Stalinizm. Walka z Kościołem, walka z religią

1074.
ATEIZM a religia. Wykłady wygłoszone na centralnym kursie aktywu partyjnego, maj 1957 rok. Warszawa 1957. Książka i Wiedza. 337, [2]. brosz.
Okł. częściowo zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Wśród autorów: H. Rosen, A. Nowicki, T. Kotarbiński, M. Fritzhand. W spisie zalecanych lektur pozycje trudniejsze oznaczono gwiazdką (Kant, Spinoza, Lukrecjusz, Le Mettrie, a także Lenin).
40.–
1075.
BIEŃKOWSKI Władysław – Polityka Watykanu wobec Polski. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 113, [2]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. "Autor przyznaje się, że z największym trudem docierał do tekstów wypowiedzi i enuncjacji papieży i polityków watykańskich. Charakterystyczne jest, że w kraju mającym opinię katolickiego nie ma zupełnie wydawnictw źródłowych w tej dziedzinie. Stan ten pozwala klerowi, działaczom i pisarzom katolickim na całkowitą dowolność w charakteryzowaniu polityki Watykanu, na przemilczaniu wszystkich niewygodnych faktów i dokumentów, na ukrywaniu istotnego oblicza stosunku Watykanu do Polski".
40.–
Sprzedano za: 40.–
1076.
CACHIN Marcel – Nauka a religia. Tłum. Franciszek Korwin-Szymanowski. Warszawa 1955. Książka i Wiedza. 16d, s. 45, [3]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, stan dobry. "Każdy postęp wiedzy oznacza porażkę religii. Co więcej, nauka jest zaprzeczeniem boga i religii [...]. Trzeba wybierać - albo religia, albo nauka [...]. Najwyższy czas rozprawić się z sądami fanatyków, hołdujących starym przesądom i przeżytkom idealizmu i mistycyzmu [...]. Nic nie zatrzyma nas w zdecydowanym marszu po drodze wytyczonej przez twórców komunizmu [...]. Komunizm jest nie tylko koniecznością dyktowaną przez postęp cywilizacji ludzkiej. Jest on także nakazem rozumu oświeconego przez współczesną naukę".
40.–
Sprzedano za: 40.–
1077.
CHMIELEWSKI Henryk – Pochodzenie religii. Stosunek partii i państwa do religii. Warszawa 1956. Wyd. MON. 8, s. 97, [2]. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. "Powstające z bezradności przekonanie religijne ludzi było wykorzystywane na różne sposoby przez wyzyskiwaczy dla utrzymania w posłuszeństwie wyzyskiwanych mas", "Dopiero marksizm, który wykrył i zbadał prawa rządzące rozwojem społeczeństwa, był w stanie wyjaśnić do końca klasową funkcję religii. Wyjaśnił on, w jaki sposób i dlaczego światopogląd religijny wypacza prawdę o świecie, człowieku i stosunkach społecznych", "Jeśli religia jest fałszywym światopoglądem, to jak powinien ustosunkować się do niej marksista? Jak we wszystkich sprawach, tak i w tej właściwą postawę wskazuje nam partia"...
60.–
1078.
GIORDANO Bruno przed trybunałem inkwizycji. Akta procesu. Przełożył z włoskiego Wacław Zawadzki. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 167, portret 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Ze wstępu A. Nowickiego: "Skazany na zagładę feudalizm nie cofał się przed żadną zbrodnią, aby zahamować burzliwy rozwój nowego świata, który miał zająć jego miejsce [...]. Współczesny sojusz amerykańskiego imperializmu z Watykanem, sojusz najbardziej reakcyjny, skierowany jest przeciwko naukowemu, materialistycznemu światopoglądowi, o którego zwycięstwo Giordano Bruno walczył przez całe życie".
44.–
Sprzedano za: 150.–
1079.
JACKOWSKI Tadeusz – W cieniu Kurii krakowskiej. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 46, [2]. brosz. Biblioteczka "Trybuny Wolności".
Otarcia grzbietu, niewielki ubytek narożnika ostatniej karty. Sprawozdanie z procesu przed Sądem Rejonowym w Krakowie "siedmiu zdrajców, płatnych najmitów imperializmu, szpiegów na służbie amerykańsko-hitlerowskiego ośrodka wywiadowczego w Niemczech zachodnich". "Proces był elementem represji władz PRL wobec Kościoła katolickiego. Było to jedno z najbardziej brutalnych uderzeń w Kościół Katolicki w czasach PRL. Celem procesu było przedstawienie Kościoła Katolickiego jako agentury Watykanu, a duchownych jako szpiegów państw imperialistycznych. Jednocześnie chodziło o skompromitowanie środowisk emigracyjnych [...]. Aresztowany jesienią 1952 ksiądz Józef Lelito po brutalnym śledztwie zeznał, niezgodnie z prawdą, że wciągnął do współpracy dwóch księży z kurii krakowskiej [...]. Złamana w śledztwie część aresztowanych [...] zeznała, że kuria krakowska realizowała antypolską politykę Watykanu, zamierzała przeznaczyć posiadane obce waluty na walkę z ustrojem i liczyła na wybuch wojny, która miałaby obalić system komunistyczny w Polsce" (Wikipedia).
48.–
1080.
KAZANIA na dziesięciolecie Polski Ludowej. Warszawa 1954. PAX. 8, s. 58, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zbiór 7 kazań przygotowanych przez "księży patriotów", m.in. ks. Jana Czuja, ks. Stanisława Hueta i ks. Wacława Radosza. Wśród kazań: O pracy zespołowej, O miłości do Ojczyzny, Rodzina chrześcijańska wobec współczesnych zadań, Dlaczego w służbie idei?, Wdzięczność Bogu za opiekę - wierność zadaniom, I pobuduję domy i będę mieszkać, O społecznej miłości bliźniego.
Księża patrioci – "określenie dotyczące księży, popierających władzę ludową i zmiany zachodzące w Polsce Ludowej po 1944 roku [...]. Ruch 'księży patriotów' przestał istnieć 12 lipca 1955 roku, kiedy to na żądanie władz Komisja Księży przy ZBoWiD-zie została rozwiązana, a jej członkowie weszli do innych struktur, powołanych wówczas przez władze [...]. Ruch wznowiony został w 1959 roku w ramach Kół Księży przy Zrzeszeniu Katolików Caritas. W 1961 r. Episkopat w specjalnym liście zabronił duchownym katolickim uczestnictwa w strukturach Zrzeszenia Katolików Caritas" (Wikipedia).
40.–
Sprzedano za: 190.–
1081.
KOŁAKOWSKI Leszek – Szkice o filozofii katolickiej. Warszawa 1953. PWN. 16d, s. 265, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Podpis własn. J. Szacki wspominał: "W - mocno już przecież 'odwilżowym' - 1955 roku [Kołakowski] opublikował, wypominane mu potem niejednokrotnie, 'Szkice o filozofii katolickiej'. Była to bez wątpienia książka poczęta z ducha 'minionego okresu', choć bynajmniej nie ignorancka i nie w każdej ze swoich tez zupełnie niesłuszna, jako że krytykowana w niej filozofia nie wyróżniała się nigdy wyłącznie zaletami i miewała naprawdę lichych przedstawicieli [...]. To jednak, czy w tej książce znalazły się jakieś trafne argumenty, nie miało i nie ma nic do rzeczy, jako że była nie tyle głosem w merytorycznej dyskusji, ile opowiedzeniem po tej stronie 'frontu ideologicznego', po której znajdowały się największe i ciągle czynne armaty. Słusznie przeto - zawstydzony tym niezadługo - autor skazał swój książkowy debiut na zapomnienie". Książka zaw.: Neotomizm w walce z postępem nauk i prawami człowieka, Kwestia robotnicza w doktrynie politycznej Watykanu, O tak zwanym realizmie tomistycznym, "Prawa osoby" przeciwko prawom człowieka, Nauka przed sądem Ciemnogrodu, Metodologia księdza Kłósaka, Igraszki z diabłem.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1082.
KRAKOWSKI Stefan – Kościół a państwo polskie do początków XIV w. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 266, [2], mapy 2. brosz.
Stan bardzo dobry. "Nie trudno stwierdzić, że dotychczasowe poglądy na rolę dziejową kościoła w Polsce w literaturze naukowej są na ogół błędne, co najmniej zaś niejasne. Ignorancja i pomieszanie pojęć w tym zakresie jest zjawiskiem powszechnym. Ten stan rzeczy należy niewątpliwie uznać jako rezultat nie tylko tendencyj wyraźnie klerykalnych, które łatwo wykryć w większości opracowań, ale także idealistycznego traktowania dziejów kościoła przez postępowych nawet historyków. Niemniej wszelkie próby naruszenia klerykalnych poglądów na dzieje kościoła były zaciekle zwalczane [...]. Autorowi chodzi o to, aby ukazać kościół takim, jakim był istotnie, tj. instytucją o celach całkowicie 'ziemskich', 'świeckich', co kościół tak starannie zawsze ukrywał i czego tak obawiają się historycy idealistyczni" (ze wstępu).
64.–
Sprzedano za: 90.–
1083.
KRASOWSKI Stanisław – Watykan a Polska. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 69, [2]. brosz.
Okł. lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. III. "Starannie kultywowana legenda o apolityczności kleru zapuściła w naszym kraju głębokie korzenie, zwłaszcza w kołach inteligencji pracującej i drobnomieszczaństwa. Nie są jednak wolne od częściowych sugestii również masy robotnicze i chłopskie, mimo iż zaostrzona w walce klasowej czujność dawno już wskazała im różnicę między księdzem-kapłanem, księdzem-nauczycielem prawd wiary, a księdzem-dusigroszem, księdzem-hreczkosiejem, księdzem politykierem wreszcie".
40.–
1084.
KSIĘŻA mówią... Fragmenty przemówień, listów i oświadczeń kapłanów polskich. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s. 63, [1]. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Wg redaktorów z zawartych w książce z wypowiedzi księży i przedstawicieli władz państwowych wyłania się rzeczywisty obraz stosunków Państwo-Kościół: Polska Ludowa "nie tylko uznaje wolność sumienia i swobodę religii, ale je gwarantuje i ochrania prawem", a "patriotyczne i postępowe stanowisko poważnej części duchowieństwa katolickiego" nie wykazuje sprzeczności między obowiązkami obywatelskimi a obowiązkami duszpasterskimi. Wśród głosów "postępowych" księży można znaleźć takie: "Źle robią księża, którzy używają ambony dla polityki", "Z treścią listu papieskiego do biskupów polskich zapoznałem się, doznając przy tym uczucia głębokiego przygnębienia", "Pragnę tą drogą przyłączyć się do głosu protestu wszystkich kapłanów, którym dobro ludu, dobro Polski Ludowej i jej wspaniały rozwój leżą głęboko na sercu", "Jako duchowny uznaję całkowity autorytet i nieomylność papieża [...], jako Polak jestem głęboko dotknięty przyjaznym stosunkiem Ojca świętego do Niemców", "Boli nas niewymownie, że w okresie najkrwawszych zmagań z okupantem [...] nie doszły do nas słowa pociechy od Namiestnika Chrystusowego, a dziś Ojciec Św. przemawia do naszych katów z całą życzliwością i w ich języku".
44.–
1085.
LIGOCKI Edward – Między Watykanem a Polską. Warszawa 1949. Nakł. autora. 8, s. 190, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, miejscami zaplamienia. Próba przedstawienia stosunku Watykanu do Polski wobec faktu, że "stronnicze były kroniki Wincentego Kadłubka i Długosza, i łańcuch [zafałszowań] ciągnął się dalej, aż po podręczniki szkolne sanacyjnej Polski". Zaw. m.in.: O stosunkach watykańsko-niemieckich, Diecezje polskie na Ziemiach Zachodnich, Drogi i rozdroża myśli katolickiej w Polsce, Watykan a demokracje ludowe, Dwie miary Watykanu, Polityka kościoła w świetle rzeczywistości polskiej, Polskimi, nie rzymskimi prawami.
60.–
1086.
MAŁCUŻYŃSKI Karol, WIERNIK Bronisław – Józef Pehm-Midszenty, szpieg w kardynalskiej purpurze. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 121, [2]. brosz.
Stan dobry. Relacja z procesu biskupa Józsefa Midszentego. Wikipedia pisze: "Po przejęciu władzy przez komunistów pod kierownictwem Rákosiego w 1947 i rozpętaniu policyjnego terroru, po pięciogodzinnej rewizji w pałacu prymasowskim, 26 grudnia 1948 prymas Mindszenty został aresztowany przez ÁVH. Na wieść o tym papież Pius XII, 2 stycznia 1949 r., wydał List Accerimo Moerrore, w którym potępił akt aresztowania prymasa, a biskupów węgierskich prosił o zachowanie wiary i jedności wobec komunistycznych prześladowań. Torturowany Mindszenty stanął 3 lutego 1949 r. przed sądem i po trwającym zaledwie pięć dni procesie pokazowym został skazany za zdradę stanu na dożywotnie więzienie. Zarzucono mu, że sprzeciwiał się wprowadzeniu na Węgrzech republiki i polityce państwa komunistycznego, m.in. nacjonalizacji szkół katolickich, dalej, wspieranie rządów faszystowskich oraz współudział w eksterminacji węgierskich Żydów. 12 lutego 1949 r. Pius XII ekskomunikował wszystkich odpowiedzialnych za uwięzienie i proces prymasa. 20 lutego 1949 r. na wezwanie Piusa XII na placu Świętego Piotra w Rzymie zebrały się dziesiątki tysięcy wiernych w geście poparcia dla uwięzionego prymasa [...]. Prymas Mindszenty został uwolniony podczas rewolucji węgierskiej 30 października 1956 r., a 1 listopada wygłosił przemówienie radiowe, w którym udzielił swojego poparcia powstańcom. Po interwencji radzieckiej, 4 listopada 1956, stłumieniu oporu i zajęciu Węgier przez Armię Radziecką prymas wraz ze swym sekretarzem ks. Egonem Turchánym schronił się w Poselstwie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie, gdzie przebywał przez następne 15 lat po udzieleniu mu azylu przez prezydenta Dwighta Eisenhowera". Prezentowaną tu książkę kończy fraza: "Niechaj wyrok tego Trybunału, proklamującego braterstwo ludów walczących wspólnie o wolność i niepodzielność pokoju światowego, będzie ostrzeżeniem dla zdrajców i podżegaczy wojennych". Dołączono wycinek prasowy dotyczący tematu książki.
50.–
1087.
MIERZYŃSKI Zdzisław – Wybrane żywoty książąt kościoła polskiego w okresie porozbiorowym. Łódź 1949. Spółdzielnia Wydawnicza "Słowo". 8, s. 151. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Walka z "kruchcianą zaściankowością Polski". Książka, autorstwa łódzkiego lekarza i wolnomyśliciela, po raz pierwszy ukazała się w 1937 r. - w niniejszym wydaniu "zmiany są nieznaczne i na zasadniczą treść nie wpływają". Autor pisze: "Nie znam działu wiedzy, w którym by zakłamanie i fałszowanie faktów tak niepodzielnie panowało jak w naszej historii. Do nibyto pewników systematycznie fałszowanych już od czasów Kadłubka i wpajanych młodzieży naszej, należy twierdzenie, jakoby papieże odczuwali jakiś specjalny sentyment ojcowski dla Polski i nią się szczególnie opiekowali; jakoby Polska całą swą cywilizację zawdzięczała troskliwości kleru rzymsko-katolickiego. Powtarza się to nieustannie, aż do znudzenia...".
60.–
1088.
NOWICKI Andrzej – Chłopi a biskupi. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 67, [2]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Hierarchia kościelna przeciw masom ludowym, Biskupi wypędzają i przesiedlają chłopów, "Ucisk i nękanie wszelakiego rodzaju" w majątkach kościelnych, Dziedzice i dziedziczki w habitach, Majątki kościelne, Reakcyjne duchowieństwo przeciw reformie rolnej.
42.–
1089.
NOWICKI Andrzej – Droga zdrady. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 79, [1]. brosz. Biblioteczka "Gromada. Rolnik Pol.".
Podklejone przedarcie okł., ubytek grzbietu, ubytek narożnika przedniej okł. Dotyczy osoby biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, oskarżonego w 1953 o szpiegostwo na rzecz USA i kolaborację z okupantem. Tekst otwiera dramatyczna scena katowania przez gestapowca robotnika, który dawno zerwał z Kościołem, i księdza katolickiego, podczas gdy "kilka pięter nad nimi, w gabinecie szefa radomskiego gestapo siedział biskup kielecki Kaczmarek. Przyjechał tu sam, z własnej woli i własną limuzyną, dla omówienia z gestapowcami dokładnego planu współdziałania w walce z polskim podziemiem". Książkę zamyka rozdział "Bankructwo prymasa Wyszyńskiego".
46.–
Sprzedano za: 46.–
1090.
NOWICKI Andrzej – Kłopoty rodzinne papieży. Informacje o dzieciach, bratankach i kochankach Ojców Świętych. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 75, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Jena z wielu prób zdyskredytowania Kościoła i urzędu papieża. Zaw. m.in.: Nepotyzm papieski od Innocentego III do Marcina V, Papieska dynastia Borgiów, Rządy bankierów, Nepotyzm papieski od Juliusza III do Urbana VIII, Papież Olimpia Pierwsza, Potęga finansowa rodziny Pacellich i zależność papiestwa od bankierów amerykańskich .
42.–
1091.
NOWICKI Andrzej – Papież Pius XII w świetle własnych przemówień i listów z lat 1945-1951. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 90, [2]. brosz.
Stan dobry. Z przedmowy: "Wbrew reakcyjnej polityce Watykanu coraz więcej katolików i coraz więcej księży katolickich zaczyna aktywnie walczyć przeciw amerykańskim planom podpalenia świata nową wojną. Nie zważając na papieskie groźby kar kościelnych [...] włączają się oni aktywnie do obozu bojowników o demokrację i trwały pokój". Zaw. m.in.: Pius XII otacza aureolą łaski bożej banki kapitalistyczne i prywatny handel, Pius XII propaguje faszystowski korporacjonizm, Pius XII błogosławi policję strzelającą do robotników i chłopów, Pius XII błogosławi milionerów, polityków i żołnierzy amerykańskich.
40.–
1092.
NOWICKI Andrzej – Program walki o kulturę racjonalistyczną i moralność opartą na podstawach racjonalnych. Kraków 1957. Wojew. Ośrodek Propagandy Partyjnej. 16d, s. 39, [1]. brosz. Bibliot. Ateisty, nr 1.
Stan dobry. Ekslibris i piecz. Muzeum Lenina w Krakowie. Tekst referatu wygłoszonego na I Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. "Dzięki zdobyciu władzy przez masy pracujące [..] kraj nasz znalazł się w czołówce krajów przodujących pod względem struktury stosunków społecznych. W ten sposób zostały stworzone zasadnicze przesłanki [...] dla procesu wyzwalania się z religijnych przesądów [...]. Z głęboką troską patrzymy na szerzące się pijaństwo i rozkład życia rodzinnego; niepokojące rozmiary przybrała kradzież mienia społecznego [...]. Sytuacja ta jest szczególnie korzystna dla kleru, który posługuje się jej tendencyjnie przeczernionym obrazem, aby przypisać winę za tę sytuację wyłącznie władzy ludowej i wysunąć własną kandydaturę na moralnego przywódcę i kierownika narodu. Tej kandydatury przyjąć nie można".
40.–
Sprzedano za: 70.–
1093.
NOWICKI Andrzej – 1000 lat zatargów z papieżami. Warszawa 1950. LSW. 8, s. 236, [3]. brosz.
Niewielkie załamania krawędzi okł., stan dobry. "Reakcyjna i napastliwie antypolska polityka obecnego papieża Piusa XII posiada niezmiernie bogate tradycje w dziejach papiestwa", a mianowicie: tradycje antypolskie, tradycje reakcyjne, tradycyjny obskurantyzm, tradycje papieskiego nepotyzmu. Zaw. m.in.: Przyczyny i skutki przyjęcia zwierzchnictwa papieży przez księcia Mieszka, Biskupi ujarzmiają chłopów, Nietykalność biskupów, Polska a papiesko-krzyżackie metody propagowania religii miłości bliźniego, Dzieje Inkwizycji w Polsce, Rozkład papiestwa i epoka kontrreformacji, Nuncjusze papiescy - szpiedzy i agenci Habsburgów, Galeria prałatów-zdrajców z lat rozbiorów, Sojusz Watykanu z zaborcami Polski, Porozumienie papieża Piusa XII z Hitlerem, Rodzina Pacellich, Co Hitler zawdzięczał Watykanowi i za co płaci Wall Street?
54.–
1094.
NOWICKI Andrzej – Watykański bank Pacellich i jego udział w imperialistycznej ekspansji Włoch. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 109, [2], tabl. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Z autorskiego wstępu: "W książce niniejszej będzie mowa o tym, w jaki sposób jeden z banków watykańskich [...] przygotował i sprowokował na początku obecnego stulecia wojnę kolonialną o Trypolitanię i Cyrenaikę [...] opisane tu fakty posiadają przejrzystą i jednoznaczną wymowę: w pogoni za coraz to nowymi źródłami zysków Watykan, podobnie jak wszystkie inne potęgi świata kapitalistycznego, nie cofa się przed żadnymi środkami; angażuje kapitały w fabryki bombowców, czołgów i gazów trujących; podżega narody do wojen; a kiedy zaczyna się lać krew, wzbierają strumienie złota wpływające do jego kas".
48.–
1095.
NOWICKI Andrzej – Wróg chłopów włoskich. Warszawa 1951. LSW. 8, s. 80, [3]. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Okładka autorstwa Stanisława Niedźwiedzkiego (papieska tiara na tle luf armatnich). "Na przeszkodzie sprawiedliwej reformie rolnej stoją interesy 20 tys. wielkich obszarników, z którymi solidaryzuje się największy obszarnik Włoch - papież Pius XII". Spis rozdziałów: Największy obszarnik Włoch, Jak hierarchia kościelna służyła i służy obszarnikom, Papieże i najwięksi obszarnicy, Aferzyści Watykańscy - spekulacja zbożem, Afery ostatnich lat, "Żmija dla proboszczów", Chłopi włoscy chcą pokoju.
48.–
Sprzedano za: 70.–
1096.
PAŃSTWO i Kościół. (Kilka dokumentów). Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 41, [2]. brosz.
Stan dobry. Zaw. teksty wystąpień publicznych A. Zawadzkiego (sekretarza KC PZPR, wicepremiera), J. Cyrankiewicza (premiera), B. Bieruta (przewodniczącego KC PZPR), J. Izydorczaka (wicepremiera administracji publicznej) i in.  dotyczące m.in. "walki z dywersją reakcyjnej części kleru", "ochrony wolności sumienia i wyznania", "groźby ekskomuniki ogłoszonej przez Watykan". Tytuły niektórych podrozdziałów: Przeciwko ofensywie klerykalnej, Spadkobiercy Targowicy, Sparaliżujemy wichrzenia reakcji, Papież zaczął mówić po niemiecku, Watykan, hitlerowcy i lubelscy cudotwórcy, Cenimy księży-patriotów - potępiamy dywersantów, Wichrzenia szkodników będą ukrócone, Nadużycia wiary do celów antypolskiej polityki, Patriotyczni i postępowi księża pójdą z narodem.
48.–
1097.
PAPIEŻ Pius XII do biskupów niemieckich. Pełny tekst listu z dnia 1 marca 1948. Wstępem poprzedził Zdzisław Hierowski. Katowice [i in.] 1948. Nakł. tygodnika "Odra". 8, s. 16. brosz.
Okł. zakurzona, krawędzie naddarte. Ze wstępu: "Szczególnie bolesnym echem odbijać się w Polsce musiały te wypowiedzi Piusa XII, które okazywały współczucie 'cierpiącym' Niemcom, ujmowały się za ludnością niemiecką wysiedloną z polskich ziem zach. - przemilczając niesłychane cierpienie narodu polskiego, negując polskość ziem po Odrę i Nysę".
40.–
1098.
PAWŁOWSKI J[an] – Z tajników dyplomacji watykańskiej. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 54, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw.: Watykan orędownikiem odrodzenia faszyzmu, Watykan - wróg pokoju, Prawda o Unii Katolickiej i jej celach, Oś Watykan-Waszyngton, Watykan a Niemcy zachodnie.
40.–
1099.
POLSKA Ludowa a Kościół katolicki. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 53, [2]. brosz.
Okł. zakurzona. Piecz. Pierwsze zdania: "Od pierwszego dnia istnienia Polski Ludowej sprawa przedstawia się jasno: obywatele korzystają z pełnej wolności sumienia oraz swobody wykonywania praktyk religijnych, państwo ludowe uznaje wolność religii [...]. Jeżeli więc znaczny odłam polskiej hierarchii kościelnej i Watykan prowadzą akcję wrogą Polsce Ludowej - wynika to nie z troski o prawa i swobody religijne, lecz z motywów czysto politycznych [...]. Działalności politycznej kleru, skierowanej przeciw Państwu Ludowemu, Rząd ani społeczeństwo tolerować nie mogą i nie będą". Zaw.: Śladem antypolskiej polityki Watykanu, Ambona - trybuna propagandy antypaństwowej, Związek z bandami i podziemiem, Po stronie Hitlera - przeciw Polsce, Watykan podsyca zimną wojnę, Ręka w rękę z imperializmem amerykańskim i wiele podobnych.
50.–
1100.
POMYKAŁO Wojciech – Ojciec chrzestny faszyzmu. Kartki z dziejów watykańskiej polityki zagranicznej. Warszawa 1955. LSW. 8, s. 98, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. "Proces bpa Kaczmarka wzmógł zainteresowanie kulisami watykańskiej polityki zagranicznej. Przytoczone na procesie liczne fakty i dokumenty zdemaskowały jeszcze raz ukryte pod fioletami, purpurami i białymi szatami wysokich duchownych oblicze podżegaczy wojennych". Praca powstała w oparciu o dotychczasowe liczne publikacje krajowe, materiały zaczerpnięte "ze współczesnej burżuazyjnej prasy zachodnio-europejskiej" oraz fakty ujawnione podczas wspomnianego procesu. Zaw.: Watykan a faszyzm niemiecki - czyli niektóre kartki z niesławnych dziejów, Watykan a faszyzm włoski - czyli gdy tyle łączy, a prawie nic nie dzieli, Pobłażliwość dla agresorów i watykańskie błogosławieństwo, Watykan a Polska - czyli faszyzm niemiecki w roli żandarma Europy.
42.–
1101.
PONIATOWSKI Zygmunt – Nauka a religia. Kraków 1958. Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli. 16d, s. 84, [3]. brosz. Bibliot. Ateisty, nr 3.
Stan dobry. Ekslibris i piecz. Muzeum Lenina w Krakowie. Zaw. m.in.: Marksistowska teoria nauki, Jak Kościół deprecjonuje naukę? (tu m.in.: Podkreślanie sprzeczności wewnętrznych w nauce, Nauka jako rodzaj wiary, Zwalczanie nauki przy pomocy uczucia), Istota przeciwieństwa między nauką a religią.
48.–
1102.
RACZYŃSKI Marcin – Tak dłużej być nie mogło. Po procesie biskupa Kaczmarka. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 55, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. "Gdy ktoś pod płaszczykiem religii i wiary, nadużywając swobód obywatelskich i zaufania wiernych, uprawia politykę i robotę wrogą Polsce, musi za to, kimkolwiek by nie był, ponieść odpowiedzialność, tak jak każdy inny przestępca [...]. Dopiero proces antypaństwowego i antyludowego ośrodka, kierowanego przez księdza biskupa Kaczmarka, rzucił jaskrawe światło na całokształt spisku przeciw Polsce Ludowej, kierowanego z Waszyngtonu, Bonn i Watykanu [...] nie wolno tolerować dłużej takiego stanu w Episkopacie, który pod kierownictwem księdza Wyszyńskiego uprawiał dywersję przeciwko Polsce Ludowej".
40.–
Sprzedano za: 50.–
1103.
REK Tadeusz – Cienie przeszłości. Kartki z dziejów Polski (1918-1939). Warszawa 1954. Wiedza Powszechna. 8, s. 161, [2]. brosz. Biblioteczka dla Każdego.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Błogosławieństwo dla faszyzmu, Reakcyjny kler w sojuszu z faszyzmem, A co na to Kościół, Przeciw narodowi czy z narodem, a także: Zmowa reakcji, Przeciw pierwszemu w świecie państwu robotników i chłopów, W walce z oświatą na wsi.
50.–
1104.
SCHEINMAN M[ichail] M. – Krótki zarys historii papiestwa. Warszawa 1954. Książka i Wiedza. 8, s. 185, [3]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Ekslibris i piecz. Muzeum Lenina w Krakowie. Z przedmowy: "Celem autora niniejszej pracy nie był systematyczny, chronologiczny wykład dziejów papiestwa. Obecnie, gdy Watykan występuje w roli bezpośredniego narzędzia amerykańskich podżegaczy wojennych, w roli czynnego uczestnika ich spisków przeciwko obozowi socjalizmu, pokoju i demokracji, na którego czele stoi ZSRR, wypada przypomnieć niektóre fakty z dziejów Watykanu, świadczące, że papiestwo zawsze było ostoją wyzysku i obskurantyzmu" itd, itd. Przekład z rosyjskiego.
64.–
1105.
SCHEINMAN M[ichaił] M. – Ideologia i polityka Watykanu w służbie imperializmu. Tłumaczył z rosyjskiego Jan Dąbrowski. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 218, [1]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in: Watykan broni panowania wyzyskiwaczy, Społeczna demagogia Watykanu, Watykan sprzymierzeńcem faszyzmu, Nienawiść Watykanu do socjalizmu i komunizmu, Walka papiestwa z postępową nauką, Reakcyjne plany powojenne Watykanu, Rozniecanie nienawiści do ZSRR i międzynarodowego obozu demokratycznego - głównym celem polityki Watykanu, Agentura Watykanu we Francji, Watykan w służbie imperializmu amerykańskiego, Watykan największa organizacja kapitalistyczna, Rozłam w obozie katolickim.
64.–
1106.
SIEMEK Józef – Dla większej chwały... Niemiec. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 31, [1]. brosz.
Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. "'Polonia semper fidelis' - 'Polska zawsze wierna' - tak mówią o nas klerykalni historycy. Komu wierna? Watykanowi, papiestwu, hierarchii kościelnej. Klerykalna historia Polski usiłuje nas przekonać, że Polska zawsze była wierna rozkazom płynącym z Watykanu. Jest to niesłuszne i nieścisłe". W dalszej części książki m.in. informacje o jezuickim autorstwie "Mein Kampf" i wiele innych podobnych rewelacji.
48.–
1107.
SIEMEK J[ózef] – O współpracę wierzących i niewierzących. Warszawa 1958. Książka i Wiedza. 16d, s. 45, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Ekslibris i piecz. Muzeum Lenina w Krakowie. "Atak [Kościoła] idzie przeciwko władzy ludowej, przeciwko naszej partii [...], przeciwko wszystkim tym, którzy nie uznają aspiracji hierarchii do rządzenia narodem polskim", podczas gdy "partia nasza i rząd PRL, uczyniły wszystko, aby przez porozumienie z kościołem odrzucić na bok przegrody, oddzielające część ludzi wierzących od budownictwa socjalistycznego".
40.–
1108.
SIKORA Józef – Watykan czy Polska? Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 157, [2]. brosz.
Marginesy dwóch stron wyraźnie zakurzone, niewielkie załamanie narożnika kart, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: PZPR a wolność sumienia, Kłamstwa Watykanu, Przeciw reformom społecznym i postępowi, Stosunek hierarchii kościelnej w Polsce do faszyzmu, Współpraca z okupantem, "Caritas", "Cud" lubelski, Księża-patrioci.
60.–
1109.
SKALSKI M. – Przeciw ciemnogrodowi. Pisarze polscy o klerykalizmie. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 84, [4]. brosz.
Okł. zakurzona i nieco otarta. "Praca niniejsza ma za zadanie za pomocą wypisów z naszej literatury pięknej i historii ojczystej wykazać, jak [...] przewija się jasna, niegasnąca idea postępu społecznego oraz walki z tym wszystkim, co temu postępowi stoi na przeszkodzie: z ciemnotą, zabobonem, zacofaniem i obskurantyzmem". Zaw. utwory lub ich fragmenty o antyklerykalnym charakterze autorstwa m.in.: M. Reja, J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, T. Korzona, W. Sobieskiego, S. Żeromskiego, E. Zegadłowicza.
40.–
Sprzedano za: 110.–
1110.
SKOWROŃSKI Jan – Polityka Episkopatu w Polsce. Fakty i dokumenty. Warszawa 1953. Czytelnik. 16d, s. 70, [2]. brosz.
Otarcia grzbietu, stan dobry. Zaw. m.in.: Przeciwko narodowi i ludowi pracującemu, Episkopat w służbie rodzimej i zagranicznej reakcji, Przeciwko Polsce Ludowej, Księża patrioci - z całym narodem. "Nieprzejednanie wrogi stosunek do państwa ludowego wynika z nienawiści klasowej, jaką reakcyjne sfery Episkopatu - związane wspólnymi klasowymi interesami z usuniętymi z życia polskiego obszarnikami i fabrykantami - żywią do ludu polskiego [...]. Jest jeszcze drugie źródło nienawiści reakcyjnego kleru do Polski Ludowej. Źródłem tym - to Watykan, ostoja międzynarodowej reakcji i wstecznictwa".
40.–
Sprzedano za: 40.–
1111.
SOŁTYS Józef – 80 lirów ojca Ambrożego. Warszawa 1955. Iskry. 8, s. 429, [3]. brosz.
Stan dobry. Dotyczy "afer finansowych" Stolicy Apostolskiej: "Z największego feudała ziemskiego Watykan przekształcił się w potężny holding finansowo-przemysłowy. Nadal jednak nie zrezygnował z dochodów, jakie przynosi śmierć. Cmentarze i fabryki materiałów wybuchowych czy gazów trujących w jednakowej mierze przyczyniają się do pomnożenia papieskiego skarbca" - i dalej w tym duchu przez ponad 400 stron.
50.–
1112.
SYSKA Henryk – Tajemnica białego habitu. Warszawa 1956. LSW. 8, s. 93, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Historia Damazego Macocha, ojca paulina z Jasnej Góry, który w pierwszej dekadzie XX w. dopuścił się wielu przestępstw, w tym morderstwa, kradzieży pieniędzy z klasztornej kasy oraz fałszowania dokumentów. Na ławie oskarżonych zasiadł także drugi zakonnik oraz kochanka głównego oskarżonego. Proces wstrząsnął społeczeństwem ze względu na sprawców i miejsce popełnienia przestępstwa. Bulwersującą sprawę przypomniano w 1956 i wykorzystano jako element walki z klerem. Zaw. m.in.: Trup w sofie, Niezwykły kurs dorożkarza Pianko, Przez zieloną granicę, Bohaterka dziwnego romansu, Świętokradztwo, Kler pod obstrzałem.
48.–
1113.
TONDI Alighiero – Władza tajemna Towarzystwa Jezusowego. Tłum. z włoskiego B. Rajzacher. Warszawa 1953. Książka i Wiedza. 8, s. 47, [1]. brosz.
Stan dobry. "Nigdy dotychczas katolicyzm nie posiadał tak nikłej siły moralnej jak w chwili obecnej [...]. we Francji zarówno lud, jak i burżuazja są dla kościoła prawie stracone; we Włoszech mniej niż 20 proc., a w Rzymie nawet mniej niż 15 proc. ludności uczęszcza na msze w czasie świąt kościelnych [...]. W obliczu widocznego zmniejszania się duchowego wpływu kościoła specjalnie interesujące jest zbadanie dróg i sposobów, w oparciu o które usiłuje utrzymać swoje dotychczasowe znaczenie polityczne". Zaw. m.in.: Szpiegowskie kolegia, Błogosławieństwa dla faszyzmu, Związki z imperializmem amerykańskim, Usprawiedliwianie morderstw, Przeciwko narodom kolonialnym i zależnym. .
40.–
1114.
URBAŃSKI Stefan – Państwo Watykańskie. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 61, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Za komentarz wystarczy spis treści: Watykan jest państwem, Państwo Watykańskie - państwem kapitalistycznym, Organizacja Watykanu, Niemiecko-amerykańskie rządy w Watykanie, Ideologia watykańska.
40.–
1115.
WILKOWSKI Stanisław, CZARNECKI Wacław – The Roman-Catholic Church in People's Poland. General arrangement project by ... Warsaw 1953. Central Priests' Committee, affiliated to the Organisation of Fighters for Freedom i Democracy. 4, s. 129, [5], tabl. 3. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia narożników okł., wewnątrz stan dobry. Bogato ilustrowane wydawnictwo propagandowe mające ukazać duży zakres swobody wyznaniowej w Polsce Ludowej. Książka prezentuje udział Państwa w zabezpieczaniu ocalałych i odbudowie zniszczonych obiektów sakralnych, w organizowaniu wystaw prac plastycznych o tematyce religijnej, umożliwienie funkcjonowania zgromadzeń zakonnych i wkład tychże w działalność służby zdrowia i opieki społecznej, dorobek "Caritasu" (będącego wówczas pod przymusowym zarządem narzuconym przez władze państwowe), działanie szkolnictwa seminaryjnego, procesje, msze polowe, pogrzeby katolickie, uczestnictwo w życiu społecznym księży-patriotów. Sielankowego obrazu nie zakłóca informacja o zatrzymanym przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa prymasie Wyszyńskim ani żaden cytat z prezentowanych w tym rozdziale publikacji.
80.–
1116.
WIPPER R[obert] J. – Powstanie literatury chrześcijańskiej. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 323, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Przekład z rosyjskiego. W podsumowaniu swoich rozważań autor pisze: "Nowy Testament można do pewnego stopnia uważać za twierdzę wzniesioną przez kierowników konserwatywnych, posiadających warstw społeczeństwa chrześcijańskiego przeciwko ruchowi demokratycznemu, na którego czele stał paraklet (pocieszyciel), nowy rewolucyjny Chrystus, będący przeciwieństwem Chrystusa niosącego pokój, którego wizerunek przekazują nam ewangelie". Książka ma na celu obalenie "mitu o pierwotnym, czystym, nieskażonym chrześcijaństwie wciąż jeszcze utrzymującym się nie tylko wśród wierzących, ale akceptowanym milcząco przez wielu mniej lub bardziej wolnomyślnych uczonych burżuazyjnych".
48.–
1117.
WODZICKI Henryk – Czyim interesom służy Episkopat. O tymczasowości kościelnej na polskich Ziemiach Zachodnich. Warszawa 1951. Czytelnik. 8, s. 31, [1]. brosz.
Stan dobry. "Prymasi i biskupi wielokrotnie zapisali się w historii Polski jako sprawne ramię obcego organizmu, jako oderwani od narodu i obcy mu obywatele watykańscy, dla których mogła sobie ginąć Polska, byleby tylko realizowała się polityka Kurii Rzymskiej i papieży".
42.–
Sprzedano za: 110.–
1118.
WOŁOWSKI Jacek – Gnieźnieński list Episkopatu. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 37, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Antykościelny komentarz do listu pasterskiego Episkopatu, będącego odpowiedzią na oświadczenie rządu regulującego stosunki Państwo-Kościół. Wikipedia: "W 1949 roku władze rozpoczęły stalinowski represyjny kurs w zwalczaniu Kościoła katolickiego w Polsce. 14 marca 1949 roku rząd wydał szeroko nagłaśniane oświadczenie w sprawie stosunków z Kościołem. Polityka władz miała spowodować podziały w szeregach duchowieństwa i doprowadzić do erozji postawy Episkopatu. Chodziło o oddzielenie 'złych' biskupów i duchownych od popieranych przez władze 'postępowych' księży". Prezentowana tu broszura stanowiła element realizacji tych planów.
50.–