Księgoznawstwo

644.
BEDERSKA Elżbieta – Edward Hr. Raczyński i Bibljoteka Raczyńskich. Poznań 1924. Tow. Miłośników Miasta Poznania. 8, s. 43, tabl. 3. opr. ppł. z epoki. Wydawnictwo Tow. Miłośników Miasta Poznania, nr 1.
Stan dobry. Częściowo wytarta piecz. na stronie tyt.
60.–
Sprzedano za: 60.–
645.
BEDERSKI Antoni – Druki poznańskie wieku XVI-XVIII znajdujące się w Bibljotece Raczyńskich. Zestawił ... Poznań 1929. Nakł. Bibljot. Raczyńskich. 8, s. [4], 44. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Krótka przedmowa i opis 333 starych druków w układzie chronologicznym (od 1577 do 1799).
64.–
646.
ESTREICHER Karol – O bibliografii. Przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie, miane dnia 22 marca 1865 r., przy rozpoczęciu wykładu tej umiejętności. Warszawa 1865. Druk. Gazety Pol. 8, s. [2], 26. brosz.
Przetarcie karty w grzbiecie, drobne zaplamienia. Podpis własn. Juliana Kołaczkowskiego. Piecz. bibliot. Dunin-Wąsowiczów. Nazwisko autora na karcie tyt. "Estrejcher".
80.–
Sprzedano za: 80.–
647.
[GIEJSZTOR Stanisław]. Dział antykwarski. [Cz.] 1: Katalog księgozbioru ignacogrodzkiego. Warszawa 1882. Księgarnia S. Giejsztora. 8, s. 197, [2]
[oraz] Dział antykwarski. [Cz.] 2: Katalog księgozbioru ignacogrodzkiego. Warszawa 1883. Księgarnia S. Giejsztora. 8, s. 120
[oraz] Dział antykwarski. [Cz.] 3: Katalog atlasów, map i dzieł geograficznych. Warszawa 1884. Księgarnia S. Giejsztora. 8, s. 30. razem opr. psk. z epoki.
Otarcia narożników okł., podklejony ubytek grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Trzy katalogi warszawskiego antykwariatu zawierające spis oferowanych druków z rodzinnego księgozbioru Dowgiałów-Zawiszów z okolic Kowna. Wstęp w cz. 1 przybliża losy biblioteki i jej twórców. Cz. 1 i 2 obejmuje łącznie blisko 5.800 tytułów, katalog kartograficzny 350 obiektów.
360.–
Sprzedano za: 360.–
648.
HAŁACIŃSKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez ... Zesz. 1-3. Kraków 1926-1929. Koło Miłośników Exlibrisu przy TMK. folio, s. [3], tabl. 30; s. [2], tabl. 31-60; s. [2], tabl. 61-90. oryg. teczki kart.
Otarcia i nadkruszenia grzbietów i krawędzi teczek, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. "Aleksander Mianowski". Wydano 215 egz. num., ten nr 2 (numer w zesz. 1). Dołączono wykaz tablic do zesz.. 1-2. Komplet. Pierwszy zeszyt dedykowany w druku T. Żerańskiemu, krakowskiemu introligatorowi. Pionierska praca dająca wyobrażenie o zasobach typograficznych dawnych drukarni polskich od XV do XIX w.
280.–
Sprzedano za: 400.–
649.
[CHOJNACKI Władysław]. Kamińska Józefa [pseud. zbior.] – Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. 13 XII 1981 - VI 1986. Paris 1988. Editions Spotkania. 8, s. 555, [3], tabl. 16. brosz.
Stan bardzo dobry. Tytuł również po angielsku: Bibliography of underground publications in Poland. Od str. 443 obszerne indeksy. Efekt pięcioletniej pracy prof. W. Chojnackiego (1920-1991) - autora licznych bibliografii, w której brał udział również jego syn Wojciech.
100.–
650.
[KATALOG aukcji czasopism]. P. P. "Dom Książki" w Warszawie. Warszawski Antykwariat Naukowy "Kosmos". Pierwsza aukcja antykwarska. Czasopisma. Cz. 1-2. Warszawa 1984. 4, s. [2], 194; [195]-326, [3]. brosz.
Okł. nieco zakurzone i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Odręczne zapiski. Tytuł alternatywny: "Trzynasta aukcja Warszawskiego Antykwariatu Naukowego". Maszynopis powiel. Aukcja odbyła się w warszawskim Klubie Księgarza w dn. 25-27 IV 1984. Katalog opracowała Zofia Tarnowska, ona też zdołała zgromadzić imponujący zestaw rzadkich polskich czasopism, które wystawiono do sprzedaży aukcyjnej. Katalog zawierał 2.076 obiektów (zarówno pojedynczych numerów jak, nierzadko, całostek wydawniczych), które podzielono na 12 rozdziałów, np.: Prasa polska 1939 (wrzesień-październik), Prasa konspiracyjna 1939-1945, Prasa Powstania Warszawskiego, Prasa jawna Generalnej Guberni, Jednodniówki, Kalendarze. Do katalogu dołączono kserokopię listy z numerami pozycji, które nie zostały zakupione przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską, korzystających z prawa pierwokupu. Obowiązujące wówczas reguły prowadzenia aukcji zezwalały wspomnianym bibliotekom na zakup wybranych przez siebie pozycji przed licytacją, w cenach wywoławczych. Lista obejmuje zaledwie 513 pozycji, co oznacza, że ponad 3/4 zawartości katalogu - można założyć, że ta najrzadsza i najciekawsza - została wycofana z licytacji. Był to jeden z powodów zmiany reguł gry: wkrótce potem biblioteki korzystały z prawa pierwokupu dopiero po zakończeniu licytacji, kupując pozycje katalogowe po wylicytowanych cenach.
80.–
Sprzedano za: 80.–
651.
KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibljografji polskiej. Warszawa. Red. A. Mahrburg. Księg. E. Wende i S-ka. 8. opr. ppł. z epoki.
R. 4: 1904. s. XVIII, 470, 14.
Czas. BJ 4, 305. Okł. nieco otarte, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Pierwsze karty (indeksy) przestawione przez introligatora. Tom poprzedzony spisem treści i indeksem do całego rocznika.
120.–
652.
LISIECKI Arkadyusz – Jak pracować dla czytelni ludowych. Według ustaw T[owarzystwa] C[zytelni] L[udowych] oraz regulaminu dla komitetów powiatowych podał ks. ... Poznań 1908. T.C.L. 8, s. 63, [1]. brosz. Wydawnictwo T.C.L., [t.] 1.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Przyczyny dotychczasowego niepowodzenia T.C.L., Zasady reorganizacyi T.C.L., Zebrania bibliotekarzy i kolektorów, Zmiana książek, T.C.L. wobec nowej ustawy o stowarzyszeniach.
80.–
Sprzedano za: 160.–
653.
LISOWSKI Stanisław – Uniwersytecka Bibljoteka Publiczna w Wilnie za czasów rosyjskich. Wilno 1932. Zakł. Graficzne "Znicz". 8, s. [2], 26, tabl. 1. brosz. Odb. z "Ateneum Wileńskiego".
Okł. nieco przetarte w grzbiecie. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Kościałkowskiego.
60.–
Sprzedano za: 150.–
654.
LORIOWA Marja – Materjały do bibljografji piśmiennictwa kobiet polskich (do roku 1929). Nauki matematyczno-przyrodnicze i nauki stosowane. Pod red. ... Lwów 1934. Oddz. Lwowski Pol. Stow. Kobiet z Wyższem Wykształceniem. 4, s. [8], 274, [1]. brosz.
Grzbiet lekko nadpęknięty, krawędzie okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Notatki ołówkiem w tekście. Zaw. m.in.: Matematyka - Dr. Stanisława Nikodymowa, Astronomja, Meteorologja - Marja Kołodziejska, Fizyka - Jadwiga Halaunbrennerowa i Walerja Sabatowska, Chemja - Zofja Dobijanka i Inż. Zofja Josztowa, Botanika - Helena Krzemieniewska, Medycyna - Marja Loriowa, Gospodarstwo wiejskie - Marja d'Abancourt-Wierzyńska, Technika, Przemysł - Inż. Janina Szabatowska.
120.–
Sprzedano za: 120.–
655.
NOWAKOWSKI Zygmunt – Bibljoteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885. Zarys historji i ogólna charakterystyka księgozbioru. Warszawa 1936. Bibliot. Uniwersytecka. 8, s. 51, [13], tabl.3.  brosz.
Krawędzie okł. nadkruszone, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Publikacja towarzysząca IV Zjazdowi Bibljotekarzy Polskich w Warszawie.
80.–
656.
PACHOŃSKI Jan – Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750-1815. Kraków 1962. Wyd. Literackie. 8, s. 293, [3]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. 90 ilustracji w tekście. Książka opisuje drukarnie, księgozbiory, sylwetki bibliofilów świeckich i w sutannach, złodziejów książek i szkodliwych maniaków, introligatorów, licytacje, rynek wydawniczy, produkcję i handel książką, udział Żydów w handlu książką. W aneksie wykaz źródeł rękopiśmiennych, obszerna siedmiostronicowa bibliografia, indeks nazwisk, miejscowości, drukarń, księgarń, księgozbiorów, spis ilustracji i streszczenie francuskie. Ilustracje ukazują portrety ludzi książki Krakowa przełomu XVIII/XIX wieku, podobizny stron tytułowych, sygnety, winiety drzeworytnicze itp. Dołączono wycinek z 1985 z nekrologiem autora autorstwa E. Kozłowskiego.
80.–
Sprzedano za: 140.–
657.
PIEKARSKI Kazimierz – Krakowska pana Stuchsowa peregrynacja w legendę obrocona. Kraków 1927. Druk. W. L. Anczyca. 16d, s. 16, [1]. brosz. Odb. z "Silva Rerum".
Stan bardzo dobry. Wydano 50 egz., ten nr 13. Dotyczy osoby Jerzego Stuchsa, drukarza krakowskiego z przełomu XV/XVI w.
60.–
658.
RADLIŃSKA H[elena] – Książka wśród ludzi. Warszawa 1929. Zw. Księgarzy Pol. 16d, s. 54, [2]. brosz.
Grzbiet z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały: Rola książki w tworzeniu narodu, Dobór książek.
60.–
Sprzedano za: 100.–
659.
ROMER Eugenjusz – Drożyzna książki szkolnej. Lwów 1925. Nakł. autora. 16d, s. 27. brosz. Odb. ze "Słowa Pol.".
Otarcia okł., zaplamienia tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Inflacyjny kryzys książki, "Lichwa" księgarzy, Zasada "mnożników", Cena książki w złocie, Ostateczna regulacja cen książki, Czy książka może być tańsza, Czy istnieje w Polsce monopol wydawniczy?, Wzrost liczby książek szkolnych. Rozważania zakończone konkluzją: "Wszystkie [...] środki i rady ostatecznie zawiodą, jak długo będzie administracja przemysłu wydawniczego pożerać 75% dochodu brutto, jak długo się wydawca nie nauczy być dobrym gospodarzem".
60.–
660.
RUDNICKA Jadwiga – Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII. Warszawa 1975. Bibliot. Narodowa. 8, s. 298, [1], tabl. 8. brosz. Prace Instytutu Bibliograficznego, nr 19.
Stan dobry. Podpis własn., zakreślenia fragmentów tekstu we wstępie. Maszynopis powiel. Ukazało się w nakładzie 950 egz. Opis blisko 1.000 katalogów.
80.–
661.
RZECZY Piękne. Organ Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Kraków. Red. K. Witkiewicz. 4. brosz.
R. 9, nr 7/8/9: VII-IX 1930. s. [2], 105-155, [1].
Czas. BJ 6, 568. Grzbiet z ubytkami i podklejony, okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Trzy łączone numery poświęcone m.in. Stefanowi Baranowskiemu - najwybitniejszemu drukarzowi ostatniej doby. Ponadto zaw. m.in. artykuły pośw. wystawom sklepowym. "Rzeczy Piękne" - nieregularny miesięcznik poświęcony sztuce zdobniczej. Ukazywał się wcześniej jako "Przemysł i Rzemiosło" i "Przemysł, Rzemiosło, Sztuka". Wychodził w l. 1921-1932 (11 roczników).
80.–
Sprzedano za: 80.–
662.
SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1988. Pax. 8, s. 267, [2]. opr. oryg. pł.
[oraz] CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK Maria - Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Centuria druga. Warszawa 2001. Bibliot. Narodowa. 8, s. 270, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Fachowy opis i fotografie ponad 200 najstarszych polskich superekslibrisów.
200.–
Sprzedano za: 320.–
663.
STATUT pensyjny urzędników i sług Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Lwów 1910. Ossolineum. 8, s. 32. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie barwione.
Opr. lekko zabrudzona, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris A. Swaryczewskiego.
80.–
Sprzedano za: 320.–
664.
WOJCIECHOWSKA Marja – Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. Poznań 1927. Fiszer i Majewski. 8, s. XLIII, [1], 358, [1], tabl. 18. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie zaplamienie tylnej okł., wytarte zapiski na stronie przedtyt., stan dobry.
120.–
665.
WYSTAWA lwowskiej książki polskiej urządzona z okazji I Zjazdu Bibljotekarzy i III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. V-VI 1928. Katalog wystawy grafiki drukarskiej i opraw artystycznych. Lwów 1928. Druk. K. S. Jakubowskiego. 16d, s. 121, [3], tabl. 15. brosz.
Stan bardzo dobry. Tytuł okł.: "Katalog wystawy książki lwowskiej od XVI do XIX wieku. Grafika St. Dębickiego i Rudolfa Mękickiego. Plakat art. lwowski. Oprawy A. Semkowicza". Na przedniej okł. dwubarwna kompozycja Rudolfa Mękickiego.
140.–
Sprzedano za: 380.–

Introligatorstwo

666.
DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. Kraków 1926. Cech Introligatorów. 4, s. 19, tabl. 16. brosz. Odbitka z VII zesz. "Exlibrisu".
Okl. lekko zakurzona, stan bardzo dobry. Praca dedykowana II Zjazdowi Bibliofilów Polskich. Wydano 400 egz., ten nr 191. Na tablicach m.in. przykłady ponad 40 opraw krakowskich.
120.–
Sprzedano za: 120.–
667.
HAŁACIŃSKI Kazimierz – Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. Kraków 1930. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 14, [1], tabl. 2. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry.
64.–
668.
[JAHODA Robert, blankiet rachunkowy]. Niewypełniony czterostronicowy blankiet Zakładu Galanteryjno-Introligatorskiego Robert Jahoda z drugiego dziesięciolecia XX w.
Druk dwustronny na 2 kartach form. 29,6x23 cm. W nagłówku duża "marka ochronna" (książka na introligatorskich krosnach), krótki tekst informacyjny (z datą powstania firmy w 1887) i reklamowy. Pozostałą część kart zajmuje tabela, strony obwiedziono delikatną ramką typograficzną. Papier ze znakiem wodnym. Niewielkie otarcia i zaplamienia.
100.–
Sprzedano za: 100.–
669.
[JAHODA Robert, pokwitowanie]. Rękopiśmienne potwierdzenie przyjęcia wpłaty od Fabryki Wód Mineralnych Rząca i Chmurski wystawione przez Zakład Galanteryjno-Introligatorski Robert Jahoda, dat. 23 I 1926 w Krakowie.
Pokwitowanie na ark. 14,5x22,2 cm. Zakład kwituje odbiór 250 zł "na poczet [...] robót wykonanych". W lewym górnym narożniku ślepy tłok introligatorni, w prawym dolnym pieczęć firmowa. Dwa otwory dziurkaczem na lewym marginesie, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
670.
[JAHODA Robert, tłok introligatorski]. Oryginalny mosiężny tłok stanowiący matrycę do złoceń na okładce pracy "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej" z 1939.
Tłok mosiężny form. 19,2x19,7 cm. Kompozycja liternicza ze zdobnikiem geometrycznym w dolnej części (uskrzydlone koło kolejowe). Matryca zamontowana wewnątrz oryginalnych płóciennych okładek książki. Nakład (lub jego część) oprawiał zakład introligatorski Roberta Jahody; na tylnej okł. niektórych egzemplarzy widniał ślepy tłok tej introligatorni. Prezentowane tu okładki nie posiadają takiej sygnatury. Tłok w stanie bardzo dobrym, okładki nieco zakurzone, przednia zaplamiona.
350.–
Sprzedano za: 550.–
671.
[JAHODA Robert, wzornik]. Odbitki stempli Zakładu Galant.-Introligator. "R. Jahoda" w Krakowie. Lata międzywojenne.
Wzornik form. 18,8x15,3 cm, leporello, k. [13], opr. oryg. ppł. Karty z reguły zadrukowane jednostronnie, z przykładami ozdobnych linii, rozet, łuków, ornamentów, zdobników florystycznych i geometrycznych itp. Przy niektórych odręczne adnotacje ołówkiem (np. Do maszyny w kaszcie N2-65, Przerobiony, Jest w kaszcie, Jedna sztuka). Do przedniej okładki przytwierdzone wewnątrz niewielkie kartki z wydrukami wież kościoła mariackiego, ekslibris Stefana Wyszyńskiego, rozetki z dopiskiem "p. Wilczek". Dołączona karta z ołówkowymi notatkami ("2 albumy dla W.S.H.") i próbkami złoconego godła instytucji na dwóch rodzajach skóry i pergaminie. Otarcia okł., zaplamienia, ślady eksploatacji.
550.–
Sprzedano za: 1.000.–
672.
[JAHODA Robert, maszyny introligatorskie]. Plansza reklamująca wyroby niemieckiej firmy Wilhelma Leo ze Stuttgartu.
Plansza form. 50x69 cm, we wsp. ramie, za szkłem. Tablica byłą eksponowana na wystawie "Drukarstwo krakowskie XV-XX wieku" W Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (do 2017), a następnie na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Krakowa "Pochwała książki. Robert Jahoda - rzemieślnik i artysta" (2019-2020). Pod górną ramką nadruk "Wilhelm Leo, Fabrik und Lager von Buchbinderei-Materialien, Werkzeugen und Maschinen, Stuttgart". Poniżej podobizny i krótkie opisy 50 maszyn i urządzeń introligatorskich, wśród których znajdziemy prasy, krajalnice do papieru i tektury, maszyny do szycia książek nicią i drutem, falcownice i inne. Plansza pochodzi zapewne z lat 70.-80. XIX w. Ślady złożenia, stan dobry.
380.–
Sprzedano za: 380.–
673.
[JAHODA Robert, klepsydra]. Klepsydra zawiadamiająca o śmierci Roberta Jahody: "Robert Jahoda, mistrz introligatorski, obywatel m. Krakowa, przeżywszy lat 85, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 28 lutego 1947 r. [...]".
Druk jednostronny, w żałobnej ramce, na ark. 36,5x48,8 cm. W dalszej części tekstu informacja o nabożeństwie żałobnym i terminie pogrzebu. Pod tekstem podpisani: "córki, nieobecny syn, zięć i rodzina". Wspomniany syn zmarłego, Robert Jahoda-Żółtowski, przebywał wówczas w Wielkiej Brytanii jako zdemobilizowany oficer PSZ na Zachodzie. Do kraju powrócił w VII 1947. Na dolnym marginesie informacja o zakładzie pogrzebowym ("Concordia" Jana Wolnego) i drukarni (Druk. Związkowa). Niewielki ubytek narożnika, załamania dwóch narożników, załamania arkusza, niewielkie naddarcia krawędzi.
240.–
Sprzedano za: 420.–
674.
LENART Bonawentura – Dzisiejsza "oprawa" i dobra oprawa. Warszawa 1928. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka. 8, s. 11, [1]. brosz. Odbitka z Kwartalnika Praca Ręczna w Szkole, nr 1 z 1928.
Okł. zaplamione, poza tym stan dobry. Info pod tekstem: "Artykuł ten drukowany był w niemieckim katalogu Działu austrjackiego na Międzynarodowej Wystawie Przemysłu Graficznego i Grafiki 'Bugra' w Lipsku w 1914 r.".
120.–
Sprzedano za: 150.–
675.
LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół całości papieru, czcionek, druku i oprawy. Poznań 1923. Tłocznia "Poradnika Gospodarskiego". 4, s. 14, [2]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. W kolofonie: "Książkę niniejszą odbito jako próbę pięknego druku w Tłoczni 'Poradnika Gospodarskiego' w Poznaniu, przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 24, w nakładzie 50 egzemplarzy niesprzedażnych. Prace około układu, tłoczenia i oprawy wykonali uczniowie tłoczni: Pulwicki Andrzej, Murawa Kazimierz i Milczyński Wacław. Rok wydania 1923". Przedruk artykułu opublikowanego w "Rzeczach Pięknych" (1919, nr 4).
140.–
Sprzedano za: 600.–
676.
LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół czynników materjalnych, papieru, czcionek, ilustracyj światłodrukowych, druku i oprawy. Wilno 1928. Pol. Druk. Nakł. "Lux". 8, s. 29. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Na okł. data 1929. Cztery całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Rozszerzony i uzupełniony tekst artykułu z "Rzeczy Pięknych" (1919, nr 4) w niezwykle starannym układzie typograficznym.
380.–
Sprzedano za: 1.300.–
677.
LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. Kraków 1926. Koło Miłośników Opraw przy Tow. Miłośników Książki. 4, s. 7, [1]. brosz.
Grzbiet podklejony od wewnątrz, poza tym stan dobry.  Wydano 350 egz., ten nr 232 (jeden ze 120 egz. dla członków Tow. Miłośników Książki w Krakowie). Druk bibliofilski wydany z okazji II Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie. Tytuł okł.: "Rzecz Bonawentury Lenarta o konserwacji książki z roku 1789".
120.–
Sprzedano za: 260.–
678.
MUSZKOWSKI Jan – Książka na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu. Kraków 1926. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 13, tabl. 8. brosz. Odbitka z "Rzeczy Pięknych".
Grzbiet i okł. lekko otarte, poza tym, stan dobry. Wydano 150 egz. Na tabl. 24 przykłady opraw artystycznych (m.in. Bonawentury Lenarta i Roberta Jahody).
80.–
Sprzedano za: 150.–
679.
[RADZISZEWSKI Franciszek J.]. Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego. Łódź 1987. Muz. Historii Miasta Łodzi. 8, s. [36], tabl. barwne 2. brosz., obw.
Stan dobry. Wydano 500 egz., z czego połowę numerowanych, ten egz. nr 237. Publikacja towarzysząca wystawie dorobku jednego z najbardziej znanych polskich artystów-introligatorów okresu międzywojennego. Zaw. teksty Michała Hilchena "Pomyślał, rysował, wykonał Franciszek Joachim Radziszewski" i Mirosława Borusiewicza "Książka wytworna. Szkice z dziejów jej tworzenia i kolekcjonowania" oraz 6 barwnych i 9 czarno-białych ilustracji.
48.–
Sprzedano za: 120.–
680.
SERUGA Józef – Hołd introligatorów warszawskich w dniu imienin Stanisława Małachowskiego w roku 1791. Kraków 1946. Cech Introligatorów i Miłośników Książki. 4, s. [10]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Dublet bibliot. (skasowana piecz.). Druk wydany na 50-lecie pracy zawodowej Piotra Grzywy, "mistrza sztuki introligatorskiej". Odbito 200 egz.
64.–
Sprzedano za: 64.–
* * *