Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

1104.
BAŃKOWSKI Piotr – Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza. Warszawa 1958. PWN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 8, s. 315, [4], tabl. 3. brosz.
Tylka okł. nieco zakurzona, poz tym stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 240.–
1105.
BARTOSZEWICZ Kazimierz – Dzieje Galicyi. Jej stan przed wojną i "wyodrębnienie". Warszawa 1917. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], III, [1], 215, [1]. opr. bibliot. ppł. z okł. brosz. naklejonymi na lico i tył opr.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Zaw. rozdziały: Czasy absolutyzmu, Czasy konstytucyjne, Wyodrębnienie.
K. Bartoszewicz (1852-1930) - publicysta, historyk, satyryk i wydawca. W latach 1879-1893 prowadził w Krakowie księgarnię. Wydawał dzieła klasyków literatury polskiej. Był współpracownikiem największych czasopism w Królestwie i Galicji, gdzie publikował swoje felietony historyczne i ekonomiczne oraz utwory satyryczne ośmieszające konserwatywne stronnictwo stańczyków i socjalistów. Galicja to nazwa i pojęcie o charakterze kulturowym i historyczno-administracyjnym, stosowane na określenie południowo-wschodnich ziem I Rzeczypospolitej wchodzących w skład zaboru austriackiego począwszy od roku 1772. Granice Galicji ulegały zmianom w trakcie zaborów i nie pokrywały się z granicami dawnych krain historycznych ani regionów geograficznych. W jej skład wchodziły także ziemie południowej Małopolski po Wisłę, ziemie Grodów Czerwieńskich oraz zachodnia część Podola. Bartoszewicz napisał dzieje Galicji w trakcie I wojny światowej w Warszawie chcąc bronić tej prowincji przed krytykami w Królestwie. Praca zawiera dużo danych statystycznych. Na końcu znajduje się dodatek na temat tzw. "wyodrębnienia" Galicji czyli manifestu cesarza Franciszka Józefa zapowiadającego utworzenie odrębnego królestwa Galicji. W dodatku zawarte też są analizy stosunków narodowościowych w Cesarstwie Austro-Węgierskim pod koniec I wojny światowej.
160.–
Sprzedano za: 160.–
BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowskiej. Zapis Konstantego Świdzińskiego. Kraków. Nakł. margrabiego Myszkowskiego. 4. brosz.
1106.
Rok 1859. (Z ryciną i tablicą litografowaną). s. [6]III, [1], 86, 7, [3], X, 146, [3], tabl. 2.
Okł. nieco zakurzone, otarcia marginesu ostatniej karty. Na tablicach podobizna Konstantego Świdzińskiego i numizmaty. Zaw. m.in.: O zapisie Świdzińskiego oznajmienie, O połączeniu zbiorów Świdzińskiego z Margrabskiemi i sposobie ich urządzenia, O oczynszowaniu w dobrach Ordynacyi Myszkowskiej i o zadaniach Krzyżtopora, O kolejach bibliotek publicznych i prywatnych, Kronika zbiorów, O wykopanych numizmatach w Steblowie, O monetach Hanów Kapczaku, Jurium contitutionemque Sigismundinarum proposita a Mathia Śliwnicia descriptio.
320.–
Sprzedano za: 320.–
1107.
Rok 1860. (Z ryciną na stali). s. [6], X, 16, [4], XI, 600, [2], portret 1.
Okł. nieco otarte, ubytki grzbietu, załamania narożników ostatnich kart, miejscami zażółcenia papieru. Egz. nierozcięty. Zaw. niemal w całości "Listy Jana III Sobieskiego do żony Maryi Kazimiry wraz z listami tej królewskiej rodziny i innych znakomitych osób" w oprac. J. S. Bandtkiego i A. Helcla. Na tablicy portret Marii Kazimiery. Szczegółowy wykaz zawartości w E.XIX 2, 265.
420.–
1108.
BIERNACKI Wacław Kostek (Brunon Kostecki) – Ułan dyżurny. Fragmenty z życia i walk I Brygady pisane w 1915-1916 r. Rysunek na okładce ppor. Nałęcz-Korzeniowskiego z roku 1915. Warszawa 1939. Gł. Księg. Wojsk. 8, s. 147, [2]. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, okł. nieco otarte. Na grzbiecie naklejka inwentarzowa, liczne skasowane piecz. bibliot. Nieczęste.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1109.
BRANICKI Xawery Korczak – Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J. Paryż 1879. Druk. Polska. 8, s. [4], 278. brosz.
Grzbiet podklejony, stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw.: Pierwotna Słowiańszczyzna, Ruś Waregska i Tatarska, Polska Piastów, Kazimierz król chłopków, Reformacya w Polsce, Paweł I., Aleksander I., Opowiadania hr. Witta, Carewicz Konstanty, Nihilizm.
150.–
Sprzedano za: 220.–
1110.
BREGMAN Aleksander – Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Londyn 1958. Orbis, Księgarnia Polska. 8, s. 160, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. pożółkła, poza tym stan dobry. "Na podstawie tajnych dokumentów niemieckich, które w ostatnich tygodniach wojny wpadły w ręce sojuszników, oraz rozległej literatury pamiętnikarskiej, autor przedstawia szczegółowo jak doszło do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939, jak następnie oba państwa współdziałały ze sobą i jak doszło do zerwania tego związku" (ze skrzydełka obwoluty). Książka wyjątkowo źle widziana przez władze PRL-u.
120.–
Sprzedano za: 255.–
1111.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Ostatni Walezyusze. Czasy Odrodzenia we Francyi. Warszawa [1920]. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 442, [1], tabl. 28. opr. nieco późn. pperg. złoc., obcięcie barwione.
Opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Oprawa Roberta Jahody (piecz. na tylnej wyklejce) w tonacji brązowej ze złoconą tytulaturą na grzbiecie. Ostatnia książka K. Chłędowskiego (1843-1920) - niezwykle popularnego przed II wojną pisarza, badacza kultury, popularyzatora kultury włoskiej. Opisuje burzliwy okres z historii Francji, rzeź hugonotów, historię Henryka III Walezego.
480.–
Sprzedano za: 480.–
1112.
CHODYNICKI Ignacy – Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów zakonu karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie, a później pod panowaniem Austryi, Rossyi, i Pruss, zostających. Ułożył ks. ... na wsparcie mieszkańców Galicyi uszkodzonych w roku 1845 powodzią Sanu i Wisły. Lwów 1846. K. Jabłoński. 16d, s. 109, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, niewielki ślad zawilgocenia. Egz. nierozcięty. Na końcu "Spis abecadłowy klasztorów zakonu Karmelitańskiego, fundowanych w Polsce, na Rusi i Litwie" w formie tabeli.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1113.
CHOMICKI Antoni. Herby miast i ziem polskich. Warszawa 1939. Wyd. czasop. "Archiwum Herald." 8, s. VI, 96, [1]. brosz.
Załamanie narożnika tylnej okł., otarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz. herald. Zaw. opisy herbów miejskich, uwzględniające "przedewszystkiem cechy zasadnicze herbów: rysunek, umieszczenie na tarczy i barwa. Przy każdym opisie podane są źródła: nazwiska autorów i dzieła, z których czerpano materjaly" (ze wstępu). Zapowiadane tablice nigdy nie zostały wydane.
140.–
1114.
CZAJKOWSKI Michał – Pamiętniki Sadyka Paszy ... Tłum. na polskie A. P. Lwów 1898. Księg. Gubrynowicza & Schmidta. 8, s. [8], 286. opr. późn. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Maliszewski 993. Stan dobry. Podpis własn.
180.–
Sprzedano za: 480.–
1115.
[CZAKI Franciszek] – Worek Judaszów czyli rzecz o klerykalizmie. Napisał Franciszek Młot [pseud.]. Przerobił i uzupełnił Zygmunt Klemensiewicz. Wyd. III [właśc. IV]. Kraków 1919. Nakł. tygodnika "Prawo Ludu". Wyd. Z. Klemensiewicz. 8, s. 100. brosz.
Dolindowska II 46. Okł. nieco otarte. Barwna okł. proj. Jana Bukowskiego (reprodukowana w: J. Kozłowski "Proletariacka Młoda Polska", War. 1986, ilustr. 170). Zaw. m.in.: Początki wierzeń religijnych, Początki chrześcijaństwa, Kościół dziełem księży, Święci i relikwie, Zoografia Jezuity, Rzym i Polska, Klerykalizm wobec kwestyi społecznej, Socyalizm a religia, Ile Polska wydaje na niebieską szczęśliwość?
70.–
Sprzedano za: 70.–
1116.
CZAPIŃSKI Kazimierz – Czarna ofenzywa. Warszawa-Lwów 1922. Księgarnia Robotnicza. 8, s. 48. brosz.
Stan dobry. Kompozycja okładkowa sygn. monogramem K. Z. Zaw.: Drogi i cele wojującego klerykalizmu, Uchwały Zjazdu Katolickiego w Warszawie, Zamach klerykalny na niezależność państwa polskiego, kultury polskiej i ruchu robotniczego.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1117.
DĄBROWSKI Henryk – Jenerała ... pamiętnik wojskowy legionów polskich we Włoszech poparty notami wyjaśniającymi, przeł. z francuzkiego rękopismu nieogłoszonego drukiem na język polski Ludwik Miłkowski. Poznań 1864. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. 231, tabl. rozkł. 2. opr. ppł. z epoki. Pamiętniki z Ośmnastego Wieku, [t. 3].
Maliszewski 599. Miejscami zaplamienia kart i zażółcenia papieru. Piecz. (księg. F. Foltyna w Wadowicach), zapiski inwentarzowe.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1118.
[DĄBROWSKI Józef]. Grabiec J. [pseud.] – Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem. Moje wspomnienia. Z licznemi ilustracjami. Poznań 1925. Wielkop. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 8, s. [8], 212, [4]. opr. ppł. z epoki.
Maliszewski 3536. Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Piecz. własn. Zaw. rozdziały: Młodzież uniwersytecka, "Bratniak" i "Spójnia", "Czerwoni" z przed ćwierćwiecza, Przy "robocie", Kuźnica nowej Polski, Ludzie i poczynania. Na końcu spis nazwisk.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1119.
DĄBSKI Jan – Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy. Z 15 ilustracjami i mapą. Warszawa 1931. Druk. W. Kulerskiego, Grudziądz. 8, s. [4], 224, [1], tabl. 15, mapa 1. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Skrzypek 2722. Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Piecz. Historia i kulisy podpisania pokoju ryskiego (kończącego wojnę polsko-bolszewicką 1919-1920) we wspomnieniach działacza ludowego i członka delegacji polskiej. "Książka ta ze względu na bogactwo materiału i autentyczność informacji jest najważniejszym źródłem hist. do tego zagadnienia" (PSB).
160.–
Sprzedano za: 300.–
1120.
DESMOLINS Edmond – Szlaki dziejowe a typy społeczne. [Cz.] 1: Szlaki starożytne. Przyczynek do geografii Społecznej. Spolszczył L[udwik] Krzywicki. Warszawa 1902. Gebethner i Wolff. 16d, s. XVI, 395, [1], II. opr. późn. psk., obcięcie barwione.
Drobne zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. H. Bednarskiego ze Lwowa. Następne części nie ukazały się. Oprawa (niesygnowana) Roberta Jahody. Zaw. m.in.: Droga prowadząca przez stepy, Najazdy pasterzy, Szlak tundr i sawanow, Droga wielkich mocarstw pustyni, Droga dolin, Starożytny szlak portów morskich, Droga płaskowzgórzy, Połączenia dróg.
150.–
Sprzedano za: 150.–
1121.
DLA CIEBIE Polsko. W 5-tą rocznicę wymarszu II Brygady. W święto zjednoczenia Armji Polskiej 19.X.1919. Kraków 1919. Wyd. staraniem sekcji oświaty i prasy armji gen. Hallera pod red. ppor. R. Bergela. 8, s. [2], 40, [1], tabl. 2. brosz.
Stan dobry. Na przedniej okł. kompozycja rys. J. Małety w litografii W. Krzepowskiego w Krakowie. Zaw. m.in.: "Rozkaz b. II Brygady", S. S. - "W pamiętny wieczór. (Ze wspomnień osobistych)", "Głos wiela mogił", Stachenny - "Generałowi Hallerowi", R[ajmund] Bergel - "Pod Kaniowem (Fragmeny poematu). Kaniów (11.V.-1918)", B. Szul - "Brygada Żelazna, Karpacka".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1122.
DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. V. Warszawa 1934 [właśc. 1943]. Wyd. Zachodnie [Okręg Stołeczny Stronnictwa Narodowego]. 8, s. 116. brosz.
Chojnacki I 168. Ubytki grzbietu i prawego górnego narożnika przedniej okł., ślady zawilgocenia na przedniej okł. i na grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. na tylnej okł. Konspiracyjne wydanie jednego z najważniejszych tekstów Romana Dmowskiego, zwanego "biblią polskiego nacjonalizmu".
120.–
1123.
DOERR Fryderyk – Proces Jezusa Chrystusa w oświetleniu prawno-historycznem. Za zezwoleniem autora przeł. Stefan Glaser. Ze słowem wstępnem Władysława Szczepańskiego. Wilno 1927. Księg. Kazimierza Rutskiego. 8, s. VI, [2], 98, [1]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Historja przed uwięzieniem, Rozprawa przed sądem żydowskim, Wyrok sądu żydowskiego, Postępowanie delibacyjne, Rozprawa przed prokuratorem rzymskim, Nakaz stracenia i uzasadnienie, Stracenie.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1124.
[DUNIKOWSKI Juliusz] – O rodzie Swierczków na Rusi w wieku XV i początkach rodziny Dunikowskich. Maszynopis. [nie przed 1930]. 4, k. 34. opr. psk. z epoki.
Maszynopis niepublikowanego artykułu genealogicznego Juliusza Dunikowskiego. Tytuł okł.: "Świerczkowie i Dunikowscy". Dołączono rękopis artykułu z II 1936 "Z przeszłości rodziny 'z Urska Dunikowskich'" tego samego autorstwa (form. 34,5x21,5 cm, s. 14). Stan bardzo dobry.
420.–
Sprzedano za: 500.–
1125.
[DUNIN-BORKOWSKI Sławomir] – Polska karząca. Opracowanie P[olskich] S[prawozdawców] W[ojennych]. Warszawa 1943. KOPR [= Komisja Propagandy BIP]. 16d, s. 50, [2]. brosz.
Chojnacki I 195. Uzupełniony niewielki ubytek lewego dolnego narożnika i grzbietu, okł. otarte, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Piecz. własn. Okładka barwna Stanisława Kunstettera. Druk konspiracyjny. Przedruk reportaży z "Biuletynu Informacyjnego". Zaw.: Żołnierze leśni (sylwetki), Birem, lasem..., Sabotaż, Szlakiem szyn, Odbicie więźniów, Za Pawiak, Wyroki na SD, Dzień zapłaty, Dwa światy. Nieczęste.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1126.
DYBOSKI Roman – Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia. Warszawa 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 253, [2]. brosz.
Maliszewski 4014. Stan bardzo dobry. Podpis własn. Wspomnienia z pobytu autora w siedmioletniej niewoli rosyjskiej, dokąd trafił jako żołnierz austriacki walczący na froncie rosyjskim. Zaw. m.in.: Jedność Rosji, Polacy w Rosji, Dola i niedola jeńca wojennego, Czerwoni, biali i żółci na Syberji, Pańszczyzna socjalistyczna, Piekło repatrjacyjne.
120.–
Sprzedano za: 260.–
1127.
DYNOWSKA M[aria] – Polska w zwyczaju i obyczaju. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. Warszawa 1928. Gebethner i Wolff. 8, s. 437. opr. oryg. ppł.
Blok lekko poluźniony, drobne zaplamienia. Obca dedykacja na przedniej wyklejce. Antologia tekstów dotyczących polskich obrzędów i zwyczajów w układzie chronologicznym, według pór roku. Całostronicowe ilustracje w ramach paginacji.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1128.
DZIEJE Legjonów Polskich i marszałka J. Piłsudskiego. Album pamiątkowy. Lwów [po 1918]. Wyd. Albumu Pamiątkowego Legjonów Pol. 4 podł., s. [4], tabl. 59. opr. oryg. pł. złoc.
Stan dobry. Piecz., zapiski własn. Na każdej tablicy przyklejona reprodukcja jednej fotografii z życia legionowego. Zaw. m.in. portrety dowódców, Oficerowie kawaleryi, Artylerzyści, Saperzy, Tabory, Jeńcy, W okopach, Beliniacy, Karabiny maszynowe, Kuchnia polowa, Pogrzeb legionisty, Brygadyer Piłsudski w Grudzynach, Pochód, Patrol ułanów, W Karpatach, Przy palącym się moście za Lublinem, Postój pod Jastkowem, Przejście przez Bug koło Włodawy, W lasach pińskich, W okopach bessarabskich, W ziemiankach na Wołyniu. Niektóre zdjęcia z nadrukowanym nazwiskiem fotografa (T. Langier, S. Janowski, W. Jeleniewski, Warcholik, Siczek, S. Dzikowski). Karty przedzielone bibułkami przekładkowymi.
600.–
Sprzedano za: 600.–
1129.
EGER Feliks – Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych. Warszawa 1904. Nakł. Synów S. Niemiry. 8, s. 457, [1], II. opr. wsp. kart.
Stan dobry. Piecz. własn. Nazwisko autora uwidocznione pod przedmową. Najprawdopodobniej na starą oprawę półpłócienną nałożono współczesny karton dodając szyldziki na grzbiecie. Dzieje wolnomularstwa spisane w oparciu o prace N. Deschampsa "Les societés secretes et la société ou philosophie de l'histoire contemporaine" i innych. Zaw. m.in. listę polityków, wysokich urzędników i in. będących członkami lóż franc., spis lóż i czasopism masońskich.
160.–
Sprzedano za: 180.–
1130.
FALLET [Céline] – Jean Sobieski ou le défenseur de la chrétienté. Rouen 1868. Mégard et C-ie. 16d, s. 235, tabl. 2. opr. psk. złoc. z epoki. Bibliothèque Morale de la Jeunesse.
Tablice nieco pożółkłe, stan bardzo dobry. Piecz. Na przedniej okł. złoc. superekslibris jezuitów z Poitiers.
420.–
Sprzedano za: 420.–
1131.
FOGG Mieczysław – Od palanta do belcanta. Wspomnienia spisał Zbigniew K. Rogowski. Warszawa 1971. Iskry. 16d, s. 194, [2], tabl. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Okł. i obw. proj. Mieczysław Kowalczyk. Wyd. I. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 24 I 1972. Autobiografia jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy wszech czasów Mieczysława Fogga (1901-1990), nazywanego polskim Mauricem Chevalierem i Bingiem Crosby.
80.–
Sprzedano za: 340.–
1132.
FRĄŚ Ludwik – Obrona Zbaraża w r. 1649. Kraków 1932. Druk. J. Gablankowskiego. 8, s. VIII, 71, [1], mapa 1. brosz.
Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. rozdziały: Przygotowanie obrony Zbaraża, Odparcie wstępnych ataków i walnych szturmów, Systematyczne oblężenie.
80.–
1133.
GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rys. ... Wyd. II powiększone. Warszawa 1912. Gebethner i Wolff. 4, s. [8], 350, tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Empireum 439. Grzbiet nieco odbarwiony, wyklejki i blok lekko nadpęknięte, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Obszerne opracowanie tematu; zaw. m.in. szczegółowe omówienie poszczególnych formacji i ich umundurowania, opis i dzieje orderów, listę oficerów, obszerną bibliografię. Na końcu "Wykaz nazwisk oficerów i urzędników wojska Księstwa Warszawskiego".
600.–
Sprzedano za: 800.–
1134.
GLOGER Zygmunt – Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. Warszawa 1900-1903. Druk. P. Laskauera. 4, s. [4], 316; [2], II, 332; [2], II, 350; [2], II, 523, [5]. brosz.
Egzemplarz w zeszytach. Uszkodzone (załamane, z ubytkami) okładki broszurowe części zeszytów, drobne zaplamienia kart, załamania ostatniej karty t. 4. Egz. zawiera łącznie 30 zeszytów (6+6+7+11). Ukoronowanie bogatego dorobku naukowego wybitnego polskiego historyka, etnografa i krajoznawcy. Do dziś stanowi rzetelnie opracowany przewodnik po kulturze staropolskiej. Liczne ilustracje w tekście (oraz na okładkach zeszytowych). Rzadkie w takiej postaci.
480.–
Sprzedano za: 600.–
1135.
GOLLERT Friedrich – Warschau unter deutscher Herrschaft. Deutsche Aufbauarbeit im Distrikt Warschau. Im Auftrage des Gouverneurs des Distrikts Warschau Ludwig Fischer, unter Benutzung amtlicher Unterlagen bearb. von ... Krakau 1942. Burgverlag. 8, s. 310. opr. oryg. kart.
Okł. nieco zaplamione, grzbiet lekko naderwany, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście przedstawiające życie w okupowanej Warszawie i okolicy.
240.–
Sprzedano za: 600.–
1136.
GOŁĘBIOWSKI Łukasz – O dzieiopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach. Warszawa 1826. Druk. Szkolna. 8, s. [2], 257 [jest mylnie 201], [5]. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., niewielkie ślady kornika w oprawie i na wyklejkach, podklejony niewielki ubytek karty tyt. Na końcu indeks nazwisk. "Pierwszy w naszym piśmiennictwie całościowy przegląd historiografii polskiej" (PSB).
360.–
Sprzedano za: 750.–
1137.
GROCHOLSKI Zdzisław – Kresowe ziemie ruskie najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Warszawa [1932?]. Nakł. Koła Polaków Ziem Ruskich. 8, s. 31. brosz.
Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn.
50.–
Sprzedano za: 110.–
1138.
HARBUT Juljusz Stanisław – Mały Rzym. T. 1-4. Warszawa 1936-1938. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s. VIII, 281; 98; VIII, [5], 14-224; VIII, [3], 12-144. brosz. (w 3 wol.).
Okł. nieco otarte, podklejone krawędzie grzbietow dwóch tomów. Praca poświęcona tragicznym losom krakowskiej karmelitanki Barbary Ubryk przetrzymywanej w nieludzkich warunkach w klasztorze na Wesołej. Autor korzystał z niepublikowanych i trudno dostępnych materiałów źródłowych. Książka zakazana przez Kościół przed wojną, po wojnie wykorzystywana przez komunistów do walki z Kościołem.
220.–
1139.
[HOŁÓWKO Tadeusz] – Duch wojska narodowego. Warszawa 1919 [właśc. VII 1942]. TWZW. 16d, s. 56. brosz.
Chojnacki I 316. Okł. lekko otarte, niewielkie naddarcie grzbietu. Druk konspiracyjny. Ukazało się pod red. S. Roweckiego, T. Pełczyńskiego i J. Rzepeckiego. Okładkę projektował Czesław Piotrowski. "Fragmenty z książki T. Hołówki 'Oficer polski' (Warszawa 1921), opatrzone przez wydawcę nowymi rozdziałami: Dziejowa chwila, Druga wojna światowa, Wskazania" (Chojnacki).
150.–
1140.
HUPKA Jan – Z czasów Wielkiej Wojny. Pamiętnik nie kombatanta. Niwiska 1936. Nakł. autora. 8, s. 464. opr. wsp. ppł.
Skrzypek 570. Podklejony niewielki ubytek pierwszej tablicy, stan dobry. Z przedmowy: "Od chwili wybuchu wojny światowej zacząłem pisać pamiętnik i doprowadziłem go aż do wiosny r. 1920. [...] jako rolnik stykałem się bezpośrednio z gospodarczemi objawami wojny, a jako poseł, publicysta i członek NKN ze stroną polityczną". "Wspomnienia wybitnego polityka obozu konserwatystów krakowskich z lat 1914-1920 z Galicji i Królestwa" (Skrzypek).
220.–
Sprzedano za: 220.–
1141.
ILUSTROWANE słownictwo materjału uzbrojenia. Część II. Karabiny maszynowe, podstawy i ich części składowe. Warszawa 1931. Departament Uzbrojenie Min. Spraw Wojskowych; Zakł. Graf. Koziańskich. 16podł., s. [118], tabl. 47. brosz.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. dublet bibliot. Do kompletu wydawniczego brak cz. 1: Karabiny, karabinki i ich części składowe oraz cz. 3: Rewolwery, pistolety, szable, lance, bagnety, materjał pomocniczy do broni i ich części składowe.
180.–
Sprzedano za: 700.–
1142.
JANIK Michał – Dzieje Polaków na Syberji. Z 23 ilustracjami. Kraków 1928. Krakowska Spółka Wyd. 16d, s. VIII, 472, tabl. 15. brosz. Z Historji i Literatury.
Niewielkie ubytki okł., wewnątrz stan dobry. Na końcu spis nazwisk. W znacznej części dotyczy zsyłek po powstaniu styczniowym.
140.–
Sprzedano za: 140.–

Judaika

1143.
ALTBAUER M[osz] – Język polski w szkole żydowskiej. Warszawa 1934. Wyd. Zakł. Graf. "Legjon", 8, s. 8. brosz. Przedruk ze "Zrębu".
Dolne marginesy nieco załamane, stan ogólny dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora dla prof. Kazimierza Nitscha z 18 IV 1934.
40.–
Sprzedano za: 90.–
1144.
BORWICZ Michał M. – Organizowanie wściekłości. Słowo wstępne: Zofia Nałkowska. Warszawa 1947. Wyd. Ogólnopolskiej Ligi do Walki z Rasizmem. 8, s. 80, [3]. brosz.
Stan dobry. Dotyczy hitlerowskiego antysemityzmu.
48.–
Sprzedano za: 190.–
1145.
CZIRIKOW E[vgenij] – Żydzi. Sztuka w 4 aktach. Przełożył z rosyjskiego Zygmunt Kłośnik [właśc. Z. Januszowski]. Lwów 1905. Księg. Narodowa. 16d, s. 139. brosz.
Okł. otarte, miejscami zaplamienia wewnątrz, blok poluźniony, przyklejony do okł. paskami papieru. Kilka piecz., numery inwentarzowe, podpis własn.
100.–
1146.
DOKUMENTY chwili. Kraków 1938. Sp. Wyd. "Nowy Dziennik". 16d, s. 24. brosz.
Niewielkie otarcia skrajnych stron, poza tym stan dobry. "Od wydawnictwa: Niniejszy zbiór dokumentów i artykułów wybitnych osobistości o kwestii żydowskiej i o ghecie ławkowym ma na celu zapełnienie luki, jaka powstała w opinii polskiej. Większość dokumentów i prac zawartych w tym zbiorze nie dostała się z rozmaitych względów na łamy przeważnej części prasy polskiej. Niniejszy zbiór zapozna najszersze warstwy inteligencji polskiej z opinią czołowych przedstawicieli duchowieństwa katolickiego oraz wybitnych Polaków w tej kwestii, i znajdzie niechybnie należyty oddźwięk.". Zaw. głosy potępiające przejawy antysemityzmu, zwłaszcza na wyższych uczelniach.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1147.
DUBNOW Szymon – Historia Żydów. Przekład Zofii Erlichowej i Cecylii Słapakowej. Kraków 1939. S. Seiden. 8, s. 288, [4]. opr. oryg. pł.
Okł. zakurzone, poza tym stan dobry. Rzadki podręcznik dziejów narodu żydowskiego wydany w przeddzień wybuchu II wojny. Znaczna część nakładu uległa zniszczeniu. Wznowienie ukazało się w Wałbrzychu w 1948.
100.–
Sprzedano za: 800.–
1148.
GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. Łódź 1924. T-wo "Rozwój". 16d, s. [2], IV, 62, [2]. brosz. Bibljoteka Polityczno-Społeczna Żydoznawcza, nr 8.
Okł. nieco otarte, tylna okł. lekko naddarta i załamana, wewnątrz stan dobry. Tytuł okł.: "Migracja żydów w Polsce".
64.–
Sprzedano za: 180.–
1149.
MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. Moskwa 1944. Nakł. Związku Patrjotów Pol. w ZSRR. 16d, s. 70, [2]. brosz. Bibljoteczka Związku Patrjotów Pol. w ZSRR.
Rypson II 385; Bartnik —; Monter 201. Okł. nieco otarte i załamane, niewielki ubytek narożników obu okł. i kilku skrajnych kart. Okładka Mieczysława Bermana.
60.–
Sprzedano za: 200.–
1150.
The MASS Extermination of Jews in German Occupied Poland. Note addressed to the Governments of the United Nations on December 10th, 1942, and other documents. London [i in.] [1942]. Rebublic of Poland, Ministry of Foreign Affairs, Hutchinson & Co. 8, s. 15, [1]. brosz.
Polonica 9756. Niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. notę polskiego ministra spraw zagranicznych E. Raczyńskiego do Narodów Zjedn., fragmenty przemówienia S. Mikołajczyka na specjalnym posiedzeniu Rady Narodowej, tekst deklaracji sojuszniczej w sprawie eksterminacji ludności żydowskiej na terenach okupowanych przez wojska niemieckie. "Był to pierwszy oficjalny dokument informujący zachodnią opinię publiczną o Holokauście w okupowanej przez Niemców Polsce" (Wikipedia).
80.–
Sprzedano za: 2.200.–
1151.
NELKEN Halina – Pamiętnik z getta w Krakowie. Z przedmową Gideona Hausnera. Wstępem i przypisami opatrzył [...] Stanisław Wcisło. Toronto 1987. Pol. Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. 8, s. 384, tabl. 16. brosz. Bibliot. Polska w Kanadzie, nr 10.
Stan dobry. Z przedmowy: "Dziennik Haliny Nelken wzbogaca literaturę pamiętnikarską z okresu okupacji o cenny, rzadkiej jakości dokument, który pozwoli czytelnikowi tej literatury i historykowi tamtych czasów lepiej zrozumieć psychiczną sytuację człowieka zamkniętego w getcie, poprzez globalną autoanalizę duszy i przeżyć młodej dziewczyny".
80.–
Sprzedano za: 260.–
1152.
POLSKA Partja Socjalistyczna o żydowskim ruchu robotniczym. Wydawnictwo Ogólno-Żydowskiego Związku Robotniczego na Litwie, w Polsce i Rosyi. Londyn 1903. Rosyjska Soc-demokratyczna Partja Robotnicza. Druk. Bundu. 16, s. 16. brosz.
Stan dobry. Przedruk artykułu drukowanego w "Arbeiterstimme". Patrz też poz. 1158.
64.–
Sprzedano za: 100.–
1153.
[PRZYJEMSKI Feliks]. Bronisław Dobrowiest [pseud.] – Zagadnienie żydowskie. Kraków 1934. Skł. gł. Księg. Krak. 16d, s. 58. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Publikacja antysemicka.
60.–
Sprzedano za: 140.–
1154.
ROSYA sowiecka. [Chicago?] 1923. Wydawnictwo Sekcyi Robotniczej. 8, s. 32. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Tytuł wg okładki; na s. 1 nadruk "Bolszewizm antychrystyański". Zbiór artykułów przedrukowanych z prasy polonijnej (gł. Dziennik Chicagoski, Dziennik Związkowy, Dziennik Ludowy) o charakterze antysemickim i antybolszewickim. Zaw. m.in.: Odwieczne dążenie Żydów, Bolszewicy wystawili pomnik Judaszowi, Judaizm protegowany przez Sowietów.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1155.
SCHIPER Ignacy, TARTAKOWER A[ryeh], HAFFTKA Aleks[ander] – Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Pod red. ... T. [1]-2. Warszawa [1932]. Wyd. własne. 4, s. 574, [3], tabl. 19; 617, [15], tabl. 22. opr. oryg. ppł.
Lekkie otarcia okł., grzbiety nowe, załamania i naddarcia krawędzi jednej karty w t. 1, stan ogólny dobry. Jedno z najlepszych i najobszerniejszych opracowań tematu. Bardzo liczne ilustracje w tekście i na tablicach.
420.–
Sprzedano za: 1.300.–
1156.
THON-ROSTOWA N[elly] – Ozjasz Thon. Wspomnienia córki. Lwów 1937. Żyd. Tow. Wydawnicze "Cofim". 8, s. 54, tabl. 10. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., okł. lekko otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Biografia rabina i działacza syjonistycznego spisana pośmiertnie przez jego córkę.
100.–
1157.
TRZECIAK Stanisław – Program światowej polityki żydowskiej. (Konspiracja i dekonspiracja). Wyd. II rozszerzone. Warszawa 1936. Druk. Braci Albertynów. 8, s. [2], 184, [1]. brosz.
Otarcia i zabrudzenia okł. Publikacja antysemicka.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1158.
W KWESTJI organizowania demonstracji i Święta Majowego. (Tłomaczenie z żyd. [...]). Wydawnictwo Ogólno-Żydowskiego Związku Robotniczego na Litwie, w Polsce i Rosyi. Londyn, III 1903. Rosyjska Soc-demokratyczna Partja Robotnicza. Druk. Bundu. 16, s. 22. brosz.
Stan dobry. Przedruk artykułu drukowanego w "Arbeiterstimme". Patrz też poz. 1152.
64.–
Sprzedano za: 150.–
1159.
WIADOMOŚCI Ż[ydowskiego] T[owarzystwa] K[rajoznawczego]. Warszawa. Zarząd Główny Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Red. C. Czlenow. 4. brosz.
R. 4, nr 8: XII 1933. s. 15, [1].
Niewielkie naddarcia krawędzi przedniej okł., poza tym stan dobry. Zapiski na przedniej okł. Pojedynczy numer żydowskiego pisma krajoznawczego; na obu okładkach interesujące anonimowe kompozycje typograficzne - na przedniej z polskim tekstem, na tylnej w jidysz.
80.–
* * *
1160.
KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Mogiły. Lublin 1916. Wydz. Narodowy Lubelski. 8, s. 70, [2], tabl. 4. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, okł. nieznacznie zaplamione, stan dobry. Walki i życie Legionów. Zaw. m.in.: Trębacz ze Stanisławowa, Powieszenie podporucznika Stanisława Kaszubskiego, Trzej sierżanci, Franciszek Pększyc-Grudziński porucznik, Kazimierz Piątek (Herwin), D-r Tadeusz Żuliński porucznik. Mogiły.
80.–
1161.
KANTOR-MIRSKI Marjan – Od Rarańczy do Kaniowa. Wspomnienia legjonowe z r. 1918. Z ilustracjami i podobizną autora. Sosnowiec 1934. Nakł. Druk. "Praca". 8, s. 129. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Skrzypek 660. Okł. otarte, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Ilustracje w tekście. Nieczęste.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1162.
KAUTSKY Karol – Zasady socyalizmu. Przekład dzieła: "Das Erfurter Programm". Z przedmową i uzupełnieniami autora. Wyd. II. Kraków 1906. Towarzystwo Wydawnictw Ludowych, Druk. W. Teodorczuka. 8, s. 160, [2]. brosz.
Niewielkie załamania narożnika pierwszych kart, stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Upadek drobnego przemysłu, Proletaryat, Klasa kapitalistów, Państwo przyszłości, Walka klas. Barwna okładka Henryka Uziembły (sygn. monogramem H. U.).
180.–
1163.
KOCHANOWSKI J[an] K[arol] – Kilka słów w sprawie teorji historyczno-heraldycznej Dra Fr. Piekosińskiego. Kraków 1890. Nakł. autora. 16d, s. 45. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. księgarska, podpis własn.
80.–
Sprzedano za: 150.–
1164.
KOLANKOWSKI L[udwik] – Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. 1: 1377-1499. Warszawa 1930. Kasa im. Mianowskiego. 4, s. IX, [1], 474, [1]. brosz.
Grzbiet z ubytkiem, przednia okł. brosz. i fragment grzbietu wzmocniony tekturą, okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Następne tomy nie ukazały się.
180.–
Sprzedano za: 200.–
1165.
KOMORNICKI Stefan S. – Dziennik podróży do Moskwy. Kraków 1934. Druk. "Czasu". 16d, s. 76, tabl. 3. brosz. Odb. z "Czasu".
Skrzypek 3309. Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 75 egz., ten nr 73 przypisany odręcznie Zbigniewowi i Annie Bocheńskim.
100.–
1166.
KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Korwinowie. VIII tablic barwnych. Kraków 1935. Skład gł. w Księg. S. Lisowskiego, Zakł. Graf. "Styl". 16d, s. 136, VI, [1], tabl. 8. brosz.
Stan dobry. Ekslibris i podpis Heleny Kobielskiej. Wydano 200 egz., ten nr 117.
300.–
Sprzedano za: 300.–
1167.
KOSSAK Wojciech – Wspomnienia. Z 92 illustracyami w tekście oraz 8 kolorowemi na osobnych kartach. Warszawa 1913. Gebethner i Wolff. 4, s. [14], 334, tabl. 9. opr. wsp. psk. złoc., obcięcie barwione.
Maliszewski 3653. Drobne zaplamienia. Brak 3 tablic. Zaw. m.in.: Paryż, Kraków, Monachium, Służba wojskowa, Berlin, Zakopane, Wyprawa do Chin, Somo-Sierra, Egipt, Szczecin, Malborg, Union-Club.
320.–
Sprzedano za: 400.–
1168.
KOTŁUBAJ Edward – Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu, wojewody wileńskiego [...]. Wilno-Witebsk 1859. M. Mindelsohn. 8, s. VIII, 460. opr. nieco późn. ppł.
Otarcia okł., miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Oprawa A. N. Feldmana z Pińska (piecz. na przedniej okł.). Biografia Janusza Radziwiłła uzupełniona bogatym materiałem źródłowym. Nieczęste.
600.–
Sprzedano za: 1.100.–
1169.
KOTYNIEWICZ-PAWŁOWSKA Estella – Pół wieku życia. T. 1. Londyn 1974. Veritas. 8, s. 143. brosz.
Stan dobry. T. 2 (którego tu brak) ukazał się w 1986. Zaw. m.in.: W domu rodzinnym, Na robotach w Poznańskiem, Wojna, W Daleszycach za okupacji niemieckiej 1940-1942, Powstanie Warszawskie, We Flosenburgu i Ravensbrück, W Dortmund i Bergen-Belsen, W Szwecji 1945-1949, Irlandia, Pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej, Nieporozumienia z mężem, Rozwód. Wspomnienia obejmują l. 1935-1971.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1170.
KRAJEWSKI Józef – Tajne związki polityczne w Galicyi (od r. 1833 do r. 1841). Według niewydanych źródeł rękopiśmiennych, oraz aktów sądowych i gubernialnych. Lwów 1903. Nakł. "Słowa Polskiego". 8, s. 133, [7]. brosz.
Podklejone ubytki grzbietu, papier pożółkły, miejscami marginalia ołówkiem, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Szczegółowe opracowanie historyczne poświęcone tajnym ugrupowaniom patriotycznym na terenie Galicji w I poł. XIX w.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1171.
KRAJEWSKI Michał – Życie Stefana Czarnieckiego. Radom 1830. 16d, s. [2], 282. opr. psk. złoc. z epoki. Żywoty Sławnych Polaków, t. 4.
Zaplamienia przedniej wyklejki i narożników pierwszych kart, poza tym stan dobry. Nieczęste
320.–
Sprzedano za: 600.–
1172.
KRAUSHAR Alexander – Obrazy i wizerunki historyczne. Z illustracyami. Warszawa 1906. J. Fiszer. 8, s. [8], 422, [2], tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu i okł., podklejone uszkodzenia dwóch kart, poz tym wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Ekslibris i piecz. księgozbioru Łepkowskich. Zaw. m.in.: Pierwsze odgłosy Wallenroda, Opowiadanie Zbyszewskiego o kapitulacji Warszawy, Napoleon po Berezynie, Trzy żony Szczęsnego Potockiego, Nowe szczegóły o Frankistach w Offenbachu, Poglądy polityczne Mochnackiego, Nieznana relacya o śmierci Zygmunta Augusta, Klaudyna Potocka, Doktór Antoni J., Wywiady pruskie z r. 1834, Księgarz-poeta, Życie warszawskie w ogłoszeniach z XVIII w.
160.–
Sprzedano za: 360.–
1173.
KRAUSS Stanisław – Wyszkolenie bojowe pojedynczego szeregowca. Zbiór zadań. Lwów, II 1928. Zakł. Graf. Dopw. Okr. Korp. Nr VI. 16d, s. VIII, 125, [2]. brosz.
Brak 1 tabl. luzem. Stan dobry. Zaw. m.in.: Zapoznanie rekruta z terenem, Prowadzenie walki ogniowej i ruch, Wyszkolenie rekruta w służbie polowej.
54.–
1174.
KREISSCHREIBEN des k. k. galizischen Landesguberniums. Regulaminy i instrukcyje dla Władz Galicyjskiego Stanowego Instytutu kredytowego. Lwów, 24 VI 1842. 4, s. [149]. opr. wsp. bibliot. ppł.
Pierwsza strona zakurzona, miejscami zaplamienia, załamania narożników części kart. Podpis własn. Tekst równoległy niemiecki i polski. Zaw. regulamin i instrukcję dla dyrekcji Instytutu Kredytowego, regulamin i instrukcję dla Komisji nadzorczej Instytutu.
160.–
1175.
KREMER Józef – Dzieła. Z dodaniem życiorysu i rozbioru prac Kremera oraz notatek uzupełniających. T. 1-11. Kraków 1877-1880. S. Lewental. 8. opr. oryg. w 6 wol. pł. zdob.
Otarcia grzbietów, niewielkie ślady zawilgocenia. Każdy tom obj. 260-460. 
T. 1-2: Wykład systematyczny filozofii obejmujący wszystkie jej części w zarysie (Fenomenologia, Logika, Filozofia natury i ducha ludzkiego), t. 3: Nowy wykład logiki, t. 4-5: Listy z Krakowa, t. 6-11: Podróż do Włoch. Z drzeworytami. Razem z ostatnim tomem oprawiono tom wstępny: "Życie i prace Józefa Kremera, jako wstęp do jego dzieł" H. Struve'go (Warszawa 1881).
420.–
Sprzedano za: 950.–
1176.
KRZYŻANOWSKI Stanisław – Słownik heraldyczny dla pomocy w poszukiwaniach archeologicznych. Kraków 1870. Druk. W. Kirchmayera. 16d, s. [8], VII, [1], 59, [1], XX. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Nieliczne zapiski ołówkiem. Słownik ułożony wg symboli występujących na tarczach herbowych; przydatny do identyfikacji mniej popularnych herbów polskich.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1177.
KUBALA Ludwik – Szkice historyczne. Serja I i II. Wyd. V. Warszawa 1923. Księg. Ossolineum. 8, s. VI, [2], 442, [1]. opr. pł. złoc. z epoki. Dzieła ..., wyd. zbiorowe, t. 2.
Stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Królewicz Jan Kazimierz, Oblężenie Lwowa w roku 1648, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod Beresteczkiem, Proces Radziejowskiego, Pierwsze "Liberum Veto", Czarna śmierć, Wyprawa Żwaniecka.
160.–
Sprzedano za: 200.–
1178.
KUKIEL Maryan – Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797. Warszawa 1912. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. XVII, [1], 513, [2], tabl. 1. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 19.
Stan dobry. Piecz. A. Szczepki.
150.–
Sprzedano za: 190.–
1179.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby-tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. Londyn-Kraków 2020. [Nakł. autora]. 4, k. [1], 151, tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 10 egz., ten nr 8. Zbroszurowany wydruk komputerowy. Wykaz ponad 1.000 nazwisk.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1180.
[KULERSKI Wiktor]. Antoni L. Rekulski [pseud.]. – Czy drugi Katyń? Paryż 1980. Instytut Literacki. 8, s. 28, [1], ilustr. 15. brosz. Bibliot. Kultury, t. 316.
Stan bardzo dobry. Dotyczy egzekucji oficerów polskich w Charkowie.
80.–
1181.
LASKOWSKI Otton, PAWŁOWSKI Bronisław – Badania dawnej polskiej historji wojskowej. Zadania pracy i ogólna charakterystyka źródeł. Warszawa 1927. Wojskowe Biuro Historyczne. 4, s. 47. brosz.
Grzbiet i górny margines z niewielkim uszkodzeniem, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja O. Laskowskiego dla prof. Stanisława Kościałkowskiego z 14 XII 1927. Zaw.: mjr  O. Laskowski "Zadania pracy nad dawną polską historją wojskową"; ppłk dr B. Pawłowski "Stan i ogólna charakterystyka źródeł do polskiej historji wojskowej".
64.–
1182.
LELEWEL Joachim – Histoire de Pologne, par Joachim Lelevel. T. 1-2. Paris-Lille 1844. Librairie Polonaise, Vanackebe. 8, s. XX, 388, tabl. 1; [4], 359. opr. psk. złoc. z epoki.
Hleb 532. Opr. nieco otarta, ślady wilgoci, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, poza tym stan dobry. Na przedniej wyklejce t. 1 odręczne zapiski piórem i atramentem. Na tablicy portret autora w litografii. Razem z prezentowanymi tu tomami ukazał się atlas, którego tu brak.
680.–
1183.
LENIN N. (Uljanow) – Państwo i rewolucja. Przeł. Czesław Hulanicki. Wstępem i zarysem historyczno-krytycznym opatrzył Ludwik Kulczycki. Warszawa 1919. Skł. gł. Księgarnia F. Hoesicka. 8, s. 146. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, rozprasowane załamania narożników. Podpisy własn. Ze wstępu: "Książka Lenina jest ciekawym dokumentem bizantynizmu, ciasnoty poglądów i braku twórczości bolszewizmu".
100.–
Sprzedano za: 200.–
1184.
LEPECKI Mieczysław B. – Sybir wspomnień. Lwów 1937. Państw. Wyd. Książek Szk. 8, s. [4], 182. opr. bibliot. ppł.
Stan dobry. Piecz. dublet bibliot. Ilustracje w tekście. Opis podróży przez Syberię i Daleki Wschód.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1185.
LÉGENDES slaves du Moyen Âge. 1169-1237. Les Némania, vies de S-t. Syméon & de S-t. Sabba. Traduction du paléo-slave en français. Avec texte en regard par A[lexandre] Chodźko. Paris 1858. Callet. 4, s. [4], III, k. 76, s. [2]. opr. kart. z epoki.
Podklejony ubytek górnej części grzbietu, otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza Aleksandra Chodźki (poety, orientalisty, przyjaciela A. Mickiewicza) dla Eustachego Januszkiewicza (wydawcy, księgarza i działacza emigracyjnego). Tekst równoległy staro-cerkiewno-słowiański i francuski. Dwie dodatkowe strony tytułowe: "Žitie svjatych serbskich prosvetitelej Simeona i Savvy spisannoe Dometijanom Ieromonachom Chilandarskim [...]" (w staro-cerkiewno-słowiańskim) i "Vie des saints apôtres serbes Syméon et Sabba. Rédigées par Dométian, minne-prêtre de Khilandar au Mont-Athos et disciple de Saint Sabba, premier archevêque de Serbie. Abrégées et epurées par Cyrille Givkovich, evêque orthodoxe de Pakratch et de Slavonie. Fac-simile Slave, reproduit d'apres l'édition de 1794". Komentarz Estreichera (E. XIX 3, 143): "Żywoty św. Symeona (Stefana Nemanii) przez św. Sawę i przez króla Stefana (syna); św. Sawy przez Dometiana. Skrócone (?) przez Cyryla Żivkowića (?)". Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
1186.
LIPIŃSKI Wacław – Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego wydana staraniem Józefa Jurkiewicza, Franciszki Wolskiej, Ludwika Siedleckiego i Wacława Lipińskiego. Pod red. ... Kijów 1912. Druk. A. Rippera, Kraków. 8, s. XXIV, 675, tabl. 7. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Jak Ruś polszczała, Jan Szczęsny Herburt w obronie Rusi, Szlachta unici, Szlachta ruska w przededniu powstania Chmielnickiego, Stanisław Michał Krzyczewski, Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy, Szlakiem Bohdanowym. Rzadkie.
540.–
Sprzedano za: 1.000.–
1187.
LORET Maciej – Między Jeną a Tylżą. 1806-1807. Warszawa 1902. Druk. P. Laskauera i S-ki. 8, s. XV, [1], 165, [2]. brosz. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 2.
Ubytki grzbietu, okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. i piecz. księgarska na przedniej okł. brosz. Przedmowę napisał wydawca Szymon Askenazy.
120.–
Sprzedano za: 280.–
1188.
LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. Roma [1930]. Scuola Tipografica Pio X. 8, s. IV, 384. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielki ubytek grzbietu, nieznaczne załamania narożników kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Dzieje środowiska narodowego, Dyplomacja, Pielgrzymstwo naukowe od XVI-XVIII wieku, Pielgrzymstwo i podróżnictwo, Sztuka.
140.–
1189.
ŁOZIŃSKI Władysław – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wyd. IV. T. 1-2. Lwów 1931. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. XII, 426; XI, [1], 507. opr. pł. z epoki, górne obcięcie barwione.
Stan dobry. Fascynujący obraz prawa i bezprawia w I Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w. "Co za świat, co za świat! Groźny, dziki, zabójczy. Świat ucisku i przemocy. Świat bez władzy, bez rządu, bez ładu i bez miłosierdzia. Krew w nim tańsza od wina, człowiek tańszy od konia" - tak zaczyna się słynna książka o bezprawiu w I Rzeczypospolitej oparta na autentycznych, archiwalnych aktach sądowych, kronikach i pamiętnikach. T. 1: Czasy i ludzie, t. 2: Wojny prywatne. "Prawem i lewem" uznane jest za klasyczne dzieło polskiej historiografii.
280.–
1190.
MACIEJOWSKI Wacław Aleksander – Dopełnienia Historyi prawodawstw słowiańskich, nakładem zapisu ś. p. Michała Konarskiego opracowane i w kilku artykułach, osobne dzieła stanowiących drukiem ogłoszone przez ... Artykuł pierwszy zawiera: Dzieje Polski przedchrobrowej aż do początku panowania w niej rodziny Piasta [...] i opowiedziane z uwagą na ościenne kraje, na Ruś, Litwę i Czechy, - a osobliwie na starodawne i dzisiejsze Niemcy. Warszawa 1872. Druk. K. Kowalewskiego. 8, s. VII, [1], 190. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Piecz. własn.
240.–
Sprzedano za: 550.–
1191.
MAJEWSKI Józef, BŁAŻYŃSKI Witold – Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Wydał Tadeusz Bystrzycki. Przemyśl [po 1923, przed 1927]. Nakł. Książnicy Nauk. 8, s. [4], 84, 1132, [4]. opr. oryg. ppł.
Opr. uszkodzona, brak kart przedtyt. i tyt., poza tym stan dobry. Na początku m.in.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, później przy nazwie każdej miejscowości podany: jej charakter (wieś, miasto, folwark itp.) i przynależność do gminy, urzędu pocztowego, telegraficznego, stacji kolei, sądu okręgowy, powiatowego lub pokoju, urzędu parafialnego.
420.–
1192.
MAKSIMOW S[iergiej] – Syberya i ciężkie roboty. (Sybir i katorga). W trzech częściach. [...] przełożył Zenon Pietkiewicz. Cz. 1-3. Warszawa 1898-1900. Druk. K. Kowalewskiego. 8, s. [2], 275, [1], III; [2], 282, IV; [2], 290, [1]. opr. w 2 wol. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Ukazywało się jako dodatek do "Prawdy". Cz. 1: Nieszczęśliwi (W drodze, w ciężkich robotach, podczas ucieczki, na wyżywieniu, na osiedleniu, Pieśni więzienne, Język więzienny), cz. 2: Winni i oskarżeni (Złoczyńcy, Zabójcy, Samobójcy, Włóczęgi i zbiegowie, Złodzieje i łotry, Rabusie i zbóje, Podpalacze, Przestępcy względem skarbu, Przestępcy względem praw rodzinnych), cz. 3: Przestępcy polityczni i państwowi (Wygnańcy polityczni, przestępcy państwowi, historya ciężkich robót).
360.–
Sprzedano za: 600.–
1193.
MALAK Henryk Maria – "Klechy" w obozach śmierci. Wyd. II przejrzane i uzupełnione. T. 1-2. Londyn 1961. Veritas. 16d, s. 319, [1], tabl. 12; [321]-637, [3], tabl. 12. opr. oryg. pł.
Skrzypek 6536 (tylko t. 1). Niewielkie ślady zawilgocenia w t. 1, brak obw. w t. 1, t. 2 w stanie bardzo dobrym. Wspomnienia kapłana-więźnia obozów koncentracyjnych w Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen, Gusen i Dachau. Ilustracje w tekście i na tablicach.
140.–
1194.
MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław – Strącone korony. Z dziejów wolnomularstwa polskiego. Warszawa [nie przed 1931]. Druk. J. Rajskiego. 8, s. 78, [3], tabl. 5. brosz.
Okł. nieco otarte, grzbiet oklejony papierem.
80.–
Sprzedano za: 120.–
1195.
MAŁECKI Antoni – Studya heraldyczne. T. 1-2. Lwów 1890. Nakł. autora. 8, s. [4], 351; 399, tabl. 1. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietów, otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Egz. z księgozbioru Rudolfa Mękickiego (ekslibris, piecz., zapiski inwentarzowe. W obu tomach podobizny herbów i gmerków, tablice genealog. Zaw.: Zawołania rodowe, Napieczętne znaki w Polsce, Tarcze, herby, hełmy, klejnoty, Wspólności w heraldyce polskiej a czeskiej, Godła mieszczan i nieszlachty w Polsce. "Obszerne 'Studia heraldyczne' [...] oparte na bardzo szerokim i cennym materiale źródłowym, miały wielkie znaczenie w dziedzinie syntezy historycznej; uznano je za dzieło 'pomnikowe' (O. Halecki), spełniające ważną rolę inspiratorską dla dalszych badań" (PSB).
400.–
Sprzedano za: 400.–
1196.
MANTEUFFEL Gustaw – Cywilizacya, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem. Na podstawie badań najnowszych. Wyd. II przyozdobione 23 oryginalnemi rysunkami. Kraków 1897. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. 123, [1]. opr. ppł. z epoki.
Gruca 159. Stan dobry. Kultura Inflant i sąsiadujących państw bałtyckich od XII do XVIII w.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1197.
MARCINKOWSKI Kazimierz – Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836 z podaniem ich herbów na podstawie Dziennika Praw. Warszawa 1907. Druk. L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza. 8, s. 63, [1]. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Stan dobry. Odręczny numer inwentarzowy. Podobizny herbów rysował Jerzy Stanowski. Na końcu alfabetyczny wykaz 55 herbów (od Barzta do Złotrowąż).
160.–
Sprzedano za: 260.–
1198.
MARTYNOWSKI Stanisław – Droga do wolności. Wspomnienia z katorgi tobolskiej. Łódź 1928. Stow. Byłych Więźniów Politycznych. 8, s. [4], 97, [3]. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę.
Dolindowska II 456. Otarcia i zaplamienia okł., grzbiet nowy,  ślad zawilgocenia na marginesie kart.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1199.
MATERJAŁY Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Podział administracyjny Państwa. [T. 1]. Warszawa 1929. Nakł. Komisji, 8, s. [4], 162, [2], map rozkł. 10. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Tom zaw. referaty dla sekcji do spraw podziału administracyjnego państwa, m.in.: Projekt podziału Państwa na województwa, Podział terytorjalny Rzeczypospolitej Polskiej z punktu widzenia potrzeb mobilizacji Państwa, Problem rozgraniczenia Dyrekcyj kolejowych. Na dużej rozkł. mapie: "Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny według stanu z dnia 1. XI 1929 roku".
180.–
1200.
MATERJAŁY w sprawie rozłamu w S.D.K.P. i L. Nr 1: Prowokacja w rozłamowej organizacji S.D.K.P. i L. B. m. 1913. Zarząd Główny Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. 8, s. 28, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Następne części "Materiałów" nie ukazały się.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1201.
MIENICKI Ryszard – Wilno w polskim wysiłku zbrojnym. Wilno 1930. Nakł. Zw. Organizacyj b. Wojskowych. 16d, s. 47. opr. bibliot. ppł. Bibljoteka Wydawnictwa "Szlakiem Pradziadów", nr 1.
Stan dobry. Piecz. dublet bibliot. Liczne ilustracje w tekście. Drukowano jako artykuł w księdze zbiorowej "Wilno i ziemia wileńska'.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1202.
MIKUCKI Silvio – Barwa w heraldyce średniowiecznej. Cz. 1: Herby rycerstwa zachodniego i polskiego. Kraków 1929. Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 4, s. 62. brosz. Odb. z "Rocznika Pol. Tow. Herald.".
Załamanie górnego narożnika, poza tym stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1203.
MIŁKOWSKI Zygmunt (T. T. Jeż) – Sylwety emigracyjne. Lwów 1904. Nakł. Słowa Polskiego. 8, s. [6], 321, [3]. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., podklejone nadpęknięcie grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Zaw. 26 życiorysów działaczy emigracyjnych, m.in.: W. Heltmana, J. Lelewela, J. Jagmina, H. Dembińskiego, J. Bema, J. B. Zaleskiego, L. Mierosławskiego, W. Platera. Po wstępie artykuł "Centralizacya Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w r. 1850-51".
140.–
1204.
MOWY przy installacyi Kuratora Jeneralnego Instytutów Naukowych w Krolestwie Polskiem na dniu 19 Lipca 1823 Roku odbytey. [Warszawa?] 1823. 16d, s. 56. brosz.
Skrajne strony zakurzone, poza tym stan dobry. Zaw. zagajenie "przez Hrabię Grabowskiego" i mowę radcy stanu Szaniawskiego dyrektora generalnego wychowania publicznego.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1205.
NIEMCEWICZ Julien Ursin – Notes sur ma captivité a Saint-Pétersbourg, en 1794, 1795 et 1796. Ouvrage inédit de ... publié d'apres le manuscrit autographe de l'auteur, par l'ordre du Comité Historique Polonais a Paris. Paris 1843. Bibliothéque Polonaise. 8, s. XX, 236, [1]. brosz.
Maliszewski 752. Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Egz. nierozcięty. Wydane po raz pierwszy wspomnienia J. U. Niemcewicza z pobytu w niewoli rosyjskiej, do której dostał się po bitwie pod Maciejowicami. Został osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, gdzie był poddawany szczegółowym przesłuchaniom. Odzyskał wolność w XI 1796 "po złożeniu carowi upokarzającej przysięgi wierności" (PSB). Wstęp Karola Sienkiewicza.
180.–
1206.
ORGANIZACJA sił zbrojnych S.S.S.R. w czasie pokoju. Opracował Oddział II Sztabu Generalnego. Warszawa 1924. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 4, s. VII, [1], 302, 2 tabl. rozkł. barwne, 18 tabl. luzem [zaw. 26 schematów]. brosz.
Grzbiet pęknięty i częściowo podklejony - egz. wymaga opr. Egz. nieobcięty. Na tabl. barwnych: Patki na płaszczach, mundurach oraz odznaki rodzajów broni na rękawach. Zaw. rozdziały: Organizacja władz wojskowych S.S.S.R., Zasady służby wojskowej, Organizacja broni, Organizacja służb, Wielkie jednostki wojskowe, Oddziały do specjalnych zadań ("Czon") i oddziały Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego (O.G.P.U.), Stan liczebny i skład wojska S.S.S.R., Wyszkolenie, System terytorjalny w armji czerwonej, Marynarka wojenna, Zaopatrzenie i przemysł wojenny, Transport kolejowy, Zagadnienia polityczne w armji czerwonej. Dodatki: Umundurowanie wojska sowieckiego, Powstanie, ustrój i dane statystyczne o S.S.S.R., Wykaz skrótów używanych w armji czerwonej. Nieczęste.
Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – komórka organizacyjna Sztabu Generalnego WP (od 1928 r. Sztabu Głównego WP) zajmująca się wywiadem, w tym radiowywiadem / radiokontrwywiadem, kontrwywiadem, dywersją pozafrontową, kryptologią, studiami obcych sił zbrojnych i sprawami zagranicznymi Wojska Polskiego (ataszaty wojskowe RP) w latach 1918–1945. (Wikipedia).
240.–
Sprzedano za: 320.–
1207.
OSTROWSKI Christien – Le massacre de Praga 4 Novembre 1794. 2-e édition. Paris 1866. Imprimerie de Ad. Laine et J. Havard. 16d, s. 33. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Opis (wierszem) rzezi Pragi podczas insurekcji kościuszkowskiej, autorstwa Krystyna Piotra Ostrowskiego, powstańca listopadowego, emigranta, publicysty, tłumacza dzieł Mickiewicza.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1208.
OSTROWSKI Juliusz – Księga herbowa rodów polskich. Zesz. 1-19. Warszawa 1897-1906. Druk. J. Sikorskiego. 4, s. 620 [tablice herbowe], 380 [tekst]. razem opr. wsp. pł. z zach. okł. zesz.
Stan dobry. Ekslibris fotograficzny (Piechowski h. własnego). Układ kart zgodny z układem zeszytowym: tablice herbowe przemieszane z tekstem. Nieukończona praca zaw. podobizny 3.664 herbów (do Syrokomla VIII) i tekst objaśniający do hasła Sylm. "Księga" jest "informatorem do dziś nie zastąpionym. [Autor] badaniami swymi objął tereny nie tylko dawnej Rzeczypospolitej, ale też i Śląska, Pomorza Zach., Kurlandii" (PSB). Płótno okleinowe w kolorze czerwonym, złoc. tytulatura na przedniej okł. i na grzbiecie.
800.–
Sprzedano za: 1.600.–
1209.
PAPLA Józef – W trybach życia. Wspomnienia z minionych lat 1897-1930/35. [Wol.] 1-4. Wadowice 1935. 8, k. [2], 328. brosz.
Rękopis autorski. Cztery zeszyty form. 19,8x16,1 cm, papier liniowany, odręczna foliacja ciągła, karty zapisane jednostronnie. Karta tytułowa do całości w pierwszym zeszycie; autor określa się tu jako "inwalida pracy". Następna karta zaw. spis treści: Rodzinna wioska, Przed-szkole, W szkole, Poza-szkole, Rozpoczęcie pracy zarobkowej, W fabryce i rok 1914, Poniewierka wojenna "za cesarza" i nasz kraj, Koniec wojny i powrót do fabryki, Trudne decyzje i trudna praca, Rozmaitości i zakończenie. W czterostronicowym wstępie autor informuje, że pierwotna wersja jego wspomnień, przesłana do redakcji "Naprzodu" w 1934, została zagubiona. "Piszę więc poraz drugi - tłumaczy - mimo lamentów literackich, że w Polsce prawie co drugi pisze książki". Wyjaśnia motywy podjęcia trudu pisarskiego: "jedynie w Sowieckiej Rosji robotnicy piszą wiele z własnych przeżyć [...] poto, ażeby młode pokolenie [...] wiedziało, ile trudów, walk i ofiar poniosło starsze pokolenie dla młodych [...]. Nie roszczę sobie najmniejszych pretensji literackich, ani też piszę dla zdobycia pieniędzy, rozgłosu lub uznania, lecz tylko z pewnego poczucia obowiązku społecznego". I dodaje: "W pracy niniejszej posługiwałem się pamięcią i garścią zachowanych notatek". Z treści utworu wynika, że jego autor urodził się 23 XII 1897 w Janowicach pod Białą, w późniejszych latach mieszkał w Bielsku-Białej, Dziedzicach i Wadowicach. Pracę zarobkową rozpoczął mając 11 lat, pracował jako pomocnik budowlany w Białej. Był członkiem "Sokoła" i drużyny skautowej. W 1913 został zatrudniony w bielskiej Fabryce Wyrobów Metalowych i Emaliowanych. W I 1917 został powołany do służby w wojsku (Kielce, Nowy Sącz, Opawa, Wiener Neustadt, Floridsdorf). Wraz z zakończeniem działań wojennych zaangażował się w działalność związkową i wrócił do pracy w fabryce w Białej. Był współorganizatorem strajku, żądając ośmiogodzinnego dnia pracy. Założył Robotniczy Komitet Obrony Państwa, organizował obchody pierwszomajowe. W początkach 1921, porzuciwszy pracę w fabryce, został etatowym działaczem związkowym. Wiele czasu poświęcił organizacji związkowej w Czechowicach-Dziedzicach. Brał aktywny udział w propagowaniu idei spółdzielczości na tamtych terenach. W 1926 przeniósł się do Wadowic, gdzie podjął pracę w Kasie Chorych, nie rezygnując z działalności społecznej. Był inicjatorem budowy Domu Robotniczego. Ostatnie strony swoich wspomnień poświęcił autor pobytowi w szpitalu. Pod tekstem adnotacja: "Wadowice, 28/III 1935".
Na przedniej okł. pierwszego zeszytu odręczna notatka: "B. ciekawe w całości!! Pamiętnik solidnego działacza zawodowego. Do nagrody", co pozwala przypuszczać, że pamiętnik przesłano na konkurs. Na stronie tytułowej tego samego zeszytu widnieje kolejny zapis (sporządzony inną ręką): "Zakupiony 11. X. 1969 od zbieracza makulatury (Wiśniewskiego)". Część kart wklejono do zeszytów, część usunięto; foliacja dokonana ręką autora jest jednak bez braków. Dołączone zdjęcie autora z 1921 z jego podpisem. Pamiętniki Józefa Papli, pisane miejscami dość nieporadnie, zawierają bardzo interesujący - i dotychczas niewykorzystany - materiał źródłowy do dziejów regionu bielskiego i robotniczych organizacji zawodowych tamże. Autor dużo miejsca poświęcił realiom codziennego życia i pracy społecznej w okresie przed I wojną i w latach międzywojennych. Stan dobry.
800.–
1210.
PASEK Jan Chryzostom – Reszty rękopismu ..., deputata z powiatu lelowskiego [...] (1656-1688). Z egzemplarza w Cesar. Publ. bibliot. w Petersburgu znajdującego się, spisane i wydane przez Stanisława Augusta Lachowicza. Wilno 1843. Nakł. T. Glücksberga. 8, s. [8], 411, [1]. opr. wsp. psk.
Maliszewski 358. Miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru, ślady zawilgocenia na końcu.
180.–
Sprzedano za: 1.500.–
1211.
PAWLIKOWSKI Józef – Lotnicze przyrządy pokładowe. Warszawa 1936. Inst. Techniczny Lotnictwa. 8, s. VIII, 317, [1]. brosz. Biblioteka Podręczników Technicznych.
Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Omówienie budowy i zasady działania m.in. obrotomierzy, manometrów, termometrów, wysokościomierzy, busoli, przyrządów pilotażowych, sekstansów, gaśnic pokładowych, inhalatorów, pilotów automatycznych.
140.–
Sprzedano za: 180.–
1212.
PAWLIKOWSKI Michał K[ryspin] – Sumienie Polski. Rzecz o Wilnie i kraju wileńskim. Londyn 1946. Nakł. Zw. Ziem Północno-Wschodnich R. P. 8, s. 44, tabl. 1. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście i na okł. Ewy Lubaczewskiej. Na tabl. reprodukcje zdjęć Jana Bułhaka.
60.–
Sprzedano za: 80.–
1213.
PIĄTKOWSKI Romuald – Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, tudzież połączonego z tą uroczystością Pierwszego Kongresu Narodowego Polskiego w Waszyngtonie, D.C. [...] w maju 1910 roku poprzedzony krótkim zarysem historycznym emigracyi i rozwoju Polonii amerykańskiej i ozdobiony illustracyami. Oprac. ... Chicago 1911. Nakł. Związku Narodowego Polskiego. 4, s. 650, tabl. 21, mapa 1. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione.
Paczyńska 3621. Grzbiet lekko otarty, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Zarys dziejów Polonii amerykańskiej, Historya wzniesienia pomników Kościuszki i Pułaskiego w Waszyngtonie, Twórcy pomników Kościuszki i Pułaskiego, O politycznem znaczeniu Wychodźtwa, Potrzeba stworzenia Instytucyi Obrony Narodowej, Znaczenie banków krajowych dla Emigracyi. Liczne ilustracje w tekście. Na przedniej okł. złoc. orzeł stanisławowski.
220.–
Sprzedano za: 360.–
1214.
PIEKOSIŃSKI Franciszek – Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskiem króla Kazimierza Wielkiego. Kraków 1891. AU. 4, s. [2], 91. brosz.
Krawędzie okł. nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
60.–
Sprzedano za: 190.–
1215.
PIWARSKI Kazimierz – Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673). [Kraków?, po 1941]. 4, k. [1], 341. karty luzem.
Maszynopis autorski niewydanej drukiem pracy krakowskiego historyka. Nieliczne skreślenia i poprawki w tekście. Praca powstała po zwolnieniu autora z obozu koncentracyjnego. "Do Krakowa powrócił 8 X 1941 osłabiony i wyniszczony pobytem w obozie [...]. Zaważyło to później na jego zdrowiu. Na razie, jak tylko wróciły mu siły, podjął znów pracę naukową i dydaktyczną. Prowadził więc zajęcia na tajnym UJ, a zarazem pisał niezwykle intensywnie, wykorzystując zebrane poprzednio materiały. W ciągu paru lat napisał lub przygotował w pierwszym zarysie ok. 10 książek. Część z nich została opublikowana wkrótce po wojnie [...], inne, uzupełniane w późniejszych latach, pozostały w maszynopisie [...]. Choroba oczu nie pozwoliła Piwarskiemu na przygotowanie tych prac (m.in. biografii królów polskich od Michała Korybuta po Augusta III) do druku. Dzisiaj mają już tylko wartość dla badacza dziejów myśli historiograficznej" (PSB). Załamania i naddarcia krawędzi kilkunastu kart, stan dobry. 
K. Piwarski (1903-1968) - historyk, badacz dziejów nowożytnych i najnowszych, rektor WSP w Krakowie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor Kwartalnika Historycznego, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
420.–
1216.
POCIECHA Władysław – Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia. T.1-4. Poznań 1949-1958. Poznańskie Towarzystwo  Przyjaciół Nauk. 8, s. VII, [1], 322, [2], tabl. 8; [4], 598, [2], tabl. 8; 260, [4], tabl. 8; 548, tabl. 8. brosz., obw.
Obwoluty nieco naddarte, z niewielkimi ubytkami. Podpis własn. w dwóch pierwszych tomach.
240.–
Sprzedano za: 550.–
1217.
PODRĘCZNIK dowódcy plutonu strzeleckiego. Cz. 1-2. Wyd. III. Warszawa 1939 [właśc. 1943]. Wyd.: Kor-Paw. 16d, s. 157, [3]; 157, [2]. razem zbrosz.
Chojnacki I 968. Papier pożółkły, okł. nieco otarte, stan ogólny dobry. Ilustracje w tekście. Druk konspiracyjny. Zaw. m.in.: Służba w polu, Walka, Łączność i obserwacja, Umocnienia i maskowanie, Prowadzenie ognia, Środki walki. Nieczęste.
150.–
1218.
PODRĘCZNIK drużynowego. Warszawa 1938. M.S.Wojsk., Dep. Piechoty. 16d, s. X, [2], 365, tabl. barwna 1. opr. oryg. miękka ppł.
Okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na tablicy "Znaki państwowe na samolotach wojskowych". Zaw. rozdziały: Służba w polu, Walka, szyki i poruszenia, Prowadzenie ognia, Umocnienia polowe, Teren i mapa, Środki walki, Organizacja, zaopatrzenie i ewakuacja. Na końcu skorowidz rzeczowy.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1219.
POLISZCZUK Kłym – Niebo i ziemia. Opowieści z życia na Ukrainie Sowieckiej. (Tłumaczenie z ukraińskiego). Lwów 1925. Nakł. Ludow. Spółdz. Tow. Wyd. 8, s. [4], 113. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, krawędzie okł. nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Na przedniej okł. piecz.: "Egzempl. recenzyjny". Okładka wg rysunku Marland-Zajączkowskiej. Nieczęste.
Kłym Ławrentijowycz Poliszczuk, ukr. Клим Лаврентійович Поліщук (1891-1937) – ukraiński poeta i prozaik, publicysta. Jeden z przedstawicieli rozstrzelanego odrodzenia. (Wikipedia).
80.–
Sprzedano za: 150.–
1220.
PONIATOWSKI Stanisław August – O ustanowieniu czynszu powszechnego. Z francuzkiego. [Warszawa] 1819. Druk. Glücksberga. 4, s. 17. opr. kart. z epoki.
Otarcia okł. Brak tablicy z portretem Stanisława Poniatowskiego. Egzemplarz z księgozbioru Henryka Potockiego z Chrząstowa w woj. kieleckim (piecz. herald. z Pilawą). Chwalewik pisze o tej bibliotece: "Bogate archiwum rodzinne Potockich linji chrząstowskiej z dokumentami od XVII w. Bibljoteka historyczna i z zakresu historji sztuki" (E. Chwalewik "Zbiory polskie", War.-Kr. 1926, t. 1, s. 49).
220.–
Sprzedano za: 220.–
1221.
PORTRETY i sceny z czasów powstania 1863 roku. Kraków 1900. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. [44]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Podpisy własn. Tytuł okł.: "Portrety i sceny z epoki powstania 1863 r.". Zbiór ilustracji odnoszących się do powstania styczniowego.
80.–
1222.
POZEMELNAJA sobstvennost v desjati gubernijach Carstva Polskago za 1894 god. Varšava 1898. Varšavskaja Tipografija i Litografija. 8, s. [2], XXIX, [1], 167, [2]. opr. bibliot. ppł. z epoki. Trudy Varšavsago Statističeskago Komiteta, vyp. 15.
Wyraźne otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Dublet bibliot. (piecz.). Tabelaryczne zestawienia statystyczne dotyczące własności ziemskiej w Królestwie Polskim.
140.–
Sprzedano za: 160.–
1223.
PREZZOLINI Giuseppe – Faszyzm. Przedmowa autora do wydania polskiego. Przekład autoryz. przez W. P. Warszawa 1926. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. VI, [2], 168. brosz.
Grzbiet z ubytkami, okł. zaplamione i krawędź przedniej podklejona od spodu, niewielkie uszkodzenie karty tyt.; stan niezbyt dobry - egz. używany. Piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Geneza faszyzmu, Mussolini, Faszyzm i kultura, Faszyzm, katolicyzm, nacjonalizm, Dzieło Faszyzmu.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1224.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. T. 1-2. Paris 1819. Chez Méquignon Fils Ainé. 16d, s. VIII, 390, [1], tabl. 1; [4], 367. opr. skóra z epoki.
Niewielkie ubytki krawędzi grzbietu t. 1, drobne zaplamienia wewnątrz. Podpis własn., ekslibris w obu tomach. Na tablicy miedziorytowy portret Stanisława Leszczyńskiego rytowany przez Mougeota. Grzbiety z szyldzikami, bogato złoc. Ukazało się jako tom 10-11 "Oeuvres complètes de l'abbé Proyart".
800.–
1225.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Nouvelle édition, revue et corrigée avec soin, et augmente de sommaires et d'une table. Tours 1837. Chez A. d. Mame et C.ie. 16d, s. VIII, 302, tabl. 1. opr. skóra zdob. z epoki.
Stan dobry. Ślad po ekslibrisie na przedniej wyklejce. Złocenia na grzbiecie, na obu okł. tłocz. zdobienia florystyczne zamknięte złoc. ramką linową. Dzieje Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski.
600.–
1226.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Extraite de M. l'abbé Proyart, par *** [...]. Lille 1838. L. Lefort. 16d, s. [4], 260, tabl. 1. opr. skora z epoki.
Wyraźne otarcia okł.. drobne zaplamienia. Francuska naklejka własn. na przedniej wyklejce. Dzieje Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski.
320.–
Sprzedano za: 320.–
1227.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Vie de Marie Leckzinska, princesse de Pologne, reine de France, écrite sur les mémoires de la court. Tours 1838. Chez A. d. Mame et C.ie. 16d, s. [4], 282, tabl. 1. opr. skóra zdob. z epoki.
Okł. nieco otarta, niewielki ubytek narożnika karty tyt., drobne zaplamienia. Biografia Marii Leszczyńskiej, na tablicy jej portret w miedziorycie.
400.–
Sprzedano za: 400.–
1228.
PRZEWODNIK oficera sapera. Materiały i środki wybuchowe oraz prace minerskie. [Warszawa] 1946. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 16, s. 222. brosz. Naczelne Dowództwo W. P.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. rozdziały: Materiały wybuchowe, sposoby i środki spowodowania wybuchu, Zapalniki, zwieracze, miny, sprzęt pomocniczy, minowanie i rozminowywanie, Zapalniki i zwieracze natychmiastowego działania, Prace minerskie.
80.–
Sprzedano za: 180.–
1229.
RAPPAPORT B[runo] – Carat i rewolucja. (Trzy lata za frontem rosyjskim). Warszawa 1919. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 16d, s. [2], 222. opr. wsp. psk.
Maliszewski 4296. Stan dobry. Z przedmowy napisanej w IV 1918: "Zwracam więc raz jeszcze uwagę na to, że chciałem tylko pogawędzić z Wami o tych pamiętnych na zawsze czasach, a nie wypuszczać w świat jakiejś pracy historyczno-politycznej. Znajdą się na to bardziej powołani pomiędzy emigrantami i napewno niejedna praca historyczna, polityczna i obyczajowa wyjdzie z pod tłoczni polskiej, gdy wstrząsające nami wypadki oddalą się na tyle, że będzie można patrzeć na nie objektywnie.".
120.–
Sprzedano za: 280.–
1230.
ROSENBERG Artur – Historja bolszewizmu od Marksa do doby obecnej. Wyd. II. Warszawa 1936. Wyd. Nowoczesne. 16d, s. 299, [1]. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Przekład autoryz. z niemieckiego M. F. Sieniawskiego. Zaw. m.in.: Od Marksa do Lenina, II Międzynarodówka, Objęcie władzy przez bolszewików i komunizm wojenny, Stalin przeciwko Trockiemu, Rozwój "socjalizmu w jednym kraju".
60.–
Sprzedano za: 190.–
1231.
RZYMOWSKI Wincenty – W walce i burzy. Tadeusz Hołówko na tle epoki. Warszawa 1933. Nakł. autora. 8, s. 447, [1], tabl. 3. opr. ppł. z epoki, obcięcie barwione.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Biografia T. Hołówki (1889-1931) - polityka, działacza państwowego, publicysty.
100.–
1232.
SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de – Histoire du roi Jean Sobieski et de la Pologne. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris 1844. Librairie de Charles Gosselin. 16d, s. [4], XXVIII, 686, [1]. opr. psk. z epoki.
Otarcia narożników okł., stan dobry. Piecz. Grzbiet złoc.
380.–
1233.
SAPIEHA Leon – Wspomnienia (z lat od 1803 do 1863 r.). Z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Wydał, wstępem i wyjątkami z korespondencyji zaopatrzył Bronisław Pawłowski. Lwów 1912. Staraniem Pawła Sapiehy. Skł. gł.: G. Gebethner i Sp., Kraków. 8, s. XXXVII, [3], 375, tabl. 6. opr. nieco późn. pł.
Maliszewski 1477 (późniejsze wyd.). Przednia okł. nieco zaplamiona, drobne zaplamienia wewnątrz, blok lekko wygięty.
L. Ludwik Sapieha (1803-1878) - polski książę, jeden z dowódców powstania listopadowego, odznaczony Orderem Virtuti Militari (1831), marszałek sejmu galicyjskiego, polski polityk i działacz gospodarczy w Galicji. Dwie trzecie pamiętników zajmują wspomnienia z lat młodości. Mały Leon spędził dzieciństwo w Paryżu, widział Napoleona, częstymi gośćmi w domu bywali Kościuszko i Niemcewicz. Opisuje swoją podróż do Anglii i podróż nowootwartą koleją żelazną. Szeroko opisane jest powstanie listopadowe oraz wrzenie w Galicyi w latach 1846-1848. Działalność polityczna i obywatelska w późniejszych latach potraktowana jest przez autora bardziej skrótowo, choć zasługi Sapiehy są olbrzymie. Był marszałkiem Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii, prezesem licznych instytucji finansowych, między innymi Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Galicyjskiej Kasy Oszczędności i Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Organizował także budowę kolei żelaznych (w tym linii kolejowej Kraków-Lwów) i licznych zakładów przemysłowych, był założycielem Akademii Rolniczej w Dublanach. Po konfiskacie dóbr w zaborze rosyjskim Leon Sapieha uczynił Krasiczyn w Galicji (w zaborze austriackim) rodową siedzibą. W Krasiczynie urodził się jego wnuk Adam Sapieha późniejszy kardynał. "Spisał barwne 'Wspomnienia' szeroko uwzględniając w nich stronę obyczajową i anegdotyczną" (PSB). Książka miała drugie wydanie w 1914 u Altenberga.
160.–
Sprzedano za: 380.–
1234.
SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Z przeszłości Galicyi (1772-1862). Wyd. II uzupełnione. Lwów 1895. Jakubowski & Zadurowicz. 8, s. XV, [1], 627. opr. pł. z epoki, obcięcie barwione.
Opr. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Rewindykacya, O konstytucyę!, Za orłami Napoleona, Rzeczpospolita krakowska, Partyzanci, Spiskowcy, Rzeź, Czterdziesty ósmy, Przed burzą. S. Schnür-Pepłowski (1859-1900) - historyk, historyk teatru, dziennikarz. M. Tyrowicz określił go jako wyjątkowego znawcę historycznych zakamarków Galicji. "Poczytność i popularność zjednała Pepłowskiemu nie tylko tematyka jego prac, ale również literacki talent, umiejętne posługiwanie się anegdotą i potoczystość stylu" (PSB).
180.–
Sprzedano za: 340.–
1235.
SEMPOLIŃSKI Ludwik – Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977. Czytelnik. 8, s. 562, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora z 28 IV 1977. Obw. i oprawa projektu Jerzego Jaworskiego, repr. fotografii Leonarda Sempolińskiego. Wspomnienia obejmujące lata 1909-1939, opisujące najbardziej popularne gwiazdy operetki, kabaretów i music-hallów. Na końcu indeks nazwisk.
Ludwik Agapit Sempoliński (1899-1981) – aktor teatralny i filmowy, reżyser, tancerz, pedagog. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych, rewiowych i kabaretowych. (Wikipedia).
100.–
Sprzedano za: 180.–
1236.
SĘKOWSKI J[ózef] J[ulian] S. – Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiey służących. Z dodatkiem objaśnień potrzebnych i krytycznych uwag. T. 1-2. Warszawa 1824-1825. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 8, s. [8], IX, [1], 244, III, [1], tabl. 1; [2], XVI, 308, [3], tabl. 2. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 118. Niewielkie zaplamienia okł., podklejone przedarcie jednej tabl. w t. 2, drobne zaplamienia wewnątrz; stan dobry. Piecz. monogramowa "A. J." na stronach tyt. Na początku każdego tomu litografowane tablice: "Śmierć Władysława pod Warną" i "Kardasz Kazagy (Chmielnicki) odmawia z Chanem tatarskim musulmanską modlitwę naniaz". Tablice autorstwa W. Smokowskiego. Praca zaw.: Woyna Warneńska, Wtargnienie Turków do Galicyi w 1498, Woyny o Multany i Rozruchy na Wołoszczyznie, Zatargi z Otomanami z powodu Kozaków, Wyprawa Turków pod Wiedeń i dalsze woyny z tym narodem. W Dodatku: Poselstwo Muhammed-Agi do Polski w r. 1758, Podróż Resmi-Efendego do Polski i poselstwo jego do Prus w roku 1763 i 64, Poselstwo Derwisz-Efendego do Rossyi w r. 1755, List Miurad-chana do Stefana Batorego 1578.
J. Sękowski (1800-1858) - orientalista, pisarz, członek wileńskiego Tow. Szubrawców. Praca spotkała się ze złym przyjęciem, zarzucano Sękowskiemu stronniczość w uznawaniu wszystkich niechętnych Polsce informacji autorów tureckich (m.in. Mickiewicz) oraz zafałszowanie tłumaczeń z tureckiego; przy obecnym stanie wiedzy brak podstaw do takich zarzutów. "Wywarł wpływ na tematykę orientalną w twórczości Mickiewicza" (PSB). Rzadkie.
1.400.–
Sprzedano za: 4.800.–
1237.
SIEMIEŃSKI Józef – Dyplomacja dawnej Polski. Ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929. Opracował ... [Warszawa 1929]. 4, s. [6], 65, [4]. brosz.
Grzbiet podklejony, krawędzie lekko naddarte, podklejone niewielkie naddarcie na górnym marginesie stron 25/26, poza tym stan dobry. Podobizny blisko 60 dokumentów dotyczących polskiej dyplomacji na przestrzeni dziejów.
140.–
1238.
SOKOLNICKI Michał – Czternaście lat. Warszawa 1936. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski. 8, s. [4], 478, [3]. opr. pł. z epoki.
Skrzypek 1814. Wyklejki pożółkłe, stan dobry. Piecz. Wspomnienia późniejszego żołnierza Legionów obejmujące l. 1898-1913, dotyczące m.in. PPS oraz życia w Krakowie, Lwowie i Zakopanem w omawianym okresie.
120.–
Sprzedano za: 260.–
1239.
SPASOVIČ V[ladimir] D[anilevič] – Žizn i politika markiza Velepolskago. Epizod iz istorii russko-polskago konflikta i voprosa. S.-Peterburg 1882. Tip. M. Stasjuleviča. 8, s. [2], II, 332, II. brosz.
Brak przedniej okł., blok poluźniony. Piecz. Nieliczne notatki ołówkiem. Praca poświęcona działalności politycznej Aleksandra Wielopolskiego. Rosyjska wersja pracy "Literacki i polityczny spadek po A. Wielopolskim".
140.–
1240.
SPISOK dvorjanam Carstva Polskago [...]. Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851. Druk. S. Strąbskiego. 16d, s. [2], II, XVII, [3], 326, V. opr. psk. z epoki.
[oraz] DOPOLNIENIE II [...]. Dodatek II do Spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854. Druk. S. Orgelbranda. 16d, s. [2], 56. brosz.
Podklejony niewielki ubytek karty tyt. części zasadniczej, miejscami niewielkie zaplamienia, ubytek tylnej okł. "Dodatku II". Piecz. Tekst równoległy rosyjski i polski. W tomie głównym od s.: Dodatek I. Wykaz osób, którym szlachectwo dziedziczne po koniec roku 1850 przyznanem zostało".
280.–
Sprzedano za: 340.–
1241.
STEKERT Aleksander – Przydomki polskie, litewskie i rusińskie. Londyn 1960. Figaro Press. 8, s. 144. brosz.
Stan dobry. Przedruk fotolitograficzny krakowskiego wydania z 1897. Wykaz 2.767 przydomków zebranych z dokumentów archiwalnych i drukowanych źródeł hist.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1242.
[STOLARZEWICZ Ludwik]. Stefan Hincza [pseud.] – Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Polski. Z 34 ilustr. i 4 mapami. Katowice 1932. Polski Instytut Wyd. 8, s. 424, tabl. 34, mapy 4. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart.
Empireum 204. Niewielkie otarcia i zaplamienia okł., drobne zaplamienia wewnątrz; stan dobry. Piecz. na stronie tyt. Na przedniej okł. reliefowy złoc. portret J. Piłsudskiego i złoc. faksymile jego podpisu.
160.–
Sprzedano za: 170.–
1243.
STRUG Andrzej – Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914. Warszawa 1926. Polskie Towarzystwo Emigracyjne. 16d, s. 48. opr. miękka kart. z epoki.
Stan bardzo dobry. Egz. nr 12 z własnoręcznym podpisem autora. Oprawa zapewne Aleksandra Semkowicza. Dotyczy wymarszu z Krakowa Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów. Przed tekstem fotograficzny portret Józefa Piłsudskiego.
240.–
1244.
SZANCER Stanisław – Rocznik S[zkoły] P[odchorążych] R[ezerwy] A[rtylerji] 1932-1933. Red. naczelny: kpt. ... Warszawa 1933. SPRA we Włodzimierzu. 4, s. 235, [5]. opr. wsp. ppł.
Karta tyt. zaplamiona, nieco zakurzona i załamana, miejscami drobne zaplamienia, kilka kart podklejonych w grzbiecie. Zachowana tylna okładka brosz. - wyraźnie otarta. Układ graficzny (także fotomontaże) Jana Polińskiego. Zaw. m.in.: Dzieje artylerji polskiej, Nasz ciężki sprzęt polowy, Polski przemysł lotniczy, Sekcja literacko-dziennikarska, Sekcja przyjaciół harcerstwa, Sekcja towarzyska, Sekcja dekoracyjna, O nowej rzeczywistości w fotografice, Rocznik się robi, Kronika szkoły, Raid do Warszawy, Z dziejów artylerji konnej, Nauka ścielenia łóżek, Poligon, Nocne ćwiczenia, Lista oficerów, Lista i adresy podchorążych, Lista przydziałów podchorążych do pułków.
320.–
Sprzedano za: 360.–
1245.
SZELĄGOWSKI Adam – Historja powszechna. T. 1-2 [w 3 wol.]. Warszawa 1936-1938. M. Arct. 8, s. [6], 637, [2], tablice; 536, [7], tablice; [4], 543-1105, [1], tablice. opr. oryg. ppł. zdob.
Stan dobry. T. 1: Wschód starożytny i świat klasyczny, Średniowieczna Europa. Bliski i Daleki Wschód, Europa nowożytna i świat nowy; t. 2, cz. 1: Europa nowożytna i świat nowy, Europa nowoczesna. Podbój świata; t. 2, cz. 2: Europa nowoczesna. Podbój świata, Ostatnie lata 1914-1937.
420.–
Sprzedano za: 800.–
1246.
SZUJSKI Józef – Dzieje Polski podług ostatnich badań. T.1-4. Lwów 1862-1866. Nakł. K. Wilda. 8, s. XII, 294, [2], tabl. rozkł. 10; [4], VI, 340, tabl. rozkł. 1; [16], 497, tabl. rozkł. 3; [16], 742, [2]. opr. w 3 wol. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru. Egz. z biblioteki Rudolfa Mękickiego (piecz.). Na grzbietach złoc. tytuł dzieła i numer tomu. T. 1 i 2 współoprawne. T. 1: Piastowie, t. 2: Jagiellonowie, t. 3-4: Królowie wolno obrani. "Synteza o charakterze kompilacji, pisana była w duchu romantycznym. Szujski podkreślał m.in. dziejowe posłannictwo narodu polskiego, gloryfikował demokrację szlachecką i polską tolerancję religijną [...]. Tom ten [trzeci] był już samodzielną pracą historyczną, zwłaszcza, że niedostatki warsztatu naukowego rekompensował Szujski pracowitością i intuicją [...]. Tom [czwarty] miał charakter nowatorski. Jego cechą charakterystyczną było przeświadczenie, że upadek Rzpltej spowodowała w głównej mierze anachroniczność jej ustroju [...]. 'Dzieje Polski', liczące ponad 1880 stron, stanowiły przełom w ujmowaniu historii i spotkały się w wielkim uznaniem w kręgach konserwatywnych" (PSB).
600.–
Sprzedano za: 650.–
1247.
ŚLIWIŃSKI Artur – Jan Sobieski. Warszawa 1924. M. Arct. 4, s. 195, tabl. 1. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry.
140.–
1248.
[TEISSIER Charles Adolphe] – Manuel général de maçonnerie comprenant les sept grades du rit français, les trente-trois degrés du rit écossais et les trois grades de la Maçonnerie d'adoption, suivi d'un formulaire [...]. Orné de planches [...]. Deuxiéme édition revue et corrigée. Paris [1865]. Librairie Maçonnique. Teissier et C-e. 8, s. XVI, 355, tabl. 13. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Na stronie przedtyt.: "Manuel général de franc-maçonnerie". Podstawowe informacje o masonerii, jej organizacji i obrzędach.
180.–
1249.
TOKARZEWSKI Marjan – Straż przednia. (Ze wspomnień i notatek). Warszawa [1926]. Polski Instytut Wydawniczy. 16d, s. 290, [2], tabl. 11. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Maliszewski 4399. Stan dobry. Na końcu: "Koniec tomu pierwszego". Więcej nie wyszło. Wspomnienia pracy duszpasterskiej, społecznej i wydawniczej na Podolu. Zaw. m.in.: Zwalczanie małżeństw mieszanych, W Antoninach, Popi, W Sokulu, System szykan, Pielgrzymka do Częstochowy, Wydawnictwa nielegalne, W katordze, Wygnańcy, Do Krasnowodzka, Metropolita Szeptycki, Podole, Trzy odmiany bolszewików, Żydzi i bolszewicy, Dzielna postawa ludu wiejskiego, Dlaczego Petlura przegrał, Zdobycie Baru.
140.–
Sprzedano za: 340.–
1250.
TOŁSTOJ Lew – Nie mogę milczeć! Przełożył z rosyjskiego Feliks Kon. Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 8, s. 31. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Od tłómacza: "Oddając w ręce polskiego czytelnika przekład donośnego na cały świat protestu wielkiego pisarza ziemi rosyjskiej przeciwko masowym mordom w Rosyi [...]. Protest Tołstoja został przetłomaczony na wszystkie języki europejskie. Nie może i nie powinno nie przeczytać go społeczeństwo polskie, spłacające największy haracz krwi współczesnemu Minotaurowi.".
64.–
Sprzedano za: 150.–
1251.
TRAGEDIA Warszawy. [Kraków?, X 1944]. 4, s. [8]. brosz. wt.
Stan dobry. Jedna karta nierówno rozcięta przy górnej krawędzi. Propagandowa hitlerowska publikacja wydana po upadku powstania warszawskiego. Tekst ilustrowany fotografiami zburzonej stolicy.
80.–
Sprzedano za: 260.–
1252.
TYMCZASOWY regulamin służby łączności. Warszawa 1920. Główna Księgarnia Wojskowa, Ministerstwo Spraw Wojskowych. 16d, s. 61, tabl. luzem 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. Instrukcja nr W. Ł 1., opatrzona klauzulą tajności ("Tajne. Tylko do użytku służbowego").
80.–
1253.
TYSZKIEWICZ Wł[adysław] – Memoryał o położeniu Polaków pod panowaniem rosyjskiem złożony przez hr. ... ministrowi Światopołk-Mirskiemu. Kraków 1905. Wyd. Polskiej Partyi Socyalistycznej. Nakł. administracji "Przedświtu". 8, s. 7, [1]. brosz. wt.
Podklejone niewielkie naddarcia dwóch kart.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1254.
UJEJSKI Józef – Król Nowego Izraela. Karta z dziejów mistyki wieku oświeconego. Warszawa 1924. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. 177, [1], portret 1. brosz.
Okł. nieco zaplamione i nadkruszone, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Praca pośw. Tadeuszowi Grabiance (1740-1807) – staroście liwskiemu, mistykowi. Przyczynek do dziejów polskiego wolnomularstwa przełomu XVIII/XIX w.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1255.
UJEŻDŻANIE podjezdków (remont). Przepisy do użytku instruktorów jazdy. Wyd. II. Warszawa 1920. Główna Księgarnia Wojskowa, Ministerstwo Spraw Wojskowych. 16, s. 24. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. Instrukcja nr J.-8. .
48.–
Sprzedano za: 260.–
1256.
URUSKI Seweryn – Spis szlachty po ogłoszeniu prawa. [Rękopis]. [koniec XIX w., przed 1890]. 8, s. [90]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Na przedniej okł. papierowa naklejka z odręcznie wpisanym tytułem i nazwiskiem autora rękopisu. Wewnątrz "Lista szlachty po ogłoszeniu prawa wylegitymowanej" w formie tabeli podzielonej na 22 "arkusze". Tabela zaw. rubryki: Nr dowodów, Zatwierdzenie szlachectwa (data, miejsce i rok), Nazwisko i imię, Urząd, stopień i klassa w czasie legitymacyi, Data i nr dokumentów, na mocy których szlachectwo nabyte lub udowodnione zostało z wymienieniem przez kogo wydane, Herb, Gubernia. Układ alfabetyczny wg nazwisk.
S. Uruski (1817-1890) - marszałek szlachty guberni warszawskiej, heraldyk, prezes Heroldii Królestwa Polskiego, autor 15-tomowego "Herbarza szlachty polskiej. Rodzina", hrabia od 1844.
600.–
Sprzedano za: 1.300.–
1257.
WASYLEWSKI Stanisław – U księżnej pani. Wyd. V przejrzane i uzupełnione. Lwów 1920. Wydawnictwo Polskie. 16d, s. VIII, 213, [2], tabl. 8. opr. późn. psk., obcięcie barwione, futerał kart.
Drobne zaplamienia wewnątrz, brak jednej tablicy. Ekslibris Stanisława Pełecha, introligatora ze Lwowa, później z Krakowa, zapewne autora oprawy. Dwa złoc. szyldziki na grzbiecie.
220.–
Sprzedano za: 240.–
1258.
WIEDEŃ rakuski od Turków oblężony, których było 297,243, a od wojsk chrześcijańskich uwolniony w roku 1683 12 Septembra. Warszawa 1883. Nakł. Red. "Wędrowca". 16d, s. 104
[oraz] GAWARECKI Sebastjan — Dziennik podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich, przez ... prowadzony, oraz przydana instrukcja ojca Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, dana synom jadącym za granicę. Warszawa 1883. Nakł. Red. "Wędrowca". 16d, s. 191. razem opr. pł. z epoki.
Otarcia okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru i zaplamienia. Ekslibris, piecz. własn.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1259.
WIEDZA o Polsce. T. 1-3 [w 5 wol.]. Warszawa [193-]. Wyd. "Wiedza o Polsce". 4, s. [8], 326, [1]; [4], [327]-780, [2]; [4], 262, [1]; [4], [263]-683, [2]; [4], 446, [1]; tablice w każdym tomie. opr. oryg. pł. bogato zdob.
Krawędzie opr. (szczególnie wol. 5) lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Zaw.: wol. 1: Antropologja, Prehistorja, Pochodzenie ludów aryjskich, Słowiańszczyzna pierwotna, Historja polityczna Polski piastowskiej, Historja polityczna Polski jagiellońskiej, wol. 2: Historja polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej, Dzieje ustroju Polski, Ustrój współczesnej Polski, Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka, Historja gospodarcza Polski; wol. 3: Dzieje języka polskiego, Najstarsze zabytki języka polskiego, Historja literatury polskiej (do r. 1863); wol. 4: Historja literatury polskiej (od r. 1863 do chwili obecnej), Historja teatru w Polsce, Historja budownictwa, Historja rzeźby w Polsce, Historja malarstwa w Polsce; wol. 5: Geografja Polski, Etnografja Polski. Wśród autorów: J. S. Bystroń, M. Gumowski, H. Mościcki, W. Tatarkiewicz, K. Tymieniecki.
800.–
Sprzedano za: 1.600.–
1260.
WIESIOŁOWSKI Fr[anciszek] – Ustęp z moich wspomnień. Jasło 1861. Nakł. autora. Czcionkami L. D. Stoegera. 16d, s. 131. opr. nieco późn. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Maliszewski 2769. Okł. brosz. nieco zakurzone, przednia zaplamiona w narożniku, wewnątrz ślady zawilgocenia i miejscowe zażółcenia papieru. Przedruk z "Głosu". Wspomnienia z powstania listopadowego i lat popowstaniowych dedykowane "cieniom Teofila i Hugona Wiśniewskich, współwięźniów i przyjaciół". Zaw: Lata porewolucyjne, Partyzantka, Jej najbliższe następstwa; na końcu "Lista więźniów r. 1833-1836, o ile sobie przypominam".
220.–
Sprzedano za: 360.–
1261.
WODZICKI Stanisław – Pamiętniki hr. ... Kraków 1888. J. K. Żupański & K. J. Heumann. 8, s. 432. opr. pł. z epoki. Nowa Bibliot. Uniwersalna.
Maliszewski 887. Opr. nieco zakurzona, karta tyt. podklejona, jedna karta z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Pamiętniki S. Wodzickiego (1764-1843) - polityka, przywódcy krakowskiego stronnictwa arystokratycznego i prezesa Senatu Rządzącego Rzeczyposp. Krak., prywatnie - botanika i miłośnika ogrodnictwa. Z przedm. do wyd. I (1873): "Wspomnienia [...] obejmują najważniejsze chwile nowoczesnej naszej historyi, jakoto konfederacyę Barską, sejm czteroletni, powstanie Kościuszki, Księstwo Warszawskie i powstanie listopadowe. Autor pamiętników występuje w nich już jako świadek, już jako czynny udział biorący".
140.–
Sprzedano za: 140.–
1262.
WOJCIECHOWSKI Stanisław – Moje wspomnienia. T. 1. Lwów-Warszawa 1938. Książnica-Atlas. 8, s. 367, [1]. brosz., obw.
Skrzypek 2202. Obw. i okł. nieco nadkruszone, z niewielkimi ubytkami, wewnątrz stan bardzo dobry. Nieliczne odręczne dopiski i podkreślenia. Wspomnienia premiera rządu II RP. Zaw.: W Uniwersytecie warszawskim, Na emigracji, W kraju nielegalnie, Znowu na emigracji, W ruchu spółdzielczym, W czasie wojny powszechnej. Tom 2 ukazał się dopiero w 2017, wydany z autorskiego rękopisu.
120.–
1263.
WOLSKI K[ajetan] S[aryusz] – Polski herbarzyk. Zbiór orłów i herbów z mapą Rzeczypospolitej Polskiej przed rozbiorami. Kraków [po 1920]. Salon Malarzy Pol. 16d, k. 1, tabl. 10. opr. oryg. ppł.
Przednie wyklejki podklejone, okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn., obca dedykacja. Zaw. 10 barwnych kart pocztowych naklejonych wydawniczo na kartonowych podkładach: Orły na Wawelu, Herby królów polskich, Polska - Jeszcze Polska nie zginęła, Litwa - Litwo! Ojczyzno moja [...], Księstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska przed rozbiorami, Herby hetmanów w. koronnych, Herby miast Królestwa Polskiego, Herby rycerstwa polskiego, Herby miast galicyjskich.
140.–
Sprzedano za: 260.–
1264.
WRONIECKI Antoni – Sprawa piesza, według ducha naszego wieku. Przez ... Jenerała Brygady b. wojsk polskich, krzyża wojskowego kawalera. Księga 1-2. Paryż 1834-1836. Druk. P. Baudois, Księgarnia Polska. 16, s. [14], 44, [1]; 81, [3]. razem opr. nieco późn. ppł.
Okł. nieco otarte, miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Dublet Bibliot. Czartoryskich (piecz.). Na stronie tyt. księgi 2: "Księga druga, część pierwsza: Wywod taktyki piechoty". Na końcu autor informuje, że wobec mającego się ukazać drukiem przekładu regulaminu francuskiego, rezygnuje z kontynuowania swojego dzieła. Praca dedykowana w druku Adamowi Czartoryskiemu i "zacnej i dzielnej młodzieży polskiej, pragnącej w zawodzie wojennym wyższego nabydź usposobienia".
220.–
Sprzedano za: 500.–
1265.
YOUNG Edward – Nocy Yunga z angielskiego i francuskiego z dołączeniem listów jego na polski język przetłumaczone [pracą przez Franciszka Dmochowskiego]. Edycyia Trzecia poprawiona. T. 1-2. Lublin 1809. Nakł. K. Szczepańskiego. 16d, s. [52], 387, [1]; [4], 376. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, miejscami ślady wilgoci wewnątrz, stan ogólny dobry. Przedmowa zawiera uwagi dot. autora wraz z z jego życiorysem. W t. 2 m.in. Listy moralne i Modlitwa rozpustnego libertyna.
320.–
Sprzedano za: 550.–
1266.
[ZACHARYASIEWICZ Franciszek Ksawery] – Wiadomość o Ormianach w Polszcze. Lwów 1842. Wyd. Ossolineum, Druk. J. Schnaydera. 8, s. 85. opr. miękka kart. z epoki.
Otarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu, uszkodzone narożniki pierwszych 6 kart, niewielkie ślady zawilgocenia. wyraźny ślad wilgoci.
360.–
Sprzedano za: 360.–
1267.
ZALESKI Bronisław – Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. T. 1. Poznań 1881. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. [2], II, 501, [2]. opr. wsp. psk. złoc.
Miejscami zaplamienia, karty pierwszej skłądki podklejone w grzbiecie. Piecz., zapiski własn. Następne tomy nie ukazały się.
360.–
1268.
ZALESKI J[akub] – Panowanie Stanisława Augusta do czasu Sejmu Czteroletniego. (Dzieło pośmiertne). Poznań-Kraków 1887. J. K. Żupański i K. J. Heumann. 8, s. VIII, 413. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 320.–
1269.
ŻYCIA sławnych Polaków. Edycya Tadeusza Mostowskiego. T. 1-3. Warszawa 1805. Druk. N-ro 646 przy Nowolipiu. 8, s. 496, tabl. 1; 461, tabl. 1; 425, [4]. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia grzbietów i okł., miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru. Piecz. "Stachów" (na Wołyniu), podpis K. Podhorodeńskiego. Dwubarwne szyldziki złoc. na grzbietach, tamże biblioteczne naklejki inwentarzowe. Zaw. biografie: Kazimierza Wielkiego, Jana Tarnowskiego, Lwa Sapiehy, Jana Zamojskiego, Stefana Czarnieckiego, Jerzego Ossolińskiego. Na tablicach portrety Jana Tarnowskiego i Jana Zamojskiego (Le Courtin del., J. Ligber sculp.) w miedziorycie punktowym.
980.–
Sprzedano za: 2.400.–

Plansze mundurowe

1270.
[PLANSZE legionowe]. Dwie plansze wydane przez Drukarnię Państwową pod zarządem Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, zapewne w 1917.
Plansza: "Kawalerya Legionów Polskich" form. 20,8x33,7 cm. Pięć barwnych sylwetek ułanów na koniach (w tym 4 jednakowe)
Plansza: "Artylerya Legionów Polskich (na pozycyi), Karabin maszynowy Legionów Polskich (na pozycyi)" form. 42,2x34 cm. Pięć barwnych sylwetek; grupa "Karabin maszynowy" wydrukowana dwukrotnie. Niewielkie zabrudzenia.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1271.
ROZWADOWSKI Z[ygmunt] – Wojsko Polskie. Kawalerya od r. 1807-1830 według rysunków prof. ... Wydawnictwo dla dzieci. Poznań-Pleszew 1910. F. K. Ziółkowski & Sp. 32,2x39,5 cm, k. 11. brosz.
Okł. lekko nadkruszone na krawędziach, pionowe załamanie bloku. Wydawnictwo przeznaczone dla dzieci, których zadaniem było wycięcie poszczególnych figurek żołnierzy i ustawienie ich na polu bitwy. Na każdej planszy umieszczono 12 barwnych wizerunków żołnierzy na koniach, przy każdej wydrukowano krótki opis (np: Oficer, Pauker, trębacz, Szwoleżer-szeregowiec, Podoficer, Huzar-szeregowiec, Kirasyer-szeregowiec). Kolejne plansze zatytułowano: Pułk Szwoleżerów gwardyi, Pulk 5. strzelców konnych, Pułk 8. ułanów, Pułk 10. huzarów (2 tablice identyczne), Pułk 14. kirasjerów, Pułk 1. ułanów, Pułk 2. ułanów, Pułk strzelców konnych gwardyi, Pułk 4. strzelców konnych (szaserów), Żandarmi. Rzadkie!
1.200.–
Sprzedano za: 2.200.–
1272.
STACHOWICZ Michał – [Ubiory wojska polskiego z czasów Księstwa Warszawskiego. Kraków 1831. J. Czech]. ca 11,5x22,5 cm, tabl. 5. karty luzem.
Banach 196. Komplet 5 tablic odbitych w miedziorycie, ręcznie kolorowanych. Płyty, wg rysunków Michała Stachowicza rytował wiedeński grawer Sebastian Langer (sygnatury obu artystów umieszczono na pierwszej tablicy). Poszczególne sylwetki oznaczono literami A-E (tabl. 1) oraz liczbami 1-25 (pozostałe). Brak kart z tekstem objaśniającym. Bardzo ważne źródło do dziejów umundurowania wojsk polskich. Autor ilustracji, mieszkając w Krakowie był świadkiem wkroczenia wojsk ks. Józefa Poniatowskiego do tego miasta (15 VII 1809), a także widział oddziały stacjonujące w Krakowie. Nieczęste.
480.–
1273.
WOJSKO polskie z r. 1831 (dawnej formacyi). Kołomyja [190-?]. A. J. Miziewicz. ca 33x41 cm, tabl. 13. karty luzem.
Niewielkie naddarcia krawędzi plansz, niewielkie załamania narożników, niewielkie ubytki marginesów dwóch plansz. Jedna plansza zamontowana na papierowym podkładzie. Piecz. na odwrocie. Fragment albumu dla dzieci z podobiznami żołnierzy do wycinania. Tytuł albumu nadrukowany na górnym marginesie: na pierwszych dwóch planszach w brzmieniu: "Wojsko polskie z r. 1831 [...]" i tylko po polsku, na pozostałych: "Wojsko polskie z r. 1815-1831 [...]", po polsku i po francusku. Zbiór zawiera tablice nr 1-6, 8-14. Plansze zatytułowano: Ułani pułk 1, Ułani pułk 2, Ułani pułk 3, Strzelcy konni gwardyi królewskiej, Piechota pułk 4 - Grenadyerzy, Pułk grenadyerów gwardyi królewskiej, Piechota pułk 4 - Fizylierzy, Ułani pułk 4, Strzelcy piesi pułk 2 - Karabinierzy, Strzelcy konni pułk 2, Batalion saperów, Baterya pozycyjna artyleryi konnej gwardyi (2 różne tablice). Rzadkie.
640.–
* * *