Druki ulotne i urzędowe

349.
Z ROZKAZU Jego Rzymsko-Cesarskiey [...] Mości ninieyszym każdemu wiadomo się czyni: iż Pan Miłościwy nayłaskawiey uważyć raczył, że się wielu podczas ostatniey woyny z woysk cesarsko-królewskich zbiegłych żołnierzy dostało w nayodlegleysze kraie Europy [...]. Wiedeń, 16 IV 1803. [Podp.] Arcy Xiążę Karol, Marszałek Polny.
Druk dwustronny po niemiecku i po polsku na 7 stronach form. 29,4x19,2 cm. Ogłoszenie nowego "pardonu jeneralnego" na 8 miesięcy umożliwiającego dezerterom z armii austriackiej powrót do służby i darowanie kary, o ile "żałuiąc za krzywoprzysięstwo nadal w służbie cesarsko-królewskiey zawsze zostawać poślubią". Stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 140.–
350.
ROZPORZĄDZENIE od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Jak sobie w woyskowości i granicach militarnych z proźbami o deklarowanie za zmarłego iednego z małżonków i o pozwolenie powtórnego małżeństwa postąpić należy. Lwów, 28 X 1803. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Ignaz Kolmanhuber.
Druk dwustronny po niemiecku i po polsku na 5 stronach form. 29,4x19,2 cm. Stan dobry.
351.
OKOLNIK Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Miasto Kraków uwalnia się z pod taxy stemplowey na krochmal i puder od I-go Listopada b. r. Lwów, 2 XII 1803. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Ignaz Kolmanhuber.
Druk jednostronny po niemiecku i po polsku na ark. 29,4x19,3 cm. Stan dobry.
352.
OKÓLNIK od Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Gubernium. Że nauk filozoficznych pod dozorem i przewodem biskupów dyecezalnych i ci także młodzieńce ważnie słuchać mogą, którzy na naukę prawa lub leczenia udać się myslą [...]. . Lwów, 23 XII 1803. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Dominik Seyfried von Kösil.
Druk dwustronny po niemiecku i po polsku na ark. 29,3x19,2 cm. Zezwolenie na uczestnictwo w wykładach filozoficznych osób świeckich: postanowiono, "że tych filozoficznych nauk nie tylko duchowni kandydaci, ale także młodzieńce, którzy o wyborze innego stanu i o udaniu się na naukę prawa lub leczenia myślą, ważnie słuchać mogą". Stan bardzo dobry.
353.
MY FRANCISZEK Wtóry, z Bożey Łaski Obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie Czasy Pomnożyciel Rzeszy [...]. Chociaż Boski zrządzeniem [...] przyszliśmy do godności takiey, która Nam iuż dla Naszej osoby powiększenia tytułu lub powagi do życzenia nie zostawuie [...]. Wiedeń, 11 VIII 1804. [Podp.] Franciszek, Aloys Graf v. Ugarte [...], Joseph Freyherr von der Mark [...], Franz Graf von Woyna [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 6 stronach form. 29,4x19,2 cm oraz 7 jednostronnie zadrukowanych kart tego samego formatu. Szczegółowe przepisy dotyczące oficjalnych tytułów cesarza oraz jego potomków. Na końcowych kartach podano brzmienie tytułu wielkiego, średniego i małego po niemiecku i po polsku, a także pełny wielki tytuł po łacinie. Grzbiet wzmocniony papierem, załamanie narożnika pierwszych kart, stan dobry.
354.
ODGŁOS wdzięczności galicyanow z okoliczności dobroczynnych odwiedzin Nayjaśnieyszego Franciszka Igo Cesarza Austryi, Krola Węgier, Czech, Lombardyi, Galicyi Lodomeryi &c. przez X. Franciszka Lgockiego Wiernego poddanego. [Kraków] 1817.
Druk dwustronny na 8 stronach form. 22x18 cm. Wiernopoddańczy wiersz okolicznościowy zakończony strofą: "Twa stałość z męstwem na wzór wielkiego Ottona, / Pokonawszy iuż tyle, i resztę pokona. / A Niemcy, Węgry, Czechy, Lombardy, Sławianie, / Pod Niebiosa wyniosą Twoie Panowanie". Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
150.–
Sprzedano za: 300.–
355.
MOWA Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego, Marszałka Seymu Królestwa Polskiego miana w Izbie Poselskiey przy wniesieniu proiektu kodexu karnego [...]. Warszawa, 18 IV 1818.
Druk dwustronny na 4 s. form. 24x19,6 cm. "Równi przed prawem, przyimiymy to prawo, ieżeli zapewnia sprawiedliwość; odrzućmy ieżeli iest gorsze od dawnego. Pamiętaymy iednakowo, iż co postanowimy a od Tronu będzie potwierdzonym, zostanie niewzruszonym". Niewielkie załamania krawędzi prawego marginesu, poza tym stan bardzo dobry.
356.
OSTATNIE wołanie dzieci polskich do Boga, błagających o ratunek oyczyzny roku 1831 [...]. Warszawa, 8 VIII 1831. [Podp.] X.....
Druk dwustronny na 8 stronach form. 18,3x11,3 cm. Piecz. własn. Jana Bielatowicza. Rysunki ołówkiem na marginesie jednej strony (niezwiązane z treścią). Patriotyczna modlitwa z czasów powstania listopadowego. Rzadkie.
250.–
Sprzedano za: 360.–
357.
MY FERDYNAND Pierwszy z Bożej łaski Cesarz Austryi [...] postanowiliśmy, załączony tu akt Konstytucyi nadać krajom w tejże wyszczególnionym, którą to Konstytucyą [...] z tym większą pewnością oddajemy, że tym sposobem ogniwa zaufania pomiędzy Tronem i Narodem, i od wieków istniejące zjednoczenie Państw do Monarchii należących, dla wspólnego ich szczęścia, jeszcze silniej skojarzone zostanie [...]. Ta Konstytucya [...] w Mieście Krakowie i Okręgu niniejszym ogłasza się. Kraków, 28 IV 1848. [Podp.] Karol Baron Moltke, Jenerał-Major.
Druk dwustronny na 8 stronach form. 38x23 cm. Tekst konstytucji nadanej przez Ferdynanda I 25 IV 1848, ogłoszonej w Krakowie trzy dni później. Konstytucja "przewidywała dwuizbowy parlament, pośrednią i cenzusową ordynację wyborczą, oraz absolutne prawo weta dla władcy" (Wikipedia). Jej wprowadzenie wywołało w Wiedniu zamieszki, tzw. rewolucję majową. Ślady złożenia, stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 480.–
358.
ŻOŁNIERZE polskich drużyn sokolich! Pierwsze oddziały nasze są już tam, gdzie dziś powinien być każdy Polak, zdolny do posługi zbrojnej [...]. A wy czekacie, wy, żołnierze polscy, najwcześniejsi rzecznicy sprawności fizycznej sejmikujecie z bronią u nogi [...]. Kraków, 8 VIII 1914. [Podp.] Komisya Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.
Druk jednostronny na ark. 23,7x16,1 cm. Poprzeczne załamanie arkusza, naddarcia krawędzi.
80.–
Sprzedano za: 220.–
359.
POLACY! Podajemy do wiadomości następujące odezwy Rządu narodowego: Polacy! W Warszawie utworzył się Rząd Narodowy [...]. Komendantem polskich sił wojskowych mianowany został ob. Józef Piłsudski [...]. Komisya Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych objęła w dniu dzisiejszym zastępstwo Rządu Narodowego [...] będzie pośredniczyła pomiędzy Galicyą a Rządem Narodowym [...]. Kraków, 10 VIII 1914. [Podp.] Komisya skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych jako zastępstwo Rządu Narodowego w Warszawie.
Druk jednostronny na ark. 28,2x20,7 cm. Ulotka zawierająca m.in. tekst odezwy Rządu Narodowego z 3 VIII 1914 oraz apel J. Piłsudskiego o powszechne poparcie Rządu Narodowego. Poprzeczny ślad złożenia, nieznaczne naddarcia krawędzi.
80.–
Sprzedano za: 150.–
360.
OBWIESZCZENIE. Mając zamiar wszelkiej objawy dobroczynności społecznej w krajach polskich ciężką wojną dotkniętych popierać [...] udzieliliśmy Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu i Komitetowi Gubernji Warszawskiej pozwolenie zajmowania się działalnością dobroczynną [...]. Ponieważ warunki Komitetowi postawione nie zostały dotrzymane, rozwiązuję niniejszem rozporządzeniem Centralny Komitet Obywatelski wraz z Komitetami Gubernjalnymi [...]. Kto zaopatrzy się w broń albo zachowa takową bez wyraźnego pozwolenia wydanego przez władze niemieckie podpada karze śmierci. Warszawa, 12 IX 1915. [Podp.] Jenerał-Gubernator v. Beseler. Druck: Deutsche Warschauer Zeitung.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 56x71 cm. Papier w kolorze zielonym, wokół tekstu ozdobna bordiura. Ogłoszenie kary śmierci za posiadanie broni bez zezwolenia. Ślady złożenia, odbarwienia na zgięciach.
600.–
Sprzedano za: 950.–
361.
PRZEPISY dotyczące dobrowolnego wstępowania do wojska polskiego. 1. Termin i miejsce zgłoszenia [...]. 2. Przepisy dotyczące wieku [...]. 4. Wymagane dokumenta [...]. 5. Wybór rodzaju broni [...]. 12. Narodowe i prawno-państwowe stanowisko ochotników [...]. 13. Uniformy, sztandary (chorągwie) [...]. Warszawa, 12 XI 1916. [Podp.] Generał-Gubernator v. Beseler. Niemiecka Drukarnia Rządowa.
Druk jednostronny na ark. 63,8x45,.9 cm. Ślady złożenia, stan dobry.
362.
WEZWANIE do zgłaszania się na ojczystą służbę pomocniczą. W myśl § 1 prawa dotyczącego ojczystej służby pomocniczej, każdy niemiec [!] płci męskiej  od ukończonego 17-go roku życia [...] obowiązany jest podczas wojny do ojczystej służby pomocniczej [...]. Przeto wzywa się wszystkich przynależnych do Państwa Niemieckiego w Generał-Gubernatorstwie Warszawskiem, podpadających pod powyższy § [...], aby zgłaszali się na ojczystą służbę pomocniczą celem dobrowolnego uzyskania odpowiedniego zajęcia [...]. Warszawa, 6 X 1917. [Podp.] Generał-Gubernatorstwo.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 48,8x47 cm. Papier w kolorze różowym. Ślady złożenia, poza tym stan dobry.
363.
POSTANOWIENIA co do traktowania jeńców-robotników z Rosyi, Ukrainy, Finlandyi i rosyjskich obszarów, okupowanych przez Austro-Węgry i Niemcy (w czasie od 1. maja 1918 aż do odesłania do domu) [...]. Przemyśl, 4 IV 1918. [Podp.] K. u. k. MilKmdo. Przemyśl, v. Njegovan G. d. l.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 10 s. form. 32,5x21,2 cm. Tytuł części niemieckiej: "Bestimmungen für die Behandlung kriegsgefangener Arbeiter [...]". Ukazało się jako załącznik do reskryptu Min. Wojny. Dokument w 30 punktach reguluje zasady pracy jeńców wojennych. Przykładowe punkty: Ograniczenie wolności, Obowiązek pracy, Żywność, Odzież, Odliczanie świadczeń w naturze, Ucieczka jeńców, Lekarska opieka nad jeńcami, Zabezpieczenie jeńców przeciw wypadkom, Karanie przekroczeń, Kwestye wątpliwe. Na końcu piecz. magistratu stryjskiego z datą 19 IV 1918. Ślady złożenia.
120.–
Sprzedano za: 180.–
364.
LUDU roboczy! Zbliża się chwila, która w życiu całego Narodu naszego, a w szczególności w życiu ludu pracującego mieć będzie olbrzymie znaczenie - zbliża się czas wyborów do Konstytuanty, czyli do takiego Sejmu Ustawodawczego, który ustrój Polski określi i prawa dla Polski na długie lat dziesiątki wyda [...]. My wysuwamy realne, możliwe do spełnienia żądania i te żądania osiągnąć i zdobyć dla ludu pracującego musimy [...]. Więc stawajcie do bratniego szeregu N.Z.R.-u na bój, którego ostateczny rezultat przynieść musi klasie pracującej zwycięstwo. Piotrków, I 1919. [W nagłówku i podpisie] Narodowy Związek Robotniczy. Druk. M. Dobrzańskiego w Piotrkowie [...].
Druk jednostronny na ark. 92,4x63,2 cm. Druk w kolorze czerwonym. Afisz wyborczy wydany przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego przez NZR -  partię robotniczą o charakterze narodowo-chrześcijańskim działającą w latach 1905–1920. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia na zgięciach.
600.–
Sprzedano za: 1.200.–
365.
UKŁAD o wycofaniu wojsk z obszarów, przypadających Państwu Polskiemu. 1. Część: Prusy Królewskie i Książęce [...], 2. Część: Poznań i Śląsk [...]. B. m. [1919]. [W nagłówku] D. O. Gen. Pomorze.
Druk dwustronny po polsku i niemiecku na 8 stronach form. 34x21,7 cm (pag. 4 + 4). Szczegółowe przepisy dotyczące wycofania wojsk niemieckich z okupowanych terenów i zajęcia ich przez oddziały polskie. Górny margines pierwszej strony zakurzony i nieco zaplamiony, poprzeczne załamanie kart.
160.–
Sprzedano za: 320.–
366.
UWAGI Dowództwa Frontu pomorskiego do porozumienia w sprawie opróżnienia przez Niemców obszarów przyznanych Polsce i zajęcia tegoż przez własne siły [...]. B. m. [1919]. [W nagłówku] D. O. Gen. Pomorze.
Druk jednostronny na ark. 33,6x21,6 cm. Drobne zaplamienia, poprzeczne załamanie arkusza.
64.–
Sprzedano za: 64.–
367.
ZATWIERDZENIE instrukcji dla objęcia ruchu na Wiśle i ogłoszenia tychże wojskom okupacyjnym [...]. Warszawa, 11 X 1919. [W nagłówku] Naczelne Dowództwo W.P. (Sztab Generalny).
Druk na 19 stronach form. 34,8x21,3 cm (z tego 9 liczbowanych). Na pierwszej stronie tekst: "Do Generała Hallera [...]. Przesyła się opracowane przez Departament dla spraw morskich, a przez Naczelne Dowództwo zatwierdzone instrukcje, jako obowiązujące przepisy w kwestjach wodnych z poleceniem ogłoszenia tychże wojskom okupacyjnym w odpowiednim czasie". Publikacja zaw. 5 instrukcji: Instrukcja dla Dowódców wojskowych Armji okupacyjnej dotycząca objęcia dróg i urządzeń wodnych oraz zachowania się dowódców transportowych (1 s.), Tymczasowa instrukcja dla Dowództw Portów rzecznych w razie posunięcia Wojsk Polskich na północ (2 s.), Tymczasowa instrukcja dla Dowódcy Portu w Pucku (1 s.), Tymczasowa instrukcja dla Dowództwa Linji Wodnych w razie posunięcia się W. P. na północ (2 s.), Przepisy dotyczące postępowania pod względem zdrowotnym z okrętami morskimi w portach polskich (9 s.). Skrajne karty podklejone w grzbiecie, poprzeczne załamanie, poza tym stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 340.–
368.
ODPIS. Wynik rokowań podkomisji ruchu pocztowego, telegraficznego, telefonicznego i iskrowego. Ułożono 17-go października 1919 roku. A. Komunikacja między Niemcami a Polską, wyjąwszy dawniejsze ziemie niemieckie [...], B. Komunikacja między Niemcami a ziemiami niemieckiemi, przypadającemi Polsce [...]. C. Ruch przechodowy pomiędzy ziemiami przedzielonemi przez obce terytorjum oraz z Gdańskiem [...]. D. Ruch telegraficzny [...]. B. m., [nie przed 17 X 1919]. [W nagłówku] Dowództwo frontu pomorskiego.
Druk dwustronny na 3 stronach form. 34,3x21,3 cm. Poprzeczne załamanie kart, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
369.
POUFNE. Nie przesądzając odnośnych dotychczasowych nie wydanych rozkazów Nacz. Dow., D-two frontu zarządza do § IX Umowy polsko-niemieckiej co następuje: Akta mające znaczenie dla Armji polskiej będą przejmowane: 1. W fortecach przez D-ta fortec, 2. W miastach gdzie tworzone będą Komendy placu przez te [...]. B. m., 28 XI 1919. [W nagłówku] Dow. Frontu Pomorskiego, Sztab II-ge Biuro. [Podp.] Z r. Szef Sztabu Nieniewski, Ppułk. Sztabu Generalnego.
Druk jednostronny na ark. 34x21,4 cm. Niewielki ubytek lewego marginesu, poprzeczne załamanie arkusza.
68.–
Sprzedano za: 68.–
370.
WŁOSKI strajk przeciw woli narodu. Nie wiele spraw polskich, rozgrywających się na forum międzynarodowym, wywołało tak wielkie zainteresowanie i zaniepokojenie społeczeństwa całego i Sejmu, jak sprawa Kłajpedy [...]. Mieć trzeba nadzieję, że Sejm nad nią nie przejdzie do porządku dziennego; i że ta linja najmniejszego oporu zostanie wzmocniona - bo inaczej z tej strony nie tylko już Wilnu ale całemu państwu polskiemu grozić będzie katastrofa. [Wilno, 1924]. [Podp.] mar. Druk. J. Bajewskiego, Sawicz 8.
Druk dwustronny na 3 stronach form. 26,9x18,2 cm. Omówienie polskich starań dyplomatycznych (zdaniem autora tekstu - nieudolnych) o dostęp i swobodne korzystanie z portu w Kłajpedzie. Argumenty wysuwane w tekście zdają się być słuszne, skoro Liga Narodów po rozmowach z Litwinami przyznała Litwie region Kłajpedy bez żadnych zobowiązań w stosunku do Polski. Artykuł ukazał się uprzednio w wileńskim "Słowie". Ślady złożenia, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 130.–
371.
SPOŁECZEŃSTWO polskie zwycięzcą Challenge'u 1934 r. Kpt. pil. Jerzy Bajan. Warszawa 1934. Wydawnictwo Zarządu Głównego L.O.P.P., Druk Galewski i Dau.
Druk jednostronny na ark. 45x59,7 cm. W centrum zdjęcie Jerzego Bajana, pilota wyczynowego, zwycięzcy zawodów Challenge 1934. Wokół szeroka, ozdobna bordiura z elementami lotniczymi. Kompozycję zaprojektował Julian Izdebski. Plansza stanowiła cegiełkę wartości 1 zł na rzecz LOPP. W dolnej części numer egzemplarza i sucha pieczęć Ligi. Pionowe załamania  arkusza, podklejone przedarcie lewej krawędzi, arkusz częściowo zakurzony.
120.–
Sprzedano za: 180.–
372.
DNIA 12 Maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski, twórca i zwycięski wódz armji, wielki budowniczy państwa - odszedł w nieśmiertelność. Dla nas i przyszłych pokoleń jego życie - to niedościgniony wzór wytrwałości, poświęcenia i bezgranicznej ofiarności dla dobra narodu i państwa. B. m. [po 12 V 1935].
Druk jednostronny na 2 kartach form. 29,6x20,9 cm. Ulotka wydana po śmierci J. Piłsudskiego. Na pierwszej karcie m.in. zdjęcie Marszałka z profilu, na drugiej tekst orędzia do obywateli Rzeczypospolitej prezydenta Ignacego Mościckiego  o śmieci Marszałka. Obie karty w żałobnej ramce. Ślady złożenia i otarcia krawędzi.
373.
Ś. P. JÓZEF Piłsudski, pierwszy Marszałek Polski. Życie państwowe Polski spotkał cios największy. Twórca jego, który genjuszem z nicości byt narodowy wskrzesił - żyć przestał [...]. Wierzymy, że szkoła polska, otaczając nadal kultem Jego dzieło i Jego imię, przyczyni się do spełnienia dziejowego testamentu, który On czynem swym i przykładem żywota narodowi przekazał. B. m. [po 12 V 1935].
Druk dwustronny na 4 stronach form. 15,5x10,9 cm. Ulotka wydana po śmierci J. Piłsudskiego przez instytucję, jak się zdaje, związaną ze szkolnictwem. Na pierwszej stronie zdjęcie Marszałka siedzącego na krześle, na pozostałych trzech tekst. Zarówno zdjęcie, jak tekst w żałobnej ramce. Załamania narożnika.
65.–
Sprzedano za: 140.–
374.
ZARZĄDZENIE Wojewody Lubelskiego z dnia .......... o złożeniu broni, posiadanej w celach osobistych [...]. W ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia niniejszego zarządzenia wszelka broń palna i biała, posiadana w celach osobistych oraz wszelkie materiały wybuchowe [...] winny być oddane [...] miejscowej powiatowej władzy administracyjnej [...]. W czasie trwania stanu wyjątkowego prawo posiadania  i noszenia broni w celach osobistych, przysługuje tylko tym osobom, którym [...] władze [...] wydadzą [...] nowe pozwolenie na posiadanie i noszenie broni, oznaczone napisem "ważne w okresie stanu wyjątkowego" [...]. Lublin, 1939. [Podp.] Wojewoda. Drukarnia "Popularna" Lublin, [ul.] Żmigród 1, Wł.: A. Michalski i J. Rybiński.
Druk jednostronny na ark. 62,7x46,9 cm. W nagłówku nadruk: "L: PB. I.66/4/39". Miejsce na wpisanie daty pozostało niewypełnione. Afisz przygotowany zapewne przed wybuchem II wojny, informujący o regulacjach prawnych odnośnie posiadania prywatnej broni. Ślady złożenia, niewielkie ubytki dolnego narożnika.
160.–
Sprzedano za: 160.–
375.
POLACY! Wybiła godzina sprawiedliwej zemsty i ostatecznego porachunku. Mścijcie się bezlitośnie na niemieckich zaborcach za wszystkie wasze męki, za krew i łzy, za wymordowanie miljonów Polaków! B. m. [1944-1945].
Druk jednostronny na ark. 21,7x29 cm. Druk w kolorze czerwonym i czarnym. W górnej części gałęzie laurowe i dębowe, w tle szarfa czerwona i biało-czerwona. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 230.–
376.
POROZUMIENIE między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach między Radzieckim Wodzem Naczelnym a Polską Administracją po wkroczeniu Wojsk Radzieckich na terytorjum Polski [...]. Moskwa, 26 VII 1944. [Podp.] Na mocy upoważnienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego E. Osóbka-Morawski. Na mocy upoważnienia Rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich W. Mołotow.
Druk dwustronny na ark. 20,6x13,7 cm. Tekst porozumienia, które "poddawało jurysdykcji Józefa Stalina jako wodza naczelnego Armii Czerwonej i sądownictwu sowieckiemu przestępstwa popełniane przez ludność cywilną przeciwko siłom zbrojnym ZSRR w strefie operacji wojennych na terytorium Polski. Porozumienie posłużyło jako podstawa prawna masowych represji NKWD i Smiersz wobec przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i ludności cywilnej, aresztowań i wywózek do ZSRR" (Wikipedia). Załamania, otarcia arkusza, niewielkie naddarcia krawędzi. Tekst odbity niestarannie.
100.–
Sprzedano za: 850.–
377.
OBYWATELE. Gdy przez kraj nasz przetoczyła się burza wojenna, pozostawiając po sobie ogrom zniszczeń, wydawało się, że trzeba będzie lat całych, aby ruszyć z martwego punktu [...]. Potrzeby nasze są jednak ogromne [...]. Te najważniejsze potrzeby muszą być natychmiast zaspokojone. Rząd nie poszedł łatwą drogą inflacji, która zawsze przynosi zyski spekulantom, a nędzę ludziom pracy [...]. Nasza odpowiedzią na trudności odbudowy jest rozpisana przez Rząd Jedności Narodowej Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju [...]. Pożyczka Odbudowy Kraju zjednoczy wszystkich Polaków dokoła dzieła odbudowy! [...]. Niech nikogo nie zbraknie przy kasach przyjmujących subskrypcję. [Warszawa, nie przed 16 II 1946]. [Podp.] Przewodniczący Popiel Karol, Poseł do K.R.N. [i 6 innych osób]. Spółdzielnia Pracy Przem. Graficznego, Al. Jerozolimskie 85.
Druk jednostronny na ark. 85,7x60,8 cm. Informacja o rozpisaniu Pożyczki Odbudowy Kraju. W górnej części Godło Państwowe, na pionowych marginesach biało-czerwona szarfa. W dolnej części skład Naczelnego Komitetu Obywatelskiego POK. W lewym dolnym narożniku nadruk "A.P.A. 46", na lewym marginesie sygn. "Przywara" (Michał Przywara - autor kompozycji). Ślady złożenia, naddarcia krawędzi, na odwrocie zaplamienia i zapiski ołówkiem. Wymaga konserwacji.
240.–
Sprzedano za: 400.–
378.
W SOBOTĘ, dnia 13-go lipca i w niedzielę, dnia 14-go lipca [...] odbędzie się w lokalu "Bungalow" Sopot [...] Rewia Mody urządzona przez warszawskie graficzki pod hasłem tanio, modnie, elegancko. Najnowsze modele sportowe, plażowe, utility-dress, popołudniowe. Kierowniczka artystyczna: Jadwiga Żylińska [...]. Gdynia, VII 1946. Druk. "Czytelnik".
Druk jednostronny na ark. 61,5x86,8 cm. Gruby papier w kolorze jasnofioletowym. W pokazie wzięły udział firmy: Saba i Stefania z Katowic, Lucyna z Warszawy, Pani i Dziecko z Krakowa i Dom Mód Jaworska z Sopotu. Ślady złożenia. Wspomniana powyżej J. Żylińska była popularną pisarką, autorką powieści dla młodzieży i powieści historycznych, współpracowała z czasopismami  „Moda i Życie Praktyczne”, „Przekrój”. Dublet bibliot. (skasowane piecz.).
160.–
Sprzedano za: 280.–
379.
ZESPÓŁ amatorski przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie odegra w Świeciu [...] na sali Zakładu Psychiatrycznego piękną sztukę p. t. Zemsta Cygana. Piękne sceny z życia cygańskiego. Rytmiczny taniec cygański. Melodyjne śpiewy [...]. Prosimy korzystać z sprzedsprzedaży [!]. Świecie, IX 1946. [Podp.] Zarząd. Drukarnia p. Z. P. w Świeciu.
Druk jednostronny na ark. 42,6x30,4 cm. Druk w kolorze czerwonym. Ślady złożenia, nieznaczne naddarcia dolnej krawędzi. Dublet bibliot. (skasowane piecz.).
380.
TCZEW – Aula Gimnazjum i Liceum – ul. Stalina. W niedzielę, dnia 6 października 1946 [...] wystąpi znakomity artysta ekranu i sceny Ludwik Sempoliński. W recitalu humoru i piosenki [...]. Tczew [?], X 1946. D. p. Z. P. [Drukarnia pod Zarządem Państwowym?] 1 w G.
Druk jednostronny na ark. 42,4x60,8 cm. Mistrzowi akompaniował Mieczysław Wróblewski. Ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (skasowane piecz.).
381.
WYDZIAŁ Kulturalno-Oświatowy "Czytelnika" urządza w dniu 6 lipca 1947 r. [...] w Gdyni w Teatrze "Wybrzeże" Rewię Mody pod hasłem Przekrój mody letniej i moda w "Przekroju" [...]. Bogaty dział kostiumów plażowych [...]. Warszawa, VII 1947. Druk. "Czytelnika".
Druk jednostronny na ark. 60,9x85,8 cm. Tekst w kolorze czerwonym. W części koncertowej wystąpili aktorzy Teatru Wybrzeże, m.in.: R. Kossobudzka, B. Krafftówna (tu: Kraftówna), A. Kobyliński. W pokazie udział wzięły firmy: Dom Wełny, Markiza, Perlon, Murawski, Pani, Z. Tułodziecka, Pracownia OMTUR, E. Wiśniewski. Ślady złożenia. Dublet bibliot. (skasowane piecz.).
160.–
Sprzedano za: 240.–
382.
TEATR jednostki Wojska Polskiego "Podlasie". Na cześć odzyskanego morza i Ziemi Pomorskiej odbędzie się wielka rewja p.t. Śpiewają fale. Teksty i reżyseria - Aleksander Fogiel. Siedlce [późne lata 40. XX w.]. Drukarnia Polska, Siedlce.
Druk jednostronny na ark. 70x49,4 cm. Papier jasnopomarańczowy. Miejsce na wpisanie daty i godziny spektaklu pozostało niewypełnione. Plakat do przedstawienie w Teatrze Garnizonowym w Siedlcach. Ślady złożenia, cztery otwory dziurkaczem na lewym marginesie. Dublet bibliot. (skasowane piecz.).
383.
INSTRUKCJA Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie trybu sprzedaży towarów i świadczenia usług w związku ze zmianą systemu pieniężnego [...]. [Warszawa], 29 X 1950. [Podp.] Prezes Rady Ministrów. Druk. RSW "Prasa" Bydg[oszcz].
Druk jednostronny na ark. 41,8x30 cm. Regulacje prawne w związku Rozporządzenie zaw. przepisy dotyczące "trybu i zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług" w niedzielę poprzedzającą wprowadzenie nowego pieniądza oraz w czasie następującego po niej tygodnia. W wyniku wymiany pieniądza wartość zasobów gotówkowych zmalała do 1/3. Przygotowana przez rząd instrukcja miała zapobiec wykupywaniu towarów wobec nadchodzącej dewaluacji. Ślady złożenia, naddarcia prawej krawędzi.
384.
"KURIER Polski" o inspiratorach zajść warszawskich. Jak doszło do pożałowania godnych zajść na Uniwersytecie Warszawskim? Jak to się stało, że część młodzieży akademickiej stolicy, znanej z [...] żarliwego zaangażowania na rzecz socjalizmu, wzięła udział w wiecu, na którym padały wrogie Polsce Ludowej okrzyki, prowokacyjne hasła? [...]. Studenci! [...] Nie dajcie się prowadzić na pasku prowokatorom. [Warszawa, III 1968]. [W nagłówku] Ryszard Gontarz.
Druk dwustronny na ark. 30x20,8 cm. Ulotka z czasów wydarzeń marcowych 1968. Autor tekstu, funkcjonariusz SB i jeden z najbardziej aktywnych publicystów tego czasu, uderza w uczestników zjazdu Oddz. Warszawskiego Związku Literatów Polskich z 29 II (P. Jasienicę, A. Kijowskiego, A. Słonimskiego, S. Kisielewskiego, L. Kołakowskiego): "Na zjeździe doszło do skandalicznych ataków na władzę ludową". Osobne akapity poświęcił Jasienicy (podając błędne brzmienie jego prawdziwego nazwiska: Beyner zamiast Beynar). "To właśnie Beyner [...] zagrzewa bandytów Łupaszki do mordowania białostockich chłopów, palenia wsi i grabieży". Słonimskiemu zarzuca antysemityzm i pisanie "kalumni na naród polski", a także patronowanie "bananowym rewizjonistom": Michnikowi, Grossowi, Dajczgewandowi, Zarzyckiej. Gromy spadły także na "Młodzieżowy Klub Poszukiwaczy Sprzeczności" oraz zrzeszający młodzież żydowską klub "Babel", w którym "czczono uroczyście podboje Izraela, wychowywano młodzież w duchu szowinizmu żydowskiego, lżono naród polski, oskarżając nas o antysemityzm". Ślady złożenia, otarcia na zgięciach, drobne przedarcie.
120.–
Sprzedano za: 200.–
385.
DOM Kultury SM "Krakus" [...] zaprasza na spotkanie z cyklu Jeżdżę Fiatem 126p. Instruktaż i porady dla zmotoryzowanych. Prowadzi: specjalista P.P. Polmozbyt mgr inż. Wiesław Ibek [...]. Kraków, IX 1980. Drukarnia Związkowa.
Druk jednostronny na ark. 49,2x69 cm. Druk w kolorze czerwonym. Spotkanie "dla zmotoryzowanych" odbyło się 24 IX 1980, afisz wydano w nakładzie 100 egz. Ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry.
386.
OŚWIADCZENIE. W związku z proklamowanym w dniu 16 lutego 1981 strajkiem studentów UJ, Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" [...] uchwaliło co następuje: Obecna napięta sytuacja we wszystkich uczelniach kraju, spowodowana jest [...] dezinformowaniem społeczeństwa przez środki masowego przekazu [...]. Wypowiedzi min Górskiego wypaczały sens słusznych postulatów studenckich [...]. Zatem przebieg rokowań jeszcze raz potwierdza słuszność [...] apelu Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ "Solidarność" o odwołanie min. Górskiego z zajmowanego stanowiska [...]. Kraków 16 II 1981. [Podp.] Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" w UJ.
Druk jednostronny na ark. 29,8x20,7 cm. Maszynopis powiel. Ulotka z czasów strajków studenckich. Komisja Uczelniana "Solidarności" w pełni poparła decyzję studentów UJ, zwłaszcza, że "nie nastąpiła [...] zmiana dotychczasowej wielokrotnie krytykowanej praktyki, polegającej na dopuszczeniu do wystąpień w środkach masowego przekazu tylko przedstawicieli strony rządowej". Poprzeczne załamanie arkusza, stan dobry.
387.
OŚWIADCZENIE. Przychodzą w życiu człowieka momenty szczególnej próby [...]. Dzisiaj przyszła chwila, aby głoszone słowa potwierdzić swoją postawą. Uważam, że sposoby kierowania przez władze środkami masowego komunikowania świadomie prowadzą do destabilizacji, zaogniania konfliktów [...]. Dlatego też moim moralnym obowiązkiem, jako dziennikarza, jest przystąpienie do strajku poligrafów w obronie wolności prasy i możności wypowiadania się [...]. Kraków, 18 VIII 1981. [Podp.] Stefan Maciejewski (Dziennikarz "Gazety Krakowskiej", członek Rady Naczelnej SDP, Członek SLP, członek PZPR, bez przynależności do związków zawodowych).
Druk jednostronny na ark. 21x14,9 cm. Ulotka z czasów "pierwszej Solidarności". Niewielkie zabrudzenia farbą, stan dobry.