Druki ulotne i urzędowe

276.
ROZPORZĄDZENIE cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Połączenie politycznego i kameralnego zawiadywania wschodnią i zachodnią Galicyą, tudzież mianowanie JW. Józefa Ürmén de Ürményi gubernatorem obydwu połączonych kraiów [...]. Kraków, 5 VII 1803. [Podp.] In Abwesenheit des Herrn Landesgouverneurs Excellenz Augustin Reichmann von Hochkirchen, präsidirender Hofrath, Christian Graf v. Wurmser.
Druk dwustronny na 3 stronach form. 29,3x19 cm. Stan dobry.
140.–
277.
OKÓLNIK cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Ces. Królewscy Poddani płynąc Dniestrem z tratwami i statkami swemi nigdy do prawego czyli tureckiego, tylko zawsze do lewego czyli rossyiskiego brzegu przybiiać, lub nocować na nim maią [...]. Lwów, 25 XI 1803. [Podp.] Joseph von und zu Ürmenyi, Joseph Freyherr von Riedheim.
Druk po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,5x19 cm. Stan dobry.
140.–
278.
DONIESIENIE z strony cesarsko-królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Przy moście na rzece Bystrzycy ku Lwowie i Kałuszowi myto drogowe, czyli raczey mostowe opłacać należy [...]. Lwów, 23 XII 1803.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 29.5x19,2 cm. Stan dobry.
120.–
279.
OKÓLNIK cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyiskie [!]. Pakietów lub listów pieniądzmi i precyozami obciążonych inaczy przesyłać niewolno, tylko diliżansem [...]. Lwów, 9 III 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürmenyi, Landesgouverneur, Prokop des heil. römischen Reichs Graf v. Lazanzky, Gubernial-Vicepräsident, Joseph Freyherr von Riedheim, Gubernialrath.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,5x19 cm. Stan dobry.
160.–
280.
UWIADOMIENIE ze strony cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyiskiego. W miasteczku Głogowie myto drogowe począwszy oa 1-go Maia t. r. wybierane będzie [...]. Lwów, 9 III 1804.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 29,4x19,3 cm. Dotyczy Głogowa Małopolskiego w woj. podkarpackim. Stan dobry.
140.–
281.
MILI Rodzice! Wydok [!] dziecięcia waszego, gdy na świat przychodzi, napełnie [!] wam serce wielką radością [...]. O gdyby iuż ową straszną przebyło ospę! sercem stroskanym sami do siebie mówicie, wiedząc, że te szkaradna choroba niezliczone mnóstwo dziatek zabiia [...]. Lecz niech was [...] ta wiadomość doskonale ucieszy, że iuż niemacie przyczyny troskania się więcey: albowiem Bóg dobry [...] dał nam [...] pewne, doświadczone, i nie zawodne lekarstwo, na ospę pospolitą [...]. Sumienie wasze czyniłoby wam przykre zarzuty przez całe życie, gdybyście szczepienia ospy waszym dzieciom zaniedbali; a gdyby wam potem iedno, drugie, lub wszystkie dziatki na ospę poumierały! O! natenczas bylibyście zaiste nic innego, tylko zabóycami waszych dzieci [...]. Lwów, 17 VIII 1804.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 7 stronach form. 29,4x19,3 cm. Apel o powszechne szczepienie dzieci przeciwko ospie. Dzięki badaniom brytyjskiego lekarza Edwarda Jennera opracowano w ostatnich latach XVIII w. metodę zapobiegania ospie prawdziwej przez wszczepienie materiału zakaźnego ospy krowianki (zwanej tu krowinką). Sposób ten, nieco tylko zmodyfikowany, był stosowany do czasów współczesnych, a eksperymenty Jennera stanowiły jeden z przełomowych momentów w dziejach medycyny. Prezentowany tu druk zawiera próbę zastosowania odkryć brytyjskiego lekarza na ziemiach polskich. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 550.–
282.
OBWIESZCZENIE. Gdy po zamianowaniu Prezesa, Vice-Prezesa i czterech płatnych Członków Wydziału Rady Miejskiej - Taż [...] wybrała sześciu niepłatnych Członków tychże Wydziałów, przeto Radę Miejską Miasta Krakowa [...] za uorganizowaną ogłaszam [...]. Kraków, 17 X 1848. [Podp.] Gubernator Galicyi Wacław Zaleski.
Druk jednostronny na ark. 40,4x24,7 cm. W obwieszczeniu wymieni wszyscy członkowie Rady Miasta Krakowa i Kazimierza oraz ich zastępcy. "Wiosna Ludów przyniosła i tę zmianę, że przywrócono samorząd: Radę Miejską pochodzącą z wyboru obywateli. Rada składa się z 40 radnych (30 chrześcijan i 10 Żydów). Wybrano też 12 zastępców (9 chrześcijan i 3 Żydów). Uprawnionych do głosowania było ledwie 1071 osób, gdyż czynne prawo wyborcze przysługiwało tylko właścicielom domów, osobom posiadającym wykształcenie uniwersyteckie, proboszczom i przełożonym innych wyznań, naukowcom, pisarzom, dziennikarzom oraz wszystkim płacącym podatek powyżej 7 zł 15 gr. W ten sposób pozbawiono prawa wyborczego całą ludność uboższą" ("Kronika Krakowa". Kr. 1996, s. 187). Ślady złożenia, niewielkie zaplamienia.
120.–
283.
CZY TOASTOWANIE przy uroczystych ucztach nie dałoby się usunąć! Człowiek jest istotą towarzyską [...] i ma w sobie wrodzoną skłonność do naśladownictwa [...]. Często n. p. obserwować można, jak prosta arogancya, bezczelność przewódcy  danej partyi, zostają naśladowane przez wszystkich członków stowarzyszenia [...]. Ludzie nawet rozumni, umiejący myśleć logicznie, do tego patryotyczni, którzy czują i rozumieją całą szkodliwość picia trunków alkoholicznych [...], tacy ludzie [...] od toastów powstrzymać się nie mogą, nie umieją; nie mają odwagi cywilnej oprzeć się brzydkiemu nałogowi  [...]. Oby wszystkich [...] natchnąć potrafiła Dziewica przeczystą myślą świętą, że w abstynencyi leży zbawienie narodu i ludzkości całej. Lwów [ca 1900?]. [Podp.] Dr. B. Dybowski. Drukarnia Udziałowa we Lwowie [...].
Druk dwustronny na ark. 30,1x23,5 cm, następne dwie strony czyste. Tekst Benedykta Dybowskiego, przyrodnika i podróżnika, gorącego propagatora życia w trzeźwości. W końcowym akapicie wspomniani pielgrzymi do sanktuarium w Kochawinie. Ślady złożenia, ostatnia czysta karta brudna (sic!).
80.–
284.
TOWARZYSZE i Towarzyszki! Rzeczywistość w straszliwym majestacie zniszczenia i grozy wojennej z niebywałą w dziejach siłą stwierdza, że bez niepodległości naród Polski skazany jest na rozproszenie i zagładę [...]. W posępnym szeregu ofiar krwawego rządu nie brakuje rycerzy sprawy robotniczej. Któż zapomni Kunickich, Ossowskich, Bardowskich i Okrzejów? [...]. Niech żyje Armja polska: Precz z najazdem moskiewskim! Precz z moskalofilami t. j. z przyjaciółmi rządu moskiewskiego. Nie z narodem rosyjskim, lecz z zaborczym i krwawym rządem moskiewskim walczymy. Warszawa, VIII 1915. [Podp.] Komitet Wykonawczy Polskiej Partyi Socyalistycznej.
Druk jednostronny na ark. 23,8x34 cm. Ulotka PPS-owska. Naddarcia górnej krawędzi, pionowe załamanie arkusza.
60.–
Sprzedano za: 190.–
285.
WIERNY tradycjom własnej dziejowej przeszłości Naród Polski winien w obecnej chwili przełomowej wyrazić swą wolę i ujawnić, jak wskrzeszenie Ojczyzny zawsze rozumiał i rozumie [...]. Wielka odpowiedzialność spada na pokolenie nasze. Od stanowiska, jakie zajmiemy, losy Ojczyzny w znacznej mierze zależą [...]. Czynne [...] wystąpienie bez realnych rękojmi, bez własnego rządu, jako uprawnionego twórcy polskich sił zbrojnych, jedynie większym krwi rozlewem nam grozi i pogłębić tylko może tragizm rozdartej Ojczyzny. Warszawa, 21 VIII 1915. [Podp.] Polskie Zjednoczenie Postępowe.
Druk jednostronny na ark. 32,6x24,3 cm. Niewielkie naddarcia krawędzi.
48.–
Sprzedano za: 170.–
286.
ZŁATO [sic!] dla ojczyzny! Ciężkich ofiar wymaga narzucona nam walka. Obowiązkiem każdego jest ponieść te ofiary [...]. Obejrzyjmy nasze szafy i skrzynie i oddajmy stamtąd to wszystko, co jest niepotrzebne ze złota, ojczyźnie. Pierścionki, łańcuszki, branzolety, brosze, zegarki, kólczyki [!], guziki, szpilki [...]. "Oddałem złoto za żelazo", Państwowa zbiórka zbytecznego złota [...]. To co zbiórka otrzyma w złocie [...] odda je [...] Bankowi austr. węg. [...]. Jako dowód przyczynienia się do zbiórki będą wydawane pierścionki z żelaza, zaopatrzone napisem "Oddałem złoto za żelazo 1914 A. S. K." [...]. Wiedeń, w roku wojennym 1916. Nakładem akcyi pomocy wojennej "Oddałem zloto za żelazo". Drukiem Karola Goriszka w Wiedniu.
Druk jednostronny na ark. 33,4x20,8 cm. Tekst w ramce czarno-żółtej (barwy Austro-Węgier). Na odwrocie odręczna notatka "Kraków dnia 28. IV. 1916". Ślady złożenia.
140.–
287.
(DRUKOWANO jako rękopis). Wiceprezes Naczelnego Komitetu Narodowego. Panie Brygadyerze! Wiadomość o dymisji Pańskiej [...] wywołała w społeczeństwie i Legionach zaniepokojenie [...]. Ściskam [...] Twą dłoń i w tym uścisku chcę zaczerpnąć siły i otuchy do dalszych trudów, da Bóg, owocnych. Oddany Jaworski. Jaśnie Wielmożny Panie Prezesie! Przeżywamy wszyscy obecnie chwilę, gdy budowa trudna [...] chwieje się i drży w swych posadach [...]. Wyrazy wysokiego szacunku i poważania łącząc, pozostaję sługa J. Piłsudski. Kraków, [nie przed 6 X 1916].
Druk jednostronny na ark. 38,2x20,3 cm. Tekst listu Władysława L. Jaworskiego (prezesa NKN) z 5 X 1916 i odpowiedź J. Piłsudskiego z dnia następnego; oba pisma dotyczą rezygnacji Piłsudskiego z dowództwa, które brygadier złożył "pragnąc wyrazić swój sprzeciw wobec lekceważenia Legionów i nieuznawania ich za wojsko polskie walczące o niepodległość" (Wikipedia). Ślady złożenia, drobne zaplamienia.
80.–
Sprzedano za: 260.–
288.
DLA UPAMIĘTNIENIA uroczystej chwili otwarcia Tymczasowej rady Stanu Królestwa Polskiego. "Od marzeń i słów o Państwie Polskiem przechodzimy do czynu" [...]. Warszawa, 15 I 1917.
Druk jednostronny na ark. 36x27 cm. Ozdobna bordiura z herbem Rzeczypospolitej, puttami, zdobnikami roślinnymi i trzema datami: 6 VIII 1914 (wymarsz Pierwszej Kadrowej), 5 XI 1916 (akt 5 listopada zapowiadający utworzenie państwa polskiego) i 15 I 1917 (posiedzenie inauguracyjne Tymczasowej Rady Stanu). Wewnątrz przytoczony wyżej tekst i podobizny podpisów członków Tymczasowej Rady Stanu (m.in. J. Piłsudskiego, W. Rostworowskiego, S. Dziewulskiego, W. Niemojowskiego, W. Studnickiego. Ślady złożenia, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 440.–
289.
"O KAROLU" - cesarzu. Pieśń 30 pułku "lwowskich dzieci" [...]. Hej cesarzu austryjacki - Ka-ro-lu, / Hej cesarzu austryjacki, / Jakiż to był czyn łajdacki - Karo-lu! / Myśmy tobie przysięgali - Ka-ro-lu, / Myśmy tobie przysięgali / My za ciebie krew swą lali - Ka-ro-lu! [...]. [Lwów, 1918?].
Druk dwustronny na ark. 21,1x11,6 cm. Słowa piosenki do melodii "Karol, Karol, coś narobił", w 19 zwrotkach. Utwór skierowany jest do Karola I Habsburga, ostatniego cesarza Austro-Węgier i dotyczy prowadzonych w tym czasie walk o Lwów. Autor piosenki pisze: "A tyś zdradził nas Polaków [...], Nasłał na nas Hajdamaków [...]. Na ratuszu - ruskie 'fany' [...], Siczownikom Lwów wydany [...]. A w Krakowie dzwon już dzwoni [...], Pan Mączyński Lwowa broni [...]. Pan Mączyński - dzieci zebrał [...], Zbójów wygnał, Lwów odebrał [...]. Trzy miliony - żydzi dali [...], Hajdamakom pomagali [...]. Nie pomogła im ta zdrada [...], Na twą głowę - krew ta spada [...]. Lwów nasz - nie dla Hajdamaków [...], Lecz dla Polski i Polaków [...]". Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
290.
ODEZWA. Dzieje Legionów znane są ogółowi polskiemu. W trudzie zrodzone ich czyny, w kalectwie, bliznach i krwi [...] o tych, co pozostali i wyczekują pomocy nie może zapomnieć Naród [...]. W tym celu nowozorganizowane "Towarzystwo Opieki Legionowej" [...] puszcza w obieg po kraju skarbonkę zbiórkową Tygodnia Opieki Legionowej. Uskrzydlona miłością serc, niech leci skarbonka chyżo [...], niech zaważy w niej ciężko moneta ofiarna [...]. Kraków, VIII 1918. [Podp.] Jan Kanty Federowicz, Dr. Ernest Bandrowski, Dr. Franciszek Bardel [i 38 innych osób]. Nakładem Tow. Opieki Legionowej. Drukarnia Ludowa w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 86,6x58 cm. Druk w kolorze jasnoczerwonym. Ślady złożenia, podklejone naddarcia i niewielkie ubytki poza tekstem.
180.–
291.
DO ROBOTNIKÓW górnośląskich. Bracia, przyjaciele, kamracia! Wiadomo Wam, o co chodzi. Górny Śląsk przyłączony ma bydź do Polski [...]. A teraz sobie przedstawcie: Będziemy przyłączoni do Polski, kto to będzie węgle od nas skupował? [...]. I rozważyłeś ty to już sobie, co z tego wyniknie? Stanie się to śmiercią górnictwa [...] tysiące robotników straci chleb [...]. Wszyscy my do nieszczęścia i do ubostwa się dostaniemy. Ani sam pan Korfanty i inni wielmożni panowie nie zdołają nam na pomoc przyjść [...]. Katowice, [I 1920?]. Drukiem G. Siwinna.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. 31,5x22,8 cm. Niemiecka ulotka agitacyjna zniechęcająca Ślązaków do głosowania plebiscytowego za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Autorzy tekstu kończą go dramatyczną wizją przyszłości: ""Już to przed wojną odjeżdżał długi a długi pociąg z Mysłowic z [...] napisem: "Nach Bremen". Były to polskie familje, wyjeżdżając do Ameryki, bo już przed wojną dla nich polska ziemia roboty nie miała. Można [przypuszczać], iż później dzień w dzień dwa takie pociągi pospieszać będą od Mysłowic do Bremen, iżby mogli my albo nasze dziatki gdziekolwiek w cudzym świecie o robotę żebrać". Na górnym marginesie odręczna notatka ołówkiem: "Rzucone z aeroplanu niemieckiego w d. 3/I 919 na Pogoni w Sosnowcu" (data pomylona o rok?). W tekście dwie ilustracje nawiązujące do emigracji zarobkowej miejscowej ludności. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi arkusza.
140.–
Sprzedano za: 260.–
292.
DO ŻOŁNIERZY Polskiej Armji! Wasi generałowie zwrócili się do nas robotników i włościjan respubliki Radzieckiej Rosji i Ukrainy skłamliwem pełnem łgarstwa wezwaniem. Wasi obszarnicy i panowie odziani w haftowane złotem mundury jeneralskie świadomie opowiadaję Wam baśnie, naumyślnie rysują życie w republice Radzieckiej w odstraszających kolorach nędzy i bezprawia [...]. My proponujemy Waszemu rządowi pokój dlatego, że my nie chcemy żeby darmo lała się krew robotników i włościjan [...]. Niech żyje wszechświatowa rewolucja. B. m., [nie przed 15 I 1920]. [Podp.] Polityczny wydział N[aczeln]ej Radzieckiej strzeleckiej dywizji.
Druk dwustronny na ark. 18,6x15,3 cm. Propagandowa ulotka sowiecka z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920. Autorzy piszą m.in.: "Robotniczo-włoścjańska republika uznaje niepodległość Polski (również jak i drugich sąsiednich respublik). My z polskim narodem walczyć nie chcemy. Dwókrotnie zwracaliśmy się do Waszego Rządu z propozycją pokojową w kwietniu 1919 r. i 20 grudnia 1919 r. Nie bezsilność spowodowała nasze pokojowe propozycje. Przeciwnie, teraz jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek [...]. Kołczak wzięty do niewoli [...]. Czerwony sztandar powiewa od Czarnego morza do Bałtyku, od Bajkału (w Azji) do Rostowa". Poprzeczne załamanie arkusza, poza tym stan dobry. Rzadkie.
220.–
Sprzedano za: 500.–
293.
BRATIA Goralci! Ked vás Ferdinand Machay s jeho skupinou so zlatymi rečičkamu a slubami k sebe privábit nemohol, pristúpil ku využitiu vašich hlboko náboženskych citov a rozširuje medzi vami také neverojatné chyry a takym surovym tonom, že je to i poslednému surovcovi nedostojné [...]. B. m. [1920]. [Podp.] Oravec.
Druk jednostronny na ark. 24,3x15,2 cm. Ulotka słowacka z czasów planowanego plebiscytu na Spiszu i Orawie, mającego rozstrzygnąć przynależność tych terenów do Polski lub Czechosłowacji. Strona polska, zaangażowana w tym czasie w wojnę polsko-bolszewicką, została zmuszona z rezygnacji z plebiscytu, a podjęcie decyzji w sprawie przyłączenia spornych obszarów pozostawiono Radzie Ambasadorów. Ta latem 1920 wydała werdykt - niezbyt korzystny dla Polski. Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 220.–
294.
ŚWIETNE zwycięstwo Polski nad bolszewikami przy cudownej pomocy Matki Boskiej pod Warszawą. Dzień 15. sierpnia 1920 roku głosi triumf nieśmiertelny: 'Bolszewja odparta od Polski i od pochodu na zachód Europy [...]'. W tak krytycznej chwili, Papież Pius XI, ówczesny Nuncjusz w Polsce, nie opuścił Warszawy, ale trwał nieustraszony na stanowisku [...]. W czasie decydującego boju pada jeden z dowódców [...] polskich - na jego miejsce staje natychmiast młody kapelan, ks. Ignacy Skorupka [...]. Wkrótce ugodzony śmiertelną kulą, ciężko ranny tonie we własnej krwi, lecz duch jego bohaterski przetapia całą polską armię w najhartowniejszą stal, która siecze bolszewickie hordy i odnosi zwycięstwo. I oto staje się "Cud nad Wisłą". Padwa [?], [nie przed 1924, nie po 1932]. Podp. O. Franciszek Pyznar, penitencjarjusz polski w Padwie.
Druk jednostronny na ark. 28x36,8 cm. Tekst w czterech językach: po polsku, francusku, włosku i angielsku. Ulotka wydana zapewne w rocznicę bitwy o Warszawę. O. Pyznar, franciszkanin, przebywał w Padwie w l. 1924-1932, szczególnie zasłużył się wieloletnią pracą wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ślady złożenia, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 260.–
295.
NAJWIĘKSZA galicyjska pasieka Eugeniusza Bilińskiego w Zbarażu. Kto chce długo żyć [...] niech stale codziennie, rano i wieczór używa tylko jedną łyżkę miodu pszczelnego czystego (patoki), bez domieszki, który można dostać tylko u pszczelarza bez pośrednictwa niepewnych handlarzy! [...]. Ceny najniższe. Konkurencja wykluczone z pszczelarzem [...]. Zbaraż, [nie przed III 1926]. Drukarnia Dubinera W[do]wy w Zbarażu.
Druk dwustronny na ark. 31,5x23,8 cm. Papier szaroniebieski. Reklama wyrobów zbaraskiego pasiecznika, zaw. m.in. liczne głosy pochwalne klientów. Nieco zagadkowo brzmi umieszczony na marginesie anons: "Broszurka o miodzie Profesora D-ra Ciesielskiego na żądanie darmo i opłatnie!". Ślady złożenia, otarcia, załamania arkusza, niewielkie naddarcia krawędzi.
80.–
Sprzedano za: 220.–
296.
RZECZPOSPOLITA Polska. Wykres organizacji władz i urzędów państwowych. Warszawa [1927]. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka.
Druk jednostronny na ark. 80x109,5 cm. Środkową część arkusza zajmuje szczegółowy diagram przedstawiający strukturę władzy w II Rzeczypospolitej. W lewym górnym narożniku mapa podziału administracyjnego kraju, w dolnej części tekst objaśniający i 11 niewielkich mapek z zaznaczonym podziałem na okręgi wojskowe, skarbowe, szkolne i in. Całość oprac. Juliusz Suski. Tablica stanowiła załącznik do jego pracy "Organizacja władz i urzędów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej" (Warszawa 1927). Ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciach, niewielkie zaplamienia.
200.–
Sprzedano za: 800.–
297.
W SOBOTĘ, 15-go lutego 1930 odbędzie się w sali Domu Ludowego z okazji "Chamisza Asar Biszwat" - wesoły wieczór towarzyski ze współudziałem pełnej orkiestry Żyd. Tow. Muz. Dram. pod batutą p. Mandla [...]. Rzeszów, II 1930. [W nagłówku] Komisja Żyd. Fund. Nar. przy Komitecie Lok. Org. Sjońskiej w Rzeszowie. [Pod tekstem] Nakł. Organizacji Sjońśkiej w Rzeszowie. Z drukarni M. Goldberga w Rzeszowie.
Druk jednostronny na ark. 63,2x87,6 cm. W górnej części tekst polski, poniżej w jidysz. W lewym górnym narożniku gwiazda Dawida. Dokument życia społecznego społeczności żydowskiej w Rzeszowie w okresie międzywojennym. W programie: zagajenie, jednoaktówka, gimnastyka rytmiczna, żywy dziennik. Organizatorzy gwarantują "bogato zaopatrzony bufet, owoce palestyńskie", a także "pocztę i inne niespodzianki" (?). Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach, naddarcia górnej krawędzi, dolny margines zabrudzony farbą drukarską. Rzadkie.
320.–
Sprzedano za: 1.400.–
298.
CELEM uczczenia imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Stowarzyszenie "Służba Obywatelska" w Skałce organizuje cykl odczytów poświęconych bohaterstwu. Odczyty odbywać się będą w Remizie Strażackiej w Bolesławiu od 18 marca do 25 marca 1933 r. [...]. Olkusz, III 1933. Drukarnia Marji Stachurskiej w Olkuszu.
Druk jednostronny na ark. 63x46,3 cm. W treści afisza zawarto tytuły odczytów (m.in. Kult bohaterstwa, Bohaterowie dobroci, Bohaterowie pracy, Bohaterstwo kobiet, Bohaterstwo w sztuce). Ślady złożenia. Nieliczne ołówkowe zapiski na odwrocie.
240.–
Sprzedano za: 500.–
299.
O BEZSTRONNĄ opinję o Towiańskim [...]. [Kraków], III 1935. [W nagłówku] Dr Walentyna Horoszkiewiczowa (Wilno).
Druk dwustronny na 4 stronach form. 35,7x26,7 cm. Odpowiedź na artykuł W. Charkiewicza "Mistrz Andrzej i Matka Makryna" drukowany w "Wiadomościach Literackich". Odbitka z "Kuryera Literacko-Naukowego". Ślady złożenia, niewielkie przedarcie na zgięciach, papier pożółkły.
80.–
300.
POD PROTEKTORATEM Wojewody Krakowskiego Michała Gnoińskiego [...] obchodzić będziemy w dniu 29 czerwca 1937 r. "Dzień Morza". Hasło "Chcemy silnej floty wojennej i własnych kolonii" niech w tym dniu znajdzie wyraz w manifestacyjnych zebraniach i uroczystościach! [...]. Kraków, VI 1937. [Podp.] Prezydium Komitetu Wykonawczego: Sekretarz: Fordey Ernest [...], Prezes: Mond Bernard Stanisław gen. bryg. [...], Skarbnik: Kessler Dr Maksymilian [...]. Z. G. "Litodruk", Kraków, Stradomska 12.
Druk jednostronny na ark. 95,3x63 cm. Papier w kolorze szaroniebieskim. Afisz zachęcający do uroczystego obchodu "Dnia Morza" oraz złożenia datku na Fundusz Obrony Morskiej. W dolnej części dolnej arkusza nazwiska 61 członków komitetu organizacyjnego. Ślady złożenia, miejscami niewielkie odbarwienia na zgięciach.
360.–
Sprzedano za: 470.–
301.
OBWIESZCZENIE. 1. Wszyscy mieszkańcy posiadający broń palną czy białą winni niezwłocznie złożyć w Zarządzie Miejskim. 2. Na wypadek oddania strzału do wkraczających wojsk niemieckich, wszyscy mężczyźni będą niezwłocznie na terenie miasta rozstrzelani, a miasto spalone. Dąbrowa Górnicza, [po 4 IX 1939]. [Podp.] Komendant miasta. 373 Druk. "Sztuka", Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 9.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 47,5x69 cm. Obwieszczenie wydane zapewne zaraz po zajęciu Dąbrowy Górniczej przez wojska niemieckie 4 IX 1939. Afisz naklejony na tekturowy podkład. Papier pożółkły, niewielkie naddarcia dolnej krawędzi, cztery otwory dziurkaczem.
400.–
Sprzedano za: 650.–
302.
ROZPORZĄDZENIE oddania broni. We wszystkich miejscowościach, obsadzonych wojskiem niemieckim, każdy obywatel posiadający bronie [!] lub amunicję [...], powinny [!] je oddać na zarządzie gminnym bezzwłocznie [...]. Osoby, spotkanych [!] w posiadaniu jakiejkolwiek broni [...] zostaną natychmiast rozstrzelane jako partyzant (to znaczy: wolny strzelec). Gleiwitz [= Gliwice], [IX 1939?]. [Podp.] Niemiecki dowódca sił zbrojnych. Oberschlesische Volksstimme.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark.58,5x84,4 cm. Rozporządzenie wydane zapewne wkrótce po zajęciu Śląska przez wojska niemieckie. Arkusz naklejony na kartonowy podkład. Papier pożółkły, niewielkie zaplamienia, otwory dziurkaczem.
400.–
Sprzedano za: 650.–
303.
OZNAJMIENIE. Naczelny Dowódca Wojsk Południowych daje pełnomocnictwo Szefowi Cywilnych Zarządów o ochronach granic odcinka 3 do utworzenia cywilnego zarządu [...]. Nowe władze będą się starały ochraniać spokojną ludność [...]. Katowice, 5 IX 1939. [Podp.] Komenda Ochrony Granic 3 Odcinka, Szef Cywilnego Zarządu O[tto] Fitzner. 373 Druk. "Sztuka", Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 9.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 79x62,2 cm. Afisz zawierający pierwsze rozporządzenia dla ludności cywilnej Śląska zajętego 4 września przez wojska hitlerowskie. Prócz zacytowanego fragmentarycznie powyżej "oznajmienia", zaw. przepisy wprowadzone 5 i 7 IX 1939: Zarządzenie dotyczące własności opuszczonej przez właścicieli, Zarządzenie dotyczące broni, Zarządzenie dotyczące pojazdów mechanicznych, Zarządzenie Dowództwa Wojsk Południowych [...] dotyczące zarządzenia własnością osobistą, Zarządzenie o zaciemnianiu miasta, Zarządzenie dotyczące wejścia na obiekty wojskowe i umocnienia. W tym ostatnim czytamy: "Wejście na terytorium wojskowych obiektów i zakładów zwłaszcza dawniejszych polskich fortyfikacji i okopów jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zarządzenia będzie karane więzieniem do lat 15". Arkusz naklejony na tekturowy podkład. Rozprasowane ślady złożenia, osiem otworów dziurkaczem, niewielkie zaplamienia, niewielkie otwory w narożnikach, naddarcie lewej krawędzi, zaplamienie farbą w prawym dolnym narożniku. Piecz. w narożniku. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 360.–
304.
DO WŁAŚCICIELI nieruchomości. Celem zapobieżenia szerzeniu się różnego rodzaju chorób wzywam wszystkich właścicieli nieruchomości [...] do utrzymania porządku w klatkach schodowych, podwórkach i przed domami, jak również do utrzymywania stanu sanitarnego w ustępach [...]. Dąbrowa Górnicza, 8 IX 1939. [Podp.] Prezydent Miasta T. Trzęsimiech. 373 Druk. "Sztuka", Dąbrowa Górnicza 3 Maja 9.
Druk jednostronny na ark. form. 49,8x34,8 cm. W dolnej części pieczęć Zarządu Miejskiego. Afisz naklejony na kartonowy podkład. Widoczne ślady złożenia, niewielkie ślady po taśmie, osiem otworów dziurkaczem. Piecz. w lewym górnym narożniku.
220.–
Sprzedano za: 220.–
305.
ODEZWA. Wszyscy urzędnicy Policji Polskiej a również oficerowie Policji Polskiej, którzy w dniu 1 września 1939 r. pełnili służbę, powinni się zgłosić do dnia 10 listopada 1939 r. [...] w najbliższym urzędzie Policji Niemieckiej lub w Starostwie Niemieckim. Urzędników nie stosujących się do niniejszego wezwania, spotykają najsurowsze kary. Lodsch (Łódź), 30 X 1939. Wyższy Dowódca SS (Schutzstaffel) i Policji w Generalnym Gubernatorstwie dla okupowanych polskich obszarów Krüger, SS-Obergruppenführer.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 47,7x31,3 cm. Tekst w czerwonej ramce. W górnej części orzeł ze swastyką i wieńcem w szponach. Ślady złożenia, stan dobry. Piecz. w lewym górnym narożniku.
300.–
Sprzedano za: 650.–
306.
KONSTYTUCIA 3 Maja 1791. 3. V. 1942, Teheran.
Plakietka okienna form. 30x17,5 cm. Biały orzeł w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, siedzący na wielokątnej tarczy. Plakietka wydana w Teheranie wg rysunku P. Felsztyńskiej. Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 650.–
307.
POMOC republik radzieckich dla odbudowy Warszawy. Bratnie narody Radzieckiej Ukrainy, Białorusi i Litwy raz jeszcze czynem dowiodły swej przyjaźni: rządy USRR, BSRR i LSRR dostarczą połowy sprzętu technicznego i materiałów, potrzebnych do odbudowy Warszawy [...] wielki sojusznik [...] nie pożałował chleba, od ust sobie odjętego, by nakarmić głodujących warszawian [...]. Musimy się tej pomocy okazać godni [...]. Odbudujemy Warszawę! [...] Niech żyje przyjaźń polsko-radziecka! M. p., 19 II 1945. [W nagłówku] Wojsko Polskie, Gł. Zarz. Polit.-Wych, Oddział Propagandy i Agitacji.
Druk jednostronny na ark. 19x13,5 cm. Ukazało się jako "Wydawnictwo masowe N-o 16". Stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 130.–
308.
DZIEŃ 9-go Maja to wielkie "Święto Zwycięstwa" zjednoczonych narodów, które pokonały hitleryzm, walcząc w imię szczytnych haseł sprawiedliwości i demokracji [...]. Dziś w pierwszą rocznicę zwycięstwa nad znienawidzonym wrogiem niemieckim, każda wieś i miasteczko Ziemi Lubelskiej [...] manifestuje swą wolę do utrwalenia pokoju, swą wdzięczność dla Krajowej Rady Narodowej i Odrodzonego Wojska Polskiego. Lublin, [V 1946]. Podp. Dowództwo Okręgu Wojskowego Lublin, Wojewódzki Komitet Obywatelski Obchodu "Święta Zwycięstwa" w Lublinie. Pierwsza Drukarnia Państwowa w Lublinie.
Druk dwustronny na 4 s. form. 21,5x15,3 cm. Ulotka wydana w pierwszą rocznicę zakończenia II wojny światowej, popierająca politykę KRN. "Niedobitki międzynarodowej reakcji starają się ratować niemiecki imperializm. Churchille i inni leją krokodyle łzy nad 'krzywdą niemiecką' chcąc podważyć nasze granice zachodnie". Ślady złożenia, naddarcia krawędzi, ślady zawilgocenia, otarcia - wymaga zabiegów konserwatorskich.
60.–
Sprzedano za: 120.–
309.
NOWE prawo i przyrzeczenie harcerskie [...]. Warszawa [V 1950]. Druk. ZMP.
Druk dwustronny na ark. 29,8x22,2 cm. Tekst Prawa harcerskiego i Przyrzeczenia harcerskiego wprowadzonego przez Zarząd Główny ZMP i Naczelnictwo ZHP 25 V 1950. Początek likwidacji organizacji harcerskiej w latach stalinizmu. Nowe prawo eksponowało przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, pracę nad wykonaniem planu 6-letniego, uznawało wyższość Związku Młodzieży Polskiej, jako organizacji, która "przewodzi całej młodzieży polskiej w pracy dla budowy socjalizmu". W tym samym roku wprowadzono zakaz używania stroju harcerskiego i odznak oraz wcielono struktury ZHP do ZMP. Ślady złożenia, otarcia, naddarcia krawędzi.
100.–
Sprzedano za: 380.–
310.
OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa [...]. [Warszawa, 13 XII 1981]. [Podp.] Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Druk jednostronny na ark. 60,4x43,3 cm. Afisz rozklejany na ulicach po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 XII 1981. "Zakazane zostało uprawianie turystyki oraz sportów żeglarskich i wioślarskich"; można również "wprowadzić ograniczenia swobody poruszania się mieszkańców [...] przez wprowadzenie godziny milicyjnej [...], wprowadzić cenzurę przesyłek pocztowych [...] oraz kontrolę rozmów telefonicznych [...]. Osoby [...], w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż [...] prowadzić będą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia [...]". Papier pożółkły, ślady złożenia, naddarcia i nieznaczne ubytki krawędzi.
160.–
Sprzedano za: 400.–

Sport motorowy

311.
W NIEDZIELĘ dnia 20 czerwca 1948 [...] odbędzie się na stadionie miejskim pod lasem [...] w Lęborku [...] próba zręczności jazdy motocyklowej [...]. Lębork, VI 1948. [Podp]. Zarząd Sekcji Motocyklowej Klubu OMTUR "Iskra" w Lęborku.
Afisz form. 37x59,8 cm. Zawody przewidywały m.in.: zapalenie silnika w ciągu 10 sekund, uchwycenie młotka i uderzenie w gong, jazdę z szklanką wody, skok z wyrzutni, zapalenie papierosa w jeździe, próbę powolności (żółwi krok). Zapisy przyjmowano w kawiarni "Moja Maleńka". Ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
160.–
Sprzedano za: 300.–
312.
SEKCJA Motocyklowa RKS. "Polonia" Piekary Śląskie organizuje w dniach 26 i 27 czerwca 1948 Zjazd Motocyklowy połączony z pielgrzymką do Piekar Śląskich dla zrzeszonych w P. Z. M. i niezrzeszonych [...]. Piekary Śląskie, VI 1948.
Afisz form. 86,4x60,7 cm. Papier w kolorze zielonkawo-szarym. Imprezę kończył wspólny obiad, konkurs zręczności i zabawa w parku "połączona z miłymi niespodziankami". Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
313.
STADION Miejski w Czeladzi. Sekcja Motocyklowa Z. K. S. "Górnik" organizuje pierwsze Wyścigi Motocyklowe na torze żużlowym pomiędzy: K. M. Z. D. Dąbrowa-Górn. - Z. K. S. "Górnik" Czeladź [...]. Czeladź, V 1949.
Afisz form. 57x81,3 cm. Zawody odbyły się 22 V 1949. Ślady złożenia, zabrudzenia farbą drukarską. Dublet biblioteczny (skasowana piecz. przy dolnej krawędzi).
150.–
Sprzedano za: 150.–
314.
OKRĘGOWY Związek Motorowy organizuje w ramach Mistrzostw Polski Wyścigi Motocyklowe o nagrodę Polskiego Radia "Złoty Laur Odry" [...]. Szczecin, VII 1950.
Afisz form. 61x86,3 cm. Papier jasnoróżowy. Zawody rozegrano 2 VII 1950, podano trasę wyścigu. Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. na odwrocie).
140.–
315.
SEKCJA Motorowa K. S. "Związkowiec", Gdańsk organizuje dnia 8 października 1950  [...] III Ogólnopolskie Wyścigi Motocyklowe na torze wyścigów konnych w Sopocie [...]. Gdańsk, X 1950.
Afisz form. 61x86 cm. Druk w kolorze ciemnoniebieskim i jasnopomarańczowym. Organizator informował: "W zawodach biorą udział najlepsi zawodnicy Kadry Narodowej z Dąbrowskim i Żymierskim na czele". Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. na odwrocie).
160.–
Sprzedano za: 180.–
316.
SPORTOWCY Motorowi - Realizatorzy Planu 6-letniego. Uliczne Wyścigi Motocyklowe o nagrodę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzegu [...]. Brzeg, IX 1951.
Afisz form. 61,7x84,2 cm. W górnej części sylwetka motocyklisty. Zawody rozegrano 9 IX 1951, na afiszu podano przebieg trasy wyścigu. Ślady złożenia. Dublet biblioteczny (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
Sprzedano za: 140.–
317.
ULICZNE Wyścigi Motocyklowe. Start czołowych zawodników Polski [...]. Nysa, IX 1951.
Afisz form. 61x86,3 cm. Druk w kolorze ciemnoceglastym. W górnej części sylwetka motocyklisty w pędzie. Zawody rozegrano 30 IX 1951 na ulicach Nysy. Niewielkie przedarcie, ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
318.
SEKCJA Motorowa ZKS. Kolejarz Opole - Sekcja Motorowa Gwardia Opole organizuje [...] Uliczny Wyścig Motocyklowy o mistrzostwa miasta Opola. Pod hasłem: "Sprawny do pracy i obrony" [...]. Nysa, X 1951.
Afisz form. 86x61 cm. Druk w kolorze czarnym i czerwonym. W górnej części sylwetka motocyklisty. Zawody rozegrano 7-10 X 1951, na afiszu podano przebieg trasy wyścigu. Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
319.
SZCZECIŃSKI Klub Motorowy L[igi] P[rzyjaciół] Ż[ołnierza] organizuje w dniu 21. X. 1956 r. [...] przy jeziorze "Głębokie" [...] Motocyklowy Wyścig Terenowy "Motocross" [...]. Szczecin, X 1956.
Afisz form. 84,3x59,8 cm. Papier w kolorze jasnoróżowym, druk granatowy. W górnej części arkusza motocyklista na swojej maszynie. W zawodach uczestniczyło 18 zawodników z NRD oraz "czołowi motocykliści naszego kraju". W tym samym dniu stanowisko I sekretarza KC PZPR objął Władysław Gomułka, nie miało to jednak żadnego związku ze szczecińskimi zawodami. Ślady złożenia, niewielkie naddarcie krawędzi. Dublet bibliot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
160.–
320.
KLUB Motorowy Junak. Tor crossowy przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie [...]. "Motocross", Mistrzostwa Polski w klasach: 125, 175, 250, 350 i 500. Startują czołowi zawodnicy kraju oraz reprezentacja N. R. D. Szczecin, VI 1960.
Afisz form. 69,3x49,7 cm. W tle czerwona sylwetka motocyklisty na uniesionym motorze, litery ciemnoniebieskie. Zawody rozegrano 19 VI 1960. Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
Sprzedano za: 280.–
321.
MOTOKLUB "Unia" Poznań, Z. F. S. "Budowlani" i redakcja Gazety Poznańskiej. Międzynarodowe Wyścigi Motocyklowe XVIII Złoty Kask. 45 lat Unii. Tor trawiasty Poznań-Wola [...]. Poznań, VII 1960.
Afisz form. 59,3x83,9 cm. W centrum, w tle, sylwetka motocyklisty, nazwa zawodów wydrukowana skośnie, w lewym górnym narożniku godło "Unii". Tekst w kolorze czerwonym i granatowym, sylwetka motocyklisty - ciemnoszara. Zawody rozegrano 3 VII 1960. Ślady złożenia. Dublet biblioteczny (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
Sprzedano za: 200.–
322.
POLSKI Związek Motorowy. Motocrossowe Mistrzostwa Świata w klasie 250 cm [...]. W eliminacjach startują mistrzowie świata: Dave Bickers - Anglia, Torsten Hallman - Szwecja, Arbekow Wiktor - Związek Radziecki [...]. Szczecin, VI 1966.
Afisz form. 61,1x85,8 cm. Druk w kolorze czerwonym i granatowym. Zawody rozegrano w Szczecinie 19 VI 1966. Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz. na odwrocie).
160.–
323.
ORGANIZATOR WSM "Legia". 11.9.66, godz. 11.00. Strzelnica na Bielanach. Motocross zaliczony jako VIII eliminacja do Mistrzostw Polski [...]. Warszawa, IX 1966.
Plakat form. 85,3x58,5 cm, autorstwa B. Wróblewskiego. Motocyklista na uniesionym motorze, tło czerwone. W prawym górnym narożniku herb "Legii". Ślady złożenia, niewielkie naddarcia górnej krawędzi. Dublet bibliot. (skasowana piecz. na odwrocie).
220.–
Sprzedano za: 280.–
324.
STADION Sportowy ZKS "Unia" w Tarnowie-Zachodnim. Zawody żużlowe o mistrzostwo I ligi. Stal Rzeszów - Unia Tarnów. 21 kwietnia 1968 r. Tarnów, IV 1968.
Plakat form. 67,9x48,8 cm. W górnej części dwaj motocykliści podczas wyścigu na torze. Kompozycja sygnowana "JS 59". Tło żółte, napisy w kolorze czarnym. Zawody rozegrano 21 IV 1968. Ślad złożenia. Dublet biblioteczny (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
Sprzedano za: 170.–
325.
SZCZECIN, Polski Związek Motorowy organizuje Motocrossowe Mistrzostwa Świata z klasie 250 cm oraz Międzynarodowy Motocross w klasie otwartej [...]. Szczecin, V 1969.
Afisz form. 59,3x83,5 cm. Druk w kolorze czerwonym i granatowym. Zawody rozegrano 11 V 1969. Ślady złożenia. Dublet bibiot. (skasowana piecz. nad dolną krawędzią).
140.–
* * *