Literatura piękna, językoznawstwo

Mickiewicziana

Pisma Mickiewicza

811.
WĘŻYK F[ranciszek] – Okolice Krakowa. Poema. Kraków 1820. Druk. Mateckich. W Komissie u Ambr. Grabowskiego. 8, s. 63, [9]
[oraz] MICKIEWICZ Adam  – Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich przez Adama Mickiewicza w Petersburgu w r. 1828 za pozwoleniem cenzury wydana. Kraków 1828. W Drukarni Braci Gieszkowskich. 8, s. VIII, 96, tabl. 4. razem opr. nieco późn. psk. złoc., obcięcie barwione.
Otarcia i niewielkie ubytki grzbietu, zabrązowienia papieru i ślady zawilgocenia w "Okolicach Krakowa"; "Konrad Wallenrod" w stanie dobrym, z niewielkimi zaplamieniami. Egz. z księgozbioru Wacława Müllera (wpis własn. na stronie tyt. "Okolic Krakowa"). Na przedniej wyklejce krótki odręcznie wpisany wiersz jego autorstwa; "Z wszystkich słów na tem świecie / Naymniej, Żeby - co się plecie, / Mnie się podobać nie może. / Gdyby nie to głupie słowo, / Nie raz byś iuż moia głowo / Miała mniey trosków, o Boże!".
"Okolice Krakowa" - pierwsze wydanie poematu Wężyka sławiącego piękno ziemi małopolskiej.
"Konrad Wallenrod" - drugie wydanie poematu Mickiewicza, opublikowane w tym samym roku, co petersburski pierwodruk, bez wiedzy i zgody autora. Na tablicy przed tytułem portret autora: "Adam Mickiewicz, Poeta Romantyczny, urodzony w Litwie 1798 r.". Na trzech tablicach w tekście ilustracje Wincentego Smokowskiego, skopiowane z pierwszego wydania przez Bizańskiego i odbite w litografii P. Wyszkowskiego w Krakowie. "Niestety, egzemplarzy z portretem i rycinami było tylko sto, na ogólną liczbę pięciuset [...]. Jeżeli weźmiemy pod uwagę niewielką ilość nakładu [...], dojdziemy do wniosku, że uznanie tej edycji za rzadkość wyjątkową jest zupełnie uzasadnione. Nie posiadają jej też nawet niektóre znaczniejsze bibljoteki, lub posiadają, ale ... bez rycin" (Semkowicz 46). "Ten błyskawiczny przedruk ma historię niezwykle romantyczną i doprawdy wzruszającą [...]. Sprawcą nowego 'plagiatu' był bowiem młodzieniec szlachetny i wyjątkowo uczciwy, Mieczysław Darowski, późniejszy oficer w powstaniu listopadowym [...]. Krakowski 'plagiat' Wallenroda był zupełnym naśladownictwem wydania petersburskiego [...]. Książkę wydano bardzo starannie, a ponadto zaopatrzono w portret autora według litografii sprzedawanej w Warszawie; jest to pierwszy portret Mickiewicza dodany do książki z jego utworami. Krakowska edycja Wallenroda (wydali: Henryk Bogusz i Mieczysław Darowski, [...]) jest niezwykłą rzadkością; dotyczy to zwłaszcza egzemplarzy z rysunkami i portretem, gdyż odbito ich tylko sto" (Syga 49-56).
8.000.–
Sprzedano za: 12.000.–
812.
MICKIEWICZ Adam – Ucieczka. Ballada. Warszawa 1832. S. H. Merzbach. 16d, s. 14, [2]. opr. późn. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Ślad zawilgocenia na dolnej części kart, poza tym stan dobry. Piecz. Franciszka Konarskiego (1857-1907) - lwowskiego polonisty, poety i tłumacza, założyciela Towarzystwa im. Adama Mickiewicza; piecz. tegoż towarzystwa. Druk w Poznaniu w Nowej Drukarni Pompejusza i Sp. Zachowane obie okładki broszurowe. Obie okładki zewnętrzne obwiedzione ślepo tłoczonymi ramkami liniowymi z rozetkami w narożnikach, na przedniej okładce złocona tytulatura. Płótno czerwone. Osobne wydanie ballady, której pierwodruk ukazał się w wydaniu "Poezji. Pięć tomów w jednym" z 1832. Przeznaczone było zapewne dla posiadaczy edycji poznańskiej i petersburskiej, które utworu tego nie zawierały. "Zarówno edycja 'Poezyj' [z 1832], jak i druczek 'Ucieczka', należą do najrzadszych wydań mickiewiczowskich" (Semkowicz 90).
4.200.–
Sprzedano za: 4.200.–
813.
[MICKIEWICZ Adam] – Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Paryż 1832. Druk. A. Pinard. 16, s. 123. opr. nieco późn. skóra.
Drobne zaplamienia na końcu, stan dobry. Wydanie pierwsze! "'Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego' wyszły z druku w początku grudnia 1832 r., bezpośrednio po wydrukowaniu 'Dziadów', od których wcześniej jednak były puszczone w obieg. Dziełko zostało wydane kosztem poety, bezimiennie; rozdawano je przeważnie bezpłatnie po Zakładach Emigracji. Nic więc dziwnego, że już po kilkunastu dniach brakło egzemplarzy i trzeba było myśleć o drukowaniu nowego nakładu. Jakoż jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczęto drukować nowe wydanie, które równie jak poprzednie nosi datę 1832 roku. Długo nie było pewności, które z obu wydań jest pierwszem, nakładu bowiem drugiego nie naznaczono na tytule. Sprawę tę rozstrzygnął ostatecznie S. Pigoń, przyznając pierwszeństwo książeczce o 123 stronicach [tu oferowanej]. Książeczka z nakładu drugiego, liczy stronic 93 i posiada tekst poprawniejszy, aniżeli wydanie pierwsze [...]. ['Księgi'] w formacie trzydziestodwójki, robią wrażenie modlitewników kieszonkowych, niezbędnych w ciężkich chwilach zwątpienia i smutku [...]. Minjaturowy format książeczek nasuwa poza tym przypuszczenie, ze drukowano je tak umyślnie, żeby ułatwić przemycanie ich do kraju [...]. Mimo wydrukowania ich w dużych nakładach, są 'Księgi pielgrzymstwa' z obu wydań, dzisiaj dość rzadkie [...]. Istną burzę wywołały te drobne, niepokaźne książeczki. Jedni czytając, budowali się na duchu, inni zwalczali autora 'Ksiąg' słowem i pismem. Papież Grzegorz XVI potępił dziełko, przeczytawszy je w tłumaczeniu Montalemberta" (Semkowicz 100-104). "Oba pierwsze wydania 'Ksiąg' należą już dziś do rzadkości" (Syga 113). "Dzięki 'Księgom' Mickiewicz zyskał rangę pisarza europejskiego [...]. Sytuacja historyczna Polski, nękanej przez wojny i emigracje, powodowała, że utwór Mickiewicza długo zachowywał aktualność. Dowodem wznowienie 'Ksiąg' we Włoszech, po zakończeniu drugiej wojny światowej, ze wstępem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, próbującego objaśnić współczesność tego utworu" ("Mickiewicz. Encyklopedia", War. 2001, s. 259).
4.800.–
Sprzedano za: 8.000.–
814.
[MICKIEWICZ Adam] – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Wyd. II [właśc. IV]. W Awenjonie [właśc. Lwów] 1833. Druk. Wdowy Guichars Ainé [właśc. druk. Ossolineum]. 16d, s. 66. opr. późn. kart.
Podklejone ubytki karty tyt. i ostatniej karty, zaplamienie jednej karty, ślad zawilgocenia w grzbiecie. Brak ostatnich dwóch kart z "Modlitwą pielgrzyma". Piecz. księgozbioru Brodzkich i stara piecz. Instytutu Ossolińskiego. Tajny druk Ossolineum wydany w nakładzie 500 egz., z czego znaczna część przepadła zarekwirowana przez policję. "Książeczka jest bardzo rzadka, i jeszcze najłatwiej zdarzy się ją znaleźć we Lwowie lub na prowincji, w byłej Galicji. Tu bowiem najbardziej ją rozpowszechniano. Niska cena książek, 15 krajcarów, czyniła ją przystępną dla wszystkich klas narodu. Szerząc - zdaniem sądu - największe niebezpieczeństwo, jako że w stylu biblijnym pisane, 'Księgi' miały do wszystkich łatwy dostęp. Przechodząc więc z rąk do rąk, podzieliły los podobnych im druków ulotnych i zniszczały w znacznej części" (Semkowicz 135-136).
3.200.–
815.
MICKIEWICZ Adam – Konrád Wallenrod. Powěst děgepisná z dêguw litewských a pruských. Přeložená od Wáclawa Sw. Štulce. Praha 1837. W. Špinka. 16d, s. [6], 93. opr. oryg. kart., obcięcie złoc.
Grzbiet oklejony papierem, niewielkie otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris H. Bednarskiego ze Lwowa; zaklejona piecz. na karcie tyt. Utwór - jeden z najważniejszych w twórczości Mickiewicza - powstał na przełomie 1826/1827. Pierwodruk ukazał się drukiem w Petersburgu w 1828. Prezentowane tu wydanie jest pierwszym przekładem czeskim (i jednym z najwcześniejszych tłumaczeń "Konrada Wallenroda" na języki obce), dokonanym przez Vaclava Štulca.
600.–
816.
MICKIEWICZ Adam – Poezye ... Wyd. nowe zupełne, ułożone, objaśnione i wstępem opatrzone przez Piotra Chmielowskiego. T. 1-3. Kraków 1899. Księg. G. Gebethnera i Sp. 16d, s. [4], 318, tabl. 1; [4], 330; [4], 413, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Do kompletu brak t. 4 ("Pan Tadeusz"). W t. 1 odręczna dedykacja Marii Goreckiej, córki Adama Mickiewicza z 15 X 1907. Piecz.
600.–
817.
MICKIEWICZ Adam – Dziady. Część I, II i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów [1910]. Księg. H. Altenberga. folio, s. [4], 106, tabl. 17. opr. oryg. psk. zdob., obcięcie złoc.
Stan dobry. Obca dedykacja na stronie przedtyt. Tekst w ozdobnej ramce. Po karcie tyt. "Przedmowa do pierwszego wydania" z datą II 1896. Na grzbiecie złoc. imię i nazwisko autora, tytuł i nazwa wydawcy, na przedniej okł. złoc. ozdobny napis "Dziady". Drugie, albumowe wydanie "Dziadów" ilustrowanych przez Czesława Jankowskiego. W stosunku do edycji z 1896 dodano 6 tablic odbitych w cynkotypii, pozostałe plansze wykonano techniką światłodrukową. Przy każdej tablicy umieszczono bibułkę ochronną.
800.–
Sprzedano za: 2.200.–
818.
MICKIEWICZ Adam – Epilog Pana Tadeusza. Z autografu wydał Stanisław Pigoń. Kraków 1925. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. 24, [1]. brosz. Uzup. odb. z "Silva Rerum".
Stan bardzo dobry. Wydano 250 egz.
60.–
Sprzedano za: 60.–
819.
MICKIEWICZ Adam – Monsieur Thadée. Quelques pages. Traduites en vers français par W. Gasztowtt. Illustrées par Xavier Kozminski. Paris 1929. Editées par les anciens eléves de l'Ecole Polonaise des Batignolles et les Amis de la Pologne. 8, s. 84. brosz.
Stan dobry. Francuski przekład (wierszem) fragmentów "Pana Tadeusza" ozdobiony 24 czarno-białymi ilustracjami Ksawerego Koźmińskiego.
100.–
820.
MICKIEWICZ Adam – Golono, strzyżono. Ilustrował linorytami K[onstanty] M[aria] Sopoćko. Warszawa 1966. Tow. Przyjaciół Książki. 8, k. [6]. brosz., obw.
Stan dobry. Ekslibris. Arkusz jednostronnie zadrukowanego papieru złożono bez rozcinania dwa razy, tworząc dwie podwójne karty. Kolofon: "Tłoczono w Zakładach Graficznych w Toruniu pod kierunkiem Z. Gardzielewskiego Antykwą Toruńską na papierze czerpanym zerkalowskim 'Ingres'. 99 egzemplarzy liczbowanych i sygnowanych ręcznie od nr 1 do 99. Linoryty barwione ręcznie przez ich autora". Ten egz. nr 69 podpisany przez ilustratora.
140.–
Sprzedano za: 340.–
821.
MICKIEWICZ Adam – Koza, kózka i wilk. Bajka. Warszawa 1971. Tow. Przyjaciół Książki. 8, k. 12, [3]. brosz., obw.
Stan dobry. Ekslibrisy. Każda karta podwójna, powstała ze złożenia arkusza papieru zadrukowanego jednostronnie. Druk ksylograficzny jednobarwny (jedynie karta tyt. kolorowana ręcznie): karta tyt. i tekst na 9 kartach odbity z klocków drzeworytniczych zaprojektowanych i rytowanych przez Konstantego M[arię] Sopoćkę i wydrukowany na papierze czerpanym z papierni Hahnemuhle przez Doświadczalną Oficynę Graficzną Pracowni Sztuk Pięknych. Wydano 150 egz. imiennych, ten nr 100, podpisany przez ilustratora.
280.–
Sprzedano za: 320.–
* * *

Publikacje o Mickiewiczu

822.
CHMIELNIKOWSKA Maria, PILICHOWSKI Czesław – Mickiewicziana w Bibliotece Gdańskiej. (Notatka bibliofilska). Gdańsk 1955. Tow. Przyjaciół Nauk. 8, s. 19, tabl. 2. brosz. Odb. z "Roczn. Gdańskiego".
Ślad zawilgocenia w narożniku kart. Wydano 90 egz. .
36.–
823.
CYBULSKI Wojciech – Dziady A. Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. [Poznań 1869]. 8, s. [4], 119. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Rękopis. Przepisany starannie w epoce artykuł Wojciecha Cybulskiego drukowany w "Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego", t. 2, 1863 (s. 111-190). Nieliczne podkreślenia. Na końcu dodano współoprawny rękopiśmienny poemat "Rejtan" Seweryny Duchińskiej (s. 45).
160.–
Sprzedano za: 220.–
824.
GĄSIOROWSKI Albert – Adam Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i Pan Tadeusz. T. 1. Wadowice 1874. Nakł. autora. Czcionkami F. Foltina. 16d, s. 192. opr. psk. z epoki.
Ratajczak 265. Otarcia grzbietu. Piecz. i podpis własn. Więcej nie wyszło.
120.–
Sprzedano za: 120.–
825.
KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1838. Paryż 1838. Księg. i Druk. Polska. 16, s. 129, [3], tabl. rozkł. 10
[oraz] KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. Paryż. Księg. i Druk. Polska. 16, s. [14], 115
[oraz] KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1840. Paryż. Druk. Polska J.Marylskiego. 16, s. [2], 141, [1], tabl. rozkł. 1. razem opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., stan niemal bardzo dobry. Piecz. W. Platera, ekslibris Olgierda Terleckiego. W pierwszych dwóch tytułach część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Trzy kolejne paryskie kalendarze Wielkiej Emigracji; prócz kalendarium zaw. m.in. adresy Polaków w Paryżu (w tym Mickiewiczów: "1-3 Val de Grace"), informacje o organizacjach i stowarzyszeniach emigracyjnych, zapowiedzi wydawnicze.
520.–
Sprzedano za: 650.–
826.
KALLENBACH Józef – O nieznanych utworach Adama Mickiewicza (1817-1820). Lwów 1909. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. 8, s. 56. brosz. Odb. z "Pamiętnika Literackiego".
Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. Podsumowanie pierwszych badań nad Archiwum Filomatów pod kątem juweniliów Mickiewiczowskich.
64.–
Sprzedano za: 170.–
827.
KAWYN Stefan – Ideologia stronnictw politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890-1898. Lwów 1937. Nakł. Filomaty. 8, s. [6], 244. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. autorski (piecz., podpis), z licznymi rękopiśmiennymi poprawkami. Na str. przedtyt. notka "Egzemplarz poprawiony", na odwrocie: "Zasady poprawiania tekstu: 1) usunięcie elementu publicystycznego, 2) zwrócenie uwagi na niedokładności, 3) uzupełnienie materiału, 4) formalne poprawki w tekście". Na ostatniej stronie dopisek: "Poprawę egzemplarza uskuteczniłem w lutym 1944 r., w piątym roku wojny. Stefan Kawyn". Egzemplarz unikatowy.
180.–
828.
MĘŻYŃSKI Kazimierz – Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza. Poznań 1938. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 8, s. [4], 376. brosz. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Filologicznej, t. 10.
Podklejony ubytek górnego marginesu przedniej okł. brosz., miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 120.–
829.
PROGRAM uroczystości jubileuszowych Adama Mickiewicza w Krakowie w dniach 16 i 27 czerwca 1898. Kraków 1898. Nakł. Fr. Pindera. Druk. A. Koziańskiego. 16d, s. [32]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podczas uroczystości odsłonięto pomnik wieszcza na krakowskim Rynku. Obszerny dział ogłoszeniowy.
64.–
830.
SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. Lwów 1926. Książnica-Atlas. 8, s. [8], 230, tabl. 1. brosz.
Okł. brosz. lekko otarta i zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Stefana Papée'go, dziennikarza i krytyka teatralnego. Jedna z podstawowych publikacji dla kolekcjonerów wczesnych wydań dzieł Mickiewicza. Napisana pięknym językiem, prócz danych bibliograficznych podaje także informacje dotyczące częstotliwości pojawiania się na rynku antykwarycznym poszczególnych edycji i ich wariantów. Liczne ilustracje (podobizny kart tyt., portrety), z reguły całostronicowe w ramach paginacji.
150.–
Sprzedano za: 600.–
831.
[SIEROCIŃSKI Teodozy] – O nowem wydaniu Poezij Adama Mickiewicza z przedmową napisaną przez samegoż poetę w Peterzburgu 1828 roku. Nakładem autora. Drukiem Karola Kraya. [Warszawa 1829. Nakł. "Dziennika Warsz."]. 16d, s. 22. opr. psk. z epoki.
Uszkodzenie narożnika okł. i kart, ubytek papieru okleinowego na obu okł. Zachowana oryginalna okładka ochronna. Ekslibris "Mickiewiciana" Alfreda Birkenmayera. Nadbitka z "Dziennika Warsz.", t. 15, nr 43/1829.
1.200.–
* * *

Towiański i towiańszczyzna

832.
BEGEY Atillo – U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim. Kraków 1929. Druk. "Czasu". 8, s. 31. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Niewielkie naddarcia okł. Egz. nierozcięty.
60.–
Sprzedano za: 300.–
833.
CIECHANOWSKA Zofia – Malarz Sprawy Walenty Wańkowicz. Warszawa 1948. 8, s. [429]-475. brosz. Odb. z "Pamiętnika Literackiego".
Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Odręczna dedykacja autorki. Praca pośw. osobie W. Wańkowicza (1800-1842) - malarza działającego w Mińsku i Paryżu. Towiańskiego poznał mieszkając jeszcze na Litwie, w Paryżu pozostawał z nim w stałym kontakcie, portretując go i innych członków Koła Sprawy Bożej, m.in. Mickiewicza (ten pielęgnował go w chorobie).
48.–
Sprzedano za: 60.–
834.
GOŁEMBIOWSKI Władysław – Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna. Paryż 1844. W Drukarnii i Litografii Maulde i Renou. 8, s. [4], 73. opr. wsp. ppł.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. ("6ta Akademicka Kompanja", Włodzimierz Tomanek). Pamflet W. Gołembiowskiego, w którym autor jako pierwszy zwrócił uwagę na faktyczne przywództwo Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, po tym jak Towiański wyjechał z Paryża zaledwie dwa miesiące po zawiązaniu Koła.
280.–
Sprzedano za: 320.–
835.
KALLENBACH Józef – Towianizm na tle historycznem. Kraków 1924. Nakł. "Przeglądu Powszechnego". 8, s. 191, [1]. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę. Odb. z "Przegl. Powsz.".
Niewielki ubytek ostatniej karty, stan dobry. Zaw. m.in.: Dwie Sprawy: Vintrassa i Towiańskiego, Krasiński wobec Towianizmu, Metempsychoza i Reinkarnacja, Trudy i Troski Mistrza, Wobec Rosji i Prawosławia.
140.–
Sprzedano za: 420.–
836.
[KOMIEROWSKI Józef] – Moje stosunki z Towiańskim i towiańczykami. Przez ***. Paryż 1856. Druk. L. Martinet. 16d, s. 48. opr. nieco późn. ppł.
Miejscami zabrązowienia papieru. Podpis własn.
120.–
Sprzedano za: 320.–
837.
MAZURKIEWICZ Jan – Andrzej Towiański. Studyum psychologiczne. Warszawa 1901. Kasa im. J. Mianowskiego. Druk. J. Cotty. 16d, s. 132. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., zaplamienia wewnątrz, ołówkowe zakreślenia i podkreślenia tekstu. Piecz.
80.–
Sprzedano za: 80.–
838.
NIEWIAROWICZ Alojzy Ligenza – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu. Lwów 1878. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s. [4], 194. opr. psk. z epoki.
Maliszewski 2490. Mocne otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz, zakreślenia tylnej wyklejki. Podpis własn., ekslibris Ludwika Gocla. Wspomnienia powstańca listopadowego, malarza, działacza emigracyjnego, od 1845 towiańczyka.
160.–
Sprzedano za: 160.–
839.
PIENIĄŻEK Czesław – Messjanizm i towiańszczyzna. W ogólnym zarysie napisał ... Lwów 1877. Nakł. red. "Tygodnia". 16d, s. [4], 169. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., miejscami wyraźne zażółcenia papieru i niewielkie zaplamienia. Podpis własn., piecz. Zakreślenia fragmentów tekstu. Odręczna dedykacja autora. Piecz. introligatora Michała Seredyńskiego ze Stryja. Praca była drukowana uprzednio na łamach "Tygodnia" na przełomie 1875/1876.
160.–
Sprzedano za: 170.–
840.
PIGOŃ Stanisław – Adam Mickiewicz w Kole Sprawy Bożej. Warszawa 1932. Druk. Kasy im. Mianowskiego. 4, s. 116, [1]. brosz. Odb. wstępu z 11 tomu "Dzieł wszystkich" Mickiewicza.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nadkruszone, podklejony ubytek tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Juliusza Osterwy. Wydano 50 egz.
120.–
Sprzedano za: 240.–
841.
PIGOŃ Stanisław – Walka Słowackiego z towiańszczyzną. (Próba ujęcia syntetycznego). [Kraków 1963]. 8, s. [115]-129. brosz. wt. Wyimek z "Zeszytów Naukowych UJ", "Prac Historycznoliterackich", nr 59/1963.
Stan bardzo dobry.
40.–
Sprzedano za: 260.–
842.
PIGOŃ Stanisław – Z epoki Mickiewicza. Studja i szkice. Lwów 1922. Ossolineum. 16d, s. VIII, 520. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom szkiców dotyczących Mickiewicza i jego otoczenia. Zaw. m.in.: Zręby Sprawy Bożej (tu: Poczęcie Sprawy, Gleba idei, Chrystus polityczny, Wielki rok, Towiański i Grabianka, Swedenborg i St. Martin w towianizmie, Świadectwa szkolne A. Towiańskiego), "Biesiada" A. Towiańskiego i jej komentarz w IV kursie "Prelekcyj paryskich" A. Mickiewicza, J. Słowackiego Misterjum o narodzeniu Sprawy Bożej, Ks. E. Duński - Sługa Sprawy Bożej.
160.–
Sprzedano za: 220.–
843.
SEMENENKO Pierre – Towiański et sa doctrine jugés par l'enseignement de l'eglise. Paris 1850. Sagnier et Bray. 8, s. XXIV, 173, [3], LXXX. opr. pł. z epoki.
Niewielkie ubytki płótna okleinowego przy grzbiecie, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Praca krytykująca poglądy Towiańskiego; "przyczyniła się do potępienia towianizmu w Rzymie oraz umieszczenia 'Biesiady' Towiańskiego i 'Do Rodaków' na liście pism zakazanych" (PSB). Po tekście zasadniczym dodano m.in. tekst "Biesiady" po polsku i w przekładzie francuskim.
160.–
Sprzedano za: 160.–
844.
SZPOTAŃSKI Stanisław – Andrzej Towiański, jego życie i nauka. Warszawa [przedm. 1938]. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. 295, [1], tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn.
160.–
Sprzedano za: 200.–
845.
TOWIAŃSKI Andrzej – Biesiada. Pismo ... 17 stycznia 1841 roku. [Paryż 1844]. Druk. Bourgogne i Martinet. 16d, s. 12. opr. nieco późn. ppł.
Okł. nieco otarte, blok nadpęknięty, podklejone niewielkie ubytki w trzech miejscach. Na przedniej okł. naklejka z odręcznym tytułem publikacji. Najważniejsze pismo programowe towiańszczyzny, zawierające "koncepcję rozwoju świata jako wznoszenia się duchów ku Bogu w szeregu kolejnych wcieleń, przerywanych okresami życia nadzmysłowego" (LPPE). Tekst, będący zbiorem luźnych notatek i myśli, powstał na przełomie 1840/1841. Początkowo krążył w licznych rękopiśmiennych odpisach. Po raz pierwszy został udostępniony szerzej (jako druk faksymilowy) pod koniec 1842. Do większego grona zainteresowanych dotarł w IV 1843 za sprawą W. Platera, który opublikował go na łamach wydawanego przez siebie "Dziennika Narodowego". "Biesiada", przedrukowana następnie przez dwa inne czasopisma, została włączona także do broszury S. Witwickiego "Towiańszczyzna wystawiona" z 1844. Niniejsze osobne wydanie tekstu Towiańskiego stanowi odbitkę z tej pracy. Estreicher mylnie określił datę wydania na 1841 - rok powstania "Biesiady".
360.–
Sprzedano za: 420.–
846.
WITWICKI Stefan – Towiańszczyzna wystawiona i annexami objaśniona. Paryż 1844. Druk. Bourgogne i Martinet. 16d, s. 72. opr. psk.
Okł. nieco otarte, zaplamienia i niewielki ubytek górnej krawędzi karty przedtyt. Dublet bibliot. (piecz. Ossolineum - wtórot). Podpis własn. ("K. Szeptycki"). Zaw. także cały tekst "Biesiady" A. Towiańskiego.
400.–
Sprzedano za: 850.–
* * *
* * *
847.
ADALBERG Samuel – Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Zebrał i oprac. ... Warszawa 1889-1894. Druk. E. Skiwskiego. 4, s. [6], XVIII, 31, [1], 805, [1], II, IV. opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. otarte, grzbiet odbarwiony i z niewielkim ubytkiem w górnej części, na 2 kartach ślady po taśmie przeźr. w grzbiecie, mimo to stan dobry. Piecz. własn. Ślad po usuniętym ekslibrisie. Karta tyt. również po łacinie ("Liber proverbiorum polonicorum"). Pierwszy polski nowoczesny zbiór paremiograficzny, zaw. ok. 30.000 przysłów w 40.000 wariantach. Praca dedykowana w druku Oskarowi Kolbergowi.
600.–
Sprzedano za: 1.200.–
848.
BARAŃCZAK Stanisław – Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Ilustrował Wojciech Wołyński. Kraków 1980. Wyd. Kos. 16, s. 77. brosz.
Brzeski 148. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora z 1 III 1981. 7 całostronicowych ilustracji W. Wołyńskiego. Publikacja II obiegu, poza kontrolą cenzury.
280.–
849.
BIAŁOSZEWSKI Miron – Obroty rzeczy. Wiersze. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 138, [1]. brosz.
Okł. nieco pożółkła, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyboru dokonał Artur Sandauer. Poetycki debiut książkowy pisarza.
M. Białoszewski (1922-1983) - poeta, dramatopisarz, aktor, twórca "Teatru na Tarczyńskiej" i "Teatru Osobnego", mimo przynależności do pokolenia wojennego, jego twórczość wyraźnie odbiegała od dokonań artystycznych innych przedstawicieli tej generacji; nie należał do żadnej grupy artystycznej, nie angażował się w działalność polityczną, pozostał "poetą osobnym". "Miron Białoszewski zgodnie uznawany jest za jedną z najistotniejszych postaci literatury polskiej wieku dwudziestego i, równie zgodnie, za postać wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju, zarówno jeżeli chodzi o poetykę twórczości, jak i filozofię życia" (www.culture.pl). Debiut Białoszewskiego został przyjęty entuzjastycznie zarówno w kraju ("Przy zjawiskach tak nowatorskich i artystycznie nowinkarskich rodzi się zawsze pytanie: prawdziwy postęp sztuki czy jeszcze jeden snobizm. W przypadku Białoszewskiego sprawa nie ulega [...] żadnej wątpliwości, postęp, najprawdziwszy postęp" - M. Głowiński w "Twórczości"), jak i zagranicą ("Powitajmy poetę. Jest on autentyczny. Ciągły wysiłek stanięcia na granicy wyrażalnego, uczciwość artysty - to cechy nowe w Polsce i w pełni rewolucyjne" C. Miłosz w paryskiej "Kulturze"). Cytaty za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 234).
80.–
Sprzedano za: 400.–
850.
BIELIKOWICZ Antoni – Słownik polsko-łaciński. T. 1-2. Kraków 1866. Druk. c. k. Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. [2], 930, [III]-VI; [2], 931-2072. opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., miejscami zaplamienia, ślady użytkowania. W t. 1 na grzbiecie mylny zakres literowy: jest A-C zamiast A-O. Przez wiele dziesięcioleci jedyny dostępny słownik polsko-łaciński (w odróżnieniu od licznych edycji słownika łacińsko-polskiego).
360.–
851.
BRAND Max – Jeździec śmierci. Warszawa 1944. Nakł. Księg. L. Fiszera. 8, s. 282, [2]. brosz., obw.
Stan dobry. Przekład z angielskiego Janiny Sujkowskiej. Powieść przygodowa pisana pod jednym z licznych pseudonimów (inne pseud. Baxter George Owen, Evans Evan, David Manning, John Frederick, Peter Morland, George Challis, Frederick Frost) Fredericka Schillera Fausta (1892-1944) - amerykańskiego autora westernów, opowieści przygodowych, historycznych, szpiegowskich, romansów, korespondenta wojennego we Włoszech.
64.–
Sprzedano za: 64.–
852.
BRANTOME [Pierre de Bourdeille] – Żywoty pań swowolnych [!]. Przeł. Boy[-Żeleński]. Wyd. wtóre. T. 1-2. Kraków 1914. S. A. Krzyżanowski. 8, s. [4], XXIII, [1], 252, [1]; [4], 301, [2]. opr. pł. zdob. z epoki.
Grzbiety pożółkłe, niewielkie zarysowania okł. Frontispisy projektu Jana Bukowskiego. Oprawa anonimowa, w stylistyce art deco.
360.–
Sprzedano za: 360.–
853.
BRONIEWSKI Władysław – Anka. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 47, [5]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Okładkę projektował Marek Rudnicki. Ilustrowała Olga Siemaszkowa. Zaw. m.in. przejmujący cykl wierszy powstały po śmierci córki "porównywany przez krytykę z 'Trenami' Kochanowskiego" (LPPE).
80.–
Sprzedano za: 160.–
854.
BRONIEWSKI Władysław – Nadzieja. Poezje. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 128, [2]. brosz.
Okł. nieco zakurzone. Podpis autora, obok wpisana jego ręką data "Kraków, 7 V 52". Okł. proj. Henryka Tomaszewskiego. Zaw. m.in.: Pieśń majowa, Związki zawodowe, Dwudziesty Drugi Lipca, Pokłon Rewolucji Październikowej, Słowo o Stalinie, Robotnik z Radomia.
140.–
Sprzedano za: 360.–
855.
BRONIEWSKI Władysław – Wiersze wybrane. Warszawa 1951. Wyd. MON. 16d, s. X, [2], 96, [4], tabl. 1. brosz.
Otarcia okł., stan dobry. Podpis autora i wpisana jego ręką data "Kraków, 7 V 52". Okładka i przerywniki Ignacego Witza.
140.–
Sprzedano za: 550.–
856.
BRZECHWA Jan – Piołun i obłok. Warszawa-Kraków 1935. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. [4], 60, [4]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, ślad wilgoci na górnym marginesie, poza tym stan dobry. Tom poezji zaw. cykle: Imię wielkości, Modlitwa o powrót miłości i Pieśni Białoksiężnika.
64.–
Sprzedano za: 64.–
857.
BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II z portretem autora zdobił Jan Bukowski. Warszawa 1910. Nakł. Księg. Pol. 8, s. XI, [1], 594, [1], tabl. 1 [portret]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Górne obcięcie złocone, z malowaną kompozycją florystyczną. Drugie wydanie najbardziej znanej i najczęściej komentowanej książki Brzozowskiego. "Krytyk oceniał w niej i analizował zjawiska sobie współczesne: wyprowadzał własne rozumienie romantyzmu i jego relacji z Młodą Polską, pytał o kulturowe i społeczne uwarunkowania sytuacji polskiej (i europejskiej), poddawał bezkompromisowej krytyce przekonania i postawy" (culture.pl). Zaw. rozdziały: Nasze "ja" i historja, Kryzys romantyzmu, Polska zdziecinniała, Mity i legendy, Duszy nie potrzeba!, Wyprzedaż starych zabawek, Polskie Oberamergau, Rozbrojenie duszy, Nieboska dni naszych, Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm, Humor i prawo, Dusza samotna, Czciciele tajemnic, Sam na sam z klęską, Stanisław Wyspiański. Na końcu skorowidz nazwisk.
120.–
Sprzedano za: 650.–
858.
CZAPSKI Józef – Tumult i widma. Paryż 1981. Instytut Literacki. 8, s. 350, [2]. brosz. Biblioteka "Kultury", t. 342.
Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie głośnej książki J. Czapskiego zestawionej ze wspomnień autobiograficznych, esejów, zapisków i notatek pisanych od zakończenia II wojny do początku lat osiemdziesiątych. Zaw. m.in.: Błok i swoboda tajemna, Czy Maritain miał rację?, Amerykańskie ścieżki, Montagnes Russes, Listy ambasadora Kota, O Pawle Hostowcu, O Brzozowskim, Lechoń i jego dziennik, Sołżenicyn, Tylko dla dorosłych.
80.–
Sprzedano za: 80.–
859.
[CZARTORYSKI Adam Kazimierz] – Myśli o pismach polskich. Z uwagami, nad sposobem pisania w rozmaitych materyach. Wilno 1801. Józef Zawadzki. 16d, s. [6], 252, [1]. opr. XX w. skóra.
Okł. lekko otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Egz. nieobcięty. Piecz. Biblioteki Polskiej w Paryżu. Na karcie dedykacyjnej, po tekście wysławiającym cnoty Ignacego Potockiego, autor podpisany jako A. Dantiscus. Wyd. I. Autor "krytykował dzieła z zakresu historii i filozofii, przede wszystkim zaś podkreślał konieczność krytycznego wydania historii literatury polskiej i czuwania nad czystością języka polskiego, albowiem w trosce o język jest 'siebie samych poważanie'" (PSB).
600.–
Sprzedano za: 1.100.–
860.
CZYCZ Stanisław – Tła. Wiersze. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 8, s. 82, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Okł. i kartę tyt. proj. Stefan Szlachtycz. Debiutancki tomik Czycza. "Wszedł do literatury skandalem: chcąc zapisać się do ZLP przyniósł wiersze zakazanego wówczas w Polsce Miłosza i przedstawił je jako swoje [...]. Debiutował w 1955 w 'Prapremierze pięciu poetów' na łamach krakowskiego 'Życia Literackiego' (wraz z Mironem Białoszewskim, Zbigniewem Herbertem, Bohdanem Drozdowskim, Jerzym Harasymowiczem) [...]. Twórczość poetycka Czycza utrzymana jest w tonie katastroficzno-wizyjnym [...]. Największy rozgłos przyniosło mu opowiadanie 'And' ze zbioru 'Ajol' (1967) [...]. Był zawsze poza wszelkimi układami środowiskowymi [...]. Na podstawie jego twórczości powstały trzy filmy fabularne" (Wikipedia). Na pocz. XXI w. jego twórczość - nieco zapomnianą - przypomniała grupa twórców skupionych wokół czasopisma "Ha!art".
60.–
Sprzedano za: 110.–
861.
DA VINCI Leonardo – Pisma wybrane. Wybór, układ, przekład i wstęp Leopolda Staffa. T. 1-2. Warszawa-Kraków 1913. J. Mortkowicz. 8, s. XLVIII, 182, tabl. 8; [4], [183]-436, [14], tabl. 8. opr. perg. z epoki, górne obcięcia złoc.
Okł. lekko zakurzone, brak przedniej wyklejki w t. 1, poza tym stan bardzo dobry. Na grzbietach złoc. tytulatura. Na tablicach reprodukcje rysunków Leonarda. Zaw. m.in.: O życiu i śmierci, Przyroda i jej prawa, Światło i oko, O malarstwie, Listy, Bajki, Zwierzyniec, Proroctwa, Fraszki.
360.–
Sprzedano za: 950.–
862.
DANIŁOWSKI Gustaw – Fragment pamiętnika. Warszawa 1905. Towarzystwo Akc. S. Orgelbranda Synów. 16d podł., s. [2], 131, [2]. opr. wsp. ppł.
Podklejone naddarcie karty tyt., drobne zaplamienia. Brak s. 101-104 (uzupełniony wsp. kopiami). Podpis własn. Prócz tytułowego zaw. opowiadania: Policzek, Laureat, Nad urwiskiem, Rien ne va plus, Humoreska.
150.–
863.
DANTE Alighieri – Boska komedja. Przeł. Edward Porębowicz. Wyd. nowe, przerobione. Warszawa 1909. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 715. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia krawędzi okł. i grzbietu, stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 600.–
864.
DROZDOWSKI Jan – Bigos Hultayski czyli Szkoła Trzpiotów. Komedya we dwoch aktach, oryginalnie wierszem napisana. Warszawa 1803. Druk. N-ro 646 na Nowolipiu. 16d, s. 60. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia, część kart podklejona w grzbiecie. Drugie wydanie popularnej komedii obyczajowej; prapremiera odbyła się w 1801 w Teatrze Narodowym.
320.–
865.
[DZIERZKOWSKI Józef] – Dla posagu. Powieść z życia towarzyskiego, przez J. D. [krypt.]. T. 1-2. Lipsk 1847. Gebhardt i Reisland. 16d, s. [2], 171, [2]; [2], 217. razem opr. późn. pł. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Okł. zakurzone, blok nieco wygięty, miejscami zaplamienia kart, niektóre karty podklejone w grzbiecie, niektóre pokreślone ołówkiem; stan niezbyt dobry. Zachowano wszystkie - przednie i tylne - okł. brosz. Zaw. m.in.: Pogadanka wiejska, Wiazd do stolicy, Kochanka i przyjaciel, Wieś wzorowa, Znowu na wsi, Imieniny na wsi, Małżeństwo jakich wiele.
160.–
Sprzedano za: 160.–
866.
GIDE Andrzej – Prometeusz źle spętany. Przekład Miriama [Zenona Przesmyckiego]. Lwów [1904]. Księg. H. Altenberga. 16, s. 108, [1]. opr. oryg. pł. złoc, obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Okł., karta tyt. i inicjały Stanisława Dębickiego.
60.–
Sprzedano za: 900.–
867.
GŁOWACKI Janusz – Czwarta siostra. Warszawa 1990. Czytelnik. 8, s. 144, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Oprac. graf. Józef Wilkoń. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 4 XII 1999. Z fragmentu wywiadu Jacka Cieślaka z autorem zamieszczonego w "Rzeczpospolitej" z 14 VIII 1999 - "'Czwarta siostra' nie jest wersją czy literacką kontynuacją 'Trzech sióstr'. To tylko ironiczna aluzja do Czechowa. Taka sobie próba zapisu szaleństwa i błazeństwa końca wieku. Niski ukłon w stronę piątego żywiołu, czyli pieniądza, który zapanował wesoło nad ogniem, wodą itd. Jest to opowieść o tym, jak miłość sobie próbuje radzić w ciężkich czasach.".
100.–
Sprzedano za: 100.–
868.
GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część pierwsza [i] druga. Wadowice 1926. Nakł. i druk Fr. Foltina w Wadowicach. 8, s. 238, tabl. 1; 356, [2]. razem opr. pł. z epoki.
Ratajczak 1057. Grzbiet spłowiały, okł. lekko zaplamione, zaplamienia kilku stron. Zachowana okł. brosz. t. 2. Wydano 1.050 egz., ten nr 876 z podpisem Emila Zegadłowicza i Franciszka Foltina. Na tablicy portret Goethego wg akwaforty F. Siedleckiego. Prócz tekstu zawiera reprodukcje 7 zdjęć projektów scenograficznych Zbigniewa Pronaszki oraz 7 fotografii Jana Malarskiego z wystawienia sztuki w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1926 r. W przedstawieniu brali udział wybitni aktorzy m.in. Józef Węgrzyn i Jerzy Leszczyński. Tłumaczenie Zegadłowicza było mocno krytykowane, ale miało i ma swoich zwolenników. Cechuje go dość duże przegadanie i eksperymenty językowe (stylizacja ludowa), ale tłumacz stara się przekazać wszystkie treści oryginału.
180.–
Sprzedano za: 220.–
869.
GOJAWICZYŃSKA Pola – Powszedni dzień. Wyd. III. Warszawa 1939. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 230, [9], tabl. 5. brosz., obw.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, poza tym stan bardzo dobry. Na odwrocie karty tyt. odręczny podpis autorki. Zaw. rozdziały: "Maryjka" zaznajamia, Powszedni dzień, Górnoślązaczka, Po tamtej stronie, Granica, Ordensowie, Powszechny niepokój, Maryjka, Miłość Gertrudy, Karuzela, Zaciąg na Saksy, Pożegnanie.
100.–
Sprzedano za: 190.–
870.
GROCHOWIAK Stanisław – Menuet z pogrzebaczem. Kraków 1958. Wyd. Literackie. 16d, s. 57, [1]. brosz.
Grzbiet nieco pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Drugi tom wierszy w dorobku poety.
100.–
Sprzedano za: 100.–
871.
GROCHOWIAK Stanisław – Rozbieranie do snu. Warszawa 1959. PIW. 16d, s. 63, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Trzeci tom wierszy Grochowiaka. Okładka proj. Zofii Sadowskiej.
60.–
Sprzedano za: 60.–
872.
GRUBIŃSKI Wacław – Lenin. Komedja. Warszawa [1922]. E. Wende i S-ka. 4, s. 80. brosz.
Załamania krawędzi okł., stan dobry. Wyd. I. Dwubarwna okładka projektu Edmunda Bartłomiejczyka.
W. Grubiński (1883-1973) – dramaturg, prozaik, krytyk teatralny, przed wojną redaktor nacz. pisma "Teatr i Życie Wytworne", laureat nagrody PAL w 1939. Po wybuchu wojny przebywał we Lwowie, gdzie został aresztowany i skazany na śmierć za sztukę "Lenin" (wyrok zamieniono na 10 lat więzienia). W 1943 zamieszkał na stałe w Londynie.
140.–
Sprzedano za: 280.–
873.
GRUBIŃSKI Wacław – Lenin. Komedia. Londyn 1949. Veritas. 16d, s. 102. brosz.
Polonica 4802. Stan bardzo dobry. Wyd. II.
70.–
Sprzedano za: 70.–
874.
HAUPTMANN Gerhart – Hanusia. Przekład Maryi Konopnickiej. Warszawa 1899. Wyd. Władysława Okręta. 16d, s. [2], 88. brosz.
Przednia okł. nieco odbarwiona i zaplamiona, poza tym stan dobry. Dramat Hauptmanna w przekładzie Marii Konopnickiej.
120.–
Sprzedano za: 460.–
875.
HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. Warszawa 1974. Czytelnik. 8, s. 78, [4]. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Wyd. I. Tom wierszy Zbigniewa Herberta, z kończącym go słynnym "Przesłaniem Pana Cogito" ("Bądź wierny Idź"). "To właśnie stanowi o randze nie tylko poetyckiej, ale o wyjątkowej moralistycznej doniosłości tego tomu. Rzecz bowiem w tym, że wyboru dokonujemy w każdej chwili życia - i wybór ten tym trudniejszy, im sytuacja bardziej nieokreślona" (S. Barańczak w "Polityce", cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 550).
80.–
Sprzedano za: 500.–
876.
HERBERT Zbigniew – Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. [Kraków] 1983. Oficyna Literacka. 16, s. [5]-83, [1]. brosz.
Federowicz 1581. Tylna okł. lekko zaplamiona, poza tym stan dobry. Przedruk z wyd. Instytutu Literackiego w Paryżu z tego samego roku. Pierwsze wydanie krajowe. Publikacja II obiegu.
48.–
Sprzedano za: 80.–
877.
HERTZ Benedykt – Bajki i satyry. Warszawa 1911. Skład gł. w Księg. G. Centnerszwera i Ski. 4, s. 103, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. zaplamione i nieco nadkruszone, poza tym stan dobry. Każdej wierszowanej opowieści towarzyszy skromna ilustracja.
100.–
878.
HUGO Wiktor – Kościół Panny Maryi w Paryżu. (Notre Dame de Paris). T. 1-4. Warszawa 1900. Księgarnia S. Bukowieckiego. 16d. razem opr. psk. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan dobry. Piecz. Każdy tom obj. ca 150 s. Przekład M. Skotnickiego.
140.–
Sprzedano za: 180.–
879.
HUGO Wiktor – Nędznicy. [T.] 1-10. Warszawa 1900. Księgarnia S. Bukowieckiego. 16d. opr. w 3 wol. psk. z epoki.
Otarcia grzbietów, wewnątrz stan dobry. Piecz. Każdy tom obj. ca 200 s. "Jest to kompilacja przekładów E. Sulickiego i F. Faleńskiego oraz W. Limanowskiej" (E. XIX 10, 434).
180.–
Sprzedano za: 550.–
880.
HUGO Wiktor – Pracownicy morza. T. 1-4. Warszawa 1901 [właśc. 1900]. Księgarnia S. Bukowieckiego. 16d. razem opr. psk. z epoki.
Grzbiet lekko otarty, wewnątrz stan dobry. Piecz. Każdy tom obj. ca 180 s.
120.–
Sprzedano za: 200.–
881.
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Słowik litewski. Poezje. Warszawa 1936. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 227. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia w grzbiecie, okł. lekko zakurzone i nadkruszone, poza tym stan dobry. Piecz. Podpis ochronny autorki (pełnym nazwiskiem). Tom wierszy zaw. m.in. cykle poetyckie: Słowik litewski, Wiersze belwederskie, Polonia Restituta, Treny.
120.–
Sprzedano za: 120.–
882.
IREDYŃSKI Ireneusz – Moment bitwy. Warszawa 1961. Iskry. 16d, s. 55, [5]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. skromna dedykacja autora z 20 V 1961. Trzeci tom poezji I. Iredyńskiego. Okładkę projektował Józef Wilkoń.
80.–
Sprzedano za: 160.–
883.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Śpiewnik włoski. Wiersze. Warszawa 1978. Czytelnik. 16d, s. 94, [2]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Oprac. graficzne Maria Wieczorek-Heidrich. Wyd. II. Na karcie tyt. odręczny podpis autora.
120.–
884.
JAK to było pod Warszawą. Warszawa [1920]. Wyd. "Żołnierza Polskiego". 8 podł., s. [12]. brosz.
Podklejone krawędzie okł., pionowe załamanie bloku. Wydawnictwo z czasów wojny polsko-sowieckiej. Na każdej stronie ilustracja i wierszowany humorystyczny podpis. Ryciny i wiersze anonimowe.
Pozycja wycofana z aukcji.
64.–
885.
JANKOWSKI Czesław – Almanach literacki Wileńskiego Oddziału Polskiego Białego Krzyża. Pod red. ... Wilno 1926. Druk. "Lux". 8, s. 98, VI. opr. ppł. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. i podpisy własn. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in. biogramy literatów wileńskich i fragmenty ich utworów oraz artykuły "Prasa polska w Wilnie (1905-1925)", "Teatr polski w Wilnie (1905-1926)". Na ostatnich kartach "Kalendarz na sto lat naprzód i sto wstecz od daty roku bieżącego 1926" oraz reklamy.
120.–
886.
JANKOWSKI Czesław – Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej doby. Ułożył ... Warszawa 1898. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 496. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Wyd. I. Oprawa w kolorze ciemnoniebieskim. Oprawa wydawnicza Karola Wójcika z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.).
280.–
Sprzedano za: 400.–
887.
JANKOWSKI Czesław – Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej doby. Wyd. II (przerobione, powiększone, dopełnione). Warszawa 1903. Gebethner i Wolff. 16d, s. [2], 430, V. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Antologia poetycka w oprawie wydawniczej J. F. Pugeta z Warszawy (ślepy tłok na tylnej okł.).
280.–
Sprzedano za: 280.–
888.
JANKOWSKI Czesław – Z czeczotkowej szkatułki. Odgłosy ginącego świata. Wilno 1926. Nakł. i druk M. Latour'a. 8, s. 66, tabl. 16. brosz.
Okł. zaplamione, ślady wilgoci na dolnym marginesie, poza tym stan dobry. Zbiór felietonów, m.in.: Czescy moi przyjaciele, Pogrzeb Bolesława Jabłońskiego w Krakowie, Prus o Wilnie, Artur Bartels w Rydze i Krakowie, Jubileusz pięcioletni Jacka Malczewskiego, Mirjam w służbie wojskowej, Marja Konopnicka o Grottgerze, List Orzeszkowej i jej opinja o szlachcie polskiej, Jak przez ucho igielne cenzury wileńskiej przeszło "Wesele" Wyspiańskiego, Puszkinowska strofa pod piórem Belmonta. Na tabl. reprodukcje z fotografii portretowych: A. E. Odyńca, Deotymy, A. Bartelsa, W. Skiby (Sabowskiego), A. Asnyka, M. Konopnickiej, J. I. Kraszewskiego. M. Bałuckiego, J. Miena, F. Kwapila, B. Prusa, W. Gomilickiego, E. Orzeszkowej, W. Spasowicza, A. Oppmana.
80.–
Sprzedano za: 80.–
889.
JELLENTA Cezary – Studya i szkice historyczne. Warszawa 1891. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 288. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie przebarwienia płótna okleinowego, stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Epidemia rozpaczy, Pesymizm i etyka, Etyka nierogacizny, Sekta estetyczna.
120.–
Sprzedano za: 120.–
890.
JUSZYŃSKI Hieronym – Dykcyonarz poetów polskich. T. 1-2. Kraków 1820. Druk. J. Mateckiego. 8, s. [44], 325, [11]; [12], 466, [13]. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Wyraźne otarcia grzbietów i krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. J. Królikowskiego. Na grzbietach szyldziki ze złoc. tytułem dzieła. Praca będąca owocem 25-letniej pracy autora, zawierająca 1.376 nazwisk poetów polskich z XV-XVIII w. "Dzięki materiałom źródłowym i licznie cytowanym utworom ["Dykcyonarz"] do dzisiaj zachował wartość dla badaczy literatury i kultury staropolskiej" (PSB).
800.–
Sprzedano za: 1.800.–
891.
KASPROWICZ Jan – Dzieła. Pod red. Stefana Kołaczkowskiego. T. 1-22. Kraków 1930. Wyd. Wojciech Meisels. 16d. opr. w 17 wol. oryg. pł. zdob.
Grzbiety nieco spłowiałe, okł. lekko otarte; stan ogólny dobry. Ekslibrisy. Komplet wydawnictwa. Na przednich okł. złoc. faksymile podpisu autora. Pierwsze całościowe wydanie utworów Kasprowicza. Każdy tom (prócz t. 19-21) opatrzony posłowiem wydawcy.
320.–
Sprzedano za: 320.–
892.
KIRIBIRI – Oto czem jest miłość. Przeł. J. Gramicia. Warszawa [1933]. Wyd. Alfa. 8, s. 224, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Okładka Mieczysława Bermana (Monter 59). C. Lechicki w "Przewodniku po beletrystyce" pisał o autorze: "współczesny pornograf włoski naśladujący do złudzenia Pitigrillego" i o książce: "Nawskroś rozpustne".
64.–
Sprzedano za: 190.–
893.
KŁOSY i kwiaty. Książka zbiorowa. Kraków 1869. Druk. W. Kirchmayera. 8, s. [4], 410, [2]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, brak wyklejek, miejscami niewielkie zaplamienia. Zaw. m.in. artykuły: Pani na Barwałdzie, Urywek z pamiętników Jana Bugaja (z XVII wieku), Nieprzyjaciele kozic tatrzańskich, Urywek z podróży do Tatr i Pienin odbytej w r. 1860 oraz liczne utwory poetyckie.
180.–
Sprzedano za: 220.–
894.
KONDRATOWICZ Ludwik – Poezye ... (Władysława Syrokomli). Z portretem autora. T. 1-6. Mikołów-Warszawa 1908. K. Miarka. 16d, s. XVI, 263, [1], tabl. 2]; 327, [1], tabl. 1; 268, tabl. 1; 234, [2], tabl. 1; 412, tabl. 1; 328, tabl. 1. opr. w 3 wol. oryg. pł. zdob. Nowa Bibliot. Pisarzy Polskich, t. 13-18.
Stan dobry. Podpis własn. w jednym wol.
220.–
895.
KONOPNICKA Marya – Italia. Z portretem autorki. Warszawa 1901. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 201, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Bibułka przy portrecie zabrązowiona, stan dobry. Wyd. I. Poezje ułożone w działach: Którzy idziemy, Sonety włoskie, Po drodze, Prace amora, Faun, Echa florenckie, Madonna, W Sykstynie.
150.–
Sprzedano za: 150.–
896.
KORZENIOWSKI Józef – Panna mężatka. Wyd. Adama Zawadzkiego. Wilno 1845. J. Zawadzki. 16d, s. 115, [1], IV. opr. psk. złoc. z epoki.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Na grzbiecie, prócz tytulatury złoc. herb Poraj. Utwór sceniczny.
220.–
Sprzedano za: 360.–
897.
KORZENIOWSKI Józef – Powiastki, opowiadania i dwa fragmenta poetyczne, z przydaniem kilku poezyj mniejszych. T. 1-2. Wilno 1849. J. Zawadzki. 16d, s. 269; 275. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Otarcia okł., zaplamienia, ślady zawilgocenia, egz. przeoprawiony; stan niezbyt dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Dobrze i to wiedzieć na ciężkie czasy, Exekwie, Panna Postępowa, Ksiądz Gwardyan, Krzyż na Stepie.
280.–
Sprzedano za: 480.–
898.
KORZENIOWSKI Józef – Wędrówki oryginała. Z rękopismu nieznajomego autora, drukiem ogłoszone przez ... Wyd. II. Wilno 1852. J. Zawadzki. 16d, s. 357, [1], II. opr. późn. pł.
Blok lekko wygięty, drobne zażółcenia papieru. Piecz., złoc. monogram na grzbiecie. Powtórne wydanie cieszącej się dużą popularności powieści J. Korzeniowskiego; po raz pierwszy ukazała się w 1848.
180.–
Sprzedano za: 320.–
899.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – O pracy. Warszawa 1883. Księg. Krajowa. 16d, s. 46, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika tylnej okł. i końcowych dwóch kart. Podpis własn. Przed tekstem drzeworytowy portret autora.
100.–
Sprzedano za: 220.–
900.
[KRUCZKOWSKI Leon]. L. K. Korwin [pseud.] – Rewolucya w Pacanowie. Kraków 1920. Spółka Wydawnicza "Spójnia". 16d, s. 32. brosz.
Okł. zaplamione, podklejony ubytek przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Debiut książkowy Leona Kruczkowskiego (1900-1962) - pisarza i publicysty, prezesa ZLP, polityka komunistycznego. Największym osiągnięciem artystycznym Kruczkowskiego była sztuka "Niemcy".
150.–

Książki dla dzieci i młodzieży

901.
AMICIS Edmund de – Serce. Opowiadania miesięczne. Tłumaczyła Maria Konopnicka. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 4, s. 76, [3], tabl. barwnych 9. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 365. Stan bardzo dobry. Wyd. I. Ilustrowała Leonia Janecka.
80.–
Sprzedano za: 150.–
902.
ANDERSEN J[an] Ch[ristian] – Baśnie. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 4, s. XIV, [2], 141, [3], tabl. barwnych 16. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 86; Szancer 4. Krawędzie okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Skromna, obca dedykacja na przedniej wyklejce. Tłumaczyła Stefania Beylin. Wybór i wstęp Anny Milskiej. Wyd. II.
80.–
Sprzedano za: 160.–
903.
ARTYNIEWICZ Krystyna, SZULC Wacław – Agnieszka z orzeszka. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 16d podł., s. 47, [1]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 1101. Stan dobry. Podpis własn. Ilustrował W. Szulc. Zaw. 13 wierszy dla dzieci.
80.–
Sprzedano za: 130.–
904.
BECHLEROWA Helena – O biedronce pięciokropce i o trzech krawczykach. Ilustr. Zbigniew Kaja. Warszawa 1955. Nasza Księgarnia. 16d podł., s. [16]. brosz. Poczytaj Mi, Mamo.
Łasiewicka I 1109. Stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 80.–
905.
BOBROWSKA Bronisława – Janek w Legionach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Z 6 rycinami. Kraków 1917. Księg. K. Wojnara. 16d, s. 123, [2], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 356. Okł. otarte i zakurzone, blok lekko poluźniony, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. Wyd. I. Zaw.: Biedny Hrycio, "Hej, kto Polak na bagnety", Pierwsze boje, Za Moskalami marsz, marsz!, Jesteś Polakiem!, A w tym grobie niech się Polska przyśni Tobie.
60.–
906.
BRONIEWSKA Janina – Historia gałgankowej Balbisi. Ilustr. K. M. Sopoćko. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s. 68, [4]. opr. oryg. kart.
Łasiewicka I 28. Niewielkie zaplamienie tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Okładka Olgi Siemaszkowej. Wyd. IV. Osiem dwubarwnych całostronicowych ilustracji.
64.–
Sprzedano za: 80.–
907.
BRZECHWA Jan – Trzy wesołe krasnoludki. Ilustrował Jerzy Desselberger. Warszawa 1957. Czytelnik. 8, s. [48]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Adaptacja szwedzkiego tekstu E. Noreliusa. Pierwsze powojenne wydanie jednej z pierwszych dziecięcych publikacji J. Brzechwy, pierwsze ukazało się w 1938.
80.–
Sprzedano za: 550.–
908.
BRZECHWA Jan – Za króla Jelonka. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa-Kraków 1950. Wyd. E. Kuthana. 4, s. 54, [1]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 690; Szancer 71. Otarcia krawędzi okł., blok lekko poluźniony. Wyd. I.
80.–
Sprzedano za: 340.–
909.
BUYNO-ARCTOWA Marja – Czar-Baba. Z rysunkami A[nny] Gramatyka-Ostrowskiej. Warszawa 1929. M. Arct. 8, s. 87, [1], tabl. barwnych 6. opr. oryg. ppł.
Krassowska 800. Okł. nieco zaplamione, podklejone nadpękniecie bloku, poza tym stan dobry. Jedna czarno-biała ilustracja w tekście.
100.–
Sprzedano za: 260.–
910.
BUYNO B. – Poselstwo z krainy czarów. Wyd. III z sześcioma rysunkami w tekście. Warszawa 1943. Gebethner i Wolff. 8, s. 91, [2]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. "Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa" odnotowuje tylko wydanie z 1940 (Góra 124).
80.–
Sprzedano za: 120.–
911.
BÜRGER Gotfryd August – Przygody Münchhausena. Ilustracje Gustawa Doré. Przekład Hanny Januszewskiej. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 4, s. 126, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Łasiewicka II 213. Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
912.
CARROLL Lewis – Alicja w krainie czarów. Tłum. Antoni Marianowicz. Ilustr. Olga Siemaszko. Warszawa 1955. Nasza Księgarnia. 8, s. 97, [2], tabl. barwnych 16. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 342. Grzbiet nieco spłowiały, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I z tymi ilustracjami.
64.–
Sprzedano za: 64.–
913.
COLLODI C[arlo] – Pinokio. Przygody drewnianej kukiełki. Na podstawie oryginału włoskiego oprac. J. Wittlin. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 4, s. 159, [5], tabl. barwnych 6. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 371; Szancer 88. Okł. nieco otarte, nieznaczny ubytek narożnika jednej karty. Wyd. II. Barwne ryciny Szancera naklejone wydawniczo na kartonowe podkłady, przesłonięte ochronną bibułką. Liczne czarno-białe ilustracje w tekście. Ukazało się z odmienną w stosunku do dwóch poprzednich powojennych edycji przedmową.
120.–
Sprzedano za: 220.–
914.
CZAPCZYŃSKI Tadeusz – Książka trochę nowa, trochę stara o Magdzie, mące, kluskach i zegarach. Kraków 1942. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s. 79, [1]. opr. oryg. ppł.
Góra 247. Otarcia narożników okł., drobne zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Obca dedykacja. Okładkę i ryciny wykonał Leszek Górski. Opowieść wierszem.
64.–
Sprzedano za: 70.–
915.
EJSMOND J[ulian] – Baśń o ziemnych ludkach. Ilustr. Teresa Tyszkiewiczowa. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 4, s. [40]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 1183. Otarcia narożników okł., poza tym stan dobry. Podpis własn. Opowieść wierszem. Wyd. II (powojenne). Dla dzieci w wieku przedszkolnym.
100.–
Sprzedano za: 100.–
916.
GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Wiersze dla dzieci. Ilustrował M[arek] Rudnicki. Warszawa 1957. Nasza Księgarnia. 4, s. 84, [4]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 927. Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Pieśń o Ojczyźnie, Ukochany kraj, Piosenka o książce, Elektryczne schody, Klient wymarzony. Na końcu faksymile autorskich rękopisów dwóch wierszy.
100.–
917.
GEIJERSTAM Gustaf af – Moi chłopcy. Szwedzkie opowiadanie dla dzieci. Przełożyła Janina Mortkowiczowa. Ilustrował Zdzisław Eichler. Wyd. III. Warszawa-Kraków 1922. Towarzystwo Wydawnicze. 8, s. 91, [5], tabl. 3. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2068. Okł. nieco otarte, przednia wyklejka podklejona w grzbiecie. Piecz.
80.–
Sprzedano za: 80.–
918.
GRABOWSKI Jan – Jak Tomek Kowalczyk do nieba się dostał. Z 20 rysunkami Wł. Szyndlera. Warszawa [1922]. Gebethner i Wolff. 4, s. 78, [1]. opr. oryg. kart.
Krassowska 2264. Grzbiet nowy, płócienny, niewielkie otarcia okł., podklejony ubytek karty przedtyt., poza tym wewnątrz stan bardzo dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
919.
GROTOWSKA Helena – Jeniec z północy. Warszawa 1923. Wyd. M. Arcta. 8, s. 23, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2511. Okł. uszkodzone i zaplamione, blok nadpęknięty. Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 120.–
920.
HELWIN Jan – Mali bohaterowie Wielkiej Wojny. Warszawa-Kraków-Lwów [1936]. Druk. "Pol", Warszawa. 8, s. 158, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2641. Otarcia i zaplamienia okł., zaplamienia kilku kart. Zaw. m.in.: Bohaterski Antoś, Za wolność Ojczyzny, Mała patrjotka, Czworonożny przyjaciel, Henrietta Maubert.
100.–
Sprzedano za: 220.–
921.
HERTZ Benedykt – Ze wspomnień Samowara. Wyd. II. Warszawa 1947. Wyd. L. Fiszera. 8, s. 182, [3]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 77; Szancer 127. Okł. nieco poluźnione, stan dobry. Okładka Jana Marcina Szancera. Gawęda o latach szkolnych w przedwojennej Warszawie.
100.–
Sprzedano za: 220.–
922.
HOFFMANN E[rnest] T[eodor] A[madeusz] – Dziadek do orzechów. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 4, s. 82, [2], tabl. barwnych 8. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 221. Otarcia narożników okł., niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Ilustracje Jana Marcina Szancera.
80.–
Sprzedano za: 260.–
923.
JACHOWICZ Stanisław – Powiastki i bajki ... Wyd. VI ozdobione 12 rycinami. T. 1-3. Warszawa 1842. Nakł. autora. 16d, s. [2], XI, [3], 9-215, [13]; [2], 244, [16]. 3; 196, [21], tabl. 10. opr. psk. z epoki.
Boczar 1364. Brak 2 tablic. Brakujące strony 3-8 w t. 1 i 73/74 w t. 2 uzupełnione współczesnymi kopiami. Opr. otarta, grzbiet podklejony, miejscami ślady zaplamień, podklejone uszkodzone marginesy str. 9/10, kilka kart z lekkimi naddarciami. Piecz. własn. Konrada Górskiego. Podpisy własn. starym atramentem. Zbiór wierszy dla dzieci zawierający: Powiastki oryginalne, Powiastki tłomaczone, Bajki oryginalne, Bajki tłomaczone oraz Rozmówki, bajki i inne moralne wierszyki. Ryciny odbite w cynkografii Banku Pol.
400.–
Sprzedano za: 800.–
924.
JANCZARSKI Czesław – Wesoły Florek. Ilustrował Antoni Pucek. Warszawa 1956. Czytelnik. 8 podł., s. 87, [5]. brosz.
Łasiewicka I 1249. Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Podpis własn. na stronie tyt. Zaw. 40 wierszy dla dzieci.
48.–
Sprzedano za: 48.–
925.
JANUSZEWSKA Hanna – O smoku wawelskim. Ilustrował Adam Kilian. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 4, s. [72]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 649. Drobne zaplamienia tylnej okł., stan dobry. Nieszpecąca piecz. na stronie przedtyt.
80.–
Sprzedano za: 80.–
926.
JANUSZEWSKA Hanna – Pyza na polskich dróżkach. Część pierwsza. Ilustrował Adam Kilian. Warszawa 2006. Nasza Księgarnia. 4, s. 276, [4]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Do kompletu wyd. brak cz. 2, która ukazała się w 2007. Ilustracje w tekście. Na karcie tyt. odręczny podpis ilustratora.
60.–
927.
JANUSZEWSKA Hanna – Zaczarowany krawiec. Ilustr. Janusz Stanny. Warszawa 1967. Nasza Księgarnia. 4, s. 91, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Opowieść wierszem.
64.–
Sprzedano za: 80.–
928.
KASPROWICZ Jan – Bajki, klechdy i baśnie. Oprac. ... Ilustrował Kazimierz Kostynowicz. Lwów [1922]. Polski Instytut Nakładowy, Księgarnia "Oświata". 8, s. 54, [1], tabl. barwnych 4. opr. oryg. ppł.
Krassowska 3088. Otarcia okł., podklejone pęknięcia wyklejek, miejscami zabrudzenia wewnątrz. Tytuł okł.: "Bajki". Zaw.: O szklanej górze, O Madeju Rozbójniku, O cudownym dębie i baranim kożuszku, Czarnoksiężnik i uczeń, Oczy uroczne, Ucieczka, Morskie Oko, Bajka o dżumie, Bieda z nędzą, Koszałki opałki.
160.–
Sprzedano za: 380.–
929.
KERN Ludwik Jerzy – Karampuk. Ilustrował Janusz Stanny. Łódź 2002. Agencja Artyst. Prospero. 4, s. 135, [1]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Na odwrocie karty przedtyt. odręczna dedykacja autora.
80.–
930.
KERN Ludwik Jerzy – Menażeria kapitana Ali. Ilustrował Kazimierz Mikulski. Warszawa 1957. Nasza Księgarnia. 8, s. 71, [2]. brosz.
Łasiewicka I 962. Stan bardzo dobry. Podpis własn. (ołówkiem). Barwna okładka i dwubarwne ilustracje w tekście. Kontynuacją opowieści była książka "Kapitan Ali i jego pies" wydana w 1959.
100.–
Sprzedano za: 160.–
931.
KONOPNICKA Marya – Nowe latko. Z rysunkami Piotra Stachiewicza. Warszawa [cenz. 1896]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [53]. opr. oryg. ppł.
Boczar 1536. Okł. otarte, przednia wyklejka podklejona, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście, w tym całostronicowe.
100.–
Sprzedano za: 260.–
932.
KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata. Baśń. Ilustrował Karol Kossak. Kraków 1926. Krakowska Spółka Wydawnicza. 4, s. [4], 84, [1], tabl. barwnych 6. opr. oryg. ppł.
Krassowska 3859. Otarcia i zaplamienia okł., przednia wyklejka i niektóre karty podklejone w grzbiecie, drobne zaplamienia. Czarno-białe ilustracje w tekście, barwne na tablicach.
100.–
Sprzedano za: 100.–
933.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Dziad i baba. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1946. Gebethner i Wolff. 8, s. 8. brosz.
Łasiewicka I 981; Szancer 189. Okł. lekko otarta, stan dobry. Wyd. II powojenne.
80.–
Sprzedano za: 170.–
934.
KRJUGER Marija – Princessa Belosnežka. Po skazke bratev Grimm. Perevel s polskogo S. Svjackij. Illustriroval Jan Martin Šancer. Varšava 1975. Naša Ksiengarnija. 4, s. [32]. opr. oryg. ppł.
Szancer 190 (polska wersja). Stan bardzo dobry. Rosyjska wersja "Królewny Śnieżki" Marii Krüger z ilustracjami Jana Marcina Szancera.
80.–
Sprzedano za: 100.–
935.
KRZEMIENIECKA Lucyna – Łap-Cap. Wg bajki "O kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych". Ilustrował A. Wiercieński. Warszawa 1960. Biuro Wydawnicze "Ruch". 4, s. [16]. brosz. Przeczytaj i Namaluj.
Stan dobry. Tekst ilustrowany obrazkami do kolorowania według wydrukowanego obok wzoru. Wszystkie obrazki pokolorowane. .
64.–
Sprzedano za: 80.–
936.
KUBIAK Tadeusz – Gdy zapadnie noc. Ilustr. Janusz Juriewicz. Warszawa 1955. Nasza Księgarnia. 16d podł., s. [16]. brosz., Poczytaj Mi, Mamo.
Łasiewicka I 1378. Stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 180.–
937.
LAHUTI Abdul Kasi – Uzum - angur - enab czyli towarzysze podróży. Tłumaczył Julian Tuwim. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1951. Nasza Księgarnia. 4, s. [32]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 805; Szancer 194. Krawędzie okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Bajka tadżycka.
60.–
Sprzedano za: 120.–
938.
LEŚMIAN Bolesław – Baśń o rumaku zaklętym. Ilustrował Józef Wilkoń. Warszawa 2006. Oficyna Olszynka. 4, s. 86, [2]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Barwne całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja ilustratora.
80.–
Sprzedano za: 320.–
939.
LEŚMIAN Bolesław – Przygody Sindbada Żeglarza. Warszawa 1936. Instytut Wyd. "Bibljot. Pol.". 8, s. 193, tabl. barwnych 4. opr. oryg. pł. zdob.
Krassowska 4320. Niewielkie zaplamienia okł., brak przedniej wyklejki, poza tym stan dobry. Opracowanie graficzne i ilustracje Atelier Girs-Barcz.
240.–
Sprzedano za: 550.–
940.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Bardzo dziwne bajki. Wyd. nowe powiększone. Okładka i ilustracje Mikołaja Wisznickiego. Warszawa [1918]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 151, tabl. 8. opr. oryg. ppł.
Krassowska 4612. Niewielkie otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: O tem, jak Wicek Warszawiak pognębił Śmierć, Szewc Kopytko i kaczor Kwak, O tem, jak krawiec pan Niteczka został królem.
140.–
Sprzedano za: 320.–
941.
MILNE A[lan] A[lexander] – Kubuś Puchatek. Przekład Ireny Tuwim. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 8, s. 133, [2]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 335. Stan bardzo dobry. Drugie polskie powojenne wydanie "Kubusia". Okładka proj. Zbigniewa Rychlickiego.
80.–
Sprzedano za: 130.–
942.
MORTKOWICZÓWNA Hanna – 30 kolegów z całej Polski. Wiersze i obrazki. Warszawa-Kraków 1933 [właśc. 1932]. Towarzystwo Wydawnicze. 4, s. [4], 61, [3]. brosz.
Krassowska 5128. Otarcia okł., brak przedniej wyklejki, drobne zaplamienia wewnątrz. Trzydzieści wierszy i całostronicowych ilustracji poświęconych małym mieszkańcom różnych regionów Polski, np.: Jurek z Krakowa, Bartek z Pienin, Felek z Zagłębia Dąbrowskiego, Ryś z Warszawy, Szmulek z Kazimierza Oleś z Białowieży, Kostuś z Polesia, Hryć z Huculszczyzny, Adaś ze Lwowa. Nieczęste
280.–
Sprzedano za: 400.–
943.
OPPMAN A[rtur] – Baśnie polskie. Serja I. Wierszem Or-ota (...). Z rysunkami T. Jaroszyńskiego. Warszawa 1900. Nakł. K. Treptego. 4, s. [2], 41, [1], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Boczar 2330. Otarcia krawędzi okł., ubytek narożnika jednej tablicy, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Wyd. I. Następne serie nie ukazały się. Zaw. m.in.: Baśń o czarodzieju Twardowskim, Baśń o zbóju Madeju i pobożnym biskupie, Baśń o djable Borucie, Baśń o Waligórze i Wyrwidębie.
280.–
Sprzedano za: 440.–
944.
OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy warszawskie. Ilustracje wykonała M. Mackiewiczówna. Okładkę ilustrował Wacław Kalicki. Warszawa 1945. Wyd. E. Kuthana. 8, s. 85, [2]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 654. Brak obw., krawędzie okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Wpis własn. Wyd. I powojenne (tekst zmieniony w stosunku do edycji przedwojennej). Cztery barwne ilustracje na wklejkach, wiele czarno-białych w tekście.
100.–
Sprzedano za: 120.–
945.
[OPPMAN Artur]. Or-Ot [pseud.] – Leśna królewna. Napisał wierszem ... Warszawa [1929]. Wyd. M. Arcta. 8, s. [33]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5515. Otarcia okładek, poza tym stan dobry. Obca dedykacja na przedniej wyklejce. Osiem barwnych, całostronicowych ilustracji w ramach paginacji.
80.–
Sprzedano za: 260.–
946.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Zwierzyniec. Z 8 ilustracjami T. Rojana [= T. Rożankowskiego]. Poznań [1931]. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 8, s. [6], 213, [2], tabl. 8. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Krassowska 5790. Stan dobry. Obca dedykacja. Piecz. Złoc. szyldzik na grzbiecie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
947.
OSTROWSKA Bronisława – Bohaterski miś, czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100 spisała ... Wyd. V. Lwów-Warszawa [ca 1935]. Książnica-Atlas. 8, s. 143, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5802. Stan bardzo dobry. Okładka K. M. Sopoćki, ilustracje K. Mackiewicza.
140.–
Sprzedano za: 300.–
948.
OŻOGOWSKA Hanna – Malowany wózek. Ilustr. Irena Kuczborska. Warszawa 1957. Czytelnik. 4, s. [48]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 1474. Stan bardzo dobry. Podpis własn. Zaw. 39 wierszy dla dzieci.
80.–
Sprzedano za: 80.–
949.
OŻOGOWSKA Hanna – Uczniowie III klasy. Ilustrowała Wanda Romeyko. Warszawa 1950. Nasza Księgarnia. 8, s. 76, [2]. brosz.
Łasiewicka I 198. Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Obca dedykacja ("Przodownikowi nauki [...] z II b").
48.–
Sprzedano za: 48.–
950.
PACZOSKA Irena – Caro's Adventures. Przygody Kara. Retold from the Polish by Agnes Turner Walker. Illustrations by M. Walentynowicz. Glasgow 1945. Polish Library (Książnica Polska). 8, s. 22, [1]. brosz., obw.
Polonica 11611. Nieznaczne zaplamienia obw., zszywki zardzewiałe, dwie środkowe karty luzem, mimo to stan dobry. Opowieść wierszem. Tekst równoległy polski i angielski.
64.–
Sprzedano za: 80.–
951.
PORAZIŃSKA Janina – Kopciuszek. Ilustrował Ludwik Maciąg. Wyd. IV. Warszawa 1951. Nasza Księgarnia. 4, s. 55, [1]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 814. Okł. lekko otarte, stan dobry. Opowieść (wierszem) o losach Kopciuszka przeniesiona w okolice Krakowa.
80.–
Sprzedano za: 90.–
952.
PORAZIŃSKA Janina – Wesele Małgorzatki. Ilustr. Jadwiga Iwaszkiewicz. Warszawa 1959. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 4, s. 44, [4], tabl. 4. brosz.
Łasiewicka I 1021. Stan bardzo dobry. Podpis własn. (ołówkiem). Opowieść wierszem, ilustrowana czarno-białymi (w tekście) i barwnymi (na tablicach) rysunkami, opatrzona komentarzem dotyczącym ludowych obrzędów weselnych.
120.–
Sprzedano za: 120.–
953.
PUSZKIN Aleksander – Bajka o rybaku i rybce. Przełożył Julian Tuwim. Ilustrowała Zofia Fijałkowska. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 4, s. [27]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 660. Przednia okł. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. III.
80.–
Sprzedano za: 80.–
954.
RABSKA Zuzanna – Tajemnice Łazienek. Ilustracje oraz winiety wykonał Bronisław Bartel. Poznań-Warszawa [1920]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 123, [2]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6310. Otarcia krawędzi okł., załamanie tylnej okł., wyklejki podklejone w grzbiecie. Zaw. m.in.: Bajka o dziewczynce zaklętej w wierzbę płaczącą, Prawdziwe karzełki, Dobry smok, Duch Belwederu, Ułani księcia Józefa. W tekście 11 całostronicowych barwnych ilustracji B. Bartla.
140.–
955.
SIEROSZEWSKI Wacław – Bajka o żelaznym wilku. Z 14 rycinami i winietą okładkową Jana Rembowskiego. Kraków [1911]. Spółka Nakładowa "Książka". 8, s. [4], 192, [4], V, [3], tabl 14 [w tym 6 barwnych]. opr. oryg. pł. zdob.
Grefkowicz 4232. Wyklejki nowe, stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 260.–
956.
SŁOMCZYŃSKI Maciej – Mały olbrzym. Ilustr. Tadeusz Jodłowski. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 16d podł., s. [16]. brosz. Poczytaj Mi, Mamo.
Łasiewicka I 1553. Stan bardzo dobry.
48.–
957.
SZANCEROWA Zofia – Przygody Jelonka pyszałka. [Ilustrował] Jan Marcin Szancer. Warszawa 1961. Biuro Wyd. "Ruch". 8 podł., s. [32]. brosz.
Szancer 276. Stan dobry. Opowieść prozą.
80.–
Sprzedano za: 110.–
958.
SZCZĘSNY Aleksander – Baśnie wiosenne. Ilustracye trójbarwne Z. Plewińskiej. Warszawa 1914. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 4, s. [4], 74, [1], tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 4584. Stan dobry. Barwne ilustracje na wklejkach. Zaw.: Baśnie wiosenne (wstęp), O złym czarowniku i cudownej gęśli, O siostrzyczce Dziewannie, braciszku Wędrotku i staruszce Tęsknicy, Śpiący królewicz, Historya o młodym królewiczu i złotym kluczu. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 440.–
959.
SZELBURG-ZAREMBINA Ewa – A... a... a... kotki dwa... Warszawa 1938. Gebethner i Wolff. 8, s. 30. opr. oryg. kart.
Krassowska 7486. Grzbiet nowy, podklejony ubytek papieru okleinowego w narożniku przedniej okł., otarcia krawędzi okł., brak karty przedtyt. i ostatniej karty (spis treści?). Zaw. 23 wiersze. Ilustrował Tadeusz Piotrowski. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 420.–
960.
TAJC J[akow] – Niebieski koralik. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 8, s. [2], 31, [2]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 514. Stan bardzo dobry. Egz. autorski (piecz. na tylnej wyklejce). Przekład z rosyjskiego. Ilustrował Tadeusz Jodłowski.
48.–
961.
THEMERSON St[efan] – Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś. Rys. Fr[anciszka] Themerson. Paryż [1947]. Komisja Wydawnicza. 16d, s. 31, [1]. brosz.
Papier lekko pożółkły, stan bardzo dobry. Dwie opowieści wierszem z barwnymi ilustracjami Franciszki Themerson. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 600.–
962.
TUWIM Julian – Cuda i dziwy. Ilustrowała Ha-ga [= Anna Lipińska-Gosławska]. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s. [2], 27, [3]. opr. oryg. kart.
Łasiewicka I 1071. Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Wyd. I. Zaw. 7 wierszy: Cuda i dziwy, Mróz, Gdyby..., Idzie Grześ, Rok i bieda, Słówka i słufka, Ptak.
64.–
Sprzedano za: 70.–
963.
TUWIM Julian – Słoń Trąbalski. Ilustrował Ignacy Witz. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8 podł., s. [48]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 1075. Okł. nieco otarte i zakurzone, blok poluźniony. Wyd. II powojenne. "Zbiór pod tym tytułem wyd. w r. 1938 zawierał inne utwory. Wydanie obecne stanowi wybór ze zbiorów przedwojennych; zawiera 2 nowe wiersze" (Łasiewicka).
120.–
Sprzedano za: 220.–
964.
VERNE Juliusz – Wśród lodów polarnych. Z ilustr. Warszawa 1932. Księg. J. Przeworskiego. 16d, s. 174, tabl. 3. opr. oryg. ppł.
Krassowska –; Verne 4.13. Otarcia okł., podklejone nadpęknięcie grzbietu, zatarte złoc. na grzbiecie, niewielkie zaplamienia, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, brak tylnej wyklejki, brak jednej tablicy. Obca dedykacja, piecz. Na stronie tyt. nadruk wydawniczy w układzie: Warszawa / Nakładem Księgarni J. Przeworskiego / 1932 (istnieje inny wariant). Okładka sygn. W. G. Druga i ostatnia część cyklu "Podróże i przygody kapitana Hatterasa"; inne przekłady nosiły tytuł "Pustynia lodowa" i "Do bieguna północnego".
80.–
965.
VERNE Juljusz – Piętnastoletni kapitan. Powieść w dwóch częściach. Nowy przekład z francuskiego. Warszawa [1930]. Nakł. "Nowego Wydawnictwa". 16d, s. 316, [2]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 7969; Verne 24.7. Okł. otarte, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Piecz. Okładka i całostronicowe ilustracje W. Lipińskiego. Druk. sukc. T. Jankowskiego.
80.–
966.
WARNKÓWNA Jadwiga – Pieśń poranna. Opowiadania na tle przyrodniczem dla dzieci od lat 8-miu. Z rysunkami. Wyd. nowe. Warszawa 1913. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 141, [2]. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 4934. Otarcia okł., załamanie narożnika przedniej okł., zaplamienia tylnej, wyklejki pęknięte w grzbiecie, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Obca dedykacja. Zaw. m.in.: Na łące, Na polu, W stawie, Amator jajecznicy, U stóp limby, Wędrówka kwiatów, Straż dobroczynna.
120.–
Sprzedano za: 120.–
967.
WERYHO Marja – Wśród swoich. Powiastki dla małych dzieci. Z 28-ma winietami wewnętrznemi Marji Halbińskiej i winietą okładkową Marjana Ziółkowskiego. Wyd. III. Poznań [1924]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 114. opr. oryg. ppł.
Krassowska 8123. Otarcia okł., zaklejony narożnik tylnej okł., blok poluźniony. Zakreślony podpis własn. Przed większością rozdziałów ozdobne winiety tytułowe. Krótkie opowiadania, np.: Dlaczego świerk zginął, Historja żołnierza, Słuszna kara, Maik i chrabąszcz, Biegacz, Na wsi.
120.–
Sprzedano za: 120.–
968.
WOROSZYLSKI Wiktor – Mysie sprawki. Oprac. graficzne: Jan Młodożeniec. Warszawa 1968. Biuro Wyd. "Ruch". 16d podł., s. [12]. brosz.
Stan bardzo dobry. Opowieść wierszem. Woroszylski i Młodożeniec - obaj w znakomitej formie.
60.–
Sprzedano za: 200.–
* * *
969.
KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa 1878-1948. Warszawa 1949. Związek Zawodowy Literatów Polskich. 8, s. 369, [2]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Księga zbiorowa wydana w 70. rocznicę urodzin L. Staffa, przygotowana przez J. W. Gomulickiego i J. Tuwima. Zaw. utwory ok. 100 polskich współczesnych literatów, po każdym utworze zamieszczono faksymile podpisu autora.
120.–
970.
KUDLIŃSKI Tadeusz – Pierwsza miłość panny Elo i inne nowele o sporcie. Kraków 1928. Instytut Wydawniczy "Bibljot. Premjowa". 16d, s. 184. brosz.
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., stan dobry. Podpis własn. (ołówkiem). Na przedniej okł. anonimowa kompozycja linorytowa przedstawiająca płotkarza w ruchu.
100.–
971.
LEC Stanisław Jerzy – Z tysiąca i jednej fraszki. Warszawa 1959. Iskry. 16d, s. 135, [1]. brosz., obw. Biblioteka Stańczyka.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście Henryka Tomaszewskiego, okł. i obw. projektu Janusza Stannego. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 3 VIII 1964.
120.–
Sprzedano za: 120.–
972.
LEŚMIAN Bolesław – Napój cienisty. Warszawa 1936. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 217, [7]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. nieco otarte i zarysowane, załamania tylnej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. obcięty przez introligatora. Podpis ochronny autora. Wydano 1.200 egz., ten nr 35.
320.–
Sprzedano za: 1.800.–
973.
LINDE Samuel Bogumił – Słownik języka polskiego. Wyd. II, poprawne i pomnożone staraniem i nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1-6. Lwów 1854-1860. 4. s. [4], 39, [11], LXXIV, 681, [3]; [4], V-691, [2]; 640, [2]; 735, [5]; 758, [5]; 1219, [13]. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Grzbiety i narożniki miejscami otarte, grzbiety reperowane, miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Piecz. i ekslibrisy biblioteki Oborskich. "Słownik", "będący rezultatem imponującej pracowitości i metodyczności autora, stanowił bardzo poważne i trwałe osiągnięcie naukowe. Objął on ogromny materiał źródłowy, w przytłaczającej mierze zaczerpnięty z druków XVI-XVII w." (PSB). Reedycję słownika oprac. August Bielowski, całość poprzedził obszernym wstępem zawierającym dzieje "Słownika", wykorzystując korespondencję Lindego z J. M. Ossolińskim. Wydano 2.025 egz. Nieczęste.
3.200.–
Sprzedano za: 5.000.–
974.
LIPSKA Ewa – Czwarty zbiór wierszy. Warszawa 1974. Czytelnik. 8, s. 41, [3]. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki.
80.–
Sprzedano za: 110.–
975.
LORENTOWICZ Jan – Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył ... Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. Warszawa [1913]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], XI, [12]-479, [1], tabl. 11. opr. psk. złoc. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. wklejono dodatkowo ilustrację "Pożegnanie" A. Grottgera. Zielony półskórek ze złoceniami. Na końcu skorowidz autorów.
280.–
Sprzedano za: 360.–
976.
LORENTOWICZ Jan – Ziemia polska w pieśni. Antologia. Ułożył i wstępem opatrzył ... Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. Warszawa [1913]. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], XVI, 527, [1], tabl. 12. opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Zielony półskórek ze złoceniami. Na końcu skorowidz autorów. Dwanaście reprodukcji na tablicach, trzynasta na okładce brosz.
280.–
Sprzedano za: 400.–
977.
ŁOŚ Adam – Krakowskie pogadanki. T. 1-2. Kraków 1884. Nakł. autora, Druk. Związkowa. 16d, s. [6], 219; [4], [221]-461. razem opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Książka dedykowana w druku J. I. Kraszewskiemu. Zbiór szkiców literackich. Zaw. m.in.: Kraków, O damach, O kobiecej piękności, Wspomnienia, O kopersztychach, Teatr, O idealizmie, Przyczyna upadku, O polskiej duszy.
280.–
Sprzedano za: 420.–
978.
ŁOZIŃSKI Władysław – Madonna Busowiska. Nowela. Wyd. III. Lwów 1911. Księg. H. Altenberga. 8, s. 110. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. nieco zabrudzona, pierwsza karta podklejona w grzbiecie. Okładka i zdobienia w tekście Jana Bukowskiego. Grzbiet złoc., z szyldzikiem. Nowela, której "akcja dzieje się na wsi w Galicji ok. 1875. W sposób realistyczny ukazuje hierarchię tamtejszych grup społecznych [...]. Przez krytyków była uważana za wybitny utwór pisarza" (Wikipedia).
160.–
Sprzedano za: 200.–
979.
MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. Londyn 1955. Orbis. 16d, s. 384. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Autorów Polskich, [t.] 2.
Polonica 9315. Obw. uszkodzona, poza tym stan dobry. Pierwsze wydanie najgłośniejszej powieści Józefa Mackiewicza.
100.–
Sprzedano za: 320.–
980.
MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. Londyn 1955. Orbis. 16d, s. 250, [6], tabl. 6. opr. oryg. pł. Biblioteka Autorów Polskich, [t.] 4.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie powieści Józefa Mackiewicza, nietypowej w dorobku pisarza.
100.–
Sprzedano za: 140.–
981.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Po mlecznej drodze. Poznań [1930]. Wyd. Pol. R. Wegner. 8, s. [4], 317, [1]. brosz.
Stan dobry. Okł. rys. T. Lipski. Prezentowana pozycja to druga, obok "Pereł i wieprzy", z powieści autora o życiu cyganerii artystycznej przybliżająca ekscentryczną sylwetkę młodopolskiego artysty.
100.–
Sprzedano za: 380.–
982.
MICIŃSKI Tadeusz – W mrokach złotego pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Tragedja z dziejów Bizancjum X wieku. Kraków 1909. Druk. UJ. 8, s. VIII, 243, [1]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grońska 104. Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Niewielkie fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Egz. z księgozbioru Edwarda Kozikowskiego (własnoręczny podpis na stronie tyt.). Okładki w trójbarwnym linorycie Jana Bukowskiego. Tytuł okł.: "Bazylissa".
240.–
Sprzedano za: 380.–
983.
MILLER Henry – Just Wild about Harry. A melo-melo in seven scenes. Norfolk 1963. New Direction Books. 8, s. 127. opr. oryg. pł., obw.
Nieznaczny ubytek krawędzi obw., stan dobry. Odręczna dedykacja autora (podpisana: "Harry" Miller). Pierwsze wydanie pierwszego dramatu Millera (inspirowanego twórczością Ionesco).
540.–
Sprzedano za: 700.–
984.
MILLER Henry – Maurizius Forever. Waco, Texas 1946. Motive. 8, s. 62. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Drugie wydanie eseju Millera poświęconego sprawiedliwości. Okładka Delii Kinzinger. Dołączono prospekt wydawniczy książki G. Dibberna "Quest" z odręcznym dopiskiem Millera (po francusku).
420.–
Sprzedano za: 420.–
985.
MILLER Henry – The Smile at the Foot of the Ladder. San Francisco 1955. The Greenwood Press. 8, s. [4], 39, [1]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Opowiadanie Millera wydane w nakładzie 500 egz., z ilustracjami Gordona Cooka. Tekst po raz pierwszy ukazał się w formie książkowej w 1948. Dołączono trzystronicowy prospekt wydawniczy książki.
400.–
Sprzedano za: 650.–
986.
MILLER Jan Nepomucen – Korowód. Poezje. Wadowice 1924. Nakł. Czartaka, Druk. F. Foltina. 8, s. 89, [5]. brosz.
Rypson II 20; Ratajczak 1046. Ubytki grzbietu, drobne zaplamienie okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Teofila Głowackiego, dat. w 1964. Na przedniej okł. dwubarwna kompozycja autorstwa Edwarda Kołodzieja, interesujący układ strony tytułowej.
240.–
987.
MIŁOSZ Czesław – Kontynenty. Paryż 1958. Instytut Literacki. 8, s. 387, [2]. brosz. Biblioteka "Kultury", t. 29.
Okł. lekko załamane, poza tym stan dobry. Wyd. I. Pierwszy tom esejów i szkiców literackich Miłosza. Nie był nigdy przedrukowany przez autora, miał nieliczne edycje podziemne w kraju; oficjalnie w Polsce ukazał się dopiero w 1999 nakładem "Znaku". Zaw. m.in.: Notatnik amerykański, List półprywatny o poezji, Biali i Indianie, Sobie samemu do sztambucha na Nowy Rok, Gombrowiczowi, Czechowicz - to jest o poezji między wojnami, Przekłady i Gałczyński, W obronie Europy.
160.–
988.
MIŁOSZ Czesław – Król Popiel i inne wiersze. Paryż 1962. Instytut Literacki. 8, s. 55, [1]. brosz. Biblioteka "Kultury", t. 79.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Wyd. I.
140.–
Sprzedano za: 160.–
989.
MIŁOSZ Czesław – Rodzinna Europa. Paryż 1959. Instytut Literacki. 8, s. 246, [2]. brosz. Biblioteka "Kultury", t. 50.
Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Wyd. I. Zbiór osiemnastu esejów wspomnieniowych ukazujących losy twórcy splecione z dziejami Europy Środkowej.
160.–
Sprzedano za: 180.–
990.
MIŁOSZ Czesław – Rodzinna Europa. Paryż 1980. Instytut Literacki. 8, s. 246, [1]. brosz. Dzieła zbiorowe, t. 6, Biblioteka "Kultury", t. 327.
Stan bardzo dobry. Wyd. II. Podpis autora na stronie przedtyt.
240.–
Sprzedano za: 260.–
991.
MRONGOVIUS Christoph Cölestin – Dokładny słownik polsko-niemiecki krytycznie wypracowany. Ausführliches polnisch-deutsches Wörterbuch kritisch bearbeitet. Königsberg in Preussen [= Królewiec] 1835. Gebrüder Bornträger. 4, s. XIII, [3], 670, [2]. opr. psk. z epoki.
Otarcia i niewielki ubytek grzbietu, miejscami zabrązowienia papieru. Piecz. Wyd. I. Slownik dedykowany w druku Edwardowi Raczyńskiemu. Na stronie tyt. sentencja: "Na język nasz częstokroć wyrzekamy; jest to skarb nieprzebrany, ale go nieznamy".
K. Mrongowiusz (1764-1855) - językoznawca, wydawca, filozof pochodzący z Olsztynka i działający m.in. w Królewcu i Gdańsku.
320.–
992.
MYSTKOWSKI Zbigniew – Godziny czekania. Bramsche 1946. Oficyna J. Brauera. 16d, k. [1], 19, [1]. brosz.
Polonica 10679. Załamania i naddarcia krawędzi okł., niewielkie załamania ostatnich kart. Powojenny przedruk książki odbitej ksylograficznie w obozie jenieckim w Neubrandenburgu (trzykrotnie, w 1943 i 1944; Grońska 105 i 106) i w Gross Born (w 1945). Na okł. i stronie tyt. pozostawiono oryginalne dane wydawnicze (Neubrandenburg 1943). Prezentowane tu wydanie zostało dokonane, jak pisze wydawca w kolofonie, "systemem powielania drzeworytów". Na końcu informacja powtórzona z wcześniejszych edycji: "Odbito ręcznie z klocków drewnianych wykonanych przez Wacława Bulzackiego w Oficerskim Obozie Jeńców Wojennych II-E-K egzemplarzy numerowanych 50", oraz: "Wydanie czwarte odbite w Obozie II D Gross-Born". Zaw. odbite oryginalnie w drzeworycie wiersze, 6 całostronicowych ilustracji i zdobniki na pierwszych dwóch kartach. Na rycinach motywy z obozu.
120.–
993.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Legendy. Ozdobił Stanisław Dębicki. Lwów 1902. Księg. H. Altenberga. 8, s. [4], 240, [3]. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Zbiór opowiadań o tematyce biblijnej. Liczne secesyjne ilustracje i zdobniki S. Dębickiego. Jeden z 25 egzemplarzy specjalnych, numerowanych, drukowanych na papierze japońskim (egz. nr 18). "Tytułem do dumy bibliofilskiej było zdobycie 'Legend'. Kilka dni później znikły z księgarń wszystkie egzemplarze ścigane konfiskatą prokuratoryi austriackiej" (M. Opałek "Ze wspomnień bibliofila", Wr. 1960, s. 13) - patrz niżej.
360.–
Sprzedano za: 1.600.–
994.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Tytuł skonfiskowany. Wyd. II. Lwów 1903. Polskie Towarzystwo Nakładowe. 8, s. [4], 180, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. na przedniej okł. i na stronie tyt. Decyzją prokuratury austriackiej większość egzemplarzy pierwszego wydania z 1902 została skonfiskowana; zastrzeżenia budził tytuł książki i zawarte w niej dwa opowiadania. W 1903 ukazało się wydanie drugie (tu prezentowane). Na okładce zakreślono oryginalny tytuł, a poniżej wydrukowano przypominający notę cenzorską czerwony napis "tytuł skonfiskowany". W miejscach usuniętych przez cenzurę opowiadań wydrukowano tekst interpelacji posłów Klofacza i Daszyńskiego, zawierających w sobie całość zakwestionowanego tekstu. Wydanie poprzedzone krótką przedmową: "Jak żołnierz z pola bitwy okryty ranami, ale żyw i z wywalczoną wolnością, tak wraca niniejsza książka pomiędzy czytającą publiczność z wydartym wprawdzie tytułem i pokryta w dwóch miejscach plastrami interpelacyi parlamentarnych, ale o wywalczonem prawie istnienia. Na tem miejscu składam podziękę tym wszystkim, którzy, ze względu lub bez względu na treść, stawali w jej obronie, czyniąc to w imię swobody i niepodległości myśli polskiej". Wydanie drugie nie posiadało ilustracji (w odróżnieniu od pierwszego). Szczegółową historię "Legend" przedstawił Niemojewski w broszurze "Sprawa 'Legend' i 'Objaśnienia katechizmu'" (War. 1909).
140.–
Sprzedano za: 460.–
995.
[NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia]. M. Korzbok [pseud.] – Warszawa. Antologia. Warszawa 1939 [właśc. VIII 1943]. L.I.O.K. [Ludowy Instytut Oświaty i Kultury]. 16d, s. 116, [4]. brosz.
Chojnacki I 1486. Okł. zaplamione, niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Konspiracyjnie wydana antologia tekstów literackich o Warszawie pod red. Z. Niesiołowskiej-Rotherowej. Pełny wykaz zawartości w Chojnackim. Nieczęste.
80.–
996.
NORWID Cypryan Kamil – Jeszcze słowo (Czyniącym pokój przypisane). [Paryż, IV 1849]. W drukarni L. Martinet. 8, s. [3]. brosz. wt.
Karty podklejone w grzbiecie, papier miejscami pożółkły. Pierwodruk wiersza Cypriana Norwida. Tekst na 3 stronach w delikatnej ozdobnej ramce typograficznej, czwarta strona czysta. Przed tekstem winieta przedstawiająca modlące się dziecko. Po tekście data i miejsce powstania wiersza: "W Rzymie, 1848 lata". Utwór został napisany w Rzymie przed 14 VI 1848. Podobnie jak powstały w tym samym czasie bliźniaczy wiersz "Wigilia" poświęcony był wydarzeniami Wiosny Ludów i stosunkiem do nich Zygmunta Krasińskiego. Zachowana korespondencja pozwala domniemywać, że teksty obu wierszy zabrał ze sobą do Paryża Krasiński i wydał je tam własnym sumptem jako dwa druki ulotne. Współcześni nie docenili zawartego tu przesłania. W. Bentkowski pisał w poznańskiej "Gazecie Polskiej", że "Jeszcze słowo" ma "jakąś manierowaną niejasność myśli, obrazów i wyrazów, która dziś wprawdzie jest modą, a nawet zarazą w literaturze naszej poza krajem się rozwijającej" (6 V 1849). Rzadkie.
2.400.–
Sprzedano za: 3.600.–
997.
NORWID Cypryan – Pierścień wielkiej damy. Tragedya w trzech aktach. Wydał z autografu Z. Przesmycki (Miriam). Warszawa 1933. Fundusz wyd. L. Wellisza. 16d, s. 147, [1]. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. Podpis własn. Na przedniej okł. tytuł główny: "Inedita". Druk czcionką Adama Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie.
160.–
998.
NORWID Cypryan – Reszta wierszy odszukanych po dziś a dotąd niedrukowanych. Zebrał i wydał Zenon Przesmycki (Miriam). Warszawa 1933. Fundusz wyd. L. Wellisza. 16d, s. VIII, 155, [1]. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru. Podpis własn. Na przedniej okł. tytuł główny "Inedita", pod nim: "Wiersze". Druk antykwą Półtawskiego w Zakładach Wydawniczych M. Arcta.
140.–
999.
NORWID Cypryan – Rozprawki epistolarne. Zebrał i wydał Zenon Przesmycki (Miriam). Warszawa 1933. Fundusz wyd. L. Wellisza. 16d, s. 59, [4]. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru. Podpis własn. Na przedniej okł. tytuł główny: "Inedita". Druk czcionką Adama Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie.
100.–
1000.
ORWELL George – 1984. Powieść. Tłumaczył z ang. Juliusz Mieroszewski. Paryż 1953. Instytut Literacki. 16d, s. 254, [1]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 2.
Stan dobry. Na karcie przedtyt.: "Rok tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty". Pierwsze polskie wydanie wizjonerskiej powieści Orwella.
150.–
Sprzedano za: 650.–
1001.
OSIECKA Agnieszka – Kolory. Piosenki estradowe. Oprac. muzyczne: Edward Pałłasz. Warszawa 1962. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 16d, s. 242, [10]. brosz. Bibliot. Teatrów Amatorskich.
Stan dobry. Debiut książkowy Agnieszki Osieckiej. Tom zaw. teksty 39 piosenek, nuty, kilka zdjęć (gł. z kabaretu Tingel-Tingel). Wśród piosenek: Kochankowie z ulicy Kamiennej, Nie ma kwiatów dla Marianny, Ja mam szczęście do wszystkiego, Mój pierwszy bal, Bukiecik fiołków, Warszawskie dziewczyny.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1002.
OSIECKA Agnieszka – Sztuczny miód. Ilustrował Jan Młodożeniec. Warszawa 1977. Czytelnik. 16d, s. 179, [1]. brosz., obw. Biblioteka Satyry.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autorki z 13 V 1978. Ze wstępu: "Trzeba bowiem wiedzieć, że prócz zapachu jabłek piosenka jest najsilniejszym nosicielem wspomnień".
100.–
Sprzedano za: 180.–
1003.
PAWLIKOWSKA Marja – Cisza leśna. Warszawa 1928. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 37, [2]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Wyd. I. Dziewiąty z kolei tomik poetycki autorki.
120.–
1004.
PIĘTAK Stanisław – Alfabet oczu. Lublin-Warszawa 1935. Druk. "Popularna". 8, s. 38, [2]. brosz. Bibljot. Poetycka "Dźwigarów", t. 1.
Grzbiet lekko przetarty, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla późniejszego literata Tadeusza Jęczalika. Piecz. Na stronie przedtyt. adnotacja (ręką autora?) "Egzemplarz recenzyjny". Tom wierszy. Debiut  książkowy S. Piętaka.
400.–
1005.
PITIGRILLI [właśc. Dino Serge] – Obraza moralności. Przeł. Zuzanna Melicka. Warszawa [1930?]. Wyd. Alfa. 16d, s. 252, [2]. brosz.
Stan dobry. Okładka Jana Mucharskiego. C. Lechicki pisał o książce w swoim słynnym "Przewodniku po beletrystyce": "Dość inteligentna pornografja, cynizm jednak graniczy tu już z ekshibicjonizmem i przechodzi w otwarte kuplerstwo".
100.–
Sprzedano za: 160.–
1006.
PLATON – Państwo. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki. T. 1-2. Warszawa 1948. Wiedza. 8, s. 391, [2]; 350, [2]. razem opr. psk. z epoki.
Niewielkie zaplamienia widoczne na obcięciu, stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 360.–
1007.
[POL Wincemty] – Pieśni Janusza. T. 1. Z wydania Alexandra Jełowickiego, Paryż 1833. [pocz. II poł. XIX w.]. 8, s. 234, [4], tabl. 1. opr. oryg. pł., obcięcie złoc.
Rękopis (obcą ręką). Stan bardzo dobry. Starannie przepisany pierwszy (i przez dziesięciolecia jedyny wydany) tom "Pieśni Janusza" Wincentego Pola. Na początku dwudzielny herb Korony i Litwy z sentencją "Boże, zbaw Polskę". Na tablicy fotograficzna reprodukcja portretu Kazimierza Pułaskiego (w tomie wydanym przez Jełowickiego zamieszczono portret w stalorycie) sygnowana nadrukiem przez Teodora Szajnoka ze Lwowa.
800.–
Sprzedano za: 800.–
1008.
POL Wincenty – Poezyje ... Mohort. Rapsod rycerski z podania. Kraków 1855. Nakł. autora, Druk. Czasu. 8, s. 176, XXXIX. opr. skóra zdob. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru. Brak karty tyt. Obca dedykacja. Zakreślony podpis własn. na dodatkowej karcie. Egz. z biblioteki Feliksa Wężyka z Mroczenia (ślepy tłok F. W. na przedniej okł.). Grzbiet bogato złoc., florystyczne tłoczenia na obu okł. Pierwsze wydanie jednego z najpopularniejszych utworów Pola. Estreicher: "Nakład 1000 egzemp. niemal od razu rozprzedał" (E. 3, 442).
Księgozbiór mroczeński został zgromadzony przez wielkopolskiego prawnika i bibliofila Feliksa Wężyka (1796-1863). Dobór książek i ich tematyka były starannie przemyślane, a wzbogacanie biblioteki przebiegało według ściśle powziętego planu. Efektem działań Wężyka był bogaty i cenny księgozbiór, obfitujący w liczne polskie starodruki, dzieła rzadkie, często unikatowe. Kupowane w antykwariatach i od osób prywatnych egzemplarze zostały wyposażone przez właściciela w eleganckie, z reguły półskórkowe oprawy, ze złoceniami i z uwidocznioną mroczeńską proweniencją. "Był to typowy księgozbiór dworski, pod względem ilości zgromadzonych książek, ich zróżnicowania tematycznego, a także szaty zewnętrznej, można go z powodzeniem zaliczyć [...] do najwspanialszych XIX-wiecznych bibliotek ziemiańskich w Wielkopolsce" (A. Jabłoński). Po śmierci właściciela księgozbiór wędrował wraz ze spadkobiercami, kilkakrotnie zmieniając miejsce pobytu. Po zakończeniu I wojny został przez rodzinę Wężyka w całości sprzedany, by wkrótce trafić do łódzkiego antykwariatu. "Czas obszedł się nielitościwie z kolekcją Feliksa Wężyka. Podzieliła ona losy wielu podobnych zbiorów w Polsce. Uległa rozproszeniu, przez co unicestwiony został dorobek kulturalny i efekty wieloletniej pracy znakomitego bibliofila" (B. Podgrabi).
800.–
Sprzedano za: 1.500.–
1009.
POL Wincenty – Poezyje ... Mohort. Rapsod rycerski z podania. Kraków 1855. Nakł. autora, Druk. Czasu. 8, s. 176, XXXIX. opr. pł. tłocz. z epoki.
Grzbiet lekko nadpęknięty w dolnej części, miejscami zażółcenia papieru, zabrązowienia narożnika niemal wszystkich kart. Pierwsze wydanie jednego z najpopularniejszych utworów Pola. Estreicher: "Nakład 1000 egzemp. niemal od razu rozprzedał" (E. 3, 442). Na przedniej wyklejce wklejono kartę z odręczną dedykacją autora dla Karola Rogawskiego (tu: "Rogaskiego"), "przyjaciela od serca".
600.–
Sprzedano za: 1.300.–
1010.
POTOCKI Antoni – Polska literatura współczesna. Cz. 1-2. Warszawa 1911-1912. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 343, [1]; [4], 437, [2], tabl. rozkł. 1. opr. oryg. psk., obcięcie barwione.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpisy własn. na przednich wyklejkach.
180.–
1011.
PRÓSZYŃSKI Konrad – Elementarz na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni i przytem jednocześnie pisać. Ułożył K. Promyk (...). Wyd. LVII doprowadzone z poprzedniemi do liczby 1 milijona i 130-ciu tysięcy odbić tego elementarza [...]. Warszawa, XI 1911. Księgarnia Krajowa. 8, s. 39, [1]. brosz.
Pilarczyk – (notuje inne wydania). Ubytek narożnika ostatniej karty (ze szkodą dla tekstu). Podpis własn.
100.–
Sprzedano za: 120.–
1012.
PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Melancholia. (Z portretem autora). Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 246, [2], tabl. 1. opr. pł., górne obcięcie złoc.
Stan dobry. Zaw. drobne utwory prozatorskie i sceny dramatyczne.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1013.
PRZYBYSZEWSKI Stanisław – Listy. Zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Helsztyński. T. 1-3. Gdańsk-Warszawa, Wrocław 1937-1954. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki, Sp. Wyd. "Parnas Pol.", Ossolineum. 8, s. XL, 374 [jest mylnie 274], [2], tabl. 35; [377]-872, [4], tabl. 16; 654, [2], tabl. 27. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione.
Grzbiet t. 2 lekko pofałdowany, wyklejka jednego tomu pęknięta w grzbiecie, mimo to stan dobry. Jedyny zbiór korespondencji S. Przybyszewskiego zawierający ponad 1.700 listów. T. 1: 1879-1906, t. 2: 1906-1917, t. 3: 1918-1927. Okładki t. 1-2 wydanych przed wojną projektował F. Radziszewski.
420.–
Sprzedano za: 420.–
1014.
RACHILDE [właśc. Eymery-Valette Małgorzata] – Żonglerka. Powieść. Przekład autoryzowany Maryi Segeny. Lwów-Warszawa 1920. Instytut Wydawniczy "Lektora". 8, s. VIII, 1973]. brosz.
Okł. nieco otarte, podklejone naddarcie przedniej okł. Podpis własn. O autorce ks. Pirożyński pisał: "Pisarka franc., której twórczość jest przesiąknięta rozpustą, zwyrodnieniem moralnem i nienawiścią Boga". "Objawia anormalne skłonności nimfomańsko-perwersyjne", dodawał Lechicki ("Przewodnik po beletrystyce"). Okładka J. Szyllera.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1015.
REJ Mikołaj – Żywot człowieka poczciwego. [T. 1]. Warszawa 1828. Druk. A. Gałęzowskiego. 8, s. [4], XII, [16], 214. brosz. Zbiór Pisarzów Polskich, t. 6.
Grzbiet nieco uszkodzony, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty z dużymi marginesami. Podpis własn. Na szczególną uwagę zasługuje zachowana oryg. okł. brosz. Do kompletu brak t. 2-3 z l. 1828-1829.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1016.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Wycieczka do muzeum. Wybór opowiadań. Wrocław 2010. Biuro Literackie. 8, s. 241, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora (podpisana tylko imieniem). Notatka ołówkiem, informująca, że adresatem dedykacji był wymieniony tylko z imienia prof. Ryszard Przybylski.
160.–
Sprzedano za: 260.–
1017.
SIELAŃSKI Stanisław – Raz na ... widelec. Rzeczy własne, podsłuchane i skradzione. Z przedm. Henryka W. Dziulikowskiego. Chicago 1946. Book-druk, Publishers. 16d, s. 124, [2]. brosz.
Polonica 14798. Stan dobry. Tom wierszy i monologów znanego aktora komediowego i artysty kabaretowego. Właściwe nazwisko - Stanisław Nasielski (1899-1955).
100.–
1018.
[SŁOMCZYŃSKI Michał]. Joe Alex [pseud.] – Gdzie przykazań brak dziesięciu. Kraków 1979. Wyd. Literackie. 16d, s. 335, [4]. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Obszerna, całostronicowa odręczna dedykacja autora z podziękowaniem za "bezinteresowność i uprzejmość, [która] pozwoliła mi stwierdzić, że nie cała władza jest skierowana przeciw mnie". Wyd. III. Powieść kryminalna. Dołączono wizytówkę "Joe Alex" z odręcznymi życzeniami noworocznymi na 1990 podpisanymi M. S. Patrz też poz. 263.
180.–
Sprzedano za: 200.–
1019.
SŁOŃSKI Edward – Wybór poezyi. Warszawa 1911. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 360, VII. opr. nieco późn. ppł.
Niewielkie zaplamienie grzbietu, zabrązowienia wyklejek, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Bolesława Leśmiana. W dolnej części grzbietu nadrukowane inicjały "B. L." stanowiące znak własnościowy Leśmiana.
600.–
Sprzedano za: 1.200.–
1020.
SŁOWACKI Juliusz – Dzieła (pisma wybrane). Układ i opracowanie tekstu Leona Piwińskiego. Przedmowa Manfreda Kridla. Warszawa 1935. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. XIII, [1], 576. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Zawartość podzielona na: Liryki i wiersze różne, Poematy, Dramaty.
280.–
Sprzedano za: 550.–
1021.
STACHURA Edward – Cała jaskrawość. Warszawa 1969. Czytelnik. 16d, s. 247, [1]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie pierwszej powieści Stachury. Obwoluta i okładka Mariana Stachurskiego.
120.–
Sprzedano za: 200.–
1022.
STAFF Leopold – Poezje. T. 1-3. Warszawa 1950. PIW. 16d, s. 413, [1], tabl. 1; 389, [1], tabl. 1; 352, [1], tabl. 1. brosz.
T. 2 nieco pofałdowany pod wpływem wilgoci, poza tym stan bardzo dobry. Egz. po części nierozcięty. W t. 1 odręczna dedykacja autora z datą 22 VII 1952. Wyboru wierszy dokonał M. Jastrun. T. 1: 1898 do 1980, t. 2: 1909-1914, t. 3: 1915-1944.
180.–
Sprzedano za: 360.–
1023.
STAFF Leopold – Ucho igielne. Wyd. III. Warszawa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 106, [10]. opr. wsp. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan dobry. Ekslibris. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z VIII 1928.
140.–
Sprzedano za: 500.–
1024.
STERN Anatol – Wspomnienia z Atlantydy. Warszawa 1959. Wyd. Artyst. i Filmowe. 8, s. 267, [1]. brosz.
Brak obw. (zachowane jedno skrzydełko), okł. lekko zażółcone, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z XII 1959. Zaw. części: "Pan-Pan", Sprawozdania korespondenta wojennego, Wspomnienia z Atlantydy, Film w poezji.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1025.
STIEBER Jerzy – Manowce. Kraków 1915. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s. 107, [1], III. brosz.
Okł. nieco otarte, naddarcia krawędzi okł., załamanie narożnika przedniej okł., niewielkie miejscowe zażółcenia papieru. Tom wierszy. Na przedniej okł. winieta tytułowa Józefa Mehoffera.
100.–
1026.
STRYJKOWSKI Julian – Sen Azrila. Warszawa 1975. Czytelnik. 8, s. 148, [3]. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Okł. proj. Andrzej Heidrich. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 1 IX 1975 dla Henryka Berezy.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1027.
STRZELECKI Adolf – Powieść polska 1908-9. Z portretem autora. Warszawa 1910. Księg. St. Sadowskiego. 16d, s. [4], 174, [2], tabl. 1. opr. psk. złoc. z epoki.
Otarcia krawędzi grzbietu i okł., poza tym stan dobry. Naklejka bibliot. na tylnej wyklejce.
120.–

Szopki

1028.
BOY-[ŻELEŃSKI Tadeusz], [NOSKOWSKI Witold] – Szopka krakowska "Zielonego Balonika" na rok 1912. Napisali: Boy & Taper [pseud.]. Kraków [1912]. S. A. Krzyżanowski. 8, s. 79. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Okł. brosz. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. (także na przedniej okł.). Na przedniej okładce litografia Karola Frycza "Fryne z A-B". Wystąpili m.in.: trzej królowie, Dr Boy, Dr Henrykunzek, Fryne z linii A-B, Lucyan Pytel, Wpływowy wyborca wyznania mojżeszowego, M. Y. Cielski.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1029.
GNIAZDO wronie. Szopka satyryczna. [Maszynopis]. I 1982. 4, s. 5. karty luzem.
Załamania kart, drobne zaplamienia. Tekst szopki powstałej w pierwszych dniach stanu wojennego. Wystąpili: Wojciech Jaruzelski, Stefan Olszowski, Mieczysław Rakowski, Czesław Kiszczak, Jerzy Urban, Albin Siwak, Władysław Loranc, Kazimierz Barcikowski. Towarzyszył im chór więźniów i chór żołnierzy. Szopka ukazała się kilkakrotnie w wydawnictwach podziemnych (występują różnice w tekście). W zachowanych w gdańskim IPN aktach sądowych znaleźć można informację, że ob. J. R. została skazana na 10 miesięcy pozbawienia wolności, za to, że "od poł. marca 1982 udostępniła innej osobie, a 24.03.1982 także swym krewnym […] wierszowany tekst pt. 'Gniazdo wronie (szopka satyryczna)' zawierający w swej treści fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny".
64.–
1030.
HEMAR Marjan, LECHOŃ Jan, TUWIM Juljan – Szopka polityczna 1931. Pióra ... przy współudziale Konstantego Gałczyńskiego, Jerzego Paczkowskiego i Światopełka Karpińskiego. Warszawa 1931. Druk. "Kadra". 16d, s. 70, [1]. brosz.
SPKL 460. Załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Okładka projektu Jerzego Zaruby. Wystąpili m.in.: Broy, Premier Sławery, Generał Fryc-Ścigły, Pułkownik Wlejniawa, Vice-minister Be-Beck, poseł Niewiedziałkowski.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1031.
KARPIŃSKI Światopełk, MINKIEWICZ Janusz – Warszawska szopka polityczna. Wyd. II. Warszawa 1936. Druk. Współczesna. 8, s. [2], 45, [1]. brosz.
Niewielkie ubytki grzbietu, okł. pożółkła. Wystąpili: Żytwinow, Heil Selasie, Książę Zadziwiłł, Wsławek, Pracowittig, Pstpiczyński, Katuszewski i wielu innych. Szopka reklamowana była sloganem: "Wielka nowość dla Warszawy: pierwsza szopka bez Wieniawy".
80.–
1032.
RAORT Wilhelm, HOLLENDER Tadeusz – Prostym sztychem. 3 akty szopki lwowskiej na rok 1936. Pióra: ... Kukły: dłóta [!] prof. Józefa Starzyńskiego. Lwów 1936. Syndykat Dziennikarzy Polskich we Lwowie. 8, s. [16]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, niewielki ślad zawilgocenia wewnątrz. Program szopki lwowskiej wystawianej w sali "Cyganerii" od końca I 1936. Tytuły aktów: Lwowski: Przed premjerą teatralną we Lwowie, Ogólnopolski: Premjera "Wesela", Europejski: Konferencja Ligii Narodów we Lwowie. Wystąpili m.in.: Gdzieon Chwostek (streficzny perspektywista), Pralina Bieżmowski (szlachcic na zagrodzie), Wiadome Mości Literackie (Rachel),  A. Dolch Heiltler (filosemita rasowy), J. Bebeck (komiwojażer genewski), Nibyto Ducelini (bonapartacz abisyński). Program zaw. teksty kilku piosenek oraz karykatury autorów szopki. Liczne reklamy firm lwowskich.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1033.
RIKI-TIKI-TAWI – Wielka szopka po-majowa. Rewja czteroletnia w 2 częściach. Napisali ... [pseud.]. Warszawa-Poznań 1930. Nakł. Widowiska "Szopki Po-majowej". 16d, s. 64. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Koniec tekstu odbito na wewnętrznej stronie tylnej okł. Wystąpili m.in.: Ignacy Matusz-Dyskaszewski, Gaden-Banderowski, Adam Hocki-Klocki-Koc, Janusz ks. Nieświeski, Car Zmartwychwstaniec, Adolf Neuwerciński, Morałczewski, Anka Hordonówna, Składoj-Sławojkowski.
80.–
1034.
SZOPKA polityczna pióra Marjana Hemara, Jana Lechonia, Juljana Tuwima, Antoniego Słonimskiego. Warszawa 1930. Druk. Współczesna. 16d, s. 63, [1]. brosz.
SPKL 459. Krawędzie okł. nieznacznie załamane, okł. nieco zakurzone, niewielki ślad wilgoci na końcu. Piecz. Okładka Jerzego Zaruby.
100.–
Sprzedano za: 120.–
1035.
TETMAJER Włodzimierz – Szopka polityczna. (Ridendo castigat mores). Kraków 1926. Nakł. przyjaciół autora. 16d, s. 40. brosz.
Niewielkie zaplamienia przedniej okł., stan dobry. Występują: Wincentos - prezydent ministrów, K. Jernik - minister, T. U. Gutt - minister, S. O. Senkowski - generał, młodzież zbrojna.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1036.
[TUWIM Julian, LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni] – Pierwsza szopka warszawska. Revue w 3 odsłonach. Napisał Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę [pseud.]. Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Zbigniew Pronaszko. Warszawa 1922. Instytut Wydawniczy "Musarion". 16d, s. 64. brosz.
SPKL 319. Okł. lekko otarta, stan dobry. Piecz. Wystąpili m.in.: Jan Lornetkowicz, Juliusz Osterkaterwa, Marnel Kakuszyński, Dziadek, Stanisław Bestroński, Wojciech Trąbaczyński, poseł Witoś, Tuwimes Sokraczący, jenerał Harceller, ppułk Wieniawa-Vient-en-Avant. Okładka i rysunki Z. Pronaszki.
100.–
Sprzedano za: 220.–
1037.
[ZBIERZCHOWSKI Henryk, WASYLEWSKI Stanisław]. Hestan [pseud. zbior.] – Maryonetki pokojowe. Trzy akty wesołych piosenek i aktualnych dyalogów. Lwów 1917. Druk. A. Szyjkowskiego. 16d, s. 68. brosz.
Karta tyt. nieco zakurzona, drobne zaplamienia. Brak przedniej okł., dołączono wsp. kopię. Podpis własn. Występują: Zawieszenie Broni, Kampania Zimowa, Wilson, Napoleon-Feldman, Kiereński, Mickiewicz, Kasprowicz, Policyant, Niedźwiedź.
100.–
* * *
1038.
SZYMBORSKA Wisława – Wiersze wybrane. Warszawa 1964. PIW. 16d, s. 115, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Grzbiet obw. nieco spłowiały, stan dobry. Wybór wierszy z tomów: Dlatego żyjemy, Pytania zadawane sobie, Wołanie do Yeti i Sól, a także "Z niewydanego tomu wierszy" (5 utworów) i "Z wierszy nowych" (1 wiersz).
100.–
Sprzedano za: 120.–
1039.
SZYMBORSKA Wisława – Wołanie do Yeti. Wiersze. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 8, s. 51, [2]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, zaplamienie przedniej okł. (ślad po piecz.?). Egz. niemal w całości nierozcięty. Piecz. Domu Kultury w Stalinogrodzie. Trzecia książkowa publikacja późniejszej noblistki.
140.–
Sprzedano za: 160.–
1040.
SZYMBORSKA Wisława – Wszelki wypadek. Warszawa 1972. Czytelnik. 16d, s. 45, [2]. brosz., obw.
Obw. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Wyd. I. Opracowanie graficzne Andrzej Heidrich.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1041.
ŚLIWIAK Tadeusz – Poemat o miejskiej rzeźni. Kraków 1965. Wyd. Literackie. 16d, s. 35, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 7 V 1967. Okładka Daniela Mroza.
50.–
Sprzedano za: 150.–
1042.
ŚPIEWNIK Bogorodzki. Moskwa 1916. Druk. A. P. Popławskiego. 16d, s. 72. brosz.
Ślady zawilgocenia, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Śpiewnik patriotyczny Polaków-wygnańców, wydany w Moskwie na rzecz szkoły polskiej w Bogorodzku. Zawiera teksty 71 pieśni z przedmową Czesława Psarskiego i odezwą Franciszka Ksawerego Pusłowskiego "Do dzieci polskich wygnańców",.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1043.
TARNOWSKI St[anisław] – O kolędach. Kraków 1894. Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej. 16d, s. 52. brosz.
Okł. lekko zaplamione, stan dobry. Podpis własn. Na okł. piecz. "Bezpłatnie" (nieaktualna).
80.–
1044.
TERLECKI Tymon – Egzystencjalizm chrześcijański. Londyn 1958. Oficyna Poetów i Malarzy. 16d, s. 40, [2]. opr. oryg. miękka kart.
Okł. nieco otarte. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Pigonia ("ze słowami podziwu dla edycji Fredry").
100.–
Sprzedano za: 100.–
1045.
TETMAJER Kazimierz Przerwa – Legenda Tatr. Warszawa 1912. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 8, s. [8], 422, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. (nazwisko właściciela zakreślone). W tekście ozdobne winiety i inicjały. "Pierwsza u nas próba powieści historycznej o świecie chłopskim" (LPPE).
220.–
Sprzedano za: 300.–
1046.
TOR Jerzy – Ludzie przedmieścia. Faktomontaż nie zawierający słowa z literą "B". Poznań [1937]. Czcionkami S. A. "Ostoja". 16d, s. 32. brosz.
Niewielkie zaplamienie karty przedtyt. (usunięta piecz.?), stan dobry. Opowiadanie napisane bez użycia litery "B". Curiosum literackie.
80.–
Sprzedano za: 260.–
1047.
TWARDOWSKI Jan – Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko dziećmi. Kraków 1977. Wyd. Znak. 8, s. 141, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. II. Na przedniej wyklejce skromna odręczna dedykacja autora z 2 V 1985. Opracowanie graficzne i ilustracje w tekście Jerzy Skąpski.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1048.
UJEJSKI Kornel – Tłómaczenia Szopena i Beethovena ... Wyd. II pomnożone. Przemyśl 1893. Nakł. Księg. Jelenia i Langa. 16d, s. 66, [1]
[oraz] tenże - Przemówienia 1863-1893. III wydanie uzupełnione. Przemyśl 1893. Nakł. Księg. Jelenia i Langa. 16d, s. 151, [4]. razem opr. pł., zdob., złoc.
Papier miejscami lekko zabrązowiony, poza tym stan dobry. Oprawa introligatorska sygnowana suchym tłokiem na tylnej okł.: "M. Żenczykowski Lwów". Zbiór tłumaczeń i przemówień okolicznościowych Kornela Ujejskiego (1823-1897) - poety, publicysty i działacza społecznego, nazywanego "ostatnim wielkim poetą romantyzmu".
140.–
Sprzedano za: 200.–
1049.
UKRAINSKO-slovjanskyj bukvar i perše navčannja v zakoni Božomu. Podarunočok dobrym dìtkam. Varšava 1933. Synodalna Drukarnja. 8, s. 117, III. brosz.
Okł. lekko pożółkła, stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Wydany w Warszawie elementarz ukraiński i cerkiewnosłowiański.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1050.
UŁASZYN Henryk – Język złodziejski. Łódź 1951. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 4, s. 90. brosz. Wydawnictwa ŁTN, wydz. 1, nr 11.
Okł. wyraźnie otarte, ślady zawilgocenia na okł. i marginesie kart. Egz. z księgozbioru prof. Bronisława Wieczorkiewicza (piecz.). Zaw. m.in.: Nazwy złodziei, Nazwy kradzionych przedmiotów, Nazwy wrogów złodziei, Nazwy związane z więzieniem, Teksty w gwarze złodziejsko-polskiej. Zapożyczenia hebrajsko-żydowskie, Zapożyczenia ruskie, Język złodziejsko-polski, Inne gwary tajne. Dołączono dwustronicowy maszynopisowy tekst dotyczący stanu badań nad gwarą złodziejską w Polsce.
60.–
Sprzedano za: 260.–
1051.
WALDORFF Jerzy – Sekrety Polihymnii. Ilustrował K[arol] Ferster. Warszawa 1963. Iskry. 8, s. 323, [4], tabl. 16. opr. oryg. pł. zdob., obw.
Brak jednej karty po karcie tyt. Obw. z lekkimi otarciami, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Wyd. III. Ilustracje w tekście i na tablicach. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora z 5 V 1970. "Sekrety Polihymnii" - najbardziej znana praca autora - prawdziwe kompendium muzyczne (od historii instrumentów po anegdoty dotyczące baletu i jazzu).
100.–
Sprzedano za: 300.–
1052.
WEYSSENHOFF Józef – Mój pamiętnik literacki. Poznań [1925]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 194, [1], tabl. 1. opr. pł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1053.
WĘGIERSKI Tomasz Kajetan – Pisma wierszem i prozą. Lwów 1882. Nakł. H. Altenberga, Księg. F. H. Richtera. 16d, s. [8], LXXXIII, [1], 201. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie barwione. Biblioteka Klasyków Polskich, [t.] 6.
Niewielkie podklejenie papieru okleinowego przedniej okł., stan bardzo dobry. Piecz. ("Bibliot. Kuczabińskich" - być może rodziny Wincentego Kuczabińskiego, introligatora lwowskiego). Grzbiet bogato złoc. Na początku obszerny biogram pisarza skreślony przez K. Estreichera.
600.–
1054.
WŁODEK Adam – Liryki i satyry. Kraków 1956. Wyd. Literackie. 8, s. 56, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Okł. proj. Barbara Szczerbińska.
60.–
Sprzedano za: 120.–
1055.
WOLICA Andrzej – Młoty w dłoniach. Warszawa 1930. Nakł. "Kwadrygi". 8, s. 44, [4]. brosz.
Niewielkie ubytki grzbietu, załamanie narożnika i ubytek narożnika przedniej okł., ślad zawilgocenia. Piecz. Tom poezji. Okładka projektu Adama Jabłońskiego.
400.–
1056.
[WÓJCICKI Kazimierz Władysław]. Książka zbiorowa ofiarowana ... Warszawa 1862. Druk. S. Orgelbranda [i in.]. 8, s. [4], II, 450, II, [1]. opr. psk. z epoki.
Niewielkie nadpeknięcie dolnej części grzbietu, stan dobry. Okł. nieco otarte, grzbiet lekko nadpęknięty, stan dobry. Zaw. m.in. dwa pierwodruki wierszy Cypriana Norwida: "Do Pompejusza" (tłum. z Horacego, z komentarzem prozą) i "Post-scriptum", a także: M. Baliński "Ostatni rozdział pielgrzymki do Jasnej Góry", Deotyma "Oda do czynu", F. Faleński "Jako król Henricus jeszcze chyżej bieżał z Polski", A. Giller "Podróż nad Gazimurem", J. K. Gregorowicz "Ustęp z historyi ludu wiejskiego w Polsce", T. Lenartowicz "Bolesław Chrobry" (fragm.), K. Libelt "Filozof w Redut-Kale", A. Naake "O Bacy i Szarkanie. Gadka Górali z okolic Tręczyna", A. E. Odyniec "Legja Tebańska", A. Przezdziecki "Dokumenta oryginalne tyczące się Jana Chryzostoma Paska", L. Rogalski "Słowianie w Afryce".
450.–
Sprzedano za: 550.–
1057.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Sędziowie. Tragedya. Kraków 1907. Nakł. autora. Druk. W. L. Anczyca. 8, s. 65, [1]. brosz.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Egzemplarz nieobcięty. Podpis własn. Wyd. I. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 27: "Na okładce winieta - trzy kwiaty stylizowane, sygn. SW".
140.–
Sprzedano za: 140.–
1058.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1903. Nakł. Księg. H. Altenberga. 8, s. 229, [2]. opr. pł. zdob. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie naddarcie dolnej części grzbietu, miejscami zaplamienia, brak jednej karty (s. 225-226) z nutami (zastąpiona wsp. kopią). Piecz. W. Filasiewicza. Egz. z licznymi notatkami, skreśleniami, podkreśleniami i wskazówkami inscenizacyjnymi. Wyd. III niezmienione, ostatnia edycja za życia autora. Zachowana przednia okł. brosz. z barwną kompozycją roślinną projektu Wyspiańskiego. Na końcu nuty finału III aktu (w kopii), obsada premiery krakowskiej, obsada premiery lwowskiej (jak w wydaniu poprzednim) i - dodatkowo - wykaz utworów Wyspiańskiego znajdujących się na składzie w księg. Gebethnera i Sp. Pierwodruk i wyd. II ukazały się w 1901.
240.–
Sprzedano za: 340.–
1059.
ZAMENHOF L[udwik] – Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto. Paris 1903. Hachette &et Cie. 16d, s. VI, 461. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta i zaplamiona, papier lekko pożółkły, stan dobry. Piecz. Zw. Esperantystów w Polsce. Pierwsze wydanie antologii tekstów literackich przetłumaczonych na esperanto przez jego twórcę.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1060.
ZEGADŁOWICZ Emil – Aktor wieczny. (Prolog na uroczyste otwarcie sezonu "Spazmami modnemi" Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 1 października 1929 roku). Poznań 1929. Zakł. Graf. Rolniczej Drukarni i Księgarni pod kier. J. Kuglina. 8, s. [30]. brosz. Bibljoteka Studwudziestu, Liber quartus.
Okł. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. W kolofonie błędna informacja, że książka ukazała się jako 2. numer serii (w rzeczywistości był to nr 4.). Ukazało się w nakładzie 120 numerowanych egz. (stąd nazwa serii), ten egz. nr 79. Ilustracje A. M. Swinarskiego. Autor w l. 1929-1931 był kierownikiem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę wyreżyserowała Stanisława Wysocka, ówczesna główna reżyserka teatru, wraz z Zegadłowiczem.
300.–
1061.
ZEGADŁOWICZ Emil – Głośniki płonące. Poznań 1929. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa [...] pod zarządem Jana Kuglina. 8, s. [30]. opr. oryg. kart. z zach. okł. brosz. Bibljot. Studwudziestu, Liber primus.
Niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Wydano 120 egz., ten nr 19. Tom wierszy. Na karcie przedtyt. fotografia autora będąca "oryginalną radjografją nadaną systemem Fultona z broadcastingu poznańskiego". Pierwsza publikacja serii Biblioteka Studwudziestu. Winietę okładkową wykonał A. M. Swinarski.
400.–
1062.
ZEGADŁOWICZ Emil – Godzinki. Gorzkie żale, Zwiastowanie, Miedza, Ziarna na opoce. Poznań [1925] Księg. św. Wojciecha. 16, s. [4], 94. brosz.
Stan dobry. Okł. proj. Z. Stanisławskiej. Na przedniej wyklejce wklejona karta nagrodowa Działu Rozrywek Umysłowych Tęczy. Na odwrocie karty przedtyt. odręczny podpis autora.
140.–
Sprzedano za: 480.–
1063.
ZEGADŁOWICZ Emil – Nad brzegami Zodjaku. Poznań 1931. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa [...] pod kier. J. Kuglina. 8, s. 101, [1], brosz. Biblioteka Studwudziestu, liber duodecimus.
Przednia okł. częściowo pożółkła, odcięty niewielki fragment pionowego marginesu karty tyt. Wydano 120 egz., ten nr 108. Tom wierszy wydany jako 12. pozycja Biblioteki Studwudziestu.
320.–
1064.
ZEGADŁOWICZ Emil – Odejście Ralfa Moora. Poznań 1919. Czcionkami "Zdroju". 16d, s. 88. brosz. Bibljot. "Zdroju", t. 4.
Okł. nadkruszone (ubytki narożników i fragmentów grzbietu), wewnątrz stan dobry. Pierwsze osobne wydanie obszernego poematu Zegadłowicza drukowanego uprzednio w dwóch kolejnych numerach "Zdroju". Na przedniej okł. winieta "Zdroju" projektu Jerzego Hulewicza.
120.–
1065.
ZEGADŁOWICZ Emil – Pokój dziecinny. Dramat. Gorzeń Górny 1936. Bibliot. Gorzeńska. 8, s. 70. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco zaplamione, niewielkie załamania kilku kart, drobne zaplamienia, stan dobry. Ekslibris. Wydano 60 egz. Druk na cienkim, bibułkowym papierze a la chinois (oryginalnie zadrukowane jednostronnie sąsiadujące ze sobą karty były połączone dłuższą krawędzią; tu zostały obcięte przez introligatora, także wzdłuż dłuższej krawędzi). Z autorskiego wstępu: "Dialogi niniejsze skreśliłem podczas pisania 'Zmór' [...]. Jest więc ta broszura [...] wykresem stopnia temperatury w jakiej pisałem [...]. Dialogi miały się ukazać równocześnie ze 'Zmorami'; nie dało się; wiadomo dlaczego [...]. Podkreślam raz jeszcze, że 'Pokój dziecinny' nie jest repliką na denuncjatorstwa i szubrawstwa, jakie wykwitły po ukazaniu się 'Zmór'". Nieczęste.
280.–
1066.
ZEGADŁOWICZ Emil – Powrót. Rycerz krzyżowy, Miasto. Poezye i poematy. Kraków 1911. Skł. w Księg. D. E. Friedleina. 8, s. 86. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Druga samodzielna publikacja książkowa Zegadłowicza.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1067.
[ZIELIŃSKI Jan Kazimierz] – Książę Józef Poniatowski. Szkic historyczny w 7 obrazach przez Jana Arwina [pseud.]. Kraków, XI 1883. 4, k. 149. opr. oryg. ppł.
Rękopis. Wyraźne otarcia okł., uszkodzenia narożników, pierwsza karta luzem, miejscami zaplamienia. Naklejka na grzbiecie. Utwór sceniczny, oparty wg Estreichera (E. XIX 4, 384) na szkicu S. Koźmiana. Estreicher podaje także datę roczną premiery: 1881; utwór składał się wówczas z 9 "obrazów". Dramat nie ukazał się drukiem. Na stronie tyt. dopisek: "Podług mego przerobienia grane po raz czwarty w Krakowie dnia ... 83". Poszczególne "obrazy" zatytułowano: Pod Blachą (1806), Obóz w Serocku (1809), Przed bramą Maryańską w Krakowie (1809), W Żelechowie, Zdobycie Smoleńska, W Krakowie - Pałac Zakruckich, Bitwa pod Lipskiem (1813). Podkreślenia, zakreślenia fragmentów tekstu, nieliczne dopiski. Rękopis sporządzony obcą (nieautorską) ręką. Na początku odsłony 6 (k. 127) dopisek autora: "Upraszam bardzo, aby li tylko w tym obrazie Książę nic nie wykreślał. Arwin". Prośba autora nie została spełniona. Można przypuszczać, że i wcześniejszych skreśleń w tekście dokonał adresat tej notatki.
J. K. Zieliński (1862-1919) - związany ze Lwowem (a także z Krakowem) aktor teatralny, dziennikarz, dramatopisarz i tłumacz literatury francuskiej (zwłaszcza sztuk teatralnych). Jak czytamy w Wikipedii: "należał do wybitnych artystów sceny krakowskiej, jako lekki kochanek".
600.–
Sprzedano za: 600.–
1068.
ŻMICHOWSKA Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej. Wyd. III niezmienione. Warszawa 1894. Nakł. G. Gebethnera i Spółki. 16d, s. [4], XV, [1], 494. opr. oryg. pł. bogato zdob.
Okł. nieco otarte, przednia wyklejka lekko zaplamiona, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Oprawa wydawnicza w kolorze czerwonym, wykonana przez Karola Wójcika z Krakowa (niesygnowana).
220.–

Literatura produkcyjna: powieść, reportaż, dramat

1069.
BADURA Herbert – Historia mojego wytopu. Warszawa 1950. Wyd. Związkowe CRZZ. 8, s. 23, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (skreślone piecz.). Opowieść z życia hutników.
48.–
1070.
BARANOWICZ Jan – Spółdzielnia nad jeziorem. Opowieść wierszem. Warszawa 1952. PIW. 16d, s. 43, [4]. brosz.
Niewielkie przebarwienia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustrował K. Sosnowski. Socjalistyczna opowieść o rodzeniu się nowych stosunków społecznych na wsi i wprowadzaniu nowych form gospodarowania. Zaw. m.in.: Na nowym, Wytapiacz Kopeć, Dożynki, Wspólnota, Przy robocie, Piosenka o księgowym.
40.–
Sprzedano za: 40.–
1071.
GAŁAJ Julian – W rodzinie Lebiodów. Powieść. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 181, [2]. brosz.
Podklejone przedarcie tylnej okł., stan dobry. Przekreślona piecz. Wyd. I ukazało się w 1950. "Nowe" wkracza na wieś. Autor "pokazuje [...] historię walki Stacha Lebiody o spółdzielnię rolniczą, elektryfikację wsi i budowę Domu Ludowego" (SRS 300). Powieść, ze względu na walory propagandowe, była mocno promowana przez władze; w l. 1950-1953 miała 4 wydania, czytana była w radiu, ukazywała się w odcinkach na łamach "Chłopskiej Drogi", doczekała się adaptacji scenicznej. Okładka Zbigniewa Rychlickiego.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1072.
GOGOLIN Florian – Wyścig z czasem. Warszawa 1950. Wyd. Związkowe CRZZ. 8, s. 18, [1]. brosz.
Tylna okł. nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Opowieść F. Gogolina – mistrza szybkich wytopów – o pracy w hucie.
48.–
Sprzedano za: 60.–
1073.
GUTKOWSKI T., KOSIŃSKI R. – Brygada ze stali. Warszawa 1952. Wyd. MON na zlecenie RSW "Prasa". 8, s. 186, [5]. brosz.
Zaplamienia okł.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1074.
HAMERA Bogdan – Na przykład Plewa. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 237, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Powieść doczekała się adaptacji filmowej w 1952 ("Pierwsze dni", reż. J. Rybkowski).
60.–
Sprzedano za: 80.–
1075.
JANKIN H[ilary] – Ze wspomnień stachanowca. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 69, [1]. brosz. Bibliot. Przodowników Pracy, nr 53.
Stan dobry. Podpis własn. na przedniej okł. Przekład z rosyjskiego.
40.–
1076.
KADEN Jerzy – Narodziny "Wesołej II". Z kamerą filmową w kopalni. Warszawa 1953. Filmowa Agencja Wydawnicza. 8, s. 54, [1]. brosz.
Niewielkie naddarcia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). Ilustrowana zdjęciami opowieść o kopalni węgla kamiennego "Wesoła II" w Katowicach-Murckach.
48.–
1077.
KLIMAS-BŁAHUTOWA Maria – Na hałdach rosną ludzie. Powieść z życia Zagłębia Dąbrowskiego. Katowice 1947. Sp. Księg. "Ognisko". 8, s. 232. brosz.
Blok lekko wygięty.
60.–
1078.
KONWICKI Tadeusz – Przy budowie. [Warszawa] 1950. Czytelnik. 8, s. 84, [1]. brosz. W Kuźni Planu Sześcioletniego, [t.] 1.
Niewielki ślad wilgoci w grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora (podpisana "autor-nicpoń").
120.–
Sprzedano za: 120.–
1079.
KONWICKI Tadeusz – Władza. Warszawa 1954. Czytelnik. 8, s. 391. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieznacznie otarta, stan dobry. Podpis własn. Obwoluta, okładka i inicjały projektu Jana Lenicy. Po tekście nadruk: "Koniec części pierwszej" (więcej nie wyszło). Powieść w nurcie socrealistycznym uznawana przez krytykę za kontynuację "Popiołu i diamentu" Jerzego Andrzejewskiego. "Najjaśniejszą literacko i dramaturgicznie stroną książki Konwickiego są karty poświęcone nie władzy - lecz antagonistom władzy, nie rewolucji - lecz kontrrewolucji, nie ludziom Polskiej Partii Robotniczej, lecz bandzie Derkacza" (J. Strzelecki w "Nowej Kulturze", cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 197).
80.–
1080.
KOWALEWSKI Mirosław – Kampania znaczy walka. Warszawa 1950. Czytelnik. 16d, s. 394, [6]. brosz.
OKł. lekko otarte, blok nieco wygięty.
48.–
1081.
KOWALEWSKI Stanisław – Prosta droga. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 16d, s. 192, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Okładka Piotra Baro. Powieść produkcyjna.
48.–
1082.
KRAJEWSKI J. [Michał?] – 3400 cegieł w ciągu 8 godzin. Warszawa 1948. Książka. 8, s. 22, [1]. brosz.
Ślad zawilgocenia. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). Opowieść Michała Krajewskiego, murarza wznoszącego Mariensztat, pierwowzoru postaci Mateusza Birkuta - człowieka z marmuru. W książce opisuje swoje przedwojenne i wojenne losy oraz prezentuje wynalezioną przez siebie metodę pracy trójek murarskich.
64.–
1083.
KRZYSZTOFIK Józef – Droga do sukcesów. Warszawa 1950. Wyd. Związkowe CRZZ. 8, s. 22, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (skasowana piecz.). „W ósmym roku życia zetknąłem się z pierwszym […] wiejskim wyzyskiwaczem. 15-morgowy chłop Szpaczka, jak mógł i gdzie mógł, wykorzystywał najemnych robotników”. Tak było przed wojną. A dziś: „Będę jeszcze lepiej pracował, by marsz Polski do socjalizmu przyspieszyć, by podnieść jej potęgę gospodarczą, a tym samym umocnić obóz pokoju i postępu”.
48.–
1084.
LACHOWICZ Antoni – Gospodarz - to ja!... Obrazek sceniczny w 1 akcie z życia wsi współczesnej. Wyd. II zmienione. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 48. brosz. Bibliot. Świetlicowa CRZZ, nr 14.
Stan dobry. Skasowane piecz. Na uwagę zasługuje rola Macieja, który, jak wyłożono to w "Uwagach inscenizacyjnych", "przeżywa równolegle dwa procesy psychiczne: proces wyzwalania się spod małżeńskiej tyranii żony i proces uświadomienia społeczno-politycznego".
40.–
1085.
LIEBFELD Alfred. Opowiadania młodych hutników. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 16d podł., s. 63, [4]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Ilustracje Stefan Styczyński. Socrealizm dla młodzieży.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1086.
MICHALSKA Marta – Hela będzie traktorzystką. Warszawa 1953. Nasza Księg. 8, s. 103, [1]. brosz.
Zaplamienia tylnej okł. Ilustracje M. Kościelniaka.
70.–
Sprzedano za: 90.–
1087.
NEWERLY Igor – Pamiątka z Celulozy. Warszawa 1952. Czytelnik. 8, s. 518, [1]. opr. oryg. pł.
Okł. nieco zakurzona. Podpis własn. Okolicznościowy ekslibris z okazji 22 VII 1954.
50.–
1088.
PIÓRKOWSKI Jerzy – Życiorys wykuty kilofem. [Warszawa 1947]. Prasa Wojskowa. 8, s. 61, [1]. brosz.
Stan dobry. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). Okładka i ilustracje W. Zakrzewskiego. Zdjęcia Julii Pirotte (z domu Diament (1907-2000) - znanej fotograf-reporter). Życiorys Wincentego Pstrowskiego.
48.–
Sprzedano za: 60.–
1089.
PYTLAKOWSKI Jerzy – Fundamenty. Powieść. Wyd. II przejrzane i poprawione. Warszawa 1950. Wyd. "Prasa Wojskowa". 8, s. 383, [1]. brosz.
Monter 258. Niewielki ubytek grzbietu, okł. nieco otarte, nieznaczne ubytki narożników okł. Okładka Mieczysława Bermana. Powieść o czynach załogi Pafawagu. Wyd. pierwsze zawierało wiele błędów, jednak, jak pisze autor "na wiele spośród nich otworzyły mi oczy publikowane w jęz. rosyjskim w prasie radzieckiej, a także po polsku w miesięczniku Literatura Radziecka, omówienia radzieckich krytyków oraz opinie niektórych polskich krytyków. Przygotowując tekst drugiego wydania starałem się usunąć wady książki, na które zwrócili uwagę po przyjacielsku bardziej doświadczeni koledzy radzieccy i polscy".
48.–
1090.
RYDZEWSKA Nina – Ludzie z węgla. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 221, [2]. brosz.
Okł. lekko zakurzona. Zapiski Zygmunta Grenia (krytyka literackiego i teatralnego, publicysty). Okł. Antoniego Pucka. Powieść z życia górników.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1091.
STERN Anatol – Górnicy. Sztuka w 7 obrazach. Skrót sceniczny. Warszawa 1951. Wydawnictwo Związkowe CRZZ. 8, s. 64. brosz.
Stan dobry. Przekreślona piecz. Na stronie tyt. imię autora wydrukowano błędnie jako "Anatok". W "Uwagach inscenizacyjnych" czytamy: "Sztuka Anatola Sterna, jak sam tytuł wskazuje, jest sztuką o przodujących ludziach naszej klasy robotniczej, o górnikach. Pokazuje ona [...] pewien konkretny etap walki o ich świadomość polityczną i społeczną, a mianowicie początki współzawodnictwa na kopalni 'Ludowa'". Wydawca zaleca lekturę uzupełniającą ("celem głębszego wniknięcia w problematykę sztuki"): "Ludzie kopalni im. J. Stalina", "Kilofy wykuwają pokój", "Racjonalizacja i wynalazczość w górnictwie".
40.–
1092.
SZEWCZYK Wilhelm – Kleszcze. Powieść. Warszawa 1951. PIW. 8, s. 236, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. "Pierwsze ogniwo cyklu powieściowego o życiu i walce klasy robotniczej Śląska". Następnym było "Czarne słońce".
50.–
1093.
SZEWCZYK Wilhelm – Czarne słońce. Powieść. Warszawa 1953. PIW. 8, s. 431, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzona. Druga, po "Kleszczach", część powieściowego cyklu "o walce i pracy klasy robotniczej Śląska".
60.–
1094.
WARNEŃSKA Monika – Na "Florianie" hartuje się stal ... Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 61, [2]. brosz. Młodzież w Planie Sześcioletnim.
Stan dobry. Piecz. Zapiski na tylnej okł. "Obecność sekretarza partii, który przed chwilą wszedł do gabinetu, dodała Hubertowi otuchy". Okładka Zbigniewa Rychlickiego.
60.–
1095.
WILCZEK Jan – Nr 16 produkuje. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 217, [3]. brosz. Bibliot. "Głosu Robotniczego", nr 6.
Lekkie otarcia grzbietu, stan dobry. Wyd. III. Klasyka powieści produkcyjnej.
48.–
Sprzedano za: 130.–
1096.
WILCZEK Jan – "Słowianka". Warszawa 1950. Książka i Wiedza, Wyd. "Prasa Wojskowa". 16d, s. 110, [1]. brosz. Bibliot. Żołnierza, s. 1: Popularne Wypisy Literackie, [t.] 18.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Na okł. i na stronie przedtyt. inny tytuł: "Nr 16 produkuje. (Fragmenty)". Okładka i ilustracje I. Dybczyńskiego. Ze wstępu: "W Warszawie mieszka pół miliona ludzi. Wykonaliśmy plan 3-letni, mamy trasę W-Z i coraz szerzej, pewniej i piękniej rysuje się nasza droga - droga socjalistycznego budownictwa, droga pracy. Zamierzeniem moim było napisać książkę o pierwszych, trudnych krokach na tej drodze".
48.–
1097.
WIRSKI Juliusz – Inżynier Saba. Sztuka w 3 aktach. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 165, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry.
48.–
1098.
WITKOŚ Stanisław – Piętnaście minut zamiast czterech dni. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 21, [2]. brosz. Bibliot. Przodowników Pracy, nr 44.
Stan bardzo dobry. Racjonalizacja w zakładzie pracy. Zaw. m.in.: Pamiętna uroczystość, Wizyta u sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej, Nowa niespodzianka, Komu zawdzięczam moje osiągnięcia?
40.–
Sprzedano za: 40.–
1099.
WITKOWSKA Irena – Młodzież buduje. (Pierwszy dzień nowych norm). Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 31, [1]. brosz. Bibliot. Przodowników Pracy, nr 50.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Opowieść o sukcesach brygad młodzieżowych pracujących przy odbudowie Warszawy. Ilustracje w tekście.
40.–
Sprzedano za: 50.–
1100.
WOROSZYLSKI Wiktor – Szkoła dwustu milionów. Notatki z podróży do ZSRR. Warszawa 1950. Wyd. "Prasa Wojskowa". 8, s. 115, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Okł. i ilustracje W. Kalickiego. Fragment rozmowy podsłuchanej na ulicach Moskwy: "I on ją porzucił i poszedł do tamtej. Sprawę postawiono na komitecie partyjnym".
64.–
Sprzedano za: 64.–
1101.
ZALEWSKI Witold – Traktory zdobędą wiosnę. Warszawa 1950. Czytelnik. 16d, s. 216, [8]. brosz.
Stan dobry. "Wspólnym tematem wszystkich opowiadań jest przebudowa życia wsi w Polsce Ludowej" (z noty redakcyjnej). Klasyka.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1102.
ŻESŁAWSKI Władysław – Mirków ruszył. Warszawa 1950. Czytelnik. 16d, s. 250, [2]. brosz.
Otarcia okł. Zapiski ołówkiem.
64.–
1103.
ŻUKROWSKI Wojciech – W kamieniołomie i inne opowiadania. Warszawa 1954. PIW. 8, s. 184, [2]. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia dolnego marginesu, stan dobry. Odręczna dedykacja autora.
80.–
* * *