Kartografia

Mapy

426.
[UKRAINA]. Ukrania seu Cosacorum Regio Walachia item Moldavia et Tartaria minor. Miedzioryt kolorowany form. 32,5x39,1 cm.
Mapa Ukrainy i ziem przyległych opracowana przez Christopha Weigla, wydana w Norymberdze ok. 1720 w jego "Atlas scholasticus et itinerarius". Tytuł na wstędze w prawym górnym narożniku, wokół scena rodzajowa w obozie wojskowym. Nad dolną ramką z prawej dwie podziałki liniowe. Kolor z epoki, liniowy i powierzchniowy. Mapa w drewnianej ramie, za szkłem. Ślad środkowego złożenia, zabrązowienia marginesów, niewielkie otarcia dolnej części mapy.
2.200.–
427.
[POLSKA]. Polonia Regnum, et Silesia Ducatus. Miedzioryt kolorowany form. 41,2x50,5 cm.
Imago Pol. K80/1. Mapa Polski G. Blaeu'a (stan pierwszy) ukazująca się w jego atlasach od 1634. Ten egz. pochodzi z "Theatrum orbis terrarum", t. 2, Amsterdam 1635. Tytuł w kartuszu pod górną ramką, nieco z lewej. Po obu jego stronach postaci Pomony z rogiem obfitości i Cerery ze snopem zboża. W prawym górnym narożniku herb Polski i dwa putta, w lewym dolnym - herb Śląska, podziałka liniowa i dwa putta z globusem i cyrklem. W prawym dolnym narożniku nadruk "Guiljemus Blaeu excudit". Kolor liniowy i powierzchniowy (lasy, Bałtyk, kartusze). Mapa we wsp. drewnianej ramie i passe-partout. Na odwrocie naklejono kserokopię versa mapy z tekstem łac. "Polonia", numerem arkusza "Evr. Or. A". Stan bardzo dobry.
3.600.–
428.
[POLSKA PN.-ZACH.]. Mapa narodowościowa ziem dotychczasowego zaboru pruskiego na podstawie urzęd. spisu ludności z 1910 r. Mapa barwna form. 36x27 cm.
Mapa w opracowaniu Józefa Kostrzewskiego, wydana w Poznaniu w 1919 nakładem Księgarni M. Niemierkiewicza. Mapę rysował Ireneusz Rajewski, druk. w Lipsku przez H. Wagnera i E. Debesa. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku. W prawym dolnym narożniku ramka z legendą. Na dolnym marginesie dane wydawnicze, skala (1:2.000.000) i podziałka liniowa. Tekst objaśniający: 16d, s. 15, brosz. (zaw. zestawienia statystyczne dot. struktury narodowościowej zasiedlenia). Na okł. brosz. tytuł nieco odmienny ("[...] na podstawie urzędowych spisów ludności z r. 1905 i 1910"). Stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 900.–
429.
[POLSKA PD.]. Atlas krajoznawczy województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego. Lwów-Warszawa 1931. Książnica-Atlas. 4, map 8. brosz.
Niewielkie załamania marginesów dwóch map, stan dobry. Atlas oprac. Eugeniusz Romer i Stanisława Niemcowa. Zaw.: Szkoła, Plan Krakowa, Plany miast I, Plany miast II, Krajobrazy, Mapa województw krakowskiego, kieleckiego i śląskiego, Polska - mapa fizyczna, Polska - mapa administracyjna.
160.–
Sprzedano za: 190.–
430.
[POLSKA]. Mapa automobilowa Polski 1:2.000.000 wraz z wykazem stacji benzynowych według stanu z dnia 1. czerwca 1933. 16, s. [2], 18, map 7. brosz.
Książkowy atlas samochodowy Polski wydany przez firmę "Karpaty" we Lwowie nie przed 1933. Zaw. kartę tyt., 7 dwustronicowych map form. 13,5x20,7 cm (na pierwszej także skorowidz map) oraz alfabetyczny spis stacji benzynowych na terenie RP. Otarcia i zaplamienia okł.
120.–
Sprzedano za: 600.–
431.
[POLSKA]. Plan rozwoju gospodarczego Polski. Zasadnicza sieć podstawowych urządzeń gospodarczych w perspektywie planu 30-letniego. Mapa trójbarwna form. 93,7x82 cm.
Mapa ukazująca istniejące i planowane drogi wodne i lądowe, linie kolejowe, linie energetyczne i elektrownie, opracowana na podstawie prac I Polskiego Kongresu Inżynierów nie przed 1937. Mapę opracowali Z. Sławiński, J. Grubecki, F. Gawin i T. Kazłowski, rysował A. Kwiatkowski, mapę odbito w Zakładach Graficznych B. Wierzbicki i S-ka. Tytuł pod górną ramką, nieco z lewej. Tamże nazwiska autorów i współpracowników. W lewym dolnym narożniku legenda, obok skala (1:1.000.000). Nad legendą mapa poboczna "Szkic podziału na okręgi gospodarcze [...]". Verso czyste. Piecz. na odwrocie. Zachowana oryg. okładka brosz. Otarcia i zaplamienia okł. brosz., niewielkie przetarcia na zgięciach mapy, poza tym mapa w stanie dobrym.
320.–
Sprzedano za: 650.–
432.
[POLSKA]. Mapa gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Podział administracyjny według stanu z dnia 1. IV 1938 roku. Mapa form. 92,5x83,2 cm.
Czarno-biała mapa wydana nakładem GUS przez Zakłady Kartograficzne W. Cukrzyński, S. Goliński i S-ka w Warszawie nie przed 1938. Mapę opracował referat kartograficzny GUS. Tytuł w lewym górnym narożniku, tamże legenda, podziałka liniowa i skala (1:1.000.000). W prawym dolnym narożniku mapa poboczna podziału Polski na województwa. Dane wydawnicze pod dolną ramką. Podpis własn. na odwrocie. Ślady złożenia, niewielkie przedarcia na zgięciach.
160.–
Sprzedano za: 260.–
433.
[POLSKA]. Mapa Polskich ważniejszych szlaków turystyki samochodowej. Mapa na ark. 63,1x94,7 cm.
Mapa drogowa II Rzeczypospolitej wydana w latach 30. XX w., odbita w Drukarni Artystycznej w Warszawie. Schematyczna mapa odbita w środkowej części arkusza, wokół liczne reklamy firm motoryzacyjnych i biura podróży Orbis. Tytuł w lewym górnym narożniku. Oznaczona na mapie drogi podzielono na trzy kategorie: bardzo dobre - gładkie, średnio dobre i złe. Verso czyste. Ślady złożenia.
160.–
Sprzedano za: 160.–
434.
[GALICJA]. Mapa górniczo przemysłowa Galicyi. Mapa form. 61,4x95,6 cm.
Mapa dóbr kopalnych Galicji opracowana przez Stanisława Olszewskiego, odbita w Zakładzie kartograficznym G. Freytag & Berndt w Wiedniu ok. 1910. Tytuł po polsku i niemiecku w górnych narożnikach, tamże nazwisko twórcy mapy i skala (1:600.000). W lewym dolnym narożniku dwujęzyczna legenda. Obok, z prawej, mapa poboczna Wielkiego Księstwa Krakowskiego i przyległych powiatów. W prawym dolnym narożniku alfabetyczny spis powiatów. Pod dolną ramką informacja o wydawcy. Mapa rozcięta w epoce na 8 części naklejonych wspólnie na płótno. Otarcia, drobne zaplamienia, niewielkie otwory w narożnikach.
240.–
Sprzedano za: 850.–
435.
[KARKONOSZE]. Umgebung von Krummhübel [= Karpacz]. Mapa barwna form. 36,4x38 cm.
Mapa wydana przez Meinhold Verlagsgesellschaft w Dreźnie w 1940. Rysował P. Winkler. Tytuł nad górną ramką. W prawym dolnym narożniku i pod mapą legenda. Skala 1:25.000. Zachowana oryg. okładka kartonowa. Tytuł okł.: "Meinhold Karte. Krummhübel-Brückenberg und Umgebung. Für Wanderer und Wintersportler" (Brückenburg = Karpacz Górny, Bierutowice). Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 140.–
436.
[LITWA]. Wielkie Księstwo Litewskie w połowie XVI wieku. Część północna. Mapa barwna form. 39,2x53,5 cm.
Mapa historyczna wraz z objaśnieniami opracowana przez Jana Jakubowskiego, wydana w Krakowie w 1928 (na mapie data 1927) przez PAU w ramach serii B (mapy przeglądowe) "Atlasu historycznego Polski". Tytuł w ramce przy lewej krawędzi, tamże legenda, podziałka liniowa i skala (1:1.600.000). W prawym dolnym narożniku mapa poboczna ukazująca nowy podział administracyjny WXL z 1566. Nad górną ramką z prawej nadruk "Serja B: tabl. I.". Objaśnienia: 4, s. 21, brosz. Mapa w stanie bardzo dobrym, podklejone przedarcie okł. objaśnień, papier części tekstowej pożółkły, naddarcia krawędzi kart. Przed II wojną ukazały się zaledwie dwie mapy "Atlasu historycznego": tu prezentowana oraz "Mapa woj. krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego".
100.–
Sprzedano za: 300.–
437.
[MAŁOPOLSKA]. Kreishauptmannschaft Krakau-Land. Powiat krakowski. Mapa barwna na ark. 63,1x95,4 cm.
Mapa powiatu krakowskiego wydana w czasie okupacji hitlerowskiej. Tytuł w prawym górnym narożniku, tamże skala (1:100.000). W dolnych narożnikach legenda, z lewej po niemiecku, z prawej po polsku. Brak danych wydawniczych. W treść mapy wrysowano odręcznie czerwoną kredką trasy i koordynaty. Ślady złożenia, niewielkie otarcia, podklejone niewielkie rozdarcie.
200.–
Sprzedano za: 320.–
438.
[ŚLĄSK]. Nova Mappa Geograph: totius Ducatus Silesiae tam Super. quam Inf. exhibens XVII Minor. Princip. et VI Libera Dominia. Miedzioryt kolorowany form. 17,4x22 na ark. 20,8x27,2 cm.
Mapa Dolnego i Górnego Śląska opracowana i wydana przez Tobiasza Konrada Lottera w Augsburgu ok. 1774. Mapa wchodziła zapewne w skład jego "Atlas Minor praecipua orbis terrarum imperia [...]". Płytę rytował Tobiasz Konrad Lotter (sygn. pod dolną ramką w prawej). Tytuł w kartuszu w prawym górnym narożniku. W lewym dolnym narożniku krótki tekst wymieniający wszystkie księstwa śląskie, poniżej podziałka liniowa. W lewym górnym narożniku róża wiatrów. Mapa wyposażona w siatkę kartograficzną. Kolor liniowy i powierzchniowy. Verso czyste. Stan dobry. Wsp. ramka drewniana.
480.–
Sprzedano za: 680.–
439.
[ŚLĄSK]. General-Karte von Märchen und Schlesien. Mapa barwna form. 53,5x75,2 cm.
Mapa Śląska czeskiego i Moraw wydana na przełomie XIX/XX w. w Wiedniu przez R. Lechner (Wilh. Müller) k. u. k. Univeristäts-Buchhandlung. Mapę odbito w zakładzie litograficznym C. Loosa w Wiedniu. Tytuł na górnym marginesie. W lewym górnym narożniku plan Berna, obok legenda i tabela z politycznym podziałem kraju. Skala 1:400.000. W prawym górnym narożniku podobna tabela, w prawym dolnym narożniku plan poboczny Opawy. Mapa obejmuje także obszar Śląska Cieszyńskiego. Zachowane oryginalne okładki pł. Tytuł okł.: "Markgrafschaft Mähren und Herzogthum Schlesien". Stan bardzo dobry.
200.–
Sprzedano za: 200.–
440.
[ŚLĄSK]. Śląsk Zaolzański. Granica z 1. XI. 1938. Mapa dwubarwna form. 38,3x31,2 cm.
Mapa wydana w Chorzowie, odbita w Drukarni Planów E. Bryłka. Druk w kolorze czarnym i zielonym. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże podziałka liniowa. Informacja o drukarni pod dolną ramką. Na mapie zaznaczono tereny uzyskane 1 XI 1938. Ślady złożenia, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 320.–
441.
[TATRY]. Mapa Tatr. Mapa barwna form. 81,4x111 cm.
Mapa Tatr opracowana przez Adama Tomaszewskiego, wydana we Lwowie przez Księgarnię Polską B. Połonieckiego w 1923. Druk w Wojskowym Instytucie Geograf. w Wiedniu. Tytuł, legenda i skala (1:50.000) w ramce w lewym dolnym narożniku. Wewnątrz dolnej ramki oznaczenie granic państwowych. Zaznaczone proponowane przez Polskę zmiany granicy w okolicach Jaworzyny i w kilku innych miejscach. Mapa "była fotograficznym powiększeniem austriackiej mapy specjalnej w skali 1:75.000. Posiadała ona [...] bardzo bogate nazewnictwo, co szczególnie w Tatrach Wysokich powodowało utrudnienie jej czytelności. Mapa ta [...] cieszyła się dużą popularnością jako pierwsza polska mapa całych Tatr" (E. Nowak-Ferdhus "Dzieje polskiej kartografii turystycznej" w "Z dziejów kartografii", t.1, Wr. 1979, s. 103). Mapa rozcięta na 40 sekcji i naklejona na płótno, złożona. Niewielkie zaplamienia. Piecz. na odwrocie.
300.–
Sprzedano za: 420.–
442.
[TATRY]. Skirouten in der nördlichen Tatra. Szlaki narciarskie północnych Tatr. Barwna panorama 41,3x92,7 na ark. 65,8x99 cm.
Panorama Tatr opracowana przez Zbigniewa Korosadowicza, wydana w czasie okupacji przez Gebethnera i Wolffa, datowana w 1939 w Zakopanem, druk w Krakowie w Z.W.K. Widok od północy, na pierwszym planie Zakopane. Tytuł nad górną ramką, pod panoramą dwujęzyczna legenda i dane wydawnicze. Verso czyste. Ślady złożenia, podklejone niewielkie przetarcia na zgięciach.
280.–
Sprzedano za: 320.–
443.
[WILEŃSZCZYZNA]. Nowa granica polski na Wileńszczyźnie. Mapa form. 33,1x31,8 na ark. 36x34,3 cm.
Mapa Wileńszczyzny wydana przez Akcyjną Spółkę Kartograficzną i Wydawniczą "Atlas" we Lwowie w II 1923. Tytuł na odwrocie. Na dolnym marginesie legenda, skala (1:2.000.000) i dane wydawnicze. Zaznaczono m.in. obszar zjednoczony z Polską mocą uchwały sejmu warszawskiego i wileńskiego, linię demarkacyjną polsko-litewską z VI 1920, nową linię demarkacyjną polsko-litewską ustaloną przy podziale pasa neutralnego. Zaplamienia, widoczne zwłaszcza na odwrocie, załamania, podklejone przetarcia na zgięciach. Zapiski w górnym narożniku.
140.–
Sprzedano za: 420.–
444.
[WILEŃSZCZYZNA]. Mapa województwa wileńskiego. Mapa barwna form. 73x88,5 cm.
Mapa opracowana przez Feliksa Dąbrowskiego i Edwarda Nowickiego, wydana w Wilnie w 1928 nakładem Druk. i Księg. Józefa Zawadzkiego. Druk w Zakł. Graf. "Bibljot. Pol." w Bydgoszczy. Tytuł w lewym górnym narożniku, tamże skala (1:300.000). W prawym dolnym narożniku legenda. Ślady złożenia. Krawędzie podklejone papierową taśmą, na odwrocie podklejone taśmą załamania arkusza. Wymaga konserwacji.
320.–
Sprzedano za: 360.–
* * *

Plany miast i widoki

445.
[GORZÓW Wielkopolski]. Pharus-Plan. Landsberg a. W. Plan barwny form. 39,6x50,9 cm.
Plan miasta wydany w Berlinie przez firmę Pharus-Verlag zapewne w późnych latach 20. XX w. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku. W lewym górnym narożniku ramka z wykazem 47 ważniejszych gmachów. W lewym dolnym narożniku ramka z legendą, podziałką liniową i skalą (1:10.000). Plan podzielony na sektory (2-5, B-F). Verso czyste. Ślady złożenia, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 600.–
446.
[KATOWICE - Giszowiec]. Kolonie Gieschewald. [Zbiór 10 litografowanych planów architektonicznych osiedla Giszowiec, poszczególnych jego części i zabudowań z lat 1907-1934].
Wszystkie plany odbite na jedwabiu kreślarskim. W dolnym narożniku każdego planu wpisano odręcznie numer poprzedzony prefiksem P4. Plany budynków zaw. z reguły rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje pionowe, często elewacje, czasami konstrukcje dachowe.
"Kolonie Gieschewald" - plan całego osiedla w skali 1:1.000; form. 89x127,5 cm; dat. III 1917. Tytuł w lewym dolnym narożniku, zatarty, słabo czytelny
"Situation-Plan" - plan pn.-wsch. części osiedla leżącej na wschód od szosy Katowice-Tychy w skali 1:1000; form. 95,5x47 cm; dat. 16 IX 1926 w Katowicach. Opisy po polsku i angielsku
"Arztwohnhaus. Blatt 1" - plan domu mieszkalnego miejscowego lekarza w skali 1:100; form. 72x51,5 cm; dat. 19 XI 1909 w Charlottenburgu
"Doppelwohnhaus für Lehrer u. Steiger. Blatt S1" - plan domu w zabudowie bliźniaczej przeznaczonego dla nauczyciela i sztygara w skali 1:100; form. 50x86 cm; dat. 30 VI 1908 w Charlottenburgu. Odręczna notatka "ungültig"
"Wohnhaus für Obersteiger" - plan domu mieszkalnego dla nadsztygara w skali 1:100; form. 62,3x64,5 cm; dat. 1 II 1907 w Charlottenburgu. Niewielkie przetarcie, zaplamienia
"Beamtenhaus" - plan domu mieszkalnego dla urzędnika w skali 1:100; form. 67,5x97 cm; dat. 16 VIII 1934. Przedarcie krawędzi
"Beamtenwohnhaus. Blatt Y1" - plan domu mieszkalnego dla urzędnika w skali 1:100; form. 65x89 cm; dat. 21 IV 1909 w Charlottenburgu. Odręczna notatka "gültig". Zaplamienie
"Beamtenwohnhaus. Blatt H2" - plan domu mieszkalnego dla urzędnika w skali 1:100; form. 53,5x94 cm; dat. 8 IV 1909 w Charlottenburgu.
"Einfahrtstor mit Pavillon. Amerikanische Villenkolonie Gieschewald" - plan bramy wjazdowej i przyległego pawilonu w Kolonii Amerykańskiej w skali 1:100; form. 46,5x70,5 cm; dat. 25 VI 1927
"Neubau Villa 4. Amerikanische Villenkolonie Gieschew." - plan domu jednorodzinnego w Kolonii Amerykańskiej w skali 1:100; form. 68x93,5 cm; dat. 17 III 1930. Opisy po polsku i angielsku
Prace projektowe osiedla Giszowiec (niem. Gieschewald) rozpoczęto w 1907. Przeznaczone było dla robotników zakładów przemysłu ciężkiego „Giesches Erben”. Projekt opracowali architekci Jerzy i Emil Zillmann z Charlottenburga. Budowę rozpoczęto w 1910 i z czasem (w 1935) osiedle zamieszkiwało ok. 5.000 pracowników. Giszowiec stanowił wzorcową kolonię robotniczą, wyposażoną w sklepy i budynki usługowe, infrastrukturę komunikacyjną.
9.800.–
447.
[KRAKÓW]. Bielany, Monastére de Camaldules dans les environs de Krakovie. Staloryt z akwafortą form. 12,9x20,4 na ark. 20,2x26,4 cm.
Wzgórze z klasztorem kamedułów na krakowskich Bielanach; rycina z t. 3 "La Pologne" L. Chodźki (Paryż 1839-1842). Tytuł na dolnym marginesie, pod kompozycją z lewej sygn. "Adam Piliński del. et sc.". W prawym górnym narożniku nadruk "Pologne". Niewielkie zażółcenia arkusza, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
448.
[KRYNICA]. Plan sytuacyjny Krynicy wg. stanu z r. 1928. Plan barwny na ark. 50x79,5 cm.
Plan miasta odbity offsetem w Litogr. A. Pruszyńskiego w Krakowie w późnych latach 20. XX w. Tytuł przy lewej krawędzi arkusza. Zachowane oryg. okł. brosz. Tytuł okł.: "Plan Krynicy". Pod opaską tekst zaw. spis "domów rządowych i użyteczności publicznej" oraz "pensjonatów i willi". Stan wyjątkowo bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 240.–
449.
[SZKLARSKA Poręba]. Vitriolwerk bei Schreibershau. Miedzioryt form. 16x21,2 na ark. 23x25,7 cm.
Tablica z pracy Johanna Friedricha Zöllnera "Briefe über Schlesien Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz", t. 2, Berlin 1793. Planszę rytował D. Berger (sygn. na płycie z prawej). Widok tzw. witriolejni (wytwórni kwasu siarkowego) w Szklarskiej Porębie Dolnej - największego zakładu przemysłowego w okolicy założonego przez C. M. Prellera w 1773 i czynnego do 1856. Surowcem do produkcji kwasu siarkowego był wydobywany w okolicy piryt. Pionowe załamania arkusza, naddarcia górnego marginesu (poza kompozycją).
220.–
Sprzedano za: 300.–
450.
[TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. Litografia na ark. 12,9x100,3 cm.
Widok wydany w Krakowie w 1925 nakładem Ks. J. G. (Jana Gadowskiego?). Tytuł na górnym marginesie, również po francusku i angielsku. Z prawej przekrój geologiczny, ponad panoramą nazwy szczytów i masywów. Trzy pionowe załamania, niewielkie zabrudzenia na odwrocie.
180.–
Sprzedano za: 300.–
451.
[WARSZAWA]. Pianta di Warsavia. Miedzioryt form. 23,8x34,9 cm.
Mojski plany 19. Plan Warszawy pochodzący z pracy B. Zaydlera "Storia della Polonia", Florencja 1831. Stanowi kopię planu L. Schmidtnera z 1825. Tytuł pod dolną ramką, tamże opis 16 ważniejszych budynków (ozn. a-q). W prawym dolnym narożniku sygn. "W. Potoski dis." i "G. G. inc.". W lewym górnym narożniku ośmioramienna róża wiatrów. Orientacja zachodnia. Brak nazw ulic. Ślady złożenia.
600.–
452.
[WARSZAWA]. Plan miasta stołecznego Warszawy. Plan barwny form. 61,2x78 cm.
Plan miasta ze skorowidzem wydany w Warszawie ok. 1936 przez Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch". Druk w Zakł. Graf. F. Wierzbicki i S-ka. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże legenda i podziałka liniowa. Nad dolną ramką północna część miasta jako plan poboczny. Wrysowane niewielkie sylwetki ważniejszych budynków. Z dolnego marginesu wyprowadzone cztery strzałki lokalizujące firmy motoryzacyjne w centrum Warszawy. Plan podzielony na sektory (1-13, A-R). Skorowidz: 8, s. 23, [1], brosz. Tytuł okł. "Plan Warszawy". Otarcia i zaplamienia okł., niewielkie zażółcenie na odwrocie planu.
140.–
Sprzedano za: 400.–
453.
[WARSZAWA]. Warschau. Stadtplan und Wegweiser. Plan barwny form. 45x50,5 cm.
Niemieckojęzyczny plan Warszawy wydany przez Związek Propagandy Turystyki m. st. Warszawy (Fremdenverkehrsverband der Stadt Warschau) w III 1938. Druk w Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie. Tytuł i przewodnik po mieście na odwrocie planu. W prawym dolnym narożniku w ramce informacja o wydawcy. Plan podzielony na sektory (a-j, 1-11). Na odwrocie kompozycja tytułowa Tadeusza Cieślewskiego syna. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie, drobne zaplamienia.
140.–
Sprzedano za: 220.–
* * *