Czasopisma

467.
BIULETYN. Poufne. Drukowano jako rękopis. [Warszawa. Centralny Komitet Narodowy, Wydz. Prasowy]. 8.
R. 1916, nr 1-18, 23-24, 26-48
[oraz] R. 1917, nr 49-100.
[oraz] CHWILA. [Warszawa. Centralny Komitet Narodowy]. 8.
R. 1, nr 2: 17-19 V 1917.
[oraz] Z DNIA. [Warszawa. Centralny Komitet Narodowy]. 8.
R. 1, nr 1-20, 22-23: 19 V-25 VII 1917. razem opr. bibliot. ppł.
Czas. BJ. 1, 86; Czas. BJ 2, 21; Czas. BJ 9, 213. Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Trzy kolejno po sobie wydawane tytuły Centralnego Komitetu Narodowego. "Biuletyn" - brak nr. 19-22 i 25, dodatki do nr. 23 i 54, numery obj. 1-20, dwie karty przestawione przez introligatora. "Chwila" - komplet, obj. 8 i 4 s. "Z Dnia" - brak nr. 21 i 24-27, numery obj. 4 s. Zaw. m.in.: W sprawie Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, Sprawa polska u obcych, Drużyny robotnicze na okupacyi austryackiej, Z frontu i życia legionów, O cześć i stanowisko Legionów, Wiec niepodległościowy w Warszawie, Ustąpienie Piłsudskiego, Komunikat C.K.N., Kieleckie o Legionach, Deklaracye Legionów, Uchwała oficerów byłych drużyniaków, Utworzenie rządu polskiego, Odezwy w sprawie wojska polskiego, Rada Narodowa, Legiony w Warszawie, Odezwa do żołnierzy, Partya Niezawisłości Narodowej, Z N.K.N., Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego, List górali do Piłsudskiego, Manifestacye na rzecz Rady Stanu, Ze Żmudzi, Grupy narodowe, Mowa Milukowa, N.K.N. przed rozwiązaniem, Wieści z wojska, Zjazd Pomocniczych Komitetów Wojskowych, Do czego służy wojsko?, Koalicya, Odezwy głodowe; Rezolucya zjazdu aprowizacyjnego w Lublinie, Rozruchy głodowe w Warszawie, Akcya werbunkowa.
360.–
468.
CZAS. Kraków. 4.
Nadzwyczajne wydanie "Czasu": [pocz. III 1917]. s. 1.
Załamania arkusza, niewielkie naddarcia krawędzi. W górnej części wpisano odręcznie mylną datę "październik 1917". Informacja o walkach rewolucyjnych w Petersburgu: "Wszystkich ministrów wsadzono do więzienia. Garnizon stolicy, liczący 30.000 żołnierzy, połączył się z rewolucyonistami [...]. Poseł Engelhardt mianowany został przez komitet komendantem Petersburga".
80.–
Sprzedano za: 130.–
469.
CZERWONY Sztandar. Gazeta codzienna Wydziału Politycznego Frontu Ukraińskiego. Tarnopol. Red. J. Mańkowski. foli. karta luzem.
R. 1, nr 6: 27 IX 1939. s. [2].
Ślady złożenia. Numer zaw. m.in. odezwę do "ludności pracującej" Ukrainy Zachodniej: "Obywatele pracujący Ukrainy Zachodniej w ciągu stuleci cierpieli dzikie uciemiężenie ze strony obszarników i burżuazji. Armja Czerwona wielkiego Związku Radzieckiego wyzwoliła was od nieznośnego ucisku. Rozpoczyna się nowe życie bez panów-obszarników, bez ucisku i gwałtu". Nic zatem dziwnego, że wkraczające oddziały powitało "pozdrowienie chłopów wsi Kamionki", znaczącej ich części; "podła agitacja sprzedajnych pismaków" wywarła bowiem wpływ na niewielką grupę mieszkańców, którzy pochowali się po chałupach. Tymczasem "we Lwowie, wyzwolonym od szlachty polskiej, panuje świąteczne ożywienie. Wszystkie domy, ulice, ozdobione są czerwonemi sztandarami". Na Ukrainę Zachodnią "wyjechała [...] kinobrygada na czele z kinoreżyserem A. Dowżenką". Pomiędzy entuzjastycznymi doniesieniami z "wyzwolonych" ziem, umieszczono niewielki komunikat: "Rząd niemiecki i rząd ZSRR ustaliły linię demarkacyjną między armjami niemiecką a radziecką, która przechodzi wzdłuż rzeki Pissa do jej wpadnięcia do rzeki Narew [...]".
100.–
Sprzedano za: 280.–
DROGA. Dwutygodnik poświęcony sprawie życia polskiego. Red. odpowiedz. Stanisław Guliński, Adam Skwarczyński. Wyd. Jan Dąbkowicz. Warszawa. 8. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Czas. BJ 2, 89. Opr. nieco otarte, poza tym stan dobry. Pismo ukazywało się w l. 1922-1938 i zaw. Kronikę życia społecznego, Kronikę pracy społecznej, Kronikę polityczną, informacje dot. książek, czasopism, teatru, plastyki i innych.
470.
R. 1, nr 1-17: 1 II-10 XII 1922.
Każdy numer obj. stron od 32 do 48. Nr. 6 i 7, 14 i 15, 16 i 17 łączone. Zaw. m.in.: A. Skwarczyński "O grupie poetów Skamandra", J. Jędrzejewicz 'O nowego człowieka", J. R. Swarzeński "Metody i zadania wychowania wojskowego", J. Rundbaken "O współczesnym głodzie duchowym", M. Uzdowski "W kwestji naszych granic wschodnich", K. Kosiński "Witkiewicz i Piłsudski", E. Meller "O ochronie własności intelektualnej", M. Uzdowski "Polska a Czechy - wobec Ukrainy", A. Płomieńczyk "Metody i zdobycze naszej dyplomacji", A. Skwarczyński "O wznowienie sprawy St. Brzozowskiego", M. Uzdowski "Watykan, Sowiety a Polska", M. Uzdowski "Na marginesach sojuszu rosyjskiego", S. Śledziński "Kultura muzyczna", J. Rundbaken "Społeczna rola poezji", M. Uzdowski "Podwójna ofensywa", M. Stattler-Jędrzejewiczowa "Awangarda", A. Skwarczyński "Zamiast haseł - praca", M. Uzdowski "Sprawa obrony państwa a wybory", W. Dąbrowiecki "Józef Piłsudski a jego przeciwnicy", M. Danuski "Czcziciele ognia".
160.–
Sprzedano za: 240.–
471.
R. 2, nr 1-15: 15 I-XII 1923.
Każdy numer obj. stron od 40 do 96. Nr. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 8 i 9, 12 i 13 łączone. Zaw. m.in.: A. Płomieńczyk "Walka o nową Polskę", M. Uzdowski "Kresy wschodnie a Polska polityka państwowa", M. Stattler-Jędrzejewiczowa "Awangarda", A. Płomieńczyk "'Ideał' rządu parlamentarnego", M. Sałtykow Szczedryn "Oszust wydawca i łatwowierny czytelnik", S. Vincenz "Kilka słów o Instytucie Badań Kultury w Wiedniu", T. Hołówko "Religja - a nowa Polska", M. Uzdowski " O program stronnictw w kwestji kresów", F. Bierkiewicz "Przyczyny ostatniego spadku marki polskiej i ocena środków zaradczych", A. Babiański "Proces bi8ałostocki a ruch białoruski", S. Pomarański "Program polityczny Romualda Traugutta", T. Hołówko "Strach przed władzą", J. Huzarski "Bolszewizm, a faszyzm", P. Hulka-Laskowski "Gdzie jest filozof?", A. Śliwiński "Strach przed władzą czy poczucie odpowiedzialności", K. Bień "Z notatek emigranta", A. Skwarczyński "Droga wyjścia z rozstroju", T. Hartleb "Katastrofa gospodarcza Polski".
160.–
Sprzedano za: 400.–
472.
DZIENNIK Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Kraków. 8. numery luzem
R. 1826, nr 1-28: 1 I-23 XII 1826. s. 116.
Czas. BJ 2, 151. Zabrązowienia grzbietów pierwszych numerów, załamania marginesów kilku kart. Brak zbiorczej karty tyt. i spisu treści, poza tym kompletny rocznik. Informacja podana przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi dn. 6 III 1826: "W nocy skradziono z Karczmy w Bronowicach małych w Gminie Okręgowey Zwierzynieckiey Star[ozakonnemu] Ickowi Majerowi tamże nocuiącemu dwa konie, jako to: konia gniado-cisawego lat 7 tudzież klacz myszatą lat 9 maiącą". 25 VIII 1826 ten sam wydział zalecał "Wóytom Gminnym [...] śledzenie Walentego Hubikiewicza zbiegłego i do kradzieży przez wspólników powołanego, któren za wyśledzeniem wprost do tuteyszych aresztów kryminalnych dostawiony bydź ma". W nr. 20 zamieszczono opis następującego zdarzenia: "Nocną porą okradziona została w Domu Dworskim w Wsi Czerny Praczka Maryanna Dylongowa Wdowa przez dwóch nieznaiomych Ludzi, którzy oprócz gwałtownego dobycia się do mieszkani adworskiego, a następnie do Skrzyni pomienioney Kobiety, użyli nad tąż gwałtu przyduszenia pościelą z niebezpieczeństwem iey życia, uzbroieni przytem będąc w ostre narzędzia, któremi odgrażali śmiercią teyże Kobiecie".
420.–
Sprzedano za: 750.–
473.
DZIEWCZĘTA w Mundurkach. Czasopismo Miejskiego Katolickiego Gimnazjum Żeńskiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz. 4. brosz.
Numer pamiątkowy: 12 V 1936. s. [8].
Tylna okł. nieco zakurzona i naddarta, wewnątrz stan dobry. Numer specjalny czasopisma szkolnego wydany w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka. Zaw. czarno-białe reprodukcje obrazów i rzeźb z nim związanych i fragmenty wypowiedzi J. Piłsudskiego.
64.–
Sprzedano za: 90.–

Jednodniówki

474.
PIĘTNASTOLECIE 75 Pułku Piechoty 1919-1934 roku. Jednodniówka. Królewska Huta 1934. Nakł. własnym. 4, s. 36, tabl. 4. brosz.
Okł. otarte i nieco zaplamione, drobne zaplamienia wewnątrz. Ilustracje w tekście i na tablicach. Tytuł okł.: "Jednodniówka. 18 V 1919-2 VI 1934. Rybczany 2 VI 1920. XV-lecie 75. P.P.".
120.–
Sprzedano za: 240.–
475.
PRZYSPOSOBIENIE Wojskowe. 1918-1928. Przemyśl 1929. Druk. J. Łazora. 4, s. 85, [15]. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Okł. Marjana Strońskiego. Liczne ilustracje w tekście. Jednodniówka wydana z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości z inicjatywy Zjedn. Kom. W.F. i P.W. rejonu 22. Dywizji Piechoty Górskiej w opracowaniu Komendy Rejonowej.
140.–
Sprzedano za: 140.–
476.
RATUJMY! Jednodniówka prołużycka. Poznań, 21 VI 1946. Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc "Prołuż". 4, s. 12. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. Jednodniówka wspierająca ideę (niezrealizowaną) powstania państwa Łużyckiego na zachodnim brzegu Nysy Łużyckiej.
80.–
Sprzedano za: 160.–
477.
ŚCIGACZ. Jednodniówka poświęcona propagandzie budowy ścigacza morskiego "Akademik". Kraków 1938. Akademicki Związek Morski, Miesięcznik Literacki "Nasz Wyraz". 4, s. 31, [5]. brosz.
Okł. zakurzone i nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: J. Szkawran "Budujemy ścigacz", H. Wielowieyska "O białoskrzydła. Felieton o poezji morskiej", M. Lisiewicz "Polowanie na rekina", K. Filipowicz "Agencja Teodora Praussa", W. Bodnicki "Polska proza marynistyczna", wiersz J. Przybosia i J. Kurka.
140.–
Sprzedano za: 140.–
478.
W 25-LECIE bitwy o Monte Cassino. Hartford, 18 V 1969. Komitet 25-lecia Bitwy [...]. 4, s. [36]. brosz.
Okł. lekko zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja dla gen. Zygmunta Czarneckiego, podpisana: "Łokaj chr. - współwięzień z Norylska i żołnierz 18 LBS". Jednodniówka wydana w USA na ćwierćwiecze bitwy. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 240.–
* * *
479.
[KALENDARZ]. Nowy lwowski kalendarz polski i ruski na rok po narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 1818, który [...] podług lwowskiego horyzontu jest wyrachowany. Lwów. Druk. J. J. Pillera. 8, s. [44]. opr. wsp. pł.
Pionowe załamanie bloku, drobne zaplamienia, stan dobry. Część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Zapiski gospodarskie i odręczne rozliczenia finansowe. Zaw. m.in.: Spis rodowy Nayiaśnieyszego Domu panuiącego w Austryi, wykaz rozporządzeń dla Galicji i Lodomerii wydanych w 1816, przepisy pocztowe, wykaz jarmarków.
220.–
Sprzedano za: 260.–
480.
[KALENDARZ]. Powszechny kalendarz lwowski historyczny i gospodarski na rok 1847. Lwów. F. Piller i Sp. 8, s. [124]. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, brak ostatnich dwóch kart (katalog księgarski Pillera). Część kalendarzowa interfoliowana kartami z miejscem na zapiski gospodarskie. Notatki z epoki na wyklejkach i na dodatkowych kartach. Zaw. m.in.: Kalendarz meteorologiczny, Jenealogija panujących teraz książąt i następców tronu w Europie, Kalendarz chronologiczny dziejów Galicyi od roku 984 do 1847 Ery chrześcijańskiej, Odkrycia i wynalazki nowsze w rolnictwie - tu m.in.: Pług nurtujący angielski, Użycie okruszyn cegły i torfu jako nawozu, Gospodarstwo leśne, Zaspy czyli zamiecie piaskowe, O przechowywaniu owoców. Na końcu spis jarmarków w Galicji.
140.–
Sprzedano za: 200.–
481.
[KALENDARZ]. W marszu. Kalendarz żołnierski na rok 1944. Zürich. Dyw. Strzelców Pieszych. 16d, s. 128. brosz.
Chojnaccy I 1727. Okł. nieco zakurzona, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Red.: A. Rozborski, P. Zwierzyński, B. Garliński. Zaw. m.in.: Francja i Polska w walce o wolność, Wigilia na Murmaniu, Straty Armii Polskiej w czasie od 1 września 1939 r. do 17 sierpnia 1943 r., Z obozów internowania na Litwie, kalendarz organizacji Dywizji Strzelców Pieszych, Trzy lata pracy w Szwajcarii. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 140.–
482.
KALENDARZ "Djabła" na rok 1910. Kraków. Nakł. W. Borkowskiego. 4, s. 120. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, ubytki grzbietu, niewielkie ubytki narożnika pierwszych kart, drobne zaplamienia wewnątrz. Krakowski kalendarze satyryczny. Zaw. m.in. wykaz krakowskich adwokatów i lekarzy, kolejowy rozkład jazdy, cennik dorożek w Krakowie, humoreski, monologi, rysunki humorystyczne.
120.–
Sprzedano za: 220.–
483.
KALENDARZ Emigracyjny. Informator na rok 1931. Warszawa. Polskie Towarzystwo Emigracyjne. 8, s. [2], 238, [2]. brosz.
Niewielkie załamania narożnika pierwszych kart, niewielki ślad zawilgocenia na końcu. Zaw. m.in.: Na wychodźczym szlaku, O linji Gdynia-Ameryka, Zakochała się Polska w morzu, Rozwój wybrzeża morskiego, Liga Morska i Kolonjalna, Opieka polska nad rodakami na obczyźnie, Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne "Jeas" w Polsce, Polacy w Brazylji, Wychodźtwo polskie w Argentynie, Polacy w Kanadzie,  Polacy na Dalekim Wschodzie, Wśród żołnierzy legjonu cudzoziemskiego w Maroku, Jak odszukać kogoś z rodziny na obczyźnie?, Prasa polska zagranicą.
120.–
484.
[KALENDARZ reklamowy]. Dom Bankowy i Kantor Wymiany Edward Urban, Berno. 1911. Berno. 16d, s. 56. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone. Zapiski ołówkiem. Ładna kolorowa secesyjna okładka z widokiem siedziby firmy i rogiem obfitości. Wewnątrz: kalendarzyk losowań na 1911, wykaz ciągnień wszystkich zagranicznych losów dozwolonych w Austrii, reklama usług firmy, kalendarz na rok 1911. .
100.–
485.
LOT Polski. Organ Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Warszawa. Red. J. Grzędziński. 4. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 2, nr 6-15: III-XII 1924.
Czas. BJ 5, 27. Okł. wyraźnie otarte i nieco zaplamione, wyklejki uszkodzone, atramentowe zaplamienia jednej karty, drobne zabrudzenia. Każdy numer obj. 16-24 s. Jeden numer łączony (nr 12/13). Kompletny drugi rocznik pisma (w roku poprzednim wyszły nr. 1-5). Na przedniej okł. naklejona okł. brosz. ostatniego numeru, będąca zbiorczą okładką całego rocznika. Zaw. m.in.: Polskie tereny do lotów szybowych, Płatowce małej mocy, Lot z Babiej Góry, Lotnictwo a obrona państwa, Kartka z pamiętnika pilota, Samolotem naokoło świata, Lotnictwo wojskowe, Jak może współdziałać lotnictwo z czołgami, Statystyka wypadków, Lotnictwo przemocy, Lotnictwo komunikacyjne w Polsce, Sterowcem przez Atlantyk, Sterowce doby obecnej, Organizacja lotnictwa włoskiego.
240.–
Sprzedano za: 360.–
486.
MŁODA Polka. Pismo poświęcone polskiej młodzieży żeńskiej. Poznań. Nakł. Zjednoczenia Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Red. Z. Ozdowska. 8. razem opr. miękka kart.
R. 1: 1920. s. [4], 100.
Czas. BJ 5, 128 (późniejsze roczniki). Stan dobry. Piecz. Kompletny pierwszy rocznik składający się z 12 numerów (15 I-15 XII 1920). Pismo ukazywało się do 1939, zmieniając wielokrotnie miejsce wydania.
180.–
Sprzedano za: 360.–
487.
NA DZIŚ. Pismo zbiorowe poświęcone literaturze, naukom, sztuce, gospodarstwu krajowemu, handlowi i przemysłowi. Kraków. Wyd. J. Waligórski. 8. opr. ppł. z epoki
T. 1-3. 1872. s. 446; 356, [2]; [4], 434. .
Nadpęknięcia grzbietów, stan dobry. Egz. z księgozbioru Jana Sas Zubrzyckiego (piecz.). Komplet wydawniczy. Zaw. m.in.: Pamiętniki dra Józefa Franka, Wyniki badań najnowszych o Mistrzu Wincentym i jego Kronice, Listy z podróży etnograficznej po Szląsku, O kommunizmie i socyalizmie, O kodyfikacyi praw w dawnej Polsce i jej znaczeniu europejskiem, Do czasów Zygmunta I, Rzecz o obchodach weselnych ludu w Polsce i na Rusi, Spór botaników o pytanie: Dla czego korzeń rośnie na dół a łodyga do góry?, Na zaścianku - gawęda, Człowiek przedhistoryczny, Rzecz o obchodach weselnych ludu, Drogi handlu zbożowego, Uczta myśliwska na Beskidzie.
480.–
488.
NAPRZÓD. Organ Polskiej Partji Socjalistycznej. Kraków. Wyd. E. Haecker. Red. S. Czerwieniec. folio
Nadzwyczajne wydanie: 31 X 1929. s. [1].
Ślady złożenia, otarcia na zgięciach. "Najście oficerów na Sejm. Oficerowie i sierżanci wtargnęli do kuloarów. Interwencja marsz. Daszyńskiego bez skutku. Marszałek nie chce pod presją otworzyć posiedzenia". Nadzwyczajny numer pisma wydany w związku z dramatycznymi wydarzeniami w gmachu sejmowym. Grupa kilkudziesięciu oficerów pojawiła się tu przed rozpoczęciem sesji budżetowej parlamentu. Marszałek Daszyński odmówił otwarcia posiedzenia "pod bagnetami, karabinami i szablami". Nie zmienił zdania nawet po interwencji Piłsudskiego.
80.–
Sprzedano za: 340.–
489.
NASZ Świat. Kraków-Witkowice. [Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci]. 4. brosz.
Nr 4: 15 XI 1926. s. [8].
Ślady złożenia, załamania narożników, niewielkie naddarcia. Gazetka rękopiśmienna wykonana przez młodych pacjentów zakładu w Witkowicach. Numer "nadprogramowy", poświęcony w całości Henrykowi Sienkiewiczowi i jego twórczości, w dziesiątą rocznicę śmierci pisarza. Zaw. m.in. teksty pensjonariuszek zakładu: Zasługi H. Sienkiewicza w literaturze polskiej, Dlaczego czytamy chętnie dzieła Sienkiewicza, Sprowadzenie zwłok Henryka Sienkiewicza do Warszawy.
120.–
490.
NIWA. Dwutygodnik poświęcony sprawom społecznym, naukowym i literackim. Warszawa. Red. M. Godlewski. 8. razem opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 7, t. 14: 1 VII 1878-1 I 1879. s. [6], 975, [1].
Czas. BJ 5, 268. Stan dobry. Na pocz. zbiorcza karta tyt. tomu i spis jego zawartości. Tom obejmuje zesz. 85-96. Zaw. m.in.: O Konwencyi Genewskiej, Materyały statystyczne do stanu ekonomicznego Królestwa Polskiego w 1876 r., Sprtawozdanie z posiedzeń Kongresu Leśników w Warszawie, Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, Nowsze prace historyczne o Żydach w Polsce, Warszawskie Muzeum Przemysłowe i ostatnia wystawa wyrobów z dzrewa [!], szkła i gliny, Dwie postaci choroby społecznej, Handel ludźmi w Afryce, Jeszcze o wychowaniu i powołaniu kobiety, Geograficzne imiona słowiańskie.
300.–
491.
NOUVELLES de Pologne. Paris. Imprim. de H. Fournier [późn. Pinard]. 8.
[Nr 1-3]. 1831. s. 16; 4; 15
[orazNOUVELLES de la Pologne accompagnées de documens officiels. Paris. Au Bureau de la Revue Encyclopédique. 8. razem opr. późn. pperg.
[Nr 1]: VII 1832. s. 24.
Czas. BJ 5, 280. Miejscami niewielkie zabrązowienia papieru. Ślad po piecz. Numery (wszystkie wydane?) czasopisma emigracyjnego zawierające materiały dotyczące trwającego powstania listopadowego.
400.–
Sprzedano za: 400.–
492.
OJCZYZNA i Postęp. Z Dokumentów Chwili. Warszawa. [Polska Partia Postępowa]. 16d. razem opr. ppł.
Nr 13-22: 26 I-17 III 1917.
Niewielkie zaplamienia jednego numeru, naddarcie jednej karty, pierwszy numer nadmiernie obcięty od spodu, tylna wyklejka podklejona w grzbiecie. Piecz. Każdy numer obj. ok. 60 s. Drukowano jako rękopis. Numery posiadają drugą numerację w obrębie tytułu "Ojczyzna i Postęp" (17-26) - łącznie 10 kolejnych numerów. Zaw. m.in.: Adres młodzieży węgierskiej do Legionów Polskich, Okólnik do księgarni wileńskich, Spustoszona Ukraina, Adres Rady Stanu na adres NKN, Odezwa oficerów armii rosyjskiej-Polaków do Tymcz. Rady Stanu, Mowa posła Korfantego, Mowa Milukowa w Dumie, Podlasie Zabużne, Adres do T. Rady Stanu Warsz. Gminy Starozakonnych, Likwidacya NKN, Kadeci o Polsce, Uchwała Opoczyńska, Odezwa Prezydenta Policyi Glasenappa w sprawie herbu Polski, Polityka Rusinów, Gospodarka niemiecka w Białowieży, Wybory w Łodzi.
180.–
493.
PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umieiętności. Warszawa. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 16d. brosz.
[R. 3], VII 1817. s. [257]-360.
Czas. BJ 6, 297. Stan dobry. Pojedynczy zeszyt pisma. Zaw. m.in.: Opisanie połowu pereł, Gadaiący niemowa, List Delilla o zbytku, Wiadomość o nowem narzędziu służącem do otrzymywania naywyższych stopni ciepła, Wzmianka o Fr. Lexyckim malarzu z XVII wieku, O stopniowaniu służby cywilney w Rossyi.
100.–
Sprzedano za: 300.–
494.
POLAK w Iranie. Teheran. [Delegatura Rządu]. folio. karty luzem.
R. 1, nr 1: 1 VI 1942. s. 10.
Kowalik 2142. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia na zgięciach. Maszynopis powiel. Pierwszy numer tygodnika wydawanego w Teheranie od VI 1942 do V 1944 (wyszło 95 numerów). Ten nr zaw. m.in.: krótki artykuł programowy, Patrjotyzm i godność narodowa, Powstaje się spod gromu - nie powstaje się spod sromu, Ziemia perska, Życie obozowe, Przegląd wydarzeń wojennych, Mówmy czystą mowa polską.
100.–
Sprzedano za: 220.–
495.
POLONIA - Noël. Revue hebdomadaire polonaise. Numer pisma poświęcony ochotnikom wstępującym do formowanych we Francji polskich oddziałów wojskowych. Paris. Red. V. Gąsiorowski. folio. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
R. 3, numéro hors serie: 1915-1916. s. 36.
Podklejone marginesy okł. brosz., stan dobry. Bogato ilustrowany numer pisma poświęcony niemal w całości ochotnikom wstępującym do formowanych we Francji polskich oddziałów wojskowych.
240.–
496.
PRZYSZŁOŚĆ. Pismo miesięcznie wydawane. Paryż. Wyd. Adam Gurowski. 8. brosz.
Nr 1: I 1834. s. [2], 32, [1].
Czas. BJ 6, 606. Miejscami niewielkie zabrązowienia papieru. Komplet wydawniczy. "Pismo miało charakter republikańsko-ludowy, z mocnymi akcentami saintssimonistycznymi [...] i zawierało silne ataki na Komplet Paryski Tow. Demokr. Pol." (PSB).
A. Gurowski (1805-1866) - działacz polityczny z czasów powstania listopadowego, aktywny działacz Wielkiej Emigracji, później propagator panslawizmu. Zniechęcony waśniami pomiędzy stronnictwami emigracyjnymi "w drugiej połowie 1834 r. Gurowski zmienił radykalnie swoje poglądy, prosząc władze carskie o amnestię, i dokonał apostazji narodowej i wyznaniowej. 8 IX 1834 r. ukazała się [...] słynna deklaracja Gurowskiego, w której oświadczył, że Polska nie jest w stanie utrzymać się bez Rosji carskiej, ponieważ nie ma w sobie żadnych sił żywotnych, jest po prostu trupem politycznym i narodowym" (PSB).
280.–
Sprzedano za: 360.–
497.
REGJON Lubelski. Organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie. Lublin. Red. Feliks Araszkiewicz. 8. brosz.
R. 2, nr 2: VI 1929. s. [8], 143, [1], tabl. 10.
Czas. BJ 7, 24. Grzbiet podklejony płótnem od spodu - amatorsko, nieliczne podkreślenia w tekście i marginalia, poza tym wewnątrz stan dobry. Okł. rys. Kazimierz Wiszniewski. Zaw. m.in.: E. Kaczkowski i L. Peszel "Piętnastolecie Akademickiego Koła Lubliniaków im. H. Łopacińskiego we Lwowie", K. Gawarecka "Uzupełnienie bibljografji prac H. Łopacińskiego", S. Dąbrowski "Pasy skórzane w Lubelszczyźnie", F. Araszkiewicz "Twórczość literacka Franciszki Arnsztajnowej", H. Życzyński "U kolebki Pana Tadeusza". Ukazały się tylko 2 numery czasopisma, pierwszy rok wcześniej. Nieczęste.
140.–
498.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Lwów. Nakł. Elżbiety z hr. Łosiów hr. Duninowej-Borkowskiej. 4. brosz.
T. 1, r. 1908/1909: Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Zestawili w porządek abecadłowy J. Dunin-Borkowski i M. Dunin-Wąsowicz. 1910. s. XII, [4], 280.
Okł. nieco otarte i odbarwione, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty.
160.–
Sprzedano za: 160.–
499.
ROZMAITOSCI Naukowe. Kraków. Red. J. Załuski. 4. opr. kart. z epoki.
Nr 1: 1828. s. [4], 154, [1].
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., zaklejone piecz. (?) na skrajnych kartach, podklejony niewielki ubytek karty tyt. i karty następnej, drobne zaplamienia. Podpis własn. Zaw. m.in.: O Instytutach Klinicznych, Czy nazwisko Słowian od słowa czyli też od sławy pochodzi?, O języku i piśmie, Spór o rzekę Nil w Polszcze, O wstąpieniu Jana Kazimierza do Jezuitów, Wiadomość o chorągwiach lennych pruskich, Rzecz krótka o stanie teraznieyszym Ogrodu Botanicznego. Ukazały się 3 numery pisma.
600.–
ROZMAITOŚCI Literackie. Warszawa. Druk. Kommissyi Rządowey Wyznań Rel. i Ośw. Publ. 8. brosz.
Czas. BJ 7, 192. Miejscami zażółcenia papieru, zaplamienie grzbietów, stan dobry i bardzo dobry. Egz. nieobcięte i nierozcięte. Na początku każdego tomu zbiorcza karta tyt. i spis treści. Każdy tom opatrzony dwiema datami: jedna wskazuje rocznik wydawnictwa, druga datę wydania. Ukazało się 5 tomów - tu prezentujemy wszystkie.
500.
[...] z roku 1825. T. 1. 1828. s. [12], 384.
Zaw. m.in.: Przedmioty historyi naturalney z Grenlandyi, Kufy z wódką przez 11 miesięcy zostaiące na dnie morza, Rzadkiey ceny zielnik w Peszcie, Odkopywania w Tusculum, Poszukiwania o psie amerykańskim, O domach gry w Paryżu, Kula znaleziona we środku zęba słonia, O ludoiadzie i rybach żarłocznych, Pożar lasów w Ameryce, Koncert P. Szymanowskiey w Paryżu, O przesadzaniu ryb morskich do wody słodkiey, Nowe doświadczenia z parną strzelbą, Towarzystwo dzieci złodzieiów w Paryżu, Opis pogrzebu Staszica.
200.–
Sprzedano za: 200.–
501.
[...] za rok 1826. T. 2. 1828. s. [12], 396, tabl. rozkł. 1.
Ślady wilgoci przy końcu. Zaw. m.in.: Karnawał w Wenecyi, Ludność Wrocławia, Odkrycie nowey komety w znaku byka, Lekarstwo na tasiemce, Raport [...] o dobrowolnem paleniu się wdów w posiadłościach Anglików w Indyach, Medale nowo w woiewództwie krakowskiem znalezione, Parne organy, Nowy sposób postępowania w litografii, Opis statystyczny Mehiku, Szkoła żebraków w Londynie, Uratowanie tonącego żołnierza przez pudla, O komecie, Ludność Żydów w kraiach pruskich.
200.–
Sprzedano za: 200.–
502.
[...] za rok 1826. T. 3. 1828. s. [12], 418.
Ślady wilgoci na początku, naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Zaw. m.in.: O rozwiązaniu kwadratury koła, O odlatywaniu ptaków, O nieudaniu się wydobycia skarbów z zatoki Vigo, Gwałtowny pożar w mieście Koninie, O zupie rumfordzkiey, Wiadomości o brzegach mało znaiomych wschodniey Afryki, O sztuce robienia widoków w Anglii i Francyi, O napisie na skale w dobrach Balice pod Krakowem, O zwyczaiach między górami Himalaya, O podróży napowietrzney przez P. Robertson.
200.–
Sprzedano za: 200.–
503.
[...] za rok 1827. T. 4. 1828. s. [12], 396.
Zaw. m.in.: O dziełach przybyłych do publiczney narodowey biblioteki w roku 1826 w Warszawie, O Giraffie, Karty polskie do grania, Ilość okrętów które w roku 1826 zawinęły do Gdańska, Postępy chirurgii, O moście w Londynie pod Tamizą, O złotym piasku w okręgu kopalni Złotouste, Rzut oka na kray dońskich Kozaków, O księgozbiorze Ossolińskiego, O muzyce przy grobach, Kanał kontrabandzistów w Paryżu odkryty.
200.–
Sprzedano za: 200.–
504.
[...] z roku 1827. T. 5. 1828. s. [12], 432.
Załamania narożnika ostatnich kart. Niewielki ślad zawilgocenia. Zaw. m.in.: Opis potworu która urodziła iałówka we wsi Ciżycach, obwodzie kaliskim, Dom handlowy w Odessie pod firmą Wereszczyńskiego, O sposobie oddalania kamieni pęcherzowych bez wyrzynania, O puszczaniu się balonem, O giraffach, Nowy model poiazdu parowego, O drodze pod Tamizą, O szarańczy w kaliskiem, Dziennik pierwszey Kolumba podróży, Otwarcie nowey walcowni we wsi Jabłonicy, Wyszczególnienie powozów na ulicach Paryża, Wymiary pasma gór Himalaia, Nowy sposób lania liter, O wolności druku.
200.–
Sprzedano za: 200.–
505.
SAPER. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie. London. 8. razem opr. pł.
Nr 80-90: V 1973-VIII 1976.
Poza śladami pionowego złożenia, stan bardzo dobry. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Ilustracje w tekście. Numery o obj. od 52 do 95 stron. Biuletyn "Tylko dla Członków" stowarzyszenia. Współwydawcami byli również: Stowarzyszenie Polskich Saperów w USA, Fundusz Samopomocy Saperów, Koło 1 Baonu Saperów Kolejowych, Koło Saperów 3 DSK, Koło Saperów Reading - 5KDP, Koło Saperów Argentyna, Koło Saperów Wolverhampton. Wśród redaktorów: J. Borucki, K. Fulmyk, S. Szczepański, A. Szugajew, E. Bryl, M. Lutomski, M. Szczepańska. Zaw. m.in.: Pułkownik Oliwa, Początki saperów 6-tej Dyw. Pol. w Rosji, Kronika saperska, Ś. p. pułkownik dyplomowany saperów Józef Szylling. Wspomnienie, Wśród ruin i zgliszcz, Narodziny harcerstwa i Polski w Czarnkowie, Szkoła Podchorążych Inżynierii 1928-1931, Włodarze II Rzeczypospolitej, Fortyfikacje w Polsce niepodległej w latach 1918-1939, Początki saperów w Anglii, Cichociemni. Żołnierze Księżyca i Mroku, Ostatnie dni Centrum Wyszkolenia Saperów, Potencjał wojenny Polski. Generał dywizji, inżynier Stanisław Kopański.
240.–
Sprzedano za: 420.–
506.
SOLIDARNOŚĆ. Tygodnik. Warszawa. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność". Red. T. Mazowiecki. folio. opr. późn. pł.
Nr 1-37: 3 IV-11 XII 1981.
Stan bardzo dobry. Miejscami podkreślenia w tekście (w nr. 5). Numery obj. 16 s. Komplet numerów tygodnika "Solidarność" z pierwszego okresu jego istnienia. Pismo było jednym z pierwszych prawicowych niezależnych periodyków wydawanych legalnie w PRL. Stan wojenny przerwał jego wydawanie; wznowiony został w 1989 i ukazuje się do dziś. Prezentowany tu zestaw numerów zaw. teksty m.in. T. Mazowieckiego, Z. Bujaka (wywiad), B. Cywińskiego, W. Falkowskiej, L. Wałęsy (wywiad), K. Szaniawskiego, A. Wajdy (wywiad), W. Grocholi, M. Edelmana, T. Konwickiego, J. Hennelowej, J. Surdykowskiego, J. Żakowskiego, J. Jedlickiego, J. Głowackiego, R. Bugaja, L. Falandysza, W. Frasyniuka (wywiad), B. Geremka, M. Niezabitowskiej, A. Rzeplińskiego, C. Miłosza (wywiad), S. Kisielewskiego, W. Bartoszewskiego, K. Kersten, E. Skalskiego, J. Olszewskiego, J. Tischnera, K. Zanussi (wywiad). Rysunkowe komentarze dostarczyli m.in.: A. Mleczko, Z. Ziomecki, Z. Jujka, J. Bohdanowicz, A. Krauze, W. Potoczek.
480.–
507.
[SPRAWOZDANIE]. IV. Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie za rok 1912/13. Kraków 1913. Nakł. Towarzystwa. 8, s. XCVII, [1], 29, [1], tabl. 16. brosz.
Grzbiet pokryty od zewnątrz klejem, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja Walerego Goetla, przewodniczącego krakowskiego AZS dla ks. rektora Sieniatyckiego "na pamiątkę poświęcenia przystani wioślarskiej". Poza częścią sprawozdawczą zaw.: L. Leszko "Wycieczka w Pieniny", W. Majewski "W sprawie wycieczek wioślarskich", R. Grodecki "Z przygód narciarskich", W. Majewski "Górska rzeka" (Skawa).
70.–
Sprzedano za: 70.–
ŚWIAT Młodych. Gazeta harcerska. Warszawa. Red. J. Domagalik, J. Majka. folio. numery zszyte, przygotowane do oprawy.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Wymaga oprawy. Pismo w latach 60. ukazywało się dwa razy w tygodniu. Każdy numer obj. 8 s. (numery łączone były obszerniejsze). Pismo zawierało m.in. teksty o serialu "Stawka większa niż życie", "Czterej pancerni", o sporcie, muzyce młodzieżowej, podboju kosmosu (m.in. informacja o lądowaniu na Księżycu w 1969), harcerstwie, filmie, Indianach Ameryki Pn., II wojnie, nowinkach technicznych. Publikowało teksty piosenek i opowiadania wojenne. Dla dziewcząt przeznaczono "Kącik Karolinki". Główną atrakcją "Świata Młodych" były drukowane na jego łamach komiksy, przede wszystkim opowieści obrazkowe o przygodach Romka, A'Tomka i opornie poddającej się procesowi uczłowieczania małpy Tytusa de Zoo.
508.
R. 1966.
Rocznik bez jednego numeru (wyszły 104 numery, brak 32). Zaplamienia kilku kart, załamania dwóch kart. Miejscami zapiski. Rocznik zaw. końcowe plansze przygód Tytusa i przyjaciół (nr 17-18), 14-odcinkową opowieść o podróży trójki bohaterów w kosmos (Tytus kosmonautą, podróż karbulotem, pierwowzór księgi III wydania książkowego), początek (5 plansz) kolejnych przygód związanych z bezpieczeństwem na drodze, jednoplanszówki H. Chmielewskiego: wielkanocna, bożonarodzeniowa, noworoczna i reklamująca pierwszą księgę "Tytusa". Oprócz tego drukowano historyjkę obrazkowa w 9 odcinkach "W niewoli u piratów" (rys. M. Kościelniak, scen. Z. Pawłowski).
800.–
Sprzedano za: 800.–
509.
R. 1969.
Kompletny rocznik (104 numery). Brak niemal jednej całej karty w nr. 6, zaplamienia nr. 8 i 36 (tu także ubytki narożników). Nieliczne zapiski. W nr. 14 informacja o tym, że z dalekiego rejsu do Afryki powrócił Papcio Chmiel (H. Chmielewski) i Tytus de Zoo. W następnych numerach publikowano wspomnienia z podróży ilustrowane rysunkami twórcy komiksu "Tytus, Romek i A'Tomek". Od nr. 22 ukazywał się 10-odcinkowy komiks "Tajna misja profesora Jorsta" (rys. W. Lewiński, scen. J. Dąbrowski), później opublikowano 11-odcinkowy komiks "Tytus w redakcji" H. Chmielewskiego (po 6 odcinkach zmienił tytuł na "Tytus, Romek i A'Tomek", pojawił się tu po raz pierwszy jeden z pojazdów, którymi podróżowali bohaterowie opowieści - wkrętacz, występujący w księdze XV wydania książkowego), następnie także 11 odcinków przygód Tytusa (nowe metody nauczania) oraz dwie historie jednoplanszowe. Komiksy wieloodcinkowe drukowano z reguły w co drugim numerze. H. Chmielewski umieszczał także krótkie paski komiksowe "Anka Telemanka" i jedną historyjkę bez tytułu.
800.–
Sprzedano za: 800.–
510.
TYGODNIK Powszechny. Katolickie pismo społeczno-kulturalne. Kraków. Wyd. Kuria Xiążęco-Metropolitalna. folio. numery luzem.
R. 1, nr 1-3: 24 III-8 IV 1945.
Papier pożółkły, poprzeczne załamania numerów, niewielkie naddarcia krawędzi, otwory dziurkaczem na lewym marginesie. Pierwsze trzy numery ukazującego się do dziś krakowskiego tygodnika, mającego wielki wpływ na kształtowanie się postaw inteligencji Polski powojennej. "W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL" (Wikipedia). Prezentowane tu numery zaw. teksty m.in. ks. J. Piwowarczyka, S. Kutrzeby, W. Konopczyńskiego, K. K. Baczyńskiego, Z. Starowieyskiej-Morstinowej, J. Turowicza, T. Kudlińskiego.
64.–
Sprzedano za: 220.–
UKRAINSKI Ščodenni Visty. Organ Upravy Mista Lvova. Lviv. Red. O. Bodnarovyč. folio. numery luzem.
Dwa numery lwowskiego dziennika z pierwszych dni okupacji niemieckiej. W stopce redakcyjnej także niemiecki tytuł: "Ukrainische Taegliche Nachrichten". Ślady złożenia, drobne zaplamienia.
511.
Rik 1, č. 1: 5 VII 1941. s. 6.
Podpis własn.
48.–
512.
Rik 1, č. 3: 9 VII 1941. s. 4.
48.–
513.
WIADOMOŚCI Literackie. Tygodnik. Warszawa. Red. M. Grydzewski. folio. karta luzem.
R. 12, nr 42 (622): 20 X 1935. s. 2.
Ślady złożenia, niewielkie otarcia na zgięciach. Druk na jasnofioletowym papierze. Satyryczny "nadzwyczajny dodatek wojenny" opracowany przez redaktorów "Wiadomości Literackich" pod hasłem "Dwudziesta decydująca bitwa w dziejach teatru". Zaw. krótkie informacje w formie komunikatów wojennych o walkach toczonych pomiędzy warszawskimi teatrami z czynnym udziałem Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej. Utrzymana w absurdalnym tonie relacja kończy się stwierdzeniem: "Sytuacja obecna uniemożliwia jakiekolwiek horoskopy na przyszłość. Nie można przewidzieć [...] ani zwycięstwa jednej ze stron, ani nawet dalszego przebiegu działań wojennych - zwłaszcza iż dotąd jeszcze nikt nie wie, o co właściwie chodzi".
120.–
Sprzedano za: 190.–
WIZERUNKI i Roztrząsania Naukowe. Wilno. Nakł. J. Zawadzkiego. 16d. oryg. brosz.
Czas. BJ 9, 47. Niewielkie ubytki grzbietów, okł. lekko zakurzone, poza tym o ile nie zaznaczono inaczej stan dobry. Egz. nieobcięte i w znacznej części nierozcięte. Pismo ukazywało się w latach 1834-1843.
514.
Poczet nowy. T. 21. 1838. s. 146, [1].
Grzbiet mocno otarty. Piecz. dublet bibliot. Zaw. m.in.: O sztuce tłumaczenia i rozmaitych jej systematach, Generał Arnold i Major Andre, Rozmaitości: Artystki i artyści składający teraźniejszy teatr polski w Wilnie, Grammatyka Rossyjska przez Mikołaja Grecza napisana, Kuchmistrz nowy czyli kuchnia udzielna dla osób osłabionych, w wieku podeszłym, tudzież do zdrowia powracających, i t. d. przez Jana Szytlera.
100.–
Sprzedano za: 240.–
515.
Poczet nowy drugi. T. 8. 1839. s. 154, [1].
Zaw. m.in.: Różnica pomiędzy teologią a filozofią moralną, Klonowicz, Rozmaitości: Ciekawa książka treści satyryczno-obyczajowej, z połowy zeszłego wieku, Dawny dokument z autentyku biblioteki szczorsowskiej, Do ... wiersz Oskara Milewskiego, Galamathias: wiersze przysłane z Winnicy.
120.–
Sprzedano za: 120.–
516.
Poczet nowy drugi. T. 9. 1839. s. 118, [1].
Piecz. dublet bibliot. Zaw. m.in.: Rycerstwo (la Chevalierie), Albert Radziwiłł, Rozmaitości: Arabowie i konie Arabskie (dokończenie), Niektóre pisma Andrzeja Wolana, Rys dziejów wieków średnich przez Fryderyka Rühs'a, przekład Jana Leona Sieńkiewicza.
100.–
Sprzedano za: 100.–
517.
Poczet nowy drugi. T. 15. 1840. s. 174, [2].
Piecz własn. i piecz. dublet bibliot. Zaw. m.in.: O uczuciu religijnem, Szekspir, Stosunki duszy ludzkiej z Bogiem, Rozmaitości: O najnowszej w polskim języku drukowanej książce - Institutiones Therapiae generalis etc. przez Prof. Abichta, Uwiadomienie o Ornitologii Hrabiego Konstantego Tyzenhauza, postępującej pod prasę, Uwiadomienie o kompozycyach muzycznych nowych przez St. Moniuszkę, wydanych świeżo w Berlinie.
100.–
Sprzedano za: 100.–
518.
Poczet nowy drugi. T. 18. 1841. s. 142, [2].
Piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Wjazd, koronacya, wesele Najjaśniejszej królowej Jejmości Cecyliey Renaty w Warszawie Anno 1637, Pigault-Lebrun, Testament Michała Paca, Rozmaitości: Powitanie Jana III, w imieniu Kapituły Wileńskiej, Rys historyczny przedstawień teatralnych, mianowicie w języku polski, na Litwie, Niektóre tetra amatorskie, Najtańsza i odnowiona Gazeta Poranna z dodatkiem literackim, pod nazwą: Piśmiennictwo Krajowe.
100.–
Sprzedano za: 160.–
519.
ZBRATNIENIE. Pismo poświęcone sprawie polskiéj wydawane staraniem Braci Zjednoczonych. Paryż. Księgarnia Sławiańska. 8. razem zbrosz.
[Zesz. 1-2]: 1847-1848. s. [4], 188; IV, [189]-216.
Czas. BJ 9, 276. Grzbiet oklejony taśmą, okł. otarte, załamania krawędzi okł. i kilku kart. Egz. częściowo nierozcięty. Komplet wydawniczy.
Zbratnienie - czasopismo emigracyjne redagowane przez Ludwika Królikowskiego, Jana Skorzewskiego, Jana Czyńskiego. "Królikowski w 2 następnych latach kontynuował swoją publicystykę wydając arkuszami periodyk 'Zbratnienie' [...]. Wzbogacono je o dział korespondencji, gdzie wypowiadali się m.in. J. Garnysz, F. Jasielski i M. H. Nakwaski kładąc większy nacisk na sprawy polityczne. Mimo skrajności doktryny społecznej redaktora politycznie 'Zbratnienie' opowiadało się po stronie prawicy byłego Zjednoczenia, a przeciw złączeniu się całej emigracji demokratycznej pod sztandarem TDP" ("Prasa polska w latach 1661-1864", War. 1976, s. 316).
800.–
520.
ŻYCIE Wolne. Miesięcznik. Warszawa. Red. R. Minkiewicz. 4. numery luzem.
R. 2: 1928.
Czas. BJ 9, 440. Pionowe załamania numerów, naddarcia końcowych kart ostatniego numeru, poza tym stan dobry. Każdy numer obj. 16-24 s. Ukazały się dwa roczniki pisma. Kompletny rocznik zaw. 12 comiesięcznych numerów (jeden łączony: 7/8). Zaw. m.in.: Demagogja, wybory, listy biskupie..., Radykalizm radykałów polskich, W sprawie żydów bezwyznaniowych, Stół i łoże czyli pogarda dla kobiety, W obronie dzieci nieślubnych, Wielkanoc - zarys badawczy, Wolnomyślicielstwo czy czerezwyczajka?, O zwrot dóbr poduchownych, Poezja proletarjacka.
220.–
Sprzedano za: 220.–