Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

813.
AHRENS H[einrich] – Encyklopedja prawa, czyli rys organiczny nauk prawnych i politycznych, na podstawie filozofji prawa osnuty. Tłumaczenie z niemieckiego. Petersburg 1862. Nakł. dwóch osób. Druk. J. Ohryzki. 4, s. [2], II, 708, V. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. załamane i podklejone, stan ogólny dobry. Egz. nieobcięty i częściowo nierozcięty. Oprawa amatorska - zalecane przeoprawienie. Skasowane piecz. bibliot. Zaw. księgi: Zasady filozofji prawa, Historja prawa, System prawa cywilnego w głównych jego zarysach, z prawno-filozoficznem uzasadnieniem prawa stanowionego, celem pojednania rzymskiego prawa z niemieckim w teraźniejszości, Prawo publiczne. W dodatku Metodologja prawna. Nieczęste.
360.–
814.
ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. Poznań 1930. Wyd. "Lotnik". 4, s. 303, [1], XLIII, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. artykuły obejmujące wszystkie aspekty problematyki lotnictwa w Polsce.
280.–
Sprzedano za: 550.–
815.
ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. Poznań 1932. Druk. "Kadra". 4, s. 261. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie barwione.
Niewielkie wgniecenie przedniej okł., stan dobry. Piecz. własn. Oprawa w kolorze czerwonym. Zaw. m.in.: Powstanie wielkopolskie, Zjednoczenie sił zbrojnych b. zaboru pruskiego z armją polską, 14 Dywizja Piechoty, 17 Dywizja Piechoty, 25 Dywizja Piechoty, Brygada Kawalerji Poznań, Województwo poznańskie, obszerny dział ogłoszeniowy.
360.–
Sprzedano za: 400.–
816.
ALBUM fotograficzny. 3 D[ywizja] S[trzelców] K[arpackich] w Italii. Cz.1. Wyd. III. Bologna 1946. Referat Kultury i Prasy 3 DSK. 16d podł., s. 78, [2]. brosz.
Polonica 17278. Stan dobry. Do kompletu brak cz. 2, która ukazała się w Mediolanie. Blok przewiązany biało-czerwonym sznurem. Bardzo bogaty materiał fotograficzny obrazujący szlak bojowy 3 DSK. Ukazało się pod red. B. Kobrzyńskiego. Tekst polski, angielski i włoski.
100.–
Sprzedano za: 240.–
817.
ARCISZEWSKI Franciszek Adam – Patrząc krytycznie. Z przedmową Tadeusza Bieleckiego. Londyn 1972. Veritas. 16d, s. 310, [1], tabl. 3. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Janiny Chrzanowskiej. Książka wspomnieniowa gen. Arciszewskiego. Zaw. m.in.: Początki w wojsku polskim, Wojna polsko-bolszewicka, W Biurze Ścisłej Rady Wojennej, Przewrót majowy 1926 r., Przygotowania do wojny, Bitwa nad Bzurą, Dowodzenie marsz. Śmigłego, Obrona wybrzeża morskiego, We Francji, Przyjazd Naczelnego Wodza do Ameryki, Ochotnicy z Japonii, Śmierć I. Paderewskiego, Przyjazd grupy gen. Ducha. Na końcu indeks nazwisk.
70.–
Sprzedano za: 100.–
818.
ARCT Bohdan – W pogoni za Luftwaffe. Polscy myśliwcy w pustyniach Tunisu. Edinburgh 1946. The Riverside Press. 16d, s. 106, [1], tabl. 5. opr. oryg. pł., obw..
Polonica 330. Skrzypek –. Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: W konwoju, Pierwsze kroki na czarnym lądzie, Pieniądz rządzi Kairem, Pierwsze loty, Niemcy uciekają, Zmieniamy lotnisko, Pogrom Afrika Korps, Płyniemy na Maltę, Powrót do Anglji.
70.–
Sprzedano za: 90.–
819.
BALZER Oswald – W sprawie sankcyi statutu mazowieckiego pierwszego z roku 1532. Kraków 1900. AU. 4, s. [2], 94. opr. późn. ppł., z zach. okł. brosz. Odb. z "Rozpraw Wydz. Hist.-Filozof. AU w Krakowie".
Stan dobry.
90.–
Sprzedano za: 240.–
820.
BANDTKIE STĘŻYŃSKI Jan Wincenty – Prawo prywatne polskie. Napisane i wykładane przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie przez ... Dzieło pogrobowe. Warszawa 1851. Druk. Banku Polskiego. 8, s. [4], X, 480, XIV, [1]. opr. późn. ppł.
Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Miejscami ołówkowe podkreślenia fragmentów tekstu. Praca, jedna z najważniejszych w dorobku wybitnego historyka prawa, edytora i bibliofila, ukazała się nakładem jego syna Kazimierza. Dzięki niej oraz swojej "Historii prawa polskiego" Jan Wincenty Bandtkie nazywany jest "ojcem nauki historii prawa polskiego".
480.–
Sprzedano za: 750.–
821.
BARTOSZEWICZ Julian – Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich. Warszawa 1860. A. Nowoleckiego. 8, s. [4], 155. opr. psk. z epoki.
Niewielki ubytek dolnej części grzbietu, zaplamienia i zabrązowienia kart. Osobno wydany wstęp do polskiej edycji Koranu.
140.–
Sprzedano za: 240.–
822.
BECK Józef – Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931-1939. Wyd. nowe, uzupełnione. Warszawa 1939. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], 446, tabl. 1. brosz.
Ubytek grzbietu, okł. zaplamione i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Publikacja opatrzona skorowidzem nazwisk i indeksem rzeczowym.
160.–
Sprzedano za: 240.–
823.
BERNHARD Ludwik – System Mussoliniego polityczny, administracyjny, gospodarczy, metoda rewolucji. Tłum. H. B. Przejrzał i uzupełnił Antoni Peteriatkowicz. Z portretem Mussoliniego. Poznań 1925. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego. 8, s. [8], 144, tabl. 1. brosz.
Niewielkie otarcia okł., ubytek narożnika karty tyt. Przekład z niemieckiego. Zaw. m.in.: Technika rewolucji, Wystąpienie faszyzmu, Metoda przenikania, Metody przemocy, Opanowanie kolei, Marsz na Rzym, Dyktatura, Parlament faszystowski, Faszyzm oficjalny, Korporacje faszystowskie, Mussolini i wielki przemysł żelazny,.
120.–
Sprzedano za: 120.–
824.
BOBRZYŃSKI Michał – Dzieje Polski w zarysie. T. 1-3. Warszawa 1927-1931. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 296, mapa 1; VI, 332, mapa 1; VI, 442, mapy 4. opr. ppł. z epoki.
Pierwsze karty w t. 2 przestawione przez introligatora, niewielki ubytek narożnika jednej mapy, stan dobry. T. 1-2 w wyd. IV uzupełnionym. "Najważniejsze dzieło naukowe [Bobrzyńskiego] [...] napisane w r. 1877-78, a wypuszczone w świat w pierwszem wydaniu (1879) jako dzieło jednotomowe, w wydaniu II (1880) i III (1887-90) jako dwutomowe, a w wydaniu czwartem (1927-1931) jako trzytomowe. W 'Zarysie' powyższym skrystalizowały się wszystkie poglądy Bobrzyńskiego na dzieje polityczne narodu polskiego, jakie dojrzały w nim pod wpływem własnych źródłowych studjów oraz zapoznania się z poglądami dotychczasowej historjografji" (PSB).
160.–
Sprzedano za: 300.–
825.
BOHUSZ-SZYSZKO Zygmunt – Czerwony sfinks. Rzym 1946. Polski Dom Wydawniczy. 16d, s. 269. brosz.
Polonica 1349. Grzbiet z ubytkiem i podklejony, okł. otarte, poza tym stan dobry. Okładka projektu Stanisława Gliwy. Ze wstępu: "Wspomnienia te pisałem na podstawie notatek, które systematycznie prowadziłem po każdym ważniejszym wydarzeniu, spotkaniu lub rozmowie i dokumentów przechowanych w archiwum 2 Korpusu. [...] Historia wojska polskiego w ZSRR, stanowi pouczającą lekcję, która nic nie straciła na aktualności w chwili obecnej, a wnioski z której mogą być bardzo pożyteczne na przyszłość. Stanowi ona logiczne ogniwo w rozwoju stosunków i wypadków międzynarodowych. By ją należycie zrozumieć i ocenić, trzeba przypomnieć sobie niektóre fakty z niedawnej przeszłości przedwojennej i wojennej, oraz rolę, jaką wówczas w świecie odgrywała Rosja Sowiecka. Może chociaż częściowo przyczyni się to do uchylenia zasłony kryjącej obli ze ‘czerwonego Sfinksa’- i zaoszczędzi nam nowych rozczarowań i niespodzianek.".
64.–
Sprzedano za: 260.–
826.
BRANDYS Marian – Nieznany książę Poniatowski. Warszawa 1988. Iskry. 8, s. 140, [2]. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora ("[...] tę moją pierworodną książkę historyczną dedykuję [...]".
100.–
Sprzedano za: 400.–
827.
BROCK Peter – Geneza ludu polskiego w Anglii. Materiały źródłowe. Wyboru dokonał i wstępem, przypisami i notatkami biograficznymi zaopatrzył ... Londyn 1962. B. Świderski. 8, s. 320. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. treść 83 dokumentów (listów, wspomnień, odezw) z lat 30. XX w.
80.–
828.
BRÜCKNER Aleksander – Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Serja 1. Warszawa 1905. Nakł. Księg. Naukowej. 8, s. [4], III, [4]-280, [1]. opr. nieco późn. pł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw.: Jan Łaski, Marcin Krowicki, Arjanie, Marcin Czechowic. Następne części nie ukazały się.
120.–
Sprzedano za: 140.–
829.
BRÜCKNER Aleksander – Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. Szkic historyczny. Kraków 1899. Druk. "Czasu". 8, s. 56. brosz.
Egz. nieobcięty. Okł. zabrudzone i nadkruszone, blok poluźniony. Na przedniej okł. brosz. i karcie tyt. piecz.: "Egzemplarz Recenzyjny od Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie". Dwie całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Wydano 100 egz. Obszerne omówienie historii i treści XVII-w. rękopisu Gabriela Krasińskiego przechowywanego w bibliot. Tarnowskich w Dzikowie.
120.–
Sprzedano za: 170.–
830.
BRZEZIŃSKI Zbigniew – Jedność czy konflikty. Tłumaczone z języka angielskiego. London 1964. Odnova. 8, s. XXX, [2], 461. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł. Politologiczna analiza aktualnego stanu bloku wschodniego. Tytuł oryg.: "The Soviet Block - Unity and Conflict". Owoc kilkuletnich badań nad "narodowym komunizmem" prowadzonych przez Brzezińskiego, wówczas dyrektora Instytutu Badań Zagadnień Komunizmu przy Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Książka, wydana po raz pierwszy w 1960, "stałą się wydarzeniem naukowym i edytorskim w Stanach Zjednoczonych, przysparzając autorowi  [...] bardzo pochlebne oceny zarówno krytyki  amerykańskiej jak i europejskiej" (ze wstępu wydawcy). Opinię tę potwierdza Wikipedia: "w kolejnych latach [książka] została uznana za jedną z ważniejszych prac poświęconych Europie Wschodniej".
120.–
Sprzedano za: 120.–
831.
BUDRYS-BUDREWICZ Aleksander – Manewry w Zakrecie. Ze wspomnień peowiackich w Wilnie. (Odbitka z Nr 65 (1410) "Kurjera Wileńskiego"). Wilno 1929. Druk. "Znicz". 16, s. 19. brosz.
Stan dobry. Na odwrocie przedniej okł. drukowany ekslibris autora oraz piecz. Wileńskiego Starostwa Grodzkiego z wpisaną odręcznie datą: 29 III 1929 i również odręcznie wpisaną wysokością nakładu - 100 egzemplarzy.
70.–
Sprzedano za: 340.–
832.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa [1933-1934]. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego. 8, s. [10], 469, [1], tabl. 32; [10], 575, [1], tabl. 32. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Grzbiety czerwone, ze zwięzami, ze złoc. tytulaturą. Bardzo liczne ilustracje w tekście. Panorama życia towarzyskiego, rodzinnego, politycznego i wojskowego wieków XVII i XVIII na podstawie analizy dzieł literatury staropolskiej.
J. S. Bystroń (1892-1964) - etnograf i socjolog, profesor uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk. Autor prawie 40 książek. Wybitny, choć kontrowersyjny uczony.
800.–
Sprzedano za: 1.100.–
833.
CHATEAUBRIAND [François René] – Pamiętniki pośmiertne ... Przełożył O. Stanisławski. t. 1-11. Warszawa 1849-1852. Nakł. i Druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa. 16d, s. 278; [4], 197; 215; 232; 272; [4], 264; [4], 248; 240; 192; [4], 199; [4], 151. opr. psk. z epoki w 5 wol.
Opr. nieco otarte, papier miejscami zaplamiony, z charakterystycznymi zabrązowieniami, w niewielu miejscach podkreślenia kredką w tekście (w t. 6). Ze wstępu: "Co najwięcéj nas uderza w dziele Chateaubriand'a, to sam Chateaubriand. Historya jednéj myśli niekiedy tak pełną jest nauki, jak myśl sama. Autor jest najpierwszą swoją księgą, - a przynajmniéj księgą będącą kluczem do wszystkich innych. Teraz, niechaj nam kto poda piękniejszą historyę, jak jest historya tego wieszcza, tego żołnierza, tego podróżnika, tego ministra, tego posła, tego para Francyi. Nie masz jednego wybrzeża, któregoby on nie poznał, jednéj chwały, któréjby nie skosztował, jednéj niedoli, któréjby nie dośwaidczył.". Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 2.400.–
834.
CHOCIANOWICZ Wacław – W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Zebrał i opracował ... Londyn 1969. Nakł. Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie. 8, s. 532, tabl. 24. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Szczegółowe dzieje szkoły, listy osobowe. Na końcu skorowidz nazwisk.
140.–
Sprzedano za: 650.–
835.
CZAPLICKI Władysław – Rzeź w Horożanie i Pamiętnik więźnia stanu. Dwa dzieła w jednym tomie przez ... Wyd. II. Kraków 1872. Nakł. M. Lumilskiego [= W. Czaplicki]. 8, s. [4], III, [4]-97, [5], III, [6]-297, [1], II
[orazSCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Życie za wolność! (Opowieść z przeszłości Galicyi). Lwów 1897. Nakł. Księg. H.Altenberga. 8, s. [4], 136, [2]
[orazPAMIĘCI rodaków katorżników, rozstrzelanych na Syberyi w Irkucku dnia 27go listopada 1866 r. Lwów 1867. M. F. Poremba. 8, s. 8.
[orazPOCZET skazańców na Sybir do guberni tylko Wiatskiej z powstania roku 1830/31, sporządzony w Wiatce 1832 r. Kraków 1867. Druk. "Czasu". 8, s. 18. razem opr. pł., obcięcie barwione.
Otarcia okł., zaplamienia kart, niewielkie barwne zacieki na marginesach (źle wykonane barwienie obcięcia). Zbiór zaw. także artykuł "Nieszczęśliwi. Zbiegi" z niezidentyfikowanego czasopisma. Zachowane okł. brosz. luzem poz. 1, 2 i 4
1. "Rzeź": Maliszewski 2080. Powieść osnuta na autentycznych wydarzeniach z 1846 i wspomnienia autora z lat 1846-1848
2. "Życie": Opowieść o losach Teofila Wiśniowskiego od upadku powstania 1831 r. do jego śmierci w 1847 r.
3. "Pamięci": Dotyczy ostatniego akordu powstania styczniowego - walk zesłańców polskich w Kraju Zabajkalskim w VI i VII 1866. Tzw. powstanie zabajkalskie skończyło się klęską, a czterech jego przywódców rozstrzelano. Rzadkie.
4. "Poczet": Zaw. spis blisko 500 zesłańców z podaniem miejsca zesłania "z dodatkiem niektórych dalszych nieco wiadomości".
420.–
Sprzedano za: 420.–
836.
[CZUJ Jan] – Moskale w Tarnowie od 10 listopada 1914 do 6 maja 1915 roku. Napisał Jan Borzęcki [pseud.]. Tarnów 1915. Nakł. autora. 8, s. 69. opr. wsp. ppł. Odb. z "Ludu Katolickiego".
Maliszewski 3967. Zaplamienia grzbietu, zaplamienia wewnątrz, karty podklejone w grzbiecie. Podpis własn. Zaw. m.in.: W oczekiwaniu Moskali, Pierwsza patrol rosyjska, Kozacy, Przykre położenie, Konnica rosyjska, Drożyzna, Ulubiony trunek Moskali, Pochód na Kraków, Ochrona telefonów, Walka z alkoholem, Nahajka w robocie, Początek walk nad Dunajcem, Popi prawosławni, Pierwsze ciężkie pociski, Koncerty Smirnowa, Gościnność i sposób odżywiania się Moskali, Powodzenie Moskali w Karpatach, Uwięzienie księży. Nieczęste
120.–
Sprzedano za: 260.–
837.
DANIŁOWSKI G[ustaw] – Wrażenia więzienne. Rzym 1945. Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu. 8, s. 48. brosz. Bibliot. Orła Białego.
Polonica 2597. Otarcia okł., miejscami zaplamienia kart, ślad zawilgocenia. Piecz. Przedruk autobiograficznego reportażu działacza socjalistycznego i niepodległościowego. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1908.
64.–
Sprzedano za: 64.–
838.
DĄBROWSKI Jan – Wielka Wojna 1914-1918. Na podstawie najnowszych źródeł oprac. ... Z 1256 ilustr., 24 tabl. rotograwjurowemi i 76 mapami. T. 1-2. Warszawa [cop. 1937]. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. XII, 503; [4], [505]-1026, liczne mapy i tablice. opr. oryg. w 2 wol. pł. złoc. [Wielka Historia Powszechna, t. 7].
Niewielkie otarcia i zarysowania okł., stan dobry. Piecz.
480.–
Sprzedano za: 700.–
839.
DĄBROWSKI Marjan – Z cyklu: Żołnierz 1 Brygady. Kampanja na Wołyniu. (2 IX 1915 r.-8 X 1916 r.). Warszawa 1919. Wydawnictwo Księgarni Wojskowej. 16d, s. 192, VII, [1], tabl. 7. opr. pł. z epoki.
Maliszewski 4001. Zaplamienia na początku i końcu książki, część kart podklejona w grzboecie. Zaw. m.in.: Marsz z Wysokiego Litewskiego wzdłuż Bugu przez Włodawę na Polesie Wołyńskie, Boje Beliniaków pod Niesuchojeżami i Stobychwą, Uznanie obcych dowódców, Boje grupy podpułk. Rydza-Śmigłego, na wypoczynek do Trojanówki, Bitwa pod Komarowem, Schwytanie ważnego meldunku z obozu wroga, Japońskie karabiny, Pożegnanie czwartaków, List żołnierza z postoju w Karasinie, W "Polskim Lasku", Piekło, Bombardowanie cmentarza, Oficerska tyraljera, Reduta Piłsudskiego, Śmierć maj. Wyrwy, Nocna wyprawa pod Sitowicami.
80.–
Sprzedano za: 110.–
840.
DESKUR Bronisław – Dla moich wnuków. Lwów 1892. Nakł. autora. 8, s. 103. brosz.
Maliszewski 2955. Otarcia okł., grzbiet oklejony papierem. Wspomnienia z powstania styczniowego na Podlasiu.
100.–
Sprzedano za: 460.–
DĘBICKI Ludwik – Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podst. archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie. Lwów 1888. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietów, brak przednich wyklejek, drobne zaplamienia wewnątrz. Ostatnie dwa tomy obszernego, źródłowego opracowania dziejów Puław i rodu Czartoryskich od poł. XVIII w. do wybuchu powstania listopadowego.
841.
T. 3. s. XIX, [1], 398, II.
240.–
Sprzedano za: 240.–
842.
T. 4. s. [6], 357, [1], II.
Podpis własn.
240.–
Sprzedano za: 240.–
843.
DISTENFELD I. – Żywność, opał i światło dla żołnierza polskiego. B. m., XI 1919. Intendentura 9. Dyw. Piechoty Wojsk Polskich. 8, s. 63, [31]. brosz.
Nieznaczne odbarwienie przedniej okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Zasady prowadzenia gospodarki prowiantowej w Wojsku Polskim.
100.–
Sprzedano za: 320.–
844.
DMOWSKI Roman – Szkoła i społeczeństwo. Z powodu t. zw. strajku szkolnego w Królestwie. Kraków 1905. Nakł. "Przeglądu Wszechpolskiego". 16d, s. 51. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Podpis własn.
100.–
Sprzedano za: 1.100.–
845.
DOCUMENS pour servir à l'histoire de la captivité de Napoléon Bonaparte a Sainte-Hélène, ou recueil de faits curieux sur la vie qu'il y menait, sur sa maladie et sur sa mort. Avec cinq gravures. Paris 1821. Chez Pillet Ainé. 8, s. XII, 401, [3], tabl. 5. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia krawędzi okł., brak karty przedtyt., drobne zaplamienia. Podpisy własn. Marii Zabłockiej oraz naturalnego syna króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Grabowskiego (1780-1845) - ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Królestwa Polskiego, posła na sejm, senatora. Książka zaw. zbiór dokumentów dotyczących pobytu Napoleona na Wyspie św. Heleny. Na litografowanych tablicach trzy barwne widoki Longwood (posiadłości, w której Napoleon spędził ostatnie lata życia), barwna karykatura Napoleona, czarno-biała scena ukazująca Napoleona na łożu śmierci.
600.–
Sprzedano za: 1.312.–
846.
DRZEWIECKI Józef – Pamiętniki ... spisane przez niego samego. (1772-1802). Tudzież reszty pamiętnika tegoż, (1806-1851). Z papierów po nim pozostałych zebrane, z przydaniem wiadomości o życiu autora przez J. I. Kraszewskiego. Z trzema portretami litografowanemi. Wilno 1858. Nakł. J. Zawadzkiego. 8, s. XXIV, 462, tabl. 3. opr. nieco późn. pł.
Maliszewski 608. Zaplamienia okł., ślad zawilgocenia pierwszych kart w grzbiecie, początkowe i końcowe karty podklejone w grzbiecie, podklejone (niestarannie) przedarcie jednej tablicy. Piecz.
J. Drzewiecki (1772-1852) - poseł, oficer WP, wybitny działacz społeczny i kulturalny na Wołyniu i Podolu. "Pamiętniki, barwnie pisane, są cennym przyczynkiem do czasów rozbiorowych i legionowych" (PSB).
160.–
Sprzedano za: 750.–
847.
DWERNICKI Józef – Pamiętniki jenerała ... Lwów 1870. Nakł. L. Plagowskiego. 16d, s. [4], XV, [1], 156. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Maliszewski 1745. Wyraźne otarcia okł., niewielki ubytek płótna na grzbiecie. Wytarty podpis własn., przekreślona piecz. bibliot. Z przedmowy: "Pamiętniki niniejsze zawierają opis działań korpusu jenerała Dwernickiego w wojnie r. 1831. Znajdzie w nich czytelnik wiernie i treściwie, z żołnierską prostotą i skromnością, właściwą ludziom prawdziwej zasługi, opisane szczegółowo ruchy tego walecznego korpusu, który ożywiony rycerskim duchem swego wodza, prawdziwie bohaterskich dokonywał czynów".
100.–
Sprzedano za: 400.–
848.
DYBOSKI Roman – Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia. Warszawa 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 253, [2]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Maliszewski 4014. Stan dobry. Piecz., naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Wspomnienia z pobytu autora w siedmioletniej niewoli rosyjskiej, dokąd trafił jako żołnierz austriacki walczący na froncie rosyjskim. Zaw. m.in.: Jedność Rosji, Polacy w Rosji, Dola i niedola jeńca wojennego, Czerwoni, biali i żółci na Syberji, Pańszczyzna socjalistyczna, Piekło repatrjacyjne.
120.–
Sprzedano za: 120.–
849.
DZIEWANOWSKI M[arian] K[amil] – Joseph Piłsudski. A European Federalist, 1918-1922. Stanford 1969. Hoover Institution Press, Stanford University. 8, s. XVI, 379. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko otarta, stan dobry. Podpis własn. Praca profesora historii Rosji i Europy Wsch. na Uniw. w Bostonie.
120.–
Sprzedano za: 340.–
850.
ESTREICHER Karol – Zbiór 18 drobnych druków z lat 1883-1902.
Druki wydane w znacznej większości w Krakowie, jeden we Lwowie, często stanowią osobne odbicia artykułów prasowych, gł. zamieszczanych w "Czasie". Format 16d i 8. Zbiór zaw.:
* O Rapperswylu. Głos drugi i ostatni. 1883. s. 21
* Gwiazda spadaiąca. II (Flora Bogdani). 1886. s. 12
*  Jan Królikowski (* 1820, + 11 września 1886). 1886. s. 19
*  Michał Chomiński (* 1821, + 24 Października 1886). 1886. s. 19
*  Feniks polski. 1887. s 16
*  Z obrazów parlamentu. Minister Dunajewski. 1887. s. 4 (przeł. K. Estreicher)
*  Parter stojący. 1888. s. 14
*  50 przedstawień Operetki Lwowskiej. 1888. s. 8
*  W sprawie Muzeum Rapperswylskiego. 1889. s. 7
*  Pięćdziesięciolecie gmachu teatralnego w Krakowie. 1892. s. 3 (odbito 40 egz.)
*  Dochody nowego teatru. 1893. s. 8
*  Projekt umowy o najem teatru w Krakowie. 1893. s. 30
*  Gwiazda spadająca Antonia Hoffmanowa, urodzona w 1841 r., zmarła dnia 16 Czerwca 1897 r. 1897. s. 22
*  Gwiazda spadająca Teodora Szeptycka, urodzona w 1843, zmarła w Brodach 23 Czerwca 1897 r. 1897. s. 16
*  Bronisława Wolska i Bolesław Ładnowski. 1899. s. 8
*  Drużyny teatralne. 1899. s. 15
*  Pani Aleksandra Lüdowa na scenie krakowskiej. 1900. s. 8
*  Z okazyi wystawienie Don Carlosa na scenie krakowskiej. [1902?]. s. 7
Dodatkowo: Wręczenie medalu z uznaniem zasług Drowi Karolowi Estreicherowi. 1889. s. 4.
Niektóre druki nieco zakurzone, większość w stanie dobrym i bardzo dobrym.
220.–
Sprzedano za: 320.–
851.
GAJEWSKI Franciszek – Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich (1802-1831). Do druku przysposobione przez S. Karwowskiego. T. 1-2. Poznań [1913]. Z. Rzepecki i S-ka. 8, s. [8], 407, tabl. 4; [4], 206, tabl. 4. opr. pł. z epoki.
Maliszewski 1090. Niewielkie zaplamienia grzbietów, poza tym stan dobry. Na grzbietach szyldziki ze złoc. tytulaturą. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Generał Sokolnicki, Wojsko Polskie w Poznaniu, Zajączek, Służalcy despotyzmu, Warszawa 1815 r., Książę Galicyn, Pobyt w Kolnie, Staś Potocki, Stosunki w Królestwie Polskiem, Nowosilcow, Stosunki w W. Księstwie Poznańskiem, Żydzi, Fabrykanci w Polsce, Okolica Gosławic, Spiski, Aresztowania, Wybuch powstania, Generał Mycielski, Utworzenie jazdy kaliskiej, Sejm i Rząd Narodowy, Skrzynecki, Łubieńscy, Dwernicki, Bitwa pod Ostrołęką, Mordy w Warszawie, Korpus Różyckiego, Koniec powstania. Nieczęste.
F. Gajewski (1792-1868) - ziemianin, pułkownik wojsk polskich, uczestnik kampanii rosyjskiej 1812 i późniejszych w 1813 i 1814, za co został odznaczony legią honorową, walczył w powstaniu listopadowym. "Wróciwszy do życia prywatnego poświęcił się przede wszystkim gospodarce oraz wychowaniu synów [...], dla których napisał swój 'Pamiętnik'" (PSB).
280.–
Sprzedano za: 850.–
852.
GALICZ Jan – Z minionych lat. Przyczynki do historii ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 1937]. Nakł. "Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra". 8, s. 149. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Początki prasy narodowej ("Tygodnik Cieszyński" i "Gwiazdka Cieszyńska"), Najstarsze czytelnie, Polski teatr amatorski w Cieszynie (1852-1914), Manifestacje narodowe na Śląsku Cieszyńskim (Kartka z niedawnej przeszłości).
80.–
Sprzedano za: 80.–
853.
GEMBARZEWSKI Bronisław – Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831. Warszawa 1925. Towarzystwo Wiedzy Wojsk. 8, s. 98, [2]. brosz. Bibljot. Muzeum Wojska.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz., naklejka inwentarzowa. Zaw. dane dot. utworzenia, stacjonowania, korpusu oficerskiego i udziału w bitwach i potyczkach poszczególnych oddziałów.
150.–
Sprzedano za: 240.–
854.
GENERAŁ Jan Henryk Dąbrowski, dowódca Legionów polskich. Lwów 1889. Tow. im. S. Staszica. 16d, s. 52. opr. oryg. pł. zdob. Tow. im. S. Staszica, r. 1, tomik 2.
Stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce dedykacja imieninowa od Tow. im. S. Staszica z podpisem m.in. Teofila Szumskiego.
64.–
Sprzedano za: 280.–
855.
GIERTYCH Jędrzej – Kulisy powstania styczniowego. Kurytyba 1965. Tow. im. R. Dmowskiego, Nakł. S. Czaplińskiego. 8, s. 421, [1]. brosz., obw. Wydawnictwa Towarzystwa im. R. Dmowskiego, nr 4.
Obw. nieco pożółkła i zakurzona, niewiekie uszkodzenia marginesu ostatnich kart (gryzonie). Na końcu indeks nazwisk.
120.–
Sprzedano za: 145.–
856.
GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. Pelplin 1936. Druk. "Pielgrzyma". 8, s. XV, [1], 638. opr. późn. pł.
Pierwsze dwie karty uszkodzone, naklejone na karty czystego papieru, część kart podklejonych w grzbiecie. Jedna z najważniejszych publikacji współtwórcy ruchu narodowego w Polsce. Książka bezpośrednio po wydrukowaniu została skonfiskowana - część egzemplarzy zdążono rozesłać do księgarń, dzięki czemu ocalały. Po zakończonym procesie wytoczonym autorowi zezwolono na drugi nakład, ale z opuszczeniem całego tekstu oznaczonego "Polska odbudowana".
160.–
Sprzedano za: 160.–
857.
GÓRECKI Roman – Z moich wspomnień o Józefie Piłsudskim. (W siódmą rocznicę zgonu). London 1942. M. I. Kolin. 8, s. 23, [1]. brosz.
Polonica 4548; Skrzypek –. Okł. nieco otarte. Wspomnienia oficera Legionów, generała brygady Wojska Polskiego, działacza politycznego i społecznego.
80.–
858.
GRZĘDZIŃSKI January – Maj 1926. Kartki z pamiętnika. Warszawa 1936. Gebethner i Wolff. 8, s. 117, [2]. brosz.
Skrzypek 2996. Ubytki grzbietu, okł. nieco otarte. Opis wydarzeń z dni przewrotu majowego wydany przez naocznego świadka w 10 rocznicę walk w Warszawie. Ilustracje w tekście.
J. Grzędziński (1891-1975) - pisarz, jeden ze współtwórców polskiego lotnictwa; w czasie I wojny służył w Legionach, w latach międzywojennych pełnił funkcję adiutanta Nacz. Wodza, szefa sztabu brygady lotniczej; skonfliktowany z marsz. E. Śmigłym-Rydzem odszedł w 1938 na emeryturę; wydawał i redagował "Lot", "Lot Polski" i "Czarno na Białem", był założycielem LOPP; po II wojnie pozostał w Casablance, do kraju powrócił w 1957, po wojnie opublikował książki "Maroko, kraj kontrastów", "Pasterz z gór Atlasu" i "Algeria z daleka i z bliska", był jednym z pierwszych krajowych współpracowników paryskiej "Kultury", występował w obronie sygnatariuszy Listu 34, w 1965 został oskarżony o rzekomą zdradę, pozbawiony możliwości zarobkowania i przymusowo leczony psychiatrycznie. Obszerny artykuł dotyczący osoby J. Grzędzińskiego i jego prześladowania przez Służbę Bezpieczeństwa zamieszczono w pracy J. Siedleckiej "Obława" (War. 2005, s. 284-327).
120.–
Sprzedano za: 600.–
859.
HALLER Józef – Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć. Londyn 1964. Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas". 8, s. 434, [6], tabl. 10. opr. oryg. pł. Biblioteka Polska, t. 100, Seria Czerwona, t. 61.
Skrzypek 520. Stan dobry. Wspomnienia spisane przez generała w 1952, gdy miał 79 lat. Obejmują okres od lat dziecięcych aż do współczesności. Na końcu indeks nazwisk.
J. Haller von Hallenburg (1873-1960) - generał broni, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny.
80.–
Sprzedano za: 320.–
860.
[HANDELSMAN Marceli]. Maciej Romański [pseud.] – Wolność strajków. Kraków 1907. Druk. Narodowa. 8, s. [4], 87. brosz.
Stan dobry. Pamiątka ścisłych związków przyszłego historyka z PPS.
120.–
861.
HEMAR Marian – Generał Anders. Życie i chwała. W oprac. i pod red. ... Londyn 1970. Polska Fundacja Kulturalna. 8, s. 205, [3]. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Układ graficzny Tadeusza Filipowicza. Wspomnienia, teksty literackie, przemówienia.
120.–
Sprzedano za: 160.–
862.
HLAWATY Andrzej – Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. Londyn 1973. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", staraniem Koła 6. Pułku [...]. 8, s. 148. brosz. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", nr 5.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Wydano 300 egz.
80.–
Sprzedano za: 160.–
863.
HOŁD bohaterowi generałowi T. Rozwadowskiemu. Kraków 1932. Centralny Komitet Wykonawczy. 8, s. 16. brosz.
Stan dobry. Program akademii zorganizowanej ku czci gen. Tadeusza Rozwadowskiego dn. 13 III 1932.
80.–
Sprzedano za: 180.–
864.
HULANICKI Czesław – Ze wspomnień. Warszawa 1929. Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka. 16d, s. 45, [2]. brosz.
Skrzypek 564. Stan dobry. Zaw.: U źródeł demonstracyj majowych, Jak podziemna Warszawa przygotowała po raz pierwszy obchód Pierwszego Maja [w 1890], Pierwszy Maj w Żyrardowie i Łodzi, Powojenny 1 Maj, Pierwszy Maj w literaturze i sztuce.
C. Hulanicki (1867-1932) – polski działacz ruchu robotniczego, członek "Proletariatu" i PPS, organizator pierwszych obchodów Święta Pracy w Warszawie w 1890, współpracownik M. Kasprzaka, wydawca podziemnych pism socjalistycznych.
80.–
865.
HUNKE Henryk – Zagrożenie powietrzne i obrona przeciwlotnicza ze specjalnem uwzględnieniem obrony powietrznej w Niemczech. Tłumaczenie z niemieckiego pod red. Adama Wojtygi. Z 29 rysunkami w tekście i 30 rysunkami za tekstem. Warszawa 1934. Zarząd Główny LOPP. 4, s. 190, [2], tabl. 6. brosz.
Otarcia okł., załamania krawędzi okł., ślad zawilgocenia na górnym marginesie pierwszych kart, brak karty przedtyt. Okładka Jerzego Radlicza.
120.–
Sprzedano za: 120.–
866.
IDZIK Aleksander – Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966. Wyboru materiału historycznego, pamiętnikarskiego i wspominkarskiego dokonał, i wstępem i notatkami biograficznymi zaopatrzył ... Londyn [nie przed 1966]. Wyd. Koło Czwartaków. 8, s. 112, VIII, 113-572, tabl. 18. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Oprócz tablic ilustracje, szkice, mapy również w tekście.
180.–
Sprzedano za: 280.–
867.
JABŁONOWSKI Aleksander – Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI wieku. Wydał i szkicem historycznym poprzedził ... Warszawa 1877. Druk. J. Bergera. 8, s. [4], CIX, [3], 153, [1], VIII. opr. bibliot. ppł. Źródła Dziejowe, t. 6.
Wyraźne otarcia okł., miejscami zaplamienia. Liczne piecz. (w tym "Sprawdzono dublet"), kilka podpisów. Część zasadnicza zaw.: Popis zamku wołodymerskoho, Popis zamku łuckoho, Popis zamku kremianeckoho, Popis zamku wenickoho, Popis zamku brasławskoho, Popis zamku żytomirskoho, Hramoty. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
868.
[JEZIORAŃSKI Zdzisław]. J. Zych [pseud.]  – Rosja wobec powstania warszawskiego. Z przedmową gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego. Londyn 1947. Contemporary Life and Culture. 16d, s. 50. brosz.
Polonica 19450. Brak pierwszej karty, poza tym stan dobry. Podpis własn. Druk na cienkim papierze biblijnym. Z przedmowy: "Niniejsza broszura skreślona przez jednego z uczestników powstania warszawskiego, obeznanego dokładnie z jego przebiegiem i mającego wgląd do dokumentów archiwalnych Polski Podziemnej, wprowadza czytelnika w istotę najważniejszych wydarzeń, które zaważyły zdecydowanie na przebiegu wydarzeń".
64.–
Sprzedano za: 170.–
869.
JĘDRZEJEWICZ Janusz – W dniu Imienin Pierwszego Marszałka Polski. Przemowienie wygłoszone w dniu 19 marca 1941 r. w Świetlicy uchodźców w Tel-Avivie. Tel-Aviv 1941. Druk. Azriel. 16d, s. 23, [1]. brosz.
Polonica 6111. Grzbiet nieco pożółkły.
64.–
Sprzedano za: 140.–

Judaika

870.
BAUDOUIN de Courtenay J[an] – W "Kwestji Żydowskiej". Odczyt wygłoszony w Warszawie 7 lutego 1913 r. Warszawa 1913. Skład gł. w księg. G. Centnerszwera i S-ki. 16d, s. 112, II, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, strona tyt. lekko zakurzona. Na przedniej okł. odręczna notatka; "Z polecenia autora". Zaw. m.in.: Odpowiedzialność gromadna, Ostry obłęd epidemiczny czasów ostatnich, Prześladowanie spaja, Bojkot absolutny, Skutki ekonomiczne bojkotu, Bankructwo postępu polskiego, Równia pochyła wrogich nastrojów, Zdziczenie, Podjudzanie i deprawowanie młodzieży, Zrzeszenia wyznaniowe, Przynależność przymusowa, Syjonizmy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
871.
BOCQUET Władysław – Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. Warszawa [cop. 1942]. Wyd. Polskie. 8, s. 552. opr. oryg. kart.
Góra 636. Grzbiet spłowiały, wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Antysemicka publikacja z czasów okupacji niemieckiej.
140.–
Sprzedano za: 320.–
872.
BRAFMANN [Jakov] – Żydzi i Kahały. Dzieło wydane w języku rossyjskim w Wilnie w roku 1870 przez ... (żyda przechrzczonego). Na język polski przełożone i przerobione przez K. W[olskiego]. Lwów 1874. Druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana. 8, s. 156
[orazORDYNIEC H. – Kwestya ludu starozakonnego w Polsce przez ... z Suwałk. Kraków 1872. Nakł. autora. 8, s. 19, [1]
[oraz] [PAWLIKOWSKI Mieczysław] – Kwestya żydowska w Galicyi. Przez Pseudonima [pseud.]. Kraków 1876. Nakł. J. Fischera. 16d, s. 14
[orazWOJCZYŃSKI Antoni – Żydzi w Polsce w zastosowaniu do obecnego przeistaczania w Krakowie starożytnej budowy Sukiennic na dom czynszowy. Kraków 1871. Druk. "Kraju". 8, s. 55
[orazROHLING August – Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi żydom i chrześcianom wszelkiego stanu. Wyd. II poprawione z dodatkiem memoryału Stanisława Staszica [...]. Kraków 1875. Najkł. "Gazety Wiejskiej". 8, s. 113, [3]. razem opr. ppł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia, papier pożółkły. stan dobry. Zakreślona piecz. Pięć publikacji o charakterze antysemickim.
360.–
Sprzedano za: 360.–
873.
CHOŁONIEWSKI Antoni – W sprawie żydowskiej. Trzy listy polemiczne. Kraków 1914. Nakł. Organizacyi Jedności Narodowej we Lwowie. 8, s. 91. brosz. Wydawnictwa polityczne Org. Jedności Narodowej, nr 4.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. Ze wstępu: "Od jesieni r. 1912, od pamiętnego wyboru posła z miasta Warszawy, trwa w Królestwie Polskiem tak zw. bojkot żydów. Postawienie i przeforsowanie przez żydów warszawskich kandydata, którego sobie nie życzyło społeczeństwo i którego wprowadzenie na  widownię miało wogóle cechy prowokacyi, przelało czarę".
80.–
Sprzedano za: 150.–
874.
GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. Łódź 1924. T-wo "Rozwój". 16d, s. [2], IV, 62, [2]. brosz. Bibljoteka Polityczno-Społeczna Żydoznawcza, nr 8.
Okł. nieco otarte, tylna okł. lekko naddarta i załamana, wewnątrz stan dobry. Tytuł okł.: "Migracja żydów w Polsce".
64.–
875.
GOMULICKI Wiktor – Chałat. Warszawa 1905. Druk. Narodowa. 16d, s. 36. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco zakurzone, przednia zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Piecz. Autor, "oskarżony w pewnym momencie swego życia przez niektóre środowiska o antysemityzm [...] prezentuje oto krótką, choć obszerną w przesłaniu opowieść, w której bohaterem, a zarazem narratorem czyni piętnastoletniego gimnazjalistę [...]. Przepiękna nowela jest odpowiedzią pisarza na zarzuty padające pod jego adresem i opowiedzeniem się raz na zawsze po stronie tych, którzy wiedzą, że pojęcie człowieczeństwa z definicji nie uznaje podziałów rasowych, wyznaniowych czy narodowościowych" (portal wolnelektury.pl). Wyd. I.
80.–
Sprzedano za: 200.–
876.
HERZL Teodor – Pamiętniki ... T. 1. Tłum. z niemieckiego Helena Weissowa. Przedmowa i wstęp do "Judenstaat"u ("Państwo żydowskie"). Tłum. z niemieckiego Jakób Appenszlak. Warszawa 1932. Wyd. Nowoczesne. 16d, s. 409, [2], tabl. 3. opr. ppł. z epoki. okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł., zaplamienia, brak pierwszej tablicy (z portretem autora). Oprawa amatorska.  Wydawnictwo zaplanowane na 6 tomów nie było kontynuowane.
T. Herzl (1860-1904) - wiedeński prawnik i pisarz żydowski, przedstawiciel politycznego syjonizmu, organizator światowych kongresów syjonistycznych; myśli zawarte w jego broszurze "Judenstaat" (tu zamieszczonej w skrócie jako przedmowa) legły u podstaw ideologii syjonistycznej.
140.–
Sprzedano za: 140.–
877.
[KRZEPICKI Maurycy] – Odpowiedź na obronę Żydów umieszczoną w dzienniku "Djabeł" z dnia 7go listopada r. b. No 57 i Legenda o kandydacie na Djabła. Kraków 1871. Druk F. X. Pobudkiewicza. 8, s. 19. brosz.
Strona tyt. zakurzona i zaplamiona, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Pod pierwszym tekstem autor podpisany jako Dr Hebraeofil Poraj. Broszura dedykowana w druku pamięci Baera Meiselsa, krakowskiego rabina. Zaw. m.in. odpowiedź na broszurę "Żydzi w Polsce w zastosowaniu do przeistoczenia Sukiennic".
80.–
878.
LAUDYNOWA Stefanja – Sprawa światowa. Żydzi, Polska, ludzkość. Chicago 1917. b.w. 16d, s. 386, [2]. brosz.
Otarcia okł., załamania narożników okł. Publ. antysemicka. Zaw. m.in.: Żydostwo ciche, Żydostwo prowokacyjne, Żydzi w Polsce w obec wojny, Żyd - wieczny tułacz. W 1919 ukazała się cz. 2, której tu brak.
120.–
Sprzedano za: 195.–
879.
The LEGAL Position of Jews in Poland. London 1942. [Polish Ministry of Information]. 16d, s. 36. brosz.
Drobne zaplamienia. Omówienie stanu prawnego ludności żydowskiej w dawnej i w okupowanej Polsce. .
70.–
Sprzedano za: 480.–
880.
The MASS Extermination of Jews in German Occupied Poland. Note addressed to the Governments of the United Nations on December 10th, 1942, and other documents. London [i in.] [1942]. Rebublic of Poland, Ministry of Foreign Affairs, Hutchinson & Co. 8, s. 16. brosz.
Polonica 9756. Niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Wariant wydawniczy z ostatnią stroną liczbowaną. "Był to pierwszy oficjalny dokument informujący zachodnią opinię publiczną o Holokauście w okupowanej przez Niemców Polsce. Broszura zawierała raporty i dokumenty dotyczące Holokaustu w okupowanej Polsce. Najważniejszym z nich była nota Raczyńskiego autorstwa Edwarda Bernarda Raczyńskiego, ministra spraw zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie wywiadu Armii Krajowej Raczyński omówił najpierw zbrodnie dokonywane przez Niemców na Żydach, a następnie zaapelował do alianckich rządów o pomoc oraz podjęcie działań w celu zapobieżenia im. Broszura zawierała także treść wspólnej deklaracji członków ONZ z 17 grudnia 1942 r. w sprawie protestu przeciw niemieckim zbrodniom, fragment oświadczenia wicepremiera Stanisława Mikołajczyka z 27 listopada 1942 poświęcona temu tematowi. Była to oficjalna nota dyplomatyczna polskiego rządu wysłana do ministrów spraw zagranicznych 26 rządów, które podpisały Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem broszury było zwrócenie uwagi opinii światowej na ostateczne rozwiązanie i zniechęcenie Niemców do jego wykonania" (Wikipedia).
1.600.–
Sprzedano za: 2.400.–
881.
MORAWSKI Kazimierz – Rzym i narody. Podbój Zachodu, Wschód i Żydzi. Warszawa 1924. Gebethner i Wolff. 16d, s. 183, [1]. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Pogląd na dzieje żydowskie aż do podboju przez Rzymian, Diaspora, hellenizm Żydów i zaczątki antysemityzmu, Rzym i Judea, Flavius Josephus historyk Żydów, jego charakter i dzialalność.
80.–
Sprzedano za: 120.–
882.
MŚCISŁAWSKI T[adeusz] – Wojsko Polskie a Żydzi. Warszawa 1923. Tow. Rozwój. 8, s. 32. brosz. Bibljoteczka Żydoznawcza Tow. Rozwój, nr 2.
Okł. nieco otarte i zaplamione. Publikacja antysemicka.
80.–
Sprzedano za: 110.–
883.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Warszawa 1914. Nakł. autora. 16d, s. 185, [3]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Publikacja antysemicka. Wyd. I. Zaw. m.in.: Wychwalanie Talmudu i żydostwa, Nietykalność Talmudu, Spór świata ewangelicznego z talmudycznym, Złodziejstwo, Oszustwo, Handel żywym towarem, Handel zgniłemi jajami i padliną, Fałszowanie pieniędzy, Zdrada dozwolona, Maglowanie trupów, Ofiara koguta i kury, Skakanie do księżyca, Koszer i terefa, Kobieta w Talmudzie, Przesądy żydowskie, Sięgający nieba samozachwyt żydowski nad sobą, Dusza żydowska.
80.–
Sprzedano za: 160.–
884.
OLICKI L[ejb], LIBERZON-SZWARCMAN M. – Elementarz. Warszawa 1958. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 8, s. 166, [2]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Wyd. III. Okładka i karta tytułowa również w jidysz, tekst elementarza tylko w jidysz. Podręcznik dla szkół z żydowskim językiem nauczania.
160.–
Sprzedano za: 320.–
885.
PIŃSKER Leo – Samowyzwolenie. Apel do Żydów. Ze słowem wstępnem Achad-Haama. Warszawa [1931]. Wydaw. M. J. Freid i S-ka. 16d, s. 45, [1]. brosz.
Stan dobry. Z przedmowy: "W idei autoemancypacji widzi Pińsker przedewszystkiem nie ratunek przezd prześladowaniem zewnętrznem, lecz restytucję czci narodowej odrodzenie godności osobistej w nas. Że nas inni prześladują i nami gardzą - to jest bardzo smutne. Ale jeszcze jest smutniej, że my sami jako naród na zachowanie się otoczenia reagujemy w niegodny sposób i naszem zachowaniem się poniekąd usprawiedliwiamy ich pogardę".
80.–
Sprzedano za: 220.–
886.
REB [pseud.] – Mocarstwo podziemne. Wyd. V ilustrowane. Warszawa 1927. Druk. "Jutrzenka". 16d, s. 62, [1]. brosz.
Naddarcie pierwszej karty w grzbiecie. Piecz. Z przedmowy: "Wydanie 1-sze dziełka niniejszego było wydrukowane w Łomży w r. 1920, lecz w czasie inwazji bolszewickiej cały nakład został spalony przez miejscowe elementy żydowskie".
80.–
Sprzedano za: 240.–
887.
STECKA M[aria] – Żydzi w Polsce. Warszawa 1921. Księg. i Skład Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16d, s. 191, [3]. brosz.
Stan dobry. Na okł. data 1922. Na karcie tyt. nadruk: "1. Z przeszłości Żydów w Polsce, 2. Żydzi w czasie okupacji (na podstawie źródeł niemieckich), 3. Ustawy i rozporządzenia dotyczące Żydów na ziemiach polskich z czasu wojny światowej".
100.–
Sprzedano za: 150.–
888.
TRZECIAK Stanisław – Ubój rytualny w świetle Biblji i Talmudu. Warszawa 1935. Salezjańska Szkoła Rzemiosł. 16d, s. 71, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Piecz. Zaw. m.in. rozdziały: Zakaz używania krwi, Ubój rytualny nie ma żadnego uzasadnienia w prawie Mojżeszowem, a tem samem nie należy do przepisów religii żydowskiej, Przepisy i praktyki uboju rytualnego, "Koszerne" i "trefne" według Biblji a według Talmudu, Ubój rytualny a obrona państwa i względy gospodarcze.
60.–
Sprzedano za: 170.–
889.
ŻABOTYŃSKI Włodzimierz – Dzieje Legjonu Żydowskiego. Autoryzowany przekład Abrahama Rosenmanna. Kraków 1935. Wyd. "Trybuna Narodowa". 8, s. 196, [2], tabl. 1. opr. późn. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Wyd. "Trybuna Narodowa", t. 1.
Okł. brosz. otarta i zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Dzieje oddziałów żydowskich utworzonych przez Armię Brytyjską do walk z Turkami w Palestynie w latach I wojny.
120.–
Sprzedano za: 130.–
* * *
890.
JUNACKA Szkoła Kadetów 1942-1948. Londyn 1972. Koło Junackiej Szkoły Kadetów. 16d podł., s. [2], 145, [3], k. luzem 1. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Bardzo liczne ilustracje w tekście. Na luźnej karcie opis zdjęć.
220.–
Sprzedano za: 220.–
891.
KALINOWSKI Franciszek – Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945. Paryż 1969. Instytut Literacki. 8, s. 370, [1]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 182.
Stan dobry. Na końcu indeks nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 170.–
892.
KARWICKI Józef Dunin – Jak to in illo tempore bywało. Kartka z drugiej połowy XVIII w., wyjęta z papierów familijnych domu Dunin-Karwickich. Kraków 1896. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. 16. brosz. wt.
Maliszewski 644; Gruca 110. Stan dobry. Notatki ołówkiem. Na karcie tyt. autor jako Dunin-Karwicki.
48.–
893.
KIERZKOWSKI J[akób] F[ilip] – Pamiętniki ... kapitana wojska francuskiego, kawalera Krzyża Legii Honorowej a na ostatku majora w wojsku polskiem 1831 r. Poznań 1866. Nakł. N.Kamieńskiego i Sp. 8, s. [2], 125. opr. nieco późn. ppł.
Maliszewski 1192. Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Pamiętniki, wydane pośmiertnie, doprowadzone do r. 1815. "Zawierają cenne informacje i obserwacje, głównie w odniesieniu do l. 1794, 1802-3 i pobytu w Hiszpanii (1809-12)" (PSB).
80.–
Sprzedano za: 1.900.–
894.
KOLANKOWSKI L[udwik] – Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. 1: 1377-1499. Warszawa 1930. Kasa im. Mianowskiego. 4, s. IX, [1], 474, [1]. opr. wsp. ppł.
Skrajne karty podklejone w grzbiecie, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Następne tomy nie ukazały się.
180.–
895.
KOMORNICKI Stefan – 24 Pułk Ułanów. Zarys historii 1920-1947. . Londyn 1976. Koło Pułkowe 24 Pułku Ułanów w Wielkiej Brytanii. 4, s. 444, tabl. 20. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Obszerna historia oddziału opracowana źródłowo przez adiutanta pułku (pełnił tę funkcję w latach 1943-1945). Na wyklejkach mapa ukazująca szlak bojowy formacji (Kraśnik, Rzeszów, Lwów, Budapeszt, Zagrzeb, Triest, Mediolan, Turyn, Modena, Paryż, Liverpool, Glasgow, Londyn, Essen, Hanower).
240.–
Sprzedano za: 700.–
896.
KON Feliks – Etapem na katorgę. Ze wspomnień Proletrjatczyka. Kraków 1908. Nakł. A. Heflicha. 16d, s. 149, [2]. opr. pł. z epoki.
Maliszewski 3642; Dolindowska I 648. Stan dobry. Podpis własn.
140.–
Sprzedano za: 200.–
897.
KONARSKI Szymon. O heraldyce i "heraldycznym" snobizmie. Paryż 1967. Księgarnia Pol. 8, s. 87. brosz.
Załamanie przedniej okł., poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: O herbach, O nazwiskach szlacheckich, Pseudo-tytuły, Pseudo-kniaziowie według J. Wolffa, O legendach i tradycjach rodzinnych, O kłusownikach w heraldycznej kniei.
80.–
Sprzedano za: 100.–
898.
KONARSKI Szymon – Kanoniczki warszawskie. 24 IV 1744-13 VIII 1944. Paryż 1952. Impr. "Doris". 4, s. 266, [6]. opr. wsp. ppł.
Polonica 6919. Podklejenia pierwszej karty w grzbiecie i marginesu ostatniej karty, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Wydano 515 egz., ten nr 210. Wyd. pod patronatem Międzynarodowej Akademii Heraldycznej. Zaw. życiorysy i genealogię 110 kanoniczek z wizerunkami herbów projektu Franciszka Prochaski.
240.–
Sprzedano za: 240.–
899.
KONECZNY F[eliks] – Dzieje Polski. Kraków 1908. Red. "Prawdy". 16d, s. [4], 380, tabl. 7. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie zaplamienia tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Na przedniej okł. Biały Orzeł w czerwonym polu i złoc. zdobniki.
140.–
Sprzedano za: 440.–
900.
KOPAŃSKI Stanisław – Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939. Londyn 1965. Veritas. 16d, s. 319, [1]. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 64.
Obw. lekko uszkodzona, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Jana Rómmla. Wspomnienia pogrupowane w rozdziałach: Dzieciństwo i młodość, W I Korpusie Polskim na wschodzie, Wojna 1918-1920 roku, Służba w czasie pokoju, Refleksje i rozważania. Na końcu indeks nazwisk.
70.–
Sprzedano za: 280.–
901.
KOSIANOWSKI Władysław – Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej. Album pamiątkowy. Rzym 1947. Nakł. Samopomocy Marynarki Wojennej. Wyd. Instytutu Literackiego. 8 podł., s. [96], XXXI, [1]. opr. oryg. pł.
Polonica 7177. Tylna wyklejka przyklejona do okł., uszkodzony margines jednej karty. Album zaw. ponad 500 fotografii ilustrujących dzieje polskiej marynarki w czasie II wojny. Oprac. graficzne Stanisława Gliwy, wybitnego artysty-typografa działającego po II wojnie w Anglii. Jedna z pierwszych publikacji Inst. Literackiego J.Giedroycia.
120.–
Sprzedano za: 340.–
902.
KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki. Lwów 1899. Nakł. własnym. 8, s. 28. brosz. Odb. z "Kwartalnika Historycznego".
Otarcia i przebarwienia okł., niewielkie naddarcia krawędzi kart. Odręczna dedykacja autora. Krótkie omówienie i tekst 28 listów Karola Kniaziewicza z l. 1799-1810.
64.–
Sprzedano za: 180.–
903.
KOŹMIAN Kajetan – Pamiętniki ... obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815. Oddz.1-2. Poznań 1858. Nakł. J. K. Żupańskiego. 8, s. XXII, [2], 345; [4], 440. opr. nieco późn. psk.
[oraz] tenże – Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1815. Oddz. 3 i ostatni. Kraków 1865. Druk. "Czasu". 8, s. [8], 626, tabl. 1. opr. nieco późn. psk.
Maliszewski 692, 1234. Wyraźne otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu t. 2, brak kart przedtyt., miejscami zaplamienia, podklejone ubytki prawego marginesu (z niewielką szkodą dla tekstu) kilkudziesięciu pierwszych kart t. 3. Podpisy własn. "Pamiętniki" ukazały się pośmiertnie i stanowią "najbardziej wartościowe dzieło jego [autora] życia [...]. Zawarta w nich historia kilku pokoleń, jasność stylu, niepospolita siła plastyki tworzą z nich cenny dokument cywilizacji i obyczajów społeczeństwa" (PSB). Rzadkie w komplecie.
480.–
Sprzedano za: 500.–
904.
KOŹMIAN Stanisław – Rzecz o roku 1863. T. 1-3. Kraków 1894-1895. Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej. 8, s. [4], 254; [4], 326; [4], 384. opr. psk. z epoki.
Stan dobry. Na grzbietach złoc. nazwisko autora, tytuł i numer tomu. Poszczególne tomy oznaczone na stronach tyt.: t. 1, cz. 1; t. 2, cz. 2; t. 3, cz. 2. "Pamflet polityczny na przywódców powstania styczniowego, mający na celu uzasadnienie ugody z zaborcami. Koźmian krytykował w nim spiski oraz politykę 'białych', wysoce cenił Wielopolskiego" (PSB).
480.–
Sprzedano za: 1.700.–
905.
KOŹMIŃSKI Karol Poraj – Z ułanami Beliny 1914-1916. Warszawa 1928. Druk. Min. Spraw Wojsk. 16d, s. 239, tabl. 12. opr. pł. z epoki.
Skrzypek 809. Niewielkie odbarwienie grzbietu, stan dobry. Piecz. Z przedmowy: "Wspomnienia moje z lat Wielkiej Wojny, które w tej chwili składam przed sąd czytelnika, dotyczą mego skromnego udziału w Kampanji Wołyńskiej, służby w szeregach I Brygady, a w szczególności 1 szwadronu ułanów Beliny".
140.–
Sprzedano za: 260.–
906.
KRASZEWSKI Kajetan – Generał Filip Hauman i rodzina Antoniego Malczewskiego. Warszawa 1888. Druk. W. Ratyńskiego. 16d, s. [4], 78, II. brosz. Odb. z "Biblioteki Warszawskiej".
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. F. Hauman (1754-1829) - generał major Wojska Polskiego, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i kampanii napoleońskiej. "Od 1779 roku Filip Hauman był mężem Konstancji Błeszyńskiej. W 1791 roku żona porzuciła go dla szefa 12 Regimentu Pieszego, Jana Józefa Malczewskiego [z którym miała syna Antoniego]. Wywołało to głośny skandal obyczajowy, który zakończył się w 1792 roku rozwodem. W 1794 roku po rozejściu się z pierwszą żoną w Filip Hauman poślubił Elżbietę Skalską" (Wikipedia).
80.–
Sprzedano za: 220.–
907.
KRAUSHAR Alexander – Bourboni na wygnaniu w Mitawie i Warszawie. Szkic historyczny (1798-1805). Z illustracyami osób, miejscowości, gmachów, zamków i pałaców, w dziele tem wzmiankowanych [...]. Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 8, s. [6], 233, tabl. 2. opr. ppł. z epoki.
Drobne zaplamienia i zażółcenia papieru. Piacz. Zaw. m.in.: Hrabia Prowancyi, Zamach w Dillingen, Zwycięstwa Bonapartego, Wyspa Malta, Książęta d'Angoulême i de Berry, Życie dworskie w Mitawie, Porażki Suworowa, Dawna emigracya francuska w Warszawie, Etykieta dworska i finanse, Teatr francuski w Warszawie, Zamiar króla opuszczenia Warszawy, Order Złotego Runa, W Mokotowie, Wyjazd wygnańców królewskich z Warszawy.
140.–
Sprzedano za: 140.–
908.
KRAUSHAR Alexander – Ofiara terroryzmu. Legenda i prawda o tragicznym zgonie Rozalii z Chodkiewiczów Ks. Lubomirskiej ściętej w Paryżu, w roku 1794. Kraków 1897. Księg. G. Gebethnera i Spółki. 16d, s. [6], 153,[2], tabl. 10. opr. wsp. ppł.
Opr. amatorska. Niewielkie ślady wilgoci i zaplamień wewnątrz. Podpis i zapiski inwentarzowe ołówkiem.
60.–
Sprzedano za: 170.–
909.
KROPOTKIN Piotr – Nauka współczesna i anarchizm. Przełożył Arnold Baral. Lwów 1920. Instytut Wydawniczy "Postęp". 8, s. 96. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. brosz. otarta, część kart podklejona w grzbiecie. Podpis własn. W druku nazwisko autora podano w brzmieniu "Krapotkin". Zaw. m.in.: Pochodzenie anarchizmu, Filozofia pozytywna Comte'a, Spencera próba filozofii syntetycznej, Stanowisko anarchizmu w nauce społecznej, Ideał anarchistyczny i rewolucye dotychczasowe, Taktyka anarchizmu.
120.–
Sprzedano za: 120.–
910.
KROPOTKIN Piotr – Zdobycie chleba. Przekład z francuskiego Pawła Zaorskiego. Lwów 1904. Polskie Towarzystwo Nakładowe. 8, s. [8], 328. opr. pł. z epoki.
Krawędzie okł. podklejone w kilku miejscach, drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. na przedniej wyklejce. Jedna z ważniejszych publikacji P. Kropotkina - ideologa ruchów anarchistycznych. Po raz pierwszy ukazała się we Francji w 1892. "W tej pracy Kropotkin wskazuje na to, co uważa za defekty systemów gospodarczych feudalizmu i kapitalizmu oraz że, jak wierzył, rozwijają się one utrzymując ubóstwo i rzadkość, jako symbole dla bogaczy i w oderwaniu od trwającej dzięki technologiiepoce obfitości, promując przywileje. Dalej proponuje on bardziej zdecentralizowany system gospodarczy, oparty na pomocy wzajemnej i dobrowolnej współpracy, twierdząc, że skłonności do tego rodzaju organizacji już istnieją, zarówno w ewolucji, jak i w społeczeństwie ludzkim. Mówi on także o szczegółach rewolucji i wywłaszczenia, aby nie zakończyły się w reakcyjny sposób" (Wikipedia).
Zaw. m.in.: Nasze bogactwa, Dobrobyt dla wszystkich, Komunizm anarchistyczny, Artykuły spożywcze, Odzież, Potrzeby zbytkowne, Podział pracy, Decentralizacja przemysłu.
240.–
Sprzedano za: 240.–
911.
KRZECZUNOWICZ Kornel – Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. Praca zbiorowa. Red.: ... London 1983. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii. 8, s. [2], 333, [3]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Omówienie pułków kawalerii z informacjami w zakresie historii, udziału w wojnach, sztandarach, dowódcach, stratach wraz z bibliografią ważniejszych opracowań o pułku.
140.–
Sprzedano za: 170.–
912.
KRZECZUNOWICZ Kornel – Ułani księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945. Londyn 1960. B. Świderski. 8, s. 316, [5], tabl. 16. opr. oryg. pł., obw.
[oraz] tenże – Ułani księcia Józefa. Uzupełnienia. Londyn 1962. Nakł. autora. 8, s. 32. brosz.
Ubytki obw., poza tym stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 480.–
913.
KRZEPELA Józef – Rody ziem pruskich. Kraków 1927. Drukarnia Uniw. Jag. 8, s. [4], 262, [1]
[oraz] tenże — Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej. Przewodnik historyczno-topograficzny do wydawnictw i badań archiwalnych oraz do wszystkich dotychczasowych herbarzy. Cz. 1: Małopolska. T. 1. Kraków 1915. G. Gebethner i Sp. 8, s. XI, [1], 439. razem opr. nieco późn. ppł.
Stan dobry. "Rody": zaw. m.in.: Rody województwa pomorskiego, Rody o nazwiskach niegniazdowych, Rody z miast Torunia i Gdańska wyszłe, Dodatki: Wojewodowie, Kasztelanowie, Starostowie, Podział na dawne powiaty Prus Królewskich. "Księga": obejmuje hasła: Abramów-Juźwików - więcej nie wyszło.
240.–
Sprzedano za: 240.–
914.
KRZYŻANOWSKI W[iesław], PIECHOWIAK A[lfred], WROŃSKI B[ohdan] – Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania. Komitet red.: ... Londyn 1968. Stow. Marynarki Wojennej. 8, s. 157, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dzieje polskiej marynarki wojennej od początku do zakończenia II wojny. Wybór dokumentów źródłowych. Zaw. teksty m.in. J. Hallera, J. Unruga, J. Świrskiego, B. Wrońskiego, A. Piechowiaka.
120.–
Sprzedano za: 120.–
915.
KSIĘGA chwały piechoty. Warszawa 1937-1939. Wyd. Departamentu Piechoty. M. S. Wojsk. folio, s. XI, [1], 462, [130], tabl. 23. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiet oklejony papierem, otarcia narożników okł., dwie pierwsze karty lekko naddarte w grzbiecie, drobne zaplamienia. Obca dedykacja. Na przedniej okł. metalowa plakieta. Opracowanie graficzne: Atelier Girs-Barcz. Bogato ilustrowane dzieje piechoty polskiej. W końcowej części dzieje poszczególnych pułków piechoty z podobiznami sztandarów i odznak pułkowych, oraz lista kawalerów Virtuti Militari. Oprac. komitet redakcyjny pod przewodnictwem B. Prugara-Ketlinga.
640.–
Sprzedano za: 1.500.–
916.
KSIĘGA jazdy polskiej. Warszawa 1938. Zakł. Graf. Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Pol." 4, s. 429, [3], tabl. barwnych 24. opr. oryg. psk. złoc.
Złocenia na grzbiecie lekko zatarte, pionowe załamanie pierwszej karty, stan dobry. Ekslibris wybitnego etnografa Franciszka Kotuli (ze świątkiem). Dzieje jazdy polskiej do 1921. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Na przedniej okł. złoc. miecz, na tylnej ślepo tłocz. ułańskie czako. W komitecie red. zasiadali m.in.: B. Wieniawa-Długoszowski, B. Rakowski, W. Dziewanowski. Oprac. graf. S. Haykowskiego. Na końcu spisy osobowe poległych kawalerzystów i odznaczonych orderem Virtuti Militari.
480.–
Sprzedano za: 1.000.–
917.
KSIĘGA jazdy polskiej [prospekt wydawniczy]. Warszawa [nie po 1938]. Zakł. Graf. Straszewiczów. 4, s. [8]. brosz.
Wyraźne otarcia okł., grzbiet lekko przetarty. Zapowiedź wydania "Księgi jazdy": zaw. skład osobowy komitetu honorowego, skład redakcji, nazwiska ilustratorów, krótki tekst informacyjny, spis treści, ceny, rabaty, nr konta, kilka ilustracji.
80.–
Sprzedano za: 340.–
918.
KUKIEL Maryan – Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797. Warszawa 1912. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. XVII, [1], 513, [2], tabl. 1. opr. psk. z epoki. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 19.
Okł. lekko otarte, grzbiet lekko odbarwiony, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Zaw.: Obóz patryotyczny w Galicyi, Mocarstwa wobec upadającej Polski, Zabiegi dyplomatyczne emigrantów, Konfederacya, Zwichnięte zamiary, Napad, Losy sprzysiężenia. Na końcu indeks.
140.–
Sprzedano za: 800.–
919.
KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby-tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. Londyn-Kraków 2020. [Nakł. autora]. 4, k. [1], 151, tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 10 egz., ten nr 8. Zbroszurowany wydruk komputerowy. Wykaz ponad 1.000 nazwisk.
150.–
Sprzedano za: 190.–
920.
KULTURA staropolska. Kraków 1932. Polska Akademia Umiejętności. 8, s. VI, [2], 752. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Publikacja zawiera plon zjazdu im. Jana Kochanowskiego zorganizowanego przez PAU w 400-lecie urodzin poety. Wygłoszone referaty prezentowały panoramę kultury polskiej Złotego Wieku. Najwybitniejsi uczeni Polski międzywojennej piszą o różnych dziedzinach życia XVI wieku, m.in.: Fr. Bujak o polityce gospodarczej, St. Kutrzeba o życiu społecznym, St. Estreicher o kulturze prawniczej, A. Brückner o reformacji i wpływie kultury polskiej na kraje sąsiednie, K. Piekarski o książce w Polsce XV i XVI wieku, St. Tync o szkolnictwie i wychowaniu, J. Krzyżanowski o poezji polskiej, St. Komornicki o kulturze artystycznej, K. Dobrowolski o umysłowości i moralności społeczeństwa staropolskiego, a M. Bałaban o umysłowości i moralności żydostwa polskiego. Książka zaopatrzona w szczegółowy indeks osób i miejscowości.
280.–
Sprzedano za: 280.–
921.
KUTRZEBA Tadeusz – Wyprawa kijowska 1920 roku. Warszawa 1937. Gebethner i Wolff. 8, s. 358, [1], tabl. 5, map 9. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz., naklejka księgarska ze Lwowa. Szczegółowy i oparty na źródłach opis działań wojsk polskich na Ukrainie w 1920 autorstwa szefa sztabu 3 Armii, późniejszego generała dywizji i dowódcy Armii "Poznań" w wojnie obronnej 1939.
180.–
Sprzedano za: 260.–
922.
LAM Jan – ... Kroniki lwowskie umieszczane w "Gazecie Narodowej" w r. 1868 i 1869, jako przyczynek do historji Galicji. Lwów 1874. Nakł. A. J. O. Rogosz. 8, s. 318. opr. bibliot. ppł.
Stan dobry. Podpis własn. z 1891. Z przedmowy: "Któż z nas młodszych cokolwiek, nie uległ temu prądowi opinii ? Kto, zwłaszcza w przededniu powstania r. 1863, nie znienawidził ludzi umiarkowanych, ludzi pracy, kto nie pogardzał nimi, mięszając ich świadomie lub nieświadomie z egoistami i tchórzami? Gdy zaś upadło powstanie, i gdy już wielkiemu ogółowi narzucać się poczęła imperatywnie, potrzeba zwrócenia się na inne tory — potrzeba ta, jakkolwiek powszechnie uznana, nie zdołała zatrzeć ze wszystkiem niesłusznych uprzedzeń dawniejszych. Nie zdołała ona tego zwłaszcza w Galicyi, gdzie równocześnie ze zniesieniem stanu oblężenia w r. 1865, wyrabiać się począł nowy stosunek między rządzonymi a rządzącymi.".
80.–
923.
[LELEWEL Jan Paweł]. Żywot ..., podpułkownika inżynierji. Poznań 1857. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. 17. brosz.
Okł. nieco zakurzone. Egz. nierozcięty. Wydany w dziesiątą rocznicę zgonu życiorys J. P. Lelewela, inżyniera wojskowego, urbanisty i malarza, brata Joachima.
60.–
Sprzedano za: 380.–
924.
LELEWEL Joachim – Dzieje Polski. ... potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił. Warszawa 1830. Druk. J. Węckiego. 16d, s. 330, [14], map 12. opr. psk. złoc. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Grzbiet złoc. Piecz. bibliot. i piecz. własn. prof. W. Siedleckiego. Wyd. II (książka po raz pierwszy ukazała się rok wcześniej).
480.–
Sprzedano za: 1.800.–
925.
LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. Warszawa 1828. Druk. XX. Piiarów. 8, s. 403, [5], tabl. 7. brosz.
Hleb 131. Drobne zażółcenia papieru, stan dobry. Naklejka inwentarzowa na przedniej okł. brosz. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Klasyka polskiej historiografii prawniczej.
420.–
926.
LELEWEL Joachim – Polska odradzająca się czyli dzieje Polski od roku 1795 potocznie opowiedziane. Wyd. II pomnożone przypiskami. Bruxella 1843. J. N. Młodecki. 16d, s. VII, [1], 216, mapy 2. opr. pł. z epoki.
Przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, niewielkie ślady zawilgocenia, drobne zaplamienia. Piecz. Grzbiet złoc. Autorska przedmowa skierowana "do dzieci polskich". Książka ukazała się po raz pierwszy w 1836. Obejmuje okres od rozbiorów do powstania listopadowego włącznie.
360.–
Sprzedano za: 420.–
927.
LEPECKI M[ieczysław] B. – Z marszałkiem Piłsudskim na Maderze. Warszawa 1931. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. [6], 135, tabl. 1. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Skrzypek 3573. Stan dobry. Ekslibris O. Herschdörfera dla Feliksa Siedleckiego. Zaw. m.in.: Z Warszawy do Lizbony, Opis wyspy Madery, O sławnem winie z Madery, Wyprawa na wyspę Porto Santo, Marszałek myśli o powrocie, Imieniny Marszałka Piłsudskiego, Cztery tysiące kilometrów podróży na "Wichrze".
120.–
Sprzedano za: 320.–
928.
LEWARTOWSKI Henryk, POCHMARSKI Bol[esław], TESLAR J[ózef] A[ndrzej] – Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2. Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie. Lwów 1915. Nakł. Funduszu Wdów i Sierot po Legionistach. 4, s. 272, [2], tabl. 20, mapa 1. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Obca dedykacja. Piecz. Zaw. m.in. wykazy oficerów, listę strat osobowych. Podstawowe opracowanie źródłowe dziejów 2. Brygady Legionów Polskich.
140.–
Sprzedano za: 140.–
929.
LEWESTAM Henryk – Pierwotne dzieje Polski. Warszawa 1841. Druk. J. Kaczanowskiego. 16d, s. [4], 100. opr. pł. z epoki.
Zaplamienie atramentowe 4 kart, poza tym stan dobry. Praca polskiego historyka literatury i tłumacza. Kształcił się w Warszaie i w Niemczech. "W r. 1840 dla dalszych studiów wyjechał do Paryża i słuchał wykładów w Sorbonie i Collège de France. Jakoby za namową J. Słowackiego, z którym przez pół roku mieszkał w Paryżu, podjął badania nad historią Polski; ich rezultatem były 'Pierwotne dzieje Polski'" (PSB). Znajomość obu literatów miała dalsze reperkusje: "wywarła wpływ na koncepcje historyczne 'Lilli Wenedy'" (E. Sawrymowicz "Kalendarium życia i twórczości J. Słowackiego", Wr. 1960, s. 328).
80.–
Sprzedano za: 150.–
930.
LEWICKI Anatol – Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną. Kraków 1892. AU. 4, s. [2], 389. opr. nieco póżn. ppł.
Stan dobry. Piecz.
240.–
Sprzedano za: 320.–
931.
LUTOSŁAWSKI Kazimierz, SADZEWICZ Antoni – Kalendarz polski. Rocznik Wychodźtwa Polskiego w Rosyi na rok 1916. Pod red. ... Moskwa. Wyd. Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Pol. 8, s. [2], IV, [2], XXXIV, [2], 328. opr. wsp. pł.
Chojnaccy I 993. Egz. pozbawiony stron reklamowych na początku i na końcu, ostatnie karty nierówno złożone pozbawione pionowego marginesu. Dublet bibliot. (ślady po piecz.). Na s. 25-30 mapy. Zaw. m.in.: Centralny Komitet Obywatelski w Królestwie Polskim i jego zadania na wychodźstwie, Spis parafii i kościołów katolickich w Rosji, Spis księży z obecnych diecezji przebywających chwilowo w obrębie archidiecezji mohylowskiej, Organizacje i instytucje polskie w Cesarstwie, Szkoły polskie, Prasa polska i księgarnie w Cesarstwie, Księga adresowa Polaków w Rosji.
140.–
Sprzedano za: 220.–
932.
ŁADO W., ROMANOWICZ K[azimierz] – Historia 2 Grupy Artylerii. Story of the 2nd AGPA. [Włochy, ok. 1946]. Wyd. 2 Grupy Artylerii. Druk Instituto Romano Arti Grafiche Tumminelli. 16d podł., s. [135]. brosz.
Polonica 9160. Krawędzie okł. lekko nadkruszone, okł. nieco zażółcone, poza tym stan dobry. Tekst również po angielsku. Bogato ilustrowana kronika 2. Grupy: Bagdad, Palestyna, Egipt, Włochy.
140.–
Sprzedano za: 360.–
933.
ŁAKOMY Ludwik – Obrazki z powstań górnośląskich. Warszawa 1938. Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy. 16d, s. 95. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., ubytki grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Zaw. m.in.: Zdobycie Urbanowic i Paprocan, Kosynierzy z nad Odry, Reduta Mysłowicka, Ordynans księdzz Woźniaka, Honor powstańczy Alojza.
60.–
Sprzedano za: 80.–
934.
ŁAŃCUCKI Wincenty – Kazanie podczas religiynych obrzędów przy złożeniu w Grobie Królów Polskich zwłoków Jozefa xięcia Poniatowskiego, Naczelnego Wodza Woysk Polskich [...] w Kościele Katedralnym Krakowskim [...] dnia 23 lipca 1817 roku miane. [Kraków 1817]. b.w. 16d, s. 31. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz.
120.–
Sprzedano za: 1.000.–
935.
ŁOWCZOWSKI Gustaw – Piąty Pułk Piechoty Legionów "Zuchowatych". Opracował ... Londyn 1968. Koło Piątego Pułku Piechoty [...]. 8, s. XVI, 244, tabl. 8 + k. [16] [szkice]. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, poza tym stan dobry. Wydano 500 egz., ten bez numeru. Szkice oprac. autor, zaś wykonał mjr Jerzy Ścibor. Na końcu lista poległych i zmarłych z ran, wykaz odznaczonych, spis pełniących stanowiska dowódcze.
180.–
936.
ŁOWCZOWSKI Gustaw – Polak jako żołnierz i moje wspomnienia ze służby żołnierskiej 1914-1948. Londyn 1968. Nakł. autora. 8, s. 235, [3]. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w paginacji Janusza Bruchnalskiego. Zaw. m.in.: Czynniki moralne w walce, Warunki życia i prawa żołnierza, Cnoty i przywary dowódców.
80.–
Sprzedano za: 120.–
937.
ŁOZIŃSKI Władysław – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wyd. IV. T. 1-2. Lwów 1931. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. XII, 426; XI, [1], 507. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Fascynujący obraz prawa i bezprawia w I Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w. "Co za świat, co za świat! Groźny, dziki, zabójczy. Świat ucisku i przemocy. Świat bez władzy, bez rządu, bez ładu i bez miłosierdzia. Krew w nim tańsza od wina, człowiek tańszy od konia" - tak zaczyna się słynna książka o bezprawiu w I Rzeczypospolitej oparta na autentycznych, archiwalnych aktach sądowych, kronikach i pamiętnikach. T. 1: Czasy i ludzie, t. 2: Wojny prywatne. "Prawem i lewem" uznane jest za klasyczne dzieło polskiej historiografii.
280.–
Sprzedano za: 280.–
938.
ŁUNIŃSKI Ernest – Wspominki. Z dni historycznych kart kilka. Z ilustracyami. Warszawa 1910. Nakł. S. Orgelbranda S-ów. 8, s. [8], 367, tabl. 10. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Tragikomedya ucieczki Walezego, Ostatnie chwile Jana III Sobieskiego, Czyn kapitana Brzozowskiego pod Racławicami, Pani Récamier, Pośrednictwo austryackie w powstaniu listopadowem, Zamach na Rzeczpospolitą Krakowską.
120.–
939.
MACZEK Stanisław – Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945. Edinburgh 1961. Tomar Publ. 8, s. 304, tabl. 13. opr. oryg. pł., obw.
Skrzypek 3683. Obw. lekko uszkodzona, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Andrzeja Malczewskiego. Wyd. I. Wspomnienia generała Maczka, twórcy i dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej (później przekształconej w 1. Dywizję Pancerną), walczącej we Francji, Belgii i Holandii. Zaw. rozdziały: Lata sielskie - anielskie, Niewyszukana młodość, Wiek dojrzały. Na końcu m.in. listy żołnierzy odznaczonych.
140.–
Sprzedano za: 400.–
940.
[MAROWSKI Jan]. K. Jamar [pseud.] – Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej. Hengelo, Nederland [cop. 1946]. Druk. H. L. Smit & Zn. 8, s. 344. brosz., obw.
Polonica 9702. Stan dobry. Historia dywizji gen. Stanisława Maczka zilustrowana ponad 200 fotografiam i rysunkami Mariana Walentynowicza.
140.–
Sprzedano za: 650.–
941.
MARTYNOWSKI Stanisław – Droga do wolności. Wspomnienia z katorgi tobolskiej. Łódź 1928. Stow. Byłych Więźniów Politycznych. 8, s. [4], 97, [3]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Dolindowska II 456. Ślad zawilgocenia.
120.–
942.
MASSON Fryderyk – Przed stu laty. Szkice o Napoleonie. Z przedmową Szymona Askenazego. Z siódmego wyd. francuskiego przełożyła Emilia Leszczyńska. Lwów 1912. Księgarnia H. Altenberga. 8, s. XXI, [1], 320, [1], tabl. 4. opr. nieco późn. ppł.
Niewielkie zaplamienia dwóch stronic, stan dobry. Piecz. monogramowa.
120.–
Sprzedano za: 160.–
943.
MAYKOWSKI Jan – Pamiętnik ..., członka "Komitetu Centralnego" a następnie komisarza nadzwyczajnego Rządu Narodowego w zaborze austryackim. Z przedmową Stanisława Krzemińskiego. Lwów 1909. Nakł. Słowa Polskiego. 8, s. 42, [2]. opr. ppł. z epoki.
Maliszewski 3174. Grzbiet reperowany, stan dobry. Podpis własn. Ukazywało się jako dodatek tygodniowy do "Słowa Pol.". Wspomnienia obejmują okres od lat 50. XIX w. do 1865.
100.–
944.
MERUNOWICZ Teofil – Katechizm obywatelski dla Polaków i Rusinów w Galicyi i w Krakowskiem. Lwów 1884. Komitet Wydawnictwa Dziełek Ludowych. 16d, s. 47, [1]. brosz. Wydawnictwo Ludowe, r. 3, tomik 11.
Stan dobry. Zaw. m.in.: O znaczeniu wyrazu "obywatel", O naszej narodowości, O prawie i o ustawach, O austryackiem prawie publicznem, Cesarz, Gminy i powiaty, O służbie obywatelskiej.
70.–
Sprzedano za: 200.–
945.
MIENICKI Ryszard – Zeznania i zobowiązania uczestników powstania r. 1830/31 na Litwie w świetle akt śledczych. Wilno 1938. Druk. Artystyczna "Grafika". 8, s. 16. brosz.
Stan bardzo dobry.
50.–
Sprzedano za: 240.–
946.
MINKIEWICZ Antoni – Polscy Unrugowie. Londyn 1983. Nakł. autora. 8, s. 35, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienie okł., stan dobry. Dzieje rodu w oparciu o źródła. Tablica genealog., indeks.
48.–
947.
MISCELLANEA Cracoviensia nova. Fasciculus 1. [Red. Jerzy Samuel Bandtkie]. Cracoviae 1829. Typis Academicis. 4, s. [4], 131, [1]. brosz. wt.
Niewielkie zaplamienia i ślady zawilgocenia, rozprasowane załamania narożników. Więcej nie wyszło. Kontynuacja dwóch zeszytów "Miscellanea Cracoviensia" wydanych w l. 1814-1815. Ten zeszyt zaw. m.in.: Dissertatio historica de episcopatu Lubusensi, De arte moriendi Mathaei de Cracovia, De Martino Gallo. Pełny wykaz zawartości w E. 3, 144.
160.–
948.
MITKIEWICZ Leon – W najwyższym sztabie zachodnich aliantów 1943-1945. (Combined Chiefs of Staff). London 1971. Veritas. 16d, s. 294, [2]. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 74.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Janiny Chrzanowskiej. Zaw. m.in.: Moje usiłowania o uznanie Armii Krajowej za integralną część alianckich sił zbrojnych, W sztabie Naczelnego Wodza P.S.Z. w Londynie, Wizyta premiera Mikołajczyka i gen. Tatara w waszyngtonie, Powstanie zbrojne Armii Krajowej w Warszawie w sierpniu 1944. Na końcu indeks nazwisk.
70.–
Sprzedano za: 150.–
949.
MITKIEWICZ Leon – W Wojsku Polskim 1917-1921. Przedmowa Klemens Rudnicki. London 1976. Veritas. 16d, s. 270, [2], tabl. 3. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 78.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Janiny Chrzanowskiej. Wspomnienia jednego z wybitnych polskich oficerów sztabowych, kawalerzysty, dowódcy 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, pogrupowane w części: I. 1917-1918 W I Korpusie Polskim gen. Dowbor-Muśnickiego, II. 1918-1921 W wojsku Rzeczypospolitej Polskiej, Na froncie ukraińskim, Na froncie litewsko-białoruskim, Zakończenie działań wojennych. Na końcu indeks nazwisk.
70.–
Sprzedano za: 170.–
950.
MITKIEWICZ Leon – Wspomnienia kowieńskie. Z przedmową M. K. Dziewanowskiego. London 1968. Veritas. 16d, s. 294, [2], VI, tabl. 2. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 71.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Janiny Chrzanowskiej. Wspomnienia pierwszego polskiego attaché wojskowego na Litwie w l. 1938-1939. Na końcu indeks nazwisk.
70.–
Sprzedano za: 280.–
951.
MODŁY Narodu Polskiego. B. m. [Cieszyn?] [1861]. 16d, s. [16]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Bibliot. Śląska udostępnia opis podobnego (tego samego?) druku z adnotacją: "Tajny druczek niepodległościowy". Zaw. m.in.: Modlitwa ("Boże, coś Polskę"), Modlitwa za Polskę, Modlitwa do N. Maryi Panny, Pieśń do Serca Jezusowego, Pieśń do Ś. Stanisława.
200.–
952.
MONDALSKI Wiktor – Z trzecim pułkiem Legionów. Kraków 1916. Centralne Biuro Wydawnictw NKN. 8, s. 241, [2]. opr. późn. psk.
Maliszewski 4222a; NKN 28. Drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. i podpis własn. Kazimierza Michałowskiego. Liczne całostronicowe ilustracje w tekście. "Dorywczo spisywany pamiętnik faktów od 22 V do 31 VIII 1915, szkicownik wrażeń, zbiór sylwetek osobistości biorących w tych wypadkach wybitny udział" (NKN). Praca dedykowana w druku żołnierzom 3 Pułku. Winieta tytułowa Zygmunta Loreca, zdjęcia Stanisława Janowskiego.
100.–
953.
MONSIOR Tadeusz A. – "Commando". Żołnierze w "zielonych beretach" w drugiej wojnie światowej z 1-szej Samodzielnej Kompanii "Commando" (No. 10 I.A. Commando - 6 Troop) i 2-go Baonu Komandosów Zmotoryzowanych. London [po tekście III 1975]. Figaro Press. 8, s. 147, [1]. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 280.–
954.
MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz, BAŁABAN Tadeusz – Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod red. ... Przy współpracy Wojsk. Biura Hist. Warszawa 1928. Nakł. T. Złotnickiego. 4, s. [8], 128, A-L, [129]-563, [7], XI-XXII, tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, wyklejki lekko nadpęknięte, nieznaczne rdzawe zaplamienia przy zszywkach, mimo to stan dobry. Oprawa w kolorze oliwkowym. Zaw. artykuły pośw. historii wojska w Polsce, udziałowi oddziałów polskich w bitwach I wojny św. i wojny 1919-1920, poszczególnym formacjom. Liczne ilustracje w tekście.
360.–
Sprzedano za: 800.–
955.
MUSIAŁEK Józef M. – Rok 1914. Przyczynek do dziejów brygady Józefa Piłsudskiego. Kraków 1915. Nakł. autora. 8, s. 151, [1]. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Dedykowane w druku "Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu i Jego Bohaterom". Dzieje pierwszego półrocza walk Legionów Polskich.
120.–
956.
MUSSOLINI Benito – Mowy. Tłumaczył z włoskiego Edwin Jędrkiewicz. Lwów [1924]. Nakł. Sp. Akcyjnej Wydawn. 8, s. 62, [2]. brosz. Bibljoteka Tęczowa, nr 8.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. lekko otarte i zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Okładka projektu Anny Harland-Zajączkowskiej.
80.–
Sprzedano za: 130.–
957.
NAMYSŁOWSKI Władysław – Polskie prawo konsularne. Ustawa konsularna z dnia 11. października 1924 r. z objaśnieniami. Oprac. ... Lwów 1926. Tow. Wydawnicze "Ateneum". 16d, s. 165, [23]. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Na przedniej okł. złoc. tytulatura i godło wydawnictwa.
120.–
Sprzedano za: 160.–
958.
NARBUT-ŁUCZYŃSKI A[leksander] J[erzy] – U kresu wędrówki. Wspomnienia. Londyn 1966. Gryf Publ. 8, s. [8], 466, tabl. 8, mapy 3. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiet lekko odbarwiony, poza tym stan bardzo dobry. Wspomnienia obejmują wydarzenia we Lwowie przed I wojną, działalność w PON i POW, walki Legionów w Karpatach, wojnę polsko-rosyjską, działalność autora w Polsce Odrodzonej, kampanię wrześniową, emigrację do Francji i Wielkiej Brytanii. Na końcu skorowidz nazwisk.
A. J. Narbut-Łuczyński (1890-1977) - generał brygady Wojska Polskiego. W Legionach Polskich dowódca kompanii i batalionu w 5 i 6 Pułku Piechoty. Od XII 1918 do VII 1920 organizator i dowódca 34 Pułku Piechoty. Od IX 1921 dowódca 2 Dywizji Piechoty Legionów. 20 V 1930 zwolniony ze stanowiska dowódcy i mianowany dowódcą Okręgu Korpusu nr V w Krakowie. W czasie kampanii wrześniowej dowódca etapów Armii "Kraków".
120.–
Sprzedano za: 220.–
959.
NARUSZEWICZ Adam – Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1-2. Warszawa 1824. Druk. N. Glücksberga. 8, s. [18], XXVI, 294, mapy rozkł. 4; [12], [295]-848, XXXXIV, [4], mapa rozkł. 1. brosz.
Naklejka inwentarzowa na okł. cz. 2, stan dobry. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Pierwsze wydanie pierwszego tomu monumentalnego dzieła Adama Naruszewicza, najważniejszego w dorobku wybitnego historyka. Tomy 2-7 ukazały się po raz pierwszy w latach 1780-1788. Tom pierwszy, nieukończony przez autora, ukazał się w dwóch częściach dopiero w 1824, staraniem Warszawskiego Królewskiego Tow. Przyjaciół Nauk na podstawie rękopisów przechowywanych w Bibliotece Puławskiej i w księgozbiorze Józefa Sierakowskiego. Tom pierwszy obejmował dzieje przedhistoryczne, kończył się przed objęciem tronu przez Piastów. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 550.–
960.
NAUKA bicia się na bagnety. Piotrków, V 1916. Departament Wojskowy N.K.N. 16d, s. 22, tabl. rozkł. 1. brosz. Wyd. Wojskowe Departamentu Wojskowego N.K.N., Regulaminy i instrukcye.
NKN 39. Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan dobry. "Przekład wydanej w r. 1914 w Wiedniu 'Vorschrift für die Ausbildung im Bajonettkampf'" (NKN).
60.–
Sprzedano za: 140.–
961.
NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Pamiętniki ... 1804-1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki. Lwów 1873. Księg. K. Wilda. 8, s. VIII, 158. opr. nieco późn. ppł.
Maliszewski 1359. Brak karty przedtyt., stan dobry. Pierwsze wydanie tekstu uważanego przez Niemcewicza za zaginiony (o czym wspomina w "Pamiętnikach czasów moich"). Ze wstępu wydawcy: "Dziennik nasz jest [...] - i to mu zdaniem naszem właściwej nadaje wartości - pełen osobistych przygód, opisów, jakoteż wynurzeń, które doskonale charakteryzują Niemcewicza, i pokazują nam tego 'najlepszego reprezentanta' ówczesnej opinii narodu".
140.–
Sprzedano za: 190.–
962.
[NOWAKOWSKI Edward] – Warszawa w 1794 r. Przez Ks. Wacława, kapucyna [pseud.]. Kraków 1909. Nakł. M. Danielaka. 16d, s. [2], II, IV, 355. opr. pł. z epoki.
Karta tyt. nadpęknięta w grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Opis Warszawy, zamek, pałace, ulice, ludność, Lista osób pobierających od Moskali wynagrodzenia za sprzeniewierzenie się Polsce, Sprawa krzyżów "Virtuti Militari", Redukcya wojska, Powstańców ostateczne i zupełne zwycięstwo, Przestroga Kościuszki o intrygach moskiewskich, Powieszenie zdrajców Ojczyzny.
80.–
Sprzedano za: 240.–
963.
[OFFMAŃSKI Mieczysław] – Historya Polaka w niewoli (1764-1894) rozłożona na dnie i miesiące. Skreślił Orion [pseud.]. Kraków 1894. Druk. Związkowa. 16d, s. 276, VIII, II. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Wspomnienie wydarzeń historycznych z okresu zaborów na niemal każdy dzień roku. Na końcu indeks tematyczny.
100.–
964.
OKUPACJA Warszawy. Zbiór dokumentów i głosów prasy dotyczących sprawy polskiej w związku z zajęciem Warszawy przez wojska niemieckie. Fryburg, VIII 1915. Skład gł. Librairie Saint-Paul. 8, s. 106. brosz.
Okł. nieco zaplamiona, załamania narożnika pierwszych kart. Zbiór dokumentów zebranych w 11 rozdziałach (np.: Warszawa po opuszczeniu jej przez Rosjan, Warszawa pod rządem niemieckim, Echa w Galicji, Echa w zaborze pruskim, Warszawa a Legiony galicyjskie, Sprawa polska w Parlamencie niemieckim, Polska organizacja szkolnictwa.
100.–
965.
OLSZEWICZ Bolesław – Obraz Polski dzisiejszej. Fakty, cyfry, tablice. Warszawa 1938. M. Arct. 16d, s. [8], 255, mapy 2, tabele 2. brosz., obw.
Podklejone przedarcie jednej mapy, podklejona krawędź tylnej okł., poza tym stan dobry. Zachowana obwoluta księgarska z hasłem "Na 20-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej 1918-1938". Na obwolucie zarys granic Polski na mapie Europy. Informacje statystyczne o II RP zgrupowane w działach: Kraj, Ludność, Administracja, Gospodarka.
100.–
Sprzedano za: 100.–
966.
OPIS sypania kopca Kościuszki r. 1820 na Górze Świętej Bronisławy. Kraków 1880. W. L. Anczyc i Sp. 16d, s. 27. brosz.
Stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 120.–
967.
OPLUSTILL Zdzisław – Polskie formacje wschodnie 1918-1919. Warszawa 1922. Nakł. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16d, s. 252. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Maliszewski 4240. Niewielkie zaplamienia grzbietu, otarcia krawędzi okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz.
Z. Oplustill (1881-1924) - działacz polityczny, członek Ligi Narodowej przed 1914, współzałożyciel Towarzystwa Wolnej Niepodległej Zjednoczonej Polski z Wyjściem do Morza i Związku Polskich Robotników w Charkowie w 1916, a w 1917 Związku Wojskowych Polaków, członek Komitetu Wykonawczego Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego i jej Sekcji Wojskowej, współpracownik „Gazety Porannej”.
80.–
Sprzedano za: 280.–
968.
ORMICKI Wiktor – Życie gospodarcze kresów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Z 6 ilustracjami oraz z atlasem. Kraków 1929. Księgarnia Geograf. "Orbis". 8, s. [2], 308, 10, tabl. rozkł. 1, map 75 na 32 s. opr. ppł. z epoki. Prace Instytutu Geograficznego Uniw. Jag., z. 11.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.
220.–
Sprzedano za: 340.–
969.
PAPROCKI Bartosz – Herby rycerstwa polskiego. Przez ... zebrane i wydane r. p. 1584. Wydanie K. J. Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibliot. Polskiej. 4, s. 964, CLXII, 13, tabl. rozkł. 1. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielki ubytek dolnej krawędzi grzbietu, otarcia narożników okł., miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru. Na grzbiecie złoc. monogram A. K., na stronie tyt. ślepy tłok "Stanisław Dembowski" i odręczny podpis Józefa Mehoffera. Na rozkładanej tablicy reprodukcja karty tyt. pierwszego wydania z drzeworytowym portretem Stefana Batorego na odwrocie. Przedruk pierwszego polskiego herbarza (oryginalnie wydanego w 1584). "Herby" Paprockiego poprzedzała "Panosza" i "Gniazdo cnoty" tegoż autora. "Obie książki nie mają dziś dla badaczy żadnego praktycznego znaczenia. Inaczej ma się rzecz z drukowanymi w r. 1584 w Krakowie 'Herbami rycerstwa polskiego', dziełem stanowiącym niejako nowe wydanie 'Gniazda cnoty' [...] w formie staranniejszej i pełniejszej. 'Herby' Paprockiego przedrukowane zostały w r. 1858 [...] w ramach wydawanej przez Turowskiego, 'Biblioteki polskiej'. Nowe to wydanie jest najczęściej używane. W przedstawieniu genezy poszczególnych herbów, w opisach początków rodów i rodzin szlacheckich Paprocki był całkowicie bezkrytyczny i naiwny [...]. Wartość ma jedynie tam, gdy mówi o współczesnych sobie [...]. Jeśli chodzi o rodziny najmożniejsze, mamy tu nawet coś w rodzaju kroniki anegdotycznej. Co do Litwy, gdzie 'przez dalekość a szerokość nie wszystkich znać mógł', ograniczył się tylko do krótkiego przeglądu [...] domów bojarskich [...]. Obok ustnych informacji czerpał i z dokumentów oraz napisów nagrobnych, z których wiele dziś nie istnieje [...]. Orientację umożliwia alfabetyczny spis nazwisk na końcu książki" (W. Dworzaczek "Genealogia", War. 1959, s. 109-110).
2.000.–
Sprzedano za: 4.200.–
970.
PASZKOWSKI Franciszek – Książę Józef Poniatowski. Z ilustracyami. Kraków 1898. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. 136. opr. ppł. z epoki.
Gruca 202. Stan dobry. Częściowo zatarta piecz. na stronie tyt.
120.–
Sprzedano za: 220.–
971.
[PAWLIKOWSKI Józef Herman] – Dzieło jenerała Kniaziewicza "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość" wydane przez Jana Nepomucena Leszczyńskiego. Edycya druga poprawna. Warszawa 1831. J. N. Leszczyński. 16d, s. XII, 71. opr. pł. z epoki.
Okł. nieco otarte, miejscami zaplamienia kart. Przekreślone piecz. bibliotek klasztornych. Praca przez długi czas przypisywana mylnie gen. K. Kniaziewiczowi. Została wydana anonimowo po raz pierwszy w 1800 w Paryżu (z fikcyjnym adresem wyd. w Perekopiu). W 1831 wznowiono ją w powstańczej Warszawie. "Autor głosił, że naród polski może i powinien podjąć walkę z wszystkimi trzema zaborcami o odzyskanie niepodległości, oprzeć się na własnych siłach (nie licząc na pomoc Francji), porwać do walki chłopów przez nadanie im wolności osobistej, pozbawić dotychczasowej roli magnaterię, prowadzić wojnę systemem partyzanckim, podporządkować się władzy dyktatorskiej (Kościuszki) i przyjąć rządy demokratyczne pod hasłami: 'wolność, równość i zjednoczenie braterskie' [...]. W kraju nie zyskała ta książka popularności, a koła emigracyjne [...] ustosunkowały się do pisma bardzo niechętnie. Powodem tego, prócz zawiści o wpływ na Kościuszkę, był przede wszystkim radykalizm społeczno-polityczny i wizjonerski optymizm broszury [...]. Francuskie sfery oficjalne (Napoleon) potraktowały ją jako szkodliwą w aktualnych stosunkach politycznych [...], toteż policja konfiskowała jej egzemplarze [...]. Z biegiem lat książka zyskała wielką popularność, jako manifest polskich dążeń niepodległościowych i demokratycznych" (PSB).
160.–
Sprzedano za: 300.–
972.
PAWŁOWSKI Bronisław – Dziennik historyczny i korespondencja polowa generała Michała Sokolnickiego 1809 r. Kraków 1932. Nakł. PAU. 4, s. [4], 135, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Archiwum Komisji Historji Wojskowości, nr 2.
Stan dobry. Piecz. J. Dunin-Wąsowicza, ślad po uzuniętym ekslibrisie. Obie części w jęz. oryginału, tj. "Dziennik" po polsku, korespondencja głównie po francusku.
120.–
Sprzedano za: 130.–
973.
1 DYWIZJA Pancerna w walce. Praca zbiorowa. Bruksela [cop. 1947]. Impr. "La Colonne". 8, s. 401, [3], LXXV, tabl. 42, map 11. brosz.
Polonica 12025. Brak obw., papier zażółcony, stan ogólny dobry. Piecz.: "Dar Żołnierzy 1. Dywizji Pancernej". Znakomicie opracowane dzieje dywizji gen. Stanisława Maczka. Zaw. rozdziały: Normandia, Pościg, Od Skaldy do Mozy, Nad Mozą, Od Bredy do Wilhelmshaven. Na tablicach zdjęcia z przemarszów i działań bojowych, barwne reprodukcje sztandarów, proporców i znaków rozpoznawczych.
180.–
Sprzedano za: 500.–
974.
1 PUŁK Pancerny w latach 1939-1946. Hanower 1946. Wyd. Pol. Zw. Wychodźctwa Przymusowego. 8 podł., s. [2], 61. opr. oryg. ppł.
Polonica 12032. Okł. nieco otarte, prawe dolne narożniki okł. lekko uszkodzone, wewnątrz stan dobry. Tytuł okładkowy, na karcie tyt. po angielsku: "1st Polish Armoured Regiment [...]". Liczne ilustracje w tekście. Tekst równoległy polski i angielski. Wydawnictwo okolicznościowe z okazji święta pułkowego 19 VIII 1946.
240.–
Sprzedano za: 600.–
975.
[PIŁSUDSKI Józef]. Józefa Piłsudskiego życie i czyny w 40 obrazach. Lwów [nie przed 1927]. Wyd. "Panteonu Pol.". 16d podł., s. [32]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Tytuł okł.: "Józefa Piłsudskiego życie i czyny w 45 obrazach". W rzeczywistości wewnątrz wydrukowano 39 fotografii, jedną ilustrację umieszczona na okładce brosz. Przedostatnie zdjęcie wykonano w 1927.
100.–
Sprzedano za: 120.–
976.
[PIŁSUDSKI Józef]. 1867-1967. W setną rocznicę urodzin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i trzydziestą drugą rocznicę Jego śmierci. Toronto 1967. Związek Kawalerii i Artylerii Konnej w Ameryce Pn. 4, s. [40]. brosz. .
Okł. otarte w grzbiecie, stan dobry. Odręczna dedykacja mjr. Z. Giery (prezesa Związku Kawalerii) dla płk. M. Żebrawskiego. Tekst Z. Nowickiego, liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 140.–
977.
[PIŁSUDSKI Józef]. Marszałek J. Piłsudski i jego epoka w piśmiennictwie i ilustracji. Katalog. Warszawa [nie przed 1935]. Głowna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. [64]. brosz.
Pionowe załamanie przedniej okł., poza tym stan dobry. Opis publikacji głównie Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego i Głównej Księgarni Wojskowej, liczne reprodukcje okładek. Katalog ukazał się krótko po śmierci Marszałka (w II poł. 1935 lub w początkach roku następnego).
64.–
Sprzedano za: 110.–
978.
PIOTROWSKI Tadeusz – Dostojnicy województwa łęczyckiego za pierwszych Jagiellonów. Z mapą. Warszawa 1935. Wyd. "Przeglądu Historycznego". 8, s. [2], 125, [3], mapa rozkł. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.
120.–
Sprzedano za: 120.–
979.
[PISTOR Johann Jakob] – Memoires sur la Révolution de la Pologne, trouvés a Berlin. Paris 1806. 8, s. [4], CIV, 215, mapa rozkł. 1, plan rozkł. 1. opr. skóra złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Maliszewski 775. Stan bardzo dobry. Powstanie kościuszkowskie oczami generała dowodzącego wojskami rosyjskimi. Na tablicach: plan Warszawy ("Plan de la ville de Varsovie", miedzioryt form. 41,3x64 cm), mapa części Polski ("Partie du theatre de la guerre en Pologne de l-annee 1794", miedzioryt form. 46x48,4 cm). Johann Jakob von Pistor był niemieckim generałem, który służył w carskiej armii pod koniec XVIII w. Był jednym z głównodowodzących wojsk rosyjskich w czasie powstania kościuszkowskiego. Jego pamiętnik jest więc w znacznej części pamiętnikiem naocznego świadka.
2.100.–
980.
POGRZEB Tadeusza Kościuszki w grobach królów w katedrze krakowskiéj r. 1818 - dnia 23 czerwca. Kraków 1880. W L. Anczyc i Sp. 16d, s. 22. brosz.
Stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 100.–
981.
La POLOGNE et la diplomatie. Recueil des documents officiels distribués au parlement anglais suivi des notes des trois puissances de la rèponse Russe de la dépèche de lord Napier a lord Russell et de la dépèche du Gouvernement National Polonais au prince Czartoryski. Paris 1863. É. Dentu. 8, s. [6], 336. opr. nieco późn. ppł.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Zbiór dokumentów, głównie korespondencji dyplomatycznej, do dziejów powstania styczniowego.
160.–
982.
POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa [1928-1932]. Nakł. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego. 4, s. XIV, [2], 590; XI, [1], 598; XVI, 977. opr. oryg. psk. zdob.
Niewielkie zaplamienie okł. t. 2, załamanie tylnej wyklejki t. 1 i 2, stan dobry. Oprawa wydawnicza, w kolorze czerwonym, projektowana przez Franciszka J. Radziszewskiego, sygn. monogramem, wykonana przez Introligatornię Artystyczną w Warszawie. Na wszystkich okładkach stylizowany złocony Orzeł w koronie w otoczeniu 16 herbów miast wojewódzkich. Liczne tablice, mapy i ilustracje w tekście. Wśród autorów: S. Arnold, A. Brückner, B. Gembarzewski, M. Gumowski, O. Halecki, F. Kopera. T. 1: Od pradziejów do roku 1572, t. 2: Od roku 1572-1795, t. 3: Od roku 1796-1930.
2.400.–
Sprzedano za: 3.200.–
983.
POLSKIE siły zbrojne w ciągu wieków. Tysiąc lat oręża polskiego. Przedmowa: M[arian] Kukiel. Tablice kolorowe: K[azimierz] Pacewicz. Opracowanie historyczne: W[ładysław] Dziewanowski, A[ntoni] Minkiewicz. London 1944. Nakł. "Orbis". 4 podł., s. [12], tabl. 30. opr. oryg. pł. zdob.
Polonica 11604. Wyklejki pęknięte w grzbiecie, blok poluźniony. Karta tytułowa i tekst również po angielsku. Tytuł angielski: "Polish Armed Forces through thr Ages. Zaw. 30 barwnych tabl. ukazujących uzbrojenie i umundurowanie wojsk pol. od X w. do PSZ na Zachodzie w 1943.
140.–
Sprzedano za: 140.–
984.
POŁOŻYŃSKI Antoni – 10 Pułk Strzelców Konnych. 10th Mounted Rifles Regiment. 10-e Régm. de Chasseurs a Cheval. Przygotował do druku ... Nürnberg 1947. 10 Pułk Strzelców Konnych. 8 podł., s. [2], 150. opr. oryg. ppł.
Wyraźne otarcia okł., blok poluźniony, załamanie obu wyklejek, drobne zaplamienia wewnątrz. Album zawierający krótkie teksty opisujące historię oddziału (po polsku, angielsku i francusku) zilustrowane licznymi fotografiami. Książkę wydano z okazji Święta Pułkowego 29 IV 1947.
240.–
Sprzedano za: 550.–
985.
[POPIEL Paweł] – Barzykowski o powstaniu roku 1830. Napisał P. P. [krypt.]. Kraków 1885. Druk. "Czasu". 8, s. 78. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Przeglądu Polskiego".
Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Uwagi dotyczące pracy Stanisława Barzykowskiego "Historia powstania listopadowego".
64.–
Sprzedano za: 280.–
986.
POPIEL Paweł – Pamiętniki (1807-1892). Kraków 1927. Krak. Sp. Wyd. 8, s. VII, [1], 258, tabl. 1. brosz.
Maliszewski 1427. Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco pożółkła. Egz. nierozcięty. Pamiętniki krakowskiego publicysty i polityka konserwatywnego "spisane w l. 1879-1889 językiem zwięzłym, dosadnym, miejscami namiętnym" (PSB).
100.–
Sprzedano za: 340.–
987.
POWSZECHNA Ustawa Sądowa dla Galicyi zachodniej. Wiedeń 1817. C. k. drukarnia nadworna i rządowa. 16d, s. [4], IV, 136. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, niewielkie załamania krawędzi obu okł. Naklejka introligatora J. Łabendziowskiego z Krakowa.
160.–
Sprzedano za: 500.–
988.
PRABUCKI Jan – Księże swaty czyli historya dwóch par zakochanych i wywłaszczonego ojca. Kilka słów ku nauce i przestrodze. Kraków 1910. Nakł. autora. 8, s. 53. brosz.
[oraz] tenże – Fabrykacya waryatów czyli nowy zawód poboczny księży-swatów. Lwów 1910. Nakł. autora. 8, s. 48. brosz.
Podklejony grzbiet pierwszego tytułu, niewielki ubytek narożnika jednej karty w "Fabrykacji". Dwie broszury poświęcone prywatnemu zatargowi autora z niektórymi duchownymi diec. chełmińskiej.
80.–
Sprzedano za: 80.–
989.
PRADT [Dominik Dufour] – Histoire de l'ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812. Sixiéme édition, revue et corrigée. Paris 1815. Chez Pillet. 8, s. [4], X, XXII, 239. brosz.
Maliszewski 1440. Ubytki grzbietu, okł. nadkruszone, drobne zaplamienia wewnątrz. Praca francuskiego dyplomaty, od 1812 ambasadora francuskiego w Warszawie. Ważne źródło do dziejów Księstwa Warszawskiego.
140.–
990.
PRAWA konstytucyjne z r. 1905. Warszawa 1906. Wyd. S. Godlewskiego. 8, s. [2], 183, [2]. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia krawędzi okł. Dublet bibliot. (piecz., zapiski inwentarzowe). Tekst równoległy rosyjski i polski (tytuł ros. "Konstitucionnye zakony 1905 g."). Ukazało się jako dodatek do t. 10 "Zbioru Praw Królestwa Pol. za Wiek XX".
140.–
Sprzedano za: 190.–
991.
PRZEPISY dopuszczania do lotu samolotów cywilnych używanych w międzynarodowej żegludze powietrznej. Warszawa 1956 [?]. Druk. W. S. K. Okęcie. 4, k. 142. opr. oryg. kart.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Na okł. odręczny tytuł: "Przepisy budowy samolotów ICAO-1944". Maszynopis powiel.
Przepisy opracowane w oparciu o Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 (tzw. Konwencję Chicagowską). "Konwencja zawiera przepisy dotyczące zwierzchnictwa w przestrzeni powietrznej, rejestracji statku powietrznego, wzajemnego uznawania licencji i certyfikatów, zakazu użycia broni wobec cywilnego statku powietrznego, międzynarodowych standardów i zalecanych metod postępowania, a także inne szczegółowe prawa państw stron konwencji. Jest też statutem ICAO [International Civil Aviation Organisation]" (Wikipedia). Wydane dla potrzeb polskiego lotnictwa przepisy zaw. m.in.: Prototyp i samolot seryjny, Wymagania odnośnie sprawności do lotu samolotu, Wodne samoloty lub amfibie, Lądowanie na nartach, Usterzenie poziome, Przypadki i sposoby lądowania, Mechanizm chowania i montowania podwozia, Kabina pilota, Widoczność, Wyjścia zapasowe, Części konstrukcyjne i okucia, Zespół śmigło-silnikowy, Próby instalacji paliwowej, Konstrukcja zbiornika paliwa, Zabezpieczenia przeciwpożarowe, Ogólne wymagania dla lotów nocnych, Przyrządy nawigacyjne, Polot automatyczny, Załoga.
160.–
992.
RACHLEWICZ Bolesław – 1. Z epoki Birona. 2. Przewrót w roku 1762. (Czasy Piotra III i Katarzyny II). Opracował według rosyjskiego wydawnictwa "Russkaja byl" ... Warszawa 1912. Ksiąg. K. Idzikowskiego. 8, s. [4], 159, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia okł. Piecz. Tekst niemal w całości został podkreślony fioletową kredką przez zafascynowanego czytelnika.
100.–
993.
RACZYŃSKI Edward – W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora ... 1939-1945. London [cop. 1960]. Polish Research Centre. 8, s. 450, [1], tabl. 13. opr. oryg. pł., obw.
Skrzypek 7071. Obw. nieco otarta i zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Ważne źródło do dziejów polskiej dyplomacji w przededniu i w czasie trwania II wojny.
80.–
Sprzedano za: 120.–
994.
RADZIMIŃSKI Józef – Budujemy Polskę. Z przedmową E. Kwiatkowskiego. Warszawa 1939. Główna Księgarnia Wojskowa. 4, s. 184, [4], tabl. barwne 4, mapa 1. opr. oryg. pł. złoc.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Liczne ilustracje w tekście. Opracowanie graficzne Stefan Osiecki i Jerzy Skolimowski. Zaw. m.in.: Na początku był żołnierz, Walka o kapitał, Między Wschodem a Zachodem, Kapitałem Polski jest młodzież, Polska sprawiedliwości społecznej, Polska budująca, Pochwała Polski.
240.–
Sprzedano za: 320.–
995.
RAMIĘ pancerne 2 Polskiego Korpusu. Album fotografii 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej . Część I. Rzym 1946. Wydaw. Referatu Kultury i Prasy 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. 16d podł. s. [256]. opr. oryg. pł., zdob.
Polonica 13526. Stan dobry. Brak. obw. Album ze szlaku bojowego 2. Korpusu w opracowaniu graficznym Stanisława Gliwy. Zawiera 823 fotografie i tekst po polsku w opracowaniu Jana Bielatowicza.
220.–
Sprzedano za: 900.–
996.
RAYSKI Ludomił – Słowa prawdy o lotnictwie polskim 1919-1939. Londyn 1948. Nakł. autora. 8, s. 108, [1]. brosz.
Polonica 13592. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Jak było w lotnictwie polskim podczas dwudziestolecia niepodległości, Firmy: Plage i Laśkiewicz, "Samolot" i "Biała", Puścizna po Zagórskim, Wywóz płatowców polskich za granicę, R.W.D. - L.W.D., Sprawa Kubali, Aerokluby i L.O.P.P., Kilka słów Piłsudskiego, Lato 1939, Sprawa pilota Rayskiego, Tułaczka i niespodzianki.
80.–
Sprzedano za: 180.–
997.
ROBERTSON William – Histoire de l’Amérique. Traduite de l’anglais par MM. Suard et Morellet. Quatriéme édition. T. 1-4. Paris 1828. Chez Janet et Cotelle. 8, s. XL, 384, mapy rozkł. 2; 453; 457, mapy rozkł. 2 (miedzioryty), tabl. rozkł. 1; 486. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie naddarcie gwóch map, stan dobry. Egzemplarz z biblioteki książąt Sanguszków w Gumniskach (w każdym tomie ekslibris herald. "Ex-Libris Gumniska" z Pogonią, piecz. "W. X. S. Gumniska"). Grzbiety złoc., z czerwonym i czarnym szyldzikiem. Czterotomowe dzieje Ameryki spisane oryginalnie po angielsku przez szkockiego historyka, rektora uniwersytetu w Edynburgu. W t. 1 miedziorytowe mapy: Carte du Golfe du Mexique, Carte de l'Amérique Mérid-le; w t. 3: Carte du Méxique, Carte des poys situés sur la Mer du Sud depuis Panama jusque à Guayaquil. Na rozkładanej tablicy przykłady pisma Majów.
480.–
998.
ROCZNIK polskiego przemysłu i handlu. Wyd. VI. Warszawa 1938. Pol. Spółka Wydawnictw Informacyjnych. 4, s. VIII, XXXV, [1], XXXVI, XXXV, [1], 183, [1095]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Tytuł także po francusku, angielsku i niemiecku. Wielka księga adresowa zaw. dane o ponad 20.000 firm wg stanu z IX 1937. .
2.000.–
999.
ROGALSKI Leon – Dzieje Jana III Sobieskiego, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego. Warszawa 1847. G. L. Glücksberg. 8, s. [4], 535, [1]. opr. psk. złoc. z epoki.
Otarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz. Przeróbka pracy N. A. Salwandy'ego uzupełniona tekstem dwóch diariuszy.
220.–
Sprzedano za: 400.–
1000.
ROJA Bolesław – Legjoniści w Karpatach w 1914-1915 roku. Z przedmową Wacława Lipińskiego. Warszawa 1933. Wojsk. Inst. Naukowo-Wydawniczy. 8, s. [8], 447, szkiców rozkł. 14. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn. i skasowane piecz. bibliot. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Stan rzeczy w Galicji przed wojną światową, Wymarsz na front, W walkach nad Bystrzycą, Bohorodczany, bitwa pod Mołotkowem i odwrót na Węgry, W "Rzeczypospolitej Rafajłowskiej". Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 190.–
1001.
ROK bojów na Polesiu 1915-1916. Notatki i szkice oficerów 6 Pułku Legionów Polskich. Warszawa [1917]. Nakł. Kasy Of. 6 PP. 8, s. [4], 212, [2], tabl. 16. opr. pł. z epoki.
Maliszewski 4306. Niewielkie otarcia okł., zaplamienie grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Zaw. m.in.: Ze wspomnień adjutanta, Podczerewicze, Zajęcie dworku w Ćminach, Saperzy na wojnie, Muzyka polowa, Jesienne boje pod Stochodem, listy osobowe.
140.–
1002.
ROMEYKO Marian – Wspomnienia o Wieniawie i o rzymskich czasach. Londyn 1969. B. Świderski. 8, s. 324, tabl. 8. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Książka wieloletniego współpracownika Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, z czasów gdy jeden był attaché wojskowym w Rzymie, a drugi ambasadorem RP przy Kwirynale. Na końcu indeks nazwisk.
B. Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) - generał dywizji WP, dyplomata, osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego, jedna z barwniejszych postaci życia towarzyskiego II RP. Wielokrotnie odznaczany.
120.–
Sprzedano za: 130.–
1003.
ROSTWOROWSKI Stanisław – Szarża pod Rokitną. Warszawa 1916. Wyd. Towarzystwa "Czytaj!". 16 podł., s. 24. brosz. Bohaterstwo Legjonów, zesz. 1.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Pierwszy i jedyny wydany zeszyt serii legionowej.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1004.
ROZPRAWY historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wyd. pod redakcją M. Handelsmana. T. 20, z. 1, 2. Warszawa 1937. Tow. Nauk. Warsz. 8, s. 155, [2], tabl. 7; 356, [3]. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw.: Kazimierz Hartleb "Jan Zambocki, dworzanin i sekretarz JKM" i Jan Antoni Wilder "Traktat handlowy polsko-ruski z roku 1775. Gospodarcze znaczenie utraty dostępu do morza".
140.–
1005.
RUDNICKI Klemens – Ułańskie votum. Ze wspomnień gen. ... Londyn 1976. Wyd. Koło 9 Pułku Ułanów Małopolskich. 8, s. 42, [2], tabl. 6. brosz.
Stan bardzo dobry. Okładkę zaprojektował i wykonał, oraz całość opracował oficer 9 i 14 Pułku Ułanów Tadeusz Kasprzycki. Na okładce: "Votum złożone N. M. Pannie Jazłowieckiej przez Ułanów Małopolskich 6 sierpnia 1939 r.".
64.–
Sprzedano za: 260.–
1006.
RÜHS Fryderyk – Rys dziejów wieków średnich. We dwóch tomach. Przeł. z niemieckiego Jan Leon Sienkiewicz. T. 1-2. Wilno 1838-[1839]. Nakł. J. Zawadzkiego. 8, s. VII, [1], 389; [2], 616. razem opr. opr. psk. złoc. z epoki.
Brak karty tyt. i czterech stron nieliczbowanych (spis treści) na początku tomu 2. Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie tyt. piecz. własn. Augusta Grodzickiego. Ze wstępu: "Wieki średnie obejmują zarody, z których rozwinął się świat nowy; rządy, prawa i obyczaje ich, mogą się tylko zrozumieć i pojąć, za pośrednictwem znajomości czasów, w których źrzódło ich ma swój początek". Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 3.200.–
1007.
RZESIŃSKI J[an] H[ieronim] S[tefan] – Trzy kodexa francuzkie. Cywilny, postępowania sądowego i handlowy. W przekładzie poprawnym, z dołączeniem związkowych między sobą artykułów wyd. ... Kraków 1845. Druk. S. Gieszkowskiego. 16, s. [8], 652, [3]. opr. psk. złoc. z epoki.
Grzbiet lekko otarty, stan dobry. Piecz.
420.–
Sprzedano za: 1.400.–
1008.
SCHALLY Kazimierz – Wspomnienia żołnierskie z Legionów i rewolucji bolszewickiej. Londyn 1977. Wyd. L. Koczy, Glasgow. 8, s. 88. brosz.
Stan dobry. Wspomnienia późniejszego szefa gabinetu wojskowego Prezydenta RP spisane w 1932.
80.–
Sprzedano za: 140.–
1009.
SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Życie za wolność! (Opowieść z przeszłości Galicyi). Lwów 1897. Nakł. Księg. H. Altenberga. 8, s. [4], 136, [2]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Przedruk ze "Słowa Polskiego". Cztery całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Opowieść o losach Teofila Wiśniowskiego (1805 lub 1806-31 lipca 1847 w Kleparowie – uczestnika powstania listopadowego i organizatora związków węglarskich w Galicji) od upadku powstania 1831 r. do jego śmierci w 1847 r.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1010.
SEMKOWICZ Władysław – Tradycja o kniaziowskiem pochodzeniu Radziwiłłów w świetle krytyki historycznej. Z mapą historyczną. Lwów 1921. Druk. Jakubowskiego i Sp. 8, s. 23, mapa 1. brosz. Nadb. z "Kwartalnika Hist.".
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1011.
SIDOR Kazimierz – W niewoli u Andersa. Rzym 1947. Presso le Arti Graf. Onorati. 8, s. 209. brosz.
Polonica 14781. Stan bardzo dobry. Paszkwil na gen. Andersa i żołnierzy 2. Korpusu piórem szefa (warszawskiej) Polskiej Misji Wojskowej w Rzymie.
100.–
Sprzedano za: 190.–
1012.
SIENKIEWICZ Józef – Dzieje 2 Pułku Ułanów Grochowskich imienia gen. Józefa Dwernickiego 1917-1939. (Album pamiątkowych fotografii). Londyn 1971. Koło Ułanów Grochowskich na Obczyźnie, subw. T. Gackowskiego-Achmatowicza. 4 podł., k. [1], 20. brosz., karty oryg. zbindowane.
Stan dobry. Zaw. 115 zdjęć (jako wybór z archiwum Koła) ułożonych w porządku chronologicznym i obrazujących dzieje pułku. Na pierwszej karcie tytuł: "2 Pułk Ułanów Grochowskich 1917-1939" - i to samo po angielsku i francusku.
180.–
Sprzedano za: 320.–
1013.
SIEROCIŃSKI Józef – Armja Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie. Zebrał i oprac. ... Warszawa 1929. Nakł. własnym. 4, s. 246, [1], tabl. rozkł. 1. opr. oryg. pł. złoc.
Niewielkie otarcie grzbietu, naddarcie tablicy, stan dobry. Piecz. Bogato ilustrowana monografia Błękitnej Armii Józefa Hallera.
220.–
Sprzedano za: 340.–
1014.
SIEROSZEWSKI Wacław – Droga do wolności. Warszawa 1939. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 231, [8]. brosz., obw.
Papier miejscami pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Zaw.: X Pawilon (wspomnienie), Ciupasem na Syberię, Syberia - ziemia słońca, śniegu i wygnania, Za kołem biegunowym, Nowy Rok (za kołem biegunowym).
100.–
Sprzedano za: 260.–
1015.
SIWIŃSKI Jan – Katorżnik czyli pamiętniki sybiraka napisane przez ... zesłanego w roku 1863 na ośm lat do robót katorżnych w kopalniach Nerczyńskich, kraju Zabajkalskiego w Syberyi. Kraków 1905. Spół Wydawnicza Polska. 16d, s. 127, [2]. opr. ppł. z epoki.
Maliszewski 3331; Gruca 409. Niewielkie Stan dobry. Numer inwentarzowy na stronie tyt. Pamiętniki zesłańca po powstaniu styczniowym. Wstąpił do ochotniczego oddziału powstańczego jako 18-latek, uciekłszy z domu. Brał udział w potyczce pod Ratajami i Komorowem, gdzie dostał się do niewoli. Był więziony i przesłuchiwany w Kielcach i Radomiu. Wyrokiem sądu został zesłany na 4 lata ciężkich robót, okres ten wkrótce podwojono. Wspominając drogę do miejsca zsyłki pisał: "Droga przez piekło to jest właśnie owa droga etapem przez Sybir" ("to zdanie  z pamiętnika Siwińskiego należy do często cytowanych w pracach o polskich zesłańcach" (PSB)). Pracował w kopalni złota, przy budowie dróg, w porcie. Po pięciu latach zsyłki objęła go amnestia carska, powrócił do Galicji, skąd się wywodził. W pamiętniku .
80.–
Sprzedano za: 420.–
1016.
SKIBA Antoni – Boje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w kampanii wrześniowej. Z przedmową Józefa Smoleńskiego. Londyn 1971. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", staraniem Koła 6. Pułku [...]. 8, s. 97, [3]. brosz. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", nr 2.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Wydano 500 egz.
70.–
Sprzedano za: 340.–
1017.
SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj – Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły. Londyn 1964. B. Świderski. 8, s. 559, tabl. 10. opr. oryg. pł.
Skrzypek 4440. Brak obw.? Stan dobry. "Polemika z zarzutami stawianymi autorowi jako premierowi i min. spraw wewn. po maju 1926 r." (Skrzypek). "Jest to próba pokazania subiektywnej prawdy sumienia człowieka, któremu historia wyznaczyła niewdzięczną rolę w chwili katastrofy dziejowej" (z noty redakcyjnej na skrzydełku obwoluty w wyd. brosz.).
80.–
Sprzedano za: 80.–
1018.
SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj – Polska Komendanta. Mowa, wygłoszona 19 marca 1944 na uroczystej Akademii ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Tel-Aviv 1944. Komitet Obywatelski Uchodźców Polskich w Ziemi Świętej. 16d, s. 16. brosz.
Polonica 15306. Zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Na przedniej okładce odręczna dedykacja autora dla Aleksandry Piłsudskiej: "Pani Marszałkowej z wyrazami głębokiej czci", dat. 28 III 1948 w Londynie.
280.–
Sprzedano za: 700.–
1019.
SKOWROŃSKI Tadeusz – Wojna polsko-niemiecka widziana z Brazylii. Londyn 1980. Polska Fundacja Kulturalna. 8, s. 152. brosz.
Stan bardzo dobry. Przedmowa Edwarda Raczyńskiego: "Tadeusz Skowroński, kolega mój z MSZ, obdarzony energią i pomysłowością nie odbiegał na tym polu od dobrze zasłużonej reputacji. Podejmował każdą nadarzającą się okazję, by stanowisko polskie wyjaśnić i uzasadnić. Opiekował się gorliwie i skutecznie rodakami przebywającymi w Brazylii lub uchodźcami z opanowanej przez najeźdźców ojczyzny. W tej liczbie znaleźli się, poeci jak Lechoń, Tuwim i Wierzyński, rzeźbiarz August Zamoyski, Zdzisław Czermański i pianista Witold Małcużyński".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1020.
SKRZYDŁA. Opowiadania lotnicze. Hanower 1946. Wyd. Polskiego Ośrodka Kulturalno-Artystycznego POKA. 8, s. 119, tabl. 4. brosz.
Polonica 15334. Grzbiet z niewielkimi ubytkami, okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę pomnika lotnika polskiego w Wielkiej Brytanii. Zaw. m.in.: Z. Ścibor Rylski "Karuzela lotnicza", B. Pomian "Spotkanie z 303", J. Radoński "Na Lancasterach", J. Głębocki "Wyspa wiatru", J. Kędzierski "Ostatni lot Antka", M. Gorzula "Zestrzeliłem 'Jeta' - me 262", Działalność polskiego lotnictwa za okres od 1.9.1939 do końca działań wojennych w Europie.
80.–
Sprzedano za: 150.–
1021.
SŁOWIKOWSKI M[ieczysław] Z[ygfryd] [pseud.] Rygor – W tajnej służbie (In Secret Service). Polski wkład do zwycięstwa w drugiej wojnie światowej (The Polish contribution for victory in the Second World War). Londyn 1977. MIZYG Press. 8, s. 500, [12], tabl. 8. brosz.
Stan dobry. Sensacyjne wspomnienia generała Mieczysława Słowikowskiego pseudonim „Rygor” twórcy jednej z najważniejszych j i najlepiej zorganizowanych ekspozytur polskiego wywiadu w okresie II wojny św. Z przedmowy: "Wspomnienia moje pod tytułem 'W tajnej służbie', nie są powieścią szpiegowską. Nie ma w nich opisów fantastycznych przygód ani fascynujących miłostek, w rodzaju Mati Hari, Fraulein Doktor czy Cynthia. Pisane są na zasadzie posiadanych dokumentów, które będą zdeponowane dla ewentualnych historyków. [...] Wspomnienia moje z tej pracy wywiadowczej, dzielę na trzy części, które różnią się między sobą.".
120.–
Sprzedano za: 180.–
1022.
SMOLEŃSKI Władysław – Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej. Kraków 1908. Nakł. autora. 8, s. [6], 160, [1], tabl. 1. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Osadnictwo w ziemiach mazowieckich kresowych, Ubóstwo i dzikość obyczajów, Emigracye, Sprawa drobnej szlachty w XVIII wieku.
120.–
1023.
SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania styczniowego 1863-1864. Berlin-Wiedeń [ca 1910]. Nakł. B. Harza. 4, s. [2], 344, tabl. 23. opr. oryg. pł. zdob. Powstania Polskie, [t. 3].
Stan dobry. Okładka proj. H. Uziembły.
140.–
Sprzedano za: 240.–
1024.
SOSABOWSKI Stanisław – Droga wiodła ugorem. Londyn 1967. Veritas. 16d, s. 272, tabl. 8. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 70.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Stanisława Kowalczewskiego. Wspomnienia generała WP obejmujące okres od lat dziecięcych w Stanisławowie, poprzez obie wojny światowe do l. 60. XX w. w Szkocji pogrupowane w części: Moje młode lata, W Polsce niepodległej, Wyprawa w świat, Na ziemi brytyjskiej, Po wojnie, Na emigracji.
70.–
Sprzedano za: 260.–
1025.
SPASOVIČ V[ladimiir], PILC E[razm] – Očerednye voprosy v Carstve Polskom. Etjudy i izsledovanija pod red. ... T. I. S.-Peterburg 1902. Tip. M. M. Stasjuleviča. 8, s. VII, [1], 251. brosz.
Otarcia okł., grzbiet podklejony od spodu paskiem papieru, wewnątrz stan dobry. Wyd. II. Ukazał się tylko t. 1. Spasowicz "w r. 1902 zredagował wraz z Piltzem zbiorowe opracowanie [tu prezentowane] przeznaczone dla czytelników rosyjskich [...]. Wystąpił w nim jako rzecznik osobnych interesów Królestwa Polskiego [...]. Autorzy publikacji postulowali uporządkowanie gospodarki miejskiej i przeprowadzenie kilku reform, już wcześniej urzeczywistnionych w Cesarstwie: ustanowienie samorządu miejskiego (z prawem używania języka polskiego), administracji gminnej [...], sądownictwa (powołanie sądów przysięgłych, dopuszczenie języka polskiego)" (PSB). Wersja polska nosiła tytuł "Potrzeby społeczne w Królestwie Polskim" (Kr. 1902).
100.–
Sprzedano za: 260.–
1026.
STACHOWICZ Fr[anciszek], SKIBIŃSKI Fr[anciszek] – Zbiór ćwiczeń bojowych kawaleryjskich. Od rekruta do plutonu. Warszawa 1935. Główna Księgarnia Wojskowa. 8, s. VIII, 338. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Grzbiet nieco zakurzony, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Wykorzystanie terenu pieszo, Czujka piesza, Czujka konna, Szperacz konny, Szpica, Marsze podróżne i postoje, Patrol rozpoznawczy, Pluton ze specjalnem zadaniem, Jeździec łącznikowy, Pluton jako łańcuch sztafet rozstawnych, Natarcie konne, Marsz pod ogniem, Szkolenie koniowodów plutonu, Pluton w walce pieszo, Poczet w marszu konnym.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1027.
STACHOWICZ Michał – [Ubiory wojska polskiego z czasów Księstwa Warszawskiego. Kraków 1831 - zapewne późniejsze odbicie. J. Czech]. ca 11,5x22,5 cm, tabl. 5. karty luzem.
Banach 196. Komplet 5 tablic odbitych w miedziorycie. Płyty, wg rysunków Michała Stachowicza rytował wiedeński grawer Sebastian Langer (sygnatury obu artystów umieszczono na pierwszej tablicy). Poszczególne sylwetki oznaczono literami A-E (tabl. 1) oraz liczbami 1-25 (pozostałe). Brak kart z tekstem objaśniającym. Bardzo ważne źródło do dziejów umundurowania wojsk polskich. Autor ilustracji, mieszkając w Krakowie był świadkiem wkroczenia wojsk ks. Józefa Poniatowskiego do tego miasta (15 VII 1809), a także widział oddziały stacjonujące w Krakowie. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 480.–
1028.
[STANISŁAW Kostka]. Święty Stanisław Kostka. Warszawa 1928. Nakł. XX. Jezuitów. 4, s. [9], tabl. 115. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie barwione.
Stan dobry. Tekst równoległy p[olski, francuski i angielski. Na tablicach bogata ikonografia związana ze świętym.
180.–
1029.
STATKOWSKI Joseph – Poland Old and New. Warsaw 1938. M. Arct. 8, s. 134, [1]. brosz.
Niewielkie załamanie narożnika części kart, stan dobry. Piecz. Krótka prezentacja naszej historii, zwyczajów i walorów turystycznych. Okładka Tadeusza Gronowskiego.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1030.
STUDNICKI Wł[adysław] – Polityka Rosyi względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego. Studyum polityczno-historyczne. Kraków 1906. G. Gebethner i Sp. 16d, s. [4], 260, [2]. brosz.
Egz. nieobcięty i częściowo nierozcięty. Grzbiet z niewielkim ubytkiem, okł. nieco zakurzona, stan dobry. Ekslibris i piecz. własn. Zaw.: Instytucye polityczne Rosyi, Polityka Rosyi względem podbitych krajów.
80.–
Sprzedano za: 550.–
1031.
SUROWIECKI Wawrzyniec – Dzieła ... (Z wiadomością o życiu i pismach autora, z kartą gieograficzną i tablicą runicznego pisma). Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 561, [1], III, [1], mapa 1, tabl. rozkł. 1. opr. psk. z epoki.
Okł. i grzbiet nieco otarte, miejscami zabrązowienia kart. Piecz. Zaw. prace społeczne i historyczne W. Surowieckiego (1769-1827), historyka, działacza oświatowego, prekursora badań nad Słowiańszczyzną, m.in.: O upadku przemysłu i miast w Polsce, Uwagi o cechach, O rzekach i spławach krajów Księstwa Warsz., O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1032.
SUTHERLAND Halliday – Ogniwa lat. Autoryzowany przekład Celiny Wieniewskiej. Warszawa 1936. Wyd. J. Przeworskiego, 8, s. 372, [3]. brosz., obw.
Otarcia grzbietu obw., poza tym stan bardzo dobry. Egz. w całości nierozcięty. Wspomnienia brytyjskiego lekarza. Wydawca zachęcał na skrzydełku obw.: "Barwne, urozmaicone życie przewija się tutaj przed nami.Sutherland opowiada o górach rodzinnej Szkocji, o polowaniach i łowieniu ryb w ciemnych lasach [...], o latach studenckich na uniwersytecie w Edynburgu [...]. Wojnę przebywa jako lekarz marynarki wojennej, jest w Londynie podczas ataku Zeppelinów". Barwną obwolutę zaprojektowało Atelier Mewa, czyli zespół grafików: Jadwiga Hładki, Edward Manteuffel i Antoni Wajwód.
120.–
1033.
SUWARA Franciszek – Przyczyny i skutki klęski cecorskiej 1620 r. Kraków 1930. Krakowski Oddział Pol. Tow. Historycznego. 8, s. [4], 141, [2], mapa 1. brosz. Prace Krak. Oddz. PTH, nr 7.
Stan dobry.
80.–
1034.
SZEMBEKOWA z Fredrów Marya – Jenerał Piotr Szembek 1788-1866. Z portretem. Kraków 1902. Nakl. autora. Druk. "Czasu". 8, s. 58, portret 1. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Przeglądu Polskiego".
Maliszewski 1925. Stan bardzo dobry. Piecz. Ze wstępu: "Spotkawszy się kilkakrotnie z niedokładnie przedstawioną lub wręcz przekręconą relacyą, tycząca się osoby jenerała Szembeka i tegoż działalności - zapragnęłam podane omyłki sprostować".
80.–
Sprzedano za: 650.–
1035.
SZUBER Antoni – Walka o przewagę duchową. Kampanja propagandowa koalicji 1914-1918. Z 28 załącznikami i 4 reprodukcjami w tekście. Warszawa 1933. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. X, 189, [3], tabl. 12. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Okł. brosz. nieco otarte, zaplamienia dwóch stron. Zaw. m.in.: Istota propagandy - jej cele i zadania, Organizacja propagandy, Propaganda polityczna, Propaganda kultury narodowej, Wydawnictwa książkowe, Wydawnictwa podrabiane, Ulotki, Propaganda "rewolucyjna". Dotyczy głównie Francji, USA, Anglii i Włoch. Na tabl. reprodukcje druków propagandowych.
120.–
1036.
SZYMAŃSKI Antoni – Zły sąsiad. Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego attaché wojskowego w Berlinie. Londyn [1959]. Veritas. 16d, s. 199, [5], tabl. 8. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 44.
Skrzypek 4627. Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu J. Dunina-Brzezińskiego (Karo). Na końcu spis ważniejszych niemieckich regulaminów i podręczników wojskowych oraz indeks nazwisk.
70.–
Sprzedano za: 70.–
1037.
[ŚMIGŁY-RYDZ Edward]. Marszałek Edward Śmigły-Rydz 1886-1986. Londyn 1986. Instytut Józefa Piłsudskiego. 8, s. 32.  brosz.
Stan bardzo dobry. Publikacja wydana w stulecie urodzin Śmigłego-Rydza. Okładka Stanisława Gliwy.
80.–
1038.
ŚWIEYKOWSKI Bronisław – Z dni grozy w Gorlicach. Od 25 IX 1914 do 2 V 1915. Kraków 1919. Nakł. S. A. Krzyżanowskiego. 16d, s. 126, tabl. 1. opr. ppł. z epoki.
Maliszewski 4379. Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1039.
TOKARZ Wacław – Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. Kraków 1909. AU. 8, s. [2], 400. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., jedna składka (s. 65-80) wszyta odwrotnie, drobne zaplamienia. Dawne piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Podział administracyjny Galicyi, Miasta cyrkułowe, Starostowie, Dominia, Gromady wiejskie, Sprawa bezpieczeństwa publicznego, Podatek rustykalny, Czopowe i kwestya pijaństwa w Galicyi, Podatki żydowskie, Monopol solny, Monopol tytoniowy, Wrzenie wśród chłopów, Pszczelnictwo, Mieszkanie, strój, żywienie się, hygiena chłopa, Zbiegostwo przed służbą wojskową, Lokacya kolonistów rolnych Niemców, Sprzedaż zboża, Stan miast galicyjskich w roku 1783, Sprawa żydowska, Stosunki kościelne, Szkolnictwo.
160.–
Sprzedano za: 320.–
1040.
TOKARZ Wacław – Legiony na polu walki. Działania Pierwszego Pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku. Relacye uczestników. Zebrał i wstępem zaopatrzył ... Piotrków 1916 [właśc. 1915]. Oddz. Hist.-wojsk. NKN. 8, s. 235, [4], tabl. 16, mapy 4. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Maliszewski 50; NKN 26. Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia. Podpis własn. Zaw. m.in.: Mobilizacya, Pierwszy patrol strzelecki, Strzelcy w Kielcach, Potyczka pod Brzegami, Ze wspomnień ułana, Wyprawa na Ostrowce, Napad na Szczytniki, Ksany, Pod Nowym Korczynem i Opatowcem.
80.–
1041.
TOŁSTOJ Aleksy – Historja Rosji od IX wieku do ostatnich czasów. Z dodatkiem D. Nrawowa, w przekładzie i uzupełnieniami [!] Krogulca [= A. Orłowskiego]. Warszawa [ca 1919]. Druk. J. Świętońskiego i S-ki. 16d, s. 45. brosz.
Stan dobry. Dzieje Rosji opisane wierszem. Nieczęste
80.–
Sprzedano za: 80.–
1042.
[TOŁSTOJ Jakow] – Historyczno-biograficzny rys życia feldmarszałka Księcia Warszawskiego hrabi Paskiewicza Erywańskiego namiestnika Królestwa etc. etc. Z francuzkiego przełożył Wincenty Zajączkowski. Wyd. II. Warszawa 1840. Druk. J. Kaczanowskiego? 16d, s. VIII, 206, LV, portret 1, mapa rozkł. 1. opr. późn. ppł.
Niewielki ubytek płótna na grzbiecie, ślady zawilgocenia wewnątrz, miejscami drobne zabrązowienia papieru. Podpis wlasn. Przed kartą tyt. litografowany portret Iwana Paskiewicza, po zasadniczym tekście rozkł. mapa Armenii. Na końcu obszerny spis prenumeratorów.
200.–
Sprzedano za: 900.–
1043.
TOMAS Adam – Der polnischer "Korridor" und der Friede. Hrsgb. unter Beihilfe des Instituts für Internationale Forschung. Warschau 1930. 4, s. 15, [1], tabl. 10, oleatów 8. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Praca postulująca konieczność oddania przez Polskę Niemcom "polskiego korytarza", czyli części woj. pomorskiego położonego między terytorium Niemiec i Prusami Wsch.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1044.
TOMASZEWSKI Wiktor – Na szkockiej ziemi. Wspomnienia wojenne ze służby zdrowia i Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Wyd. uzupełnione. Londyn 1976. White Eagle Press. 8, s. 310, tabl. 42. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Z przedmowy Leona Koczego: „Autor niniejszych wspomnień, lekarz, był wprawdzie żołnierzem, ale jak sam powiada ‘ani roczny pobyt w wojsku, ani kursy ukończone i niedokończone nie potrafiły zrobić ze mnie, cywila z krwi i kości, dobrego żołnierza’. Cóż więc miał autor nasz do powiedzenia o swych przeżyciach w czasie wojny i co stanowi ich wartość? Z pewnością nie tylko wspomnienia o Szkocji, ani znane nam spostrzeżenia o życiu mieszkańców tej wyspy, ani przeżycia z Podchorążówki Sanitarnej w Combourg, we Francji, czy też nawiązanie do historycznych stosunków polsko-szkockich, ani wreszcie losy najnowszej emigracji, zmuszonej, jak pisze, ‘zakrętem historii’ do zatrzymania się na stałe w tym kraju. To co stanowi o historycznej wartości niniejszego pamiętnika to opis Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. To było wydarzenie jedyne w swoim rodzaju w dziejach europejskiej kultury i w dziejach stosunków między narodami. Trzeba przyznać, że i rzecznicy strony polskiej i przedstawiciele Uniwersytetu Edynburskiego zdawali sobie z tego sprawę, gdy przystępowali do założenia Polskiego Wydziału Lekarskiego na surowym korzeniu. Wydział działał w ciągu ośmiu lat i jest instytucją historyczną”.
120.–
Sprzedano za: 150.–
1045.
TRETIAK Józef – Z dziejów rosyjskiej cenzury. Kraków 1894. Druk. "Czasu". 8, s. 36. brosz. Odb. z "Czasu".
Odcięty górny margines strony tyt., poza tym stan dobry.
48.–
1046.
TROCKI Lew – Historja rewolucji rosyjskiej. Rewolucja październikowa. Cz. 2. Autoryzowany przekład z rosyjskiego B. Tarczyńskiego. Warszawa 1934. Spółka Wyd. "Bibljon". 8, s. 374, [1]. brosz., obw.
Monter 42. Otarcia i załamania krawędzi obw., niewielki ubytek grzbietu obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Mieczysława Bermana (czerwony sierp i młot na czarnym tle). Całość składała się z 3 woluminów: "Rewolucja lutowa" i dwuczęściowa "Rewolucja październikowa".
140.–
Sprzedano za: 440.–
1047.
TROSKOLAŃSKI Tadeusz – Dzieje reformacyi polskiej w latach 1556-1560 skreślone w związku z działalnością Andrzeja Zebrzydowskiego, biskupa krakowskiego (+ 1560). [T. 2, cz. 1]. Lwów 1907. Druk. W. Łozińskiego. 8, s. [4], 166
[oraz] tenże – Andrzej Radwan Zebrzydowski, biskup włocławski i krakowski (+ 1560). Monografia historyczna. T. 2., cz. 2. 8, s. [2], 184. Odb. z "Przewodnika Naukow. i Liter.". razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. otarta, wyklejki podklejone amatorsko, nadkruszone krawędzie dwóch pierwszych kart. Ekslibris, piecz. bibliot. i naklejka inwentarzowa. Piecz. własn. E. Barewicza. Praca Tadeusza Franciszka Troskolańskiego (1866-1926) - historyka, nauczyciela, archiwariusza miejskiego Przemyśla. Kompletny drugi tom (składający się z dwóch części) pracy poświęconej A. R. Zebrzydowskiemu; tom pierwszy nie został wydany. Pierwsza część drugiego tomu, jak pisze autor w przedmowie, stanowi odrębną całość i ukazała się także w takiej postaci jak tutaj. Jej pierwotny tytuł brzmiał: "Andrzej Radwan Zebrzydowski biskup włocławski i krakowski (1496-1560). Monografia historyczna".
220.–
1048.
1863-1913. Album powstania styczniowego. (W pięćdziesiątą rocznicę). Lwów 1913. Nakł. S. W. Niemojowskiego i Sp. 16d podł., s. [4], tabl. 30. opr. oryg. pł.
Niewielkie zaplamienia tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Na tablicach reprodukcje współczesnych rycin ukazujących przebieg powstania, portrety przywódców itp.
120.–
Sprzedano za: 300.–
1049.
ULDYŃSKI Józef – Geografia starożytna stosowana do dzisieyszey z krótką wiadomością o chronologii podług przednieyszych w tym względzie wzorów dla pożytku uczącey się młodzi, ięzykiem polskim ogłoszona. Poczajów-Krzemieniec 1819. 16d, s. [18], 467, [79]. brosz. wt.
Załamania narożników części kart, ślad zawilgocenia na końcu, zaplamienia; stan niezbyt dobry, egz. wymaga oprawy. Egz. nieobcięty. Miejscami podkreślenia w tekście. Na początku lista prenumeratorów, na końcu obszerny indeks nazw własnych i errata. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 360.–
1050.
WAŃKOWICZ Melchior – Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. Warszawa 1939. Biblioteka Pol. 8, s. XVI, 527, [4], tabl. 4. opr. oryg. pł. zdob.
Monter 152-153. Na oprawie drobne (lecz liczne) miejscowe zażółcenia, wewnątrz stan bardzo dobry. Brak obw. Układ graficzny (także fotomontaże) Mieczysława Bermana.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1051.
WARSZAWSKI Józef – Studia nad wyznaniowością religijną marszałka Piłsudskiego. Londyn 1978. Nakł. autora. 8, s. 511, [1], tabl. 8. brosz. Wyd. Towarzystwa im. R. Dmowskiego, nr 12.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Przepisy prawne, Protestancka metryka ślubna, Konwersja na luteranizm, Próby rewindykacji Piłsudskiego, Dekret Kongregacji do Spraw Wiary, Nieopublikowany dokument, Historyczne tło religijne, Pytanie o intencję, Biskup Kielecki, Rozbir krytyczny zeznania, Istotne cechy wyznaniowości, Duch Piłsudskiego.
120.–
1052.
WEH Albert – Prawo Generalnego Gubernatorstwa. Rozporządzenia Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów oraz przepisy wykonawcze do nich w układzie rzeczowym. Wydanie tekstów z krótkimi uwagami, odsyłaczami orientacyjnymi oraz szczegółowym skorowidzem alfabetycznym. Krakau 1940. Burgverlag Krakau. 8, s. 583, [1]. brosz.
Grzbiet nieco spłowiały, stan dobry. Zaw. przedmowę wydawcy, spis treści, akty prawne w działach głównych: Administracja, Wymiar sprawiedliwości, Sprawy pieniężne, Gospodarka wyżywienia i rolnictwo, Leśnictwo i łowiectwo, Gospodarka, Praca, Sprawy zaopatrzenia, Skarbowość, Ruch, Przepisy dla żydów. Na końcu skorowidz tematyczny.
320.–
Sprzedano za: 800.–
1053.
WĘGRZECKI Kazimierz – Kosynierzy warszawscy. Historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Zebrał, oprac. i wydał ... Londyn 1968. Skł. gł.: Veritas Found. Publ. Centre. 8, s. 506, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Źródłowe opracowanie dziejów słynnego Dywizjonu 303. Liczne ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1054.
WIEDZA o Polsce. T. 1-3 [w 5 wol.]. Warszawa [193-]. Wyd. "Wiedza o Polsce". 4, s. [8], 326, [1]; [4], [327]-780, [2]; [4], 262, [1]; [4], [263]-683, [2]; [4], 446, [1]; tablice w każdym tomie. opr. oryg. pł. bogato zdob.
Krawędzie okł. lekko otarte, złocenia na grzbietach nieco wyblakłe, stan dobry. Piecz. w każdym tomie. Zaw.: wol. 1: Antropologja, Prehistorja, Pochodzenie ludów aryjskich, Słowiańszczyzna pierwotna, Historja polityczna Polski piastowskiej, Historja polityczna Polski jagiellońskiej, wol. 2: Historja polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej, Dzieje ustroju Polski, Ustrój współczesnej Polski, Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka, Historja gospodarcza Polski; wol. 3: Dzieje języka polskiego, Najstarsze zabytki języka polskiego, Historja literatury polskiej (do r. 1863); wol. 4: Historja literatury polskiej (od r. 1863 do chwili obecnej), Historja teatru w Polsce, Historja budownictwa, Historja rzeźby w Polsce, Historja malarstwa w Polsce; wol. 5: Geografja Polski, Etnografja Polski. Wśród autorów: J. S. Bystroń, M. Gumowski, H. Mościcki, W. Tatarkiewicz, K. Tymieniecki.
1.200.–
Sprzedano za: 1.500.–
1055.
WIELHORSKI Janusz – Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku. Ordre de Bataille i obsady personalne. Zebrał i opracował ... przy współpracy Ryszarda Dembińskiego. Londyn 1979. Zrzesz. Kół Pułkowych Kawalerii. 8, s. [4], IV, 155, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Na końcu obszerny (od str. 108) indeks osobowy.
80.–
Sprzedano za: 260.–
1056.
WIELICZKO M[aciej] – Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebrał i ułożył ... Zesz. 1. Warszawa 1931. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. 4, s. 257, [1], tabl. 1
[oraz] tenże – Polska w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918-1926. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Z zebrał i ułożył ... [Zesz. 2]. Warszawa 1933. Druk. "Twór". 4, s. 317. razem opr. oryg. pł. zdob.
Naddarcie tablicy w części 1, stan dobry. Na przedniej okł. kompozycja z tłocz. orłem w koronie i złoconymi napisami tytułowymi. Dwie części (druga znacznie rzadsza) pracy M. Wieliczko zawierającej bardzo bogaty materiał fotograficzny do dziejów I wojny i pierwszego okresu istnienia II Rzeczypospolitej. "M. Wieliczko" jest pseudonimem Brunona Dynowskiego.
480.–
Sprzedano za: 1.700.–
1057.
WIERNY obraz Polski współczesnej. Katowanie kobiet w więzieniach polskich. Moskwa-Kijów-Proletargród [?] 1921. Wyd. Komunistyczne "Trybuna". 8, s. V, [6]-27. brosz.
Zaplamienia pierwszych kart, niewielkie ubytki narożnika pierwszej karty, podklejone niewielkie ubytki marginesu dwóch kart. Zebrane relacje aresztowanych kobiet, które były poddawane torturom. Materiał podzielono na dwie części: Na pograniczu i W głębi Rzeczypospolitej (tu głównie o pogromie we Wronkach). Broszurę odbito w drukarni III Międzynarodówki, w nakładzie 10.000 egz. Rzadkie.
220.–
Sprzedano za: 340.–
1058.
WOLFKE Mieczysław – Bomba atomowa. Warszawa 1945. "Nasza Księgarnia". 8, s. 14. brosz.
Stan dobry. Zaw.: Budowa atomu, Zasada bomby atomowej, Prawdopodobna budowa bomby atomowej, Działanie bomby atomowej, Pokojowe zużytkowanie energii atomowej, Niebezpieczeństwo i tajemnica. Praca naukowca (1883-1947 - profesora Politechniki Warszawskiej, fizyka, prekursora telewizji i holografii, odkrywcy metody zestalenia helu oraz dwóch odmian ciekłego helu), który już w maju 1939, na łamach „Polski Zbrojnej ” ostrzegał przed bronią atomową.
48.–
Sprzedano za: 130.–
1059.
WOLSKI K[ajetan] S[aryusz] – Polski herbarzyk. Zbiór orłów i herbów z mapą Rzeczypospolitej Polskiej przed rozbiorami. Kraków [ca 1925]. Salon Malarzy Pol. 16d, k. 1, tabl. 10. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Zaw. 10 barwnych kart pocztowych naklejonych wydawniczo na kartonowe podkłady: Orły na Wawelu, Herby królów polskich, Polska - Jeszcze Polska nie zginęła, Litwa - Litwo! Ojczyzno moja [...], Księstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska przed rozbiorami (mapa), Herby hetmanów w. koronnych, Herby miast Królestwa Polskiego, Herby rycerstwa polskiego, Herby miast galicyjskich.
140.–
Sprzedano za: 170.–
1060.
[WROTNOWSKI Antoni] – Porozbiorowe aspiracye polityczne narodu polskiego. Wyd. III uzupełnione. Kraków 1898. G. Gebethner i Sp. 8, s. [4], IV, XXV, [26]-504. brosz.
Stan bardzo dobry. Trzecia edycja kilkakrotnie wznawianej pracy A. Wrotnowskiego (1823-1900) - adwokata, publicysty, propagatora pracy organicznej, członka Tow. Rolniczego w Król. Polskim, współautora koncepcji trójlojalizmu po powstaniu styczniowym, dyrektora Banku Krajowego Galicji we Lwowie. Zaw. m.in.: Główne przyczyny upadku państwa polskiego, Moralne znaczenie dziejowe konfederacyi Barskiej, Moralne znaczenie dziejowe Konstytucyi 3-go maja, Polityka Andrzeja Zamoyskiego, Program polityczny margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, Idea sławiańska, Katechizm patryotyzmu dla Królestwa polskiego.
140.–
WYDAWNICTWA Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Kraków. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 4.
1061.
T. 2: Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Wyd. Adam Chmiel. 1932. s. VII, [1], 671, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Tytuł także po łacinie: "Acta consularia Casimiriensia".
260.–
1062.
T. 3: Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, [cz.] 1: Dyplomy pergaminowe. 1907. s. VIII, 324. opr. wsp. ppł.
Część kart podklejona w grzbiecie, stan dobry. Opis 1.035 dokumentów pergaminowych od 1105 do 1633 r. przechowywanych w archiwum miejskim. Indeksy. Tom opracowany pod red. dyrektora Archiwum prof. Stanisława Krzyżanowskiego.
220.–
1063.
T. 4: Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, [cz.] 2: Kraków, rękopisy. Nr 1-3568. 1915. s. XXVI, 488. opr. nieco późn. ppł.
Otarcia krawędzi okł., podklejone niewielkie naddarcie karty przedtyt. Katalog obejmuje ponad 3,5 tys. dokumentów od 1300 do 1720 r.
240.–
1064.
WYSOCKI [Józef] – Pamiętnik jenerała ... dowódcy Legionu Polskiego na Węgrzech z czasu kampanii węgierskiej w roku 1848 i 1849. Wyd. II. Kraków 1888. Nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna. 8, s. IV, [5]-146. opr. oryg. pł. zdob. Nowa Bibliot. Uniwersalna.
Maliszewski 2811. Okł. nieco zabrudzone, wyklejki pęknięte w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in. spis wychodźców polskich w Turcji.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1065.
ZAJĄC Józef – W Szkocji i na Środkowym Wschodzie. II tom pamiętników wojennych Dwie wojny. Londyn 1967. Veritas. 16d, s. 339. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 69.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Janiny Chrzanowskiej. Zaw. m.in.: Pobyt w 5 Dywizji Brytyjskiej w Szkocji, W konwoju morskim naokoło Afryki, Persja - przyjęcie oddziałów Armii Polskiej z Rosji, Organizacja oddziałów II Korpusu Wojsk Polskich w Palestynie. Na końcu indeks nazwisk i niektórych miejscowości. T. 1 ukazał się w 1964 roku.
70.–
Sprzedano za: 160.–
1066.
[ZAŁĘSKI Stanisław] – Historya zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi. (Ogólnej historyi kasaty zakonu tom II). Lwów 1875. Nakł. autora. 8, s. [8], 519, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Opr. otarta, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot., zapiski inwentarzowe, podpis własn. W 1874 ukazał się tom 1, którego tu brak. Jeden z tomów podstawowej pracy S. Załęskiego (1843-1908) - jezuity, historyka zakonu, apologety, współpracownika „Przeglądu Lwowskiego”; autora opracowań z historii jezuitów kartuzów i bazylianów. Rzadkie.
160.–
1067.
ZAŁĘSKI St[anisław] – Program na r. 1900, credo i pieśń Galicyjskich socyalistów. Napisał dla klas wykształconych ks. ... Lwów 1900. Nakł. "Ruchu Katolickiego". 16d, s. 55. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Druk antysocjalistyczny.
64.–
Sprzedano za: 100.–
1068.
ZAMOYSKI [Władysław] – O zarzucanem dowódzcy Korpusu II Jenerałowi [Girolamo] Ramorino, niedopełnieniu roskazow danych mu przez Naczelnego Dowódzcę po upadku Warszawy 1831 roku. List pułk-ka [Władysława] Zamoyskiego b. Szefa Sztabu Korpusu II-o do redaktora dziennika Trzeci Maj. Paryż 1844. Druk. Lacour i Cie. 8, s. 75, [1]. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. tytuł: "O zarzucanem Niedopełnieniu Roskazow". Publikacja dotycząca głośnej sprawy gen. Ramorino (dowodzącego wojskami powstańczymi m.in. w zwycięskiej bitwie pod Międzyrzecem Podl.), który we IX 1831 samowolnie opuścił teren walk, zdezerterował, zbiegł do Galicji, gdzie złożył broń przez Austriakami.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1069.
ZAREMBA Paweł – Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Oprac. zbior. pod red. ... 64 ilustr. oraz szkice i mapy w tekście. Londyn 1962. Nakł. Koła Ułanów Pozn. 8, s. X, [2], 504, tabl. 33. opr. oryg. pł. złoc.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry.
P. Zaremba (1915-1979) - historyk, publicysta, od 1946 w Anglii, gdzie współredagował "Orła Białego", później w Monachium, gdzie pracował dla RWE.
140.–
Sprzedano za: 650.–
1070.
ZDANOWICZ Alexander – Dziesięć dni dyktatury. Wspomnienie z ubiegłych lat. Gorlice 1901. Nakł. autora. 8, s. 27. brosz.
Maliszewski 3444. Pionowe załamanie bloku, okł. nieco otarte, zaplamienie narożnika kart. Dotyczy powstania styczniowego.
64.–
Sprzedano za: 240.–
1071.
ZDZIECHOWSKI Marjan – Napoleon III. Szkice z dziejów jego życia i pracy. Kraków 1931. Krakowska Spółka Wydawnicza. 8, s. XVI, 259, [1]. opr. oryg. pł.
Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1072.
ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz – 4 Batalion Pancerny. Londyn 1980. Nakł. autora, Druk. White Eagle Press. 8, s. 166. brosz.
Stan dobry. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora z 13 I 1981. Wydano 500 egz. Liczne ilustracje w tekście.
120.–
Sprzedano za: 300.–
1073.
ŻÓŁKIEWSKI Stefan – Pisma ..., kanclerza koronnego i hetmana z jego popiersiem. Wyd. August Bielowski. Lwów 1861. Nakł. W. Manieckiego. 8, s. [4], LX, [2], 628, [3], portret autora [litografia]. opr. późn. pł.
Wyklejki podklejone w grzbiecie, ślad zawilgocenia w narożniku kart, 4 karty na początku (fragmenty spisu treści) we wsp. kopii. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Dublet z księgozbioru "Lektora" (ślepy tłok na okł., ekslibris, piecz., ślepy tłok na pierwszych dwóch kartach). Podpis własn. Zaw. dwie większe prace Żółkiewskiego: "Początek i progres wojny moskiewskiej" i "Pobudka do cnoty" oraz "mowy, listy, uniwersały i inne pisma pomniejsze". Na końcu "skazownik" (czyli indeks), "odmianki" (warianty tekstów) i myłki (errata).
240.–
Sprzedano za: 400.–