Druki konspiracyjne

921.
CHURCHILL Winston S. – Krok za krokiem. [Warszawa] 1939 [właśc. 1943]. Tow. Wyd. Załoga. 16d, s. 76, [3]. brosz.
Chojnacki I 119. Grzbiet lekko pożółkły, stan dobry. Tłumaczyła Stanisława Kuszelewska. "Wybór 34 spośród 75 artykułów Churchilla ogłoszonych w latach 1936-1939, gdy stał w opozycji do polityki MacDonalda, Baldwina i Chamberlaine'a. W artykułach tych Churchill ostrzegał Anglię i Europę przed grożącym niebezpieczeństwem ze strony hitlerowskich Niemiec. Teksty artykułów wybrała do przetłumaczenia i do druku Maria Kann. Okł. projektował Stanisław Miedza-Tomaszewski" (Chojnacki).
922.
DESBILLONS Franciszek Józef – Wybór bajek. Tłumaczył Stanisław Kazimierczyk [właśc. Kazimierz Zalewski]. Warszawa 1942. 16, s. 21. brosz.
Chojnacki I 160. Stan dobry. Maszynopis powiel. Zaw. 20 bajek wierszem.
923.
[DUNIN-BORKOWSKI Sławomir] – W ogniu. Opracowanie P. S. W. [= Prasowi Sprawozdawcy Wojenni]. Warszawa 1944. TZZW. 16d, s. 44, [4]. opr. nieco poźn. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Chojnacki I 197. Brak karty przedtyt., część kart podklejona w grzbiecie. Okładka Stanisława Kunstettera. Praca dedykowana w druku "pamięci żołnierzy Armii Krajowej poległych w walce zbrojnej z terrorem niemieckiej okupacji". Zaw. m.in.: Lato leśnych ludzi, Michniów, Bitwa na torze, Z dalekiej Szkocji i z polskich lasów, Apel poległych, Końskie, Ratunek z lasu, Intendentura janowska, Niemcy nas zbroją, Pociąg nr 189. Nieczęste.
924.
[HORAK Alojzy] – Edward Rydz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Wódz, przed i podczas kampanii wrześniowej. Warszawa 1943. L. S. B. [= Ludowa Straż Bezpieczeństwa]. 16d, s. [2], 35, [3]. brosz.
Chojnacki I 317. Niewielkie naddarcia okł. podklejone taśmą, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nazwisko autora wpisane odręcznie na stronie tyt. Krytyczna ocena działań Rydza-Śmigłego we IX 1939. "Za katastrofę odpowiedzialny jest Edward Rydz [...] oraz klika, która go na to stanowisko wyniosła dla własnej korzyści jako posłuszne narzędzie [...]. Sławę swą oparł Rydz na kłamstwie".
925.
INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI C. (Przykład). Opanowanie lotniska polowego. Wykład w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943. [Warszawa] 1943. [Komenda Główna AK], TZWW. 16d, s. 26, mapy 2. brosz.
Chojnacki I 330. Niewielkie zaplamienia na początku, stan dobry.
926.
[MASZYNOPIS]. SŁOWO prawdziwe. Wyd. II. Warszawa [1942]. 8, k. [68]. brosz.
Okł. luzem, niewielkie naddarcie narożnika pierwszej karty, atramentowe zaplamienie w grzbiecie kilku kart. Maszynopis konspiracyjnej antologii poetyckiej opracowanej przez Jerzego Zagórskiego. Jego nazwiska, podobnie jak nazwisk autorów wierszy - z oczywistych względów - nie ujawniono. Pierwsze wydanie ukazało (Chojnacki I 1253) się w Warszawie w 1942, drugie (Chojnacki I 1254), rozszerzone, wyszło tamże rok później. Prezentowany tu egzemplarz zawiera wszystkie utwory z pierwszej edycji i wszystkie wiersze uzupełniające, jakie weszły do drugiego wydania; brak natomiast obu wstępów. Być może maszynopis służył jako podstawa wznowienia antologii. Materiał poetycki podzielono na cztery działy: Spojrzenie, Walka, Dom, Nowe życie. Wśród autorów: T. Hollender, A. Świrszczyńska, T. Gajcy, K. I. Gałczyński, W. Bąk, J. Łobodowski, K. K. Baczyński, K. Iłłakowiczówna (pełny wykaz utworów i ich autorów podaje Chojnacki).
927.
NASZE stanowisko w sprawie ukraińskiej. [Warszawa], III 1943. Wyd. ZWR. 16d, s. 7, [1]. brosz.
Chojnacki I 768. Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. ZWR = Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej (nazwa czasopisma).
928.
NOWE drogi polskiej polityki. [Warszawa] 1941. [Konfederacja Narodu]. 16d, s. [2], 46. brosz. Książnica "Nowej Polski", nr 1.
Chojnacki I 811. Skrajne strony nieco otarte, stan dobry. Maszynopis powiel. Zaw.: Konieczność wyraźnych drogowskazów, Grzechy przeszłości, Charakter obecnej wojny, Polski naród w obliczu wojny, Wielkie przemiany, Jaka będzie przyszła Polska, Dziejowe posłannictwo Polski. Nieczęste.
929.
[PĄCZEK Antoni] – Wojna motorów. Warszawa, IV 1942. [Konwent Organizacji Niepodległościowych], 16d, s. 27, [1]. brosz.
Chojnacki I 916. Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, naddarcia przedniej okł. przy zszywkach, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Na przedniej okł. i na stronie tyt. nadruki: "Postawę i wysiłek wrześniowy Wojska Polskiego czcić i szanować, nr 3". Zaw. m.in.: Lotnictwo i wojska pancerne jako nowe środki walki w nowoczesnej wojnie, Przygotowania Polski w dziedzinie lotnictwa i broni pancernej, Zastosowanie nowych broni przez Niemców przeciw Polsce, Zmarnowanie doświadczeń polskich.
930.
POLSKIEMU dziecku. [Lwów] 1942. Wydawnictwo Wiernych Polsce. 16, s. [15]. brosz.
Chojnacki I 1014 (tytuł nieznany autorowi z autopsji, z błędną datą 1943). Wydany konspiracyjnie w okupowanym Lwowie skromny tomik wierszy dedykowany polskim dzieciom. Zaw. 10 utworów: Matka, Morze, Ziemia, Na wojnę, Rozmowy, Zesłańcy, Nie zginęła, Obrazek więzienny, Chleb, Do ciebie. Bardzo rzadkie.
931.
[RZEPECKI Jan] – W rocznicę czynu wrześniowego. [Warszawa, IX 1940. "Wiadomości Polskie" ZWZ]. 8, s. 10. brosz.
Chojnacki I 1207. Załamania bloku, podklejone marginesy skrajnych kart. Na końcu 4 diagramy. Zaw.: W rocznicę czynu wrześniowego, Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość.
932.
STOLICA św. w obronie praw polskich katolików. (Niektóre dokumenty). 1942-1943. B. m. [1943]. 16d, s. 30. brosz.
Chojnacki I —. Stan dobry. Chojnacki odnotowuje wersję powielaną, ta jest drukowana. Zbiór dokumentów kościelnych i not dotyczących sytuacji polskich księży na obszarze tzw. Warthegau, w miastach pod okupacją niem., w obozach koncentracyjnych.
933.
[SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. Wilno [właśc. Warszawa] 1939 [właśc. 1943]. Instytut Wydawniczy [właśc. Towarzystwo Wydawnicze "Załoga"]. 8, s. 196. brosz.
Chojnacki I 1327. Okł. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Druk konspiracyjny przeznaczony do kolportowania wśród placówek oświatowych.
934.
WALKA z wrogiem. B. m. [po 15 X 1942]. Kierownictwo Walki Cywilnej, [Departament Informacji Delegatury Rządu na Kraj]. 8, s. 15, [1]. brosz.
Chojnacki I 1475. Niewielkie załamania kart, stan dobry. Egz. nierozcięty. "Instrukcje Kierownictwa Walki Cywilnej dotyczące prowadzenia walki z Niemcami na wszystkich odcinkach życia publicznego" (Chojnacki).
935.
[ZAREMBA Zygmunt] – Powstanie sierpniowe. Wyd. II. Warszawa [1945]. Polska Partja Socjalistyczna. 16d, s. 40. brosz. wt. z zach. okł. oryg.
Chojnacki II 681. Stan dobry. Konspiracyjne wydanie tekstu drukowanego po raz pierwszy pod okupacją niemiecką w XI 1944. Autor wskazuje na brak wsparcia dla powstańców warszawskich ze strony Armii Czerwonej, co przyczyniło się w znacznym stopniu do upadku powstania.

Ulotki

936.
POLACY! Dnia 5 maja 1943 roku Premier Rządu Polskiego, gen. Sikorski, wygłosił przez radio londyńskie przemówienie do ludności kraju, w którym między innymi poruszył sprawę dokonywanej obecnie przez Niemców zbrodni wymordowywania Żydów [...]. Ani na chwilę nie wolno nam zapominać, iż Niemcy dokonywując swych zbrodni, dążą równocześnie do tego, aby wmówić w świat, że Polacy współuczestniczą w morderstwach i rabunkach dokonywanych na Żydach [...]. Każdy Polak, który współdziała z ich morderczą akcją czy to szantażując lub denuncjując Żydów czy to wyzyskując ich okropne położenie [...] popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej [...]. Warszawa, V 1943. [Podp.] Polskie Organiz. Niepodległościowe.
Chojnacki I 2604. Druk jednostronny na ark. 23,1x15,7 cm. Apel o udzielanie pomocy Żydom. W tekście cytowany fragment przemówienia W. Sikorskiego i fragment artykułu w tej samej sprawie z konspiracyjnego pisma "Rzeczpospolita Polska". Ulotka ukazała się, gdy w Warszawie trwało powstanie w getcie. Naddarcie górnego narożnika, poza tym stan dobry.
937.
ZARZĄDZENIE dotyczące spraw aprowizacyjnych m. st. Warszawy. Wskutek braku dowozu do Warszawy artykułów pierwszej potrzeby oraz wywiezienia przez okupantów części zapasów już przed wybuchem powstania, podaż tych artykułów poważnie zmalała [...]. Oświadczam, że dołoże wszelkich starań, aby po wypędzeniu niemców, jaknajszycbiej opanować sytuację [...]. na razie zarządzam: 1) Wszystkie sklepy, zakłady i t. p. mają być z chwilą oczyszczenia miasta od niemców otwarte w godzinach do tej pory obowiązujących [...]. 2) Nie wolno magazynować żadnych artykułów [...] w celach spekulacyjnych [...]. 6) Zabrania się [...] wypieku i wyrobu ciast, lodów, słodyczy, do których potrzebne są: mąka, cukier i tłuszcze [...]. Warszawa, 4 VIII 1944. [Podp.] Okręgowy Delegat Rządu RP na m. st. Warszawę.
Druk jednostronny na ark. 22,5x23,5 cm. Zarządzenie władz z pierwszych dni powstania warszawskiego. Egz. uszkodzony: brak marginesów, zabrązowiena papieru, ubytki niewielkich fragmentów tekstu. Wymaga konserwacji. Rzadkie.
* * *

Czasopisma

938.
BARYKADA. Warszawa Walczy. Warszawa. AK Śródmieście. 4.
Nr 51/82: 1 X 1944. s. 2.
Jarowiecki BJ 12. Stan bardzo dobry. Numer zaw. informację o mianowaniu gen. Bora-Komorowskiego Wodzem Naczelnym, przygotowaniach do ewakuacji ludności cywilnej z Warszawy, inspekcji obozu w Pruszkowie. Stalin przyjął dwa dni wcześniej przewodniczącego KRN "Bierutę".
939.
DZIENNIK Polski. [Kraków. Stronnictwo Polskiej Demokracji]. 4. numery luzem.
R. 4, nr 464-612 [z brakami]: 5 I-23 XII 1943.
Dobroszycki 172. Niewielkie otarcia, ślady złożenia, stan dobry. Maszynopis powiel. Każdy numer obj. 2-4 s. Od nr. 500 podtyt. "Organ demokratyczny". Zbiór 114 numerów czwartego rocznika pisma (do kompletnego rocznika brak 35 numerów: 463, 468, 472-474, 486, 493-494, 500, 508, 511-512, 514, 521-522, 524, 527, 535, 544, 549-551, 554, 569, 581, 585, 588-589, 594, 600, 608, 610, 613-615). Zbiór nieuporządkowany: nie zawsze udało się karty ze stronami 3-4 przyporządkować do pierwszych kart pisma).
940.
POLACY! [Kraków]. 4. karty luzem.
29 III 1940. s. 4.
Naddarcia krawędzi kart, pierwsza karta przedarta w poprzek, rozdarcia podklejone taśmą. Przed tekstem cytat z przemówienia prezydenta Raczkiewicza: "Im więcej dokażemy wytrwania, solidarności i godności narodowej, tym prędzej wróci wesele [...]".  Numer pisma zawierającego gł. informacje pochodzące z nasłuchów radiowych. Każdy numer rozpoczynał się od słowa "Polacy!" poprzedzonego niekiedy cytatem z klasyków naszej literatury. Maszynopis powiel.
ROBOTNIK. Centralny organ PPS. Wolność, równość, niepodległość. Warszawa. folio. s. [2].
Jarowiecki BJ 317. We wszystkich oferowanych tu numerach przy lewym marginesie pozostawiono wąskie skrzydełko z niezadrukowanego papieru. Pismo socjalistyczne z powstania warszawskiego.
941.
R. 51, nr 32 (8091): 25 VIII 1944.
Poprzeczne załamanie arkusza, naddarcie dolnej krawędzi.
942.
R. 51, nr 37 (8096): 30 VIII 1944.
Poprzeczne załamanie arkusza.
943.
R. 51, nr 39 (8098): 1 IX 1944.
Ubytek dolnej części arkusza, górny margines (z ubytkiem) podklejony paskiem papieru.
944.
RZECZPOSPOLITA Polska. Warszawa. [Delegatura Rządu na Kraj]. folio.
R. 4, nr 43 (115): 1 IX 1944. s. [2].
Jarowiecki BJ 325. Niewielkie naddarcia marginesów. Przy lewym marginesie pozostawiono wąskie skrzydełko z niezadrukowanego papieru. Pismo z powstania warszawskiego.
WALKA. Wydanie Śródmieścia. Warszawa. [Stronnictwo Narodowe]. 4. s. [2].
Jarowiecki BJ 389. Śródmiejska powstańcza mutacja centralnego organu prasowego Stronnictwa Narodowego. 17 IX 1944 pismo połączyło się z "Warszawskim Głosem Narodowym".
945.
R. 6, nr 72 (11): 24 VIII 1944.
Ubytki trzech narożników, naddarcia prawej krawędzi, dwa otwory dziurkaczem na lewym marginesie; ślady po kleju w narożnikach.
946.
R. 6, nr 76 (15): 27 VIII 1944.
Ślady złożenia, naddarcia dwóch krawędzi.
947.
WARSZAWA Walczy. Pismo Informacyjne Armii Krajowej. [Warszawa. Armia Krajowa, VI Oddz. Sztabu]. folio.
Nr 39, wyd. codzienne: 18 VIII 1944. druk jednostronny na ark. 42,7x61 cm.
Jarowiecki BJ 392. Stan dobry. Ilustrowane pismo z powstania warszawskiego wydawane w formie gazetki ściennej. Rzadkie
948.
WARSZAWSKI Głos Narodowy. Warszawa. [Stronnictwo Narodowe]. folio.
R. 3, nr 28 (102): 30 VIII 1944. s. 4.
Jarowiecki BJ 393. Załamania kart, niewielkie ubytki, zabrudzenia. Pismo z powstania warszawskiego.
949.
WIELKA Polska. [Warszawa. Grupa "Wielka Polska" Stronnictwa Narodowego]. folio.
R. 4, nr 22: 25 VIII 1944. s. [2].
Jarowiecki BJ 408. Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry. Dwutygodnik z powstania warszawskiego.
950.
WZLOT. Pismo lotnicze. [Warszawa. Wyd. grupa młodzieży związana z AK]. 8. brosz.
V 1943. s. 19, [1].
Dobroszycki 1029. Pionowe załamanie kart, stan dobry. Pierwszy numer pisma ukazującego się jako (nieregularny) miesięcznik od V 1943 do III 1944. Zaw. artykuł programowy oraz m.in.: Rzut oka na niemiecki przemysł lotniczy, Nowy sprzęt lotniczy sprzymierzonych, Śmigło nastawne, nawigacja lotnicza, Polacy są narodem lotniczym. Na końcu: "I-szy konkurs 'Wzlotu'".
* * *