Varia

107.
[BAL Młodej Architektury - zaproszenie]. Zaproszenie na doroczny Bal Młodej Architektury zorganizowany 1 II 1931.
Czterostronicowe zaproszenie form. 15x15 cm. Bal zorganizował Związek Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej, impreza odbyła się w gmachu Wydziału Architektury przy ul. Koszykowej. Na pierwszej stronie dwubarwna kompozycja przedstawiająca parę na zabawkowym koniku, autorstwa Eugeniusza Wierzbickiego i Macieja Nowickiego. Wewnątrz informacje o organizatorach i formuła zapraszająca na bal (miejsce na nazwisko zaproszonego pozostało niewypełnione). Na ostatniej stronie nazwiska projektantów zaproszenia oraz nazwa drukarni ("Pionier"). Drobne zabrudzenia, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 200.–
108.
[CHĘTNIK Adam]. Zbiór 10 maszynopisowych tekstów Adama Chętnika o charakterze autobiograficznym.
Teksty pisane na maszynie na arkuszach w standardowym formacie A4. Zbiór zaw. następujące teksty: "Mój życiorys" (1960, k. 8), "Z mojej przeplatanki życiowej. Zakończenie kursów, popis szkolny i moja w nim rola" (k. 14), "Moje pierwsze kroki pisarskie" (k. 6), "Tajne nauczanie w stronach łomżyńskich - jako również notatki i wspomnienia spod zaboru rosyjskiego r. 1900-1910" (1925, k. 16), "1931. Z moich wędrówek po Szwecji i Finlandii" (k. 3), "Z dalszych wędrówek po świecie" (k. 2, brak końca), "Ze wspomnień o Muzeum Kurpiowskim w Nowogrodzie n/Narwią 1909-1939" (1946-1958, k. 15), "Co pisał i drukował o mnie Obyw. Czesław Wycech" (1957, k. 8), "Czego chciał ode mnie H. Syska. Egz. uzupełniony" (1952, k. 3, 3 egz.), "Z moich dawnych rozmyślań o Polsce ludowej" (k. 7).  Załamania krawędzi niektórych kart, marginesy części z nich zakurzone, drobne zaplamienia.
A. Chętnik (1887-1967) - "etnograf, muzealnik, działacz społeczny i polityczny. Miłośnik i badacz kultury kurpiowskiej, autor książek poświęconych Kurpiom Puszczy Zielonej, założyciel Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Jego dorobek naukowy liczy ponad 100 prac. Był posłem na Sejm I kadencji w II RP, należał do Polskiej Akademii Umiejętności. Tworzył również poezję, był muzykiem amatorem grającym na wielu instrumentach, twórcą i reżyserem zespołu pieśni i tańca oraz lutnikiem" (Wikipedia).
400.–
Sprzedano za: 650.–
109.
[CHĘTNIK Adam]. Zbiór 14 maszynopisowych tekstów Adama Chętnika poświęconych zorganizowanemu przez niego ruchowi drużyniackiemu (junackiemu), pisanych (lub przepisywanych) w latach okupacji.
Teksty pisane na maszynie na arkuszach w standardowym formacie A4. Część artykułów stanowi uzupełniony teksy wydanych uprzednio (w latach I wojny) publikacji. Niemal wszystkie teksty mają w nagłówku nadruk "Biblioteczka Drużyny". Zaw.: "Drużyniacko-junacki ruch wojskowy. Materiały, przyczynki, wspomnienia do historii ruchu wojskowo-niepodległościowego wśród młodzieży wiejskiej [...]" (1939), "Dla młodych druhów. Wiersze wybrane z różnych naszych poetów" (1943), "Junactwo, polski i słowiański 'skauting' ludowy. Rys historyczno-etnograficzny i obyczajowy. Wyd. II poprawione i uzupełnione" (1942-1944), "Urządzamy majówkę. Nieco wskazówek dla młodzieży" (1941), "Umuzykalniamy wieś" (1942), "Razem! Do wyższych celów! Pogadanki z młodzieżą wiejską" (1941), "Zwiedzamy muzeum,! Uwagi i wskazania dla zwiedzających" (1943), "Kółko muzyczne 'Lirnik'. Wskazówki i projekt statutu. Wyd. II poprawione" (1942), "Idziemy naprzód! Pogadanki wiejskie z młodzieżą" (1942), "Program pracy junackiej z roku 1924. Wyd. II - bez zmian, z przypisami na końcu" (1942), "Wierszyki i piosenki junackie. Wyd. II powiększone" (1942), "Z ideałów junackich Słowian Południowych. Szkic literacki i historyczno-obyczajowy" (1942), "Wieś wzorowa. Projekty młodzieży ludowej skupiającej się przy 'Drużynie'. Wyd. II" (1942?, 2 egz.), "Do młodych przyjaciół" (1942), "Co może zrobić młodzież na wsi" (B. r., 2 egz.). Załamania krawędzi niektórych kart, marginesy części z nich zakurzone, drobne zaplamienia.
Chętnik "od 1912 wydawał pismo 'Drużyna' przeznaczone dla młodzieży wiejskiej. Czasopismu towarzyszyły osobne broszury naukowe oraz podręczniki przeznaczone dla działaczy ludowych i junackich pod wspólną nazwą 'Biblioteka Drużyny'. Czasopismo ukazywało się z przerwami przez 12 lat. Adam Chętnik należał do władz ruchu junackiego jako członek Rady Przybocznej" (Wikipedia). Ruch junacki, którego Chętnik był aktywnym propagatorem, skupiał młodzież wiejską i robotniczą. Pracowano metodami skautowymi, odwoływano się do tradycji ludowych, kultury staropolskiej. Ruch działała od jesieni 1912 do XI 1916.
A. Chętnik (1887-1967) - "etnograf, muzealnik, działacz społeczny i polityczny. Miłośnik i badacz kultury kurpiowskiej, autor książek poświęconych Kurpiom Puszczy Zielonej, założyciel Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Jego dorobek naukowy liczy ponad 100 prac. Był posłem na Sejm I kadencji w II RP, należał do Polskiej Akademii Umiejętności. Tworzył również poezję, był muzykiem amatorem grającym na wielu instrumentach, twórcą i reżyserem zespołu pieśni i tańca oraz lutnikiem" (Wikipedia).
300.–
Sprzedano za: 300.–
110.
[CHĘTNIK Adam]. Zbiór 43 maszynopisowych tekstów Adama Chętnika poświęconych głównie Kurpiom i Ziemi Łomżyńskiej oraz 17 wypisów z dzieł innych autorów dotyczących interesujących Chętnika zagadnień. Daty na artykułach: 1939-1963.
Teksty pisane na maszynie na arkuszach w standardowym formacie A4. Objętość artykułów: od kilku do kilkudziesięciu kart. Przykładowe tytuły artykułów autorstwa A. Chętnika: "Jak się Kurpiowie rządzili w puszczach i borach?", "O Warmii i Warmiakach najważniejsze wiadomości", "Strój kurpiowski Puszczy Zielonej", "Zabawy dzieci warszawskich", "Historia starej barci. Opowiadanie z dziejów sosny bartnej", "Ostatni Kurpie. Z rozważań o kulturze i pochodzeniu Kurpiów", "Kurpie u J. I. Kraszewskiego", "Jak to jeden Kurpik dźwigał krzyż na Golgotę", "O ubiorze i stroju Kurpiów", "Mój regionalizm (swojactwo)", "Mazowsze i Mazurzy w wierszykach i piosenkach różnych pisarzy", "O Mazowszu i Mazurach co mamy wiedzieć?", "Z białowieskiej puszczy. Zbiór prac, artykułów i opowiadań o tej największej puszczy w Europie", "Rok 1863 w piosenkach kurpiowskich", "Z pieśni o Kurpiach. Utwór wierszowany o ziemi kurpiowskiej", "Kacper Wieloch, bohater ludowy z Miastkowa, pow. łomżyński", "Jezioro Serafin. Wspomnienie pośmiertne", "Z moich dawnych rozmyślań o Polsce ludowej", "Strzelcy dawni na Kurpiach i ich walki w związku z najazdem szwedzkim od r. 1702-1736", "Mazurzy pruscy na płaszczyźnie mazowieckiej. Studium etnograficzno-obyczajowe", "Analityczna bibliografia Kurpiów". Zestaw zawiera także zespół 8 tekstów o Muzeum Kurpiowskim w Nowogrodzie oraz 4 teksty dotyczące wystawy o bursztynie na ziemiach polskich.
Uzupełnieniem zbioru są maszynopisowe wypisy z prasy i książek, np.: "Z pieśni o Kurpiach", "Z Puszczy Białowieskiej", "Polowanie Augusta III w Białowieży", "Z Łomży do Białowieży - łodzią", "W dolinie Biebrzy", "Ciekawy dokument mazowiecki z czasów ks. Ziemowita z 14-go w.", "Anula - święte wieczory", "Regale bartne na Mazowszu w późniejszym średniowieczu", "Opowiadania historyczne o Księstwie Mazowieckiem", "Dawna Ziemia Łomżyńska", "Niedźwiedzie z Puszczy Białowieskiej napastują okoliczną ludność", "Min. Frank po zwiedzeniu Białowieży wyjechał do Berlina". Załamania krawędzi niektórych kart, marginesy części z nich zakurzone, drobne zaplamienia.
A. Chętnik (1887-1967) - "etnograf, muzealnik, działacz społeczny i polityczny. Miłośnik i badacz kultury kurpiowskiej, autor książek poświęconych Kurpiom Puszczy Zielonej, założyciel Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Jego dorobek naukowy liczy ponad 100 prac. Był posłem na Sejm I kadencji w II RP, należał do Polskiej Akademii Umiejętności. Tworzył również poezję, był muzykiem amatorem grającym na wielu instrumentach, twórcą i reżyserem zespołu pieśni i tańca oraz lutnikiem" (Wikipedia).
500.–
Sprzedano za: 900.–
111.
[DULSCY herbu Przeginia, poświadczenie szlachectwa]. Rękopis po łacinie, dat. 23 VI 1783 we Lwowie.
Rękopis dwustronny na 20 stronach form. 36,5x23,5 cm. Papier pod stempel o nominale 15 grajcarów. Dokument wylegitymowania ze stanu szlacheckiego dla rodziny Dulskich herbu Przeginia. Na trzeciej stronie kolorowy ręcznie wykonany herb Przeginia z blazonowaniem. Pod tekstem odręczny podpis sporządzającego wywód Antoniego Poletyło oraz pieczęć lakowa z z herbem Trzywdar. W treści przywołane brzmienia dokumentów z XVII w. poświadczających szlacheckie pochodzenie rodziny (Dominici Przegonia de Prussy ind Dulsk Dulski) oraz stosowny fragment z herbarza Paprockiego. Niewielkie zabrudzenia i zaplamienia, niewielkie załamania krawędzi, na obrzeżach ślady zawilgocenia. Podkreślenia fragmentów tekstu.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
112.
[FIS, Zakopane]. Anonimowy odręczny projekt znaczka dla Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym rozegranych w Zakopanem w 1939.
Arkusz grubego papieru form. 15,3x14,3 cm, na nim dwa umieszczone jeden pod drugim prostokątne projekty wykonane tuszem i gwaszem form. 6,5x4,2 i 3x1,8 cm. Na obu, różniących się nieznacznie projektach, skoczek narciarski w locie. Oba projekty wykonane w kolorach czerwonym, czarnym i srebrnym. Na odwrocie odręcznie wpisana data 27 VIII 1938. Stan dobry. Zawody rozegrano w dn.  11-19 II 1939 i były to ostatnie przed wybuchem II wojny oficjalne mistrzostwa świata.
120.–
Sprzedano za: 300.–
113.
[GOŁUCHOWSKI Agenor, namiestnik Galicji]. Zbiór różnych dokumentów rękopiśmiennych dotyczących osoby Agenora Gołuchowskiego i jego rodziny z l. 1860-1881.
Zespół zaw.:
* Akt założycielski Ordynacji familijnej - rękopis dwustronny po polsku i po niemiecku na 22 s. form. 33,5x23,2 cm. Dokument dat. 10 XII 1860 w Wiedniu, podpisany przez Agenora Gołuchowskiego. Po zasadniczym tekście dodatkowe adnotacje urzędowe z 1861 i 1873. Całość przewiązana sznurem, z dwoma pieczęciami lakowymi (jedna wykruszona)
* Odpis testamentu Agenora Gołuchowskiego, zakończony formułą "Pisałem we Lwowie 18 Maja 874" i podpisem. Rękopis dwustronny po polsku na 3 stronach form. 34,3x21 cm
* List nieznanej osoby (zarządcy?) informujący o sprawach gospodarskich we wsi Olchowczyk na Ukrainie, będących własnością Gołuchowskich. Rękopis dwustronny po polsku na ark. 28,5x22,5 cm, dat. 4 I 1867 w Olchowczyku
* Pięć kwitów wystawionych przez Osobny Dział Rachunkowy Urzędu Podatkowego we Lwowie Adamowi i Agenorowi (młodszemu) Gołuchowskim, potwierdzających dokonanie należnych wpłat w l. 1877-1801
* Potwierdzenie wypłaty dla hr. Bąkowskich z dóbr Hnizdyczów w rejonie żydaczowskim i rozliczenie wydatków, oraz tabelaryczne zestawienie "Assygnat Bankowych i procentów od nich zapadłych do 24 Grudnia 1866". Rękopis jednostronny na dwóch kartach form. 28x21,8 cm
* Tabelę: "Spis moich aktywów jakie dziś posiadam w Kassie mojej i w Kassie ubezpieczeń od ognia we Lwowie" sporządzoną przez Agenora Gołuchowskiego. Na górnym marginesie adnotacja: "Dla wiadomości mojego syna Agenora oraz uniwersalnego spadkobiercy". Rękopis dwustronny na ark. 34x21 cm, z podpisem A. Gołuchowskiego, sporządzony 20 V 1874 we Lwowie
* Tabelę: "Spis moich długów" sporządzony przez Agenora Gołuchowskiego, z jego podpisem. Rękopis jednostronny na ark. 34x21 cm, dat. 14 V 1874 we Lwowie
* List (powielany) adwokata Czaykowskiego informujący o rokowaniach z dłużnikami. Pod tekstem podpisany Adam Gołuchowski (syn Agenora). Dokument dwustronny na ark. 34x21,3 cm, dat. 10 II 1880 we Lwowie
* Niezidentyfikowany dokument rękopiśmienny po niemiecku (dwustronny na  ark. 34x21 cm), dat. 20 XII 1866 w Husiatyniu.
Dokumenty w papierowej koszulce z ołówkową adnotacją "Rodzinie hrabi Agenora Gołuchowskiego do uwzględnienia po Jego śmierci".
Załamania krawędzi kilku drobnych dokumentów, akt założycielski i testament w stanie dobrym.
A. Gołuchowski h. Leliwa (1812-1875) - galicyjski hrabia, minister spraw wewnętrznych Austrii, namiestnik Galicji, I ordynat na Skale Podolskiej. W miasteczku, będącym własnością Gołuchowskich, wybudowano okazały pałac, który został zniszczony w 1914 na skutek rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Do dóbr należących do rodzinnej ordynacji leżącej w obwodzie czortkowskim należała: Skała, Iwanków, Stara Skała, Łosiacz, Gusztynek i Bereżanka "ze wszystkiemi przynależytościami, z całym tam znajdującym się inwentarzem, z kosztownościami, zbiorami sztuki i zbiorami bibliograficznemi".
2.800.–
Sprzedano za: 3.200.–
114.
NAJNOWSZY flirt. Wesoła zabawa towarzyska. Wadowice [192-?]. Księg. F. Foltina. 16, k. 44 + 1 [objaśnienia]. oryg. kart. etui.
Ubytki, otarcia i przedarcia etui, pierwsza karta zakurzona w górnej części. Kompletny zestaw, dzięki któremu można było prowadzić zakonspirowane rozmowy towarzyskie. Wręczając rozmówcy kartę i podając numer frazy, można było wyznać np. "Bujne Twe sploty, duszę mą w więzy łańcucha skowały", jednak odpowiedź mogła brzmieć zarówno "Mój świat - gdzie Ty!", jak i "Spać mi się chce". Reprod. w: J. Dunin "Papierowy bandyta", Łódź 1974, s. 182.
150.–
Sprzedano za: 190.–
115.
[GRA karciana "Przyjaciel czy szkodnik?"]. Talia składająca się z 48 kart i jednej karty z instrukcją, wydana w czasie okupacji.
Karty stanowiły reklamę wyrobów firmy Schering: na odwrocie każdej karty nadruk: "Bogate plony dzięki zaprawie Abavit Schering'a". Poniżej zasłonięty stemplem tekst: "Do nabycia przez Distriktstellen der Landwirtschaflichen Zentralstelle Krakau, oraz przez Rolnicze Spółdzielnie handlowe i odnośne firmy handlowe". Na kolejnych kartach ukazano szkodliwe lub pożyteczne zwierzęta i rośliny z krótkim tekstem objaśniającym. Talię podzielono na 12 grup (kwartetów) po cztery karty. Zadaniem gracza było jak najszybsze skompletowanie kwartetów przez wymianę kart z innymi graczami. Karta z instrukcją nieco otarta, ubytek narożnika jednej karty, pozostałe karty w stanie dobrym. Brak banderoli spinającej talię.
120.–
Sprzedano za: 160.–
116.
[KOŁO Studentów Górnoślązaków w Warszawie]. Rękopiśmienna "Księga protokułów z Walnych Zgromadzeń i Zebrań Zwyczajnych Koła Studentów Górnoślązaków w Warszawie" z lat 1929/1937.
Księga form. 22,7x18 cm, k. 89 nlb., opr. oryg. ppł. Karty w znacznej większości zapisane, wyjątek stanowi 17 kart w środkowej części księgi, gdzie powinny się znaleźć sprawozdania z r. 1933/1934 - te karty pozostały czyste. Można przypuszczać, że księga stanowi kontynuację wcześniejszej; ostatni zapis stwierdza, że założono księgę kolejną. Zebrania Koła poświęcone były z reguły sprawom organizacyjnym. Rozpatrywano np. propozycję przystąpienia do połączonych struktur Znicza i Związku Studentów Kresów Zachodnich, wstąpienia do Zrzeszenia Kół Prowincjonalnych, sprawy związane z organizacją wycieczek, powołaniem biura pośrednictwa pracy dla członków Koła udzielających korepetycje, koniecznością regularnego wpłacania składek, składem osobowym władz organizacji. Nazwa Koła w późniejszych latach została zmieniona na Związek Akademików Górnoślązaków w Warszawie. Otarcia okł., zaplamienia grzbietu, poza tym stan dobry.
117.
[KOŚCIUSZKO Tadeusz]. Odręczny list Tadeusza Kościuszki do ministra rządu francuskiego w sprawie zezwolenia na wwóz do Francji skrzyń zawierających m.in. srebra i ozdobną szablę, dat. 11 termidora r. VII (tj. 29 VII 1799) w Paryżu.
Rękopis jednostronny na ark. 29,4x20,2 cm, po francusku. Pismo staranne, bez skreśleń i poprawek, list pisany w całości (tekst i podpis) przez Tadeusza Kościuszkę. Tekst na pierwszej stronie, kolejne trzy pozostały niezapisane, na stronie trzeciej widnieje jedynie napisane obcą ręką nazwisko "Kościuszko". List pochodzi z czasów, gdy Kościuszko po kilkunastomiesięcznym pobycie w Ameryce powrócił do Europy i zamieszkał w Paryżu. W prezentowanym tu liście Kościuszko zabiega o zezwolenia na przesłanie do Francji dwóch skrzyń z jego rzeczami osobistymi. Skrzynie, wysłane z Ameryki, dotarły właśnie do Bremy. Zawierały m.in. podarowane Kościuszce w Anglii prezenty: srebrny serwis i złoconą szablę. Jako wyroby brytyjskie wymagały specjalnego zezwolenia na import do Francji. Kościuszko prosi niewymienionego z nazwiska ministra, by ten uzyskał zgodę od ministra Republiki Batawskiej na transport skrzyń przez Holandię i by przekazano agentowi celnemu zezwolenie francuskiego ministra finansów na wwóz skrzyń w granice Republiki Francuskiej. Wspomniany na końcu listu wykaz zawartości skrzyń, który był niegdyś dołączony do niniejszego pisma, nie zachował się. W prawym górnym narożniku francuskie adnotacje urzędowe. Stan bardzo dobry.
Dodaj do koszyka 36.000.–
118.
[KRAKÓW]. Ozdobny, ręcznie wykonany dyplom dla Marii Siedleckiej, z widokiem budynku Schroniska im. ks. Lubomirskiego, obecnie gmachu głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dat. 25 III 1929 w Krakowie.
Dyplom form. 51x36,5 cm na sztywnym papierze; anonimowa kompozycja na pierwszej stronie, pozostałe trzy strony czyste. Tekst dyplomu: "Przezacnej Pani Prezesowej Marji Siedleckiej w dniu imienin wychowankowie Schroniska im. ks. Lubomirskiego". Wokół tekstu ozdobna bordiura z dwiema barwnymi papugami i kwiatami róży w górnych narożnikach oraz widokiem gmachu schroniska w centralnie położonym owalu średn. 9 cm. Dyplom nieco zakurzony, poza tym stan dobry.
M. Siedlecka (1856-1942) - działaczka społeczna, redaktorka, współorganizatorka krakowskiej Czytelni dla Kobiet w Domu pod Rakiem (ul. Szpitalna 7), którego była właścicielką (pod tym adresem mieścił się onegdaj antykwariat "Rara Avis"). Była jedną z głównych przedstawicielek ruchu feministycznego na ziemiach polskich pod koniec XIX i w początkach XX w.
119.
[KSIĘSTWO Warszawskie 1]. Projekt nominacji naczelników departamentów, organizatorów siły zbrojnej i komendantów, dat. 25 III 1809, z podpisem sekretarza Rady stanu Księstwa Warszawskiego, Stanisława Grabowskiego.
Rękopis w języku polskim na 4 stronach form. 32,3x20,5 cm. Dokument, podzielony na 12 paragrafów, wymienia kandydatów na stanowiska rządowe w poszczególnych departamentach, wśród nich Józefa Wybickiego (w dep. poznańskim) i Antoniego Kosińskiego (także dwp. poznański). Tekst pisany ręką Stanisława Grabowskiego, syna naturalnego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety Szydłowskiej. Ślady złożenia, stan dobry.
700.–
Sprzedano za: 1.200.–
120.
[KSIĘSTWO Warszawskie 2]. Akt prawny wydany w imieniu Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia Księstwa Warszawskiego, dat. 23 VI 1808 w Chełmnie.
Rękopis jednostronny na ark. 31,7x20,1 cm, następne trzy strony czyste. Dokument zezwala wdowie Krystynie (Chrystynie) Wilk na powtórne zamążpójście, "wyjąwszy w tym przypadku, gdyby Duchowieństwo iakie przeszkody widziało". Pod tekstem podpisy i pieczęć opłatkowa. Stan dobry.
300.–
Sprzedano za: 300.–
121.
[LENARTOWICZ Teofil]. Fragment odręcznego listu Teofila Lenartowicza, bez daty, pisany z Włoch oraz list Tekli Zmorskiej dotyczący Lenartowicza, dat. 6 VIII 1877.
List T. Lenartowicza: rękopis dwustronny na dwóch stronach form. 12x9,5 cm, następne dwie strony czyste. Korespondencja kierowana do nieznanego adresata, podpisana "Twój całem sercem Teofil". Z treści listu: "Jeśli znasz Matejkę to mnie przypomnij jego sercu i pamięci i poproś o fotografijkę czy Skargi czy którego kolwiek z jego obrazów a ja mu nawzajem coś poślę - chciałbym żeby Włochy widziały jak to Polacy komponują i nie dla siebie ale dla sławy polskiej chcąc coś osiągnąć z jego kompozycyi". Załamania i otarcia arkusza.
Dołączony list Tekli Zmorskiej (1825-1898, żony poety i etnografa Romana Zmorskiego, utrzymującej kontakt korespondencyjny z Lenartowiczem) kierowany jest do redakcji "Ruchu Literackiego". Rękopis jednostronny na ark. 20,8x13 cm. Autorka cytuje słowa poety dotyczące pracy tejże redakcji: "czemu ze mną nie korrespondują i czemu omyłek druku zamieszczać niechcą, i czemuż mi na żaden list nieodpowiadają!!". List kończy stwierdzeniem: "Pan T. Lenartowicz w ostatnich dniach zapadł ciężko na zdrowiu". Stan bardzo dobry.
T. Lenartowicz (1822-1893) poeta, etnograf, rzeźbiarz i konspirator, od 1852 na emigracji, pochowany w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie.
 .
480.–
Sprzedano za: 1.500.–
122.
[LEO Juliusz]. Podpis prezydenta miasta Krakowa Juliusza Leo pod dokumentem urzędowym, dat. 7 II 1908 w Krakowie.
Rękopis na jednej stronie form. 34x20,9 cm, następne 3 strony czyste. Pismo kierowane do Mariana Klei, koncepisty magistrackiego, informujące go o nominacji na stanowisko nadetatowego wicesekretarza krakowskiego magistratu. Pod tekstem podpis prezydenta Krakowa Juliusza Leo. W lewym dolnym narożniku adnotacja o przyjęciu przysięgi od M. Klei, także z podpisem prezydenta. Dokument na papierze urzędowym prezydenta (nadruk w lewym górnym narożniku), z pięcioma znaczkami opłaty stemplowej. Ślady złożenia, poza tym stan dobry.
123.
[LITWA]. Inwentarz dóbr królewskich Skirsobole na Litwie sporządzony w m. Olita 1 VII 1792 r.
Rękopis dwustronny na 10 stronach (w tym jedna strona czysta) form. 38x33 cm. Po tekście zasadniczym fragment pieczęci lakowej i podpis sporządzającego: "Jako Plenipotent Podpisuie się Jakub Ułan". Zaw. m.in: "Opisanie Zabudowania Dwornego", wykaz gruntów ornych, imienny wykaz gospodarzy wraz z ich powinnościami, "Summaryusz Generalney Intraty Pieniężney", "Warunki czyli Ostrzeżenia", "Remmanenta Komunalne na Włości zaległe" oraz "Prowent Pieniężny Komunalny do wyboru podług ustawy podany". Fragment opisu: "Budynek Mieszkalny z Drzewa czesanego słomą kryty z dwoma kominami nad Dach wyprowadzonymi, wewnątrz Sionki iedne dla wejścia do Budynku, po lewej stronie gdzie Izba z Komorą y Kuchenką, w Drugiey Komorze z kąd Drzwi do Spiżarni na Zawiasach y Krukach, z Pierwszey Izby Alkierz z Alkową y dwoma Garderobkami, wtey Stronie Drzwi na Zawiasach y Krukach dziesięć". Pionowe załamanie kart, załamania marginesów, zaplamienia, brak ostatniej karty (?).
Skirsobola (obecnie Skiersobole, lit. Skersabaliu) w rejonie wileńskim na Litwie, leży na linii dawnej Kolei Warszawsko-Petersburskiej.
900.–
Sprzedano za: 900.–
124.
[LOT - rozkład lotów]. Polskie Linie Lotnicze Lot, Polish Airlines. Rozkład Lotów, Timetable. Jesień-zima 1949/50. [Warszawa 1949]. 8, s. 12. brosz.
Pionowe załamanie bloku, poza tym stan dobry. Dołączono kartę ze zmianami taryfy. Rozkład obowiązywał od 2 X 1949. .
120.–
Sprzedano za: 180.–
125.
[NAUCZANIE]. Zestaw: "Obrazki do ćwiczeń mowy. Dla dzieci od lat 6. Nr 1: Historyjki" z lat międzywojennych.
Komplet zawiera 12 barwnych ilustracji na kartach form. 11,8x17,3 cm. Plansze odbito w Litografii Art. W. Główczewskiego w Warszawie. Zestaw dzieli się na 3 serie liczące po 4 karty. Każda seria przedstawia prostą historyjkę, zadaniem dzieci było jej opowiedzenie na podstawie obrazków. Pierwsza opowieść pokazuje radość ze wspólnej zabawy dzieci, kolejna psa pilnującego wysianego ogródka przed kurami, ostatnia - przygodę skauta przeskakującego przez strumień. Zachowana (rozerwana) oryginalna koperta z nadrukiem tytułowym (także po francusku) oraz nazwą i adresem wydawcy: Magistrat m. st. Warszawy, Wydział IX Oświaty i Kultury, Sekcja Wychowania Przedszkolnego, Hoża 27. Plansze lekko zaplamione na odwrocie, w dobrym stanie.
140.–
Sprzedano za: 320.–
126.
[PIŁSUDSKI Józef]. Odbitka szczotkowa artykułu prasowego "Dlaczego Józef Piłsudski musi być odsunięty od władzy?", zapewne z końca 1930.
Druk jednostronny na ark. 33,8x21 cm. Anonimowy tekst zawiera kilka błędów literowych, próbną odbitkę wykonano w celu ich eliminacji. Artykuł (ulotka?) powstał zapewne przed wyborami parlamentarnymi w XI 1930. We wstępie autor pisze: "Józef Piłsudski narzucił swoją władzc przemocą, jako złodziej krwi żołnierza polskiego, nie na taki użytek dowódcom powierzonej, i jako złodziej honoru żołnierskiego tych wszystkich, którzy ślepo powierzywszy mu swoje sumienia, na jego rozkaz rozpoczęli wojnę domową i złamali przysięgę. Za to, by w państwie mógł swobodnie rozporządzać się Piłsudski i jego towarzysze, zapłaciła Polska setkami zamordowanych w walce bratobójczej Polaków". W dalszej części autor stawia 9 zarzutów, m.in. brak ustanowienia nowego porządku prawnego, przeciwstawianie armii narodowi, snucie intryg w korpusie oficerskim, windowanie wydatków państwowych w celu zjednywania sobie zwolenników, doprowadzenie do lekceważenia Polski na arenie międzynarodowej. Ślady złożenia.
127.
[POLITYCY II RP - karykatury]. Album z 13 odręcznymi karykaturami polityków z 1930.
Album form. 22x32 cm, przewiązany w grzbiecie sznurem, karty zielone. Na przedniej okł. niewielka złota gałązka wawrzynu i inicjały artysty T. J. Wewnątrz 13 portretów wykonanych tuszem, w większości podkolorowanych akwarelą; karykatury na ark. ca 22x14,5 cm naklejone na karty albumu. Każdy rysunek sygn. monogramem T. J., z datą 1930. Obok kompozycji autor umieścił niewielki, często złośliwy komentarz. Na kolejnych kartach sportretowano: J. Piłsudskiego ("On"), W. Witosa ("Długi nosek ma Witosek", obok polityka umieszczono zieloną świnię), J. Hallera, K. Bartla (sportretowany jako dziecko, "Pan Kazio Bartel"), A. Prystora ("Prystorek robi sanację" - siedząc na nocniku), Majewskiego ("Eski, pieski, pan Majewski"), R. Kunickiego ("Icki, picki, pan Kunicki"), W. Dobrzyńskiego (wystający z damskiego bucika, "Pantofelek Fabr. Be-Be" - starszy Cechu Szewców Warszawskich, senator z ramienia BBWR), I. Daszyńskiego ("Mar. Daszyński", portret umieszczony na czerwonym sztandarze), S. Cara ("Car"). Nie udało się rozszyfrować tożsamości dwóch osób: "Wicewojewody" i starca z laską podpisanego "Gloria in Belwederis, Tibi et C-o". Podklejone naddarcia kart, karykatury w stanie dobrym.
360.–
Sprzedano za: 480.–
128.
[PRĄDZYŃSKI Wincenty Józef]. List urzędowy Wincentego J. Prądzyńskiego jako członka Rządowej Komisji Sprawiedliwości, z jego odręcznym podpisem, do gubernatora cywilnego guberni lubelskiej, dat. 9 X 1844 w Warszawie.
Rękopis jednostronicowy na ark. 31,2x19,7 cm, dwie strony czyste, na ostatniej stronie adres, fragmenty pieczęci lakowej i piecz. "Interes Rządowy". Autor listu informuje, że "do ukończenie zawieszonej w roku 1842 od strony Austryi demarkacyi" przystępuje i udaje się na granice powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego. Adnotacje urzędowe, piecz. Ślady złożenia, niewielkie zaplamienia.
W. J. Prądzyński h. Grzymała (1795-1858) - ur. w Iwniach, zm. w Warszawie, urzędnik piastujący wiele stanowisk w Królestwie Polskim, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, kawaler orderu Św. Anny i orderu Św. Stanisława, bratanek Ignacego Prądzyńskiego.
129.
[PROGRAM kabaretowy]. WESOŁA Lwowska Fala demaskuje się w żywej audycji radjowej w 120 minutach (7200 sekund). Lwów 1934. Druk. Stylowa. 8, s. 16. brosz.
Otarcia okł., przetarcie grzbietu, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi kart. Zaw. krótką informację o zespole Fali, program występu (nazwiska wykonawców, autorzy tekstów, muzyki i scenografii), fragmenty dwóch utworów, zdjęcia wykonawców. Liczne reklamy firm lwowskich. Dochód przeznaczono na rzecz akcji "Radio dla chorych".
80.–
Sprzedano za: 260.–
130.
[PROJEKT okładki]. Odręcznie wykonany projekt okładki do książki Desmonda Morrisa "Naga małpa" z 1974.
Kompozycja wykonana czarnym i czerwonym tuszem na ark. 17,7x11,6 cm. Przedstawia odwróconą tyłem kobietę i młodego mężczyznę z profilu - oboje w negliżu. Rysunek (niesygnowany) wykonała Małgorzata Spychalska-Komar. Książka ukazała się drukiem w 1974 nakładem Wiedzy Powszechnej, lecz z inną okładką. Zrealizowana wersja przedstawiała tę samą kobiecą sylwetkę, a młodzieńca zastąpiła zwalista małpa człekokształtna, przypominająca rysami twarzy i posturą Władysława Komara, z którym artystka wówczas się rozwodziła. Stan dobry.
131.
[ROZKAZ parady wojskowej]. Odręcznie sporządzony rozkaz odbycia parady wojskowej, dat. 6 V 1824.
Rękopis w języku polskim na ark. 8,5x19,4 cm. Treść rozkazu: "Rozkaz od Parady. Parol Słupce. W dniu jutrzejszym Mustra Kawaleryi przed J. C. M. W. X [Jego Cesarzewiczowską Mością, Wielkim Księciem]. Z dzisieyszey Mustry J. C. M. W. X. nie był kontent, cały ten pułk oddany pod Instrukcyą J. W. Generałowi Żymirskiemu.W dniu jutrzeyszym Mustra Kompaniczna na Nowym placu przy końcu Dywizyoinami Szkoła Battalionów, Kompanie wymarszują z Koszar o godzinie w 1/2 do 5 z rana". Na odwrocie pokwitowanie odebrania 30 rubli od płk. Drużbackiego. Miejscowe zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry.
150.–
Sprzedano za: 300.–
132.
[SPORT, piłka nożna, K.S. Cracovia]. Zbiór makiet i próbnych wydruków siedmiu programów meczowych K.S. Cracovia z lat 1978-1980.
Projekty programów i próbne wydruki wykonano jednostronnie przeważnie na ark. 25x35 cm. Programy miały formę folderu składającego się z 6 stron. Zawierały informacje o przeciwniku, informacje z działalności Koła Sympatyków K.S. Cracovia, składy drużyn, sylwetki trenerów i piłkarzy, skład sędziowski, terminarz rozgrywek. Na części kart odręczne notatki i wskazówki dla drukarzy, naklejone zdjęcia i inne elementy plastyczne, także wycięte fragmenty tekstu. Na poszczególnych kartach widać kolejne stadia realizacji projektu (nawet od odręcznego rozrysu do finalnych wydruków). Stroną graficzną folderów zajmował się A. Chomicz (co uwidoczniono w stopce redakcyjnej), można przypuszczać, że makiety wyszły spod jego ręki. Zbiór zaw. foldery wydane z okazji meczów:
1. K.S. Cracovia - K.K.S. Polonia Warszawa (2 VIII 1978?) - 7 arkuszy
2. K.S. Cracovia - Z.K.S Concordia Piotrków Tryb. (16 VIII 1978) - 8 arkuszy
3. K.S. Cracovia - K.S. Siarka Tarnobrzeg (26 VIII 1978) - 10 arkuszy.
4. K.S. Cracovia - G.K.S. Tychy (23 IX 1978) - 7 arkuszy
5. K.S. Cracovia - R.K.S. Radomiak (29 X 1978) - 4 arkusze
6. K.S. Cracovia - S.K.S. Star Starachowice (1 IX 1979) - 8 arkuszy.
7. Nieco inną formę ma wstępny wydruk programu meczu K.S. Cracovia - G.K.S. Jastrzębie: wydrukowano go jednostronnie na ark. zielonego papieru form. 48,5x68,5 cm.
Naddarcia ostatniego programu, poza tym stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 240.–
133.
[SPORT, piłka nożna]. Zbiór pięciu programów zawodów piłkarskich z lat 1977-1985.
Zbiór zaw.:
1. Program rundy wiosennej 77-78 sekcji piłki nożnej GTS Wisła Kraków (s. 68)
2. Zagłębie-PAOK Saloniki. Puchar Europy Zdobywców Pucharów. 28 IX 1977 (s. 24)
3. GKS Zagłębie Sosnowiec. Sezon 79/80 na mecie (s. 24)
4. GKS Błękitni Kielce. Terminarz rozgrywek o mistrzostwo II ligi, runda Wiosna '81 (folder, s. 6)
5. XII Mecz Wyzwolenia Wisła-Cracovia o Herbową Tarczę Krakowa. 27 I 1985 (s. 8).
Otarcia, niewielkie zaplamienia.
134.
[STAN służby, 1 Pułk Szwoleżerów Gwardii]. Stan służby Stefana Horaczko z 1811.
Jednostronicowy dokument w języku francuskim na ark. 36,4x24 cm. Tabela z przebiegiem służby st. wachmistrza (wówczas) S. Horaczko, z pieczęcią pułkową odciśniętą w tuszu, z podpisami oficerów Pułku, m.in. Wincentego Krasińskiego i Tomasza Łubieńskiego. Stan dobry.
S. Horaczko (1782-1852) - kapitan gwardii cesarza Napoleona I, kawaler Legii Honorowej. "W 1807 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego. Służbę rozpoczął w 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Odbył kampanie lat 1808-1814. Brał udział m.in. w bitwach pod Wagram, Lützen, Budziszynem, Dreznem, Lipskiem, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry i Arcis-sur-Aube. Uczestniczył w wyprawie na Rosję. 24.7.1812 pod Połockiem został ranny w pierś od lancy. [...] za zasługi wojenne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej [...]. Od 1814 służył jako kapitan w 3. Pułku Eklererów Gwardii Cesarskiej. Przeprowadzał ostatnie w historii tego pułku działania wojenne (wysadzenie mostów) pod Vitry i Choisy-le-Roi w celu zabezpieczenia tyłów armii francuskiej. 1.5.1814 wraz z pułkiem powrócił do Polski" (Wikipedia). W kraju "wiódł życie ziemianina", gospodarząc w Dowspudzie i Bakałarzewie.
2.500.–
Sprzedano za: 2.800.–
135.
[TESTAMENT]. Odręcznie sporządzony testament Jana Zeleskiego (Żeleskiego?) z Chyrowa, podpisany 29 IV 1807 tamże.
Rękopis dwustronny w języku polskim na 3 stronach form. 36,6x23,6 cm. Spadkodawca, "będąc na zmysłach zupełnie zdrowy, a na ciele słaby" dysponuje, by dom "z izby, alkierza, piekarni i komory składający się z zabudowaniem ekonomicznym iako to: stodołą, wozownią, staynią [...] z placem z ogrodem" przypadł w udziale jego dwóm synom i małoletniej córce. Żonie zapisał cztery konie (które nakazał natychmiast sprzedać), pięć krów i jedną jałówkę. "Książki wszystkie" przeznaczył dla synów, pod warunkiem, że "używane będą pod dozorem ich Matki". Pretensje swoich braci do spadku uznaje za bezzasadne: "Ci za życia moiego mieli czas u mnie [...] dopominać się. Teraz zaś pozostaie dla nich droga Prawa". W punkcie 9. testator pisze: "Garderoba moia cała, iaka tylko znaydować się może, ta ma bydź sprzedana i na Mszy SS. rozdane pieniądze". Żonie, prócz krów, oddaje opiekę nad dziećmi. Pod tekstem podpis spadkodawcy i świadków, z których niektórzy (np. wójt i burmistrz chyrowski) podpisali się krzyżykiem. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 240.–
136.
[TORUŃ]. Ozdobny dyplom od prezydenta Torunia dla malarza Wilhelma (Wilka) Osseckiego za przygotowanie Wystawy Sztuki i Rzemiosł "Toruń współczesny", dat. 1 X 1933 w Toruniu.
Dyplom na ark. 55,9x44,6 cm. W górnej części widok budynków starego Torunia, poniżej kaligrafowany odręcznie tekst, na dole anioł podtrzymujący herb miasta. Kompozycję zaprojektował Ignacy Mazurek. Pod tekstem pieczęć Magistratu toruńskiego i podpis Prezydenta miasta, członka Komitetu Jubileuszowego i członka Sekcji Wystawowej. Wystawę zorganizowano w ramach obchodu siedemsetlecia miasta Torunia. Poprzeczny ślad złożenia, zaplamienie marginesu.
420.–
Sprzedano za: 420.–
137.
[TRUSKAWIEC, ozdobna szklanica]. Pamiątkowa szklanka z inskrypcją "Pamiątka z Truskawca dla Kamilci 1847".
Szklanica grubościenna, szkło czeskie szlifowane, rytowane i lazurowane w medalionach i na stopie. Lata 30./40. XIX w. Wymiary: wys. 10,5, średn. wylewu 7,5 cm, średn. stopy 5,9 cm. Na bocznych ściankach cztery medaliony; w pierwszym rytowana dedykacja "Pamiątka z Truskawca dla Kamilci 1847", w trzech pozostałych zabudowania zdrojowe: "Źródło Nafty", "Źródło Zofij", "Źródło Maryi".
Historia uzdrowiska w Truskawcu wg "Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" zaczyna się w 1836, kiedy to miejscowy zarządca "wyjednał pozwolenie na budowę łazienek o 8 numerach i wystawienie budynków dla gości", więc przedstawiona na szklanicy ikonografia budynków zdrojowych może być najstarszą znaną. W 1882 roku, po zakupieniu uzdrowiska przez spółkę obywatelską pod kierownictwem księcia Adama Sapiehy, znaczną część starych zabudowań rozebrano i w ich miejsce pobudowano nowe.
Jak czytamy w pracy "Antyki Kompendium wiedzy [...]" (War. 1998): "Pokojowe czasy [ponapoleońskie] przywróciły znów łatwość podróży. Rytownicy zaopatrywali gości licznych europejskich uzdrowisk w kubki ozdabiane widokami tych miejscowości wraz z monogramem nabywcy i datą". Tu zamiast zwyczajowego monogramu, mamy całkiem poufały zwrot dla Kamilci. Należy zaznaczyć, że o ile takie pamiątki z Zachodniej Europy i Dolnego Śląska są dość powszechne, o tyle prezentowany souvenir z wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej stanowi prawdziwą rzadkość.
138.
[TYSZKIEWICZ Beata, KOBIELA Bogusław]. Zaproszenie na ślub Beaty Marii Tyszkiewicz i Bogumiła Marii Kobieli, który nigdy się nie odbył.
Druk jednostronny na ark. 10,4x14,5 cm. Państwo młodzi zapraszają na swój ślub, który miał się odbyć 21 III 1962 o godz. 13.00 w kościele Karmelitów w Warszawie. W tym czasie aktorzy pracowali na planie filmu "Spóźnieni przechodnie". Tyszkiewicz wspomina, że "po ra pierwszy w polskim kinie powojennym filmowano scenę ślubu kościelnego w prawdziwym kościele [...]. Ja byłam panną młodą [...]. Panem młodym [...] był Bogumił Kobiela. Wydrukowałam dla żartu zaproszenia [...]. Wysłałam je moim i jego znajomym z datą, godziną i dokładnym adresem kościoła. Starałam się tak utrafić, by doszły w przeddzień uroczystości, nie dając zaskoczonym adresatom czasu na dociekanie, jak i kiedy wybuchła nasza miłość. [...] stawili się prawie wszyscy zaproszeni. Dostałam mnóstwo kwiatów, telegramów [...]. Kiedy wyszło na jaw, że to tylko scena do filmu, większości spodobał się nasz dowcip, ale [...] pewien krytyk filmowy zażądał nawet zwrotu pieniędzy wydanych na taksówkę i kwiaty [...]. Najgorsze w tym wszystkim było to, że Bobek zapomniał uprzedzić o żarcie swoją ówczesną narzeczoną, a potem żonę, Małgosię" (B. Tyszkiewicz "Nie wszystko na sprzedaż", War. 2004, s. 103-104). Niewielkie załamanie lewej krawędzi, stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 200.–
139.
[UŁANI]. Pięć akwarelowych karykatur przedstawiających ułanów różnych pułków, rysowanych przez Stefana Stefanowskiego w latach 20. XX w.
Prace na arkuszach form. ca 29x22,5 cm. Na odwrocie dwóch tablic piecz. "H. Paszkowski, Warszawa, Chmielna 13". Trzy karykatury sygnowane monogramem wiązanym S. S., na jednym rysunku data 1929, na dwóch 1923 (?). Na każdej ilustracji dopisany odręcznie tekst żurawiejki. Na planszach:
1. stojący żołnierz z rękami w kieszeniach. Obok: "Kto z prawosławnego znaku / Musi służyć w piątym D. A. K.-u. / (5 D. A. K.)"
2. ułan na koniu, z tyłu dwóch grabarzy. Obok: "Za pogrzebem szarża leci / To ułanów żółty trzeci. / (3 p. uł. Dzieci Warszawy)"
3. ułan na koniu. Obok: "A pułk siódmy wszyscy wiecie / To Beliny drogie dziecię. / (7 p. uł. Lubelskich)"
4. ułan na koniu z lancą na sztorc. Obok: "Kto z prawosławnego znaka / Musi służyć w piątym D. A. K.-a. / (5 D. A. K.)"
5. ułan na koniu z postrzępioną flagą z gwiazdą Dawida. Obok: "Ten różowy - chociaż granda, / lecz bojowy. / (13 p. uł. Wileńskich)" - plansza z ubytkiem krawędzi poza kompozycją. (Poprawny tekst żurawiejki to: "Kolor jego jest różowy / Wielka granda, lecz bojowy").
600.–
Sprzedano za: 1.300.–
140.
[WOJSKO, 20 (galicyjski) Pułk Piechoty]. Maszynopisowe, powielane i rękopiśmienne materiały sporządzone przez Kazimierza Ducha, przewodniczącego Komisji Historyczno-Odznaczeniowej Związku Organizacji "Wolność" i uczestników walk o niepodległość w formacjach byłej armii austriackiej, dotyczące pracy niepodległościowej w b. formacjach armii austriackiej.
Karty form. ca 34x21 cm. Materiały nigdy nie były publikowane.
Zespół zaw. maszynopisy i maszynopisy powiel.:
* "Memoriał historyczny o pracach niepodległościowych w formacjach pochodzących z Małopolski w b[yłej] a[rmii] a[ustriackiej]" (s. 11)
* "Przemówienie prof. [...] Romana Pollaka na Zjeździe, zorganizowanym przez Komitet Organizacyjny Zjazdui POW Front Włoski, Organizacji "Wolność" i uczestników prac niepodl. w form. b.a.a." (s. 2)
* artykuł "Prace niepodległościowe w b. austr. 20 p.p." (k. 40)
* artykuł "Prace niepodległościowe w b. 20 pp." (k. 45; tytuł podobny do pow., tekst inny)
* artykuł "Prace niepodległościowe tajnej organizacji wojskowej "Wolność" (k. 18)
oraz rękopiśmienna wersję artykułu "Prace niepodległościowe w b. austr. 20 p.p." (s. 56 ze skreśleniami i poprawkami). Część kart z załamanymi krawędziami i narożnikami, uzupełniające dopiski w tekście i na dołączonych kartkach.
K. Duch (1890-1954) - major WP, poseł i senator II RP. Podczas I wojny służył w 20 (galicyjskim) Pułku Piechoty armii austriackiej, na froncie rosyjskim dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd zbiegł. Był aktywnym członkiem organizacji "Wolność" na froncie włoskim, brał udział w antyaustriackim przewrocie wojskowym w Tarnowie 30-31 X 1918.
Organizacja „Wolność” - konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny światowej. [Jej początki] sięgają jesieni 1916 r., gdy w szeregach 20. Galicyjskiego Pułku Piechoty na froncie rosyjskim [...] powstały wśród oficerów-Polaków zalążki tajnej organizacji. Rozwinęła się ona w 1917 r. na froncie włoskim, dokąd przetransportowany został 20. Galicyjski PP. Sprzysiężeni dążyli do porozumienia się z Legionistami, którzy po kryzysie przysięgowym i rozwiązaniu Legionów Polskich zesłani zostali do tzw. polskich pułków na front włoski [...]. Organizacja powstała z inspiracji por. Stanisława Bergmana, [...] do czołowych konspiratorów należeli również kpt. Juliusz Siwak oraz porucznicy: Kazimierz Duch, Stanisław Kawczak, Stanisław Mężyk [...]. Czołowym osiągnięciem organizacji "Wolność" było dokonanie udanych przewrotów wojskowych na terenie garnizonów tarnowskiego i sądeckiego z 30/31 października 1918 r., a także przejęcie władzy na froncie włoskim z rąk austriackiego dowództwa nad 20. Galicyjskim PP., który stał się tym samym pierwszym oddziałem Wojska Polskiego (3 listopada 1918 r.), a następnie doprowadzenie w pełni uzbrojonego i wyekwipowanego pułku z terytorium Słowenii do Nowego Sącza, gdzie przekształcił się niebawem w 1. Pułk Strzelców Podhalańskich" (Wikipedia). Obszerna monografia organizacji wyszła spod pióra J. Gizy ("Organizacja 'Wolność' 1918', Kr. 2011).
141.
[ZAMACH na wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza Romanowa 17 II 1905]. Odręczne wspomnienia Mikołaja Fiodorowa opisujące egzekucję zamachowca Iwana Kalajewa, spisane w 1905.
Współcześnie wykonany tom form. 28,3x25 cm, opr. płócienna. Na pierwszych trzech kartach zamontowano faksymile tekstu (francuskiego) umieszczonego na arkuszu, w który niegdyś opakowano wspomnienia. Przytoczone poniżej informacje pochodzą z tego właśnie tekstu. Na kolejnych 21 kartach umieszczono dwustronnie spisane ołówkiem po rosyjsku przez Mikołaja Fiodorowa jego wspomnienia zatytułowane "Kazn Ivana Kaljaeva. Memuary N. Fedorova. 10 sent. 1905 g. Pariž". Karty form. 22,5x14 cm, z odręczną foliacją. Kolejna karta zawiera przepisany przez Fiodorowa jednostronicowy list Kalajewa do matki, bez daty. Pozostałą część tomu zajmuje rękopis sporządzony (po rosyjsku) atramentem przez nieznaną z imienia młodą Rosjankę Ławrową. Na 59 stronach papieru liniowanego (form. 19,8x17 cm) przepisała z autorskiego autografu treść wspomnień. Na początku i na końcu tej części woluminu zachowano oryginalne okładki broszurowe zeszytu, w którym Ławrowa przepisała tekst. Wszystkie karty rękopiśmienne przesłonięte indywidualnymi bibułkami ochronnymi. Księga zaw. łącznie: 3 karty faksymilowe, 21 kart zapisanych dwustronnie ołówkiem przez Fiodorowa, 1 kartę z przepisanym listem, 30 kart zapisanych dwustronnie atramentem przez Ławrową (plus dwie okładki zeszytowe). Stan bardzo dobry.
I. Kalajew (1877-1905) - rosyjski działacz partii eserowców, o polskich korzeniach (jego matka była Polką). Od młodych lat aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, za co został relegowany z uczelni. Działał głównie w Rosji, także w Berlinie i na ziemiach polskich (we Lwowie, Warszawie, Jarosławiu). Współorganizował zamach na ministra spraw wewn. Rosji, był wykonawcą zamachu na wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza Romanowa, generała gubernatora Moskwy, stryja cara Mikołaja II Romanowa. Akcję zaplanowano pierwotnie na 15 II 1905, jednak Kalajew z niej zrezygnował, widząc w powozie prócz księcia także jego żonę i dwójkę dzieci. Zamach powtórzono, tym razem skutecznie, 17 II. Zamachowca zatrzymano na miejscu zbrodni. Wkrótce stanął przed sądem i został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Mikołaj Fiodorow był w tym czasie pomocnikiem prokuratora w Petersburgu, przy Min. Sprawiedliwości, i uczestniczył w procesie Kalajewa, a także był naocznym świadkiem jego egzekucji. W 1910, ciężko chory, przebywał w sanatorium dr. Beaumenant w Neuilly pod Paryżem. Tam spisał prezentowaną tu relację. Rękopis przekazał znajomej Rosjance Ławrowej, która starannie przepisała miejscami trudno czytelny rękopis autorski. Fiodorow spotkał Ławrową w Aix les Bains, gdzie pielęgnowała go w chorobie. We wspomnianej na początku francuskiej notatce czytamy (w polskim przekładzie): "Oba rękopisy i kopia listu zostały mi przekazane przez mego przyjaciela Fedorowa do przechowania i z pozwoleniem autora przekazuję depozyt czternastego maja 1910".
4.200.–
Sprzedano za: 5.000.–

Komiksy

142.
CHMIELEWSKI Henryk Jerzy (Papcio Chmiel) – [Tytus, Romek i A'Tomek grający w polo].
Inkografia (wydruk atramentowy) form. 38,2x47,6 na ark. 48,4x59,8 cm. Portret trzech bohaterów komiksowych i samego Papcia Chmiela na boisku do gry w polo. Praca sygnowana na wydruku ("Papcio Chmiel") oraz odręcznie pisakiem na dolnym marginesie ("H. Chmielewski"). Edycja limitowana do 100 egz., ten nr 80. Na odwrocie hologram potwierdzający autentyczność planszy oraz pieczęć "Vis comica" z portretem Tytusa. Stan bardzo dobry.
H. J. Chmielewski (Papcio Chmiel) (1923-2021) - jeden z najbardziej znanych polskich twórców komiksowych. Do jego najpopularniejszych cykli należą opowieści o przygodach Romka i A'Tomka, którzy uparcie próbują uczłowieczyć towarzyszącą im małpę Tytusa. Pierwsza historia z tej serii ukazała się w 1957 na łamach "Świata Młodych", następne gościły tam przez kolejne kilkadziesiąt lat i ukazywały się w osobnych albumach. Ostatni z nich wyszedł w 2021, już po śmierci autora. Na ich podstawie powstały dwa filmy krótkometrażowe i jeden pełnometrażowy, gra komputerowa, słuchowisko. W czasie wojny Chmielewski walczył w powstaniu warszawskim, po jej zakończeniu związał się ze "Światem Przygód" i "Światem Młodych", gdzie pracował jako rysownik. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych, jednak najbardziej cenił sobie przyznany mu w 1973 Order Uśmiechu.
143.
CHMIELEWSKI Henryk Jerzy (Papcio Chmiel) – [Tytus, Romek i A'Tomek jako piraci].
Inkografia (wydruk atramentowy) form. 38,2x47,5 na ark. 48,4x59,8 cm. Portret trzech bohaterów komiksowych na pokładzie pirackiego statku. Praca sygnowana na wydruku ("Papcio Chmiel, 2008") oraz odręcznie ołówkiem na dolnym marginesie ("H. Chmielewski"). Edycja limitowana do 100 egz., ten nr 80. Na odwrocie hologram potwierdzający autentyczność planszy. Stan bardzo dobry.
H. J. Chmielewski (Papcio Chmiel) (1923-2021) - jeden z najbardziej znanych polskich twórców komiksowych. Do jego najpopularniejszych cykli należą opowieści o przygodach Romka i A'Tomka, którzy uparcie próbują uczłowieczyć towarzyszącą im małpę Tytusa. Pierwsza historia z tej serii ukazała się w 1957 na łamach "Świata Młodych", następne gościły tam przez kolejne kilkadziesiąt lat i ukazywały się w osobnych albumach. Ostatni z nich wyszedł w 2021, już po śmierci autora. Na ich podstawie powstały dwa filmy krótkometrażowe i jeden pełnometrażowy, gra komputerowa, słuchowisko. W czasie wojny Chmielewski walczył w powstaniu warszawskim, po jej zakończeniu związał się ze "Światem Przygód" i "Światem Młodych", gdzie pracował jako rysownik. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych, jednak najbardziej cenił sobie przyznany mu w 1973 Order Uśmiechu.
5.500.–
Sprzedano za: 5.500.–
144.
CHMIELEWSKI Henryk Jerzy (Papcio Chmiel) – [Tytus, Romek i A'Tomek z wizytą w Republice Trapezfiku].
Inkografia (wydruk atramentowy) form. 38,2x47,8 na ark. 48,4x59,8 cm. Trzej bohaterowie komiksów Papcia Chmiela na skonstruowanym przez prof. T. Alenta pojeździe o wdzięcznej nazwie Rozalia, witani przez mieszkańców Trapezfiku (ojczyzny Tytusa de Zoo). Praca sygnowana na wydruku ("Papcio Chmiel") oraz odręcznie pisakiem na dolnym marginesie ("H. Chmielewski"). Edycja limitowana do 100 egz., ten nr 80. Na odwrocie hologram potwierdzający autentyczność planszy. Stan bardzo dobry.
H. J. Chmielewski (Papcio Chmiel) (1923-2021) - jeden z najbardziej znanych polskich twórców komiksowych. Do jego najpopularniejszych cykli należą opowieści o przygodach Romka i A'Tomka, którzy uparcie próbują uczłowieczyć towarzyszącą im małpę Tytusa. Pierwsza historia z tej serii ukazała się w 1957 na łamach "Świata Młodych", następne gościły tam przez kolejne kilkadziesiąt lat i ukazywały się w osobnych albumach. Ostatni z nich wyszedł w 2021, już po śmierci autora. Na ich podstawie powstały dwa filmy krótkometrażowe i jeden pełnometrażowy, gra komputerowa, słuchowisko. W czasie wojny Chmielewski walczył w powstaniu warszawskim, po jej zakończeniu związał się ze "Światem Przygód" i "Światem Młodych", gdzie pracował jako rysownik. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych, jednak najbardziej cenił sobie przyznany mu w 1973 Order Uśmiechu.
5.500.–
Sprzedano za: 5.500.–
145.
DROZDOWSKI W[acław], OCHOCKI A[dam] – Wicek i Wacek. Ucieszne przygody dwóch wisusów w czasie okupacji, na ich cześć wierszem opisane. Łódź 1948. Wydawnictwo "Express Ilustrowany". 4 podł, kart 29. opr. wsp. pł. ze skórzanym złoconym szyldzikiem.
Kolejne karty komiksu pozbawione marginesów i przycięte do formatu ca17x26,5 cm naklejone na papierowe podkłady form. 27,5x34,5 cm. Kompozycja okładkowa wycięta i również naklejona. Na części kart widoczne ślady kredki.
"Wicek i Wacek" to historia o przygodach dwóch mieszkańców łódzkiej dzielnicy Widzew. Później dołączył do nich trzeci bohater – safandułowaty Polikarp. Ich przygody mieli okazję śledzić czytelnicy "Expresu Ilustrowanego" od 1946. W prezentowanym tu wydaniu książkowym akcja początkowo rozgrywa się w czasie wojny (także za drutami obozu koncentracyjnego), późniejsze strony opowiadają o przygodach urwisów w rzeczywistości powojennej. Postacie były wzorowane na bohaterach duńskiej kreskówki Pat i Patachon.
146.
ROSIŃSKI Grzegorz [rys.], VAN HAMME Jean [scen.] – Le grand pouvoir de Chninkel. Tournai 1988. Casterman. 4, s. 165, [1]. brosz.
Niewielkie otarcia narożników, stan dobry. Na pierwszej karcie całostronicowy rysunek Grzegorza Rosińskiego (portret tytułowego bohatera w czapce krakowskiej) i odręczna dedykacja artysty dla Lidii i Jerzego (niewymienionych z nazwiska) Skarżyńskich. Pierwsza edycja komiksu znanego u nas pt. "Szninkiel". Oficyna Egmont, która opublikowała późniejsze wydanie "Szninkiela" pisze na swojej stronie o tym albumie: "arcydzieło i legenda światowej sztuki komisowej. Opowieść, która od wielu lat niezmiennie zachwyca czytelników oraz recenzentów. Historia czerpiąca pełnymi garściami zarówno z prastarej tradycji religijnej, jak i XX-wiecznej popkultury: od mitów germańskich, przez świat Tolkiena po '2001: Odyseję kosmiczną' Kubricka, z kluczową rolą zreinterpretowanego chrześcijańskiego motywu zbawiciela [...]. ["Szninkiel"] okazał się kamieniem milowym w kulturze popularnej naszych czasów". Dołączono egzemplarz pierwszego polskiego wydania "Szninkiela" z tego samego roku (wyd. Orbita).
Późniejsze edycje komiksu drukowane były w kolorze, tu - w obu przypadkach (belgijskiej i polskiej) możemy podziwiać wersję pierwotną, czarno-białą.
580.–
Sprzedano za: 1.700.–
147.
WIŚNIEWSKI Mieczysław [rys.], WRÓBLEWSKI Jerzy [rys.] – Podziemny front. [nr 1-9]. Warszawa 1978-1979. Sport i Turystyka. 8. brosz.
Nieznaczne otarcia grzbietów, stan dobry. Każdy zeszyt obj. 32 s. Kompletne drugie wydanie serii komiksowej ukazującej działania bojowców oddziału Czwartaków z Armii Ludowej w czasie okupacji. Cykl powstał na podstawie serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem (zesz. 1-6), dwuczęściowego filmu "Powrót doktora von Kniprode" (zesz. 7-8) oraz filmu kinowego "Pułapka" (zesz. 9). Zesz. 1-6 rysował M. Wiśniewski, pozostałe 3 - J. Wróblewski. Za scenariusz posłużyły zapewne scenopisy filmowe.
* * *

Rysunki satyryczne Karola Ferstera (Charliego)

Karol Ferster (1902-1986) - rysownik, karykaturzysta, satyryk, autor plakatów. W latach międzywojennych współpracował głównie z "Ilustrowanym Kurierem Codziennym", gdzie zamieszczał rysunki satyryczne, podpisując je pseudonimem Charlie. Ilustrował książki, tworzył reklamy (m.in. dla krakowskiej firmy Szarski i Syn). Prezentowane tu prace pochodzą z lat 30. i zostały przeznaczone do druku w prasie.
148.
AUTOMOBIL. Rysunek tuszem na ark. 20,8x22,5 cm. Sygnowany "Charlie".
Sześciu eleganckich mężczyzn w cylindrach w pędzącym automobilu. Pod spodem podpis: "Jak sobie mały Jasio wyobraża auto sześciocylindrowe", poniżej dopisek ołówkiem "(ewent.: Auto 6-cio cylindrowe na wystawie Kom.-Tur.)". Niewielkie zaplamienia. Na odwrocie szkic ołówkowy.
120.–
Sprzedano za: 150.–
149.
CZYSTA. Dwa rysunki tuszem na ark. 12,5x6,8 i 12,1x7 cm. Niesygnowane.
Każdy z rysunków przedstawia butelkę czystej wódki. W jednej jest zanurzony nurek, w drugiej widzimy mężczyznę na pontonie pijący przez rurkę ciecz, na której się unosi. Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
150.
FUTURYSTA. Rysunek tuszem na ark. 16,7x16 cm. Sygnowany "Charlie".
W górnej części tytuł: "W obozie koncentracyjnym", poniżej grupa więźniów na więziennym spacerniaku pilnowana przez uzbrojonego strażnika ze swastyką na rękawie. Na dole dialog dwóch więźniów: "- Pan także za pohańbienie rasy? - Nie, za namalowanie futurystycznego obrazu...". Nawiązanie do prowadzonej w III Rzeszy wielkiej akcji usuwania (sprzedaży zagranicę lub niszczenia) ze zbiorów publicznych i prywatnych dzieł sztuki nowoczesnej, uznanej za wynaturzoną i zdegenerowaną. Część tych prac prezentowano na wielkiej wystawie w Monachium w 1937. Stan dobry.
151.
HISTORIA. Rysunek tuszem na ark. 14x27,8 cm.
Cztery sąsiadujące rysunki ukazujące typową rodzinę. Pod spodem podpisy: "R. 1910 - Prosperity" (5 dzieci), "R. 1920 - Świadome macierzyństwo" (2 dzieci), "R. 1930 - Kryzys" (1 dziecko), "R. 1950 - Na rozkaz dyktatora" (12 dzieci, chłopcy w organizacyjnych mundurach). Pionowe marginesy nieco zakurzone.
152.
INTERESY. Rysunek tuszem na ark. 16,7x13,2 cm. Sygnowany "KF" i "rys. K. Förster".
Dwaj mężczyźni siedzący na parkowej ławce prowadzą dialog: "Jakżeż tam interesy?", "Jak w kalejdoskopie. Coraz to nowe widoki". Nad rysunkiem przekreślony tytuł "Na plantach", zastąpiony nowym: "Piękne czasy". Notatki redakcyjne ołówkiem. Stan dobry.
153.
KELNERZY. Rysunek tuszem na ark. 20x30,1 cm. Sygnowany: "KF" i "Rys. K. Förster".
Trzech młodych kelnerów idących tanecznym krokiem z tacami wysoko uniesionymi nad głowami. Nad kompozycją tytuł: "Teatro dei Piccoli". Pionowe załamanie arkusza, krawędzie nieco zakurzone.
120.–
Sprzedano za: 120.–
154.
LETNISKO. Rysunek tuszem na ark. 16,3x15 cm. Sygnowany "Charlie".
Długa kolejka do źródła, w którym kąpie się uśmiechnięta kobieta. Przy źródle tabliczka z napisem "Źródło Kryzysówka". Nad kompozycją tytuł: "Najmodniejsze letnisko". Pod spodem podpis: "Toaleta poranna w Kryzysowicach Wielkich". Niewielkie zaplamienia.
155.
NA PLAŻY. Rysunek tuszem na ark. 28,8x23 cm. Sygnowany "Charlie".
Rysunek przedstawia wczasowiczów na nadmorskiej plaży, przy brzegu wynurzają się trzy łodzie podwodne. Rysunek bez tytułu i bez podpisu tekstowego. Arkusz nieco zakurzony.
156.
PADEREWSKI. Rysunek tuszem na ark. 16x16,2 cm. Sygnowany "ch.".
Ignacy Jan Paderewski przy stole do rulety. W tle kilka obserwujących grę postaci, obok elegancka dama przypatrująca się wybitnemu pianiście. Poniżej tekst: "Widziałam go, jak grał...". Rysunek przesłonięty bibułką. Zaplamienia na odwrocie, stan dobry.
157.
PRZY STOLE. Rysunek tuszem na ark. 15x20,3 cm. Sygnowany "Charlie".
Zgromadzeni przy stole domownicy i ich goście próbują jeść zupę przy pomocy papierowych kartek. Na prawym marginesie tekst: "Poradzili sobie. - Cóż to za dziwne przyrządy do jedzenia? - To kwity z lombardu, w którym znajduje się nasze srebrne nakrycie". Odcięty fragment prawego marginesu, poza tym stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
158.
PYTANIE. Rysunek tuszem na ark. cienkiego papieru form. 13x14,2 cm naklejonym na podkład form. 22,3x21,8 cm. Sygnowany: "KF" i "Rys. K. Förster".
Elegancka para w podeszłym wieku w salonie, przed podjęciem ważnej decyzji. Nad kompozycją tytuł: "Wielkie pytanie Hamleturzysty", pod spodem tekst: "Być albo nie być... na wieczorze sylwestrowym u pp. Pieprzykiewiczów". Dopiski ołówkiem: "Dod. lit., 10 cm". Załamanie narożnika arkusza podkładowego, zabrudzenia.
159.
SPOSÓB. Rysunek tuszem na ark. 20,7x123 cm. Sygnowany "Charlie".
Nad kompozycją tytuł: "W czasie burzy morskiej". Scena w kajucie: mężczyzna przebrany za kobietę budzi zdziwienie towarzyszącego mu pasażera. "Coś ty się tak przebrał?" - pyta. W odpowiedzi słyszy: "Nie znasz przepisów ratowniczych? Przedewszystkiem kobiety i dzieci". Stan dobry.
160.
WAŻNY. Rysunek tuszem, kolorowany akwarelą, na ark. 25,5x16,6 cm. Sygnowany "Charlie".
Wysokiej rangi urzędnik carski (?) ze srogą miną. Na odwrocie notatka ołówkiem "8 cm, dod. film.". Powierzchnia lekko zakurzona.
120.–
Sprzedano za: 120.–
* * *

Papiery wartościowe

161.
AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 1 akcja wart. złotych 10.- na okaziciela [...]. II emisja złotowa.
Arkusz form. 31,7x41,1 cm. Druk w kolorze jasnoniebieskim. Emisja 1 XII 1927. Nr 001741. Z prawej komplet 10 kuponów i talon na nowy arkusz kuponowy. Na pierwszym kuponie czerwony nadruk "1/2". Stan bardzo dobry.
50.–
Sprzedano za: 170.–
162.
AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 10 akcji po złotych 10.- na okaziciela [...]. I emisja złotowa.
Arkusz form. 31,3x41,1 cm. Druk w kolorze jasnobrązowym. Emisja 1 XII 1927. Nr 005332/X. Z prawej komplet 10 kuponów i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
50.–
Sprzedano za: 100.–
163.
AZOT, Spółka Akcyjna. 25 akcji po sto czterdzieści m. p. na okaziciela [...]. IV emisja.
Arkusz form. 22,5x36,5 cm (niereg.). Druk w kolorze jasnofioletowym i ciemnoniebieskim. Emisja 1 IV 1923. Nr 000176/XXV. Z prawej 5 kuponów (w tym 2 luzem, pozostałe odcięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Piecz.: "Prawo poboru 5 emisji wykonano [...]". Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 320.–
164.
AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 1 akcja na sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...].
Arkusz form. 21,9x36,4 (niereg.). Druk w kolorze jasnoróżowym. Emisja 1921. Nr 183317. Z prawej 8 kuponów, dwa pierwsze wycięte, oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Załamania krawędzi i naddarcia arkusza kuponowego, niewielki ślad zawilgocenia w narożniku.
40.–
Sprzedano za: 60.–
165.
AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 25 akcji po sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...].
Arkusz form. 21,9x36,2 (niereg.). Druk w kolorze zielonkawoniebieskim. Emisja 1921. Nr od 122751 do 122775. Z prawej 8 kuponów, dwa pierwsze wycięte, oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Piecz. "Prawo poboru 5 emisji wykonano [...]". Arkusz kuponowy podzielono na 3 części, odcinając 5 kuponów. Drobne zaplamienia.
80.–
Sprzedano za: 480.–
166.
BANK Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi, Spółka Akcyjna. Dziesięć akcji po 500 marek. V-ta emisja.
Arkusz form. 19,3x45,6 cm (niereg.). Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1923. Nr od 270601 do 270610. Z prawej 10 kuponów (bez pierwszego) i talon na nowy arkusz kuponowy. Akcje imienne, wpisane odręcznie imię i nazwisko właściciela. Niewielkie naddarcie dolnej krawędzi, drobne zaplamienia marginesu.
167.
HERBEWO, Herliczka Bełdowski Wołoszyński, Zjednoczone Fabryki tutek i bibułek, Spółka Akcyjna w Krakowie [...]. Akcja na sto 100 złotych [...].
Arkusz form. 34,3x48,3 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym. W górnej części panorama Krakowa wg XVII-w. sztychu. Emisja 27 IV 1929. Nr 260. Z lewej kupony od 2 do 16 (pierwszy wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Poprzeczny ślad złożenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
600.–
Sprzedano za: 3.200.–
168.
KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na Dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VII.
Arkusz form. 23,4x35,1 cm (2 karty) oraz 24,8x21,7 cm (niereg., arkusz kuponowy luzem). Druk w kolorze jasnobrązowym i ciemnoniebieskim. Emisja 1 III 1923. Nr 180653. Arkusz kuponowy z wyciętymi pięcioma pierwszymi kuponami. Niewielkie załamania krawędzi.
64.–
Sprzedano za: 220.–
169.
KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VIII.
Arkusz form. 23,4x35,1 cm (2 karty) oraz 25,3x21,7 cm (arkusz kuponowy luzem). Druk w kolorze brązowym i ciemnoniebieskim. Emisja 1 II 1924. Nr 361541. Arkusz kuponowy z odciętymi pierwszymi 5 kuponami. Niewielkie załamania narożników, stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 340.–
170.
KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja zbiorowa [...] na dziesięć 10 sztuk akcji po dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich, razem dwa tysiące ośmset 2800 Marek polskich [...]. Emisja VII.
Arkusz form. 23,4x35,1 cm (2 karty) oraz 28,5x21,7 cm (arkusz kuponowy luzem). Druk w kolorze zielonkawym i ciemnoniebieskim. Emisja 1 III 1923. Nr od 197761 do 197770. Arkusz kuponowy kompletny. Niewielkie załamania narożników, stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 300.–
171.
KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja zbiorowa [...] na dziesięć 10 sztuk akcji po dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich, razem dwa tysiące ośmset 2800 Marek polskich [...]. Emisja VIII.
Arkusz form. 23,4x35,1 cm (2 karty) oraz 25,2x21,7 cm (niereg., arkusz kuponowy luzem). Druk w kolorze oliwkowym i ciemnoniebieskim. Emisja 1 II 1924. Nr od 392211 do 392220. Arkusz kuponowy pozbawiony pierwszych pięciu kuponów. Stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 380.–
172.
LWOWSKIE Towarzystwo Akcyjne Browarów. Akcja ... na sto 100 złotych [...]. X. emisja.
Arkusz form. 24,7x30,4 cm (2 karty) i 24,8x10,5 cm (arkusz kuponowy). Druk w kolorze zielonym. Emisja 29 X 1928. Nr 052461. Dwa znaczki opłaty stemplowej i piecz. Misji Pol. w Wiedniu potwierdzająca zarejestrowanie akcji. Arkusz kuponowy zachowany we fragmencie: za. kupony od 42 do 47 oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Zaplamienie na odwrocie drugiej karty (ślady piecz.), stan dobry.
50.–
Sprzedano za: 50.–
173.
OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. I emisja.
Arkusz form. 29,7x42 cm (niereg.). Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1 V 1935. Seria 005262, nr 04. Z prawej kupony od 12 do 30 (pozostałe wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Zaplamienia na odwrocie.
174.
OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. II emisja.
Arkusz form. 29,7x42 cm. Druk w kolorze brązowym. Emisja 1 V 1935. Seria 016066, nr 07. Z prawej kupony od 9 do 30 (pozostałe wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Niewielkie zaplamienie dolnego marginesu.
175.
OBLIGACJA 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. wartości imiennej tysiąc złotych [...].
Arkusz form. 29,6x49,8 cm (niereg.). Druk w kolorze żółtym i czarnym. Emisja 1 VI 1937. Nr A 0012805. Z prawej kupony od 7 do 30 (pozostałe wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
176.
OBLIGACYA 7-ej pożyczki miasta Warszawy na rubli 100. R. 100.
Arkusz form. 28,8x35 (1 karta) i 31x25,2 (arkusz kuponowy) cm. Druk w kolorze brązowym. Emisja 1/14 X 1903. Nr 238560.
Tekst po rosyjsku, polsku i francusku. W dolnej części arkusza trzy niewielkie widoki Warszawy: stacja filtrów, panorama miasta od strony Pragi, ratusz. Na osobnym arkuszu kupony od 9. do 20. oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Pionowe załamanie, zabrązowienia górnego narożnika (ślad klejenia arkusza kuponowego do akcji).
120.–
Sprzedano za: 120.–
177.
POKUCIE. Naftowa Spółka S. A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 5 sztuk akcyj po tysiąc (1000) marek polskich, razem na pięć (5000) tysięcy marek polskich [...]. II. emisja.
Arkusz form. 20x27,8 cm (2 karty) oraz 43,8x19,9 cm (arkusz kuponowy). Druk w kolorze ciemnożółtym i oliwkowym. Emisja 6 II 1922. Nr od 112571 do 112575. Kompozycja przedstawia rozrośnięte drzewo, w tle szyby naftowe. Piecz. "Prawo poboru III emisji [...] wykonano [...]", na odwrocie piecz. informująca o odprowadzeniu podatku giełdowego emisyjnego. Na drugiej karcie dwa skrzyżowane młoty na tle kopalni ropy naftowej. Arkusz kuponowy zachowany w całości (20 kuponów). Drobne zabrudzenia, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 170.–
178.
POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Jedna akcja na okaziciela I emisji wartości nom. 500 marek.
Arkusz form. 28,4x41,9 (wraz z kuponami). Druk w kolorze jasnoceglastym. Emisja 1921. Nr 0001699. Z prawej strony komplet 10 kuponów oraz talon na kolejny arkusz kuponowy. Załamanie narożnika i dolnej krawędzi, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 70.–
179.
POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Pięć akcji na okaziciela I emisji po 500 marek każda.
Arkusz form. 28,4x41,9 (wraz z kuponami). Druk w kolorze zielonym. Emisja 1921. Nr 0049421 do 0049425. Z prawej strony komplet 10 kuponów oraz talon na kolejny arkusz kuponowy. Niewielkie załamanie, stan bardzo dobry.
180.
POLSKIE Zakłady Garbarskie, Spółka Akcyjna, Kraków-Ludwinów. Akcja zbiorowa [...] na 25 sztuk akcji po 500 marek, razem 12 500 marek [...].
Arkusz form. 21x27,7 cm. Druk w kolorze zielonkawo-niebieskim. Emisja 24 VI 1921. Nr od 16751 do 16775. W dolnej części talon upoważniający do pobrania nowego arkusza kuponowego oraz ostatni, 10. kupon (pozostałe wycięto). Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 1.600.–
181.
POLSKI Przemysł Naftowy, Spółka Akcyjna. Akcja na trzydzieści (30) złotych [...].
Arkusz form. 37,3x24,3 cm. Druk w kolorze brązowym i jasnozielonym. Na kompozycji górnik naftowy przy pracy i szyb naftowy. Projekt sygnowany pod dolną bordiurą "Del. Wiesław Zarzycki". Emisja 1 VI 1927. Nr 02188. W dolnej części komplet 10 kuponów i talon uprawniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Niewielkie przetarcie na zgięciu, stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 500.–
182.
POLSKI Przemysł Naftowy, Spółka Akcyjna w Warszawie. Trzecia emisja. 1 akcja na tysiąc marek na okaziciela [...].
Arkusz form. 42,2x27,5 cm. Druk w kolorze czarnym i brązowym. Emisja 1923 (?). Na kompozycji górnik naftowy przy pracy i szyb naftowy. Nr 250989. W dolnej części komplet 10 kuponów i talon uprawniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Zapiski ołówkiem na odwrocie. Stan dobry.
420.–
Sprzedano za: 850.–
183.
PREMJOWA Pożyczka Odbudowy Kraju. 500 zł. pięćset złotych. 1/4 część obligacji wartości imiennej 2.000 złotych. Emisja D.
Arkusz form. 19,8x13,6 cm. Druk w kolorze różowym. Emisja 15 IV 1946. Seria 036487, nr 33. Bez arkusza kuponowego. Stan dobry.
40.–
Sprzedano za: 40.–
184.
SIERSZAŃSKIE Zakłady Górnicze, Spółka Akcyjna w Sierszy [...]. Akcja na 100 (sto) złotych [...]. Emisja z tytułu wymiany dawnych emisyj I-V.
Arkusz form. 34x25,4 cm (2 karty) i 33,1x24,7 cm (arkusz kuponowy). Druk w kolorze pomarańczowym, oliwkowym i czarnym. Emisja 18 V 1929. Nr 03605. W górnej części widok budynków i szybów kopalnianych, w dolnej górnik przy pracy na przodku. Kompozycję projektował H. Uziembło (sygn. w lewym dolnym narożniku). Arkusz kuponowy kompletny (18 kuponów, nr 23-40). Niewielkie naddarcia krawędzi.
160.–
Sprzedano za: 170.–
185.
SOBNIOW, Société Anonyme, pour l'Ètude et l'Exploration de Gisements Pétrolifères. Action de cent francs au porteur. Type B.
Arkusz form. 43,5x31,8 cm. Druk w kolorze zielonym i ciemnoniebieskim. Emisja 1924. Nr 070183. W dolnej części kompletny arkusz kuponowy (32 kupony). Akcja przedsiębiorstwa z Sobniowa k. Jasła, zajmującego się eksploatacją złóż ropy naftowej. Stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 48.–
186.
SOCIÉTÉ Anonyme des Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie. Part sociale au porteur.
Arkusz form. 35,8x31,7 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym i żółtym. Emisja 1927. Nr 05138. Udział bez określenia wartości nominalnej. Z prawej kupony od 25 do 28 (pozostałe odcięto) i talon na nowy arkusz kuponowy. Poprzeczny ślad złożenia, niewielkie naddarcie na zgięciu.
187.
SPÓŁKA Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S.A. w Krakowie. Akcja zbiorowa 5 sztuk = 50 złotych.
Arkusz form. 33,5x25,4 cm (niereg.). Druk w kolorze ciemnobeżowym. Emisja 1 I 1925. Nr 038724. W dolnej części 14 kuponów (od 7 do 20), pozostałe wycięto, oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Niewielkie naddarcia krawędzi.
50.–
Sprzedano za: 150.–
188.
SPÓŁKA Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S.A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 12.500 marek polskich.
Arkusz form. 37,7x26,7 cm. Druk w kolorze zielonkawo-niebieskim. Emisja 18 VI 1924. Nr 80706. W dolnej części komplet 20 kuponów, z czego trzy pierwsze przekreślono, oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Niewielkie zaplamienie, załamanie i naddarcie lewej krawędzi.
50.–
Sprzedano za: 2.200.–
189.
SPÓŁKA Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S.A. w Krakowie. Jedna akcja 100 złotych.
Arkusz form. 30,6x25,5 cm (niereg.). Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1 I 1933. Nr 00645. Słabo czytelna piecz. z datą 3 IV 1948. W dolnej części 10 kuponów (od 11 do 20), pozostałe wycięto, oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Niewielkie naddarcia krawędzi.
50.–
Sprzedano za: 50.–
190.
SPÓŁKA Akcyjna Fabryki Maszyn i Odlewni Orthwein, Karasiński i S-ka [...] II emisja [...]. 20 akcji [...] marek polskich dziesięć tysięcy [...].
Arkusz form. 33,7x28 cm (w dwóch częściach, niereg.). Druk w kolorze oliwkowym. Emisja 15 VIII 1921. Nr od 056701 do 056720. Odcięty fragment arkusza z kuponami od 3 do 9 i talonem na nowy arkusz kuponowy, ślad po wycięciu dwóch kuponów. Piecz.: "III emisja wydana".
100.–
Sprzedano za: 500.–
191.
ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację I-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie.
Arkusz form. 20,9x14,8 cm. Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1 V 1935. Seria 008659, nr 08. W dolnej części, pieczęć 6 Pułku Artylerii Lekkiej jako placówki subskrypcyjnej. Niewielkie załamania górnego narożnika (ślad po spinaczu biurowym), poza tym stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 2.600.–
192.
ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację II-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie.
Arkusz form. 20,9x14,8 cm. Druk w kolorze jasnobrązowym. Emisja 1 V 1935. Seria 008659, nr 05. W dolnej części, pieczęć 6 Pułku Artylerii Lekkiej jako placówki subskrypcyjnej. Niewielkie załamania górnego narożnika (ślad po spinaczu biurowym), poza tym stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 1.600.–
193.
ŚWIADECTWO ułamkowe [...] na 5% Państwową Pożyczkę Konwersyjną z roku 1924 w kwocie 1 złotego [...].
Arkusz form. 18,3x12,5 cm. Druk w kolorze jasnobrązowym. Emisja 1 IX 1924. Nr 313476. Na odwrocie rdzawy ślad po spinaczu biurowym, nieznaczne załamanie narożnika.
194.
TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. .
Arkusz form. 43x26,3 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym i ciemnozielonym. Emisja 16 XI 1920. Nr 22050. W centrum rozbudowanej kompozycji Merkury i Minerwa (?) trzymający w dłoniach zębate koło, w tle krajobraz z szybami naftowymi. Pod kompozycją sygn. "Del. Jan Bukowski". Piecz. "Emisja III wykonana". Słowo "okazicielowi" umieszczone przy pomocy stempla. W dolnej części 9 kuponów (pierwszy wycięty) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 380.–
195.
TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. Druga emisja.
Arkusz form. 41,5x26,5 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym i czarnym. Emisja 6 VI 1921. Nr 30797. W centrum rozbudowanej kompozycji Merkury i Minerwa (?) trzymający w dłoniach zębate koło, w tle krajobraz z szybami naftowymi. Pod kompozycją sygn. "Del. Jan Bukowski". W dolnej części 9 kuponów (pierwszy wycięty) i talon na nowy arkusz kuponowy. Załamanie dwóch narożników.
240.–
Sprzedano za: 300.–
196.
TOWARZYSTWO Zakładów Żyrardowskich, Spółka Akcyjna, założona w roku 1885 w Żyrardowie, województwo warszawskie [...]. Akcja na złotych 100 na okaziciela.
Arkusz form. 22,2x31,7 cm (niereg.). Druk w kolorze jasnozielonym. Emisja 1930. Nr 145086. Z lewej zachowany ostatni kupon oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
197.
WARSZAWSKA Spółka Budowy Parowozów. 1 akcja na okaziciela wartości nominalnej 25 złotych. I. emisja [złotowa].
Arkusz form. 22x35,2 cm. Druk w kolorze zielonym, po polsku i po francusku. Emisja 1925. Nr 12057. Brak kuponów i talonu. Piecz.: "Pierwsza repartycja wykonana" i "Druga repartycja wykonana". Pionowy ślad złożenia, stan dobry.
198.
WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 10, dziesięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 10 000 [...]. 1-a emisja.
Arkusz form. 23,3x33,3 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym. W górnej części kompozycji widok fabryki. Emisja X 1922. Nr od 011781 do 011790. Z prawej 9 kuponów (pierwszy wycięto) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 2.600.–
199.
WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 5, pięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 5 000 [...]. 1-a emisja.
Arkusz form. 23,3x33,3 cm (niereg.). Druk w kolorze ciemnożółtym. W górnej części kompozycji widok fabryki. Emisja X 1922. Nr od 002956 do 002960. Z prawej 9 kuponów (pierwszy wycięto) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 1.700.–
200.
ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 1 akcja [...] na okaziciela, Mkp. 1000 [...].
Arkusz form. 33x27,1 cm. Druk w kolorze zielonkawoniebieskim. Emisja 20 II 1922. Nr 00286. W dolnej części komplet 10 kuponów oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 950.–
201.
ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 25 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 25000 [...].
Arkusz form. 33x27,2 cm. Druk w kolorze jasnozielonym. Emisja 20 II 1922. Nr od 49926 do 49950. W dolnej części komplet 10 kuponów oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 1.000.–
202.
ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 5 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 5000 [...].
Arkusz form. 33x27,3 cm. Druk w kolorze jasnoróżowym. Emisja 20 II 1922. Nr od 01911 do 01915. W dolnej części komplet 10 kuponów oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Nieznaczne załamanie narożnika, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 850.–
203.
ZAKŁADY Mechaniczne "Ursus", Spółka Akcyjna, zarząd w Warszawie [...]. I emisja 10 akcji po 15 złotych [...] na okaziciela.
Arkusz form. 29,2x38,5 cm. Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1927 (?). Nr od 046431 do 046440. Z lewej komplet 10 kuponów dywidendowych i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 300.–
* * *

Puszki

204.
A. PIASECKI, Kraków.
Puszka prostopadłościenna form. 11x18,4x4,4 cm. Wieczko na zawiasie. Puszka w kolorze czerwonym, na wieczku i na długich bocznych krawędziach nazwa firmy w owalu otoczonym roślinnym wieńcem. Otarcia krawędzi puszki, ubytki farby.
80.–
Sprzedano za: 160.–
205.
BRANKA, Lwów.
Puszka prostopadłościenna form. 22,3x24,1x9,5 cm. Wieczko luzem. Na wieczku i na wszystkich bokach nazwa firmy i sceny z bawiącymi się dziećmi. Na jednej z bocznych ścianek papierowa naklejka "Solodrążki". Firma powstała w 1882 pod nazwą Fabryka Cukrów, Czekolady i Kakao “Branka” i szybko stała się największą fabryką na terenie Lwowa. Jej założycielem i właścicielem był Maurycy Brandsteatter. Zakłady słynęły zarówno ze znakomitych produktów, jak i starannie zaprojektowanych opakowań. Po wojnie przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane. Miejscami zarysowania powierzchni, niewielkie wgniecenie bocznej ścianki.
120.–
Sprzedano za: 260.–
206.
BRANKA S. A., Lwów.
Puszka prostopadłościenna form. 9,2x14,7x7,9 cm. Wieczko na zawiasie. Projekt utrzymany w stylistyce art deco. Na wieczku kompozycja roślinna i nazwa firmy na stylizowanej szarfie. Na bocznych ściankach bukiet kwiatów i pakunek podarunkowy. Na pozostałych dwóch ściankach elegancka para grająca na gitarze. Na wewnętrznej stronie wieczka dwubarwna kompozycja geometryczna i nazwa firmy, a także daty 1882 (założenie przedsiębiorstwa) i 1932 (jego pięćdziesięciolecie). Ślady korozji, niewielkie ubytki farby.
80.–
Sprzedano za: 340.–
207.
E. WEDEL.
Puszka cylindryczna średn. 6,1 cm, wys. 1,8 cm. Wieczko luzem. Wieczko pomalowane białą i czerwoną farbą, na białym polu nazwa firmy. Krawędzie nieco otarte, ślady korozji wewnątrz.
70.–
Sprzedano za: 70.–
208.
E. WEDEL.
Puszka prostopadłościenna form. 7,2x7,2x2,8 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku stylizowana, dwubarwna złoto-niebieska nazwa firmy na tle kolorowych cukierków. Na bocznych ściankach zdobienia geometryczne. Puszka nieco otarta.
70.–
Sprzedano za: 420.–
209.
E. WEDEL, Warszawa.
Trzy puszki prostopadłościenne form. 11x11x4,3, 9x9x3,5 i 7,2x7,2x2,8 cm. Wieczka na zawiasach. Puszki w kolorze żółtym, zdobienia jednakowe na wszystkich. Na górnych wieczkach kompozycja kwiatowa z nazwą firmy na szarfie, na bocznych ściankach skromniejsze kwiatki. Otarcia największej puszki, poza tym stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 420.–
210.
FABRYKA Cukierków Kanold, Sp. Akc., Leszno, Wielko-Polska.
Puszka cylindryczna, średn. 17,2 cm, wys. 26,4 cm. Wieczko luzem. Na obwodzie kompozycja geometryczna i nazwa firmy, na wieczku nazwa firmy. Wieczko nieco zardzewiałe, z ubytkami farby.
120.–
Sprzedano za: 120.–
211.
FABRYKA Cukrów i Pomadek M. Janicki, Lwów.
Puszka cylindryczna, średn. 12,3 cm, wys. 25 cm. Wieczko luzem. Na wieczku nazwa fabryki i jej znak firmowy (lew i inicjały M.J.). Na bocznej ściance nazwa fabryki i jej znak firmowy wśród kiści winogron oraz dwójka dzieci ze słodyczami na tle dachów miasta. Nad kompozycją tekst: "Drogie dziateczki dobrze to wiecie / Że w cukiereczkach wciąż smakujecie / Słomki ślazowe i nadziewane / U Janickiego są wyrabiane!". Puszka nieco otarta i zarysowana, niewielkie wklęśnięcie w dolnej części.
150.–
Sprzedano za: 650.–
212.
FABRYKA Cukierków "Morwa", J. Srebrzyński i St. Woźnicki, Kraków.
Puszka cylindryczna, średn. 11,8 cm, wys. 25,3 cm. Wieczko luzem. Na bocznej powierzchni stylizowane sceny dworskie, na wieczku nazwa firmy i kwiaty. Niewielkie ubytki farby, otarcia, zarysowania.
100.–
Sprzedano za: 120.–
213.
FERD. Bohm & Co S.A. Najstarsza w Polsce Fabryka Cykorii, Włocławek.
Puszka prostopadłościenna form. 9x14,8x8,7 cm. Wieczko na zawiasie. Zdobienia w stylu łowickim: na wieczku młoda kobieta w chuście i zapasce, na bocznych ściankach łowicki pasiak. Tekst na wewnętrznej stronie wieczka (wraz z informacją, że firma istnieje od 1816). Otarcia krawędzi puszki (ubytki farby), ślady korozji wewnątrz.
80.–
Sprzedano za: 80.–
214.
FERD. Bohm & Co. S. A. Najstarsza w Polsce fabryka cykorii, Włocławek.
Puszka prostopadłościenna form. 12,7x18,8x5,5 cm. Wieczko na zawiasie. Tekst umieszczony na wewnętrznej stronie wieczka. Na wieczku stylizowana wielobarwna postać, na bocznych ściankach żółta falująca linia na niebieskim tle. Niewielkie zaplamienie wieczka.
120.–
Sprzedano za: 190.–
215.
"FRANCKA w pudełkach" niezbędna przyprawa do każdej kawy!
Puszka prostopadłościenna form. 13,3x9,5x7,6 cm. Wieczko na zawiasie. Puszka w kolorze czerwonym, zdobienia w stylu japońskim (pagoda, Fuji-jama, kwitnące drzewa wiśni). Na wewnętrznej stronie wieczka podobizna pudełka z przyprawą Francka oraz wyżej przytoczony tekst. Na denku wyciśnięta nazwa firmy. Otarcia krawędzi puszki.
70.–
Sprzedano za: 110.–
216.
FUCHS. Draże miętowe.
Puszka cylindryczna średn. 5 cm, wys. 1,1 cm. Wieczko luzem. Puszka pomalowana na czerwono, na wieczku wytłoczona nazwa firmy i towaru oraz palmy na wyspie. Na spodniej części tekst: "Franciszek Fuchs i Synowie, Warszawa, rok zał. 1829". Otarcia krawędzi, zarysowania spodniej części.
80.–
Sprzedano za: 80.–
217.
FUCHS, Warszawa. Landryny.
Puszka cylindryczna średn. 9,9 cm, wys. 9,2 cm. Wieczko luzem. Na obwodzie powtórzony dwukrotnie napis "Landryny" oraz nazwa firmy i palmy na wyspie. Ubytki farby (zwłaszcza na wieczku), ślady korozji.
70.–
Sprzedano za: 70.–
218.
HAZET, Fabryka Cukrów i Czekolady.
Puszka prostopadłościenna form. 6,3x9,8x4,8 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku mała dziewczynka trzymająca pudełka z cukierkami oraz dwukrotnie powtórzona nazwa fabryki, na bocznych ściankach nazwa firmy na złotym owalnym tle. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 320.–
219.
JULJUSZ Grosse, S. z o. o., Kraków, Herbata z Rączką.
Puszka prostopadłościenna form. 10,2x8x5 cm. Wieczko luzem. Na wieczku nazwa firmy i nazwa produktu (jak powyżej). Na jednej ze ścianek puszki widok Kościoła Mariackiego w Krakowie, na przeciwległej papierowa naklejka z nadrukiem "Nr 33. Mieszanka cejlońsko-indyjska, łamana. Waga netto 100 gr.". Na obu bocznych ściankach otwarta dłoń i napis "Znak ochronny". Na krawędzi puszki, pod wieczkiem, nadruk: "Tad. Bohdanowicz, Kraków". Wieczko nieco zakurzone, otarta naklejka.
80.–
Sprzedano za: 220.–
220.
JULJUSZ Meinl, Warszawa. Meinl Tea, 250 gramów netto.
Puszka prostopadłościenna form. 9,5x13,3x8,7 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku nazwa firmy i gałązka kwitnącej wiśni (?). Na większych bocznych ściankach żaglowiec na falach i egzotyczny krajobraz, na mniejszych - nazwa produktu. Na wewnętrznej stronie wieczka uwagi dotyczące przechowywania herbaty i przepis jej przyrządzania. Niewielkie otarcia.
80.–
Sprzedano za: 190.–
221.
KREDKI szkolne 2460/12. Polska Fabryka Ołówków L. i C. Hardtmuth Lechistan S. A.
Puszka prostopadłościenna form. 9x15x0,8 cm. Wieczko na zawiasie. Na obu stronach wieczka ta sama kompozycja: żaglówki na jeziorze, obok nazwa firmy i produktu. Wieczko nieco wygięte, niewielkie otarcia krawędzi.
100.–
Sprzedano za: 100.–
222.
PAŃSTW. Fabryka Cukrów i Czekolady E. Wedel, Warszawa.
Puszka cylindryczna, średn. 9,9 cm, wys. 17,4 cm. Na żółtym tle czerwone nadruki, prócz nazwy firmy także kompozycje kwiatowe. Nad dolną krawędzią nadruk: "Waga netto 1. kg.". Jedyna w tym zestawie puszka powojenna, wyprodukowana po nacjonalizacji fabryki w 1949. Niewielkie otarcia krawędzi, niewielkie wgniecenie w dolnej części puszki.
80.–
Sprzedano za: 180.–
223.
TOW. AKC. "St. Majewski". "Ikar".
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x18,6x1,7 cm. Wieczko na zawiasie. Pudełko na ołówki. Puszka w kolorze brązowym. Na wieczku nazwa firmy i sylwetka Ikara w locie. W lewym dolnym narożniku sygn. "S. G.". Na wewnętrznej stronie wieczka tekst informujący, że niektóre ołówki zostały opodatkowane na rzecz LOPP.  Na krawędzi zewnętrznej wieczka informacja o producencie pudełka: "Sp. Akc. 'Tłocznia', Warszawa". Na bocznej ściance papierowa naklejka: "266 średni". Niewielkie otarcia.
100.–
Sprzedano za: 120.–
224.
TOW. AKC. "St. Majewski" S. A. "Polonia".
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x18,6x1,8 cm. Wieczko na zawiasie. Pudełko na ołówki. Puszka w kolorze złotym. Na wieczku nazwa firmy i półksiężyc z gwiazdą. Litery czerwone. Na wewnętrznej stronie wieczka tekst reklamowy fabryki. Na krawędzi wieczka informacja o producencie puszki: "Sp. Akc. 'Tłocznia', Warszawa". Na bocznej ściance papierowa naklejka, nieczytelna. Wyraźne otarcia.
50.–
Sprzedano za: 50.–
225.
TOW. AKC. "St. Majewski" S. A. "Polonia".
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x18,6x1,8 cm. Wieczko na zawiasie. Pudełko na ołówki. Puszka w kolorze srebrnym. Na wieczku nazwa firmy i półksiężyc z gwiazdą. Litery ciemnoniebieskie. Na wewnętrznej stronie wieczka tekst reklamowy fabryki (inny niż w puszce opisanej powyżej). Na bocznej ściance papierowa naklejka: "200". Stan dobry.
70.–
Sprzedano za: 70.–
226.
TYTOŃ fajkowy specjalny. 50 g. Polski Monopol Tytoniowy.
Puszka prostopadłościenna form. 7x12x2,7 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku oficer marynarki z fajką w ustach, na tle okrętu wojennego oraz nazwa produktu. Pozostała część puszki w kolorze złotym. Na wewnętrznej stronie wieczka nazwa producenta. Na bocznej ściance wieczka nazwa wytwórcy puszki: "'Tłocznia' S.A., W-wa". Otarcia krawędzi i denka.
60.–
Sprzedano za: 160.–
227.
TYTOŃ Hercegowina. 100 gramów. Polski Monopol Tytoniowy.
Puszka prostopadłościenna form. 11,3x13,6x3 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku mieszkaniec Hercegowiny prowadzi osła dźwigającego worki (zapewne z tytoniem). Na bocznych ściankach nazwa tytoniu, gramatura i znak firmowy Monopolu Tytoniowego. Ubytki farby (widoczne zwłaszcza na spodzie, zarysowania.
80.–
Sprzedano za: 110.–
* * *