Druki ulotne i urzędowe

482.
MY FRANCISZEK Wtory [...]. Do ogłoszenia nowey ustawy karzącey o zbrodniach i ciężkich wykroczeniach policyinych [...] spowodowało przekonanie, że prawodawstwo  w ogólności [...] podług doświadczenia zasiągnionego o ustawach iuż będących, postępku wiadomości i poloru, tudzież podług zmiany w okolicznościach doskonalić się powinno [...]. Wiedeń, 3 IX 1803. [Podp.] Franciszek, Aloys Graf v. Ugarte [...], Joseph Freyherr von der Mark [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 8 stronach form. 29,5x19,2 cm. Doprecyzowanie niektórych ustępów ustawy karnej obowiązującej w Galicji. Stan dobry.
160.–
483.
OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Ponowienie rozkazu nadwornego w roku 1783. wydanego; iak odbieraiąc listy diliżansem przychodzące, w których się pieniądze lub coś podobnego przesyła, postępować sobie należy, ażeby w przypadku zayszłego decessu wynadgrodzenia żądać można [...]. Lwów, 16 III 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Landesgouverneur, Prokopp [...] Graf v. Lazansky [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. 29,4x18,3 cm. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 320.–
484.
OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Że pomnieysze subferlagi tabakowe inwalidom lub prowizyonistom kaucyę złożyć mogącym dawane bydź  maią [...]. Lwów, 30 III 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Landesgouverneur, Prokop [...] Graf v. Lazanzky [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,2x19,1 cm. Stan dobry.
120.–
485.
OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Uchwała Cesarza Jegomości względem poprawy Sądownictwa w Bukowinie [...]. Lwów, 30 III 1804. [Podp.]. Joseph von und zu Ürmény, Landesgouverneur, Karl Freyherr von Binder, Gubernialrath.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na 5 stronach form. 29.5x19,2 cm. Nad tekstem nadruk "Nro. 12898". Stan dobry.
160.–
486.
OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. O nadgrodzie wyznaczoney za przystawienie zbiegów Cesarsko Królewskiey Marynarki [...]. Lwów, 27 IV 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürmeny, Landesgouverneur, Johann Kolmanhuber, Gubernialrath.
Druk po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,5x19 cm. Nad tekstem nadruk "Nro. 16751". Egz. obcięty zbyt mocno od góry, pierwszy wiersz tekstu czytelny tylko częściowo.
140.–
487.
W CESAR. Król. uprzywilej. hrab. Skarbka teatrze lwowskim. W Piątek dnia 19go Lutego 1847 roku. Na dochód Witalisa Smochowskiego, Aktorowie Sceny Polskiej przedstawią po raz pierwszy Dramat [...] z francuzkiego [...] przez Wincentego Thulliego przełożony, pod nazwiskiem Bracia rzemieślnicy [...]. Początek o 7mej, koniec o 10tej [...]. Lwów, II 1847.
Druk jednostronny na  ark. 39,8x49,8 cm. Druk w kolorze czerwonym. Lwowski premierowy afisz teatralny. Ślady złożenia, niewielkie zaplamienia.
280.–
Sprzedano za: 300.–
488.
MANIFEST cesarski. Do wiernych mieszkańców mej stolicy. Najpierwsze było miasto Wiedeń [...]. Szczęście ludów moich, jest równe mojem szczęściem [...]. Przekonanie moje atoli, że udzielona przezemnie Konstytucyjna Ustawa, powszechne zaspokoi oczekiwania, zachwiało się objawioną w róznych prowincyach obawą [...], jak niemniej zaszłemi w Wiedniu dnia 15 Maja wypadkami [...]. Najgorętszem teraz mojem pragnieniem jest [...], aby wnet nastąpić mające w Wiedniu otwarcie [...] Sejmu [...], możebnem uczyniło. Żeby jednak otwarcie to [...] niezwłocznie nastąpić mogło, nieodzowną jest rzeczą, ażeby w murach Wiednia [...] mocno ustalona spokojność i porządek panowały [...]. Insbruk, 3 VI 1848. [Podp.] Ferdynand, Wessenberg, Doblhoff.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. 39,5x25,2 cm. Edykt cesarski jako reakcja na zamieszki wiedeńskie 15 V 1848 na fali Wiosny Ludów. Ślady złożenia, niewielkie załamania i zaplamienia, stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 650.–
489.
DO OBYWATELI Miasta Krakowa i jego kręgu! Podpisany Gubernator Galicyi [...] podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że przybywszy wczoraj do Krakowa, zarząd cywilny miasta [...] objął, przez co działalność Kommissyi Nadwornej z dniem dzisiejszym ustaje [...]. Kraków, 19 VIII 1848. [Podp.] Wacław Zaleski, Gubernator Galicyi.
Druk jednostronny na ark. 39x50 cm. W lewym górnym narożniku nadruk "Ner 7 K.P.". Druk z czasów Wiosny Ludów. Ślady złożenia i lekkie przetarcie na zgięciu, niewielkie załamania, stan dobry.
280.–
490.
OBWIESZCZENIE. Jego Ces. Król. Wysokość Arcyksiążę Ferdynand Maksymilijan raczył w celu wystawienia pomnika, któryby [...] godnie świadczył o wdzięczności i radości mieszkańców Cesarstwa Austryjackiego z powodu szczęśliwego ocalenia Jego Ces. Król. Apostolskiej Mości [...] Cesarza Franciszka Józefa Pierwszego, z rąk mordercy, wydać następującą [...] odezwę [...]. Lwów, 10 III 1853. [Podp.] Agenor Hrabia Gołuchowski, Ces. Król. Namiestnik.
Druk jednostronny po niemiecku, polsku i ukraińsku na ark. 47,5x59,8 cm. Apel arcyksięcia Ferdynanda Maksymiliana, brata cesarza, o wzniesienie w Wiedniu kościoła w podzięce za ocalenie Franciszka Józefa w zamachu na jego życie. Nieudany zamach miał miejsce 18 II 1853 i został dokonany przez związanego z ruchem anarchistycznym Jánosa Libenyi. Zamachowiec został stracony. Arcyksiążę w odezwie z 27 II 1853, przekazanej A. Gołuchowskiemu prosi o zbiórkę funduszy na wzniesienie świątyni. Efektem tych działań było wystawienie Kościoła Wotywnego w Wiedniu, jego budową kierował polski inżynier Ludwik Wierzbicki. Ślady złożenia, stan dobry.
220.–
491.
OBWIESZCZENIE. C. k. Dyrekcya policyi dla miasta Lwowa podaje w porozumieniu z Prezydyum Magistratu [...] do powszechnej wiadomości: 1. Że przed uroczystym wjazdem Jego Ces. i Król. Wysokości [...] Arcyksięcia Następcy Tronu dnia 2 Lipca b. r. do Lwowa [...] wstrzymanym będzie ruch wozów ciężarowych i transportowych, niemniej powozów publicznych i prywatnych, wzdłuż drogi od pałacu Namiestnikowskiego ku dworcowi kolei Karola Ludwika [...]. 3. Powozy Dygnitarzy, członków Wydziału krajowego [...] staną rzędami na placu przed tym dworcem od strony dworca kolei Czerniowieckiej [...]. [Lwów], [25 VI 1887?]. [Podp.] Z c. k. Dyrekcyi policyi.
Druk jednostronny na ark. 43x31,5 cm. W dolnym narożniku wpisana odręcznie ołówkiem data 25 VI 1887. Przygotowania do wizyty arcyksięcia Rudolfa Habsburga-Lotaryńskiego we Lwowie. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń w ruchu drogowym od 2 do 5 VII 1887. Ślady złożenia, obcięte poziome marginesy.
Rudolf Habsburg-Lotaryński (1858-1889) - syn i następca cesarza Austrii Franciszka Józefa i cesarzowej Elżbiety; jego samobójcza i do dziś tajemnicza śmierć w zamku Mayerling stała się tematem filmów i powieści.
240.–
492.
PROGRAM jazdy Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości [...] Arcyksięcia Następcy Tronu podczas pobytu we Lwowie w Lipcu 1887 r. Przyjazd nastąpi dnia 2. Lipca 1887 (sobota) o godzinie 9.55 minut wieczór podług zegara lwowskiego [...]. W bramie tryumfalnej przy wjeździe z dworca do ulicy Grodeckiej powita Prezydent miasta na czele Rady miejskiej Jego Ces. i król. Wysokość krótką przemową [...]. Podczas przejazdu Najdostojniejszego Gościa będą [...] ulice i place iluminowane [...]. Lwów, [przed 2 VII 1887]. [Podp.] Z Prezydjum Magistratu kr. stoł. miasta.
Druk jednostronny na ark. 83,5x57,4 cm. Szczegółowy program wizyty arcyksięcia Rudolfa Habsburga-Lotaryńskiego we Lwowie. Ślady złożenia, podklejone poprzeczne przedarcie, obcięte marginesy - wymaga konserwacji. Nieczęste.
400.–
493.
PROTEST przeciw profanacyi Wawelu przez pogrzebanie - w najznakomitszym Kościele polskim tego, co przyrównuje łysinę do Hostyi! [...] i który we wszystkich dziełach konsekwentnie propaguje panteizm tę starożytną herezyę [...], mistrza pustego słowa, truciciela ducha narodowego, fałszerza polskiej historyi, hajdamakę polskiego Parnasu, demona polskiej poezyi, bluźniercę, bałwochwalcę swojej sławy - czyli "Juliusza Słowackiego" [...]. Kraków, 17 II 1908. [Podp.] Wacław Woysym Antoniewicz (w imieniu milionów ludzi myślących jeszcze szczerze po katolicku i szczerze po polsku).
Druk jednostronny na ark. 44,8x29 cm. Gorący sprzeciw wobec planowanego sprowadzenia do kraju prochów J. Słowackiego i złożenia ich w wawelskiej krypcie. Zamiary te ziściły się dopiero w VI 1927, a stosowny rozkaz wydał marszałek Piłsudski. Ślady zawilgocenia w górnej części.
160.–
Sprzedano za: 320.–
494.
ODEZWA. Dnia 22 b. m. święcić będziemy półwiekową rocznicę ostatniej walki naszej o wolność. Komitet obchodowy, powołany do życia przez Radę miasta Krakowa, wzywa mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystości, aby gród Piastów i Jagiellonów święcił godnie pamiętny fakt dziejowy. [...] Dnia 22 stycznia od rana do południa powinna ustać wszelka praca zarobkowa, aby cała ludność w strojach odświętnych mogła uczestniczyć w nabożeństwach [...]. Godzina 5 po południu: Uroczysty wieczór w sali Starego Teatru [...]. Godzina 8 wieczorem: Wieczerza składkowa w sali "Sokoła" - Udział 10 K. Komitet żywi nadzieję, że przez zastosowanie się do powyższego programu wytworzy się w mieście podniosły nastrój i powaga, godna tak doniosłej rocznicy, a obchód w dawnej stolicy Polski będzie pobudką dla wszystkich gmin w kraju do urządzenia u siebie uroczystości, budzącej ducha narodu. Kraków, [I 1913]. [Podp.]  Przewodniczący Komitetu: Dr. Henryk Szarski, Zastępca Przewodniczącego: Franciszek Maryewski. Nakładem Komitetu, Drukarnia Związkowa w Krakowie pod zarz. A. Szyjewskiego.
Druk jednostronny na ark. 106,5x77,5 cm. Wezwanie do uczczenia 50. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Ślady złożenia, miejscami przetarcia na zgięciach, stan dobry.
300.–
495.
ODEZWA w sprawie obchodu ku czci Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku bieżącym obchodzimy rocznicę pełną chwały choć bolesną. W dniu 19 października upłynie lat sto, gdy pod Lipskiem w nurtach rzeki Elstery znalazł śmierć bohaterską ów rycerz bez skazy, ów wódz ukochany, który tylekroć razy wiódł hufce polskie do zwycięztwa [...]. Kraków, X [1913]. Nakładem Komitetu. Drukarnia Związkowa w Krakowie.
Druk dwustronny na 3 stronach form. 30x23,5 cm. Pod tekstem odezwy skład Prezydium honorowego i nazwiska członków Komitetu. Na trzeciej stronie program obchodów w dn. 18 i 19 X 1913. Ślady złożenia, ślady kleju na ostatniej stronie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
496.
OGŁOSZENIE. Niniejszem, podaję do publicznej wiadomości, że c.k. Namiestnictwo we Lwowie [...] ustanowiło aż do odwołania w mieście Stryju maksymalną taryfę cen artykułów niezbędnych do codziennego utrzymania [...]. Ustanowienie taryfy maksymalnej, nie uprawnia jeszcze do pobierania cen w niej podanych, o ile poszczególne artykuły są obecnie tańsze [...]. Stryj, 10 VIII 1914. [Podp.] Magistrat król. woln. miasta Stryja, Burmistrz Dr. Falk.
Druk jednostronny na ark. 94,8x59,4 cm. Tabela urzędowa regulująca ceny podstawowych artykułów spożywczych i materiałów opałowych, mająca na celu zapobieżenie spekulacji związanej z niepokojami wojennymi. Obejmuje m.in. bułkę na mleku (kaizerkę), chleb półciemny, sól kamienną, jaja, mięso przednie bez flaków, kaszę hreczanną, kiel, krupki perłowe, rum, piwo, pieprz, drzewo opałowe twarde, węgiel kamienny. Załamania arkusza, podklejone naddarcia, ubytek lewego marginesu. Rzadkie.
380.–
497.
DO NARODU Polskiego! Polacy! Godzina, której napróżno oczekując trzy pokolenia naszego narodu krwawiły się w strasznych a beznadziejnych z najazdem moskiewskim zapasach [...], godzina wielka wybiła. Cała Europa stoi w pożodze wojny [...]. W tej chwili naród musi dowieść, że żyje i żyć chce, że pragnie i umie miejsce przez Boga mu wyznaczone utrzymać i przed wrogiem obronić [...] Pod polską komendą a w ścisłej łączności z naczelnem dowództwem armii austryacko-węgierskiej, pójdą Legiony w bój, aby na szalę [...] rzucić także godny narodu polskiego czyn [...]. Polacy! Zjednoczcie się wolą niezłomną do uzyskania lepszej przyszłości i niezachwianą wiarą w tę przyszłość! [...]. Odrzućcie precz zwątpienia [...], wyrwijcie z serc urazy i stańcie silni jednością i radośni wielkiem postanowieniem poświęcenia dla Ojczyzny życia i mienia! Kraków, 16 VIII 1914. [Podp.] Parlamentarne Koło Polskie. Nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego. Drukarnia Ludowa w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 92x63,5 cm. Informacja o utworzeniu NKN i apel o wsparcie idei utworzenia Legionów Polskich. Podklejone naddarcie, krawędzie z niewielkimi naddarciami, ślady złożenia, stan dobry.
480.–
Sprzedano za: 550.–
498.
TARYFA maksymalna obowiązująca od 17. sierpnia 1914. Prezydyum c.k. Namiestnictwa ustanowiło [...] w miejsce dotychczasowej nową, niżej podaną, taryfę maksymalną cen artykułów codziennego utrzymania w mieście Lwowie [...]. Wszelkie przekroczenia tej taryfy będą z całą bezwzględnością ścigane i jak najsurowiej karane. Lwów, 17 VIII 1914. [Podp.] Magistrat król. stoł. miasta, Prezydent miasta Neumann.
Druk jednostronny na ark. 95x62,8 cm. Tabela urzędowa regulująca ceny podstawowych artykułów spożywczych i materiałów opałowych, mająca na celu zapobieżenie spekulacji związanej z niepokojami wojennymi. Obejmuje m.in. bułkę na mleku (kaizerkę), okruchy z bułki, chleb półciemny, sól kamienną, masło deserowe, jaja, szynkę wędzoną, kiełbasę krajaną, kaszę hreczanną, kiel, krupki perłowe, cukier w głowie, rum, piwo miejscowe, pieprz, drzewo opałowe twarde, węgiel kamienny zagraniczny, naftę lepszą, siano i słomę. Ślady złożenia, naddarcia i niewielkie ubytki marginesów.
380.–
499.
ROZKAZ. Osoby wojskowe i cywilne spotkane na ulicy w stanie nietrzeźwym będą w myśl rozkazu Komendanta aresztowane i w więzieniu zamknięte, a po wytrzeźwieniu ukarane rózgami. Brody, 18/31 VIII 1914. [Podp.] Generał-major Kołłontaj. Z drukarni Feliksa Westa w Brodach.
Druk jednostronny po rosyjsku, polsku i niemiecku na ark. 62,7x46,2 cm. Druk na cienkim, bibułkowym papierze. Ślady złożenia, przetarcia na zgięciach, miejscami ubytki. Wymaga konserwacji.
240.–
500.
OBWIESZCZENIE. Dla uniknięcia wypadków upajania Wojskowych, Naczelny Głównodowodzący rozkazał winnych, w tego rodzaju postępowaniu, karać sądem polowym i nie wstrzymywać się w zastosowaniu względem nich najcięższego rodzaju kar. O wyżej powiedzianym zawiadamia się mieszkańców Lwowskiej gubernii [!]. Lwów, 5 X 1914. [Podp.] Gubernator Mielnikow.
Druk jednostronny po rosyjsku i polsku na ark. 36,5x46,2 cm. Zaostrzenie kar za nadużywanie alkoholu przez wojskowych. Ślady złożenia, naddarcia, dolny margines uszkodzony. Nieczęste.
280.–
501.
OGŁOSZENIE Wojennego Generał-Gubernatora Galicyi. Podaję do ogólnej wiadomości, że [...] mieszkańcy nieprzyjacielskich prowincji, zajętych przez armję, podlegają wojennemu sądowi: I. W razie współudziału w zbrodniach popełnionych z osobami [...] odbywającemi służbę wojskową, i z osobami należącemi do wojska [...]. Lvow, 16 X 1914. [Podp.] General-Lejtenant Graf Bobrinskij [cyrylicą].
Druk jednostronny po rosyjsku i polsku na ark. 45,8x48 cm. Jurysdykcji wojennej poddani byli także uczestnicy "powstania przeciw Zwierzchniemu Naczelnemu Wodzowi", szpiedzy, osoby niszczące "przedmioty wojskowego uzbrojenia", wodociągi, mosty, studnie, drogi, aparaty telegraficzne, a także sprawcy "napadu na szyldwacha albo wartę wojskową". Ślady złożenia, podklejone naddarcie krawędzi.
280.–
502.
ROZPORZĄDZENIE c. k. Namiestnika w Galicyi z dnia 7. czerwca 1915 L. 10962/pr. którem ogranicza się sprzedaż i spożywanie napojów spirytusowych i niedenaturowanego spirytusu [...]. Wyszynk palonych napojów spirytusowych jest wogóle zakazany [...]. Biała, 7 VI 1915. [Podp.] C. K. Namiestnik: Korytowski w. r. Z drukarni A. Mädlera.
Druk jednostronny form. 40x22,2 cm. Zakaz podawania i spożywania wyrobów wyskokowych, z nielicznymi wyjątkami: "Polityczne władze powiatowe mają jednak prawo udzielać szczególnie godnym zaufania kupcom wyjątkowego pozwolenia na drobny handel wódką i niedenaturowanym spirytusem lecz tylko w godzinach od 9-tej do 12-tej przed południem z wyraźnem wykluczeniem sprzedaży w soboty, niedziele i dnie świąteczne", podobnie "w poszczególnionych hotelach, kawiarniach, cukierniach, lokalach śniadańkowych i schroniskach turystycznych". Wprowadzono zakaz sprzedaży mocnego alkoholu wojskowym "nie należącym do rango oficerskiej". Tam, gdzie działają kopalnie, zabrania się podawania napojów wyskokowych górnikom pół godziny przed i godzinę po szychcie. "Również zakazane jest pozwalanie na niepotrzebnie długie przebywanie w wyszynkach". Stan dobry.
160.–
503.
OBWIESZCZENIE. 1) Stefan Kacprowski [...] został wyrokiem polowego sądu obrony Krajowej c. i k. Komendy miasta Lwowa [...] z powodu zbrodni obrazy Majestatu [...] popełnionej w czasie inwazyi rosyjskiej we Lwowie przez to, że w szpitalu [...] wobec rannych austryackich i rosyjskich żołnierzy [...] naruszył cześć winną Monarsze, - skazany na karę śmierci przez powieszenie [...]. Lwów, 22 VII 1915. [Podp.] C.k. Dyrekcya Policyi. Z drukarni W. A. Szyjkowskiego we Lwowie [...].
Druk jednostronny po polsku, niemiecku i ukraińsku na ark. 41,8x68 cm. Afisz informuje, że za podobną zbrodnię popełnił Jan Frondzej ("publicznie i wobec więcej ludzi [!] naruszył cześć winną Monarsze") i także zasądzono wobec niego karę śmierci przez powieszenie. Obu skazanym, o czym informuje afisz, zamieniono najwyższe kary na 10- i 15-letni pobyt w "ciężkim zaostrzonym więzieniu". Obwieszczenie opatrzone sygnaturą L.1928/915. Ślady złożenia, poza tym stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 360.–
504.
ROZKAZ Wojennego Kommendanto [!]. Wszystkie sklepy i magazyny maj i [!] być otwarte od godziny dwunastej w poiudnie [!] dla sprzedaży. Kto tego nie nczyni [!] będzie Karany według prow [!] wojenny [!] et. B. m. [lata I wojny]. [Podp.] Komendant Wojenny vob der Chevallerie, Major Plaekomendent [!].
Jednostronna odbitka powielaczowa na ark. 33x20,7 cm. Niewielkie zaplamienia, ślady po kleju na odwrocie.
64.–
505.
KOMITET Zrzeszenia Wyborców Żydowskich. Do Obywateli Wyborców Żydów. Ludność żydowska stołecznego miasta Warszawy miała słuszne prawo spodziewać się, że w tej dziejowej dla Narodu Polskiego chwili ogólno-obywatelskie organizacje wyborcze wskrzeszą hasła rzeczywistego równouprawnienia. Niestety, tak się nie stało [...]. Wzywamy więc Obywateli Wyborców Żydów, aby stanęli dzisiaj przy sztandarze Komitetu "Zrzeszenia Wyborców Żydowskich". Komitet ten [...] uchwalił następującą platformę wyborczą do Rady Miejskiej: Hołdując ogólno-krajowym postulatom [...] uchwala: [...] bronić winni równouprawniania Żydów w polityce komunalnej, administracji i gospodarce miejskiej z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie: sprawiedliwego zaspokojenia z funduszów miejskich na równi z resztą ludności wszelkich potrzeb społeczno-kulturalnych ludności żydowskiej (oświata, pomoc społeczna, zdrowotność, filantropja itd.) [...]. Warszawa, 24 VI 1916. [Podp.] Komitet Zrzeszenia Wyborców Żydowskich. Druk. S. Krakowskiego, Królewska 45.
Druk jednostronny na ark. 55,5x35,7 cm. Papier w kolorze zielonym. Ulotka wyborcza wydana przed wyborami do Rady Miejskiej m. Warszawy. Ślady złożenia, stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 320.–
506.
ZRZESZENIE Wyborców Żydowskich. Do Wyborców Żydów. Od pierwszej chwili wzywaliśmy Was do wyborów pod hasłem zgody i spokoju. Obecnie powtarzamy to samo i komunikujemy, że [...] Komitety Wyborcze (Narodowy, Demokratyczny i Zrzeszenie Wyborców żydowskich) uchwaliły sporządzić jedną wspólną listę kandydatów [...]. Komitet spodziewa się, że ludność żydowska st. m. Warszawy przyjmie z wielkim zadowoleniem tę wiadomość, która świadczy o jednomyślności wszystkich obywateli Warszawy. Warszawa, 1 VII 1916. [Podp.] Komitet Zrzeszenia Wyborców Żydowskich. Druk. S. Krakowskiego, Królewska 45.
Druk jednostronny po polsku i żydowsku, na ark. 24,7x34,6 cm. Ulotka wyborcza wydana przed wyborami do Rady Miejskiej m. Warszawy. Ślady złożenia, stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 360.–
507.
OBYWATELE Wyborcy Żydzi!! Miejcie się na baczności... Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z powagi chwili, chcą wprowadzić Was w błąd... Gdy wszystkie Komitety [...] połączyły się razem, żeby wystawić jedyną wspólną listę kandydatów w I, II, IV, V Kurji, dzięki czemu ludność naszego miasta uniknęłaby walki wyborczej, zjawili się ludzie, którzy chcą rozbić tak pożądaną jedność całego społeczeństwa [...]. Pamiętajcie, że odpowiedzialność za krzywdę, którą czynią jednostki, może spaść na całą ludność żydowską. Jeżeli nie chcecie walki, Jeżeli pragniecie zgody, Jeżeli dobro Kraju i sprawy żydowskiej leży Wam na sercu [...] pamiętajcie, że wystawienie jakiejkolwiekbądź drugiej listy w tych kurjach stanowczo rozbije ogólne porozumienie i może wywołać nowe zgrzyty, nowe nieporozumienia [...]. Warszawa, 3 VII 1916. [Podp.] Komitet Zrzeszenia Wyborców Żydowskich. Druk. S. Krakowskiego, Królewska No 45.
Druk jednostronny po polsku i żydowsku, na ark. 56x35,5 cm. Afisz wyborczy wydany przed wyborami do Rady Miejskiej m. Warszawy. Ślady złożenia, stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 650.–
508.
POLACY! Mocarstwa, które wyparły ciemięzcę z Królestwa, poręczyły dziś aktem uroczystym wskrzeszenie Państwa Polskiego! Narówni z innymi wolnymi narodami posiądziemy własny rząd, sejm, króla, skarb, armię! Ale pamiętajmy, że moc państwu nadaje naród sam! Przyszłość nasza w ręku Boga ale i w naszych rękach! [...] Cześć i hołd najwyższy Legionom Polskim - tym wspólnym hufcom Królestwa i Galicyi. Prawem ich, a naszym zaszczytem być powinno, by stali się zawiązkiem polskiego państwowego wojska, które wielka dziejowa chwila wzywa do obrony granic przez Rosyą [...]. Piotrków, 5 XI 1916. [Podp.] Liga Państwowości Polskiej Ziemi Piotrkowskiej.
Druk jednostronny na ark. 84,5x58,5 cm. Informacja o proklamacji wydanej przez władze niemieckie i austro-węgierskie 5 XI 1916 w Pszczynie, obiecującej powstanie Królestwa Polskiego. Odcięty niewielki fragment lewego górnego narożnika, ślady złożenia, stan dobry.
480.–
Sprzedano za: 1.400.–
509.
WOLNA Zjednoczona Niepodległa Polska. B. m. [nie przed 1918]. B. w.
Pietras –. Barwna plakietka okienna form. 26,9x20,5 cm. Druk w kolorach czerwonym, czarnym, zielonym i złotym na półprzeźroczystym papierze. Orzeł Biały na czerwonym tle w wieńcu z biało-czerwoną szarfą, na której napis tytułowy. Plakietka wydana z okazji odzyskania niepodległości. Stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 260.–
510.
ODEZWA w sprawie zaopatrzenia ludności w chleb. Wśród panujących niezwykle trudnych stosunków w dziedzinie aprowizacyi najwięcej daje się odczuwać brak chleba i mąki [...]. W tej myśli c.k. Namiestnictwo [...] zwraca się do zamożniejszych warstw ludności z gorącym apelem, by w imię solidarności obywatelskiej [...] przypadające im racye w całości lub w części pozostawiły na użytek swoich biedniejszych współobywateli [...]. Kraków, II 1918. [Podp.] C.k. Namiestnictwo, Krajowy Urząd Gospodarczy. Drukarnia Eugenjusza i Dr. Kazimierza Koziańskich w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 77,2x45,7 cm. Ślady złożenia, odcięty dolny margines.
240.–
511.
CEGIEŁKA na samolot sanitarny wojew. krakowskiego ufundował J.W.P. ..... wpłacając 25 zł [...]. Kraków, 192-. [Podp.] Sekcja Lotnictwa Sanitarnego przy Wojew. Komitecie L.O.P.P.
Druk jednostronny na ark. 25x17,8 cm. Niewypełniony blankiet cegiełki: miejsce na nazwisko darczyńcy, podpis przewodniczącego, datę i numer porządkowy pozostało puste. W dolnej części nadrukowane inicjały R. M. (Rudolfa Mękickiego?). Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
512.
RODACY! Na podstawie uchwały powziętej przez Radę Ochrony Państwa, tworzy się Armja Ochotnicza, której zorganizowanie zostało mi powierzone [...]. Wzywam wszystkie stany do zgodnego współdziałania, niech każdy przyczyni się do zwycięstwa jak może najlepiej [...]. Pamiętajcie wszyscy, teraz Matka Ojczyzna w potrzebie, kto prawy syn, kto prawy polak przy niej stanie. Niech nie myślą starzy wysłużeni żołnierze Rzeczypospolitej, Strzelcy, Sokoli, Kaniowczycy, Hallerczycy, Amerykanie, że  już spełnili całkowicie swój najświętszy obowiązek i niechaj dzisiaj stają do apelu [...]. Biura Generała Inspektora Armji Ochotniczej mieszczą się w Warszawie [...]. Warszawa. [1920]. [Podp.] Józef Haller, Generał Broni. Druk. Art. K. Kopytowski i S-ka.
Druk jednostronny na ark. 30,3x23,6 cm. Test publikowany również w "Żołnierzu Polskim" (nr. 134 z 14 VII 1920). Afisz z czasów wojny polsko-bolszewickiej wzywający do zaciągu, wobec zbliżającego się zagrożenia ze wschodu. Papier pożółkły, niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry.
380.–
Sprzedano za: 700.–
513.
OBYWATELE Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły, by zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę [...] i na cmentarzysku polskiem rozpocząć swoje straszne panowanie [...]. Wzywamy tedy wszystkich, zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armji [...]. Do broni! Warszawa, 3 VII 1980 [powinno być 1920]. [Podp.] W imieniu Rady Obrony Państwa J. Piłsudski Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz.
Druk jednostronny na ark. 24x15,8 cm. Druk z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Stan dobry.
380.–
Sprzedano za: 380.–
514.
PROGRAM Rządu Bolszewickiego w Polsce. Jakim rządem, rzekomo "robotniczo-włościjańskim" chcą nas Lenin i Trocki obdarzyć: Prezydentura ma być powierzona Marchlewskiemu, ożenionemu z żydówką. Kierunek spraw zagranicznych powierza się osławionemu Radkowi-Sobelsohnowi z Tarnowa, wyrzuconemu ongi z P.P.S. za kradzież [...] wreszcie sprawy wewnętrzne mają być oddane zdrajcy Feliksowi Dzierżyńskiemu, znanemu oprawcy, szefowi czerezwyczajek, mordercy tysięcy kobiet i dzieci polskich [...]. Wyjątki z rozkazu wydawanego przez władze bolszewickie okręgu Kijowskiego dn. 22 Maja b.r. (No 69) a ogłoszonego dn. 29 t. m. w "Izwiestiach" bolszewickich (No 266) [...]. 3. Wszystkimi sposobami udzielać pomocy emigrującej do Polski biedocie rosyjskiej, organizując kolonizację w Polsce gdzie tylko można i dzieląc między nich grunt wiejski. 4. Przeprowadzić zupełne rozbrojenie, skazując na rozstrzelanie każdego żołnierza i oficera u którego znaleziono by chociażby jeden ładunek. 7. Wszystkie czerezwyczajki, pracujące w zajętych przez nas miejscowościach, pięciokrotnie zwiększyć, komisarzami "czerezwyczajek" mają być ludzie przeważnie ze środkowej Rosji, którym podporządkowują się chińskie bataljony śmierci [...]. B. m., [nie przed 30 VII 1920]. Wyd. G. I. A. O. [= Główny Inspektorat Armii Ochotniczej].
Druk jednostronny na ark. 62x46,5 cm. Druk z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Zapowiedź utworzenia przez bolszewików polskiego rządu komunistycznego. Plany zostały zrealizowane: 23 VIII 1920 powstał "w Smoleńsku twór polityczny mający pełnić funkcję komunistycznej władzy na terenach II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną w trakcie ofensywy letniej 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej" (Wikipedia). Urzędował w Białymstoku, a na jego czele stanęli m.in. Dzierżyński, Marchlewski, Kon i Unszlicht. Rząd przestał funkcjonować po kilku tygodniach wobec udanej kontrofensywy wojsk polskich. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 550.–
515.
BRACIA włościanie na wszystkich ziemiach polskich! W chwili, dla Państwa i dla Was, Bracia, przełomowej, wola stronnictw sejmowych powołała mnie do objęcia steru rządu w Polsce. Oddając władzę Prezydenta Ministrów w moje ręce, stronnictwa zadokumentowały, że Państwo Polskie jest i pozostanie państwem ludowem [...]. Chcemy pokoju, ale nie pokoju hańbiącego, nie pokoju za wszelką cenę [...]. Gdyby zaszła potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć, niż życie w kajdanach [...]. Niech każdy z Was spełni swój obowiązek! Kto z Was zdolny do noszenia broni - na front! [...]. Warszawa, 30 VII 1920. [Podp.] Prezydent Ministrów: Wincenty Witos. Drukarnia Państwowa.
Druk jednostronny na ark. 69,5x50,8 cm. Druk z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Ślady złożenia, podklejone przetarcie na zgięciu, miejscami nadkruszenia krawędzi, stan dobry.
480.–
516.
ZIEMIA dla b. żołnierzy i inwalidów. Ustawą z dnia 17 grudnia 1920 r. zajęto na rzecz Państwa wielkie obszary ziemi na kresach wschodnich. Ziemia ta ma być rozparcelowana między żołnierzy, którzy bronili granic Ojczyzny [...] Komu należy się ziemia? Przedewszystkiem odznaczonym t.j. posiadającym "Virtuti Militari", "Krzyż Walecznych" i wymienionych [!] w rozkazach; dalej ochotnikom [...]. Dostają oni ziemię za darmo [...]. Kraków, [przełom 1920/1921]. [Podp.] W. Wodzinowski, Prezes. [W nagłówku]: Stowarzyszenie b. Legjonistów Polskich z roku 1914-018 oraz Bratnia Pomoc b. Żoł. A.P. w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 20,6x17,2 cm. Zasady przydziału ziemi dla zasłużonych uczestników walk w czasie I wojny. Fragment tekstu zakreślony czerwoną kredką. Ślady złożenia, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 420.–
517.
KONKURS najpiękniejszych dzieci! Dyrekcja Kina "Apollo" urządza pierwszy konkurs najpiękniejszych polskich dzieci. Mogą brać w nim udział [...] wszystkie pociechy od 3-12 lat [...]. Rodzice [...] winni nadsyłać ich fotografje z wyszczególnieniem lat do Dyrekcji Kina "Apollo", najdalej do dnia 31. 1. 26. [...]. Poznań [1925]. [Podp.] Dyrekcja Kina Apollo. Drukarnia Handlowa, Poznań.
Druk jednostronny na ark. 31,8x23,8 cm. Do konkursu planowano zakwalifikować 300 dzieci. Uczestników podzielono na dwie grupy wiekowe: 3-6 i 6-12 lat. W każdej grupie przewidziano "premie" za zajęcie pierwszych pięciu miejsc, w wysokości od 40 do 120 zł. Przed każdym pokazem filmowym miano prezentować 50 zdjęć dzieci, zadaniem widzów było oddanie głosu na jedno z dzieci przy pomocy kuponu dołączonego do programu kinowego. Ślady złożenia, załamanie narożnika, nieznaczne naddarcia na zgięciach.
80.–
Sprzedano za: 150.–
518.
STANISŁAW Sobiński, obywatel honorowy m. Jaworowa, Komandor Orderu Polonia Restituta i t.d., Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego zginął z ręki skrytobójczej w dniu 19 października 1926, w 55 roku życia. Pogrzeb odbędzie się [...] dnia 22 października [...]. Na smutny ten obrzęd zapraszają żałobą okryci Pracownicy Kuratorjum O.S.L. Lwów, nie przed 19 X 1926. Zakłady Graficzne S.A. "Książnica-Atlas" [...].
Druk jednostronny na ark. 45,7x58,7 cm. Nekrolog, tekst w żałobnej ramie. Informacja o śmierci i planowanym pogrzebie ofiary zamachu przeprowadzonego przez nacjonalistów ukraińskich. Ubytek dolnego narożnika, naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi, ślady złożenia.
S. Sobiński (1872-1926) - "polski nauczyciel, dyrektor gimnazjalny, kurator okręgu szkolnego lwowskiego w latach 1921–1926, społecznik [...]. Jego polityka budziła wśród Ukraińców skrajnie wrogie emocje [...]. Zginął wskutek zamachu 19 października 1926 ok. godz. 18:15 na ulicy Królewskiej we Lwowie, zastrzelony przez zamachowców z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) Bohdana Pidhajnego i Romana Szuchewycza. Zamachu dokonano w obecności żony Sobińskiego. Według R. Torzeckiego organizatorem tego zamachu był komendant krajowy UWO Julijan Hołowinskyj. 22 października 1926 został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, po uroczystym pogrzebie gromadzącym ok. 10 tys. osób, w którym rząd polski reprezentował minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski". (Wikipedia).
280.–
Sprzedano za: 280.–
519.
ODEZWA. O Dom Józefa Piłsudskiego w Oleandrach. Idziemy w nowe życie. W życie potężnej, mocarstwowej Polski. W pochodzie ku potędze płonąć nam będą znicze dokonanych czynów, wielkich spraw i odniesionych zwycięstw. [...] Ten znicz musi mieć swój ołtarz trwały. Będzie nim Dom im. Józefa Piłsudskiego, który stanie w Oleandrach krakowskich, na historycznem miejscu, gdzie w roku 1914, w pamiętnym dniu 6 sierpnia, o wczesnym brzasku rozpoczął się marsz zbrojny do Niepodległości. [...] Komitet budowy zwraca się z gorącym apelem do społeczeństwa o składanie darów na Dom w Oleandrach. Niechaj wspólnym wysiłkiem społeczeństwa, przy życzliwej pomocy władz państwowych i samorządowych wzniesie się jak najrychlej na miejscu historycznych Oleandrów potężny Dom - Pomnik ku czci im. Józefa Piłsudskiego a zarazem żywotna kuźnia pracy państwowej, gdzie polska młodzież wzmacniać będzie swoje siły i przygotowywać się do służby dla dobra całości i niepodległości Rzeczypospolitej. Składki na cele budowy przyjmuje Prezes Izby Skarbowej J. Greger [...]. Kraków [1927]. [Podp.] Za Komitet Honorowy: Dr. Mikołaj Kwaśniewski m. p. Wojewoda Krakowski, Inż. K. Rolle m. p. Senator, Prezydent m. Krakowa, Adam Książę Sapieha Książę Metropolita, Stanisław Wróblewski m. p. Gen. W. P., Dowódca D. O. K. V. Nakładem Komitetu Budowy Domu im. Józefa Piłsudskiego w Oleandrach w Krakowie, Drukarnia Związkowa w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 33,8x20,9 cm. Niewielkie naddarcie górnej krawędzi.
60.–
520.
ZWIĄZEK Rabinów Małop. Zach. Kochani Bracia! Zwracamy się do Was z niniejszą odezwą! [...] Zbliżamy się do wyborów do Sejmu i Senatu, prosimy Was zatem [...] Nie dajcie się bałamucić bezbożnym, których celem jest odchylenie od właściwej drogi i głosujcie jedynie na listę przez Rząd popieraną. Tembardziej w okręgach, gdzie niema widoku osiągnięcia mandatu przez żyda religijnego, strzegącego przepisy i tradycje starożydowskie, nie przyjdzie chyba nikomu na myśl oddanie głosu swego na listę inną jak wyłącznie na listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem listę Nr. 1. [...]. Kraków, [1928]. Nakł. Za Związek Rabinów: Rabin Chaim Kanner. Druk. M. Lenkowicza.
Druk jednostronny po polsku i żydowsku, na ark. 95,5x62,5 cm. Ulotka wyborcza do wyborów parlamentarnych 4 i 11 III 1928. Podklejone przedarcia na zgięciu, ślady złożenia i niewielkich zaplamień, stan dobry.
480.–
Sprzedano za: 1.000.–
521.
GŁOSUJE Rusin na nr. 17, Żyd na nr. 18, Polak na nr. 24, a na jedynkę głosuje tchórz. [Lwów, III 1928]. Nakł. Bloku Katol.-Narod. Drukarnia Akademicka.
Druk jednostronny na ark. 23,5x15,8 cm. Druk w kolorze czerwonym. Ulotka Bloku Katolicko-Narodowego wydana przed wyborami parlamentarnymi 4 i 11 III 1928. Wspomniane w tekście listy to: 17: Zjednoczenie Narodowe Żydowskie w Małopolsce, 18: Blok Mniejszości Narodowych w Polsce, 24: Blok Katolicko-Narodowy, 1: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Ślady złożenia, stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 360.–
522.
POLACY i Polki! Nie dajcie się oszukiwać! Nie wierzcie, że lista Nr. 24 została wycofana lub połączona z inną. Nie głosujcie na polsko-rusko-żydowską listę Nr. 1! Brońcie polskiego Lwowa i polskości Kresów. Nie dajcie ani jednego głosu kandydatom listy Nr. 1, którzy chcą z krwawo okupionej Małopolski Wschodniej i Kresów Wschodnich zrobić rusko-żydowskie dzielnice! [...]. Nie wolno wstrzymywać się od głosowania, bo rządzić nami będą rusini i żydzi! [...]. [Lwów, III 1928]. Nakładem Bloku Katol.-Narodowego. Drukarnia Akademicka.
Druk jednostronny na ark. 24,2x14,7 cm. Druk w kolorze czerwonym. Ulotka Bloku Katolicko-Narodowego wydana przed wyborami parlamentarnymi 4 i 11 III 1928. Wspomniane w tekście lista 1 grupowała kandydatów Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Ślady złożenia, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 320.–
523.
W OBRONIE zagrożonej Ojczyzny! Bracia rodacy! Grozi nam największe zło, jakie może spotkać naród pod słońcem: zwyrodnienie rasy, fizyczne i duchowe charłactwo naszego pokolenia. Zapowiadają je nam uczeni, sygnalizują lekarze [...], stwierdzając w Polsce coraz więcej zbrodni, morderstw i samobójstw. Przyczyną tego zwyrodnienia jest szerzący się coraz bardziej alkoholizm [...]. Niech staną u nas do walki ze złem całe zastępy abstynentów, a stworzymy nowe pokolenie [...]. Lwów, IV 1928. [Podp.] Ks. Dr. Jan Ciemniewski, prezes Związku Księży Abstynentów [...]. Druk. J. Łazor, Przemyśl.
Druk jednostronny na ark. 31,5x23,6 cm. Międzywojenna ulotka antyalkoholowa. Ślady złożenia, załamanie dolnego narożnika.
80.–
Sprzedano za: 80.–
524.
GŁOSUJ na 8 wszystko potanieje! B. m. [lata 30. XX w.?].
Druk jednostronny na ark. 63,1x28,5. Antyklerykalna ulotka agitacyjna wydana zapewne przed wyborami parlamentarnymi. Sylwetka tęgiego księdza z kartą wyborczą nr 8, na pierwszym planie hiena przy ludzkich szczątkach. Ślady złożenia, naddarcia na zgięciach.
240.–
525.
OBWIESZCZENIE. Podajemy do wiadomości P.T. Interesantów, że stworzyliśmy przedsiębiorstwo dla zamiany wszelkiego rodzaju skór surowych na skórę gotową, oraz sprzedaż detajliczną [!] wprost konsumentom lub przez kółka rolnicze [...]. Lwów [193-?]. [Podp.] "Ipis", Przedsiębiorstwo dla zamiany skór surowych na skóry gotowe we fabryce Małopolskich Zakładów Garbarskich i fabryki obuwia "Mazaga" Sp. Akc. Z druk. Stauropigjańskiego Instytutu.
Druk jednostronny na ark. 47,8x31,4 cm. Druk w kolorze czerwonym. W górnej części widok zakładów we Lwowie i hasło "Z rąk do rąk. Z domu do domu". Szczegółowe zasady zamiany skór. I tak np. "za skórę soloną wagi 14 kg i skórę suchą wagi 7 kg, fabryka wydaje - kompletną skórę juchtową, lub boksową czarną lub żółtą i podeszwową na 1 parę bucików bez dopłaty". Ślady złożenia, przetarcie na zgięciu, zaplamienia na odwrocie.
80.–
526.
DO LUDNOŚCI powiatu leskiego! W dniach ostatnich wśród ludności powiatu leskiego rozpuszczane są przez komunistycznych agitatorów, pracujących za nieczyste pieniądze [...] pogłoski o zamierzonem wprowadzeniu pańszczyzny. Z ubolewaniem stwierdzam, że niektórzy mieszkańcy uwierzyli tym niedorzecznym pogłoskom i dali się użyć, jako narzędzie działające na szkodę Państwa, dopuszczając się szeregu gwałtów na spokojnych mieszkańcach, nie oszczędzając nawet swych duchowych pasterzy [...]. Pańszczyzny niema i nie będzie [...]. Wszyscy dopuszczający się gwałtu będą oddani pod sąd doraźny. Lesko, 3 VII 1932. [Podp.] Starosta Powiatowy Leski Wehrstein. Z drukarni Ignacego Jaegera Lwów, ulica Sykstuska 33.
Druk jednostronny po polsku i ukraińsku na ark. 49,5x69,4 cm. Afisz z czasów powstania leskiego w 1932. Załamania arkusza, podklejone naddarcia.
Powstanie leskie – masowe wystąpienia ludności chłopskiej powiatu leskiego, przeważnie pochodzenia ruskiego, przeciwko władzom polskim w okresie od 21 czerwca do 9 lipca 1932 r. Rebelia była wynikiem trudnej sytuacji miejscowych chłopów i kryzysu gospodarczego przełomu lat 20. i 30. (wielki kryzys) w II RP. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było aresztowanie 39 chłopów z Berehów Dolnych, którzy protestowali przeciwko nakazowi pracy bez wynagrodzenia przy budowie dróg w tej wsi. Wydarzenia w Berehach zmobilizowały chłopów z okolicznych wsi do wspólnego oporu przeciw władzom powiatowym (Wikipedia).
360.–
Sprzedano za: 360.–
527.
OGŁOSZENIE o powołaniu podoficerów i szeregowców rezerwy na ćwiczenia wojskowe w roku budżetowym 1933/34 [...]. Lwów, 10 V 1933. [W nagłówku] Dowództwo Okręgu Korpusu Nr. VI. [Podp.] Dowódca Okręgu Korpusu Nr. VI. Popowicz Bolesław, Generał Brygady.
Druk jednostronny na ark. 99,6x70 cm. Tekst podzielony na dwie części: Kategorja szeregowych rezerwy powołanych na ćwiczenia, Sposób stawienia się powołanych na ćwiczenia. Ślady złożenia, naddarcia i załamania krawędzi.
220.–
528.
OGŁOSZENIE w sprawie dalszej obniżki cen węgla w detalicznej sprzedaży. W związku z dokonaną ostatnio obniżką kosztów przewozu kolejowego węgla - zmieniam ceny węgla [...]. Winni żądania lub pobierania cen wyższych będą karani [...] aresztem do 6-ciu tygodni lub grzywną do 10.000 zł [...]. Lwów, 2 I 1936. [W nagłówku] Zarząd Miejski w król. stoł. mieście Lwowie. [Podp.] Za Prezydenta miasta Lwowa Wiceprezydent Dr. Jan Weryński w.r. Druk. "Dziennika Polskiego", Cicha 5.
Druk jednostronny na ark. 61,4x45,4 cm. Ogłoszenie opatrzone sygn. "LW: 22393/35/VI". Regulacja dotyczy węgla górnośląskiego grubego, kostki, orzecha i miału. Ślady złożenia, zażółcenie papieru na środkowym zgięciu, pionowe marginesy podklejone od spodu. Obcięte marginesy?
200.–
529.
OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22.II.1937 r. o stanie wyjątkowym obwieszcza się następujące zarządzenie Rady Ministrów: Zarządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 19.... r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego [...]. Warszawa, [nie przed II 1937]. [Podp.] Wojewoda (pieczęć urzędowa zastępuje podpis). Drukarnia Państwowa w Warszawie.
Druk jednostronny na ark. 95x62,8 cm. Afisz wydany na podstawie nowej ustawy o stanie wyjątkowym, dającej rządowi nadzwyczajne środki działania w sytuacjach kryzysowych. Ustawa przewidywała, co uwzględniono w treści afisza, znaczne ograniczenie swobód obywatelskich: wolności osobistej, nietykalności mieszkania, wolności słowa, tajemnicy korespondencji, wolności zrzeszeń. Miejsce na wpisanie daty wprowadzenia stanu wyjątkowego pozostało niewypełnione. Pod tekstem pieczęć wojewody lwowskiego. Rada Ministrów nie skorzystała nigdy z możliwości przewidzianych przez ustawę. Być może prezentowany tu afisz stanowił urzędowy wzór do wykorzystania w stosownej chwili. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia.
320.–
530.
WESOŁYCH Świąt w roku odzyskania "Zaolzia" składa wydawnictwo Godziemba. [Warszawa, XII 1938].
Druk jednostronny na ark. 14,9x10,6 cm. Świąteczna karta reklamowa harcerskiej oficyny wydawniczej. Kompozycja, podpisana "W. Czarnecki", ukazuje Ślązaczkę tańczącą z górnikiem i góralem. Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 130.–
531.
WOLNOŚCI! Pracy! Chleba! Manifestacja Polskiej Partii Socjalistycznej na Rynku Gł. w Krakowie dnia 1 maja 1938. Pod czerwonymi sztandarami stanęło 40.000 ludzi.
Druk dwustronny na ark. 14,2x46,4 cm. Wielkoformatowa karta pocztowa, z panoramicznym zdjęciem Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej z wielotysięcznym tłumem manifestantów oraz z ozdobną listwą i symbolami PPS. Na prawym marginesie nadruk "Fot. Bors - Port Film". Na odwrocie miejsce na adres oraz tekst: "Jak kłamią endecy o manifestacji 1 maja 1938 r. w Krakowie" i fragment artykułu z "Warszawskiego Dziennika Narodowego. Poprzeczne ślady złożenia, niewielkie otwory w narożnikach i na marginesach.
80.–
Sprzedano za: 400.–
532.
OBRONA przeciwlotnicza. Samoobrona. Co masz czynić w związku z obroną przeciwlotniczą? I. Z chwilą ogłoszenia pogotowia opl [...]. II. Z chwilą usłyszenia sygnałów alarmu lotniczego [...]. III. Podczas nalotu nieprzyjacielskiego i bombardowania [...]. IV. Z chwilą usłyszenia sygnałów alarmu gazowego [...]. VI. Po skończonym nalocie i bombardowaniu [...]. Lwów [1939?]. Z Drukarni "Dziennika Polskiego" we Lwowie [...]. Nakładem Okręgu Woj. L.O.P.P. we Lwowie.
Druk jednostronny na ark. 94,7x62,8 cm. Nad tekstem nadruk: "Baczność! Nie wolno zaklejać, ani zdzierać! Uwaga!". Szczegółowa instrukcja obrony przeciwlotniczej. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia, papier pożółkły.
180.–
533.
DO POLAKÓW! Dziesiątki tysięcy rolników, jak też i takich, którzy są obeznani z pracą rolną, mają możność, pod dobremi warunkami znaleźć pracę w Niemczech [...] Wzywam tedy wszystkie osoby, które zdolne do pracy, aby się zgłaszały do pracy rolnej w Niemczech [...]. Chodzi głównie o mężczyzn i kobiety w wieku między 16-tym a 50-tym rokiem życia [...]. Zgłosić się należy w Urzędach Pracy lub do tychże Filij zaraz. Kraków, 25 I 1940. [Podp.] Generalny Gubernator Dr. Frank.
Druk jednostronny po niemiecku i po polsku na ark. 62,5x94,8 cm. Rekrutacja mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa do prac rolnych na terenie Rzeszy. Ślady złożenia, miejscami zażółcenia arkusza, zaplamienia na odwrocie, podklejone naddarcia na zgięciach.
480.–
Sprzedano za: 480.–
534.
16 PRZYKAZAŃ przy przewozie bydła. Apel do kolejarzy! W czasie przewozu kolejowego, ginie i zapada corocznie na choroby wielka ilość zwierząt. Powoduje to dla gospodarki żywnościowej dotkliwą stratę [...]. Zważaj na to, ażeby nadawca wypełniał przepisy policyjne odnoszące się do zwalczania zarazy bydlęcej [...]. Nie przyjmuj do przewozu zwierząt chorych lub ułomnych [...]. Dbaj o to, ażeby do załadunku podstawiono tylko odpowiednie wagony [...]. Pozostawiaj luki lub drzwi otworem ażeby zwierzęta miały dostateczną ilość świeżego powietrza [...]. Pamiętaj o tym, że każda niedbałość okazywana przy [...] przewozie zwierząt, może być uważana za męczenie zwierząt, za co ustawa o ochronie zwierząt przewiduje wysokie kary [...]. B. m. [ca 1942].
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 39,8x52,7 cm. Jako motto zacytowano fragment wypowiedzi Adolfa Hitlera; "W nowej Rzeszy nie może mieć więcej miejsca męczenie zwierząt". Brzmi to dosyć cynicznie, jeśli wziąć po uwagę warunki, w jakich przewożono w tym czasie ludzi... Otarcia i niewielkie zaplamienia. Arkusz naklejony na cienką tekturę. Na odwrocie ołówkowy projekt zestawienia tabelarycznego.
240.–
Sprzedano za: 550.–
535.
ROZPORZĄDZENIE o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciwko tyfusowi brzusznemu z dnia 20 stycznia 1943 r. [...]. (1) Każdy mieszkaniec Generalnego Gubernatorstwa obowiązany jest w każdym roku poddać się szczepieniu przeciwko tyfusowi brzusznemu [...]. Krakau, 20 I 1943. [Podp.] Generalny Gubernator Frank.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 35,2x50,2 cm. Załamania marginesów, cztery otwory dziurkaczem, zażółcenia papieru na zgięciu.
180.–
536.
OBWIESZCZENIE! Dotyczy: Rozciągnięcia bezmięsnych dni w niemieckich restauracjach i jadłodajniach na polskie restauracje i jadłodajnie [...]. W myśl polecenia Rządu Generalnego Gubernatorstwa [...] mają wszystkie nieniemieckie restauracje i jadłodajnie [...] wprowadzić natychmiast 2 bezmięsne dni w tygodniu. Jako bezmięsne dnie są naznaczone wtorki i piątki [...]. Kraków, nie przed 16 IX 1943. [Podp.] Główna Grupa Przemysłowej Gospodarki i Ruchu [...], Grupa Turystyka, Grupa Gospodarcza Przemysłu Gastronomicznego [...], Kierownik: Dr. Fuchs.
Druk jednostronny na ark. 29,5x20,5 cm. Załamania i naddarcia krawędzi.
80.–
537.
NIECH żyje i umacnia się sojusz robotniczo-chłopski. Kraków, 7 IX 1952. Drukarnia Narodowa w Krakowie.
Barwna naklejka okienna form. 24,6x16 cm. Dwie dłonie (chłopa i robotnika) trzymające egzemplarz konstytucji PRL i wieniec z kłosów; w tle łopocące flagi. Druk wydany z okazji odbywających się w Krakowie Centralnych Dożynek. Niewielki ubytek górnego narożnika, zaplamienia na odwrocie.
48.–
Sprzedano za: 120.–
538.
KOMUNIZM. Mamy wiele form komunistycznych ideji [...]. Utopja komunizmu polega na tym, że fantazja ludzka jest nieograniczona i człowiek nigdy nie wytworzy tego co by pragnął posiadać [...] mamy normalny rozwój narodów na podstawie moralności i mamy "naród" (?) żydowski utrzymujący się z szerzonej niemoralności pomiędzy narodami [...]. Podbój świata przez międzynarodowe żydostwo za pośrednictwem obecnie istniejącego komunizmu [...] urzeczywistniony jest przez żydostwo za pośrednictwem prasy, radja, telewizji, opanowanych przez Żydów [...]. Przeciwstawienie się komunizmowi może nastąpić tylko przez podniesienie moralne społeczeństwa i dokładne poinformowanie kto jest organizatorem komunizmu i dla kogo właściwie komunizm służy. Delamere Park, Wielkkanoc 1961. [Podp.] Michał Bożymir. Printed by White Eagle Press Ltd. [...], London.
Druk jednostronny na ark. 34x50,7 cm. Przedruk tekstu z czasopisma "Miryzm". Ślady złożenia, stan dobry.
120.–
539.
"KURIER Polski" o inspiratorach zajść warszawskich. Jak doszło do pożałowania godnych zajść na Uniwersytecie Warszawskim? Jak to się stało, że część młodzieży akademickiej stolicy, znanej z [...] żarliwego zaangażowania na rzecz socjalizmu, wzięła udział w wiecu, na którym padały wrogie Polsce Ludowej okrzyki, prowokacyjne hasła? [...]. Studenci! [...] Nie dajcie się prowadzić na pasku prowokatorom. [Warszawa, III 1968]. [W nagłówku] Ryszard Gontarz.
Druk dwustronny na ark. 30x20,8 cm. Ulotka z czasów wydarzeń marcowych 1968. Autor tekstu, funkcjonariusz SB i jeden z najbardziej aktywnych publicystów tego czasu, uderza w uczestników zjazdu Oddz. Warszawskiego Związku Literatów Polskich z 29 II (P. Jasienicę, A. Kijowskiego, A. Słonimskiego, S. Kisielewskiego, L. Kołakowskiego): "Na zjeździe doszło do skandalicznych ataków na władzę ludową". Osobne akapity poświęcił Jasienicy (podając błędne brzmienie jego prawdziwego nazwiska: Beyner zamiast Beynar). "To właśnie Beyner [...] zagrzewa bandytów Łupaszki do mordowania białostockich chłopów, palenia wsi i grabieży". Słonimskiemu zarzuca antysemityzm i pisanie "kalumni na naród polski", a także patronowanie "bananowym rewizjonistom": Michnikowi, Grossowi, Dajczgewandowi, Zarzyckiej. Gromy spadły także na "Młodzieżowy Klub Poszukiwaczy Sprzeczności" oraz zrzeszający młodzież żydowską klub "Babel", w którym "czczono uroczyście podboje Izraela, wychowywano młodzież w duchu szowinizmu żydowskiego, lżono naród polski, oskarżając nas o antysemityzm". Ślady złożenia, niewielkie zaplamienia.
120.–
Sprzedano za: 220.–
540.
ANATOMIA oszustwa. Ujawniona niedawno rola rzeczywistych inspiratorów zajść i ekscesów zmusza do sięgnięcia myślą wstecz i dokonania pewnych podsumowań [...]. Rzeczywistość polska okazała się jednak zupełnie inna, niż to sobie wyobrażali polityczni bankruci oraz inspiratorzy zamierzonych "id marcowych". Przeciw nim [...] powstały masy pracujące, domagając się całkowitego usunięcia z naszego życia ludzi obcych, wrogich socjalizmowi i Polsce, gromicieli "gomułkowszczyzny". [Kraków, IV 1968]. [Przed tekstem] Leszek Wysznacki. K[rakowskie] Z[akłady] G[raficzne].
Druk dwustronny na ark. 29,5x22 cm. Ulotka z wydarzeń marcowych. Przedruk artykułu ze "Stolicy". W tekście ciekawe akapity: "Pamiętamy wszyscy zachwyty nad takimi filmami, jak 'Zezowate szczęście', 'Don Gabriel', hałas wokół wczesnej inscenizacji 'Króla Ubu', apoteozę ideologii 'Czekania na Godota' i całej tej filozofii bezsensu życia i działania ludzkiego, histerię wokół wyszydzającej Mickiewicza sztuki 'Śmierć porucznika', propagowanie i programowanie wzorca mieszczańskiego przygłupka w 'Wojnach domowych', różnych snobizmów i stylu łatwego życia, podsuwanych jako ostatnie słowo nowoczesności i dobrego tonu". Ślady złożenia, zaplamienia tylnej strony.
80.–
Sprzedano za: 140.–
541.
BĄDŹMY czujni! Miliardy z diaspory. "Do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie – pieniądze" [...]. Polityka permanentnej agresji wojskowej, jaką prowadzi Izrael, skłania do postawienia pytania zasadniczego: skąd tak mały i gospodarczo nierozwinięty kraj czerpie środki na prowadzenie wojen przeciw Arabom? [...]. Akcja [...] finansowego poparcia dla agresywnych planów Izraela przez międzynarodowe organizacje syjonistyczne jest prowadzona całkiem jawnie [...]. Przeczytałeś? Podaj dalej! Kraków, [IV?] 1968. [Podp.] Stanisław Albinowski. [Druk.] Krak 4.
Druk jednostronny na ark. 35x22,5 cm. Pomarcowa ulotka antysyjonistyczna. Ślady złożenia, zaplamienia.
64.–
542.
BĄDŹMY czujni! Druga strona medalu. Autor, A. Lilienthal - z pochodzenia Żyd amerykański [...] - specjalizuje się w badaniu problemów polityczno-gospodarczych i społecznych krajów Bliskiego Wschodu [...]. Wszelki przejaw sprzeciwu wobec syjonistycznej działalności czy wobec polityki Izraela, syjoniści oraz będąca pod ich wpływem ludność żydowska USA traktuje jako objaw antysemityzmu i niehumanitarnego rasizmu [...]. Przeczytałeś? Podaj dalej! [Kraków, IV 1968]. [Druk.] Krak 4.
Druk dwustronny na 4 stronach form. 30,6x21,6 cm. Ulotka antysyjonistyczna wydana po wydarzeniach marcowych. Zaplamienie kart.
100.–
543.
SYJONISTYCZNY obiektywizm. W czerwcu ubiegłego roku, po napadzie Izraela na kraje arabskie [...] część obywateli francuskich, pochodzenia żydowskiego, podobnie jak wszystkie środowiska syjonistyczne na całym świecie, a m.in. w Polsce, ogarnęła euforia [...]. Kilka tygodni później bankier-miliarder Rotschild zażądał, aby wszyscy Francuzi pochodzenia żydowskiego zadeklarowali swoje pełne poparcie dla agresywnej polityki Izraela i udokumentowali to m.in. w postaci zbiórki pieniężnej [...]. [Kraków. 1968]. [Podp.] ppłk. W. Zieliński. D[rukarnia] N[arodowa].
Druk dwustronny na ark. 21,5x15 cm. Antysyjonistyczna ulotka propagandowa ostro polemizująca z tezami książki Raymonda Arona "De Gaulle, Izrael i Żydzi". Stan dobry.
70.–
Sprzedano za: 70.–
544.
SYJONIZM i radio "Freies Europa". Arsenał wojny psychologicznej, prowadzonej przez imperializm przeciwko krajom socjalistycznym, obejmuje różne środki - począwszy od pseudonaukowych wydawnictw [...] a skończywszy na tzw. czarnej propagandzie, która oszczerstwem i plotką próbuje siać zamęt w naszych krajach, podważyć zasady naszego ustroju [...]. W radiu "Freies Europa" nastąpiła zdumiewająca, choć zrozumiała na tle znanej współpracy Izrael-NRF, symbioza - syjonistycznej myśli z rewizjonistycznym kursem ideologów bońskiego państwa. Wypływające z tej współpracy zadania wypełniają ludzie, z których większość jest związana z syjonistycznymi organizacjami bądź z organami administracji NRF. "Nic, co antypolskie, nie jest nam obce" - ta dewiza powinna być wyryta nad bramą prowadzącą do monachijskiej radiostacji "Freies Europa". [Kraków] 1968. D[rukarnia] N[arodowa].
Druk dwustronny na ark. 21,5x15,5 cm. Ulotka z wydarzeń marcowych. Poprzeczny ślad złożenia, rdzawy ślad po spinaczu biurowym, poza tym stan dobry.
70.–
Sprzedano za: 70.–
545.
GALERIA zdrajców. W antypolskiej działalności dywersyjnych ośrodków imperialistycznych szczególną rolę odgrywa syjonistyczny wywiad Izraela [...]. Obecnie pragniemy omówić niektóre z tych postaci bardziej szczegółowo oraz zastanowić się nad przyczynami, które umożliwiały im uprawianie działalności dywersyjnej w naszym kraju. Oto niektórzy z nich: Józef Światło (Izaak Fleischfarb), Władysław Tykociński (Eliasz Tikhotiner), Seweryn Bialer [...]. Te odrażające postacie nie są i nie były zdrajcami naszej ojczyzny Polski Ludowej. Polska nigdy nie była ich ojczyzną [...]. Ich ojczyzną jest dolar amerykański niezależnie od tego, czy go otrzymują w Tel Avivie, Bonn lub w Waszyngtonie. [Kraków, IV 1968]. [Podp.] Jerzy Barański. K[rakowskie] Z[akłady] G[raficzne] 4.
Druk jednostronny na ark. 30,3x21,2 cm. Ulotka antysemicka z wydarzeń marcowych 1968. Przedruk artykułu z "Żołnierza Wolności" z 4 IV 1968. Poprzeczny ślad złożenia, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
546.
WSPÓLNE źródło. Antypolska nagonka organizowana przez koła syjonistyczne w poszczególnych krajach przybrała brutalne, histeryczne wręcz formy [...]. Bońscy militaryści szybko dostrzegli, że rozpętana przez syjonistów antypolska kampania stwarza dla nich nowe możliwości realizacji ich dalekosiężnych planów. Przecież oszczerstwa rzucane przez syjonistów na naród polski, obarczanie go odpowiedzialnością za wymordowanie Żydów przez hitlerowców jest dla rzeczywistych morderców [...], piastujących do dziś w NRF wysokie stanowiska, pełną rehabilitacją [...]. [Warszawa], 8 IV 1968. [Podp.] L. Zaręba.
Druk na 4 s. form. 21,5x10 cm. Przedruk antysyjonistycznego artykułu ze "Sztandaru Młodych". Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
80.–
547.
ZAPRZESTANIE represji za przekonania podstawowym warunkiem demokratyzacji i odnowy Ojczyzny. Wolność dla więźniów politycznych!: Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński, Tadeusz Stańśki, Zygmunt Goławski, Jerzy Sychut, Tadeusz Jandziszak, Krzysztof Bzdyl. [Warszawa 1981?]. [Podp.] Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.
Druk jednostronny na ark. 41x28,3 cm. Rozprasowane ślady złożenia, ubytki narożników arkusza.
100.–
Sprzedano za: 320.–
548.
BIAŁY Marsz. Msza św. w intencji Jana Pawła II. W dniu 17.05.1981 r. o godz. 9.30 zbieramy się na krakowskich błoniach. Marsz rusza o godz. 10.00 [...]. W południe uczestniczymy w mszy św. koncelebrowanej przez kardynała Franciszka Macharskiego. Kraków, V 1981. Druk: na zlecenie MKZ NSZZ "Solidarność" Małopolska.
Druk jednostronny na ark. 30,5x86,2 cm. Druk w kolorze niebieskim. Zachęta do uczestnictwa w marszu zorganizowanych przez środowisko studenckie Krakowa na wieść o zamachu na życie Jana Pawła II. Z Błoń na Rynek Główny przeszło ok. 500.000 uczestników marszu. Naddarcia i niewielkie ubytki arkusza.
120.–
Sprzedano za: 120.–
549.
OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa [...]. [Warszawa, 13 XII 1981]. [Podp.] Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Druk jednostronny na ark. 59x42,1 cm. Afisz rozklejany na ulicach po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 XII 1981. "Zakazane zostało uprawianie turystyki oraz sportów żeglarskich i wioślarskich"; można również "wprowadzić ograniczenia swobody poruszania się mieszkańców [...] przez wprowadzenie godziny milicyjnej [...], wprowadzić cenzurę przesyłek pocztowych [...] oraz kontrolę rozmów telefonicznych [...]. Osoby [...], w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż [...] prowadzić będą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia [...]". Naddarcia i nieznaczne ubytki krawędzi. Egz. zapewne zdjęty z muru.
160.–
Sprzedano za: 380.–
550.
DZIAŁAJĄC na podstawie [...] konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa wprowadziła w dniu 13 grudnia 1981 roku stan wojenny [...]. [Warszawa, nie przed 13 XII 1981].
Druk jednostronny na ark. 69,8x50cm. W tekście cytaty z obwieszczenia Rady Państwa i dekretu o stanie wojennym. Niewielkie ubytki i naddarcia krawędzi. Egz. zapewne zdjęty z muru.
160.–
Sprzedano za: 1.600.–
551.
KTO organizował opozycyjną działalność? Związek będzie popierał i chronił inicjatywy obywatelskie [...]. Tak brzmi sens jednej z tez programu "Solidarności" [...]. Warto rozszyfrować, kto krył się za sformułowaniami tego programu, kto był głównym strategiem zawartych w nim - pod płaszczykiem demokracji i wolności - antysocjalistycznych instrukcji [...]. [Warszawa? pocz. 1982].
Druk jednostronny na ark. 43,2x3,4 cm. Rządowa ulotka propagandowa zaw. artykuł podpisany pseud. "(bie)" omawiający działalność opozycyjną m.in. B. Geremka, Z. Romaszewskiego i A. Michnika. Poprzeczny ślad złożenia, otwory dziurkaczem na poziomych marginesach.
80.–
Sprzedano za: 80.–