celu eliminację przeciwnych zjednoczeniu działaczy socjalistycznych.
60.–
Sprzedano za: 90.–
1221.
PROCES Adama Doboszyńskiego. Stenogram z rozprawy sądowej. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 586, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ze wstępu: "Proces, którego protokół przedkładamy czytelnikowi nie jest jedynie procesem zdegenerowanej jednostki, która za judaszowe srebrniki sprzedawała obcemu imperializmowi własny naród. Jest to proces całej warstwy społecznej, proces klasy, która zrodziła i wychowała A. Doboszyńskiego. [...] Niewątpliwie odrażająca jest sylwetka A. Doboszyńskiego".
A. Doboszyński (1904-1949) - polityk, pisarz, aktywny członek Stronnictwa Narodowego, reprezentujący jego najbardziej antysemickie skrzydło. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju, który opuścił po klęsce wrześniowej. Podjął działalność polityczną odbywając wiele spotkań z działaczami narodowymi, które miały na celu stworzenie jednolitego frontu katolicko-narodowego. Aresztowany przez UB 3 VII 1947 został poddany torturom, a śledztwo nadzorował płk J. Różański. W połowie VII 1949 Doboszyński stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie oskarżony o współpracę z wywiadem hitlerowskich Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Został uznany winnym i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 29 VIII 1949 w więzieniu mokotowskim. Wikipedia pisze: "proces polityczny i śmierć [Doboszyńskiego] była jednym z symboli rozpoczęcia w Polsce terroru stalinowskiego".
60.–
Sprzedano za: 150.–
1222.
PROCES antypaństwowego ośrodka spiskowego w Czechosłowacji. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 52, [3]. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Adama Bunscha. Omówienie jednego z najgłośniejszych procesów pokazowych ery stalinowskiej. Na ławie oskarżonych zasiadł Rudolf Slansky, wieloletni działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, były sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji, odpowiedzialny za rozpoczęcie represji politycznych we własnym kraju. Współoskarżonymi w rozpoczętym w XI 1952 procesie byli wysocy działacze partyjni, głównie o korzeniach żydowskich. Wszyscy zostali uznani winnymi zawiązania antypaństwowego spisku; jedenaście osób skazano na karę śmierci, trzy - na dożywocie.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1223.
PROCES krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej. Warszawa 1948. PIW. 8, s. 389, [2]. brosz.
Zamalowane piecz., odcięty narożnik jednej karty, poza tym stan dobry. „Proces krakowski […] wpisywał się w serię publicznych procesów pokazowych organizowanych w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej. Celem tego typu rozpraw - toczonych zazwyczaj przed sądami wojskowymi - było uzyskanie odpowiedniego efektu propagandowego. Szeroko relacjonowane w prasie i radiu służyły skompromitowaniu opozycji tak jawnej, jak i tej pozostającej w konspiracji. Wyroki w procesach pokazowych zapadały przed ich rozpoczęciem na najwyższych szczeblach władzy komunistycznej i były podporządkowane kalkulacji politycznej […]. Proces krakowski służyć miał skompromitowaniu podziemia niepodległościowego i wykazaniu związków PSL z podziemiem. W przyszłości miał być pretekstem do nasilenia ataków na ludowców i ich prezesa Mikołajczyka. Na ławie oskarżonych zasiedli działacze Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z prezesem II Zarządu Głównego płk. Franciszkiem Niepokólczyckim na czele oraz członkowie PSL, wśród nich Stanisław Mierzwa, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie - sądzony wcześniej w procesie szesnastu przywódców polskiego państwa podziemnego w Moskwie. Oskarżycielem publicznym był Stanisław Zarakowski, zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Działaczy WiN oskarżano głównie o prowadzenie działalności wywiadowczej na rzecz obcych mocarstw oraz terroryzowanie członków PPR. Natomiast PSL-owcom zarzucano świadomą współpracę z nielegalnym podziemiem. […]” („Proces krakowski” – konferencja naukowa; tekst na stronach IPN). Oskarżonych sąd pod przewodnictwem Romualda Klimeckiego skazał na karę śmierci (osiem osób), długoletnie więzienie (osiem osób); jedną osobę uniewinnił. Bierut zamienił karę śmierci w pięciu przypadkach na pozbawienie wolności, wykonano wyroki na trzech osobach.
42.–
Sprzedano za: 42.–
1224.
PROCES księdza biskupa Kaczmarka i innych członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego. Stenogram procesu odbytego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14 IX-21 IX 1953 r. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 351, [2]. brosz.
Stan dobry. Akt oskarżenia objął pięć osób: biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i czworo pracowników kurii kieleckiej: ks. Jana Danielewicza (skarbnika), ks. Józefa Dąbrowskiego (kapelana bp. Kaczmarka), ks. Władysława Widłaka (prokuratora Seminarium Duchownego w Kielcach) i Walerię Niklewską (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek). W czasie procesu m.in. zadawano pytania: "Czy ksiądz Rybczyk nie wspominał o tym, że na terenie Rzymu [podczas studiów prawniczych] był między innymi szkolony w umiejętności zbierania materiałów wywiadowczych?"
"Sfingowany przez władze komunistyczne proces wytoczony biskupowi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi oraz czterem osobom z jego kurii. Rozpoczął się 14 września 1953 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie, któremu przewodniczył Mieczysław Widaj. Oskarżonym postawiono zarzuty utworzenia ośrodka dywersyjno-szpiegowskiego, usiłowania obalenia przemocą ustroju PRL, wrogiej propagandy na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców, a nawet kolaboracji z Niemcami. Pośrednio władze uderzyły także w autorytety kościelne: kardynała Adama Stefana Sapiehę, kardynała Augusta Hlonda i prymasa Stefana Wyszyńskiego, sugerując, że jako zwierzchnicy oskarżonych dopuścili do szkodliwej działalności na rzecz Polski Ludowej. Akt oskarżenia przygotowywali m.in.: Roman Werfel, płk Józef Różański, prokurator Stanisław Zarakowski i płk MWD Kowalczuk, a zatwierdzony został w Moskwie [...]. Na skutek tortur i szykan w areszcie śledczym MBP bp Kaczmarek wyraził skruchę i odciął się od polityki Watykanu. 22 września 1953 roku biskupa skazano na 12 lat za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców" (Wikipedia). Pozostałych oskarżonych skazano odpowiednio na 10, 9, 6 i 5 lat więzienia.
60.–
Sprzedano za: 160.–
1225.
PROCES księdza Lelity i innych agentów wywiadu amerykańskiego. Stenogram procesu odbytego przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Krakowie w dniach 21.I-26.I.1953 r. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 294, [2]. brosz.
Stan dobry. Stenogram procesu księży Kurii Krakowskiej. Zarzuty postawiono 7 osobom: czterem księżom i trzem osobom świeckim. Oskarżono ich "bezpodstawnie o działalność szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych i 'sprzedawanie swojej ojczyzny za judaszowe pieniądze'. Proces był elementem represji władz PRL wobec Kościoła katolickiego. Było to jedno z najbardziej brutalnych uderzeń w Kościół Katolicki w czasach PRL. Celem procesu było przedstawienie Kościoła Katolickiego jako agentury Watykanu, a duchownych jako szpiegów państw imperialistycznych. Jednocześnie chodziło o skompromitowanie środowisk emigracyjnych [...]. Aresztowany jesienią 1952 ksiądz Józef Lelito po brutalnym śledztwie zeznał, niezgodnie z prawdą, że wciągnął do współpracy dwóch księży z kurii krakowskiej [...]. Złamana w śledztwie część aresztowanych [...] zeznała, że kuria krakowska realizowała antypolską politykę Watykanu, zamierzała przeznaczyć posiadane obce waluty na walkę z ustrojem i liczyła na wybuch wojny, która miałaby obalić system komunistyczny w Polsce" (Wikipedia). Przewodniczącym składu sędziowskiego był Mieczysław Widaj, rozprawy toczyły się w sali widowiskowej Zakładów Szadkowskiego. Trzech oskarżonych (w tym ks. J. Lelito) usłyszało najsurowszy wyrok - karę śmierci, pozostali zostali skazani na kary od 6 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Kar śmierci nie wykonano - zamieniono je na dożywotnie więzienie. Fragment aktu oskarżenia: "W chwili gdy naród polski zjednoczony w twórczej pokojowej pracy realizuje wielkie dzieło Planu Sześcioletniego [...] zgraja imperialistów amerykańskich i ich agentury usiłują we wszelki sposób przeszkadzać w tej pracy i korzystając z pomocy wyrodków i zdrajców przygotowują nowe zbrodnie przeciwko wolności i niepodległości naszego narodu".
64.–
Sprzedano za: 160.–
1226.
PROCES Milica Petrovica czyli kulisy "dyplomacji" Titowskiej w Polsce. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 41, [2]. brosz.
Stan dobry. Dotyczy sprawy Milica Petrovica - przedstawiciela jugosłowiańskiego Ministerstwa Komunikacji, który uprawiał w Polsce "proceder szpiegowski". I choć, jak piszą autorzy broszury, zleceniodawcami były służby zachodnie, to działalność ta odbywała się za przyzwoleniem rządu Josipa Broz Tito w Belgradzie. Proces Petrovica odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach. Oskarżony przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Za działalność szpiegowską i kolportaż broszur "zawierających oszczercze i fałszywe wiadomości, godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej rządu, szkalujące Związek Radziecki" Petrovic otrzymał wyrok 10 lat więzienia. Prezentowana tu książka i opisany w niej proces wpisywały się w antytitowską propagandę, jaką władze uprawiały po udanych próbach uniezależnienia się socjalistycznej Jugosławii od wpływów Moskwy.
40.–
Sprzedano za: 70.–
1227.
SOJUSZNICY Gestapo. Proces Kwasiborskiego i innych. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 303, [15]. brosz.
Okł. nieco otarte, ślad po usunięciu jednej karty na końcu. Piecz. Fragmenty stenogramu sfingowanego procesu członków organizacji "Unia". Aktem oskarżenia objęto 5 osób, w tym Józefa Kwasiborskiego - przedwojennego dziennikarza i działacza chrześcijańsko-demokratyczny, samorządowca II RP, członka Stronnictwa Pracy, posła do Krajowej Rady Narodowej (1945–1946), członka redakcji opozycyjnego w stosunku do rządu w Warszawie „Tygodnika Warszawskiego”. Sąd zarzucał mu, że "działając w zamiarze zmiany przemocą ludowo-demokratycznego ustroju Państwa Polskiego oraz usunięcia ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu [...] brał udział w nielegalnej organizacji "Stronnictwo Pracy" - "Unia" [...], aby pod kierownictwem ośrodków dyspozycyjnych anglosaskiego imperializmu, zmierzających do podporządkowania sobie Państwa Polskiego, przy pomocy dywersji politycznej w ruchu demokratycznym dopiąć opisanego na wstępie celu" (z aktu oskarżenia). Kwasiborski został skazany na dożywotnie więzienie, pozostałym oskarżonym wymierzono wyroki od 15 lat więzienia do dożywocia. Wyroki uznano za niebyłe po 1956. Na końcu książki zamieszczono fotokopie dokumentów, mających stanowić "dowody rzeczowe zbrodni reakcyjnego kierownictwa AK i 'Delegatury rządu londyńskiego'".
60.–
Sprzedano za: 92.–
1228.
SPRAWOZDANIE sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy rozpatrzonej przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie. Moskwa 1945. Wyd. Prawnicze Komisariatu Ludowego Sprawiedliwości ZSRR. 8, s. 318, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte i nico zaplamione, nieznaczny ślad zawilgocenia w narożniku kart. Wydany w Moskwie stenogram "procesu szesnastu".
Proces szesnastu - proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, przeprowadzony w dniach 18–21 czerwca 1945 roku w Moskwie przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR. Przywódców i reprezentantów ośmiu partii stojących w opozycji do Rządu Tymczasowego zaproszono do rozmów z dowództwem rosyjskim. Przybyłych na miejsce spotkania w Pruszkowie działaczy Polski Podziemnej aresztowano i przewieziono do Moskwy. Po trzech miesiącach spędzonych w więzieniu NKWD na Łubiance stanęli przed sowieckim sądem oskarżeni m.in. o działalność terrorystyczną i dywersyjną na tyłach Armii Czerwonej. Proces "odbywał się według wzorów radzieckich, które nie miały jakiegokolwiek związku z procesem sądowym w demokratycznym państwie" (Wikipedia). Gen. Leopold Okulicki, główny oskarżony, stwierdził w mowie obrończej: "Proces ten ma charakter polityczny. Chodzi o ukaranie za działalność skierowaną przeciw Armii Czerwonej, działalność zagrażającą interesom Związku Radzieckiego, wymierzoną przeciwko Narodom Zjednoczonym w ich walce z Niemcami. Jednym słowem chodzi o ukaranie polskiego podziemia" (słów tych nie przytacza, rzecz jasna, prezentowana tu broszura). Wyroki były surowe. Okulicki, skazany na 10 lat więzienia, spędził w nim półtora roku - został najprawdopodobniej zamordowany w Wigilię 1946. Pozostałych kilku skazanych podzieliło los Okulickiego i zmarło wkrótce po wyroku w sowieckim więzieniu lub bezpośrednio po jego opuszczeniu. Część skazanych, po odbyciu kary i powrocie do kraju, dotknęły ostre represje władz polskich. Trzech oskarżonych uniewinniono.
50.–
Sprzedano za: 180.–
1229.
PROCES sądowy w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego ruchu nielegalnego w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz zachodnich rejonów Białorusi i Ukrainy. [Poznań?] 1945. Wyd. Gazety "Wolność". Druk. św. Wojciecha, Poznań. 8, s. 88. brosz.
Stan bardzo dobry. Tłum. S. Bukowiejska. Relacja z moskiewskiego "procesu szesnastu" - patrz wyżej.
44.–
Sprzedano za: 100.–
* * *