Literatura piękna, językoznawstwo

Mickiewicziana

Pisma Mickiewicza

536.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-4. Paryż 1828-1832. U przedsiębierców Barbezat i Delarue (t. 1-2); U przedsiębiercy Barbezat (t. 3); Nakł. autora (t. 4). 16d, s. [4], VII, [3], 236, tabl. 1; [4], 216; [4], XII, 178; 285, [1]. opr. w 2 wol. nieco późniejsza psk.
Miejscami zabrązowienia papieru, kilka kart podklejonych w grzbiecie. Ekslibrisy J. Dolińskiego, podpis własn. tegoż.
Pierwsze dwa tomy paryskie ukazały się dzięki wsparciu finansowemu Klementyny z Sanguszków Ostrowskiej. Semkowicz pisał o tym wydaniu: "jest najpiękniejszą edycją 'Poezyj' Mickiewicza i naprawdę istnem cackiem typograficznem. Na wytwornym białym papierze, druk prześliczny (czcionki nowo odlane): tytuły poezyj poszczególnych pismem ozdobnem jakby kaligrafowane, w zakończeniach zaś, tu i ówdzie piękne i pomysłowe winiety drukarskie. Karta tytułowa to istne cacko" (Semkowicz 51). Dwa tomy zaw. "powtórzenie wydania wileńskiego, wiersz 'Do Lelewela', 'Sonety' i dwaq drobne utwory drukowane w 'Dzienniku Warszawskim' w 1826 r. Opuszczono [...] rozprawę Mickiewicza o poezji romantycznej [...]. Przedmowa Leonarda Chodźki informuje czytelnika o historji powstania tej edycji" (Semkowicz 51-55). W t. 1 na tablicy umieszczono portret autora rytowany przez Croutelle'a wg rys. Lelewela. Nakład każdego tomu wyniósł 1.000 egz. Tom trzeci ukazał się nakładem paryskiego drukarza J. Barbezata. Zawierał "Konrada Wallenroda", "Odę do młodości" i inne "wiersze różne". "Tom trzeci [...] podobny jest zupełnie do poprzedzającego go, starszego rodzeństwa. Ten sam w nim papier wykwintny i druk piękny, te same tytuliki ozdobne w nagłówkach wierszy" (Semkowicz 67). Wydaniem tomu czwartego (Barbezat zbankrutował) zajęli się założyciele polskiej drukarni w Paryżu: Eustachy Januszkiewicz i Aleksander Jełowiecki. Druk ukończono w XI 1832, część nakładu wysłano potajemnie do kraju. Tom zawierał pierwodruk trzeciej części "Dziadów" a nakład, jak się przypuszcza, wyniósł 1.500 egz. "Drukowany tak samo na pięknym,białym welinie, temi samemi czcionkami i najdokładniej w tym samym układzie typograficznym" (Semkowicz 98). Poglądy Semkowicza podziela Syga, pisząc: "Wydanie staranne, piękne, dziś już bardzo rzadko spotykane" (Syga 102).
4.200.–
Sprzedano za: 19.000.–
537.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 4. Paryż 1832. Nakł. autora. 16d, s. 285, [1]. opr. XX-w. skóra, obcięcie prószone.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Grzbiet złoc., dwubarwny szyldzik na grzbiecie. T. 4 "Poezji" zawiera w całości pierwodruk "Dziadów" cz. III - jednego z najważniejszych utworów dramatycznych w polskiej literaturze. Dedykowane przez autora w druku J. Sobolewskiemu, C. Daszkiewiczowi i F. Kółakowskiemu - "spółuczniom, spółwięźniom, spółwygnańcom". Właściwy tekst poprzedza autorska przedmowa na s. 9-13. "Wydanie staranne, piękne, dziś już bardzo rzadko spotykane" (Syga 102).
2.400.–
Sprzedano za: 11.000.–
538.
MICKIEWICZ Adam – Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia. Wyd. II [...] ozdobione popiersiem autora. Paryż 1833. Nakł. Alexandra Jełowickiego. 16d, s. 287, [1], tabl. 1. opr. późn. psk. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Drugie wydanie tekstu trzeciej części "Dziadów" (pierwodruk ukazał się jako "Poezji" t. 4 w 1832), niniejsza edycja jest pierwszym osobnym wydaniem tego utworu - jednego z najważniejszych w dziejach naszej literatury. Na przedniej okładce broszurowej gotycki łuk, wewnątrz którego wydrukowano nazwisko autora, tytuł i rok wydania. Na stronie przedtyt. nadruk "Dziady. Poema". "Zwraca uwagę wewnętrzna karta tytułowa, złożona w misternym wprost układzie różnorodnych czcionek, a przy niej przepyszny sztych Oleszczyńskiego, przedstawiający popiersie Mickiewicza z medaljonu Dawida d'Angers. Pod ryciną dedykacja Oleszczyńskiego, Stefanowi Witwickiemu, po francusku. Druk tekstu [...] piękny i wzorowy" (Semkowicz 145). "Drugie wydanie 'Dziadów' jest jednym z najpiękniejszych druków Mickiewiczowskich wydanych za życia poety [...] sztych Antoniego Oleszczyńskiego [...] zadziwia wprost wyrazistością i artyzmem" (Syga 106). Na tylnej okładce broszurowej powtórzono gotycki łuk, tym razem z rozetą wewnątrz, wydrukowano także nazwę drukarni. Oprawa: skóra jasnobrązowa, grzbiet 5-polowy, ze zwięzami, w drugim polu bordowy szyldzik ze złoconą tytulaturą. Egz. obcięty tylko od góry. Wyjątkowo pięknie zachowany egzemplarz.
3.600.–
Sprzedano za: 8.500.–
539.
MICKIEWICZ Adam – Do Matki Polki. Wiersz Adama Mickiewicza. [Lwów 1833. Ossolineum]. 16d, s. 3. opr. późn. ppł.
Zaplamienia, miejscami zażółcenia, karty podklejone w grzbiecie, niewielkie przedarcia. Wiersz Mickiewicza powstały przed wybuchem powstania listopadowego (jeszcze w latach 20. XIX w.), opublikowany po raz pierwszy na łamach "Gońca Krakowskiego" w 1831, a następnie przedrukowany w paryskim "Pamiętniku Emigracji Polskiej" rok później. Utwór zapowiada cierpienia, jakie przyjdzie znosić matce patrzącej na męczeństwo syna. Odczytywany był jako komentarz - pesymistyczny - do aktualnych wydarzeń powstańczych. Prezentowana tu edycja została wydana nielegalnie przez drukarnię Ossolineum we Lwowie, zapewne na podstawie przedruku paryskiego. Po tekście widnieje nadruk "w Listopadzie 1831 r.". Odbito 500 egz. "Do Matki Polki" drukowano niemal jednocześnie z bardzo rzadką "Redutą Ordona". Semkowicz, pisząc o wydaniu tu prezentowanym, stwierdza: "jest [...] o wiele rzadszem od 'Reduty', nie posiada go nawet bibljoteka Ossolińskich" (Semkowicz 132). Rzadkie!
2.400.–
Sprzedano za: 5.500.–
540.
NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Ostatnie rymy ... pod tytułem: Treny wygnańca. Tudzież Reduta Ordona przez Adama Mickiewicza i Zgon Sowińskiego. Lipsk [właśc. Wrocław] 1833. [Wyd. Z. Schletter]. W komissie u Leopolda Michelsena. 8, s. 24. opr. późn. ppł.
Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Wydanie "Ostatnich rymów" (wraz z "Redutą Ordona") było niesłusznie uważane przez Estreichera i Semkowicza za tajny druk lwowskiego Ossolineum, przez tego ostatniego nawet za pierwodruk wiersza Mickiewicza. Pomyłkę sprostował W. Wisłocki ("Tajne druki Zakł. Ossolińskich", Lw. 1935, s. 47) i T. Syga (na s. 293 powołując się na M. Rotterową, która jako faktycznego wydawcę podała Zygmunta Schlettera z Wrocławia). W. Łysiak omawia szczegółowo te kwestie w "Empierum" (s. 384-392). Mimo pojawiających się licznych niewiadomych, można stwierdzić, że tekst "Reduty Ordona" pojawia się tu w druku po raz drugi, ponownie bez wiedzy autora. Rzadkie.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
541.
SCHILLER Fryderyk – Pienia liryczne Fryderyka Szyllera. Poprzedzone jego żywotem i ozdobione rycinami. Wydał A[ugust] B[ielowski]. Lwów 1841. Nakł. F. Pillera i Sp. 16d, s. [2], XX, [21]-186, [2], tabl. 13. opr. ppł. z epoki.
Banach 303. Stan dobry. Zaw. m.in. przekłady dwóch utworów dokonane przez Adama Mickiewicza: Rękawiczka (wiersz znalazł się w debiutanckim tomie "Poezji" Mickiewicza z 1822) i Amalia (został włączony do "Dziadów" cz. IV). Mickiewicz tłumaczył także ostatnią zwrotkę zamieszczonego tu "Młodzieńca nad strumieniem". Na litografowanych tablicach kompozycje niemieckie i francuskie.
400.–
542.
[MICKIEWICZ Adam] – Ad Neapolionem III Caesarem Augustum. Ode in Bomersundum captum. Paris [1855]. Impr. Lacour et C-e. druk jednostronny na ark. 26,5x20,2 cm.
Poprzeczny ślad złożenia, zaplamienia. Piecz. Franciszka Konarskiego i Tow. im. A. Mickiewicza. Jeden z ostatnich utworów poetyckich Mickiewicza. "Lecz ozwał się już nie twórca 'Dziadów' i 'Pana Tadeusza', ale były profesor lozański, starym Rzymian językiem" (Semkowicz 229). Oda powstała na wieść o sukcesie wojsk angielsko-francuskich w wojnie krymskiej - zdobyciu rosyjskiej twierdzy Bomarsund na Wyspach Alandzkich. Wiersz (po łacinie) ukazał się drukiem w 1854 w listopadowym numerze paryskiego pisma "La Constitutionnel" i wkrótce potem, już w 1855, jako druk ulotny. Był to ostatni druk mickiewiczowski wydany za życia poety.
800.–
Sprzedano za: 2.200.–
543.
MICKIEWICZ Adam – Do Napoleona III. Oda na zdobycie Bomarsundu. Z łacińskiego Mickiewicza przełożona przez Wiktora hr. Baworowskiego. Tarnopol 1863. Druk. J. Pawłowskiego. druk jednostronny na ark. 20x13,7 cm.
Ślady złożenia, zaplamienia, podklejony niewielki ubytek marginesu. Piecz. Franciszka Konarskiego i Tow. im. A. Mickiewicza. "W kilka miesięcy po [...] ukazaniu się ["Ody"], Karol Sienkiewicz przetłumaczył ją na język polski; przekład jego umieściły 'Wiadomości Polskie' [...] w Paryżu [...]. Później tłumaczyli odę: Wiktor Baworowski (Tarnopol 1863) i Mikołaj Epstein (Lwów 1887). Wydanie oryginalne 'Ody do Napoleona III' jest bardzo rzadkie; również rzadkie, choć w mniejszym stopniu, są wszystkie jej tłumaczenia, wydane w znikomej liczbie egzemplarzy" (Semkowicz 229-230).
360.–
Sprzedano za: 1.300.–
544.
MICKIEWICZ Adam – Korespondencya Adama Mickiewicza. Wyd. III. T.1-3. Paryż 1875-1876. Księg. Luxemburgska. 8, s. XI, [1], 315, tabl. 1; [4], 206, XCII [bibliografia]; [4], 313. razem opr. nieco późn. psk., obcięcie marmoryzowane.
Niewielkie otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru. Piecz. H. Bednarskiego ze Lwowa. W t. 3 także listy o poecie i do A. Mickiewicza. Na tablicy poznański pomnik Mickiewicza w stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego.
360.–
Sprzedano za: 800.–
545.
MICKIEWICZ Adam – Korespondencya Adama Mickiewicza. T. 1-2. Wyd. IV. Paryż-Lwów 1880. Księg. Luxemburgska - Gubrynowicz i Schmidt. 16d, s. XI, [1], 315; [4], 206, XCII [bibliografia]. razem opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu i okł., drobne zaplamienia. Piecz. Na końcu t. 2: "Opis bibliograficzny wydań dzieł Adama Mickiewicza", a tam m.in. artykuł J. B. Zaleskiego "Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania Pana Tadeusza. List do syna Adama" (s. XI-XXVI).
300.–
Sprzedano za: 300.–
546.
MICKIEWICZ Adam – Petersburg. Aus ... Deutsch von Albert Zipper. Hamburg 1878. H. Grüning. 16, s. [2], 51, [3]. opr. oryg. pł. zdob.
Blok odseparowany od oprawy, ślad zawilgocenia na jednej karcie. Piecz. Tow. im. A. Mickiewicza. Odręczna dedykacja tłumacza. Przekład części "Ustępu" z "Dziadów" cz. III.
180.–
547.
MICKIEWICZ Adam – Mickiewicz' poetische Meisterwerke, übersetzt von G. Kohn (Gotthilf Kohn). (Im Selbstverlage des Uebersetzers und mit Wahrung aller Rechte desselben als Autoren). Sanok 1880 [właśc. 1884]. Druck von Karl Pollak. 16d, s. 275, [1]. opr. pł. zob. z epoki, obcięcie złoc.
Stan dobry. Piecz., m.in. F. Konarskiego. Na odwrocie strony tytułowej odręczny wiersz ("Rusałko urocza! dumania poety / Dziś w formie poświęcam Ci nowej [...]") podpisany G. Kohn, dat. 6 X 1884 w Mościskach. Niemieckie tłumaczenia wierszy Mickiewicza: Balladen und ERomanzen, Grażyna, Konrad Wallenrod, Faris, Vermischte Gedichte. Na początku nota biograficzna, na końcu posłowie tłumacza (z datą 1884).
360.–
Sprzedano za: 650.–
* * *

Publikacje o Mickiewiczu

548.
BEŁZA Władysław – Maryla i jej stosunek do Mickiewicza. Wyd.II [właśc. III] z portretem Maryli. Lwów 1887. Druk. E.Winiarza. 16d, s. 67. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Skrajne karty podklejone w grzbiecie, stan dobry. Wspomniany w tytulaturze portret na s. 5.
100.–
Sprzedano za: 360.–
549.
BRANDSTAETTER Roman – Legjon żydowski Adama Mickiewicza. (Dzieje i dokumenty). Warszawa 1932. Wyd. "Menora". 8, s. [2], 70. brosz. Odb. z "Miesięcznika Żydowskiego".
Papier nieco pożółkły, górne narożniki pierwszych kart lekko załamane, poza tym stan dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora dla E. Kozikowskiego. Dzieje zamysłu stworzenia pułku żydowskiego przez Adama Mickiewicza w Turcji w 1855. Trzon formacji mieli tworzyć żydowsko-rosyjscy jeńcy wzięci do niewoli podczas wojny krymskiej. Uczeni widzą tu próbę realizacji idei Towiańskiego, który uznawał "starszeństwo" Izraela. "W ogólności sprawy legionu żydowskiego są źle zbadane, zwłaszcza w Polsce, gdzie do niedawna podstawową pozycją naukową pozostawała rozprawa 'Legion żydowski' Romana Brandstaettera z 1932 roku" ("Mickiewicz. Encyklopedia", War. 2001, s. 633).
70.–
Sprzedano za: 320.–
550.
CHMIELOWSKI Piotr – Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki. Wyd. III poprawione i powiększone. Kraków 1886. Nakł. Gebethnera i Sp. 8, s. [6], 316, IV. opr. oryg. pł. zdob.
Przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, stan dobry. Piecz. Oprawa w kolorze czerwonym.
160.–
Sprzedano za: 360.–
551.
CZAPSKA Maria – Stosunek Mickiewicza do religii i Kościoła w świetle jego listów i przemówień. Rzym 1955. Sacrum Poloniae Millenium. 4, s. 57. brosz. Nadbitka z "Sacrum Poloniae Millenium".
Stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 90.–
552.
[KLACZKO Julian] – Korespondencya Mickiewicza. (Studium). Paryż-Berlin 1861. Księgarnia Polska i Księgarnia B. Behr'a. 16d, s. [4], 98, [1]. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., zabrązowienia wyklejek, miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia. Piecz. Aleksandra Walickiego z Mińska, podpis własn. Praca dedykowana w druku Janowi Działyńskiemu: "skromny upominek tylu chwil drogich i miłych, razem spędzonych na odczytywaniu i rozpamiętywaniu dzieł naszego wieszcza".
140.–
553.
KLEINER Juliusz – Z zagadnień metaforyki Mickiewicza i Słowackiego. Wrocław 1948. Ossolineum. 8, s. [2], 8. brosz. wt. Odb. z "Rocznika Zakł. Narod. im. Ossoliońskich".
Strona tyt. nieco zakurzona, karty lekko załamane. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Hordyńskiego - "na powitanie" (Hordyński wrócił właśnie z zesłania do łagrów w ZSRR).
64.–
Sprzedano za: 70.–
554.
[KOMIEROWSKI Józef] – Moje stosunki z Towiańskim i towiańczykami. Przez ***. Paryż 1856. Druk. L. Martinet. 16d, s. 48. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru i zaplamienia, grzbiet z ubytkami, niewielki ubytki górnych marginesów kilku ostatnich kart., mimo to stan dobry. Podpis i piecz. własn.
120.–
Sprzedano za: 460.–
555.
LIGOCKI Edward – Złota chorągiew. "Pana Tadeusza" część druga 1830-1837. Londyn 1941. Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty. 16d, s. 146, [1]. opr. ppł. z epoki.
Polonica 8794. Stan dobry. Podpis własn., piecz. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Naklejka księgarska na stronie przedtyt. ("Czytelniku! Książka nie jest Twoją własnością, lecz skarbem Narodu Polskiego. Zakupiono ją ze składek i ofiar społeczeństwa naszego [...]"). We wstępie autor pisze: "Wiadomo, że miał On [Mickiewicz] zamiar, w latach czterdziestych ubiegłego wieku [tj. XIX] pisać dalszy ciąg 'Pana Tadeusza'. Przeszkodziły mu powikłane drogi duchowe". Mickiewiczowskie plany postanowił zrealizować Ligocki. "Pisałem ten poemat we Francji, gdzie spędziłem długich lat dziesięć na dobrowolnej emigracji, od maja 1926 roku [...]. Nie było jednak mowy o wydaniu książki w Polsce wczorajszej, gdzie ani wydawcy, ani panowie, dysponujący różnymi funduszami kultury narodowej, słyszeć nawet nie chcieli o autorze, nazwisko którego było na czarnej liście Akademii Literatury, Polskiego radia etc.". "Pan Tadeusz" Ligockiego opowiada o losach bohaterów poematu podczas i po powstaniu listopadowym. Tekst poprzedza prolog z inwokacją: "Bogurodzico, nasza Pani Wniebowzięta, / Królowo Polskiej Ziemi, Opiekunko Święta, / zwól nam schronić się, grzesznym, pod Twoją Obronę, / błogosław nasze łany i bory zielone [...]".
120.–
Sprzedano za: 400.–
556.
NA ODSŁONIĘCIE pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie. Wydało "Słowo Polskie". Lwów 1898. Druk. "Słowa Polskiego". 4, s. 16. brosz.
Zaplamienia narożnika tylnej okł., poza tym stan dobry. Praca zbiorowa, zawierająca m.in. wiersz M. Konopnickiej "Na Rok Mickiewiczowski 1898", artykuł S. Schnür-Pepłowskiego "Pomniki Mickiewicza", tekst K. Brzozowskiego "Ze wspomnień osobistych", artykuł J. Tretiaka "Żywioł osobisty w 'Panu Tadeuszu'". Broszurę odbito w nowo otwartej drukarni we Lwowie. Wydawca zwracał uwagę na fakt, że "zakład poruszany [jest] siłą elektryczną".
120.–
Sprzedano za: 260.–
557.
PIGOŃ Stanisław – Autograf "Zdań i uwag" A. Mickiewicza. Wilno 1928. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. 8, s. [4], 39. brosz. Rozprawy i Materjały Wydziału I Towarzystwa [...], T. 2, zesz. 2.
Stan dobry. Piecz. T. Maczugi (na końcu). Odręczna dedykacja autora dla Michała Brensztejna, ekslibris tegoż.
80.–
Sprzedano za: 100.–
558.
[PLANSZA rocznicowa]. 1798-1898. Na pamiątkę Stuletniej Rocznicy Urodzin i Odsłoniecia Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie [...].
Druk jednostronny na ark. 71x49,9 cm. Kompozycja czarno-biała. W górnej części arkusza portret Mickiewicza pod gorejącą gwiazdą, wokół portretu bogaty wieniec z wkomponowanymi sześcioma niewielkimi widokami (Zaosie, Uniwersytet Wileński, Tuchanowicze, Dom Mickiewicza w Kownie, Uniwersytet w Lozannie, Collége de France). Poniżej pomnik poety w Warszawie (odsłonięty w Wigilię 1898). W prawym dolnym narożniku sygnatura artysty (na płycie) "L. Stawiski" oraz nadruk "Fototypja S. W. Kuliżenko w Kijowie". Tekst tytułowy w dolnej części arkusza, a pod nim z prawej nadruk "Wydawnictwo A. Musiałowski, Nowy Świat N-o 66". Plansza po fachowej konserwacji (widoczne reperacje naddarć arkusza).
280.–
559.
[POMNIK w Warszawie 1]. Medalik posrebrzany form. 3,2x2 cm (kształt nieregularny), 1898.
Portret poety profilem zwróconym w lewo, wokół napis: "Adam 1798 Mickiewicz 1898". Pod portretem niewielki inicjał W. O. Na odwrocie warszawski pomnik Mickiewicza, wokół napis "Adamowi Mickiewiczowi rodacy". Niewielkie otarcia.
140.–
560.
[POMNIK w Warszawie 2]. Medal mosiężny średn. 2,4 cm, 1898.
Popiersie Mickiewicza, poeta zwrócony lekko w lewo. W górnej części na obwodzie napis "Adam Mickiewicz". Na odwrocie warszawski pomnik wieszcza i umieszczony na obwodzie napis "Warszawa 1798 1898". Medal z oryginalną zawieszką. Niewielkie otarcia.
140.–
561.
[POTOCKA Anna] – Horoskop na dzień urodzin ułożony wyjątkami z dzieł A. Mickiewicza przez A. P. [krypt.] Wyd.II ozdobione portretem poety. Kraków 1890. Druk. "Czasu". 16, s. [282], tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiet nieco spłowiały, zaplamienie tylnej okł., stan dobry. Piecz. Tow. im. A. Mickiewicza.
200.–
Sprzedano za: 440.–
562.
SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. Lwów 1926. Książnica-Atlas. 8, s. [8], 230, tabl. 1. brosz.
Okł. lekko otarte i zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Jedna z podstawowych publikacji dla kolekcjonerów wczesnych wydań dzieł Mickiewicza. Napisana pięknym językiem, prócz danych bibliograficznych podaje także informacje dotyczące częstotliwości pojawiania się na rynku antykwarycznym poszczególnych edycji i ich wariantów. Liczne ilustracje (podobizny kart tyt., portrety), z reguły całostronicowe w ramach paginacji.
180.–
Sprzedano za: 460.–
563.
STOLARZEWICZ Ludwik – Bibljografja mickiewiczowska. Wilno 1924. Nakł. L.Chomińskiego. 8, s. [4], 247, [3]. brosz.
Stan dobry. Otarcia okł., poza tym stan dobry. Wydano 500 egz., ten nr 285. Bibliografia obejmuje ponad 4.000 publikacji.
100.–
Sprzedano za: 360.–
564.
SZALAY[-GROELE] Walerya – Pan Tadeusz. Opowiadanie osnute na tle poematu Adama Mickiewicza. Tarnów 1911. Nakł. TSL. 16d, s. 77. opr. oryg. [?] ppł.
Stan dobry. Streszczenie poematu Mickiewicza prozą "do użytku polskiej inteligencyi i ludu": "Piękną jest ziemia litewska. Szeroka wstęgą przecina ja Niemen błękitny [...]".
120.–
Sprzedano za: 360.–
565.
[ULOTKA]. Na sprowadzenie zwłok Adama Mickiewicza. Żałobny smutek, niech czół nie mroczy, / Niech żalu łzami, nie wilgną oczy [...] / Rycerzy dawnych wskrzesi w nas męztwo, / na bój powiedzie i - da zwycięztwo! [Kraków, VII 1890]. [Podp.] Eustachy Śmiałowski. Nakładem Eustachego Śmiałowskiego. W drukarni A. Koziańskiego.
Druk jednostronny na ark. 23,5x15 cm. Tekst wiersza drukowany w żałobnej ramce. Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 120.–
* * *
* * *
566.
ALIGHIERI Dante – Boska komedya. Przekład A. Stanisławskiego. Kraków 1887. J. K. Żupański & K. J. Heumann. 8, s. 731. opr. oryg. pł. zdob. Nowa Bibliot. Uniwersalna.
Otarcia krawędzi grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Podpis własn., piecz.
120.–
Sprzedano za: 750.–
567.
ASNYK Adam (El...y) – Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Zygmunt Michałowski. T. 1-3. Warszawa [1947]. Wyd. J. Kubickiego. 16d, s. 294, [1]; 307, [5]; 267, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie zaplamienia okł., mimo to stan bardzo dobry. Na przednich okł. i na grzbietach zdobienia florystyczne.
120.–
Sprzedano za: 550.–
568.
BAŁUCKI Michał – Poezye. Wyd. II powiększone. Kraków 1887. Księg. J. K. Żupańskiego i K. J. Neumanna. 16, s. [4], 367. opr. psk. z epoki.
Lekkie otarcia okł., przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie. Edycja wzorowana na Bibliot. Miniaturowej Gebethnera i Wolffa.
120.–
569.
BARAŃSKI Franciszek – Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał ... Cz. 1-2. Wyd. X. Lwów [nie przed 1918, nie po 1920]. Księgarnia Polska B. Połonieckiego. 16d podł., s. 160; XVI, 172. brosz.
Stan dobry. Cz. 1: Muzyka, cz. 2: Słowa. Zaw. teksty i nuty 139 pieśni patriotycznych. Efektowne barwne okładki (krakus z szablą przy strzaskanej armacie) odbite w litografii A. Przyszlaka we Lwowie.
220.–
Sprzedano za: 340.–
570.
[BAWOROWSKI Wiktor] – Duma o Mazepie. Z W. Huga przez Wiktora z Baworowa [krypt.]. Tarnopol 1889. Druk. J. Pawłowskiego. 8, s. 7. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Wiersz dedykowany w druku przez tłumacza Stanisławowi Pohoreckiemu.
120.–
Sprzedano za: 120.–
571.
BEŁZA Władysław – Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencyi ze stu pisarzy polskich wybranych przez ... Lwów 1888. Księg. H. Altenberga. 16d, s. VIII, 135. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Niewielkie zabrudzenia tylnej okł., przednia wyklejka luzem.
240.–
Sprzedano za: 500.–
572.
BÉRANGER J[ean] P[ierre] – Przekłady piosnek ... Zbiorek 1. Kraków 1884. Księg. K. Bartoszewicza. 16d, s. [8], 159. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielki ubytek płótna na grzbiecie, stan dobry. Obca dedykacja. Na karcie tytułowej jako autor figuruje Ludwik Kozłowski, który przełożył teksty Bérangera (1780-1857) na polski. Następne "zbiorki" nie ukazały się. Patrz też poz. 103.
80.–
Sprzedano za: 160.–
573.
BRANDSTAETTER Roman – Wojna żaków z panami. Drzeworytami zdobiła Maria Hiszpańska-Neumann. Warszawa 1954. Iskry. 8, s. 180, [8]. brosz., obw.
Obw. nieco zakurzona. Odręczna dedykacja autora.
120.–
Sprzedano za: 120.–
574.
BRANDYS Kazimierz – Miasto niepokonane. Opowieść o Warszawie. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 230, [2]. brosz.
Krawędzie okł. nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Odręczna dedykacja autora.
100.–
Sprzedano za: 100.–
575.
BRZĘKOWSKI Jan – Poezje wybrane. Londyn 1960. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 161, [3], tabl. 4. opr. oryg. kart.
Zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Na tablicach m.in. reprodukcje okładek awangardowych tomów "Na katodzie" i "W drugiej osobie".
120.–
576.
BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. Warszawa 1980. Czytelnik. 8, s. 289, [3], tbl. 1. opr. oryg. kart.
Podklejone naddarcie grzbietu, lekkie otarcia okł. Odręczna dedykacja autora.
80.–
577.
BRZOZOWSKI Stanisław – Pamiętnik. Nakł. Antoniny Brzozowskiej. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił Ostap Ortwin. Lwów 1913. B.Połoniecki. 8, s. [4], 219. opr. oryg. pł. zdob.
Maliszewski 3971. Blok lekko nadpęknięty, stan dobry. Karta tyt. z ozdobną bordiurą. Wydany pośmiertnie pamiętnik prowadzony przez autora w ostatnim okresie życia, od XII 1910 do IV 1912. Zaw. uwagi dotyczące głównie literatury, krytyki literackiej, sztuki.
S. Brzozowski (1787-1911) - filozof, pisarz, publicysta, krytyk teatralny i literacki przełomu wieków, autor głośnej "Legendy Młodej Polski" .
100.–
Sprzedano za: 800.–
578.
CHATEAUBRIAND [François René] – Podróż z Paryża do Jerozolimy. Przekład F[ranciszka] S[alezego] Dmochowskiego. Illustracya Edwarda Coppin. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 116. brosz. Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy.
Skrajne karty nieco zabrudzone i z ubytkami, krawędzie kart nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty i częściowo nierozcięty. Drzeworyty sztorcowe na przedniej okładce i w tekście. Pamiętnik (François-René de Chateaubriand (1786-1848) - pisarza i polityka, przedstawiciel romantyzmu francuskiego, autora popularnego również w Polsce, o czym świadczy m.in. przyjęcie go do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie) z wyprawy do Ziemi Świętej, przez Wenecję, Spartę, Ateny, Konstantynopol to - zapis przeżyć autora i dokument o stanie ówczesnej wiedzy archeologicznej i historycznej o tamtych terenach.
240.–
Sprzedano za: 420.–
579.
CHODŹKO Ignacy – [Dziewięć jednolicie oprawionych tomów zaw. pisma tego autora z lat 1857-1872]. Wilno. J. Zawadzki. 16d, opr. nieco późn. psk. złoc.
Krawędzie opr. lekko otarte, miejscami niewielkie charakterystyczne zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. W "Pamiętnikach kwestarza" brak stron 165/166 - uzupełnione wprawioną kartą z tekstem w odpisie maszynopisowym. W "Podaniach litewskich" widoczne wyraźne ślady wilgoci wewnątrz, w "Pustelniku w Proniunach" i w "Dwóch konwersacyach" ślady wilgoci na początku. Na grzbietach złoc. nazwisko autora, tytuł "Pisma" oraz numery - od 3 do 11. Egzemplarz z księgozbioru Emila Zegadłowicza (odręczne podpisy atramentem na przednich wyklejkach). Zbiór zawiera:
- Pamiętniki kwestarza. Wyd. nowe poprawne. 1872. s. 276. Obrazy Litewskie, Serya 3
- Jubileusz. Duch Opiekuńczy. Autor Swatem. Panna respektowa. Dwa tomy w jednym. Wyd. III poprawne. 1872. s. 203. Obrazy Litewskie, Serya 4
- Dworki na Antokolu. Dwa tomy w jednym. Wyd. III poprawne. 1872. s. 256. Obrazy Litewskie, Serya 5
- Nowe pamiętniki kwestarza przez Brata Rafała Karęgę. 1862. s. 346, [1]. Obrazy Litewskie, Serya 6
- Wyklęty, Kamień w Olgienianach, Żegota z Milanowa Milanowski. 1870. s. 360. Podania Litewskie. Serya 1 i 2
- Pustelnik w Proniunach. Powieść w dwóch częściach. 1858. s. 318. Podania Litewskie. Serya 3
- Drugi Pustelnik w Proniunach czyli votum chybione. 1860. s. 146, [1]. Podania Litewskie. Serya 4
- Dwie konwersacye z przeszłości. 1857. s. 327, [5], 4
- Próby nowego dykcyonarza. Wydaje pan Wirszajtos, niegdyś Szubrawiec Rustykanin. 1860. s. [4], 107.
800.–
Sprzedano za: 1.600.–
580.
CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. Poznań 1936. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 447. opr. oryg. pł. złoc., górne obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Antologia poetycka w układzie W. Miłaszewskiej, J. Rembielińskiego i S. Miłaszewskiego. Na końcu skorowidz autorów. Poezje pogrupowane w rozdziały: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Zmartwychwstanie, Święta Matki Boskiej, Zielone Świątki, Boże Ciało, Święci Pańscy, Zaduszki, Aniołowie i żołnierze.
200.–
Sprzedano za: 320.–
581.
CIESZKOWSKI August – Ojcze-Nasz. Wyd. nowe zupełne. T. 1-3. Poznań 1922-1923. Fiszer i Majewski. 8, s. 224, [4]; [8], 522; VIII, 296. razem opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn. Ostatnie wydanie całego tekstu "Ojcze-Nasz" - najważniejszej pracy Augusta Cieszkowskiego (1814-1894) - działacza i myśliciela politycznego, filozofa mesjanistycznego. A. Żółtowski, który przygotował do druku tę edycję, pisał w przedmowie; "Ojcze-Nasz nie jest książką suchej teorii, jest apelem do serca, do woli, do uczucia, do wyobraźni nawet, ponieważ jest religijnym, nie tylko filozoficznym dziełem [...]. 'Ojcze-Nasz' ma zapewnione miejsce w historii jako pomnik zlania się na powrót potoku myśli z potokiem religijnego natchnienia".
140.–
Sprzedano za: 340.–
582.
CZUCHNOWSKI Marjan – Trudny życiorys. Poemat wiejski. Po konfiskacie nakład drugi. Kraków 1934. Druk. J. Gablankowskiego. 8, s. 92. brosz.
Otarcia, naddarcia i niewielkie ubytki okł. W wielu miejscach ślady ingerencji cenzury w postaci niezadrukowanych fragmentów stron. W miejscu usuniętych wersów autor wkleił maszynopisowe uzupełnienia, przywracając pierwotną formę utworów. Odręczna dedykacja autora dla prof. Tadeusza Sinki "za nieprzyjazną ocenę 'Tak'" ("Tak" to poprzedni tom wierszy Czuchnowskiego). Pod dedykacją dopisek: "Egzemplarz ten jest egzemplarzem nielegalnym; autor prosi o przekazanie go rękom wybitnie pewnym!". "Bibliografia polska 1901-1939" informuje, że wydano 150 egz. bez skonfiskowanych fragmentów oraz 12 egzemplarzy z tekstem kompletnym. Opis bibliograficzny nie precyzuje, czy zakwestionowane przez cenzurę wersy zostały w tych egzemplarzach wydrukowane, czy też - jak tutaj - wklejone. Rzadkie.
800.–
Sprzedano za: 1.600.–
583.
CZUCHNOWSKI Marjan – Trudny życiorys. Poemat wiejski. Po konfiskacie nakład drugi. Kraków 1934. Druk. J. Gablankowskiego. 8, s. 92. brosz.
Grzbiet nadpęknięty, brak karty przedtyt. Podpis własn. Ignacego Fika, piecz. Tom wierszy. Liczne niezadrukowane miejsca po usuniętych przez cenzurę fragmentach poematu. Wydano 150 egz. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 800.–
584.
CZYCZ Stanisław – Wybór wierszy. Kraków 1979. Wyd. Literackie. 8, s. 122, [2], tabl. 1. opr. oryg. pł., obw.
Niewielki ubytek grzbietu obw., poza tym stan dobry. Podpis autora pod jego zdjęciem na tablicy. Czycz "wszedł do literatury skandalem: chcąc zapisać się do ZLP przyniósł wiersze zakazanego wówczas w Polsce Miłosza i przedstawił je jako swoje [...]. Debiutował w 1955 w 'Prapremierze pięciu poetów' na łamach krakowskiego 'Życia Literackiego' (wraz z Mironem Białoszewskim, Zbigniewem Herbertem, Bohdanem Drozdowskim, Jerzym Harasymowiczem) [...]. Twórczość poetycka Czycza utrzymana jest w tonie katastroficzno-wizyjnym [...]. Największy rozgłos przyniosło mu opowiadanie 'And' ze zbioru 'Ajol' (1967) [...]. Był zawsze poza wszelkimi układami środowiskowymi [...]. Na podstawie jego twórczości powstały trzy filmy fabularne" (Wikipedia). Na pocz. XXI w. jego twórczość - nieco zapomnianą - przypomniała grupa twórców skupionych wokół czasopisma "Ha!art".
100.–
585.
DOBROWOLSKI St[anisław] Ryszard – Janosik z Tarchowej. Poemat. Warszawa 1937. Księg. F. Hoesicka. 30, [1]. brosz.
Załamania i niewielkie ubytki krawędzi okł., stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie tatrzańskiego poematu S. R. Dobrowolskiego, członka grupy poetyckiej Kwadryga.
100.–
Sprzedano za: 100.–
586.
DUBIECKI Maryan – Historya literatury polskiej na tle dziejów narodu skreślona. T. 1-2. Warszawa 1888. M. Orgelbrand. 8, s. 457, IV, [1]; 474, XXI. opr. psk. złoc. z epoki.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podręcznik historii literatury polskiej autorstwa M. Dubieckiego (1838-1926) - historyka, powstańca styczniowego, działacza niepodległościowego. Na grzbietach złoc. tytulatura i monogram E. D.
140.–
Sprzedano za: 340.–
587.
DZIERŻYKRAJ-MORAWSKI Franciszek – Pisma zbiorowe wierszem i prozą. Z przedmową St[anisława] Tarnowskiego. Z portretem autora. T. 1-4. Poznań 1882. Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. XLI, [1], 364, tabl. 1; [2], 297; [2], 350; [4], 218, [1]. opr. ppł. złoc. z epoki.
Opr. lekko otarte, brak fragmentu przedniej wyklejki t. 1, krawędzie karty tyt. t. 1 lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Na tablicy miedziorytowy portret autora i faksymile jego podpisu. W t. 1 oprócz wierszy m.in. "Dworzec mego dziadka", w t. 2: Bajki i wiersze drobne, w 3: przekłady i w 4: proza (tu m.in.: Mowa pogrzebowa na cześć ks. Józefa Poniatowskiego, Co się działo w wojsku polskiem po bitwie pod Lipskiem, Śniadanie u Dąbrowskiego, Anegdoty o Krasickim, Kilka słów do historyi napisów w Polsce, Widmo w zamku rydzyńskim, Towarzystwo antypojedynkowe). Zbiorowe wydanie utworów F. Morawskiego (1783-1861) - poety, tłumacza, generała WP i ministra wojny w r. 1831.
Wiele utworów literackich Morawskiego powstało pod wpływem poezji Mickiewicza, a zwłaszcza "Pana Tadeusza", jak np. "bardzo w swoim czasie poczytny 'Dworzec mego dziadka' [...]. Przez całe życie tworzył Morawski bajki, które stanowią najcenniejszą część jego poetyckiego dorobku [...], szczególną popularność zyskały zwłaszcza bajki o tematyce patriotycznej" (PSB).
320.–
Sprzedano za: 650.–
588.
DZIKOWSKI Stanisław – Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych opracował, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył ...Seria 1. Warszawa 1948. Wyd. J. Kubickiego. 4, s. 447. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Okładka i ilustracje Edmunda Bartłomiejczyka. Więcej nie wyszło. Zaw. m.in.: Z żołnierza pan, Diabeł na służbie, Topielec, Miasto z różowego marmuru, Głaz czartowski, Sabałowa śpiewka, Niemiec kamieński, Chłopska suplikacja, Madejowe łoże, Astrolog i doktór na Kaszubach, Korona króla wężów.
140.–
Sprzedano za: 320.–
589.
FELDMAN Wilhelm – Współczesna literatura polska 1880-1904. T. 1-4. Wyd.III [właśc. IV]. Warszawa 1905. Nakł. J. Fiszera. 8, s. [12], 292, tabl. 2; [4], 251, tabl. 2; [4], 237, tabl. 4; [4], 450. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco zakurzone, okł. t. 4 zaplamiona, kilka stron poluzowanych, drobne zaplamienia. Piecz. własn. (niektóre zaklejone). T. 4 ukazał się z podtyt. "Współczesna krytyka literacka w Polsce". Oprawa wydawnicza J. F. Pugeta z Warszawy (sygn. na tylnych okł.). Okładki broszurowe projektował Stanisław Wyspiański; "jedyny przykład w jego twórczości zdobniczej gdzie świadomie nawiązuje do renesansowych bordiur oficyny F. Unglera" (J. Sowiński "Sztuka typograficzna Młodej Polski", Wr. 1982, s. 130, tu również reprod. okł.). Na tablicach barwne reprodukcje prac J. Malczewskiego, S. A. Procajłowicza, J. Bukowskiego, S. Wyspiańskiego. Klasyczny podręcznik historii literatury polskiej tego okresu i zarazem ładny przykład młodopolskiego zdobnictwa książki; najważniejsze dzieło w dorobku W. Feldmana.
240.–
Sprzedano za: 900.–
590.
FELDMAN Wilhelm – Wybór poezyi "Młodej Polski". Ułożył ... Kraków 1903. Księg. D. E. Friedleina. 16d, s. VIII, 382. opr. psk. z epoki.
Uszkodzone odręczne szyldziki na grzbiecie, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Antologia poetycka uzupełniona w epoce dwoma wierszami Edmunda Biedera przepisanymi odręcznie i wklejonymi w stosownym miejscu do książki.
120.–
Sprzedano za: 150.–
591.
GAŁUSZKA Józef Aleksander – Dusza miasta. Warszawa 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s. 61, [3]. oprawa skóra z epoki, futerał kart.
Futerał nieco otarty, poza tym stan bardzo dobry. Tom poezji. Egzemplarze bez dedykacji autora, takie jak ten, pojawiają się stosunkowo nieczęsto.
140.–
Sprzedano za: 140.–
592.
GARCZYŃSKI Stefan – Poezye ... Przemyśl 1882. Wyd. A. Kaczurba. Czcionkami S. F. Piątkiewicza. 16d, s. 203. opr. pł. zdob. z epoki.
Papier nieco pożółkły, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Piecz. i podpis własn. Na przedniej okł. tłocz orzeł z rozpostartymi skrzydłami, siedzący na armacie; wokół kompozycji ozdobna ramka. Oprawę wykonał W. Kuczabiński ze Lwowa (ślepy tłok na tylnej okł.).
120.–
Sprzedano za: 180.–
593.
GASZYŃSKI Konstanty – Kontuszowe pogadanki i obrazki z szlacheckiego życia. Warszawa 1908. Gebethner i Wolff. 16d, s. 156, [1].
[orazBERNATOWICZ Feliks – Reginka z Sieciechowa. Opowiadanie. Warszawa 1908. Gebethner i Wolff. 16d, s. 45, [3]. razem opr. psk. z epoki.
Niewielki otarcia okł., stan dobry. Piecz. własn. na przedniej wyklejce. Obie poz. ukazały się jako bezpłatny dodatek do "Tygodnika Illustrowanego". "Pogadanki" zaw. m.in.: Memorabila szkolne, Obiadek u pana rotmistrza, Pan Wojciech Bębnowski, konfederat barski, Wesele kapitana z chorążanką. "Reginkę" napisał F. Bernatowicz, pisarz, sekretarz Adama K. Czartoryskiego.
80.–
Sprzedano za: 120.–
594.
GIDE Andrzej – Prometeusz źle spętany. Przekład Miriama [Zenona Przesmyckiego]. Lwów [1904]. Księg. H. Altenberga. 16, s. 108, [1]. opr. oryg. pł., górne obcięcie barwione.
Nieznaczne rdzawe zaplamienia przy jednej zszywce, stan dobry. Karta tyt. i inicjały Stanisława Dębickiego. Wyklejki zdobione w secesyjne wzory.
180.–
Sprzedano za: 440.–
595.
GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część pierwsza [i] druga. Wadowice 1926. Nakł. i druk Fr. Foltina w Wadowicach. 8, s. 238, tabl. 1; 356, [2]. brosz.
Ratajczak 1057. Naddarcia, załamania i niewielkie ubytki krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 1.050 egz., ten nr 1051 (sic!). Piecz. Księgarni F. Foltina w Wadowicach. Na tablicy portret Goethego wg akwaforty F. Siedleckiego. Prócz tekstu zawiera reprodukcje 7 zdjęć projektów scenograficznych Zbigniewa Pronaszki oraz 7 fotografii Jana Malarskiego z wystawienia sztuki w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1926 r. W przedstawieniu brali udział wybitni aktorzy m.in. Józef Węgrzyn i Jerzy Leszczyński. Tłumaczenie Zegadłowicza było mocno krytykowane, ale miało i ma swoich zwolenników. Cechuje go dość duże przegadanie i eksperymenty językowe (stylizacja ludowa), ale tłumacz starał się przekazać wszystkie treści oryginału.
180.–
Sprzedano za: 340.–
596.
GÜNTER Archibald Clavering – Mr. Barnes z Nowego Yorku. Romans w 3 tomach. Z angielskiego przełożyła Julia Dydyńska. T. 1-3. Wiedeń [1890]. F. Bondy. 16d, s. 128; 128; 127, [1]. opr. oryg. pł. zdob. Bibliot. Rodzinna, t. 10-12.
Naddarcia tylnej wyklejki t. 2, poza tym stan bardzo dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe. Oprawa wykonana przez wiedeńskiego introligatora F. Gogla (ślepy tłok na tylnej okł.).
120.–
Sprzedano za: 160.–
597.
HARRY Dickson. Przygody zagadkowego człowieka. Nr 18, 45, 48-49, 51-61, 63-68, 70-73, 75-78, 82-86. Łódź [1938]-1939. Wyd. "Republika". 4. razem opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., podklejone marginesy kilku kart, kilka kart luzem, przedarcie jednej karty, zaplamienia, nadpęknięcie bloku. Każdy numer obj. 16 s. Zbiór 34 numerów detektywistycznej powieści zeszytowej. Ukazało się 86 numerów, ostatni z datą 29 VIII 1939. Każdy zeszyt stanowił osobną całość. Przykładowe tytuły opowiadań: Srebrna maska, Czerwony sułtan, Synowi nocy, Zbrodniczy automat, W piaskach Sahary, Zamek na skałach, Skradziony wynalazek, Upiór Tamizy, W palarni opium, Na wyspie Korfu, Mistrz czarnej magii.
240.–
Sprzedano za: 500.–
598.
HELSZTYŃSKI Stanisław – Pieśń nad pieśniami. Przekład biblijny. Poznań 1934. Druk. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia pod zarz. J. Kuglina. Skład gł. Dom Książki Polskiej. 8, s. 24, [7]. brosz.
Okł. mocno zaplamione, poza tym stan dobry. Wydano 450 egz., ten nr 66.
54.–
Sprzedano za: 54.–
599.
HOESICK Ferdynand – Stanisław Tarnowski. Rys życia i prac. T. 1-2. Warszawa 1906. Gebethner i Wolff. 16d, s. XII, 272, tabl. 5; [4], 366, tabl. 9. opr. nieco późn. psk. złoc., górne obcięcie barwione.
Zaplamienia narożnika przedniej wyklejki i tablicy w t. 1, przebarwienia płótna okleinowego w t. 2, blok t. 1 lekko nadpęknięty. Praca dedykowana w druku Róży z Branickich Stanisławowej Tarnowskiej. Biografia S. Tarnowskiego - historyka literatury, krytyka literacki, publicysty politycznego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Akademii Umiejętności. Czerwony półskórek, na grzbietach złoc. nazwisko autora i tytuł książki oraz numer tomu.
120.–
Sprzedano za: 120.–
600.
[HOFFMANOWA Klementyna z Tańskich] – Notatki. Przez K. z T. H. [krypt.]. Warszawa 1851. Druk. S. Orgelbranda. 16d, s. [4], 218, [1]. brosz.
Podklejone ubytki przedniej okł. brosz. i karty przedtyt, blok nadpęknięty, wewnątrz stan dobry. Egz. niebcięty. Skasowane piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Krótki rys historyi literatury polskiej, O listach pani de Sevigné, Historya Brzoskwini i Johalki, Opis podróży do Włoch, Myśli i zdania moralne.
120.–
Sprzedano za: 160.–
601.
JAN Ewangelista św. – Apocalypsis. To iest Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich, ktore Janowi swiętemu, gdy był wygnan prze [!] wyznanie wiary swiętey na wysep kthory zwano Patmos, przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiastowane były. Z Drukarniey Macieia Wirzbięty Roku Pańskiego 1565. [Poznań 1876. Bibliot. Kórnicka. Litogr. Barousse, Paryż]. 8, s. [475]. brosz. wt.
E.4, 35. Pierwsza karta zakurzona, z niewielkim ubytkiem, niewielkie otwory w pięciu następnych kartach. Egz. w znacznej części nierozcięty. Przedruk homograficzny (autorstwa Pilińskiego) Apokalipsy św. Jana w tłumaczeniu Mikołaja Reja, wydany staraniem J. Działyńskiego.
220.–
Sprzedano za: 340.–
602.
JESKE August – ABC. Nauka czytania i pisania. Wyjątek z nowego wydania ABC zatwierdzone przez Okrąg [!] Naukowy Warszawski do użytku w szkołach początkowych Wyd. nowe skrócone ze 150 obrazkami, wzorami rysunkowemi i kaligraficznemi. Warszawa 1904. Wyd. "Pedagogiczno-Szkolne" M. Arcta. 16d, s. 96. opr. oryg. ppł.
Pilarczyk –. Zaplamienia okł., brak karty przedtyt. Piecz., podpis własn. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 480.–
603.
JEZIERSKI Michał – Poezye. Wilno 1837. Druk. J. Zawadzkiego. 8, s. [4], 114, [1]. opr. psk. z epoki.
Niewielki ubytek grzbietu, miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Ukraina, Poezya i muzyka, Dumanie nad brzegiem morza, Do Majumy.
180.–
Sprzedano za: 260.–
604.
KACZMARSKI Jacek – Autoportret z kanalią. [Warszawa] 1994. Wyd. Wodnika. 8, s. 282, [2]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Debiut powieściowy Kaczmarskiego.
160.–
Sprzedano za: 200.–
605.
[KASPROWICZ Jan]. Arcydzieła europejskiej poezyi dramatycznej w przekładzie ... T. 1-2. Lwów 1912. Tow. Wydawnicze. 8, s. [458 - wiele pag.]; [475 - wiele pag.]. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcia barwione.
Ślad zawilgocenia na przednich okł.: przy dolnej krawędzi w t. 1, wzdłuż grzbietu w t. 2. Przednia wyklejka t. 1 nadpęknięta w grzbiecie, poza tym wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Wydawniczo zebrane dramaty w przekładzie Jana Kasprowicza (uprzednio wydane osobno): M. Maeterlinck - Siostra Beatryks, G. D'Annunzio - Franczeska z Rimini, C. Marlowe - Tragiczne dzieje Doktora Faustusa, P. B. Shelley - Oedipus Tyrannus, P. B. Shelley - Rodzina Cencich, R. Browning - Pippa przechodzi, R. Browning - Na balkonie, W. B. Yeats - Księżniczak Kasia, Swineburne A. C. - Atalanta w Kalydonie. Secesyjne zdobienia okładek.
240.–
Sprzedano za: 240.–
606.
KONWICKI Tadeusz – Nic albo nic. Warszawa 1994. Niezależna Oficyna Wydawnicza. 16d, s. 261, [1]. brosz.
Załamania przedniej okł. Odręczna dedykacja autora.
100.–
Sprzedano za: 100.–
607.
KOTARBIŃSKI Tadeusz – Sprawność i błąd. (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela). Warszawa 1960. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 8, s. 164, [4]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Wyd. III uzup. Podpis autora na stronie przedtyt.
100.–
Sprzedano za: 120.–
608.
KOZIKOWSKI Edward – Wymarsz świerszczów. Poezje beskidzkie. Warszawa 1925. Nakł. Czartaka. Druk. Krajowa. 8, s. 62, [1]. brosz.
Grońska 213. Okł. brosz. wyraźnie otarte, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy beskidzkich E. Kozikowskiego (1891-1980), jednego z twórców grupy poetyckiej "Czartak", biografa E. Zegadłowicza. Na okładce drzeworyt Zdzisława Gedliczki, w tekście inicjał Edwarda Porządkowskiego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
609.
KRASICKI Ignacy – Dzieła. Z portretem autora.  Powtórne i nieodmienne wydanie Jana Nep. Bobrowicza. T. 1-10. Lipsk 1840. Breitkopf et Haertel. 16, s. XXXII, 276; 264; 374; 302; 278; 311; 270; 296; 294; 296. opr. w 5 wol. pł. z epoki.
Brak portretu, grzbiety nieco wypłowiałe, okł. nieco zaplamione, niewielkie nadpęknięcie przednich wyklejek w t. 1-2, załamanie marginesów części kart w t. 1, wyklejki w t. 5-6 nadpęknięte i zakurzone, pionowe załamanie kart t. 5-6. Podpisy własn. Brak portretu autora w t. 1. Na grzbietach słabo widoczne złoc. ornamenty, nazwisko autora i numery tomów.
480.–
Sprzedano za: 480.–
610.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Studja literackie. Wyd. Adama Zawadzkiego. Wilno 1842. Nakł. i druk. J. Zawadzkiego. 8, s. 288. opr. pł. z epoki.
Opr. lekko otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Na karcie tyt. piecz. własn. Wiktora Gomulickiego. Zaw.: Życie umysłowe, Nowa Literatura, Formy-język, Pierwiastek narodowy w literaturze dawnej, Archaizmy, Pisarze i czytelnicy, O sławie pisarskiej, Podania gminu, Historja, Poezja, Przeszłość i przyszłość romansu, Dramat, Literatura perjodyczna, Krytyka, Życie domowe kilku pisarzy polskich.
160.–
Sprzedano za: 650.–

Książki dla dzieci i młodzieży

611.
BAYKOWSKI Juliusz – Latające krasnoludki. Ilustrował Włodzimierz Bartoszewicz. Warszawa 1939. Zarz. Gł. Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 4, s. [43]. opr. wsp. ppł. z zach. oryg. okł.
Krassowska 324. Grzbiet i wyklejki nowe, opr. nieco otarta, miejscami zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Obca dedykacja z 24 XII 1941. Opowieść lotnicza wierszem z całostronicowymi barwnymi ilustracjami.
100.–
Sprzedano za: 160.–
612.
BOBROWSKA Bronisława – Janek w Legjonach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Lwów-Warszawa 1930 [właśc. 1929]. Książnica-Atlas. 8, s. [4], 127, [1]. opr. oryg. ppł. Bibljot. Iskier, [nr] 30.
Krassowska 467. Niewielkie zaplamienie dolnej krawędzi przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki (z końca 1929). Zaw. m.in.: Pierwsze boje, Za Moskalami marsz, marsz!, Jesteś Polakiem!, Z trudu waszego i znoju Polska powstała, by żyć! Okładka J. Przybylskiej.
80.–
Sprzedano za: 200.–
613.
BOHDANOWICZOWA Zofia – Podróż Maciusia. Ilustracje i układ: Anna Szymańska. London [ok. 1952]. Wyd. Komitetu Redakcyjnego miesięcznika "Dziatwa". 16d podł., s. 62, [1]. brosz.
Polonica 1330. Stan bardzo dobry. Piecz. i znaczki "Głównej Komisji Skarbu Narodowego". Opowieść wierszem. Podróż z Anglii do Gdyni i dalej do Poznania, Częstochowy, Krakowa, Tatr, Lwowa, Warszawy, przez Polesie do Wilna.
60.–
Sprzedano za: 100.–
614.
BRZECHWA Jan – Przygody rycerza Szaławiły. Ilustrował Jerzy Srokowski. Warszawa 1957. Czytelnik. 4, s. [2], 46, [2]. brosz.
Łasiewicka I 899. Otarcia i niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Wyd. II (i pierwsze z tymi ilustracjami). Okładka i 22 barwne całostronicowe ilustracje Jerzego Srokowskiego.
80.–
Sprzedano za: 110.–
615.
BUJNO Marja – Czytajmy sami. Powiastki. Wyd. II z 16 obrazkami. Warszawa [1916]. M. Arct. 8, s. 183, [1], tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 649. Stan dobry. Naklejka księgarska z epoki. Utwory wierszem i prozą dla dzieci, drukowane dużą czcionką, z ilustracjami na tablicach i w tekście. Autorka publikowała także jako Maria Buyno-Arctowa.
160.–
Sprzedano za: 240.–
616.
[DEFOE Daniel] – Przypadki Robinzona Kruzoe. Według Władysława Ludwika Anczyca. Z 7 rycinami barwnymi i licznymi rycinami w tekście. Mikołów [1939]. Nakł. K. Miarki. 8, s. 328, tabl. 7. opr. oryg. pł. zdob.
Krassowska 1458. Stan bardzo dobry. Tytuł okł.: "Robinzon Kruzoe".
100.–
Sprzedano za: 160.–
617.
DEFOE Daniel – Życie i nader osobliwe a zadziwiające przygody Robinzona Kruzoe z Jorku, marynarza, przez niego samego opowiedziane. Przekład z angielskiego wydania, Waltera Paget - (120 ilustracyj). Warszawa-Kraków [1921]. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. 307, [3]. brosz.
Krassowska 1478. Okł. nieco otarte, naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 220.–
618.
DUNINÓWNA Helena – Na skraju lasu. Opowiadanie dla młodzieży. Z winietą okładkową i ilustracjami Marji Jaroszyńskiej. Poznań [i in.] [1926]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 62. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1655. Okł. zabrudzone, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 100.–
619.
DUNINÓWNA H[elena] – Ulisia w Jaworzu. Warszawa [1930]. Skł. gł. Księg. T. Ulasińskiego. 4, s. 27. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1665. Przednia okł. nieco zaplamiona i lekko otarta, blok lekko nadpęknięty. Skromna obca dedykacja na karcie tyt. Ilustrowała Z[ofia] Szyszko-Bohuszówna (4 całostronicowe barwne ilustracje, liczne ilustracje w tekście).
120.–
Sprzedano za: 220.–
620.
FROMMER István – Jaskółczy dom. Ilustr. László Csajághy. Przeł. Stanisław Średnicki. Budapeszt 1958. Corvina. 4, s. [32]. opr. oryg. ppł.
Otarcia okł., wyklejki pożółkłe. Opowieść wierszem.
54.–
Sprzedano za: 70.–
621.
GILLOWA Janina – Naopak w kraju. Ilustrowała Irena Cichowska. Katowice [1947]. Wyd. "Universum". 8 podł., s. [16]. brosz.
Łasiewicka I 1202. Okł. otarte i podklejone w grzbiecie., wewnątrz stan dobry. Opowieść wierszem.
120.–
622.
GILLOWA Janina – Z pól i łąk. Ilustr. St. Bobiński. Kraków 1944. Księg. D. E. Friedlein. 4, s. 55, [1]. opr. oryg. ppł.
Góra -. Opr. nieco otarta, wyklejki nowe, stan dobry. Zbiór wierszy ozdobiony czterema barwnymi całostronicowymi ilustracjami i licznymi czarno-białymi rysunkami w tekście.
64.–
Sprzedano za: 64.–
623.
GUSTAWICZ Br[onisław], WYROBEK E[mil] – Wśród dolin i gór. Przechadzki przyrodnicze ozdobione i objaśnione w tekście 13 tablicami barwnemi i 152 rycinami. Warszawa 1914. Wyd. M. Arcta. 8, s. [4], 298, [1], tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob.
Grefkowicz 1571. Niewielkie zalamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Podpis własn. Piecz. księgarska. Kontynuacja "Wśród lasów i pól" tych samych autorów.
220.–
Sprzedano za: 550.–
624.
GUSTAWICZ Br[onisław], WYROBEK E[mil] – Wśród lasów i pól. Przechadzki przyrodnicze ozdobione i objaśnione w tekście 9 tablicami barwnemi i 145 rycinami. Warszawa [1914]. Wyd. M. Arcta. 8, s. [2], 275, [1], tabl. 8. opr. oryg. pł. zdob.
Grefkowicz 1572. Niewielkie otarcia dolnej krawędzi okł., miejscami zażółcenia papieru, mimo to stan dobry. Podpis własn. Piecz. księgarska. Zaw.: Cztery pory roku, Lasy i pola w zimie, Na zaraniu wiosny, Spis nazw zwierząt i roślin.
220.–
Sprzedano za: 300.–
625.
JEZIERSKI Edmund – Legenda polska. Wybór baśni, legend i wierzeń ludu polskiego. Zebrał i oprac. ... Warszawa [1931]. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 16d, s. 101, [1]. opr. oryg. ppł. Bibljot. Książek Błękitnych, nr 98.
Krassowska 2926. Tylna wyklejka pęknięta w grzbiecie. Ilustracje M. Krügerówny.
64.–
Sprzedano za: 64.–
626.
KARWICKA J. – Gwiazda Przewodnia. Opowiadania dla młodzieży. Warszawa-Kraków [1928]. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. 55. opr. oryg. ppł.
Krassowska 3084. Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Ze wstępu: "Zdarzenia tu spisane są wszystkie prawdziwe. Ich bohaterowie mieli wszyscy w życiu za gwiazdę przewodnią miłość Ojczyzny". Zaw.: Beatynka, Przyjaciel młodzieży (T. Czacki), Z przekonania, Przytomność umysłu, Wybije jeszcze nasza godzina!
64.–
627.
KIERST Jerzy – Nad potoczkiem. Ilustrował Jerzy Karolak. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia. 4, s. [47]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 965. Stan dobry. Podpis własn. Wiersze o Tatrach. Wyd. I.
64.–
Sprzedano za: 64.–
628.
KOPIASZ Cz[esław] – Bigos. Tekst i rysunki ... Okładka i układ graficzny A. Ganczarski. Kraków [1948]. Wyd. Reklama, "Czecholit". 8, s. 16. brosz.
Łasiewicka I 1302. Okł. lekko zabrudzone, poza tym stan dobry. Zapiska inwentarzowa. Trzy wierszyki o bigosie, żarówce i bocianie.
50.–
Sprzedano za: 50.–
629.
KRZEMIENIECKA Lucyna – Tajemnicze odwiedziny. Ilustrowała Halina Bielińska. [Warszawa?] 1948. Państwowe Zakłady Wyd. Szkolnych. 4, s. [2], 21, [1]. brosz.
Łasiewicka I 779. Grzbiet oklejony papierem, otarcia i załamania okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Opowieść prozą. Pierwodruk ukazał się w 1934. Nieczęste.
100.–
630.
KUBISZYNÓWNA Marta – Bajki nie-bajki. Z ilustracjami Kazimierza Kostynowicza. Lwów 1928. Ossolineum. 4, s. [4], 89, [2], tabl. barwne 2. opr. oryg. ppł.
Krassowska 4182. Brak 2 tablic barwnych. Przednie narożniki opr. nieco uszkodzone, wyklejki nowe, podklejone niewielkie naddarcia pierwszych dwóch kart, trzy ilustracje w tekście podkolorowane. Zaw. m.in.: W bibljotecznej sali, Skąd się biorą grzyby, Jakto mądry chłop śmierć w pole wywiódł, i jak się ta na nim zemściła, Alchemik, O przedziwnej tajemnicy krwawego rubina, O ulubionym królewskim błaźnie i o potężnym czarodzieju.
80.–
631.
KUBISZYNÓWNA Marta – O Kasprzyku Safjaniku, wędrownym szewczyku. Z rysunkami Janiny Stanisławskiej-Kiljanowej. Lwów [1927]. Tow. Wyd. "Ateneum". 4, s. 58. opr. oryg. ppł.
Krassowska 4183. Opr. otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris. Dziewięć całostronicowych ilustracji w ramach paginacji.
90.–
Sprzedano za: 130.–
632.
MACIOŁOWSKI Julian – Sześćdziesiąt lat panowania cesarza Franciszka Józefa I. 1848-1908. Pamiątka jubileuszowa dla polskich dzieci. (Ozdobiona okładką kolorową rysunku Włodz. Tetmajera oraz [...] rycinami). Kraków 1908. Księgarnia Wydawnicza F. Himmelblaua. 8, s. 72, tabl. 6. opr. oryg. (?) ppł.
Grefkowicz 2638. Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Nagroda pilności (dedykacja na przedniej wyklejce) z 1911. Zaw.: Habsburgowie, Rozbiór Polski - Galicya, Cesarz Franciszek Józef I, Galicya pod rządami Cesarza Franciszka Józefa I, Dzieła pokoju, Jubileusz 60-letnich rządów Cesarza Franciszka Józefa I.
120.–
Sprzedano za: 240.–
633.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Wielka brama. Powieść. Wyd. III. Warszawa 1947. Zakł. Wyd. B. Matuszewski. 8, s. 284. opr. ppł. z epoki.
Łasiewicka I 159. Stan dobry. Okł. brosz. niezachowane. Odręczna dedykacja autora. Powieść dla młodzieży o Gdyni, morzu, młodzieńczych marzeniach... Po raz pierwszy ukazało się w 1936 (z datą 1935).
160.–
Sprzedano za: 700.–
634.
MELVILLE Herman – Cztery miesiące pobytu na jednej z wysp Markizów pośród dzikich. Wolny przekład z angielskiego Zuzanny Zajączkowskiej. Ozdobione czterema kolorowanemi rycinami. Warszawa 1882. M. Orgelbrand. 8, s. [4], 158, [1], tabl. 4. opr. oryg. pł. zdob.
Boczar 2041. Otarcia i odbarwienia okł., miejscami zaplamienia wewnątrz. Naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Podpis własn.
160.–
Sprzedano za: 280.–
635.
MINDLIN Em. – Nie może być. Tłumaczyła z rosyjskiego M. Herszlikowicz. Odessa 1936. Wydawnictwo Dziecięce przy K.C. L.K.Z.M.U. 8, s.  43, [1], tabl. 6. brosz.
Stan dobry. Na przedniej okł. nazwa oficyny: "Dziecwydawnictwo Ukrainy". Na tylnej okł. tytuł ukraiński: "Ne može buty". Radziecka propagandowa książka dla dzieci poświęcona jednej ze sztandarowych budów Związku Radzieckiego - Dnieprostroju (tama i elektrownia wodna na Dnieprze). Książka została wydana w kilku językach europejskich. Polskiej wersji, tu prezentowanej, nie odnotowuje żadna dostępna nam bibliografia, podobnie jak bazy dostępne w Internecie. Rzadkie.
980.–
Sprzedano za: 1.100.–
636.
MINKIEWICZ Janusz – Literki dziecięce od A do Z. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Łódź [1947]. Łódzki Instytut Wydawniczy. 16d podł., s. [28]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Rzadkie. Książeczka, dzięki której nauka alfabetu nie jest już wyzwaniem -
A było Andrusem i z dziećmi się biło
B było Brzuchate, bo tak się roztyło
C było Cieniutkie – "trzy ćwierci do śmierci"
D było Dentystą, co w zębach nam wierci...
100.–
Sprzedano za: 400.–
637.
MŁODY gospodarz. 9 obrazków rysował J[ózef] M. Ryszkiewicz. Warszawa [191-?]. Nakł. Domu Wydawn. A. Chlebowski. 16d podł., s. [18]. brosz.
Okł. mocno otarte i podkolorowane, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Książeczka do kolorowania. Każdej barwnej ilustracji towarzyszy obrazek konturowy - 5 z nich pokolorowano częściowo, bądź w całości.
100.–
Sprzedano za: 140.–
638.
OSTROWSKA Bronisława – Bohaterski miś, czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie - dla dzieci od lat 10 do 100. Wyd. IV. Przedruk - nakład II. Włochy, XI 1945. Sekcja Wydawnicza 2 Korp. 16d podł., s. [6], 142. opr. wsp. kart. z zach. okł. brosz.
Polonica 11567. Stan dobry. Maszynopis powiel. Na przedniej okł. brosz. owalna piecz. "Wydawnictwo P. C. K. przy 2 Korp.", na stronie tyt. prostokątna piecz. "Własność P. C. K. przy 2-gim Korpusie". Tekst na podstawie wydania lwowskiego z 1927, ilustracje K. M. Sopoćki przedrukowane z tego samego źródła. Nieczęste
320.–
Sprzedano za: 550.–
639.
PARASIEWICZ Hipolit – Sztuka budowania u zwierząt. (Z 62 rycinami w tekście). Lwów 1900. Towarzystwo Pedagogiczne. 8, s. [2], 83. opr. oryg. pł. zdob. Bibliot. dla Młodzieży, serya 2, t. 7.
Boczar 2508. Brak tylnej wyklejki, poza tym stan bardzo dobry. Podpisy własn., piecz.
100.–
640.
PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki. Dla młodzieży skrócił i objaśnił Romuald A. Bobin. Wyd. II. Lwów 1900. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 268. brosz. Bibliot. dla Młodzieży, [t.] 10.
Boczar 2511. Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielki ubytek narożnika przedniej okł. Zapiski ołówkiem na stronie tyt.
80.–
Sprzedano za: 120.–
641.
RABSKA Zuzanna – Tajemnice Łazienek. Ilustracje oraz winiety wykonał Bronisław Bartel. Poznań-Warszawa [1920]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 123, [2]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6310. Otarcia krawędzi okł., niewielkie zaplamienie pierwszych kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Piecz. Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. Zaw. m.in.: Bajka o dziewczynce zaklętej w wierzbę płaczącą, Prawdziwe karzełki, Dobry smok, Duch Belwederu, Ułani księcia Józefa. W tekście 11 całostronicowych barwnych ilustracji B. Bartla na wklejkach.
160.–
Sprzedano za: 260.–
642.
SZARZYŃSKI Józef E. – W Karpatach. Powieść dla młodzieży. Warszawa-Kraków 1918. Towarzystwo Wydawnicze. 16d, s. [4], 136, III, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 7446. Wyraźne otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Nazwisko autora na stronie tytułowej w brzmieniu "Szarzynski". Dotyczy walk Legionów w Karpatach.
80.–
Sprzedano za: 80.–
643.
WAŃKOWICZ Melchior – Mądry puchacz tańczy trojaka. Ilustrowała Katarzyna Latałło. Warszawa 1967. Biuro Wyd. "Ruch". 8, s. [24]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Opowiadanie z barwnymi ilustracjami w tekście.
60.–
644.
WELLS H[erbert] G[eorge] – Pierwsi ludzie na księżycu. Przekład autoryzowany S. Mazanowskiego. Z ilustracjami M. Janoszanki. Poznań-Warszawa [1921]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 227, [1], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Krassowska 8099. Blok lekko wygięty, niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Piecz. księgarska.
140.–
Sprzedano za: 320.–
* * *
645.
KWIATKOWSKI Remigjusz – [Zbiór 9 książek z l. 1919-1929, z czego 6 w serii przekładów i adaptacji poezji wschodniej (seria bez tytułu)].
Zbiór zaw.:
- Nr 1: Chryzopras ci szczęście wróży. Amulety miłości według wróżb perskich. Warszawa [1928]. Polska Zjedn. s. 55. brosz. (na okł.: Wróżby miłości)
- Nr 2: Choć była krótsza noc niż sen. Antologja poezji japońskiej "Chiakunin-izszu" [...]. Warszawa [1928]. Polska Zjedn. s. 109. brosz. (na okł.: Poezje japońskie)
- Nr 3: Nie zaglądaj za parawan. Przymówki i rady wschodnie. Warszawa [1929?]. Polska Zjedn. s. 93. brosz. (na okł.: Rady wschodnie)
- Nr 4: Kobiety nie bij nawet kwiatem. Rady i u wago wschodnie o kobiecie i miłości. Warszawa [1928?]. Polska Zjedn. s. 55. brosz. (na okł.: Rady wschodnie)
- Nr 5: A żółty żółtej sobie szuka. Sagi koreańskie z kraju białych łabędzi. Warszawa [1928]. Polska Zjedn. s. 62, [1]. brosz. (na okł.: Sagi koreańskie)
- Nr 6: Mój jedyny, mój kochany, nosi kaftan z cze-sun-czy. Poezje chińskie. Warszawa 1929. Polska Zjedn. s. 90, [5]. brosz. (na okł.: Poezje chińskie)
- Parasol noś i przy pogodzie. Przekłady aforyzmów wschodnich. Wyd. IV. Poznań-Warszawa 1921. Księg. św. Wojciecha. s. 131. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
- I nocą nie wychodź nago. Aforyzmy wschodnie. Serja 2. Poznań-Warszawa-Wilno [1921]. Księg. św. Wojciecha. s. 113. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
- Chiakunin-izszu. Warszawa-Kraków 1919. Tow. Wydawnicze. s. 109, [3]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Wszystkie tomiki w form. 16. Piecz. w tomikach broszurowych. Dołączono rękopiśmienne indeksy tytułów do czterech tomików. Otarcia okł. ostatniej pozycji, zaplamienie tylnej okł. nr. 4.
220.–
Sprzedano za: 220.–
646.
LENARTOWICZ Teofil – Poezye. Wydanie pośmiertne. T. 1-2. Lwów 1895. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s. VII, [5], 333, [3]; [6], 257 [jest mylnie 85], [3]. opr. oryg. pł. złoc., tłocz.
Niewielkie zarysowania okł., nieznaczne otarcia grzbietu, stan dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe. Zaw. utwory z cyklu: Echa nadwiślańskie, Album włosie, Wiersze przygodne, Ostatnia lirenka. Na końcu t. 2 dramat Sędziowie ateńscy.
80.–
647.
ŁOŚ Adam – Medytacye. Kraków 1885. Nakł. autora. 16d, s. [4], 219. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Ubytek papieru okleinowego na tylnej okł., jedna karta zaplamiona, poza tym stan dobry. Książka dedykowana w druku "Sokołom krakowskim z życzeniem pomyślnego rozwoju towarzystwa". Autor określa zamieszczone tu felietony mianem "krakowskich pogadanek".
120.–
Sprzedano za: 120.–
648.
ŁOŚ Adam – Przez sen  i na jawie. Cz. 1-2. Kraków 1881. Nakł. autora. 16d, s. 67; 171. razem opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Na grzbiecie złoc. tytuł "Inne światy". Zaw.: O patryotyzmie, O polskiej idei, Męczennicy wolności, O francuskiej edukacyi, Krakowskie małżeństwa, Nieco o nas, O szkole polskiej w malarstwie, Inne światy.
120.–
Sprzedano za: 200.–
649.
MAŁECKI Antoni – Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. Drugie, poprawne i pomnożone wydanie. T. 1-3. Lwów 1881. Nakł. ksieg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s. [2], XII, 305, [4]; [4], 347, [5]; ; [2], 286, [3]. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Grzbiet lekko nadpęknięty, opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris: "Z Księgozbioru doktora Józefa Paszke". Pierwsza monografia osobowa Słowackiego, niezwykle popularna w 2. poł. XIX w. Dołączono trzy wycinki prasowe dot. osoby i twórczości wieszcza.
320.–
Sprzedano za: 360.–
650.
MICIŃSKI Bolesław – Chleb z Gietsemane. Warszawa 1933. Bibljoteka "Zet". 8, s. 24. brosz. Biblljot. "Zet", nr 2.
Niewielkie pęknięcie grzbietu, zaplamienie tylnej okł., papier pożółkły. Tom wierszy z okładką Presława Karszowskiego. Jako nr 1 tej serii wydawniczej wydano "O czystej formie" Witkiewicza.
80.–
651.
MICIŃSKI Tadeusz – Do źródeł duszy polskiej. Lwów 1906. Nakł. Księg. H. Altenberga. 8, s. [2], 180, [1]. opr. nieco późn. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Brak karty przedtyt., okł. brosz. zaplamione, uzupełniony przez introligatora ubytek prawego dolnego narożnika przedniej okł. brosz., poza tym stan dobry. Na karcie tyt. podpis własn. Józefa Albina Herbaczewskiego (1876-1944) - twórcy litewskiego ekspresjonizmu, poety, dramaturga, krytyka literackiego, publicysty i tłumacza. Zbiór szkiców literackich: Straceńcy, Resurrecturi, Do źródeł duszy polskiej, Tak mi Ojczyzny mojej żal, Słowacki i Calderon w "Xięciu Niezłomnym", Król Duch - Jaźń, poemat Juljusza Słowackiego, Hymn do Wschodzącej Jutrzenki, Bitwa nad Jalu, Fundamenty Nowej Polski.
180.–
Sprzedano za: 180.–
652.
MICIŃSKI Tadeusz – Nietota. Księga tajemna Tatr. Warszawa [1910]. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 16d, s. [4], 487, [4]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, okł. brosz. lekko załamana, miejscami delikatne podkreślenia ołówkiem w tekście, poza tym stan dobry. Podpis własn. Edwarda Kozikowskiego (1891-1980 - poety i prozaika, wraz z Emilem Zegadłowiczem założyciela grupy poetów beskidzkich Czartak, biografa E. Zegadłowicza). Wyd. I. Przednia okładka i karta tyt. projektu Kazimierza Stabrowskiego. "Jest to powieść zakopiańsko-tatrzańska i o znanych postaciach ówczesnego Zakopanego (bez ich nazwisk) w powiązaniu z ogólnymi sprawami narodu polskiego, ale wszystko w formie przekształconej nawet zniekształconej" i udziwnionej. Jest to też powieść z kluczem (np. Zmierzchoświt to Stanisław Witkiewicz, Wieszczka Mara to Maria Dembowska) i pełna metafor; bardzo rozmaicie była oceniana. W każdym razie stanowi w tatrzańskiej literaturze zjawisko wybitne i jedyne w swoim rodzaju" (WET, s. 737). Stanowisko "Nietoty" w tatrzańskiej literaturze młodopolskiej przedstawił szczegółowo Kolbuszewski w swojej pracy "Tatry w literaturze polskiej 1805-1939" (Kr. 1982, s. 366-366).
220.–
Sprzedano za: 900.–
653.
MICIŃSKI Tadeusz – Xiądz Faust. Powieść. Kraków 1913. Sp. Nakł. "Książka". 8, s. [8], 369, [5]. opr. nieco późn. ppł. złoc. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. załamana, otarta i podklejona papierem przez introligatora, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. zamazany i wytarty podpis własn. Wyd. I. Barwną okładkę brosz. proj. Konstanty Zacharkiewicz. Powieść z ilustracjami Stanisława Ignacego Witkiewicza "Ks. Faust i Imogiena" i Jana Rembowskiego "Zburzenie Mesyny" (lekko naddarta).
140.–
Sprzedano za: 300.–
654.
MIŁOSZ Czesław – Ocalenie. Warszawa 1945. Czytelnik. 8, s. 154, [4]. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn. Pierwszy powojenny i czwarty w kolejności tom wierszy C. Miłosza, ostatni, jaki poeta opublikował w kraju przed wyjazdem w 1951 na Zachód. Zaw. wiersze powstałe w l. 1932-1939 (drukowane uprzednio w czasopismach i wcześniejszych tomikach) oraz utwory nowe, napisane w czasie wojny. "Tom uznany został za najcelniejszy poetycki zapis doświadczeń całego narodu w epoce wojennego kataklizmu [...]. 'Ocalenie' przyjęte zostało jako hołd złożony okupowanej i powstańczej Warszawie, tragicznym zmaganiom getta, heroizmowi walczących i poległych" (LPPE). Dołączono wycinek prasowy ("Dziennik Polski"?) z informacją o przyznaniu pisarzowi literackiej Nagrody Nobla w 1980.
160.–
Sprzedano za: 380.–
655.
MIŁOSZ Czesław – Wyprawa w dwudziestolecie. Kraków 1999. Wyd. Literackie. 8, s. 609, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Z "Noty wydawniczej": "Książka [...] zawiera bogaty zbiór materiałów źródłowych, wśród których znalazły się: dokumenty, ulotki, artykuły prasowe, reportaże, pamiętniki, fragmenty dzieł literackich, ukazujące szeroką panoramę spraw, którymi żyłą II Rzeczpospolita [...]. Ze względu na ucznia, studenta dołączono obszerny, rozbudowany indeks biograficzny osób występujących w książce, trudnych niekiedy do odszukania w powszechnie dostępnych leksykonach".
180.–
Sprzedano za: 600.–
656.
MORGENBESSER Aleksander – Dumy historyczne. Wydanie II, pomnożone i poprawione. Czerniowce 1872. Druk. R. Eckhardta. 8, s. 125, [2]. opr. oryg. pł. tłocz.
Stan dobry. Piecz. własn. Zaw.: Wstęp do Dum, Hołd w Śniatynie, Bitwa nad Krasnym potokiem, Klęska bukowińska, Bitwa pod Obertynem, Dumy o Tomszy, Mścisław Mścisławicz, Zgon Tymoszka, Klęska pod Warną, Zgon hetmana Żołkiewskiego, Feliks Potocki, Lirnik.
120.–
657.
MROŻEK Sławomir – Maleńkie lato. Poznań [cop. 1993]. Kantor Wyd. SAWW. 8, s. 326, [1]. opr. oryg. pł., obw. Dzieła wszystkie, Biblioteka Diogenesa.
Stan dobry. Podpis autora na przedniej wyklejce.
120.–
Sprzedano za: 190.–
658.
NEUMANOWA Anna – Legendy i baśnie Wschodu. Kraków 1899. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. 70, [1]
[orazWYBRANOWSKI Aleksander – Ongi w dworach i dworkach szlacheckich. Kraków 1898. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. 60, [1]. razem opr. pł. tłocz. z epoki.
Gruca 227; Gruca 211, Maliszewski 2808. Okł. nieco otarte i zaplamione. Piecz. własn. Książka Neumanowej zaw. m.in.: Na pustyni, Czarodziejska studnia, Drzewo Maryi i studnia Chrystusa - legenda Koptyjska z czasów dziecięctwa Zbawiciela, Dwa śluby - dwa światy, Mi-Szabau (Święto śmierci) - legenda arabska. Praca Wybranowskiego zaw. m.in.: Z okolic Zatora.
80.–
Sprzedano za: 80.–
659.
NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Dzieła. T. 1-5. Kraków 1883-1886. Nakładem K. Bartoszewicza. 16d, s. [6], 244, [3]; [8], 276, [1]; [8], 299, [1]; 236, [3]; [4], 341, [3]. opr. psk. z epoki, obcięcia prószone. Wydawnictwa Kazimierza Bartoszewicza, t. 17-21.
Nieznaczne otarcia okł., stan dobry. T. 4 pozbawiony karty tyt., w jej miejsce zachowano okł. brosz., podklejone naddarcie jednej karty w t. 4. Zbiorowe wydanie prac literackich Niemcewicza. Zaw. m.in.: Powieści poetyczne; Różne wiersze, Powrót posła, Pan Nowina czyli Dom pocztowy, Jan Kochanowski w Czarnym Lesie, Kazimierz Wielki, Jadwiga, królowa polska, Lejbe i Sióra, Bajki, Jan z Tęczyna.
280.–
Sprzedano za: 600.–
660.
NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Pism różnych wierszem i prozą t. 1-2. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Warszawa 1803-1805. Drukarnia Nro 646 przy Nowolipiu. 8, s. [16], 548, [1]; [4]-432. opr. psk. złoc. z epoki. Wybór Pisarzów Polskich, Pisma Rozmaite Wspołczesnych Wierszem i Prozą, t. 2-3.
Grzbiety lekko nadpęknięte górnej części, okł. nieco otarte, podklejone naddarcie dwóch kart w t. 2, poza tym stan dobry. W t. 2 pierwsza strona jako s. [4] (tak wynika z paginacji) - jak w egz. Bibliot. Narodowej. Zaw. m.in.: t. 1 - "Athalia, tragedya", "Powrót Posła, komedya", "Bayki", "Edwin i Angela, duma", "Czas i skargi na niego, powieść", Powieści wschodnie - "Omar', "Sprawa Draka", "Sen Tomruta", "Podróż Feiruza", "Abdul i Zeila", "Haffiz"; t. 2 - "Historya Raslassa", "Krótka wiadomość o Waszyngtonie", "Władysław pod Warną, tragedya", "Pukiel ucięty, poema", "Co się damom podoba".
360.–
Sprzedano za: 850.–
661.
NOWINA. Książka zbiorowa. Warszawa 1914-1915. Koło Samopomocy przy Towarzystwie Literatów i Dziennikarzy Polskich. 8, s. 175, [1], tabl. 1. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Podklejone niewielkie naddarcie karty tyt., stan dobry. Okładka, winiety i kierownictwo artystyczne Adama Półtawskiego, grafika książkowego, typografia, bibliofila. Ukazało się pod red. Stanisława Dzikowskiego. Zaw. m.in.: T. Miciński "Lucifer", B. Ostrowska "Z wyspy słońca i śmierci", E. Słoński "Kiedy zginę", K. Moszyński "Polska pod względem etnograficznym", S. Baczyński "Galicya wschodnia ze Lwowem, J. Kotarbiński "Ze wspomnień i nastrojów krakowskich", W. Tatarkiewicz "Ostatnie zabytki polskie".
140.–
662.
NOWY horoskop ułożony z dzieł poetów polskich na każdy dzień roku. [Oprac.] Marya R...a [krypt.]. Warszawa [cenz. 1896]. M. Arcta. 16, s. [6], [366 - wiele pag.]. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., blok lekko poluźniony.
120.–
Sprzedano za: 120.–
663.
OLSZEWSKI Maryan – Droga suggerowanego optymizmu. Napisał i ozdobił ... Lwów 1906. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [65]. brosz.
Okł. lekko otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Rozważania nad optymizmem rozwojowym i zagadnieniami pokrewnymi ozdobione inicjałami i bordiurami złożonymi z muszli i drobnych zwierząt morskich.
120.–
Sprzedano za: 120.–
664.
ORZESZKOWA Eliza – Czciciel potęgi. Powieść. Warszawa 1891. Wyd. Przeglądu Tygodniowego. 16d, s. [2], 314. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie przebarwienia okł., poza tym stan dobry. Pierwsze wydanie historycznej powieści Orzeszkowej, ostatniej osadzonej w realiach świata antycznego.
180.–
Sprzedano za: 550.–
665.
ORZESZKOWA Eliza – Kilka słów o kobietach. Wyd. II. Warszawa 1874. Księg. Celsa Lewickiego i Sp. 16d, s. [4], 218. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru, ślady kornika w przedniej okł. Piecz. Po raz pierwszy ukazało się rok wcześniej we Lwowie, po uprzednim druku w "Tygodniku Mód". To wydanie zostało wzbogacone o autorską przedmowę.
100.–
Sprzedano za: 220.–
666.
OSIŃSKI Ludwik – Dzieła. T. 1-4. Warszawa 1861. Nakł. wdowy po autorze, Druk. J. Jaworskiego. 8, s. [4], XVI, 431, [1], tabl. 1; [4], 457, [2]; [4], 386, [1]; [4], 434, [4]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Opr. nieco zaplamiona, ślady wilgoci, zabrązowienia papieru. W pierwszym tomie portret autora (w litografii M. Fajansa) i faksymile jego podpisu. Przedmowa Franciszka Salezego Dmochowskiego - "Jako tłómacz i poeta, pozostanie Osiński wzorem jasności, mocy i poprawności. Też same zalety posiada jako prozaik. Pełne i harmonijne jego okresy, język nieskażony cudzoziemskimi formami, oby stał się wzorem dla wzorem dla tegoczesnych pisarzy, a mianowicie tych, którzy zniewoleni pisać z pośpiechem do pism publicznych, czystość języka z mlekiem macierzyńskiém wyssaćby powinni. Już teraz nie możemy powrócić bez wymusu i przesady, do prostoty Górnickiego i Skargi; lecz jeżeli chcemy ochronić od skażenia mowę ojców naszych, to z prozaików takich, jakimi byli: Woronicz, Śniadecki, Niemcewicz, Osiński, uczmy się utrzymywać ducha mowy ojczystéj.". Zebrane prace - utwory własne i tłumaczenia - L. Osińskiego (1775-1838) - poety, tłumacza, krytyka, profesora literatury na Uniwersytecie Warszawskim, członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, dyrektora Teatru Narodowego, wolnomularza. Zaw. m.in.: O stylu, Ogólne prawidła wymowy, Wymowa naradna i sądowa, Wymowa kaznodziejska, Wymowa pochwalna, O tłomaczeniach z obcych języków, Mowy pochwalne i obrony sądowe, Rozprawa o pisowni.
360.–
Sprzedano za: 360.–
667.
OSTROWSKA Bronisława – Jesienne liście. Lwów 1905. H. Altenberg. 16, s. [6], 69, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko zaplamione, wyklejki zażółcone. Obca dedykacja. Proza poetycka. Zaw.: Jesienne liście, Bajki, Sphinx Atropos, Eloe, Pielgrzymka św. Anny.
64.–
Sprzedano za: 100.–
668.
OWIDIUSZ – P. Owidjusza Nazona Przemiany. Poema w XV pieśniach. Z oryginałem obok i z przypisami objaśniającemi. Przekładania Brunona Kicińskiego. T. 1-3. Warszawa 1825-1826. W Drukarni N. Glücksberga. 8, s. [8], XXXX, 360, [4]; [4], 374, [2]; [6], 359. opr. psk. z epoki.
Opr. lekko otarte, wewnątrz miejscami ślady wilgoci i zaplamienia, podklejone niewielkie ubytki kart tyt. (usunięte piecz. własn.?), ubytki dolnych marginesów ostatnich kart, ostatnia karta t. 3 zachowana we fragmencie (bez szkody dla tekstu).
480.–
Sprzedano za: 950.–
669.
PERETC V. N. – Iz lekcij po istorii drevne-russkoj literatury. Č. 1: Drevnejšij period (XI-XIII vv.). S razrešenija g. professora sostavil stud. Al. Bagrij. Kiev 1912. Tipo-Litografija "Trud". 4, s. 324, 8. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Przebarwienia płótna grzbietowego na obu okł., wewnątrz stan dobry. Nieliczne podkreślenia w tekście. Maszynopis powiel. Tytuł według okł. Na grzbiecie szyldzik ze złoc. tekstem: "Peretz. Piśmiennictwo staroruskie". Podręcznik ("skrypt") historii początków literatury rosyjskiej.
220.–
670.
PIEŚNI nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła s. rzymsko katolickiego na cały rok zebrane [...] z przydaniem nowych pieśni przedrukowane. Wilno 1824. W Drukarni XX. Missyonarzów przy Kościele Ś. Kazimierza. 16m podł., s. [2], 579, [10]. opr. późn. ppł.
Skrajne strony poczerniałe, podklejony ubytek karty tyt., rozprasowane załamania narożników kart. Śpiewnik kościelny ("Kantyczki") zawierający teksty ponad 270 pieśni. Na końcu alfabetyczny spis pieśni. Ta edycja rzadka!
420.–
Sprzedano za: 650.–
671.
PINI Tadeusz – Krasiński. Życie i twórczość. Z 8 portretami. Poznań [1928]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s. [6], 321, [3], tabl. 8. opr. psk. zdob. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 220.–
672.
[POL Wincenty] – Historya szewca Jana Kilińskiego, radnego miasta Warszawy, pułkownika Najjaśniejszej Rzplitej  Polskiej, dowódcy 20 pułku piechoty za czasów Kościuszki. (Z portretem). Lwów 1862. Nakł. W. Manieckiego. 16d, s. 32, tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Na tablicy litografowany portret Kilińskiego. Opowieść wierszem.
100.–
Sprzedano za: 320.–
673.
PRZYBORA Jeremi – Teatr nieduży. Ilustrowała Alicja Wirth. Warszawa 1980. Czytelnik. 16d, s. 309, [3]. brosz., obw. Bioblioteka Satyry.
Stan dobry. Podpis autora na stronie przedtyt.
80.–
Sprzedano za: 180.–
674.
[RAZUMOWSKI (Książę)] – Ladowid i Miliada czyli Początek Kijowa. Obraz Słowian piątego wieku. Warszawa 1826. Nakł. i druk. A. Brzeziny. 8, s. [4], 99. opr. wsp. ppł.
Ostatnia karta w odbitce kserograf., miejscami zaplamienia. Opr. amatorska - wymaga przeoprawienia. Egz. nieobcięty. Podpis własn., piecz. bibliot. Anonimowe wydanie fragmentu "Tableau Slave du Cinquième Siècle" (Paris 1824) w przekładzie Zinajdy Aleksandrowny Wołkońskiej.
120.–
Sprzedano za: 180.–
675.
SADI Mosleh ben ’Abdollah – Gulistan to jest ogród różany Sa'dego z Szyrazu. Z oryginału perskiego przełożył W. z Bibersteina Kazimirski. Paryż 1876. Nakł. Bibliot. Kórnickiej. 8, s. XLVII, [1], 344, tabl. 1. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. Egz. nierozcięty. Na tablicy rytowany widok grobu Sadiego. Egzemplarz polskiego tłumaczenia arcydzieła literatury perskiej. Sadi lub Saadi (1213-1295) był jednym z najwybitniejszych poetów perskich okresu średniowiecza, żył głównie w Szirazie. Jego poezję cechuje głębokość myśli i doskonałość formy. "Gulistan" ("Ogród różany") napisany w r. 1258 to jeden z dwóch głównych utworów Sadiego. Gulistan jest w większości napisany prozą, zawiera krótkie opowiadania i anegdoty, przeplatane krótkimi wierszami zawierającymi aforyzmy, porady i żartobliwe refleksje. Sadi demonstruje głęboką świadomość absurdalności ludzkiej egzystencji, pisze o jedności rodzaju ludzkiego: z Gulistanu pochodzą sentencje: "Ludzie tego świata są członkami jednego świata, o jednej duszy. Jeśli jeden członek jest uciskany, wszyscy cierpią męki", "Strzeżcie się westchnienia zranionego serca. Powiew z serc uciskanych może zmienić bieg świata". Tom zawiera obszerny wstęp tłumacza oraz rozdział o życiu i twórczości poety. Albert Kazimirski de Biberstein (1808-1887) - to orientalista, powstaniec listopadowy, tłumacz Koranu na francuski. Był współpracownikiem księcia Adama Czartoryskiego, wzbogacał orientalistyczne zbiory Biblioteki i Muzeum Czartoryskich.
140.–
Sprzedano za: 140.–
676.
SADOWSKI Kazimierz – Odsiecz Wiednia. Obraz historyczny w pięciu oddziałach. Lwów 1856. Drukiem K. Pillera. 8, s. 74, [4], tabl. 1. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Utwór sceniczny wierszem. Na końcu spis prenumeratorów.
80.–
Sprzedano za: 110.–
677.
SCHILLER Fryderyk – Ballady Fryderyka Szyllera. Lwów 1844. Księg. K. Jabłońskiego, Nakł. W. Pisza, Bochnia. 16d, s. VI, [7]-77, [4]
[oraz] tenże – Poezye liryczne Fryderyka Szyllera. Lwów 1844. Księg. K. Jabłońskiego, Nakł. W. Pisza, Bochnia. 16d, s. 90, [3]. razem opr. pł. z epoki. Tłumaczenia A. Gorczyńskiego, t. 1-2.
Grzbiet reperowany, opr. nieco otarta, brak przedniej wyklejki, papier miejscami zażółcony. Stare zapiski na wyklejkach. Na licu wyzłocony napis: "Nagroda, Władysław Żeleński, Rzeszów 7 września 1847". Zaw. m.in.: "Walka ze smokiem", "Droga do Hamerni", "Hrabia na Habsburgu"; "Obca dziewczyna", "Kassandra", "Smutna dziewczyna", "Oczekiwanie", "Ideały".
160.–
Sprzedano za: 280.–
678.
SHAKESPEARE William – Sen nocy letniej. Kupiec wenecki. Przełożył Stanisław Barańczak. Poznań 1992. Wyd. "W drodze". 16d, s. 276, [4]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza.
160.–
Sprzedano za: 280.–
679.
SIEMIEŃSKI Lucyan – Dzieła ... Varia z literatury, historyi, archeologii i przyrody. Z portretem autora. T. 1-10. Warszawa 1881-1882. Nakł. J. Ungra. 8, s. VIII, 302, [1], tabl. 1; [4], 315, [1]; [4], 308, [3]; [4], 309, [2]; [4], 330, [1]; [4], 317, [2]; [4], 314, [1]; [4], 317, [2]; [4], 328, [3]; [4], 336. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. otarte, zaplamione i uszkodzone, szczególnie t. 3-5, 10, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Na licach złoc. podobizna autora. Zaw.:
t. 1: Varia (m.in. "Album amicorum")
t. 2: Varia, Roztrząsania i poglądy literackie (m.in.: "Niewiasta homeryczna", "Lud wiejski, Sandecczyzna i Wołyń")
t. 3-5: Portrety literackie (m.in. Katarzyna z Potockich Kossakowska, Marya z Książąt Czartoryskich, Franciszek Wężyk, Antoni Malczewski)
t. 6: Muzamerit, Wieczornice (m.in.: "Manuskrypt Podhorecki", "Przygoda podróżnika", "Cień królowej Barbary"
t. 7: Wieczornice (m.in.: "Przypadki Karola Chełkowskiego w podróży z Tunisu do Konstantyny", "Rysy górali tatrzańskich", "Dyabeł w Krakowie")
t. 8: Wieczornice, Mozaika, Brodziński, Okruchy (m.in. "Wskazówka podróży z Krakowa do Tatr i Pionin [!]")
t. 9: Poezye (m.in.: "Trąby w Dnieprze", "Cztery zdroje")
t. 10: Odysseja.
420.–
Sprzedano za: 460.–
680.
SIENKIEWICZ Henryk – Krzyżacy. Powieść w czterech tomach. Wyd. jubileuszowe. T. 1-4. Warszawa 1900. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 338; [4], 268; [4], 339; [4], 357, [1]. opr. psk. złoc. z epoki, górne obcięcie złoc.
Otarcia grzbietów, bloki lekko wygięte, stan dobry. Pierwsze wydanie jednej z najbardziej poczytnych powieści Henryka Sienkiewicza. Drukowana była w odcinkach w "Tyg. Illustrowanym" od II 1897 do VII 1900, w formie książkowej ukazała się w roku jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej Sienkiewicza (stąd "Wyd. jubileuszowe" na kartach tyt.). Powieść była postrzegana jako wyraźny protest przeciwko polityce germanizacji prowadzonej przez władze na ziemiach zaboru pruskiego. "Na uwagę [...] zasługuje pomysłowa stylizacja języka 'Krzyżaków', oparta nie tyle na polszczyźnie średniowiecznej, która w czasie pisania powieści była mało znana, ile na gwarze góralskiej Zakopanego" (LPPE). O popularności tego dzieła świadczy fakt, że "Krzyżacy" byli jedną z pierwszych książek wznowionych w Polsce po zakończeniu II wojny.
4.200.–
Sprzedano za: 11.000.–
681.
SIENKIEWICZ Henryk – Światła i kwiaty. Myśli zebrane z utworów ... Ułożył Mariusz [= Władysław Rabski]. Wyd. III pomnożone. Poznań 1912. K. Kozłowski. 16d, s. 182, tabl. 1. opr. oryg. [?] pł. złoc., górne obcięcie złoc.
Stan dobry. Nieszpecąca piecz.
100.–
Sprzedano za: 120.–
682.
SINGER Isaac Bashevis – The Penitent. New York 1983. Farrar, Straus, Giroux. 8, s. [6], 169, [1]. opr. oryg. ppł., obw.
Obw. lekko otarta, stan dobry. Odręczna dedykacja autora ("Love. I. B. Singer"), druga obca dedykacja rodziców dla córki, wpisana w dniu, w którym - jak piszą - spotkali pisarza (10 X 1983). Powieść I. B. Singera (pol. "Pokutnik") napisana oryginalnie w jidysz i opublikowana w odcinkach w "The Jewish Daily Forward" w 1973. Angielski przekład (dokonany przez Josepha Singera) ukazał się po raz pierwszy jako druk prywatny w 1983 z podpisem autora, a następnie w edycji tu prezentowanej.
380.–
Sprzedano za: 950.–
683.
[SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Piekło jest we mnie. Kraków 1979. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 141, [1]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora na stronie tyt. Wyd. II. Powieść kryminalna. Dołączono wizytówkę autora z odręcznymi życzeniami świątecznymi i datą 24 XII 1988. Patrz też poz. 209.
140.–
Sprzedano za: 240.–
684.
SŁOWACKI Euzebiusz – Prawidła wymowy i poezyi. Wyięte z dzieł ... Wilno 1826. J. Zawadzki. 16d, s. VIII, 326. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., ślady zawilgocenia w narożniku kilkunastu pierwszych kart. Podpis własn. Na grzbiecie, prócz tytułu i zdobników złoc. monogram L. D. Pierwsza edycja podręcznika E. Słowackiego, wydanego pośmiertnie przez Ignacego Szydłowskiego i wznawianego jeszcze pięciokrotnie do 1858.
E. Słowacki (1773-1814) - historyk i teoretyk literatury, tłumacz, poeta, pedagog; ojciec Juliusza Słowackiego (którego osierocił, gdy ten miał zaledwie 5 lat).
180.–
Sprzedano za: 480.–
685.
SŁOWACKI Euzebiusz – Prawidła wymowy i poezyi. Wyięte z dzieł ... dziełko szkołom w Królestwie Polskiem przepisane. Edycya nowa z roku 1833. Wilno 1833. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 16d, s. VIII, 324. opr. pł. z epoki.
Brak karty przedtyt., opr. nieco otarta, niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Niewielkie zaplamienie przedniej okł., ślady zawilgocenia w narożniku kilkunastu pierwszych kart. Ekslibris, piecz. podpis własn. ("Z Biblioteki Oborskich"). Całość podzielona na części: 1. Teorya stylu, 2. Teorya wymowy, 3. Teorya poezyi.
220.–
Sprzedano za: 550.–
686.
STECKI K[onstanty] – Triolety tatrzańskie. Zakopane 1923. Druk. "Polonia". 16d, s. 76, III. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Oprawa amatorska. Odręczna dedykacja autora dla Mieczysława Gajewicza, taternika, wówczas pracownika Muzeum w Zakopanem. Piecz. Tomik poezji tatrzańskich poprzedzony przedmową Władyslawa Orkana.
80.–
Sprzedano za: 80.–
687.
STERN Anatol – Opowieść o żołnierzu i diable. Feeria poetycka. Warszawa 1959. Nasza Księgarnia. 16d, s. 86, [2]. brosz.
Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora (podpisana "autor"). Okładka i ilustracje Adama Marczyńskiego.
120.–
Sprzedano za: 120.–
688.
SZYMANOWSKI Józef – Wierszem i prozą pisma różne. Warszawa 1803. Drukarnia Nro 646 przy Nowolipiu. 8, s. [4], 464, [1], tabl. 1. opr. psk. z epoki. Wybor Pisarzow Polskich, Pisma Rozmaite [Wspołczesnych Wierszem i Prozą, t. 1].
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Na tablicy portret autora w miedziorycie I. Ligbera wg rysunku Steigera. Zaw. m.in.: "Opis życia Jozefa Szymanowskiego" przez Stanisława Kostkę Potockiego, "Swiątynia Wenery w Knidos", "List o guście czyli smaku", "Zadyg, powieść Woltera", "O Processie Kryminalnym", "Wiadomość o Kajetanie Węgierskim i pismach iego", "Oda do Adama Naruszewicza". Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 340.–
689.
[SZYMBORSKA Wisława]. Rękopiśmienny dziennik uczennicy Janiny Kozłowskiej, szkolnej koleżanki Wisławy Szymborskiej, prowadzony od 27 IX 1938 do 6 XII 1939 w Krakowie, Dobczycach, w dworze w Stadnikach, w Lipnicy Murowanej i we Lwowie.
Staranny rękopis zielonym atramentem i ołówkiem w brulionie szkolnym form. 19,5x15,5 cm, s. [346], opr. oryg. ppł., obcięcie barwione. Na pierwszej stronie tytuł "Pamiętnik" i nazwisko autorki "Janina Kozłowska, IV B, rok 1938/39". Miała wówczas ponad 15 lat, była uczennicą szkoły Urszulanek w Krakowie, planowała studia medyczne. W codziennych lub pisanych co kilka dni a nawet tygodni notatkach autorka wiele miejsca poświęca sytuacji politycznej w Europie, czując grozę zbliżającej się wojny (zapiski rozpoczyna zdanie "Wojna wisi prawie na włosku"). Mocno przeżywa wydarzenia związane z zajęciem Śląska Zaolziańskiego (cytuje krążący wiersz o polskości Zaolzia), dzieli się wrażeniami z lektur (Asnyk, Staff, "Wrażenia więzienne" Daniłowskiego, "Kandydat" Gruszeckiego, "Leonardo da Vinci" Mereżkowskiego, "Współżycie rodzinne" Zawadzkiej-Krzyżanowskiej, "Dziedzictwo" Dmowskiego) cytując ulubione fragmenty, streszcza artykuł L. Jeleńskiej "Ideologia Romana Dmowskiego", opisuje obejrzane sztuki teatralne i filmy, przytacza obszernie ulotkę z 16 III 1939 w sprawie wydarzeń na uczelniach lwowskich, relacjonuje krótki pobyt wakacyjny na Zaolziu. Autorka wspomina też swoją koleżankę z klasy Wisławę Szymborską, pisząc: "Jedna z moich koleżanek Ichna Szymborska autorka dowcipnego feljetonu nie pamiętam już dokładnie na jaki temat - pisze - że jakiś tam dzień w którym pan ypsylon zrobił jakiś nadzwyczajny jak dla niego wyczyn, powinien być zaznaczony specjalnie i podkreślony w pamiętniku czerwoną kredką". Dużo notatek dotyczy spraw sercowych młodej autorki
Pod koniec VIII 1939 relacje obejmują każdy dzień, coraz więcej miejsca poświęca autorka sprawom związanym z wojną: pisze o mobilizacji, o rekwizycji koni, dobiegającym do Dobczyc echom bombardowania Krakowa, dziwnych komunikatach nadawanych przez radio ("Tu Karol, tu Karol. 15-157 czekolada, 15-157 czekolada"), radości z zestrzelenia 6 niemieckich bombowców, pożarze Dobczyc, nadziei na rychłe zakończenie walk ("Mamy mimo wszystko niezłe humory, grunt, że Francja i Anglia wypowiedziały wojnę, nie mamy się więc czego bać"), ostrzeliwaniu dróg pełnych uchodźców. Po 10 IX następuje przerwa w codziennych zapiskach, kolejna relacja dotyczy 1 X 1939 i późniejszego pobytu we Lwowie. Pojawiają się pogłoski o śmierci Ribentroppa i Goeringa w zamachu, nadzieją napawa odnaleziona przepowiednia z 1893 mówiąca o odrodzeniu Polski "od morza do morza", coraz więcej grobów ma tabliczki z napisem "Tu leży żołnierz nieznany, poległ w obronie Lwowa", pojawia się możliwość przekazania Lwowa Niemcom ("Właściwie byłoby to dla nas niezłe, bo wszyscy żydzi wynieśliby się stąd"). Kozłowska między tragicznymi wpisami umieszcza też szczegółową relację z wizyty u kabalarki przy ul. Ochronek 3, I p., drobiazgowo opisuje przepowiedziane przez nią zdarzenia w życiu osobistym, z czasem w notatkach coraz więcej miejsca zajmują sprawy uczuciowe. Pamiętnik kończą słowa "Ten Franek jest cudny. Mówimy sobie po imieniu". W tekst wklejono kilka wycinków prasowych, dwa zdjęcia, zasuszone kwiaty. Kilka ostatnich kart poświęcono na notatki z historii medycyny.
Pamiętnik jest ciekawym dokumentem ukazującym proces dojrzewania w traumatycznych warunkach wojennych, daje także obraz środowiska, w którym dorastała późniejsza laureatka literackiej Nagrody Nobla Wisława Szymborska.
2.200.–
690.
TARNOWSKI St[anisław] – Zygmunt Krasiński. Kraków 1892. Nakł. autora. 8, s. VIII, 695, [1], tabl. 4. opr. psk. złoc. z epoki, górne obcięcie złoc. Studia do Historyi Literatury Pol., wiek XIX.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Stara naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Podpis własn.
180.–
691.
TETMAJER Kazimierz Przerwa – Melancholia. (Z portretem autora). Wyd. II. Warszawa 1901. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 246, [2], tabl. 1. opr. oryg. pł., górne obcięcie złoc.
Stan niezbyt dobry; otarcia i zaplamienia okł., blok poluźniony, zabrudzenia marginesów części kart. Odręczna dedykacja autora dla Bolesława Kosteckiego, dat. 28 II 1902 w Opatii (Abbazii). Zaw. drobne utwory prozatorskie i sceny dramatyczne.
100.–
Sprzedano za: 700.–
692.
TETMAJER Kazimierz Przerwa – Na Skalnem Podhalu. T. 1-2. Warszawa 1903-1904. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 229, [3]; VIII, 240, [1]. opr. oryg. ppł., górne obcięcie złoc.
Stan dobry. Piecz. Pierwsze dwie części cyklu, obie w pierwszym wydaniu. T. 1 dedykowany w druku Henrykowi Sienkiewiczowi. Zaw. m.in. opowiadania: Zbójecka chałupa, Jak Jasiek Mosiężny nie mógł znaleźć szczęścia, Jak wzieni Wojtka Chrońca, Dziki Juhas, Seliga, Jak umarł Jakób Zych, Orlice, Jak tańczyły śmierci na Kulowej dolinie, Jak zrobił Sobanek z płanetnikiem.
140.–
Sprzedano za: 180.–
693.
TETMAJER Kazimierz Przerwa – Wybór poezyj (nowy). Warszawa 1906. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 384. opr. oryg. (?) pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Na przedniej okł. i na grzbiecie złoc. zdobniki secesyjne. Wyd. I. Zaw. m.in. cykle wierszy "Tatry", "Z Włoch", "Z preludyów".
120.–
Sprzedano za: 300.–
694.
TOŁSTOJ Lew – Dzieła. Pod red. Juljana Tuwima. [Wol. 1-11]. Kraków [1929-1930]. Wyd. "Gutenberga". 16d. opr. oryg. pł. złoc.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Każdy tom obj. ca 200 s., każde dwa tomy we wspólnej oprawie. Grzbiety złoc. Wstęp W. Lednickiego. Zawiera:
Dzieciństwo, lata chłopięce i młodość oraz Pierwsze wspomnienia. T. 1-2. Przekład Grzegorza Timofiejewa
Kozacy i inne opowiadania. T. 1-2. Przekład Włodzimierza Słobodnika
Wojna i pokój. T. 1-12. Przekład Zofii Popławskiej
Sonata Kreutzerowska i inne opowiadania. T. 1-2
Djabeł i inne opowiadania. T. 1-2
Sewastopol i inne opowiadania. T. 1-2. Przekład Henryka Majeranca.
320.–
Sprzedano za: 750.–
695.
TREMBECKI Stanisław – Poezye. T. 1-3. Sanok 1858. K. Pollak. 16d, s. 111; [113]-248, [1]; [251]-348, [7]. razem opr. nieco późn. pł. zdob.
Niewielkie otarcia narożników okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru. Dublet bibliot. (skasowana piecz.). Na końcu spis treści kolejnych tomów.
100.–
Sprzedano za: 300.–
696.
VOLTAIRE [Arouet Franciszek Maria] – Henryada w Dziesięciu Pieśniach przez ... w ięzyku Francuskim napisana Przełożona ja Język Polski, przez Euzebiusza Słowackiego. Warszawa 1803. Drukarnia Nro 646 przy Nowolipiu. 16d, s. 213. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta i lekko uszkodzona, wyklejki zabrudzone, blok lekko nadpęknięty, mimo to stan dobry. Obca dedykacja. W 1803 roku w Polsce ukazały drukiem się aż 3 tłumaczenia "Henriady" (oryg. z 1728) - tej popularnej w epoce oświecenia komedii ukazującej Henryka IV jako sprawiedliwego i łaskawego władcę, na którym miał się wzorować i z nim utożsamiać Stanisław August. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 500.–
697.
WARDASÓWNA Maria – Maryśka ze Śląska. Powieść lotnicza. Z przedmową Gustawa Morcinka. Warszawa 1937. Druk. St. Niemry Syn i S-ka. 16d, s. [8], 191. brosz.
Krassowska 8062. Niewielkie zaplamienia narożnika kilku kart, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Aleksandra Bobkowskiego (prezesa Polskiego Związku Narciarskiego) i jego żony - "miłośnikom lotnictwa". Z przedmowy Morcinka: Wardasówna "pisze [...] książkę, drobną, może niepozorną, lecz piękną w swej prostocie, pełną zachwytu nad urodą szybowca i jego lotu pod niebem".
80.–
Sprzedano za: 100.–
698.
WAŻYK Adam – Poemat dla dorosłych i inne wiersze. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 39, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Edwarda Kozikowskiego. Pierwsze książkowe wydanie "Poematu dla dorosłych". Pierwodruk ukazał się na łamach "Nowej Kultury" (nr z 21 VIII 1955), co spowodowało odwołanie P. Hoffmana ze stanowiska redaktora naczelnego. Publikacja tekstu, zarówno prasowa jak i książkowa, wywołała niezwykle ostre ataki i żywą polemikę. Pisano m.in.: "demaskatorska histeria" (R. Czeszko), "heroiczna histeria" (J. Strzelecki), "poemat ma wymowę antypartyjną" (S. Żółkiewski), "Ważyk jakby miał lat 18 i zapadł na pierwsze swoje wszechświatowe zwątpienie" (J. Putrament) (cyt. za M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989). Autor po latach wspominał: "Próbowano zwalczać 'Poemat dla dorosłych' [...]. Organizowano zebrania aktywistów, posyłano lektorów do instytucji kulturalnych. Działy się dziwne rzeczy. Ludzie potępiający mój poemat, po tygodniu czy po dwóch zmieniali się w gorliwych obrońców [...]. Mały zbiorek przygotowany w PIW-ie [...] otrzymał nakład tylko pięciotysięczny, który rozszedł się w kilka godzin. Przedtem gotowy tomik przetrzymywano przez kilka tygodni nie wiadomo gdzie [...]. Dwa lata przedtem [czyli w r. 1954] dokonała się zmiana polityki kulturalnej [...] i 'Poemat dla dorosłych' został formalnie skonfiskowany. Nie wolno było cytować tekstu nawet w pracach IBL na temat wersyfikacji. Nie wolno było wymieniać tytułu w prasie" ("Polityka", nr 1/1981). "Kariera, jaką zrobił ów poemat w opinii bez mała światowej, nie ma analogii w naszej liryce minionego dwudziestolecia" (R. Matuszewski, "Rocznik Lit." 1956). Jeden z najważniejszych tomów polskiej poezji powojennej.
120.–
Sprzedano za: 1.300.–
699.
[WĘŻYK Franciszek] – Glinski. Trajedya w pięciu aktach przez F. W. [krypt.]. Z dodatkiem rozprawy I. o Poezyi dramatyczney. Kraków 1821. w Komissie u Ambr. Grabowskiego Xięgarza, Druk. M. Dziedzickiego. 16d, s. [2], 87. opr. późn. ppł.
Okł. otarte, papier zażółcony. Od str. 73 "O Poezyi Dramatyczney rozprawa I". Popularny w swym czasie dramat z dodatkiem zawierającym jeden z ważniejszych tekstów teoretycznych polskiego Oświecenia o dramacie.
180.–
Sprzedano za: 180.–
700.
WRZOS Konrad – Rewolucja w Grecji. Reportaż. Warszawa 1935. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 227, [13]. brosz., obw.
Monter 125. Podklejone naddarcia i ubytki obw., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Na obwolucie fotomontażowa kompozycja Mieczysława Bermana. Zaw. m.in.: Rozmowa z Prezydentem Grecji, Za kulisami, Na ulicy i w więzieniu, Na froncie, Pierwsza rozmowa z Venizelosem, Romans rewolucji.
160.–
Sprzedano za: 380.–
701.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. Kraków 1904. Nakł. autora. 8, s. 120, tabl. rozkł. 3. opr. oryg. (?) pł. z zach. okł. brosz.
Opr. nieco zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Oprawa: surowe płótno, z białym Orłem na czerwonej tarczy, nazwiskiem autora i tytułem książki na przedniej okł. Po tekście błędna informacja, że wyd. I ukazało się w 1897. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 19-20): "Wydanie to - gruntownie przerobione, nazwane przez autora drugim - w historii literatury określane jest jako 'Legenda II' w odróżnieniu od wyd. pierwszego (1898), które przyjęto nazywać 'Legendą I'. Na okładce wielobarwny cynkotyp, przedstawiający widok z Wawelu na Wisłę, bez podpisu. Tablice składane zawierają rysunki do dekoracji [...] - wszystkie sygn. SW 1904".
160.–
Sprzedano za: 700.–
702.
ZALESKI Józef Bohdan – Pisma ... Wydanie zbiorowe przejrzane przez autora. T. 1-4. Lwów 1877. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s. [4], 279; [4], 302; [4], 227; [4], 247. opr. oryg. pł. złoc., zdob. Bibliot. Polska.
Grzbiety i górne krawędzie nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Piecz. własn. ("A. Schneiderowej. Proszę o zwrot!"). Naklejka na przedniej wyklejce pierwszego tomu: "Księgarnia, Drukarnia i Skład papieru J. K. Jakubowskiego wdowy w Nowym Sączu".
J. B. Zaleski (1802-1886) – poeta okresu romantyzmu. Wraz z Antonim Malczewskim i Sewerynem Goszczyńskim zaliczany jest do „szkoły ukraińskiej” polskiego romantyzmu. Autor m.in. "Dumy o Wacławie". (Wikipedia).
360.–
Sprzedano za: 700.–
703.
[ZAMOYSKA Jadwiga] – O miłości ojczyzny. Poznań 1899. Bibliot. Kórnicka. 16d, s. 99
[oraz] taże – Zakład Kórnicki. (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem). O pracy. Poznań 1900. Bibliot. Kórnicka. 16d, s. 192, [1]. razem opr. pł. złoc. z epoki., obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja (dla siostry "w roku ukończenia nauk szkolnych"). Piecz. Na przedniej okł. złoc. tytuły obu prac. Zaw.: Szanowanie i utrzymanie tego, co dobre, Poprawianie w kraju tego, co szkodliwe, Zdobywanie dla kraju i przeprowadzenie w nim tego, co pożądane; O pracy w ogóle, O pracy ręcznej, O pracy umysłowej, O pracy duchowej, Kilka uwag o uczennicach i dla uczennic.
120.–
704.
ZAWISTOWSKA Kazimiera – Poezye. Lwów [1903]. Księg. H. Altenberga. 16, s. VII, [1], 114, portret 1. opr. oryg. skóra zdob.
Otarcia i niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry.
K. Zawistowska (1870-1902) - poetka okresu Młodej Polski, tłumaczka. Publikowała stylizowane erotyki, wiersze z życia wsi podolskiej, przekłady wierszy symbolistów francuskich w czasopismach literackich Krakowa i Lwowa. "Poezje" są jej jedynym tomikiem (wydanym pośmiertnie), przychylną przedmowę napisał Z. Przesmycki (Miriam). Karta tyt. (i - zapewne - okładka) projektu Stanisława Dębickiego. "Zbiór zawiera nastrojową lirykę, w której dominuje pejzaż kresowy. Poetycki język wzbogacają słowa zapożyczone z ukraińskiego i rosyjskiego, krąg aluzji poszerzają odwołania do mitologii słowiańskiej [...]. Zmarła śmiercią samobójczą" (Wikipedia).
120.–
Sprzedano za: 220.–
705.
ZEGADŁOWICZ Emil – Kolędziołki beskidzkie. Wadowice 1923. Druk. F. Foltina. 16d, s. 47, [1]. brosz.
Grońska 374; SPKL 253; Ratajczak 1040. Okł. lekko otarte, stan dobry. Egz. nieobcięty. Wydano 320 egz. Okładka i ekslibris w linorycie Ludwika Misky'ego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
706.
ŻAKIEJ Tadeusz – Płomienie i kołysanki. Lwów 1938. Nakł. Lwowa Literackiego. 8, s. 47. brosz.
Okł. nieco zakurzona, papier pożółkły. Odręczna dedykacja autora dla Haliny Wielowieyskiej ("z nadzieją, że znajdziemy wspólny serdeczny 'wyraz'" - nawiązanie do tytułu miesięcznika literackiego współredagowanego przez Wielowieyską). Tom wierszy późniejszego wybitnego muzykologa (i autora książek kucharskich pisanych pod pseud. "Maria Lemnis i Henryk Vitry").
140.–
707.
ŻEROMSKI Stanisław – Wszystko i nic. ("Popiołów" - sprawa druga). Fragment. Warszawa-Kraków 1919. Tow. Wydawnicze. 16, s. 95. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Pierwsze książkowe wydanie fragmentu nowej powieści Żeromskiego poświęconej powstaniu listopadowemu. Tekst publikowany był uprzednio w czasopismach, powieść nie została nigdy ukończona. Recenzent "Czasu" streściwszy fabułę pisał: "Na tym się urywa fragment, pełen pierwszorzędnych piękności opisowych i psychologicznych".
80.–
Sprzedano za: 80.–
708.
ŻEROMSKI Stefan – Aryman mści się. Godzina. Warszawa 1904. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 84, [1]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Okł. lekko zakurzone, tylna nieco zaplamiona, mimo to stan dobry. Obca dedykacja. Pierwsze wydanie dwóch opowiadań Stefana Żeromskiego napisanych już nie w estetyce realizmu, lecz młodopolskiego modernizmu, wysmakowaną prozą poetycką. Zachowane obie okł. broszurowe z barwnymi anonimowymi kompozycjami z motywami starożytnego Egiptu; w podobnym duchu wykonano inicjały i zdobniki obu utworów. Na uwagę zasługuje tytuł pierwszego utworu - pierwszy w nowszej literaturze polskiej tytuł zdaniowy w trzeciej osobie.
180.–
Sprzedano za: 220.–
709.
ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Wyd. II. Warszawa 1909. Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich. 8, s. 217, [2]. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Na grzbiecie złoc. nazwisko autora, tytuł i inicjał A. S. C. Na odwrocie strony tyt. wklejony, jako marka ochronna, "Prometeusz" E. Okunia z odręcznym dopiskiem (zapewne ręką autora) "2071 S.".
160.–
710.
ŻÓRAWCE. Wilno 1910. Nakł. autorów. Druk. J. Zawadzkiego. 4, s. 135, tabl. 4. opr. oryg. kart.
Blok lekko poluźniony, drobne zażółcenia papieru. Piecz. J. Jeljaszewicza. Starannie wydana księga zbiorowa zaw. utwory wierszem i prozą autorów związanych z Wilnem, m.in. J. Jankowskiego, W. Gizberta-Studnickiego, W. Rogowskiego, B. Hertza, W. Stanisławskiej. Ilustracje wykonali: F. Ruszczyc (okładka, karta tyt., 3 tablice), P. Bohusz i W. Stanisławska.
180.–
Sprzedano za: 320.–

Skamandryci i akolici

711.
BALIŃSKI Stanisław – Wieczór na Wschodzie. Warszawa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 63, [8]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan bardzo dobry. Zakreślony podpis własn. na stroniew tyt. Jedyny przedwojenny tom poezji członka grupy skamandrytów.
60.–
Sprzedano za: 60.–
712.
IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Śmierć Feniksa. Warszawa 1922. Towarzystwo Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 83, [3]. opr. pł. zdob. z epoki z zach. okł. brosz.
SPKL 125. Zaplamienie przedniej okł., zaplamienie przedniej wyklejki, wewnątrz stan dobry. Złocone rozety na obu okł. - oprawa F. J. Radziszewskiego (ślepy tłok na tylnej okł.). Tom wierszy wydany w nakładzie 2.200 egz., ten nr 661 z odręcznym monogramowym podpisem ochronnym autorki. Okładka. brosz. Tadeusza Gronowskiego.
320.–
Sprzedano za: 320.–
713.
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Poezje 1940-1954. Warszawa 1954. PAX. 16d, s. 195, [1], tabl. 1. brosz.
Niewielkie naddarcie dolnej krawędzi przedniej okł. i pierwszej karty, stan dobry. Piecz. pocztowa na przedniej okł. Odręczna dedykacja autorki.
80.–
Sprzedano za: 120.–
714.
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Wiersze religijne 1912-1954. Poznań 1955. Albertinum. 8, s. 175. brosz.
Okł. nieco zabrudzone, załamanie narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autorki
100.–
Sprzedano za: 220.–
715.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Dionizje. Warszawa 1922. Towarzystwo Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 94, [2]. brosz.
Niewielkie załamanie przedniej okł., mimo to stan bardzo dobry. Wyd. I. Wklejona marka ochronna (w formie ekslibrisu wydawnictwa) z podpisem poety. Wydano 2.206 egz., ten nr 119. Pierwszy nowatorski tomik poezji Iwaszkiewicza oferujący oryginalną wersję polskiego ekspresjonizmu ma dwóch patronów: Arthura Rimbauda i Dionizosa. W wierszach krzyżują się biegunowe nastroje i wzruszenia. Pojawiają się motywy śmierci w połączeniu z miłosnym spełnieniem, nastroje niepokoju i tęsknoty do transcendencji. Po latach Czesław Miłosz napisze: "Mnie się wydaje, że po prostu Iwaszkiewicz bardzo dużą rolę odegrał jako kondensator, soczewka rozmaitych zjawisk, które powinny były w Polsce znaleźć się w orbicie świadomości gdzieś koło tysiąc dziewięćsetnego, a przyszły z opóźnieniem jakichś dwudziestu lat. Dionizje na przykład przecież to rewelacja! Rewelacja poezji wykraczającej poza metrum, rytm i strofę [...]. Dzisiaj, jeżeli zobaczę szarą okładkę pierwszego wydania czuję dreszcz".
160.–
Sprzedano za: 1.200.–
716.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Wiersze wybrane. Warszawa 1938. Wyd. J. Przeworskiego. 16d, s. 352, [3], tabl. 1. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Na przedniej okł. i na grzbiecie złoc. tytulatura. Na tablicy portret autora i faksymile jego podpisu. Tom zawiera Iuvenilia, Oktostychy, Kasydy, Z księgi dnia, Elegje, Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie.
120.–
Sprzedano za: 360.–
717.
LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni – Facecje republikańskie. Warszawa 1919. Druk. L. Bogusławskiego. 8, s. 22. brosz.
Papier nieco pożółkły. Zbiór utworów wierszem i prozą komentujących aktualne wydarzenia polityczne.
80.–
Sprzedano za: 340.–
718.
LECHOŃ Jan – Rzeczpospolita babińska. Śpiewy historyczne. Warszawa [1920]. Tow. Wyd. "Ignis". 8, s. 73, [3]. brosz. wt.
Brak oryg. okł., poza tym stan dobry. Tom poezji. Wyd. I. Odręczna dedykacja autora dla niewymienionego z imienia dr. Eugeniusza Artwińskiego, podpisana właściwym imieniem i nazwiskiem poety: Leszek Serafinowicz. Dr Artwiński opiekował się Lechoniem po nieudanej próbie samóbójczej pisarza w III 1921. Leczył się w krakowskiej klinice psychiatrycznej kierowanej przez Jana Piltza (stąd w podpisie na dedykacji fraza: "Oddział E, Chateau Piltz").
"A cóż mi demokracja, a cóż mi są chłopy, A cóż mi hrabskie herby i mitry książęce: I Marksa i hrabiego Zygmunta poświęcę Za wolnej głos Ojczyzny na sejmie Europy" ("Paszkwil z Królewsko-Polskiego kabaretu"). Tak przeciwstawiał się Lechoń kłótniom i sporom partyjnym dzielącym społeczeństwo na zwalczające się odłamy. Tom zawiera polityczne satyry napisane w latach 1917-1920, w których poeta wyśmiewał sfery polityczne kreowanego w 1917 przez Niemców marionetkowego "Królestwa Polskiego", a także stosunki panujące w wolnej już Polsce.
320.–
Sprzedano za: 2.600.–
719.
LECHOŃ Jan – Karmazynowy poemat. Warszawa 1920. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. 21, [2]. brosz.
Otarcia okł., grzbiet oklejony papierem, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla dr. Eugeniusza Artwińskiego i jego żony (podpisana "Autor"). Pierwsze wydanie młodzieńczego tomu poezji jednego z ważniejszych członków grupy poetyckiej "Skamander" napisane w wieku 17-19 lat. Zawiera siedem utworów: Herostrates, Duch na seansie, Jacek Malczewski, Sejm, Polonez artyleryjski, Mochnacki, Piłsudski - "siedem miniaturowych arcydzieł, które zdobyły mu [autorowi] z miejsca wysoką pozycję" (LPPE). Głównym tematem zbioru, jak sugeruje słowo "karmazynowy" w tytule, jest Polska jako spadkobierczyni "Rzeczpospolitej kontuszowej".
300.–
Sprzedano za: 4.800.–
720.
LECHOŃ Jan – Karmazynowy poemat. Warszawa 1922. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 55, [2]. brosz.
Stryjeńska MNK VI.I.I.15. Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Okładka projektu Zofii Stryjeńskiej.  Wydano 2.200 egz. i 15 egz. na papierze czerpanym. Prezentowany tu egz. został wydrukowany na papierze czerpanym, nie posiada jednak indywidualnego numeru ani ochronnej marki z podpisem autora. Drugie wydanie wzbogacone wierszem "Pani Słowacka". Okładka do tej edycji poematu Lechonia uważana jest za jedną z najładniejszych narysowanych przez Zofię Stryjeńską i należy do najczęściej reprodukowanych (patrz np. M. Grońska "Zofia Stryjeńska", ilustr. 27; H. Wiercińska "Sztuka książki", ilustr. 90).
160.–
Sprzedano za: 340.–
721.
LECHOŃ Jan – Srebrne i czarne. Warszawa 1924. Towarzystwo Wyd. Ignis. 8, s. [4], 24, [1]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Na pierwszej czystej karcie obca dedykacja. Zachowana przednia okł. brosz. Okładkę projektował Edward Bartłomiejczyk.  W 1925 werdyktem jury konkursu literackiego tom ten uzyskał nagrodę Związku Polskich Księgarzy-Wydawców. Drugi i ostatni tom czysto poetycki Lechonia (pierwszym był "Karmazynowy poemat"), wydany w dwudziestoleciu międzywojennym. Poeta w wierszach pisanych trzynastozgłoskowcem pisze o samotności, miłości, śmierci...
160.–
Sprzedano za: 360.–
722.
LECHOŃ Jan – Srebrne i czarne. Wyd. II. Warszawa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s. 28, [12]. opr. oryg. pł. złoc. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan dobry. Tom poezji.
100.–
Sprzedano za: 180.–
723.
LECHOŃ Jan – Lutnia po Bekwarku. London, VI 1942. M. I. Kolin. 16d, s. 31. brosz.
Polonica 8520. Stan dobry. Pierwszy emigracyjny tom poezji Lechonia; poprzedni, "Srebrne i czarne", ukazał się w 1924. Zaw. 17 wierszy, w tym: Na śmierć Józefa Conrada, Norwid, Pieśń o Stefanie Starzyńskim, Ostatnia scena z "Dziadów". Wymieniony w tytule Bekwark był węgierskim szesnastowiecznym lutnistą-wirtuozem.
70.–
Sprzedano za: 90.–
724.
LECHOŃ Jan – Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku. Londyn 1946. Wyd. Światowego Związku Polaków z Zagranicy. 8, s. 33. brosz.
Polonica 8519. Stan bardzo dobry. Na stronie tyt. piecz. "Główna Komisja Skarbu Narodowego" i trzy znaczki tejże komisji. Okładka i ilustracje Wojciecha Jastrzębowskiego. Opowieść wierszem dla dzieci.
80.–
Sprzedano za: 80.–
725.
LECHOŃ Jan – Poezje zebrane 1916-1953. Londyn 1954. Nakł. "Wiadomości". 8, s. 188. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Na frontispisie portret autora autorstwa Z. Czermańskiego.
120.–
726.
LECHOŃ Jan – Poezje zebrane 1916-1953. Londyn 1954. Nakł. "Wiadomości". Wyd. amerykańskie W. Bejtmana. 8, s. 188. opr. oryg. pł., obw.
Zaplamienia przedniej okł., obw. nieco zakurzona, stan dobry. Na frontispisie portret autora autorstwa Z. Czermańskiego.
120.–
727.
LECHOŃ Jan – Aut Caesar aut nihil. Londyn 1955. Oficyna Poetów i Malarzy. 16d, s. 46. opr. oryg. miękka kart.
Polonica 8518. Stan bardzo dobry. Wydano 500 egz., ten nr 176. Esej, mieszkającego od 1941 w USA poety, będący próbą ukazania dominującej roli Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie.
100.–
Sprzedano za: 100.–
728.
PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków – Niebieskie migdały. Kraków 1922. Krakowska Spółka Wyd. 16d, s. [2], 96. brosz.
Okł. nieco otarte, ilustracja na przedniej okł. we wsp. kopii, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Tom poezji. Wyd. I. Debiut książkowy.
Maria z Kossaków, 1v. Bzowska, 2v. Pawlikowska, 3v. Jasnorzewska (1891-1945) - córka Wojciecha Kossaka i wnuczka Juliusza, poetka, mistrzyni miniatury lirycznej o kunsztownej formie i precyzji języka. Wiersze o miłości, pożądaniu, szczęściu, tęsknocie pisane bez patetycznych tonów, w sposób naturalny i bezpośredni, śmiały, ale delikatny. Liryczne wiersze przyniosły jej miano "największej polskiej poetki miłości" (J. Przyboś).
120.–
Sprzedano za: 420.–
729.
PAWLIKOWSKA Marja – Paryż. Warszawa 1929. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 58, [6]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Na odwrocie przedniej okł. wpisano odręcznie tytuły wierszy z innego jej tomu. Tom poezji dedykowany przez autorkę w druku Marii Morskiej "czarującej interpretatorce moich wierszy".
100.–
Sprzedano za: 280.–
730.
JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Balet powojów. Warszawa 1935. J. Mortkowicz. 16d, s. 64, [2]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Wyd. 1.100 egz., ten nr 329. Tom poezji.
100.–
Sprzedano za: 150.–
731.
JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Krystalizacje. Warszawa 1937. J. Mortkowicz. 16d, s. 75, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan bardzo dobry. Tom wierszy. Wyd. I.
120.–
Sprzedano za: 320.–
732.
SŁONIMSKI Ant[oni], TUWIM Jul[ian] – Pracowita pszczółka. Kalendarzyk encyklopedyczno-informacyjny na rok 1921. Pod red. ... [Warszawa 1920]. Nakł. autorów. 16d, s. 47. brosz.
Stan bardzo dobry. Humorystyczny kalendarz wzorowany na wielu tego typu wydawnictwach. Porady dla rolników zawierają absurdalne instrukcje: "Mróz styczniowy sprzyja młóceniu sera", "Polowanie nie należy do trudnych zajęć, wystarcza po prostu odnaleźć zwierza, odwrócić na chwilę jego uwagę i, korzystając z tego, zastrzelić go na miejscu", "Zboża radzimy nie brać ze sobą do miasta, przewóz bowiem kolejami jest ogromnie utrudniony", "Gryka jest to miły i pożyteczny ptak, lecz kłopotliwy przy trzymaniu w izbie; młode stworzonko należy odrazu przyzwyczaić do przebywania na powietrzu". W dziale kulinarnym przykładowe menu zawierają wyłącznie potrawy z grzybów (np. w lipcu autorzy polecają: "grzyb pokojowy na szaro, sałatkę z grzybów, pudding z pieczarek"). Dział historyczny pozwala uczcić rocznice ważnych wydarzeń: "Murzyn Gomo pokonywa na pięści Starter" (18 VII 1208), "Rudolf Żółtodziób zdobywa uznanie" (29 VIII 1804), "Rafael kończy portret Fornaniny i ucieka do Rzymu" (22 X 1534). Ponadto kalendarz zawiera spisy alfabetyczne (!) nazw dni tygodnia i miesięcy, liczb od 1 do 100 (z poważnym błędem!) i ciekawostki geograficzne (np. "Williams oblicza, że gdyby krople wody stanowiące powierzchnię oceanów, ułożyć w słup, to byłby on bardzo wysoki"). Rzadkie!
600.–
Sprzedano za: 1.500.–
733.
SŁONIMSKI Antoni – Teatr w więzieniu. Powieść. Warszawa 1922. Towarzystwo Wydawnicze "Ignis". 8, s. 190. brosz.
Stan dobry. Piecz. Wacława Wallisa (krakowskiego modernistycznego architekta i projektanta mebli). Naklejka z podpisem ochronnym autora (inicjałem). Okładkę projektował Tadeusz Gronowski.
80.–
Sprzedano za: 80.–
734.
SŁONIMSKI Antoni – Parada. Poezje. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Warszawa 1923. Spółdzielnia Księgarska "Książka". 8, s. 90, [3]. brosz.
SPKL 139. Niewielkie ubytki grzbietu, nieznaczny ubytek narożnika przedniej okł., papier pożółkły, niewielki ślad zawilgocenia na pierwszych kartach. Odręczna dedykacja autora wpisana w Londynie w VI 1966 (?). Podpisy własn. Piecz. księgarska. Okładka projektu Tadeusza Gronowskiego.
140.–
Sprzedano za: 300.–
735.
SŁONIMSKI Antoni – Godzina poezji. Warszawa 1923. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 118, [2]. opr. pł. z epoki złoc.
Stan dobry. Podpis własn. Tom wierszy. Wyd. I i jedyne. Okładka Tadeusza Gronowskiego.
120.–
Sprzedano za: 240.–
736.
SŁONIMSKI Antoni – O dzieciach, warjatach i grafomanach. Warszawa [1927]. Bibljot. Groszowa. 16d, s. 156, [4]. opr. bibliot. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Rypson II 63. Okł. brosz. nieco obcięta, drobne zaplamienia. Piecz. Okładka Tadeusza Gronowskiego. Zbiór felietonów. Zaw. m.in.: O dzieciach, O wpływie literatury na życie, O formalistach, Jak przyjmować wielkich ludzi, O grafomanach, O pojedynkach, O kłamstwie, O propagandzie, O pisaniu śmiesznych rzeczy, O reklamie, O snobach.
120.–
737.
SŁONIMSKI Antoni – Wieża Babel. Dramat w trzech aktach wierszem. Warszawa 1927. F. Hoesick. 8, s. 118, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Kilka kart podklejonych w grzbiecie, drobne zaplamienia. Kilka piecz. (także na okł. brosz.) biblioteki Kasyna i Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie. Naklejka bibliot. na przedniej wyklejce ("nie zaginać kartek i okładek, wogóle ochraniać dzieła od zniszczenia i zamoknięcia"). Okładka proj. Tadeusza Gronowskiego (Rypson II 319). Pierwsze wydanie dramatu Słonimskiego. Prapremiera odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie 18 V 1927.
140.–
Sprzedano za: 360.–
738.
SŁONIMSKI Antoni – Mętne łby. Warszawa [1929]. Bibljot. Groszowa. 16d, s. 205, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, nieznaczny ślad wilgoci na końcu. Zbiór felietonów. Zaw. m.in.: O agitacji,Po co czytają gazety?, Wyborca w świetle psychoanalizy, Przysłowia - opium dla narodu, Prawda o Zakopanem, Metody prowadzenia kłótni, O czytelnikach, Jak zabawić towarzystwo, Dowcipy z przyrządami. Okładka Władysława Daszewskiego (Pika).
120.–
Sprzedano za: 340.–
739.
SŁONIMSKI Antoni – Moja podróż do Rosji. Warszawa 1932. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 195, [5]. opr. wsp. pł.
Skrzypek 4442. Przednia okł. nieco zaplamiona, pierwsze karty podklejone w grzbiecie. Pisana na gorąco relacja z podróży Słonimskiego po ZSRR, publikowana w odcinkach na łamach "Wiadomości Literackich". Negatywna ocena sowieckiej rzeczywistości sprawiła, że przed pisarzem - jak pisał o tym w "Kronice tygodniowej" - zamknięto granice tego kraju.
100.–
Sprzedano za: 100.–
740.
SŁONIMSKI Antoni – Heretyk na ambonie. Warszawa 1934. Wyd. J. Przeworskiego. 16d, s. 345, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Podklejone ubytki obw., załamania tylnej wyklejki, poza tym stan dobry. Podpis własn., piecz. Wybór z "Kronik tygodniowych" drukowanych w "Wiadomościach Literackich" w l. 1932-1933. Obwoluta proj. spółki Levitt-Him.
100.–
Sprzedano za: 100.–
741.
SŁONIMSKI Antoni – Dwa końce świata. Powieść. Warszawa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 16d, s. 242, [1]. brosz. obw.
Straus 179. Nieznaczny ubytek krawędzi obw., stan dobry. Powieść fantastyczna ukazująca świat po zagładzie zgotowanej mu przez szalonego Hansa Retlicha (anagram nazwiska Hitler) za pomocą wynalezionych przez niego tajemniczych Niebieskich Promieni. Satyra na dyktaturę faszystowską. Na obwolucie fotomontażowa kompozycja spółki autorskiej Levitt-Him.
120.–
Sprzedano za: 950.–
742.
SŁONIMSKI Antoni – Popiół i wiatr. Rysunki Feliksa Topolskiego. Warszawa 1962. Czytelnik. 16d, s. 44, [1]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, stan dobry. Podpis autora na stronie tyt. Podpis własn. Wyd. I. Poemat wspomnieniowy o przedwojennej Warszawie i wojennych losach autora. Na ilustracjach Topolskiego m.in. Stanisław Baliński, Tadeusz Boy-Żeleński, Jan Lechoń.
100.–
Sprzedano za: 100.–
743.
SŁONIMSKI Antoni – [Wybór wierszy]. Warszawa 1972. Czytelnik. 16, s. 126, [2]. opr. oryg. kart., oryg. futerał kart. Poeci Polscy.
Grzbiet nieco pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wybór wierszy Słonimskiego wydany w miniaturowej serii, w której imię i nazwisko autora stanowiło jednocześnie tytuł tomu.
120.–
Sprzedano za: 160.–
744.
[SŁONIMSKI Antoni]. Ekslibris Antoniego Słonimskiego dla Kazimierza Józefa Horowicza. [przed 1920].
Cynkotypia form. 17,8x10,5 cm. Kompozycja przedstawia pegaza płci żeńskiej dźwigającego stertę ksiąg. Napis: "Z księgozbioru Kazimierza Józefa Horowicza". Sygn. na płycie monogramem "A. S.". Ekslibris zamontowany na papierowym podkładzie. Właścicielem ekslibrisu był K. J. Horowicz (1884-1920) - statystyk, absolwent uniwersytetu w Getyndze. Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 110.–
745.
[SŁONIMSKI Antoni]. Ekslibris Antoniego Słonimskiego dla Tadeusza Neumana. [ok. 1920?].
Cynkografia form. 8x7,8 cm. W owalu postać Zygmunta III Wazy z warszawskiej kolumny, po bokach anioły z księgami w dłoniach. Poniżej napis: "Ex libris Tadeusza Neumana". Kompozycja sygn. monogramem "A. S.". Ekslibris zamontowany na papierowym podkładzie. Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 150.–
746.
[Z KSIĘGOZBIORU Juliana Tuwima]. BAUDELAIRE Charles – Les fleurs du mal. Précédées d'une notice par T.Gautier. Paris [190-?]. Calmann-Lévy. 16d, s. [2], 410. bez oprawy, wsp. futerał kart.
Blok luźny, brak s. 397-398 i 411 do końca (brak części spisu treści). Egzemplarz z łódzkiego księgozbioru Juliana Tuwima. Na karcie tytułowej dedykacja kredką: "Julkowi Stasiek, maj 1913". Na s. 406 piecz.: "Juljan Tuwim, Łódź, Andrzeja 40".
320.–
Sprzedano za: 650.–
747.
TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. Warszawa 1918. Druk. W. Łazarskiego. 8, s. [4], 139, [3].  opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. luzem (zachowana tylko przednia), nieco otarta, podklejenia marginesów kilku kart, nieliczne zaplamienia i załamania. Egz. nieobcięty. Odręczna dedykacja autora („Julka”) dla Irusi (siostry?). Na końcu, pod ostatnim wierszem piecz. – faksymile podpisu autora. Debiutancki tom poetycki Juliana Tuwima.
640.–
Sprzedano za: 5.000.–
748.
TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. Wyd. II. Warszawa-Kraków 1920. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. 155, [5]. brosz.
Brak przedniej okł. (dołączona obca). Podpis własn.
48.–
Sprzedano za: 48.–
749.
TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. Wyd. II. Warszawa-Kraków 1920. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. 155, [5]
[oraz] tenże – Wierszy tom 4. Warszawa 1923. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 59, [3]
[oraz] tenże – Słowa we krwi. Warszawa 1926. W. Czarski i S-ka. 16d, s. 77, [3]. razem opr. skóra z epoki.
Brak karty przedtyt. w pierwszym tytule, poza tym stan bardzo dobry. Na grzbiecie złoc. "Tuwim I" (co wskazuje, że kolejne tomy poety oprawiono w następnym woluminie). Na przedniej okł. ślepo tłocz. monogram wiązany E. Ś. R. Na stronie tyt. "Czyhania" piecz. oflagu IV B w Königstein w Saksonii. Pierwszy tytuł w wydaniu drugim, pozostałe w pierwszym. Okł. brosz. nie zostały zachowane.
160.–
Sprzedano za: 180.–
750.
TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. Warszawa 1922. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 164, [4]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grzbiet nieco spłowiały, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 2.210 egz., ten nr 1756. Na grzbiecie złoc. tytulatura. Okładka Tadeusza Gronowskiego. Naklejka ochronna z numerem i pieczątką monogramową J. Tuwima. Trzecie wydanie debiutanckiego tomu poety.
120.–
Sprzedano za: 500.–
751.
TUWIM Juljan – Rewolucja w Niemczech. Napisał ... Ilustrował Artur Szyk. Łódź 1919. Księg. "Książka i Sztuka". 16d podł., s. [32]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, załamania krawędzi okł. Pierwsze osobne wydanie głośnego poematu Tuwima i zarazem druga jego publikacja książkowa (po debiutanckim "Czyhaniu na Boga" z 1918). Pierwodruk "Rewolucji w Niemczech" ukazał się w "Sowizdrzale" w 1918. Wydanie książkowe, tu prezentowane, zawiera blisko 50 mniejszych lub większych ilustracji Artura Szyka (w tym 3 ozdobne inicjały). "Wiersz jest satyrą obyczajowo-polityczną na pruski imperializm i pseudorewolucyjność niemieckich socjaldemokratów. Powstał w 1917 r. w okresie pierwszych przedrewolucyjnych wydarzeń w Niemczech. W tekście wzmianki o W. Wundt'cie i E. Scheidemannie oraz szereg sparodiowanych nazw, zwrotów i haseł zaczerpniętych z języka niemieckiego" (J. Stradecki "Julian Tuwim. Bibliografia", War. 1959, s. 42). "Myślę, że nikt wówczas nie stworzył bardziej szyderczej wizji narodzin przyszłej rewolucji narodowo-socjalistycznej" (A. Stern we "Wspomnieniach o Juliania Tuwimie", War. 1963, s. 110). Rzadkie.
2.400.–
Sprzedano za: 4.000.–
752.
MONOSSON Leon – Ostatnie ukochanie. Przeł. z rossyjskiego Juljan Tuwim. Warszawa 1920. Druk. S. Mertensa. 16, s. 37, [2]. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony płótnem, otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Nakł. 1.000 egz., w tym 100 luksusowych, ten zwykły.
100.–
Sprzedano za: 100.–
753.
BALMONT Konstanty, BRIUSOW Walery – Liryki. Wybrał i przełożyl Juljan Tuwim. Warszawa 1921. Tow. Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 58, [4]. brosz. Liryka Rosyjska, serja 1.
Stan dobry. Jedyny tom wydany w tej serii. Zbiór wierszy dwóch ważnych przedstawicieli symbolizmu w literaturze rosyjskiej Konstantego Balmonta (1867-1942) i i Walerego Briusowa (1873-1924). Balmont był mistrzem przelotnych wrażeń i nastrojów chwili, uważał, że "chwile są zawsze niepowtarzalne". Jego poezja pełna jest "muzyki kwiatów, zapachu słońca", wiersze są niezwykle melodyjne, śpiewne, zbliżył poezję do muzyki: "Jam przedziwne w niej odkrył uchylenia i dźwięki, Ton rozśpiewany i gniewny, przeczulony i miękki". Briusow, pierwszy poeta-urbanista, był mistrzem aluzji, szczegółu, nastrojowego niedopowiedzenia, łączy realność z fantastyką wnosząc do liryki urbanistycznej odcień niezwykłości. Niezbyt często spotykane tuwimianum.
100.–
Sprzedano za: 180.–
754.
TUWIM Juljan – Siódma jesień. Warszawa 1922. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 76, [3]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, z niewielkim ubytkiem, nieznaczne załamanie narożnika pierwszych kart, nieznaczny ubytek narożnika karty tyt. Trzeci tom poezji Tuwima. Wyd. I. Okładka Tadeusza Gronowskiego.
120.–
Sprzedano za: 160.–
755.
TUWIM Juljan – Siódma jesień. Wyd. II. Warszawa 1927. J. Mortkowicz. 16d, s. [6], 78, [4]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan bardzo dobry. Piecz. księgarska.
80.–
Sprzedano za: 80.–
756.
[TUWIM Julian, LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni] – Pierwsza szopka warszawska. Revue w 3 odsłonach. Napisał Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę [pseud.]. Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Zbigniew Pronaszko. Warszawa 1922. Instytut Wydawniczy "Musarion". 16d, s. 64. brosz.
SPKL 319. Okł. otarte, egz. nieco obcięty. Wystąpili m.in.: Jan Lornetkowicz, Juliusz Osterkaterwa, Marnel Kakuszyński, Dziadek, Stanisław Bestroński, Wojciech Trąbaczyński, poseł Witoś, Tuwimes Sokraczący, jenerał Harceller, ppułk Wieniawa-Vient-en-Avant. Okładka i rysunki Z. Pronaszki.
100.–
Sprzedano za: 320.–
757.
TUWIM Juljan – Wierszy tom 4. Warszawa 1923. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 59, [3]. brosz.
Rypson II 50. Okł. lekko pożółkła, załamanie tylnej okł., papier pożółkły. Tytuł okł.: "Poezyj tom 4". Wyd. I. Okładka Tadeusza Gronowskiego.
100.–
Sprzedano za: 260.–
758.
TUWIM Juljan – Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. Warszawa 1924. Instytut Wyd. "Bibljoteka Polska". 8, s. [4], 217, tabl. 1. brosz.
Okł. nieco zaplamiona i zakurzona, wewnątrz stan dobry. Wyd. I. Okładka Tadeusza Gronowskiego. Owoc wieloletnich zainteresowań Tuwima magią i czarami. Zaw. m.in.: Jako czarownice z latawcami obcują?, O sposobie, którym mężczyźnie członek wstydliwy odeymować swym mamieniem zwykły, Czemu w Polsce tylu opętanych?, Przeciw czarom sprośnych niewiast, któremi dla swojej psoty mężczyzny mamią, Moce tajemne ziół, Chcesz osobę jaką usidlić miłością ku tobie?
160.–
Sprzedano za: 180.–
759.
TUWIM Juljan – A to pan zna? Warszawa [1925]. Druk. "Rola" J. Buriana. 16d, s. [4], 115, [1]. brosz. .
Otarcia przedniej okł., zaplamienia tylnej, załamania krawędzi okł. Piecz. Zbiór żartów i humorystycznych dialogów.
80.–
Sprzedano za: 300.–
760.
TUWIM Juljan – Czarna msza. Z cyklu satanicznego. Warszawa [1925]. Tow. Wyd. "Rój". 16, s. 60, [4]. brosz. Bibljoteczka Historyczno-geograficzna, nr 1.
Stan dobry. Efekt zainteresowań Tuwima czarną magią i satanizmem.
64.–
Sprzedano za: 90.–
761.
TUWIM Juljan – Tysiąc dziwów prawdziwych. Warszawa [1925]. Towarzystwo Wyd. "Rój". 16, s. 54, [10]. brosz. Bibljoteczka Historyczno-geograficzna, nr 12.
Niewielkie rdzawe zaplamienie przy zszywce. Zbiór ciekawostek i zabawnych anegdot w działach: Prawodawstwo, Bogactwo i zbytek, Osobliwości wyznaniowe, Wojskowi i wojskowość, O potrawach i przysmakach, Próżnostki, O lekarzach i chorobach, Cuda techniki, Miasto, Trafy i różne osobliwości, Co kraj - to obyczaj. Dołączono egzemplarz drugiego wydania z 1928 (o tej samej objętości). W tej edycji tytuł okł. otrzymał brzmienie "1000 dziwów prawdziwych. Cykl 'Świat dziwów'". Uszkodzona ostatnia karta (reklama wydawnicza).
80.–
Sprzedano za: 160.–
762.
TUWIM J[ulian] – Tajemnice amuletów i talizmanów. Z cyklu satanistycznego. Warszawa [1926]. Towarzystwo Wyd. "Rój". 16, s. 64. brosz. Bibljoteczka Historyczno-geograficzna, nr 16.
Papier pożółkły, załamanie narożnika przedniej okł., niewielkie naddarcia krawędzi ostatnich kart. Kontynuacja tematów poruszanych w "Czarnej mszy".
64.–
Sprzedano za: 160.–
763.
SŁOWO o wyprawie Igora. Przełożył Juljan Tuwim. Wstępem i objaśnieniami  zaopatrzył Aleksander Brückner. Kraków 1928. Krakowska Spółka Wyd. 16d, s. XVII, [1], 43. brosz. Bibljoteka Narodowa, serja II, nr 50.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
64.–
Sprzedano za: 64.–
764.
TUWIM Juljan – Rzecz czarnoleska. Warszawa 1929. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 131, [8]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. nieco otarte, nieznaczne zaplamienie jednej karty, poza tym stan dobry. Tom wierszy. Wyd. I.
120.–
Sprzedano za: 500.–
765.
TUWIM Juljan – Rzecz czarnoleska. Wyd. II. Warszawa 1935. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 131, [1]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Wytarty podpis na karcie przedtyt.
64.–
766.
PUSZKIN Aleksander – Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przekład Juljana Tuwima. Studjum Wacława Lednickiego. Warszawa [1931]. Instytut Wyd. "Bibljoteka Pol.". 4, s. 115, [2]. brosz.
Grzbiet podklejony, z niewielkimi ubytkami, okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Wyd. 100 egz. numerowanych na grubym papierze, z własnoręcznymi podpisami J. Tuwima i W. Lednickiego, ten egz. nr 16 z podpisami - niestety - częściowo wytartymi.
140.–
Sprzedano za: 260.–
767.
PUSZKIN Aleksander – Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przekład Juljana Tuwima. Studjum Wacława Lednickiego. Warszawa [1931]. Instytut Wyd. "Bibljoteka Pol.". 4, s. 115, [2]. brosz.
Nieznaczne zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nienumerowany, na zwykłym papierze.
120.–
768.
TUWIM Juljan – Biblja cygańska i inne wiersze. Warszawa 1933 [właśc. 1932]. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 103, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Krawędzie okł. lekko obcięte, niewielkie zaplamienia narożnika pierwszej karty, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Maykowskiego (1880-1961) - kierownika lit. teatru, publicysty, pisarza, podpisana "autor". Tom wierszy. Wyd. I.
320.–
Sprzedano za: 1.200.–
769.
TUWIM Juljan – Jarmark rymów. Wyd. III. Warszawa 1936. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. VII, [1], 226, [1]. opr. pł. z epoki z zach. obw.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., papier nieco pożółkły, poza tym stan dobry. Barwna kompozycja na obwolucie (portret Tuwima przy kawiarnianym stoliku) i ilustracje w tekście Władysława Daszewskiego (Pika). Tom, wydany po raz pierwszy w 1934, zawiera najcelniejsze utwory satyryczne Tuwima: teksty piosenek, skecze, monologi, wiersze, parodie. Mimo upływu lat nadal śmieszy.
240.–
Sprzedano za: 320.–
770.
TUWIM Juljan – Treść gorejąca. Warszawa 1936. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 99, [7]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko otarte, naddarca grzbietu, załamanie przedniej okł. i pierwszych kart. Odręczna dedykacja autora dla dr. J. Svitila (1870-1958) - czeskiego poety i tłumacza, propagatora kultury polskiej. W przygotowanej przez siebie antologii "Poezie svobodne Polsky" z 1937 umieścił przekłady wierszy Tuwima. Wyd. I.
240.–
Sprzedano za: 1.400.–
771.
TUWIM Juljan – Treść gorejąca. Wyd. II. Warszawa 1937. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 99, [8]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Podpis własn.
80.–
772.
TUWIM Juljan – Lutnia Puszkina. Warszawa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 4, s. XV, [1], 139, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob., obw., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Przekłady poezji Aleksandra Puszkina. Opracowanie graficzne Antoniego Wajwóda.
240.–
Sprzedano za: 320.–
773.
TUWIM Juljan – Wybór wierszy. New York [1942]. Rój in Exile. 8, .s 190. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcie obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Na obw. podobizna pegaza wg drzeworytu Stefana Mrożewskiego. Amerykański, wojenny wybór wierszy Tuwima pochodzących z tomów międzywojennych, niewydanego z powodu wybuchu wojny zbioru, uzupełniony trzema utworami powstałymi w Paryżu po IX 1939.
120.–
Sprzedano za: 120.–
774.
TUWIM Juljan – Wiersze. Moskwa 1943. Związek Patrjotów Polskich w ZSRR. 16d, s. 70, [2], tabl. 1. brosz.
Monter 201. Przednia okł. otarta, podklejona w grzbiecie, tylna obca. Papier pożółkły. Okładka Mieczysława Bermana.
64.–
Sprzedano za: 100.–
775.
NOWA Polska. Miesięcznik. Londyn. Red. A. Słonimski. 8. brosz.
T. 3, zesz. 8: VIII 1944. s. 481-560.
Okł. nieco otarte. Numer wojennego pisma emigracyjnego zawierający pierwodruk głośnego tekstu Juliana Tuwima "My, Żydzi polscy..." (s. 491-494). Tekst powstał w 1943, gdy Tuwim przebywał w Stanach Zjednoczonych, dokąd zaczęły docierać informacje o trwającym Holokauście. Przejmujący, bardzo osobisty tekst zadedykował poeta swojej matce, która zginęła w otwockim getcie. Wyjaśnia dlaczego czuje się jednocześnie Polakiem i Żydem; przez wielu zostało to przyjęte negatywnie. Tekst bywał określany mianem manifestu poetyckiego, spowiedzi, dokumentu literackiego. Przez wiele lat był pomijany w zbiorowych i fragmentarycznych wydaniach utworów Tuwima. Do dziś stanowi jeden z najważniejszych głosów w dyskusji o stosunkach polsko-żydowskich
160.–
Sprzedano za: 180.–
776.
KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa 1878-1948. Zebrali i przygotowali do druku Juliusz W. Gomulicki i Julian Tuwim. Warszawa 1949. Związek Zawodowy Literatów Polskich. 4, s. 369, [2]. brosz.
Niewielki ubytek krawędzi tylnej okł., stan dobry. Księga zbiorowa wydana w 70. rocznicę urodzin L. Staffa, przygotowana Tuwima jako hołd złożony - pośmiertnie - swojemu mistrzowi. Księga zaw. utwory ok. 100 polskich współczesnych literatów, po każdym utworze zamieszczono faksymile podpisu autora.
120.–
777.
TUWIM Julian – Kwiaty polskie. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s, 305, [1]. opr. pł. złoc. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Okł. nieco zakurzona, mimo to stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie poematu Tuwima w oprawie Roberta Jahody (niesygn.). Okładka i przerywniki Olgi Siemaszkowej. Na przedniej okładce złoc. tytulatura oraz zdobnik kwiatowy w owalu. W polskiej literaturze XX w."Kwiaty polskie" to utwór zupełnie wyjątkowy. Powstał w l. 1940-1944 na emigracji, nieukończony, "wydany w Warszawie 1949 (w wersji niepełnej). Pomyślany jako próba reaktywowania epiki poetyckiej, nawiązuje do tradycji romantycznego poematu dygresyjnego [...]. Liczne ustępy utworu należą do najwybitniejszych osiągnięć poetyckich Tuwima" (LPPE). Choć niezbyt przychylnie przyjęty przez krytyków, pierwszy nakład rozszedł się błyskawicznie.
320.–
Sprzedano za: 500.–
778.
TUWIM Julian – Polska nowela fantastyczna. Antologia. Zebrał ... Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1949. PIW. 8, s. 315, [2]. brosz.
Załamania krawędzi okł., poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Wyd. I.
140.–
Sprzedano za: 140.–
779.
TUWIM Julian – Versaĵoj propraj kaj tradukitaj. Varsovio 1956. Eldonejo "Polonia". 8, s. 129, [1], portret 1. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Na obwolucie kompozycja Jerzego Tchórzewskiego. Tytuł okł.: "Poeziaĵoj". Przekład poezji Tuwima na esperanto. Tłumaczył Isaj Dratwer, posłowie Artura Międzyrzeckiego.
64.–
780.
TUWIM Julian – Cicer cum caule czyli groch z kapustą. Panopticum i archiwum kultury. Do druku przygotował i przedmową opatrzył Józef Hurwic. Seria 1-3. Warszawa 1958-1963. Czytelnik. 16d, s. 318, [1]; 280, [1]; 244, [7], tabl. 2. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Zbiór śmiesznych, dziwnych, niezwykłych tekstów przedrukowanych przez Tuwima w miesięczniku "Problemy" (w l. 1949-1954) z dziewiętnastowiecznych (czasem wcześniejszych) książek i czasopism. Oprac. graf. Romualda Nowickiego.
100.–
Sprzedano za: 130.–
781.
TUWIM Julian – Wiersze wybrane. Kraków [1958?]. Druk w prac. doświadczalnych Zakł. Grafiki Użytkowej ASP. 8, s. [12]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Opracowanie typograficzne i ilustracje Krzysztofa Litwina - ówczesnego studenta Wydz. Malarstwa ASP, późniejszego popularnego aktora związanego z Piwnicą pod Baranami. Odręczna dedykacja Krzysztofa Litwina z życzeniami, by następny rok był lepszy od fatalnego 1958. Zaw. wiersze: Do jenerałów, Walc starych panien, Rachunek i Motyle.
80.–
Sprzedano za: 170.–
782.
TUVIM Julian – Stichi. Perevod s polskogo. Sostavitel M. Pavlova. Moskva 1959. Izdatelstvo Inostrannoj Literatury. 16d, s. 97, [2]. brosz., obw. Sovremennaja Zarubežnaja Poezija.
Obw. nieco otarta, zaplamienia narożnika kart. Wiersze Tuwima w przekładzie rosyjskim. Odręczna dedykacja (po rosyjsku) M. Pawłowej, redaktorki tomu i tłumaczki części wierszy, dla Jarosława Iwaszkiewicza
100.–
Sprzedano za: 120.–
783.
TUWIM Julian – Tančici Sokrates. Uspořádal a verše přeložil Jan Pilař. Praha 1966. Českoslovensý spisovatel. 8, s. 153, [2]. opr. oryg. pł. Klub Přátel Poezie.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Czeski przekład wierszy Tuwima z obszerną przedmową, licznymi ilustracjami, wspomnieniami o poecie, notą biograficzną. Wiersze zebrano w rozdziałach: Biblia cygańska, Jarmark rymów, Bal w operze i Kwiaty polskie.
64.–
784.
TUWIM Julian – The Dancing Socrates and Other Poems. Selected and translated Adam Gillon. New York 1968. Twayne Publ. 8, s. 63. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Angielskie tłumaczenia wierszy Tuwima poprzedzone krótkim wstępem biograficznym.
80.–
Sprzedano za: 160.–
785.
ZARUBA. Pamięci przyjaciela. Warszawa-Anin 1971. J. Z. Golski. 4, s. [7]. brosz. Bibliot. Anińska JZG, nr 1.
Kaczorowski 244. Stan dobry. Wydano 7+34 egz., ten nr 35. Odbito w Oficynie Typograficznej warszawskiej ASP. Zaw. faksymile wiersza Juliana Tuwima "Lament aniński" i Józefa Chudka "Strofy z okrzykiem" oraz dwie karykatury autorstwa Jerzego Zaruby. Pierwsza publikacja anińskiej oficyny Jerzego Zbigniewa Golskiego. Publikacja niezwykle anińska: Tuwim, Zaruba, Golski w Aninie mieszkali (jeden mieszka do dziś), Chudek w Aninie bywał.
260.–
Sprzedano za: 260.–
786.
ŁOMONOSOW Michał W. – O ruchu ziemi. W przekładzie Juliana Tuwima. Warszawa 1974. Druk. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. 8, s. [16]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Wydano w nakładzie 200 egz., ten nr 179. Publikacja okolicznościowa dla uczczenia pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, obchodzonej w 1973 roku przez Oddział Warszawski Towarzystwa Przyjaciół Książki. Posłowie Andrzej Bednarczyk. Układ i opracowanie graficzne Zbigniewa Dolatowskiego. Drzeworyty tłoczone z oryginalnych klocków artysty.
180.–
787.
TUWIM Julian – Łódź. Toruń 1987. Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela. 8, s. [16]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dyskretna piecz. własn. Wydano 300 egz., ten nr 35. Wiersz Tuwima poprzedzony wstępem A. Tomczyka, w układzie typograf. Z. Gardzielewskiego.
64.–
Sprzedano za: 90.–
788.
ŚMIŁEK Edwin – "Słowa: słowa ukryte" czyli moje Tuwimiana... Kraków 1989. Oddz. Krakowski Tow. Przyjaciół Książki. 8, s. 14, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 400 egz., ten nr 83. Barwna opowieść o (kolejnej) pasji kolekcjonerskiej krakowskiego antykwariusza.
80.–
Sprzedano za: 150.–
789.
TUWIM Julian – Z wierszy ocalałych. Wstęp T. Januszewskiego. Warszawa 1989. Czytelnik. 4, s. 8, [23]. opr. oryg. kart.
Załamania narożników. Faksymile rękopisów 15 wierszy Tuwima ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego. Odręczna dedykacja Tomasza Niewodniczańskiego dla Zbigniewa M. Legutki.
120.–
Sprzedano za: 120.–
790.
TUWIM Irena – Listy. Warszawa 1926. W. Czarski i Ska. 16d, s. 42, [2]. brosz.
Niewielkie załamania i zaplamienia okł., takież załamania części kart. Drugi z kolei (i jeden z trzech przedwojennych) tomik poetycki autorki, siostry Juliana.
100.–
791.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiosna i wino. Wyd. III. Warszawa 1921. Tow. Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 95. brosz.
SPKL 148. Stan dobry. Trzecie wydanie debiutanckiego tomu Wierzyńskiego (po raz pierwszy ukazał się w 1919). Okładka Tadeusza Gronowskiego.
70.–
Sprzedano za: 70.–
792.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Pamiętnik miłości. [Warszawa 1925]. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 4, s. 56, [1]. brosz.
SPKL 33. Okł. otarte, krawędź przedniej okł. podklejona od spodu, załamania krawędzi i ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Tom wierszy. Okładka Edmunda Bartłomiejczyka.
80.–
Sprzedano za: 110.–
793.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. Warszawa 1927. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 24, [7]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan dobry. Pierwsze wydanie tomu wierszy, za który autor zdobył złoty medal w Konkursie Literackim IX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928. Egzemplarz wydrukowany na papierze czerpanym z filigranem Wydawnictwa J. Mortkowicza (kłos i inicjał J. M.). Okładka z grubego czerpanego papieru, bez nadruków.
120.–
Sprzedano za: 220.–
794.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. Wyd. III. Warszawa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 24, [8]. opr. oryg. pł. złoc. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 160.–
795.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. Wyd. V. Warszawa 1930. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 25, [7]. opr. skóra złoc. z epoki, futerał kart. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 140.–
796.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Rozmowa z puszczą. Warszawa 1929. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 43, [13]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Tom poezji.
64.–
Sprzedano za: 80.–
797.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Wolność tragiczna. Warszawa 1936. Książnica Atlas. 8, s. 60, [3]. brosz.
Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Zakreślony podpis własn. na pierwszej karcie. Tom wierszy. Wyd. I. Na okł. jako miejsce wydania podano Lwów i Warszawę. "Tom poświęcony jest zmaganiom o odzyskanie niepodległości Polski i roli Józefa Piłsudskiego. Wiersze ułożone są chronologicznie. Tom wpisywał się w budowę kultu Józefa Piłsudskiego. Większość utworów napisana jest w konwencji liryki roli, w której podmiotem jest sam Piłsudski. Jawi się on jako samotnik, postać przerastająca własny naród i próbująca, raczej bezskutecznie, skierować go na drogę do wielkości." (Wikipedia).
100.–
Sprzedano za: 360.–
798.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiersze wybrane. Warszawa-Kraków 1938. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. [4], 158, [6]. brosz. Bibliot. Wierszy Wybranych, nr 3.
Stan dobry. Podpis własn.
80.–
799.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Wolność tragiczna. Rzym 1945. Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu. 16d, s. 65, [2]. brosz. Bibliot. Orła Białego.
Polonica 18435. Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Na okładce portret żałobny Józefa Piłsudskiego. Przedmowa G. Herlinga-Grudzińskiego. Wyd. II jednego z najważniejszych tomów poezji Wierzyńskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
800.
WIERZYŃSKI Kazimierz – The Forgotten Battlefield. Illustrated by Zdzislaw Czermanski. New York 1944. Roy Publ. 8, s. 179. opr. oryg. pł., obw.
Polonica 18419. Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Ilustracje w tekście. Angielski przekład "Pobojowiska" w tłumaczeniu Edmunda Ordona.
140.–
801.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Krzyże i miecze. Londyn 1946. Stowarzyszenie Pisarzy Pol. 16d, s. 79. opr. oryg. miękka kart.
Stan bardzo dobry. Pierwszy po wojnie tom poetycki K. Wierzyńskiego.
64.–
Sprzedano za: 64.–
* * *