Literatura piękna, językoznawstwo

Mickiewicziana

Pisma Mickiewicza

681.
TYGODNIK Wileński. Wilno. Nakł. A. Żołkowskiego. 8. opr. psk. z epoki.
T. 7, nr 130-141: 15 I-30 VI 1819. s. [3], 3, 412.
Otarcia okł., niewielki ślad wilgoci na pierwszych kartach, odcięty margines jednej karty, brak zbiorczej karty tyt. tomu. Zachowany zbiorczy spis treści na początku. Na s. 113 pierwodruk "Żywili" Adama Mickiewicza (anonimowo, do druku podał P. S. F. Ż) - drugi drukowany utwór Mickiewicza. Tom zaw. także m.in.: Obrzędy weselne ludu wieyskiego, Uwagi nad przedmiotami nauk i sztuk pięknych oraz nad sposobem ich wystawiania, Kodex szubrawski, zawieraiący prawidła, wedle których odbywaią obowiązki szubrawcowie, Porównanie kobiety z mężczyzną, O bezżennych podstarzałych.
682.
PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umiejętności. Warszawa. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 16d. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 5, t. 13: I-IV 1819. s. 477, [3], tabl. 1.
Mocne otarcia okł., niewielki ślad wilgoci w narożnikach kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Piecz. Zapiski na przedniej wyklejce. W styczniowym zeszycie artykuł Mickiewicza "Uwagi nad Jagiellonidą Dyzmasa Bończy Tomaszewskiego, drukowaną w Berdyczowie r. 1818" (pierwodruk). Tekst artykułu młody Mickiewicz przesłał Lelewelowi z prośbą o pomoc w publikacji, o ile uzna go za wystarczająco interesujący. Lelewel spełnił prośbę swego byłego ucznia i "Uwagi nad Jagiellonidą" ukazały się w numerze styczniowym.  Trzeci drukowany tekst Mickiewicza. Tom zaw. także m.in.: Wiadomość o starożytnych popielnicach r. 1818 znalezionych w Woiew. Kal., O Statucie Mazowieckim, O przyczynach oziębłości mężczyzn w wieku naszym dla płci piękney, Zakaz dla młodzieży Węgierskiey podróżowania po Niemczech w czasie wakacyi, Towarzystwo Bibliomanów, Odkrycie autora rękopismu z wyspy S. Heleny.
683.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. Wilno 1822-1823. Druk. J. Zawadzkiego. 16, s. XLII, 140, [3]; 214, [1]. razem opr. wsp. skóra.
Strony 209-212 (dwie karty) w t. 2 uzupełnione kopiami, bardzo niewielki ślad wilgoci, poza tym stan dobry. W czterech miejscach zaczernione niewielkie piecz. własn. (Michała Gwalberta Pawlikowskiego z Medyki?). Komplet dwóch debiutanckich tomików poezji Adama Mickiewicza. T. 1 - egz. jest jednym z 500 egz. opublikowanych w r. 1822, rok później dodrukowano kolejnych 1000 egz. z tą samą tytulaturą i z poprawionymi błędami (np. s. 70: "w Belzebuba" zmieniono na "u Belzebuba", s. 74: "nie znaczny" na "nieznany"); w tym egz. błędy nie zostały poprawione. Zaw. kartę tyt. ozdobioną amorkiem grającym na lutni, zezwolenie cenzora J. Kłągiewicza, dedykację dla przyjaciół: J. Czeczotta, T. Zana, J. Jeżowskiego i F. Malewskiego, listę 124 prenumeratorów (m.in. A. Czartoryski, L. Chodźko, J. Lelewel, E. Odyniec, M. Ogiński, M. Puttkamerowa), obszerną autorską "Przemowę" o poezji romantycznej i wiersze: "Ballady i romanse" oraz "Wiersze różne". Na końcu umieszczono dwustronicowy spis treści (w tym egz. uszkodzony). Jedna z najważniejszych polskich książek: "wydanie pierwszego tomu 'Poezji' było [...] momentem przełomowym w dziejach naszej literatury [...]. Datę ich edycji przyjęto się wkrótce uważać za początek polskiego romantyzmu" ("Mickiewicz. Encyklopedia", War. 2001, s. 411). T. 2: karta tyt. ozdobiona takim samym amorkiem jak w t. 1, na odwrocie zezwolenie cenzora J. Lelewela. Lista prenumeratorów obejmuje 182 nazwiska (m.in. A. Januszkiewicz, J. Plater, W. Puzynina, E. Wańkowicz; wbrew temu, co pisze Syga (s.23), wśród prenumeratorów nie ma nazwiska K. Koźmiana - nieprzejednanego wroga Mickiewicza). Tom zaw. "Grażynę" wraz z przypisami, "Upiora", "Dziadów" cz. II i IV. Całość zamyka jednostronicowy spis treści. T. 2 ukazał się w nakładzie 1.500 egz. W obu tomach umieszczono klasycyzujące finaliki (kłócące się nieco z nowatorskim charakterem zamieszczonych utworów). "Oba tomiki wydania wileńskiego uważa się powszechnie za niezwykłą rzadkość [...], a możność nabycia jego nie należy do częstych, i rzadko który z katalogów antykwarskich może pochlubić się jego wymienieniem [...]. Zgodzimy się [...] na określenie pierwotnego wydania tomiku pierwszego, drukowanego w zaledwie w 500 egzemplarzach, jako 'rzadkie'" - pisał Semkowicz w 1926 r. (Semkowicz, s. 13). Teofil Syga trzydzieści lat później dodawał: "Wileńskie wydanie 'Poezji' już przed rokiem 1939 trudne było do zdobycia. Dzisiaj - po zniszczeniach wojennych - jest wielką rzadkością" (Syga, s. 25). "Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wysokość cen zajmują utwory Mickiewicza. Wileńskie dwa tomiki 'Poezji' przed wojną były sprzedawane za 500 zł, a przed kilku laty za 4500 zł, a więc osiągały cenę najzacniejszych naszych XVI-wiecznych druków" (L. Gocel "Przypadki JKM książki". Wr. 1963, s. 263). Bardzo rzadkie.
684.
DZIENNIK Wileński. Wilno. Red. K. Kontrym. Druk. A. Marcinkowskiego. 16d. opr. nieco późn. psk.
Literatura nadobna, r. 1827, t. 2: I-XII 1827. s. 372.
Czas. BJ 2, 208. Wyraźne otarcia okł., podklejone poziome marginesy karty tyt. i ostatniej karty, miejscami niewielkie zaplamienia. Zaw. pierwodruki ważnych utworów Mickiewicza: Niepewność (s. 53; "Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę..."), Żeglarz (tu jako "Wiersz w imionniku zapisany", s. 54), Godzina. Elegia (s. 120), Rozmowa (s. 122), Sen (tu jako "Przebudzenie", s. 177), Sonet (s. 320). Tom zaw. także teksty innych autorów, np.: Listy do Zosi o fizyce, chemii i historyi naturalney, List do Xięcia Dominika Radziwiłła ordynata nieświeskiego, O Walterze Skocie i jego pismach, Ósma rozprawa Platona o małżeństwach i ćwiczeniu młodzieży.
685.
MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 1. Paryż 1828. U przedsiębiorców Barbezat i Delarue. 16d, s. [4], VII, [3], 236, tabl. 1. opr. późn. pł.
Mocna otarcia okł., ślad zawilgocenia na początku, miejscami wyraźne zabrązowienia i zaplamienia kart. Piecz. Tadeusza S. Bełdowskiego z Krakowa. Pierwszy tom ośmioczęściowej edycji wierszy Mickiewicza (wychodziła w l. 1828-1836). Druk pierwszych dwóch tomów sfinansowała Klementyna z Sanguszków Ostrowska, wyszło 1.000 egz. Na początku t. 1 umieszczono portret poety wg rysunku Joachima Lelewela, rytowany przez Croutelle'a oraz przedmowę Leonarda Chodźki przybliżającą okoliczności powstania tego wydania. Tom jest powtórzeniem edycji wileńskiej, z pominięciem autorskiej przedmowy o poezji romantycznej. Wydanie "jest najpiękniejszą edycją 'Poezyj" Mickiewicza i naprawdę istnem cackiem typograficznem. Na wytwornym białym papierze, druk prześliczny (czcionki nowo odlane); tytuły poezyj poszczególnych, pismem ozdobnem jakby kaligrafowane, w zakończeniach zaś, tu i ówdzie piękne i pomysłowe winiety drukarskie. Karta tytułowa to istne cacko [...] na karcie tytułowej [...] wyciśnięto ozdobną winietę przedstawiającą złamaną kolumnę, z wyrytemi na niej imionami wielkich Polaków, od Kopernika do Czackiego; u stóp kolumny tarcza z imionami wielkich wodzów i księga otwarta, na której kartach imiona twórców konstytucji 3-go maja i innych patrjotów. Dopełniają dekoracji sztandary z Orłem i Pogonią, lutnia, miecz, waga sprawiedliwości i gałązka laurowa" (Semkowicz 51-55). "Dwa tomy paryskich 'Poezyj' Mickiewicza dziś jeszcze budzą podziw doskonałym układem typograficznym. Druk piękny" (Syga 66).
686.
MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 2. Paryż 1828. U przedsiębiorców Barbezat i Delarue. 16d, s. [4], 216. opr. późn. ppł.
Miejscami zaplamienia, skrajne karty podklejone w grzbiecie. Zaw. m.in. powtórzone z wydania wileńskiego "Dziady" (cz. II i IV), "Sonety", "Sonety krymskie", wiersz "Do Joachima Lelewela" i dwa wiersze drukowane uprzednio w "Dzienniku Warszawskim". Drugi z dwóch pierwszych tomów pierwszej edycji paryskiej, która nadała "jego [Mickiewicza] poezjom szersze, europejskie znaczenie" (Syga 72). Wydanie "jest najpiękniejszą edycją 'Poezyj" Mickiewicza i naprawdę istnem cackiem typograficznem. Na wytwornym białym papierze, druk prześliczny (czcionki nowo odlane); tytuły poezyj poszczególnych, pismem ozdobnem jakby kaligrafowane, w zakończeniach zaś, tu i ówdzie piękne i pomysłowe winiety drukarskie. Karta tytułowa to istne cacko [...] na karcie tytułowej [...] wyciśnięto ozdobną winietę przedstawiającą złamaną kolumnę, z wyrytemi na niej imionami wielkich Polaków, od Kopernika do Czackiego; u stóp kolumny tarcza z imionami wielkich wodzów i księga otwarta, na której kartach imiona twórców konstytucji 3-go maja i innych patrjotów. Dopełniają dekoracji sztandary z Orłem i Pogonią, lutnia, miecz, waga sprawiedliwości i gałązka laurowa" (Semkowicz 51-52). "Dwa tomy paryskich 'Poezyj' Mickiewicza dziś jeszcze budzą podziw doskonałym układem typograficznym. Druk piękny" (Syga 66).
687.
NOWOROCZNIK Litewski na rok 1831. Wydany przez H. Klimaszewskiego. Wilno 1830. Druk. A. Marcinowskiego. 16d, s. XVI, 310, tabl. 5. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. otarte, podklejony niewielki ubytek karty tyt. i dwóch innych kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Zachowane obie okł. brosz. Piecz. własn. Zaw. m.in. pierwodruk wiersza Adama Mickiewicza "W imionniku M. S." (inc. "Na jakimkolwiek świata zabłysnęłaś końcu", utwór dedykowany Marii Szymanowskiej), dwa inne wiersze tego autora uprzednio publikowame: "Dziewica na rozdrożu. Improwizacya do H. S." i "Do ... Improwizacya". A także teksty innych autorów: Historyja miasta Kowna, O śmierci X. Zygmunta Kiejstutowicza, Kilka słów o Karpińskim, Bijografia sokalskiego organisty, Wspomnienia o Janie Śniadeckim. Na tablicach litografowany portret Jana Śniadeckiego, widok zamku w Krewie, grób Karpińskiego w Łyskowie, widok Wilna, bogowie hinduscy.
688.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 4. Paryż 1832. Nakł. autora. 16d, s. 285, [1]. opr. XX-w. skóra, obcięcie prószone.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Grzbiet złoc., dwubarwny szyldzik na grzbiecie. T. 4 "Poezji" zawiera w całości pierwodruk "Dziadów" cz. III - jednego z najważniejszych utworów dramatycznych w polskiej literaturze. Dedykowane przez autora w druku J. Sobolewskiemu, C. Daszkiewiczowi i F. Kółakowskiemu - "spółuczniom, spółwięźniom, spółwygnańcom". Właściwy tekst poprzedza autorska przedmowa na s. 9-13. "Wydanie staranne, piękne, dziś już bardzo rzadko spotykane" (Syga 102).
689.
PIELGRZYM Polski. Pismo polityczne i literackie. Cz. 1-2, półarkusz 1-32: [IV-XII] 1833. Paryż. Druk. A. Pinard. 4. s. 128. razem opr. nieco późn. psk.
Czas. BJ 6, 125. Przednia okł. zarysowana, przednia wyklejka uszkodzona, miejscami zabrązowienia papieru. Piecz. H. Bednarskiego ze Lwowa. Naklejka Księgarni i Antykwarni Zelmana Igla we Lwowie. Naklejka lwowskiego introligatora E. Kupfera. Dołączono czterostronicowy prospekt wydawniczy. Zachowana okł. brosz. części 1 (z ozdobną winietą z Orłem i Pogonią na tle sztandarów ziem polskich). "Pielgrzym" (wydawany i redagowany przez E. Januszkiewicza) zaczął ukazywać się 4 XI 1832 w formacie octavo; wydano 24 półarkusze w tym rozmiarze, noszące w miejsce tytułu nazwiska znanych polskich osobistości. W IV 1833 redakcję naczelną pisma przejął Adam Mickiewicz wraz z Bohdanem Jańskim, zwiększono także format "Pielgrzyma". "Już w pierwszym arkuszu [dużego] 'Pielgrzyma' zaczęły pojawiać się artykuły polityczne Mickiewicza, któremi odtąd regularnie zasilał pismo. Współpracownictwo trwało jednak tylko jeden kwartał, tj. od kwietnia do czerwca 1833 r.; zakończyło się 'Gazetą Województwa Szawelskiego' [z fikcyjną datą 2 VI 1899, s. 59-60], wydrukowaną w ostatnim półarkuszu redagowanej przez Mickiewicza pierwszej części 'Pielgrzyma'. 'Pielgrzym Polski' był wówczas najpoczytniejszem pismem Emigracji, liczył bowiem ponad 500 prenumeratorów [...]. Jako obraz pierwszych poczynań publicystycznych naszego wieszcza, stanowią komplety 'Pielgrzyma Polskiego' miłą i cenną pamiątkę dla bibljofilów [...]. Po wystąpieniu Mickiewicza z redakcji 'Pielgrzyma', objął jej kierownictwo Bogdan Jański i wydawał pismo do końca 1833 r., poczem wstrzymano dalsze wydawnictwo pisma" (Semkowicz 141-142). "W roli dziennikarza i publicysty okazał się poeta znakomity. Ogłosił (bezimiennie) w 'Pielgrzymie' wiele artykułów, które przeszły na karty literatury [...]. Jako redaktor uczynił Mickiewicz z 'Pielgrzyma' pismo żywe, czujne, zajmujące i informujące w miarę możności wszechstronnie o życiu polskim w kraju i na emigracji" (Syga 121-122). Wykaz artykułów autorstwa A. Mickiewicza znajduje się w "Pamiętniku Tow. im. A. Mickiewicza", Lw. 1898, t. 4, s. 355 i n. oraz w pracy I. Śliwińskiej, W. Roszkowskiej i S. Stupkiewicza "Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny", War. 1957, s. 72-75.
Oferowany egzemplarz zawiera komplet "Pielgrzyma" wydawanego w dużym formacie, w tym wszystkie numery redagowane przez A. Mickiewicza. Na ostatniej stronie ostatniego numeru umieszczono adnotację "Przeszkody materjalne zmuszają nas do wstrzymania się z rozpoczęciem następnej części Pielgrzyma do czasu, którego dziś ograniczyć nie możemy".
690.
MICKIEWICZ Adam – Poezje ... T. 3-4. Wydanie A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. Paryż 1838. Księgarnia i Drukarnia Polska. 16d, s. [4], 190, [1]; [2], 285, [1]. razem opr. wsp. psk.
Ślad zawilgocenia w narożniku początkowych kart, pierwsze dwie karty t. 3 obcięte przez introligatora, niektóre karty podklejone w grzbiecie, zaplamienia. Ta edycja "Poezji" Mickiewicza składała się z 8 tomów. Trzy pierwsze tomy tej edycji, "przejrzanej i poprawionej przez autora", przedrukowano na nowo, przy pozostałych wykorzystano niesprzedane egzemplarze wydania pierwszego, zmieniając im karty tytułowe. Tak przygotowane wydania tytułowe przeznaczono do sprzedaży. "Tom czwarty uczyniono z drugiego wydania 'Dziadów' części trzeciej, zmieniono w niem tylko kartę tytułową i kartę ze spisem rzeczy przy końcu książki [...]. Wiemy [...], że zbiór ten 8-tomowy, wydano zalewie w 500 egzemplarzach. Sam ten fakt powinien stanowić o rzadkości tego wydania, jakoż istotnie w poważniejszych nawet bibljotekach spotyka się zeń tylko pewne tomy. Najczęściej brak trzech lub czterech tomów początkowych" (Semkowicz 171).
691.
PADURRA Tomasz – Pienia Tomasza Padury. Wydanie Kajetana Jabłońskiego. Lwów 1842. Nakł. Księg. B. Jabłońskiego i Syna. 16d, s. VIII, 100. opr. nieco późn. psk. złoc.
Niewielkie otarcia grzbietu, brak przedniej wyklejki, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Ekslibris H. Bednarskiego ze Lwowa. W końcowym rozdziale zaw. trzy wiersze Adama Mickiewicza (Do Niemna, Pożegnanie Czajld-Harolda i Pani Twardowska) wraz z przekładem Padurry na jęz. ukraiński.
692.
MICKIEWICZ Adam – Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 1-4. Paryż 1844. Druk. Bourgogne et Martinet. 16, s. XVI, 395, [5]; [4], 318, [1]; [6], II, [3]-426, [5]; XVI, 308, [2]. opr. psk. z epoki, futerał kart.
Otarcia okł., okł. t. 1 poluźniona, papier zabrązowiony, zaplamienia wyklejek. Futerał uszkodzony. W każdym tomie podpis i piecz. herald. Mariana Mysłowskiego h. Nałęcz. Ostatnie wydanie zbiorowe za życia autora, tzw. wydanie profesorskie. Wydanie Eustachego Januszkiewicza (jego inicjały widnieją na tarczach umieszczonych na kartach tytułowych), z przedmową Aleksandra Chodźki. "Wydanie to nazwaćby można kamieniem grobowym wydań poezji mickiewiczowskiej. Chłód i smutek wieje z zimnych i żółciejących kartek, małych, kwadratowych prawie tomików [...]. Wydaniem tem pożegnał Mickiewicz poezję, dał je jako pamiątkę i świadectwo przeszłości [...]. Jest ono zatem wydaniem ostatecznem, na którem uczeni starają się oprzeć i ustalić autentyczne brzmienie tekstu. Z tego powodu w wielkiej jest wadze i poszanowaniu, nazywają je powszechnie 'profesorskiem' [...]. W zakończeniu przedmowy [...] podana jest pierwsza bibljografja dzieł Mickiewicza, tłumaczeń utworów jego na obce języki, oraz pism o nim ogłoszonych" (Semkowicz 181-182).
693.
MICKIEWICZ Adam – Farys. Grażyna. Lipsk 1874. F. A. Brockhaus. 16, s. [6], 84. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie złoc.
Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. Powtórzona edycja wytwornego tomiku wydanego oryginalnie w 1852 w tej samej oficynie. Płótno czerwone, złocone zdobniki.
694.
MICKIEWICZ Adam – Pisma ... Wyd. nowe, znacznie powiększone. Z portretem autora i ośmią rycinami na stali. T. 1-8. Warszawa 1858. S. H. Merzbach. 16d, s. [8], LXXXIV, LXXIV, 246, tabl. 1; [4], VIII, [9]-320, tabl. 4; [4], II, 282, tabl. 1; [4], 283, tabl. 1; [4], 284, tabl. 1; [6], XI, [3], 299, tabl. 1; [6], XIV, 315; [4], XXVII, [1], 374. opr. oryg. pł. bogato zdob.
Grzbiety nieco spłowiałe, wyklejki lekko zabrązowione, stan dobry. Pierwsze pośmiertne wydanie dzieł Mickiewicza, nieco spłycone przez cenzurę rosyjską. Na przednich okładkach złocona sylwetka muzy poezji Erato z lirą w dłoni, obok dwa putta, całość w bordiurze roślinnej. Na obu okładkach ślepo tłoczona ozdobna ramka. Grzbiety złocone. Oprawa wykonana przez Adolfa Kantora (ślepy tłok na przednich okładkach, wewnątrz okalającej ramki: "Introligator Kantor w Warszawie"). Druk na dobrej jakości białym papierze, bez charakterystycznego dla tej epoki foxingu. W pierwszym tomie portret Mickiewicza odbity w Litografii M. Fajansa w Warszawie, w dolnej części karty faksymile podpisu wieszcza. Całość otwiera krótka przedmowa K. W. Wójcickiego informująca o pracach edytorskich nad tą edycją. Kolejne 84 strony poświęcono na życiorys autora i krótką bibliografię jego prac. T. 1: Ballady i romanse, Sonety, Sonety krymskie, Wiersze różne; t. 2: Konrad Wallenrod, Grażyna, Dziady, Poezye nowe; t. 3: Pan Tadeusz; t. 4: Pan Tadeusz, Korybut książę Nowogródka, Szanfary; t. 5: Wiersze różne, Tłumaczenia, Giaur, Uwagi nad Jagiellonidą; t. 6-8: Literatura słowiańska. Wydanie zawiera 8 stalorytowych ilustracji: Farys, Uczta (Konrad Wallenrod), Powieść Wajdeloty (Konrad Wallenrod), Grażyna, Pani Twardowska, Polonez (Pan Tadeusz), Kto w cudze poddasze nocą włazi (Pan Tadeusz), Niech żyją Horeszkowie! (Pan Tadeusz). Kompozycje rysowali: Henryk Pillati, Aleksander Lesser, Franciszek Kostrzewski, Wojciech Gerson, sztychowali: W. C. Wrankmore i C. Mayer.
695.
MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. Rok 1-4. Wyd. III nowo poprawione. Poznań 1865. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. XLVIII, 533, [2]; XII, 381, [4]; X, 301, [2]; VII, [1], 248, [2]. opr. nieco późn. psk. złoc.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. Henryka Feintucha czyli Henryka Szarskiego, krakowskiego kupca, radnego i wiceprezydenta miasta. Rok 1: 1840-1842, rok 2: 1841-1842, rok 3: 1842-1843, rok 4: 1843-1844.
696.
MICKIEWICZ Adam – Artykuły polityczne ... Kraków 1893. Wydawnictwo Młodzieży im. A. Mickiewicza. 8, s. XXXVIII, [2], 126, [1]. brosz. Wyd. Młodzieży [...], t. 1.
Grzbiet oklejony papierem, ślad zawilgocenia wewnątrz, drobne zaplamienia. Odręczne numery inwentarzowe. Obszerny wstęp i przypisy Bolesława Limanowskiego.
697.
MICKIEWICZ Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Rzym 1946. Instytut Lit. 8, s. 101, [2]. brosz.
Polonica 10146. Niewielkie zaplamienia i załamania narożników okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz., numery inwentarzowe. Pierwsza publikacja książkowa wydana przez Instytut Literacki. Prezentowane tu "Księgi" zawierają prócz właściwego tekstu także szkic G. Herlinga-Grudzińskiego "'Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego' na nowej emigracji" i "Opowiadanie Mickiewicza o brance rosyjskiej".
* * *

Publikacje o Mickiewiczu

698.
BEGEY Atillo – U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim. Kraków 1929. Druk. "Czasu". 8, s. 31. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Okł. nieco nadkruszone i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty.
699.
[BEŁZA Władysław] – Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza. Z dwoma portretami. Lwów 1884. Seyfarth i Czajkowski. 16d, s. XV, [1], 238, [1], tabl. 2. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, grzbiet oklejony papierem, drobne zaplamienia wewnątrz. Wsp. ekslibris. Na odwrocie strony tyt. nadruk "Wydanie skrócone". Autor podpisany po dedykacji kryptonimem W. B. Na tablicach portrety Maryli Wereszczakówny i młodego Mickiewicza.
700.
BORETTI Teofil Eugeniusz – Album pamiątkowe. Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza. Zebrał ... Warszawa 1900. Nakł. autora i Zakładu Fotochemigraficznego Wierzbicki i S-ka. 16d podł., k. [23]. brosz.
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł. i pierwszych kart, niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Na tablicach 22 całostronicowe zdjęcia obiektów i okolic związanych z młodzieńczymi latami Adama Mickiewicza.
701.
CYBULSKI Wojciech – Dziady Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. Poznań 1864. Czcionkami N. Kamieńskiego i Sp. 8, s. [2], 80. opr. ppł. z epoki.
Skrajne strony zabrązowione, drobne zaplamienia. Piecz. (m.in. Franciszka Konarskiego, lwowskiego nauczyciela polonisty, tłumacza, autora czterotomowego słownika polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego). Tekst rozprawy drukowany był uprzednio w "Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego", t. 2, 1863 (s. 111-190).
702.
DZIENNIK Warszawski. Warszawa. Nakł. red. 16d. razem zbrosz. z zach. okł. brosz.
T. 15: I-III 1829. s. [2], 289.
Grzbiet oklejony papierem. Egz. wyjęty z oprawy, bez zbiorczej karty tyt., ze zbiorczym spisem treści. Odcięty dolny margines ostatniej karty. Piecz. Chrzanowskich z Moroczyna. Na s. 81 "Przedmowa do perskiego tłómaczenia sonetu Mickiewicza", na s. 85 "Tłómaczenie dosłowne przekładu tegoż sonetu", na s. 228 "O nowem wydaniu poezij Adama Mickiewicza", na s. 246 naśladowanie Mickiewiczowego "Farysa" przez autora skrytego pod pseud. 99.
703.
GORECKA Marya – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu. Wyd. III. Kraków 1897. Nakł. autorki. 16d, s. [2], 162. opr. bibliot. ppł.
Opr. nieco otarta, pionowe załamanie karty tyt., stan ogólny dobry. Piecz. bibliot. Wspomnienia pierwszego dziecka Adama i Celiny Mickiewiczów, Marii dedykowane jej bratu Janowi Mickiewiczowi. Książka ukazała się po raz pierwszy w 1857. "'Wspomnienia' przyniosły wiele cennych dla biografów i nieznanych do tego czasu faktów z życia poety. Najcenniejsze we 'Wspomnieniach' jest oczywiście to, co ich autorka zdołała zapamiętać i zapisać z zasłyszanych w dzieciństwie opowiadań swego ojca, a co dotyczy lat spędzonych przez niego na Litwie i w Rosji" (Enc. Mick. 169).
704.
[KAMIŃSKI Zdzisław] – Zosia. Skreślił i odczytał d. 8 grudnia 1889 na Wieczorku Mickiewicza w Wieliczce Zdzisław K. [krypt.]. Kraków 1890. Nakł. Czytelni Ludowej w Wieliczce. 16d, s. 14. opr. ppł. z epoki.
Przednia wyklejka naddarta w grzbiecie, ślady zawilgocenia. Piecz. Opowieść, gęsto przetykana cytatami z "Pana Tadeusza", o bohaterce epopei narodowej. "W tym ogródku wśród ptactwa domowego widzimy Zosię otoczoną gronem jasnowłosych wiejskich dzieci, które z radością garnęły się do panienki, bo dobra Zosia częstowała je marchewką". Dochód ze sprzedaży przeznaczono na sprowadzenie zwłok wieszcza.
705.
KUPFER Franciszek, STRELCYN Stefan – Mickiewicz w przekładach hebrajskich. Wyd. II uzupełnione. Wrocław 1955. Ossolineum. 8, s. 33, [2]. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście.
706.
LUTOSŁAWSKI Wincenty – Widzenie Mickiewicza. Warszawa 1937. Zakł. Graficzne "Drukarnia Polska". 8, s. 21. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Załamania, zaplamienia i niewielkie ubytki górnej krawędzi kart. Podkreślenia fragmentów tekstu.
707.
MAURER Jadwiga – "Z matki obcej...". Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. Londyn 1990. Polska Fund. Kulturalna. 8, s. 141, [2]. brosz.
Tylna okł. lekko zaplamiona, niewielki ślad zawilgocenia.
708.
PIGOŃ Stanisław – Cela Konrada. Przyczynek do topgrafji "Dziadów" części III. Wilno 1921. Nakł. "Rzeczypospolitej". 16d, s. 20. brosz.
Niewielkie otarcia i zaplamienia. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Kota.
709.
PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Ku czci Adama Mickiewicza. Na pamiątkę odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie dnia 27 czerwca 1898 roku. Kraków 1898. Druk. W. L. Anczyca. 16d, s. 16. brosz.
Stan dobry. Na stronie tyt. ślepy tłok "Dr Stanisław Późniak". Cztery utwory poetyckie (ku czci wieszcza, na sprowadzenie jego zwłok, na odsłonięcie pomnika, na uroczystości mickiewiczowskiej we Lwowie).
710.
RADLIŃSKI Ludwik – Wyrazy obce w Sonetach Krymskich Mickiewicza. Oprac. etymologicznie ... Urywek z pracy niewydanej pod tytułem: "Słownik Etymologiczny Języka Polskiego". Część I. Wyrazy obce. Warszawa 1887. Druk. K. Kowalewskiego. 8, s. 29. brosz.
Okł. nadkruszone, niewielkie ubytki prawych dolnych narożników okł. i dwóch pierwszych kart.
711.
ROGAWSKI Karol – Objaśnienie działalności Adama Mickiewicza w roku 1848. Lwów 1886. Nakł. wydawcy. 8, s. 22. brosz.
Okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Mycielskiego.
712.
[RZĄŻEWSKI Adam]. Aër [krypt.] – Mickiewicz w Odessie i twórczość jego z tego czasu. Warszawa 1898. Druk. J. Sikorskiego. 16d, s. [2], 97. opr. bibliot. ppł.
Kilka kart przedartych, podklejonych, egz. pobiblioteczny. Znaki własn. warszawskiej czytelni "Kultura".
713.
SMOLIKOWSKI Paweł – Stosunek Adama Mickiewicza do XX. Zmartwychwstańców. Kraków 1898. Druk. "Czasu". 8, s. 44. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Podpis własn.
714.
ŚLIWIŃSKI Artur – Mickiewicz jako polityk. Kraków 1908. G. Gebethner i Sp. 8, s. [4], 254, [1]. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. rozdziały: Pierwsze wpływy, Polityka czynu, Sprawa polska, Polska z Rosya, Walka z Towiańskim, Legion Mickiewicza we Włoszech, Polska Niepodległa, Trybuna Ludów, Idea napoleońska, Socyalizm, Kościół urzędowy, Zawieszenie "Trybuny Ludów", "Podróż na wschód", Poglądy Mickiewicza w świetle krytyki współczesnej.
715.
TRETIAK Józef – Młodość Mickiewicza (1798-1824). Życie i poezya. T. 1-2. Petersburg 1898. Księg. K. Grendyszyńskiego. 16d, s. [4], 395, tabl. 1; [4], 309, tabl. 1. razem opr. ppł. z epoki.
Grzbiet oklejony wsp. płótnem, drobne zaplamienia. Podpis własn. i piecz., wsp. ekslibris. Praca opracowana w oparciu o nowe źródła wydane w kolejnych tomach "Pamiętnika Towarzystwa im. A. Mickiewicza" i pochodzących z archiwum Filomatów.
716.
WALIGÓRA Michał – Za duchem wieszcza. (Kilka nowych myśli o Mickiewiczu). Kołomyja 1911. Księg. M. Żyborskiego. 8, s. 287, [1]. opr. ppł. z epoki, obcięcie barwione.
Drobne zaplamienia. Zaw.: W krainę wieszcza; Grażyna, Żywila, Karylla; Farys, Wallenrod; Miscellanea, Dziady; Jacek Soplica - Robak, rekapitulacja, zakończenie.
717.
WASILEWSKI Zygmunt – Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu. Lwów 1905. Towarzystwo Wydawnicze. 16d, s. [4], III, [1], 300, [4]. opr. wsp. psk.
Pierwsze karty podklejone w grzbiecie. Skasowane piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Szkoły w Polsce a twórczość poetycka, Mickiewicz i Słowacki jako członkowie Tow. litewskiego i ziem ruskich, Psychologja pomysłu "Pana Tadeusza", O ton w poezji i w życiu (Z dziejów Towianizmu), Nowy Konrad, Śladami Mickiewicza, Goszczyński o Mickiewiczu.
718.
Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). Wilno 1906. Księg. W. Makowskiego. 8, s. 254, tabl. 8. opr. miękka kart.
Podklejone ubytki przedniej okł. i grzbietu, otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Ilustracje na tablicach i w tekście. Wśród autorów m.in.: E. Orzeszkowa, A. Karpowicz, W. Mickiewicz, W. Zahorski, W. Szukiewicz, H. Skirmuntt, M. Czarnkowska, E. Miłkowski, J. Bieliński, H. Drucki-Lubecki, H. Mościcki, W. Bruchnalski.
719.
ZAN Tomasz – Żywot i korespondencye ... Kraków 1863. Red. "Wieńca". 16d, s. [2], XXV, [1], 187. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., zaplamienia, zażółcenia papieru, blok nadpęknięty. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Na stronie tyt. piecz. "W. Pisz, Bochnia". Oprawa amatorska. Listy Tomasza Zana (m.in. do Adama Mickiewicza i o Mickiewiczu) poprzedzone biografią Zana przez Gustawa Czernickiego.
720.
ZATHEY Hugon – Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. Poznań 1872. Tyg. Wielkopolski. 16d, s. 90, [1]. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Dziennika Poznańskiego".
Grzbiet nieco spłowiały, niewielki ubytek ostatniej karty tekstu. Piecz. Na karcie tyt. autor uwidoczniony jako Z. Hugon.
721.
ZŁOŻENIE zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracyami. Kraków 1890. Druk. Związkowa. 16d, s. 143, [1]. opr. nieco późn. ppł.
Karta tyt. nieco otarta, stan dobry. Pamiątka wielkiej manifestacji patriotycznej towarzyszącej złożeniu szczątków wieszcza w krypcie wawelskiej.
* * *
* * *

Sławomir Mrożek

S. Mrożek (1930-2013) - dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik, jeden z najbardziej znanych na świecie polskich pisarzy. Zadebiutował jako rysownik w 1950, trzy lata później ukazały się jego pierwsze zbiory opowiadań: "Opowiadania z Trzmielowej Góry" i "Półpancerze praktyczne". W 1958 opublikował pierwszy dramat ("Policja"), światową sławę przyniosła mu sztuka "Tango" z 1964. Od 1963 przebywał na emigracji, mieszkając początkowo we Francji, następnie w USA, Niemczech, Włoszech i Meksyku. W latach 1996-2008 przebywał w Polsce, a ostatnie lata swojego życia, po ciężkim udarze, spędził na południu Francji. Znany jest głównie z dramatów, granych na deskach teatralnych wszystkich kontynentów - "Tango", "Emigranci", "Rzeźnia", które weszły do kanonu dramaturgii światowej. Wysoko cenione są jego opowiadania, często mocno zaprawione absurdalnym humorem. Rysunki, publikowane przed laty w "Przekroju", do dziś bawią nie tracąc na aktualności. Po śmierci pisarz spoczął w Panteonie Narodowym w Krakowie.
722.
MROŻEK Sławomir – Opowiadania z Trzmielowej Góry. Ilustrował Sławomir Mrożek. Warszawa 1953. Czytelnik. 8, s. 15, [1]. brosz. wt.
Górny margines skrajnych kart zakurzony, niewielki ślad zawilgocenia w grzbiecie, podklejone naddarcie na górnym marginesie ostatniej karty. Pierwsza samoistna publikacja Sławomira Mrożka. Zaw. dwa opowiadania: "O tym, co się Kmoterkowi przydarzyło po drodze" i "O tym, jak Jęczek się przechytrzył".
723.
MROŻEK Sławomir – Hochzeit in Atomweiler. Mit graphischen Variationen von Daniel Mróz. Berlin [1961]. K. H. Henssel Verlag. 16d, s. 182, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie otarcia krawędzi obw., stan dobry. Tom opowiadań "Wesele w Atomicach" w niemieckim przekładzie Ludwiga Zimmerera. Polskie wydanie z 1959 było ilustrowane przez Daniela Mroza, wersję niemiecką zaopatrzono w inny zestaw rycin tego samego artysty.
724.
MROŻEK Sławomir – Deszcz. Kraków 1962. Wyd. Literackie. 8, s. 150, [2], tabl. rozkł. 1. brosz., obw.
Nieznaczne otarcia obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla A. Kurza, wówczas I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR, późniejszego dyrektora Wydawnictwa Literackiego. Jak się zdaje Mrożek nie był zachwycony stroną graficzną książki (lub jej drukarską realizacją), skoro napisał: "Wybacz brud na okładce, ale całe wydanie jest takie". Tom opowiadań. Wyd. I. Oprac. graficzne Daniela Mroza. Na obwolucie kompozycja fotomontażowa.
725.
MROZEK Slawomir – The Elephant. Translated from the Polish by Konrad Syrop. Illustrated by Daniel Mroz. New York 1962. Grove Press. 8, s. VI, 7-176. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Angielski przekład jednego z najlepszych tomów opowiadań Sławomira Mrożka (wyd. I w 1958). Do zilustrowania tekstów Mrożka użyto rysunków Daniela Mroza z polskiego pierwodruku. Okładkę projektował Roy Kuhlman wykorzystując ilustrację Mroza.
726.
MROŻEK Sławomir – Opowiadania. Wyd. II, poszerzone. Kraków 1974. Wyd. Lit. 8, s. 292. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora. Obwolutę i okładkę projektował Andrzej Darowski.
727.
MROŻEK Sławomir – Tango. Sztuka w trzech aktach. Warszawa 2010. Noir sur Blanc. 16d, s. 210, [6]. opr. oryg. kart., obw.
Niewielkie otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Podpis autora.
728.
MROŻEK Festival. Cracow, 15th-29th June 1990. Kraków 1990. Druk. Wydawnicza. 4, s. 144. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja Sławomira Mrożka i jego żony Susany dla Lidii i Jerzego Skarżyńskich. Publikacja towarzysząca krakowskiemu Festiwalowi Mrożka zorganizowanemu z okazji 60. urodzin pisarza. Zaw. materiały autobiograficzne, wspomnieniowe, liczne ilustracje.
729.
FOLON [Jean-Michel] – Le message. Dessins de ... Paris 1967. Hermann. 16m podł., s. [45]. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarte, blok poluźniony. Opowieść rysunkowa Jeana-Michela Folona (1934-2005) - belgijskiego rysownika, malarza i rzeźbiarza według pomysłu Giorgio Soavi. Na pierwszej karcie oryginalna akwarela Folona nawiązująca do treści książki i stanowiące dedykację "A Mara et Sławomir Mrożek". Kompozycja datowana w San Salvatore dei Fieschi (Liguria, Włochy) w 1967.
730.
LENICA Jan – Le papillon. [Montreal] 1967. Le Cinémathèque canadienne. 6,2x10,4 cm, k. [80]. brosz.
Otarcia i załamania okł., wewnątrz stan dobry. Publikacja wydana z okazji Światowej Retrospektywy Animacji Filmowej. Zaw. jednostronnie zadrukowane karty, które przy szybkim przeglądaniu stwarzają wrażenie ruchu. Na ostatniej karcie odręczna dedykacja autora: "Dosiego Roku 1968 Państwu Mrożkom życzy Jan Lenica".
731.
CZAPSKI Józef – "Tango", Mrożek, Paris 1967.
Trzy rysunki tuszem, kolorowane kredkami, form. 15,1x7, 8,8x14,6 i 19,4x10,4 cm. Każdy sygnowany "I Cz". "Tango" Sławomira Mrożka powstało w 1964 i było jego pierwszą sztuką napisaną po wyjeździe z kraju. Prezentowane tu rysunki były zapewne inspirowane przedstawieniem Mrożkowskiego "Tanga" w Paryżu (premiera 8 II 1967, reż. Laurent Terzieff). Rysunki zamontowane na wspólnym papierowym podkładzie, oprawione w drewnianą ramę, passe-partout, za szkłem.
732.
MLECZKO Andrzej – Muza.
Rysunek tuszem kolorowany gwaszem, form. 26x22,5 cm. W prawym górnym narożniku odręczna dedykacja artysty: "Sławomirowi Mrożkowi - Mleczko". Papier nieco pożółkły, stan dobry. Rysunek w drewnianej ramce, za szkłem.
733.
MRÓZ Daniel – Portret pamięciowy Sławomira Mrożka. Kraków 1988-1990.
Rysunek tuszem na ark. 39,4x18,3 cm (w świetle passe-partout). Część tekstowa (tytuł, sygnatura) wykonana osobno i naklejona pod kompozycją i na passe-partout. Rysunek stanowił prezent Daniela Mroza dla Sławomira Mrożka na jego 60. urodziny obchodzone w 1990. Stan dobry. Rysunek w drewnianej ramie, głębokim passe-partout, za szkłem.
734.
NARANJO Rogelio – Los emigrados.
Kompozycja form. 13,2x14,7 na ark. 17x22 cm, sygnowana na płycie. Portret bohaterów dramatu Sławomira Mrożka "Emigranci". Tę samą kompozycję wykorzystano na plakacie reklamującym sztukę wystawianą w Teatro Milán w Mexico City. Ilustracja oprawiona w drewnianą ramę, za szkłem. Na odwrocie naklejono zaproszenie na jubileuszowe, 150. przedstawienie "Emigrantów" w tymże teatrze, atrakcją wieczoru będzie obecność autora. Uroczystość zaplanowano na 12 VIII 1979, pod zaproszeniem widnieje nazwisko rektora Universidad Veracruzana Roberta Baravo Garzóna. Stan dobry.
R. Naranjo (1937-2016) - meksykański rysownik i karykaturzysta, znany ze swoich karykatur politycznych publikowanych od 1976 w czasopismach, twórca komiksów, laureat licznych nagród artystycznych.
735.
AUTOR nieznany – [Kompozycja abstrakcyjna].
Akwaforta z akwatintą form. 14,8x10,9 na ark. 28x23,5 cm, odbita w sepii. Na dolnym marginesie nieczytelna sygnatura artysty oraz napisana jego ręką dedykacja (po włosku): "A Slawomir con amicitia, 25. 9. 75". Grafika oprawiona w drewnianą ramę, za szkłem. Załamanie narożnika arkusza.
736.
[DYPLOMY]. Premio de Teatro el Espectador y la Critica: [1] 1970. Mejor obra de autor extranjego: Tango de Slawomir Mrozek, en version de Virgilio Cabello, [2] 1976. Mejor obra de autor extranjego: Los Emigrados de Slawomir Mrozek, en version española de Jose Mendez Herrera.
Dyplomy form. 34x47,5 cm. Dwa bliźniacze dyplomy uznające "Tango" i "Emigrantów" za najciekawsze sztuki zagranicznego autora prezentowane w Meksyku w 1970 i 1976. Dyplomy w jednakowych drewnianych ramach, za szkłem. Stan bardzo dobry.
737.
[DYPLOM]. Union de Criticos y Cronistas de Teatro otorga a Slawomir Mrozek "Premio Rodolfo Usigli" en reconocimento a su opera "Los Emigrados" conciderada la mejor pieza teatral extranjera de 1978.
Dyplom form. 34x25,3 cm (w świetle passe-partout), potwierdzający przyznanie Nagrody Rodolfo Usigli dramatowi Sławomira Mrożka "Emigranci", będącemu, zdaniem meksykańskiego Związku Krytyków i Historyków Teatru, najlepszą sztuką teatralną roku 1978. Dyplom (wypełniony odręcznie blankiet) wystawiono w Meksyku w II 1979. Pod tekstem podpisy złożyli członkowie władz Związku: Fernando Gonzales Mora, Alberto Diaz Ramirez i Ana Ofelia Bello. Dyplom w drewnianej ramie, w passe-partout, za szkłem. Stan bardzo dobry.
738.
[DYPLOM]. Proclamation. Whereas, [...] Slawomir Mrozek has been accalimed internationally for his contributions to the understanding of the human condition and whereas, Slawomir Mrozek has touched audiences worldwide through his writing and ideas [...] now, therefore, I, Donald M. Fraser, Mayor of the City of Minneapolis, do hereby proclaim Monday, November 4, 1991 to be Slawomir Mrozek Day.
Dyplom form. 32x20,3 cm (w świetle passe-partout) z pieczęcią i odręcznym podpisem burmistrza Minneapolis. Proklamowanie poniedziałku 4 XI 1991 Dniem Sławomira Mrożka w dowód jego wkładu w zrozumienie kondycji człowieka w dzisiejszym świecie przez ukazywanie ich w swoich dramatach, poruszających widownie całego globu. Mrożek przebywał w tym czasie w Minneapolis zaproszony przez tamtejsze Centrum Dramaturgii do poprowadzenia warsztatów pisarskich. Dyplom w drewnianej ramie, w passe-partout, za szkłem. Stan bardzo dobry.
* * *

Laureaci Nagrody Nobla - autografy

739.
ANDRIĆ Ivo – Gospodzica. Beograd 1961. Izdavačka Preduzedze Prosveta. 16d, s. 222, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Tekst w oryginale (po serbsku). Podpis autora na stronie tytułowej, obca dedykacja.
I. Andrić (1892-1975) - jugosłowiański powieściopisarz, nowelista i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1961. "W swojej twórczości ukazywał Bośnię jako terytorium pograniczne, leżące między Zachodem a Orientem, a powikłane dzieje (choćby wielowiekowa turecka obecność) jego rodzinnego kraju stanowiły podstawę wielu utworów [...]. Ponadto, utwory te cechuje silny psychologizm, wnikający w zagadkę losu ludzkiego [...]. Dziś wizja Andricia wzbudza (z różnych zresztą względów) opór niemal wszystkich narodów zamieszkujących byłą Jugosławię - Serbów, Chorwatów i Boszniaków" (Wikipedia).
740.
BRODSKIJ Iosif – Forma vremeni. Stichotvorenija, esse, pesy. V dvuch tomach. T. 1-2. Minsk 1992. Eridan. 8, s. 471, [1], tabl. 4; 473, [1], tabl. 3. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcia krawędzi obw., poza tym stan dobry. Odręczny podpis autora w każdym z tomów. T. 1: Stichotvorenija, t. 2: Stichotvorenija, esse, pesy. Wydany w Mińsku wybór wierszy i utworów prozatorskich Josifa Brodskiego (1940-1996) - rosyjsko-amerykańskiego poety i eseisty, laureata literackiej Nagrody Nobla za rok 1987. Pisarz w 1964 został skazany na przymusowe roboty za pasożytnictwo, w 1972 - pozbawiony obywatelstwa ZSRR - został wydalony ze Związku Radzieckiego.
741.
GRASS Günter – Z dziennika ślimaka. Przełożył Sławomir Błaut. Gdańsk 1991. Wyd. Morskie. 8, s. 232, [4]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora na stronie tyt.
G. Grass (1927-2015) - niemiecki pisarz narodowości niemiecko-kaszubskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1999, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitną twórczość literacką oraz wkład w polsko-niemieckie pojednanie, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska. Pierwsze polskie wydanie napisanego w 1971 eseju-reportażu o źródłach swojej obywatelskiej aktywności, z tragicznymi wojennymi losami Kaszubów i Żydów w tle.
742.
LLOSA Mario Vargas – Kto zabił Palomina Molero? Przełożył Enrique Porcel Ortega. Poznań 1998. Dom Wydawniczy RTebis. 16d, s. 141, [4]. brosz. Salamandra.
Stan bardzo dobry. Podpis autora na stronie tyt.
M. V. Llosa (ur. 1936) - peruwiański pisarz, dziennikarz, polityk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2010. Z noty redakcyjnej: "'Kto zabił Palomina Moler?' to powieść, podobnie jak większość utworów M. V. Llosy, mocno osadzona w peruwiańskiej rzeczywistości. Osią akcji jest prowadzone przez dwóch policjantów śledztwo w sprawie zabójstwa młodego żołnierza". Powieść ukazała się w oryginale w 1986, po polsku w 1995. Prezentowana tu edycja oznaczona jest jako "wydanie I (dodruk)".
743.
MIŁOSZ Czesław – Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego ... Paris 1981. Éditions du Dialogue. 8, s. 324, [3]. opr. oryg. miękka.
Stan bardzo dobry. Okł. Romana Cieślewicz. Na karcie przedtyt. odręczny podpis poety i data 19 VI 1981. Na karcie tyt. obca dedykacja.
C. Miłosz (1911-2004) - polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W l. 1951–1993 przebywał na emigracji we Francji i USA. Po wyjeździe, do 1980 był objęty zakazem druku w PRL.
744.
MIŁOSZ Czesław – Poezje. Warszawa 1981. Czytelnik. 16d, s. 452, [3]. brosz.
Obw. lekko naddarta, poza tym stan dobry. Oprac. graf. A. Heidrich. Wyd. I. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora. Zaw. wiersze z wcześniej publikowanych tomów, m.in.: Trzy zimy, Ocalenie, Świat (poema naiwne), Głosy biednych ludzi, Światło dzienne, Traktat moralny, Traktat poetycki, Król Popiel i inne wiersze, Kroniki miasteczka Pornic, Gucio zaczarowany, Miasto bez imienia, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
C. Miłosz (1911-2004) - polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W l. 1951–1993 przebywał na emigracji we Francji i USA. Po wyjeździe, do 1980 był objęty zakazem druku w PRL.
745.
MIŁOSZ Czesław – Szukanie ojczyzny. Kraków 1992. Znak. 16d, s. 217, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis autora na stronie przedtyt.
C. Miłosz (1911-2004) - polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W l. 1951–1993 przebywał na emigracji we Francji i USA. Po wyjeździe, do 1980 był objęty zakazem druku w PRL. "Szukanie ojczyzny" (tu pierwsze wydanie) to zbiór esejów wspomnieniowych i szkiców historycznych.
746.
PAMUK Orhan – Śnieg. Przełożyła Anna Polał. Kraków 2006. Wyd. Literackie. 8, s. 553, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis autora na stronie przedtyt.
O. Pamuk (ur. 1952) - turecki pisarz, laureat Nagrody Nobla z dziedziny literatury w 2006. "Śnieg" to pierwsza książka Pamuka, jaka ukazała się w polskim tłumaczeniu. Recenzja "Guardiana": "Polityczny thriller inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego. Niezwykle mądra powieść".
747.
SZYMBORSKA Wisława – [Autograf na fotografii].
Czarno-białe zdjęcie form. 24,2x18,5 cm. Późniejsza odbitka fotografii wykonanej zapewne w połowie lat 80. Na zdjęciu własnoręczny podpis pisarki pełnym imieniem i nazwiskiem. Stan bardzo dobry.
W. Szymborska (1923-2012) - poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka. laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996, założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w 1989.
748.
WAŁĘSA Lech – Droga nadziei. Kraków 1990. Znak. 8, s. 384, [4], tabl. 6. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. II. Podpis autora na stronie przedtyt.
L. Wałęsa (ur. 1943) - polityk i działacz związkowy, przywódca opozycji demokratycznej w okresie PRL, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w l. 1990–1995. "Droga nadziei" to autobiografia Wałęsy.
749.
WIESEL Eli – Pieśń umarłych. Opowiadania. Tłumaczyła Małgorzata Tomicka. Wrocław 1991. Ossolineum. 16d, s. 174, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora ("warmest greetings").
E. Wiesel (1928-2016) - amerykański pisarz i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1986. "Przeżył czas zagłady Żydów - pamięci pomordowanych poświęcił całą swoją twórczość i działalność w US-Holocaust Memorial Council. 'Pieśń umarłych to opowiadania z jednej strony autobiograficzne, z drugiej dające świadectwo kataklizmu lat wojennych" (z noty redakcyjnej na okł.).
* * *
750.
APULEIUS – Amor i Psyche. Przekład L. Rydla. Kraków 1911. S. A. Krzyżanowski. 8, s. [6], 151, [5], tabl. 13. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Okładka S. A. Procajłowicza, zdobienia kart zaczerpnięte z włoskiego starodruku, na tablicach reprodukcje fresków Rafaela z pałacu Farnese w Rzymie.
751.
BAŁUCKI Michał – Typy i obrazki krakowskie. Wilno 1881. Wyd. E. Orzeszkowej i S-ki. Druk. J. Blumowicza. 16d, s. 262, [1]. opr. kart. imit. pperg. z szyldzikiem. Wyd. E. Orzeszkowej i S-ki, [t.] 11.
Opr. zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Mieszczańskie wesele, Pasya do książek, Garkuchnia pod schodami, Rybak za Wisły, Chata za wsią.
752.
BARAŃCZAK Stanisław – Książki Najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Wyd. II. zmienione. Poznań 1990. wydawnictwo a5. 8, s. 183. brosz.
Stan dobry. Okł. i stronę tyt. proj. Wojciech Wołyński. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 7 IX 1991. Z okł.: "'Książki Najgorsze' nawiązują swoim tytułem (i często stylem) do słynnej rubryki Antoniego Słonimskiego w przedwojennych 'Wiadomościach Literackich'. Ten, mający swoją własną historię, zbiór świetnych pamfletów i szkiców krytycznoliterackich Stanisława Barańczaka zdołał się jeszcze ukazać nakładem drugoobiegowego Wydawnictwa kos w Krakowie tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, co spowodowało, iż jest to obecnie książka trudno dostępna. Drugie, a zarazem pierwsze oficjalne, zmienione i poprawione wydanie, wzbogacił autor o teksty rozproszone dotąd w czasopismach, wśród nich o znany z 'The New Republic' tekst o utworach scenicznych Heinera Müllera. Chociaż 'grafomania z państwową pieczątką' staje się reliktem przeszłości nadejść może czas grafomanii 'wolnorynkowej', i kto wie - przewiduje Stanisław Barańczak - czy nie zacznie ona powstawać pod tymi samymi piórami...".
753.
BARAŃCZAK Stanisław – Poezje wybrane. Wybór i wstęp Autora. Warszawa 1990. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 16d, s. 143, [1]. brosz. Biblioteka Poetów.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 1 IX 1991.
754.
BARSZCZEWSKI Stefan – Czandu. Powieść z XXII wieku. Warszawa 1925. Gebethner i Wolff. 16d, s. 270, [1], tabl. 9. opr. pł. z epoki.
Niewielkie otarcia okł. i zaplamienia opr., stan dobry. Podpis własn. Powieść fantastyczno-naukowa bazująca na motywach wziętych z "Wojny w przestworzu" Wellsa. W 1951 powieść została wycofana z polskich bibliotek oraz objęta cenzurą.
755.
BARTOSZEWICZ Juljan – Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Warszawa 1861. M. Glücksberg. 8, s. [16], 644, XII. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., grzbiet nowy, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. ksiągarska. Na końcu skorowidz imienny.
756.
BAUDELAIRE Karol – Wino i haszysz. (Sztuczne raje). Analekta z pism poety. Wino. Poemat o haszyszu. Dokonał wyboru i [...] przełożył Bohdan Wydżga. Warszawa 1926. E. Wende i S-ka. 16d, s. 132, [3]. opr. bibliot. ppł.
Opr. lekko otarta, blok nadpęknięty. Piecz. bibliot.
757.
BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty] – Poezye. Cz. 1. Poznań 1844. Nakł. autora. 16d, s. 102, [1]
[oraz] tenże – Poezye. Cz. 2-ga. Bruxella 1844. J. N. Młodecki. 16d, s. [4], 137, [2]. razem opr. nieco późn. psk.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia, stan dobry. Zachowana okł. brosz. cz. 1. Egzemplarz z księgozbioru historyka literatury Ignacego Chrzanowskiego (piecz., złoc. monogram "I. Ch." na grzbiecie). "Dwa tomiki poezyj [...] ze swawolnym 'Don Juanem poznańskim' i 'Parabazą' (nuta antyszlachecka i antyklerykalna), wywołują pochwały i sprzeciwy" (PSB).
758.
BIELOWSKI A[ugust], SIEMIEŃSKI L[udwik] – Dumki A. Bielowskiego i L. Siemieńskiego. Praga 1838. Tłocznia Jana Spurnego. 16, s. 104, [3]. opr. nieco późn. kart.
Stan dobry. Tom zawiera dumki - ukraińskie pieśni ludowe - spolszczone przez Bielowskiego i Siemieńskiego oraz stylizowane dumki ich autorstwa, np.: Rusałka, Kniaź Dymitr Wiśniowiecki, Wyprawa Chmielnickiego na Multany, Pochód kozacki, Napierski, Branka tatarska, Cyganka.
759.
BRÜCKNER Aleksander – Dzieje języka polskiego. Wyd. II zmienione i powiększone z 70 ryc. w tekście i dwiema na osobnych tabl. Lwów 1913. Wyd. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. [4], 190, tabl. 2. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc. Nauka i Sztuka, t. 3.
Nieznaczny ślad zawilgocenia w narożniku części kart, poza tym stan bardzo dobry. .
760.
BRZĘKOWSKI Jan – Buty No 138. Kraków 1978. Wydawnictwo Literackie. 8, s. 121, [3]. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom opowiadań.
761.
BRZĘKOWSKI Jan – Spotkanie rzeczy ostatecznych. Warszawa 1970. Państwowy Instytut Wyd. 16d, s. 98, [2]. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
762.
BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. Warszawa 1980. Czytelnik. 8, s. 289, [3], tbl. 1. opr. oryg. kart.
Podklejone naddarcie grzbietu, lekkie otarcia okł. Odręczna dedykacja autora.
763.
BRZOZOWSKI Karol – Jezioro "Dusza". Legenda litewska. Obraz dramatyczny w trzech odsłonach. Muzyka Mieczysława Sołtysa. Lwów 1921. Druk. Jakubowskiego i Sp. 4, s. [19]. brosz.
Pierwsza karta nieco zakurzona, podklejone naddarcia skrajnych kart, rozprasowane załamania. Przedruk litograficzny autorskiego rękopisu powstałego dwadzieścia lat przed wydaniem. Wydano 200 egz., ten nr 136. Na ostatniej stronie tekst podpisany krypt. M.O., w którym czytamy: "Utwór napisany dla sceny lwowskiej, nie ukazał się w świetle kinkietów, lubo nazwisko poety-farysa [...] najlepszą było dlań rękojmią [...]. Silniejszą nad te okoliczności była wola cenzury, która dopatrywała się w utworze [...] aluzji do zaborczości nowoczesnego krzyżactwa - i legendy litewskiej na scenę nie dopuściła. Nie pojawiła się ona też w druku". Katalog internetowy Biblioteki Narodowej jako wydawcę wymienia Franciszka Biesiadeckiego. Nieczęste.
764.
BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II z portretem autora, zdobił Jan Bukowski. Warszawa 1910. Księgarnia Polska. 8, s. XI, [1], 594, [1], tabl. 1. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., nieznaczne zabrudzenia pierwszej karty. Górne obcięcie złocone oraz ozdobione ręcznie malowanym motywem roślinnym. Drugie wydanie najbardziej znanej i najczęściej komentowanej książki Brzozowskiego. "Krytyk oceniał w niej i analizował zjawiska sobie współczesne: wyprowadzał własne rozumienie romantyzmu i jego relacji z Młodą Polską, pytał o kulturowe i społeczne uwarunkowania sytuacji polskiej (i europejskiej), poddawał bezkompromisowej krytyce przekonania i postawy" (culture.pl). Zaw. rozdziały: Nasze "ja" i historja, Kryzys romantyzmu, Polska zdziecinniała, Mity i legendy, Duszy nie potrzeba!, Wyprzedaż starych zabawek, Polskie Oberamergau, Rozbrojenie duszy, Nieboska dni naszych, Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm, Humor i prawo, Dusza samotna, Czciciele tajemnic, Sam na sam z klęską, Stanisław Wyspiański. Na końcu skorowidz nazwisk.
765.
BUKOWSKI Władimir – I powraca wiatr... Warszawa 1990. Res Publica. 8, s. 316, [4]. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 30 VIII 1990. Z tylnej okł.: "Włodzimierz Bukowski (ur. 1942) był jednym z pierwszych organizatorów opozycji demokratycznej w ZSRR. Wielokrotnie więziony i przetrzymywany w szpitalach psychiatrycznych został wymieniony w 1976 roku na sekretarza generalnego Chilijskiej Partii Komunistycznej, Luisa Corvalana. Na emigracji rozpoczął studia w dziedzinie biologii, napisał dwie książki ('I powraca wiatr...' oraz 'Pacyfiści kontra pokój') oraz szereg artykułów poświęconych sytuacji politycznej w Związku Sowieckim. Obecnie mieszka w USA".
766.
BUREK Tomasz – Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? Warszawa 1979. Niezależna Oficyna Wydawnicza. 8, s. II, 115. brosz. Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych.
Brzeski 520; Federowicz 643. Rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Odręczna dedykacja autora. Ukazało się w drugim obiegu wydawniczym. Zasadniczy tekst poprzedza dwustronicowe wspomnienie W. Bartoszewskiego poświęcone zmarłemu w VI 1979 Antoniemu Gołubiewowi.
767.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. Kraków 1933. PAU. 8, s. [2], 260. brosz.
Grzbiet podklejony, krawędzie nieco nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Ogólne wiadomości o przysłowiach, Paremjografja polska, Komizm, Gra słów, Schematy przysłowiowe, Związek przysłowi z życiem, Obrzędy rodzinne, Przepowiednie pogody, Polskie grupy etniczne, Drobna szlachta, Obce ludy, Przysłowiowe cytaty z autorów, Przysłowia biblijne.
768.
COOPER James Fenimore – Szpieg. Romans amerykański Kupera, tłómaczony na polskie z zastosowaniem do oryginału przez J. H. S. T. 1-4. Warszawa 1829-1830. A. Brzezina i Kompania. 16d, s. 225; [2], 216; 212; 194. opr. psk. z epoki.
Brak karty tyt. w t. 1. Wyraźne otarcia okł., podklejone nadpęknięcia grzbietów, zaplamienia i zabrudzenia wewnątrz, podklejone ubytki narożnika ostatnich kart t. 4, kilka kart pokreślonych atramentem. Egz. wyraźnie wyeksploatowany. Podpisy własn. Pierwsza powieść Coopera tłumaczona na polski. Oryginał angielski ukazał się po raz pierwszy w 1821. Autor przedstawił tu emocjonującą historię podwójnego szpiega działającego w Ameryce w 1776 podczas wojny o niepodległość. Opowieść przyniosła Cooperowi ogromne uznanie i literacką sławę. Nieczęste.
769.
DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. Lwów [ca 1862]. Druk. Ossolineum. 8, s. 21. brosz.
Otarcia i nadkruszenia okł., niewielkie załamania narożników kart. Recenzja dramatu Karola Drzewieckiego "Jeremi Wiśniowiecki" wydanego po raz pierwszy w Lipsku w 1852. Tytuł nagłówkowy: "Jeremi Wiśniowiecki, sceny dramatyczne z XVII wieku".
770.
DMOCHOWSKI Franciszek Xawery – Pisma rozmaite. Cz. 1-2. Warszawa 1826. Druk. N. Glücksberga. 8, s. [4], 292, [1]; [22], 382. razem opr. późn. psk. złoc., obcięcie prószone.
Miejscami niewielkie zaplamienia, stan dobry. Nieliczne notatki w tekście. Egzemplarz z księgozbioru historyka literatury Ignacego Chrzanowskiego (piecz., złoc. monogram I. Ch. na grzbiecie). Oprawa Roberta Jahody z Krakowa (piecz. na tylnej wyklejce). Zaw. m.in.: Ułomki Raju utraconego Miltona, Ułomki Odyssei Homera, Urywek Bicza kręconego w Krakowie, Życia uczonych ludzi, Sztuka rymotworcza.
771.
DORSZEWSKI Każm[ierz] – Mowa na cześć Jana i Jędrzeja Śniadeckich ze Żnina na dniu 24 maja 1866 r. w kościele żnińskim z powodu odsłonienia pomnika powiedziana i objaśniona. Poznań 1866. Nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 4, s. [2], 29. brosz.
Miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. faksymilowa J. Dunina-Wąsowicza.
772.
ECKARTSHAUSEN [Karl von] – Podróże młodego Kostysa od wschodu na południe. Z dzieł J.P. Ekkartshauzena [...] w ięzyku Niemieckim napisane, z tego na Rossyyski, a z Rossyyskiego na Polski przełożone przez J. H. Białystok 1809. 16d, s. [4], 290, tabl. 1. opr. nieco późn. ppł.
Niewielki ubytek przedniej wyklejki, zaplamienia pierwszych kart. Numer inwentarzowy na jednej z kart. Karta tytułowa sztychowana, z podtytułem "Skala Natury, Prawo, Sposób, Cel". Na frontispisowej tablicy modlący się i podpis "Modlitwa iest solą duszy, a pokarmem naszym Bóg". Pod kompozycją sygn.: "w Sztycharni Xięd: J. Cybulskiego w Warszawie".

Elementarze

773.
BALK H[enryk], CHARSZEWSKA Z[ofia] – Elementarz. Zatwierdzone przez LKO USRR. Kijów-Lwów 1940. Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych USRR. 8, s. 95, [1]. opr. wsp. plast.
Marginesy karty tyt. podklejone papierem, drobne zaplamienia. Oprawa amatorska. Piecz. Wydany na Ukrainie elementarz dla polskich dzieci, mocno zideologizowany. Na ilustracjach w salach lekcyjnych wiszą portrety Lenina i Stalina, są pionierzy, robotnicy... W dalszej części, bardziej rozbudowane teksty agitują: "I my pra-cu-je-my. Pra-cu-je-my w klasie. Czy-ta-my ładnie. U-czymy się pilnie. Tak jak nam kazał Lenin. Jak nam każe Stalin", "A to Lenin i Stalin. To nasi ko-cha-ni. My ko-cha-my Lenina i Stalina. Oz-do-bi-my ich por-tre-ty". Końcowe rozdziały poświęcono Ukrainie Radzieckiej (tu portret Mykity Chruszczowa), Leninowi, Stalinowi ("Wszyscy kochamy towarzysza Stalina. I on nas kocha") i marszałkowi Woroszyłowowi. Bardzo rzadkie!
774.
ELEMENTARZ polsko-ruski. (Z dodaniem ruskiego wzorku). Częstochowa 1890. Druk. Kohna i Oderfelda. 16d, s. [2], 64, 6. opr. wsp. ppł.
Egzemplarz wyraźnie wyeksploatowany: zaplamienia i otarcia, rozprasowane załamania narożników, podklejone ubytki, ślady wielokrotnego szycia przez grzbiet. W kilku miejscach dziecięce notatki. Tytuł także po rosyjsku (Polsko-russkij bukvar. (S pribavleniem russkoj propisi). Edycja nienotowana przez Estreichera i PilarczykaRzadkie.
775.
NAUKA czytania, dla szkół katolickich i ewanielickich. Cz. 1. Wyd. VI. Poznań 1837. E. S. Mittler. 16d, s. [20], 50, [2]. opr. ppł. z epoki.
Pilarczyk 1203. Mocne otarcia okł., ubytek papieru okleinowego na tylnej okł., miejscami zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Zapiski na wyklejkach.
776.
UNSZLICHT Stefanja – Nauka - to siła. Elementarz dla dorosłych. Ułożyła ... Moskwa 1926. Centralne Wydawnictwo Ludów SSSR. 4, s. 48. brosz.
Egz. po konserwacji: uzupełnione ubytki kart, rozprasowane załamania, podklejone naddarcia. Ślady zawilgocenia. Na przedniej okł. wkomponowany transparent z hasłem "Nierozerwalny jest związek robotników i włościan" oraz nadruk "Vserossijskaja Čerezvyčajnaja Komissija do Likvidacii Negramotnosti pri Glavpolitprosvete". Mocno zideologizowany podręcznik do nauki czytania dla dorosłych. Pierwsze frazy to: My mamy rady, Rady to siła ludu, Rady to nowa dola ludu, Pana były łany, siła i wola była pana. W dalszej części krótkie czytanki, np.: Do walki o zdrowie i hart robotników i chłopów, Kto spełnia wolę Lenina, Co top jest władza Sowiecka, Komsomolcy, Ustrój państwowy Polski. Na wewnętrznych stronach okładek wskazówki dydaktyczne do czterech proponowanych lekcji. Kuriozum. Rzadkie.
777.
[ZARAŃSKI Stanisław] – Elementarz pierwszy ułożony śladem dziejowego rozwoju nauki pisania i czytania w zastosowaniu do umysłowych potrzeb dzieci polskich. Kraków 1869. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Oświaty. 16d, s. [4], 156. opr. oryg. miękka ppł.
Pilarczyk 1826. Otarcia i zaplamienia okł., blok poluźniony, miejscami zaplamienia kart. Skasowane piecz. bibliot. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli uczących pisania i podstaw rachunków.
* * *
778.
EWERS H[anns] H[einz] – Mamaloi. Autoryzowany przekład i wstęp Stanisława Przybyszewskiego. (Z portretem autora). Lwów 1919. Instytut Wydawniczy "Lektora". 8, s. [4], 256, tabl. 1. brosz.
Okł. lekko zaplamione, niewielki ubytek grzbietu, podklejone załamanie narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Notatki ołówkiem. Na okł. data 1918. Wybór opowiadań. Okładka projektu Ilny Ewers-Wunderwald, żony autora.
779.
FELDMAN Wilhelm – My artyści... Sztuka w czterech aktach. Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [4], 164
[orazZAPOLSKA Gabryela – Skiz. Komedya w 3 aktach. Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [4], 121. razem opr. oryg. pł. zdob., obcięcie barwione. Bibliot. Dramatyczna, t. 1.
Stan dobry. Dwa młodopolskie dramaty, oba w pierwszych wydaniach.
780.
FENELON François de Salignac de La Mothe – Podroże i przypadki Telemaka, syna Ulissesa, przez Franciszka Solignac de la Motte-Fenelona, po Francuzku napisane. Kraków 1811. W Drukarni Gröblowskiey. 16d, s. [2], 478. opr. wsp. ppł.
Miejscami zabrązowienia kart, na każdej karcie trzy otwory - pozostałości po szyciu egzemplarza przez grzbiet.
781.
FICOWSKI Jerzy – Gryps i Errata. (Wiersze z lat 1968-1980). Kraków 1982. Wyd. Literackie. 16d, s. 100, [3]. brosz.
Zarysowanie przedniej okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora ("te wiersze [...] nieco przez cenzurę uszczuplone i ponadgryzane, ale chyba jeszcze - mimo wszystko - żywe").  Tom wierszy.
782.
GERMAN Ludomił – O dramatach Józefa Szujskiego. Studyum. Kraków 1889. Nakł. autora, Księg. G. Gebethnera i Spółki. 8, s. 258. opr. oryg. pł. tłocz.
Grzbiet lekko naddarty, opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris Henryka Voglera (1911-2005) – pisarza, krytyka literackiego, pierwszego redaktora naczelnego Wydawnictwa Literackiego.
783.
GLOGER Zygmunt – Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI-go. Wyd. ... Warszawa 1905. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 55, [1]. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Krótki wstęp objaśniający, faksymila poszczególnych kart wraz ze współczesną transliteracją. Wydano z okazji 400. rocznicy urodzin Mikołaja Reja. Rzadkie.
784.
[GORCZYŃSKI Adam] – Opowieści i legendy Jadama z Ziemi Zatorskiej [pseud.]. Zbiór 1. Wyd. K. Jabłońskiego. Lwów 1842. Nakł. B. Jabłońskiego i Syna. 16d, s. 178, [2]. opr. późn. ppł.
Okł. nieco otarte, ślady zawilgocenia wewnątrz. Podpis własn. Następne części nie ukazały się. Utwory wierszem, m.in.: Jan z Kent, Pogoń Tartarów, Kościół St. Anny w Zakrzowie, Nowy Dwór, Sobiesław Wtóry.
785.
[GRABOWSKI Michał] – Korrespondencija literacka M. Gr....skiego [krypt.]. Cz. 1. Wilno 1842. Nakł. T. Glücksberga. 16d, s. 228, [2], 15. opr. XX-w. ppł. z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia. Dublet Bibliot. Kórnickiej (piecz.). W 1843 ukazała się cz. 2, której tu brak. "W czerwcu 1841 r. stał się Grabowski współzałożycielem utworzonego przez H. Rzewuskiego ugodowego obozu pisarzy ziemiańskich, tzw. koterii petersburskiej. Odtąd twórczość literacka Grabowskiego została podporządkowana działalności politycznej. Poglądy Grabowskiego zawarte w 'Korespondencji literackiej' [...], spotkały się z ostrą krytyką społeczeństwa polskiego w kraju i na emigracji oraz z nieprzychylnym przyjęciem w rosyjskich kołach rządowych, które obawiały się wszelkiego samodzielnego ruchu wśród Polaków" (PSB).
786.
HEN Józef – Nikt nie woła. Kraków 1990. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 342, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 27 VIII 1990. Z info na tyle okł.: "Józef Hen ukończył tę powieść w 1957 roku. Usiłował ją wydać trzykrotnie: w 1957, 1968 i 1983. Ukazuje się jednak dopiero teraz, kiedy znikają tematy tabu. Jednym z nich był los Polaków w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej. Książka oparta została na autentycznych doświadczeniach autora, co dokumentuje zdjęcie na okładce, zrobione w Samarkandzie w 1942 r., a w pełni potwierdza powściągliwa narracja. Wymowa opisanych realiów jest wystarczająco dramatyczna, by wstrząsnąć czytelnikiem. Powieść ukazuje zmagania młodego, wrażliwego chłopca z głodem, zimnem, bezdomnością i samotnością w tłumie innych podobnych nieszczęśników rzuconych na bezkresne obszary azjatyckiej części ZSRR. 'Nikt nie woła' jest także opowieścią o potrzebie miłości, o spełnianiu się pierwszego silnego uczucia w nieludzkim pejzażu. W oparciu o ten wątek Kazimierz Kutz nakręcił w 1960 r. jeden ze swych najciekawszych filmów pod tym samym tytułem, zmuszony był jednak akcję przenieść na Ziemie Zachodnie.".
787.
HERBERT Zbigniew – Arkusz. Warszawa 1984. Wydawnictwo Krąg. 16d, s. [2], 25, [1]. brosz.
Brzeski 1241, Federowicz 1577. Stan dobry. Wydawnictwo drugiego obiegu. Zaw. wiersze: Co widziałem, Dusza Pana Cogito, Tren, Do rzeki, Dawni mistrzowie, Modlitwa Pana Cogito - podróżnika, Pan Cogito i wyobraźnia, In memoriam Nagy László, Do Ryszarda Krynickiego - list, Wstydliwe sny, Kołysanka, Fotografia, Pana Cogito z Marią Rasputin - próba kontaktu, Izydora Duncan, Beethoven, Potęga smaku, 17. IX.
788.
HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83, [3]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta i zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczny podpis autora, podpis własnościowy poety Jana B. Ożoga. Wyd. I. Trzeci tom poetycki Z. Herberta. Obwoluta Andrzeja Heidricha.
789.
HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83, [3]. brosz., obw.
Obw. lekko otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Trzeci tom poetycki Z. Herberta. Obwoluta Andrzeja Heidricha.
790.
HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw – Godzina cieni. Eseje. Kraków 1991. Znak. 16d, s. 386, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczny podpis autora.
791.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Śpiewnik włoski. Wiersze. Warszawa 1974. Czytelnik. 16d, s. 76, [3]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczny podpis autora na stronie tytułowej. Tom wierszy. Wyd. I. Oprac. graficzne Maria Wieczorek-Heidrich.
792.
JANTA Aleksander – Znak tożsamości. (Wybór z trzydziestolecia). New York 1958. Polish Book Importing. 8, s. 128, [4]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie ubytki obw., poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
793.
JASIEŃSKI Bruno – Nogi Izoldy Morgan. Powieść opatrzona wstępem autora. Lwów 1923. Spółka Nakładowa "Odrodzenie". 16d, s. 59, [4]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Wydano 2.000 egz., ten nr 411, z faksymilowym podpisem ochronnym autora. Książkowy debiut prozatorski Jasieńskiego. Bohaterem utworu jest inżynier Witold Berg, którego narzeczona, wymieniona w tytule Izolda Morgan, uległa tragicznemu wypadkowi: tramwaj obciął jej obie nogi. Miłość, którą mężczyzna darzył swą wybrankę, przeniósł całkowicie na wykupione potajemnie ze szpitala amputowane kończyny. Tę niecodzienną sytuację dodatkowo komplikował fakt, że inżynier zaczął powoli popadać w groźną paranoję. Był przekonany, że prześladują go wszechobecne urządzenia: zamontowane w elektrowni turbiny, automobile, tramwaje. Książka zawiera autorski wstęp „Exposé”, stanowiący manifest programowy pisarza. Zawarł w nim także komentarz do swej najnowszej publikacji: „Przyspieszony rytm życia współczesnego, zdążającego z nieubłaganą logiką, jak po równi pochyłej, do pewnego wytyczonego punktu z szybkością rozpędzonych transmisji, stworzył zupełnie nowy rodzaj realności – realność rozpalonej do białego stali, chwiejącą się już na granicy halucynacji. Tym jest ta książka”. Głosy krytyki były rozbieżne. Jedni (krytyk "Słowa Polskiego") pisali, że powieść jest "wyrachowanym świństwem, erupcją seksualnego paranoizmu, przejawem klinicznym" i (C. Lechicki) "perwersyjną ramotą, osnutą na występującej przy paranoi seksualnej odmianie nekrofilii, inni (T. Peiper) pisali: "„Czarująca automobilowa szybkość, z jaką porusza się powieść, szczególnie w pierwszej swojej części, ma już w sobie wiele z tego nowego rytmu, którym maszerować powinno dzisiejsze dzieło literackie". Okładkę książki zaprojektował Zygmunt Waliszewski. Pierwsza polska powieść futurystyczna. Nieczęste.
794.
KALLAS A[niela] – Rzeź galicyjska. Powieść osnuta na tle wypadków z roku 1846-go w 50-tą rocznicę. Poznań 1896. W. Simon. 8, s. [2], 121, tabl. 1. opr. ppł.z  epoki.
Miejscami nieliczne zaplamienia kart.
795.
KAŁUŻYŃSKI Zygmunt – Kanikuła. Fantazja dramatyczna w 9 scenach. Łódź 1946. "Czytelnik". 8, s. 79. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, podklejony, okł. lekko zakurzone, niewielkie naddarcie górnego narożnika na dwóch ostatnich kartach i tylnej okł. Okł. rys. Władysław Stańczykowski. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Pierwsza książka późniejszego popularnego publicysty, historyka kina i popularyzatora sztuki filmowej. Przedmowa: Stefan Lichański.
796.
KERN Ludwik Jerzy – Do widzenia zwierzęta! Kraków 1956. Wyd. Literackie. 8, s. 90, [4]. brosz.
Grzbiet pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Piecz., podpis własn. Tom wierszy z ilustracjami Daniela Mroza.
797.
KLEINER Juliusz – Tragizm. Lublin 1946. Towarzystwo Naukowe KUL. 8, s. 16. brosz. Wykłady i Przemówienia, [t.] 2.
Zaplamienia okł., przetarcia grzbietu, stan ogólny dobry. Piecz. Odręczna dedykacja autora dla Antoniego Słomkowskiego (dogmatyka, mariologa, rektor KUL w l. 1944-1951). Tekst wykładu wygłoszonego na posiedzeniu Wydz. Hist.-Filolog. Tow. Naukowego KUL.
798.
KOCHOWSKI Wespazjan – Pisma wierszem i prozą. [T. 1]. Kraków 1859. Wydawnictwo Biblioteki Polskiej. 8, s. 328; 143, [1], 23, [1], 37, [1], 303; [2], 64, 114 [jest mylnie 154], 75. opr. późn. pł. w 3 wol. Bibliot. Polska, [seria 4, zesz. 14-18].
Miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Numeracja woluminów pomylona przez introligatora. Podpis własn. Zaw.: Liryka polskie w niepróżnującem próżnowaniu napisane, Epigramata polskie, po naszemu fraszki, Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności, Dzieło boskie albo pieśń Wiednia wybawionego i inszych tranzakcyj wojny tureckiej [...], Ogród panieński pod sznur Pisma św. [...] wymierzony, Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy [...] albo Psalmodya polska, Chrystus cierpiący, Rożaniec Najświętszey Maryi Panny. W latach następnych Turowski wydał dwa kolejne tomy "Pism" Kochowskiego.
799.
KORZENIOWSKI Józef – Kurs poezyi. Przez ... nauczyciela wymowy i poezyi w Liceum wołyńskiem. Warszawa 1829. Nakł. N. Glücksberga. 16d, s. [2], VIII, 311. opr. psk. z epoki.
Brak karty przedtyt. Wyraźne otarcia okł., przednie wyklejki podklejone paskiem papieru, blok lekko nadpęknęty, miejscami zaplamienia. Podpis własn. Ignacego Ostałowskiego z klasy V. Podręcznik poetyki opracowany przez J. Korzeniowskiego w czasie gdy pracował jako nauczyciel w Liceum Krzemienieckim.
800.
KRASICKI [Ignacy] – Dzieła. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Nowa edycya Barbezata. Berlin 1845. Księg. B. Behra. 8, s. [4], VIII, 906, tabl. 1. opr. nieco późn. psk. złoc.
Otarcia krawędzi grzbietu, wyklejki podklejone w grzbiecie, miejscami zażółcenia papieru i niewielkie zaplamienia. Wydanie tytułowe edycji paryskiej z 1830. Na tablicy portret I. Krasickiego rytowany przez Antoniego Oleszczyńskiego wg rysunku Daniela Chodowieckiego. O wydaniu paryskim pisał Oleszczyński do J. U. Niemcewicza (list z III 1830): "Wiadomo iuż JE Panu, że Dr Barbezat przedsiębierca Paryzki, wydaie dzieła Krasickiego w iednym tomie. Jest ono drukowane na naypiękniejszych welinach i z wykwintnemi ozdobami. Do tego Dzieła i iedney nitki cudzoziemiec nie dodał, Korrekturę onego utrzymywali polacy, ia narytowałem portret, znaleźliśmy nawet Polaków, z których ieden będzie odciskał rycinę a drugi oprawiać dzieło, chodziło nam tylko o znalezienie portretu rysowanego przez którego bąć z Ziomków. W tem w zbiorach nieocenionych P. Chodzki znaleźliśmy ten skarb pożądany, z niego przeto na miedzi wykonałem portret [...]. Wydanie to Krasickiego przekonać może szanownych Ziomków, że ieżeli podobnych dzieł niemamy dotąd w Kraiu, to temu nie są winne ręce polskie, lecz brak papierni i odwagi przedsiębierców".
801.
[KRASIŃSKI Zygmunt] – Irydion. Paryż 1836. Druk. i Księg. A. Jełowickiego i Sp. 8, s. 287, [1]. opr. nieco późn. ppł., obcięcie prószone.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., miejscami zażółcenia papieru, blok lekko nadpęknięty. Zachowane szerokie marginesy. Dawna piecz. własn. Na grzbiecie złoc. nazwisko autora (lekko zatarte) i tytuł książki. Pierwsze wydanie drugiego po "Nie-Boskiej komedii" najważniejszego utworu Krasińskiego. Poemat dedykowany w druku (dedykacja tylko w tym wyd.) Marii, tj. Joannie Bobrowej. Krasiński w "Irydionie" "wkraczał świadomie [...] w sferę opowieści mitycznej, tworząc rodzaj sagi bohaterskiej, symbolicznej historii człowieka szamoczącego się między Przeznaczeniem a Opatrznością; jej założenia wyjaśniał obfity komentarz autorski, organiczna część utworu" (LPPE).
802.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Przemówienie w Krakowie D. 30 września, 1879. Lipsk [1879]. Druk Metzgera i Wittyga. 4, s. 11. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy pracy pisarskiej Kraszewskiego.
803.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stańczykowa kronika od roku 1503 do 1508. Wilno 1841. Nakł. i Druk J. Zawadzkiego. 16d, s. 132. opr. psk. z epoki. Szkice Obyczajowe i Historyczne, powieść piąta.
Otarcia okł., ubytki grzbietu, ślad kornika w narożniku pierwszych kart. Wyd. I.
804.
KRECHOWIECKI Adam – O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki. Przyczynki do obrazu życia i prac poety, na podstawie źródeł rękopiśmiennych. [Cz.] 1-2. Lwów 1909. Gubrynowicz i Syn. 8, s. [2], 244, [1]; [4], 324, [3]. razem opr. psk. z epoki.
Grzbiet uszkodzony, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn.?
805.
KREMER Józef – Listy z Krakowa. Wyd. III niezmienione. T. 1-3. Naumburg 1869. Nakładem księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie. 16d, s. 340; 444; 562, [1]. opr. nieco późn. psk. złoc.
Niewielkie otarcia okł., niewielkie zaplamienia i zażółcenia kart. Egz. znacząco obcięty przez introligatora. Piecz księgarska w t. 1. Podpisy własn. Na grzbiecie złoc. monogram K. Z. Oznaczenie wydania tylko w t. 1. T. 1: Wstępne zasady estetyki, t. 2-3: Dzieje artystycznej fantazji. Zaw.: Ogólny widok na sztukę, O prawidłach i ustawach w sztuce, Sztuka nie jest naśladownictwem natury, Stosunek sztuki do zmysłów i do rozumu, Stosunek sztuki do uczuć, Sztuka - Wiara - Filozofia, O ideale, Fantazja i bliższy jej rozbiór, Historya Powszechna i Historya Fantazyi, Historya Fantazyi u różnych ludów: Chiny, Indye, Assyrya - Babilonia i Persya, Ludy Mahometańskie, Grecya, Rzym, Żydzi, Średnie wieki, Stulecie XVI. Jedno z najważniejszych dzieł "ojca estetyki polskiej" (PSB). Podobnie oprawiono poz. 908.

Książki dla dzieci i młodzieży

806.
BAHDAJ Adam – Podróż za jeden uśmiech. Ilustrowała Barbara Dutkowska. Warszawa 1964. Nasza Księgarnia. 16d, s. 232, [2]. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Pierwsze wydanie powieści o pełnej przygód podróży Dudusia i Poldka z Krakowa nad Bałtyk. Tekst stał się podstawą scenariusza serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem.
807.
BAHDAJ Adam – Wakacje z duchami. Ilustrował Bohdan Butenko. Warszawa 1966. Nasza Księgarnia. 16d, s. 217, [2], tabl. rozkł. 1. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Ślady po taśmie w grzbiecie skrajnych kart, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd. II głośnej powieści przygodowej dla młodzieży, spopularyzowanej dodatkowo przez serial telewizyjny.
808.
BAJKI z Wszechświata. [Nr] 11-15. [Grudziądz. ca 1930]. W. Kulerski. 16d, s. 32; 32; 32; 31, [1]; 32. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Krassowska 6268 (tylko nr 15). Stan dobry. Piecz. Zachowano tylko przednie okładki kolejnych tomików. Zestaw zaw.: 15: Zbrodnia nigdy nie ujdzie zasłużonej kary [i in.]; 12: Nawrócenie złoczyńcy w Wielki Piątek; 13: Marny koniec niewdzięcznika; 14: Zwycięstwo szlachetności; 15: Przygody królewicza Jakóba. Nieczęste.
809.
BIENIASZ Józef – Turul, władca puszczy. Wyd. II. Warszawa 1952. Nasza Księgarnia. 8, s. 142, [1]. opr. oryg. miękka kart.
Łasiewicka I 504. Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Opowieść o tatrzańskim niedźwiedziu. Adaptacja dla dzieci powieści "W puszczy nad Salatrukiem" (patrz poniżej). Ilustracje Stanisława Rozwadowskiego.
810.
BIENIASZ Józef – W puszczy nad Salatrukiem. Powieść. Wyd. II. Kraków [1947]. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. 8, s. 234, [1]. brosz.
Grzbiet zabrązowiony, poza tym stan bardzo dobry. Egzemplarz nierozcięty. Odręczna dedykacja autora. Opowieść o tatrzańskim niedźwiedziu. Okładka Tadeusza Sikory.
811.
BOGUSŁAWSKA A. – Morusek. Ilustrowała J[anina] Chrzanowska. Londyn 1956. The Figaro Press. 8, s. [12]. brosz. Umiem już Czytać. Najłatwiejsze Książki do Samodzielnego Czytania.
Stan dobry. Właściwe nazwisko autorki: Hanna Dobrowolska-Bogusławska. Pierwsza książeczka w serii dla dzieci rozpoczynających naukę czytania.
812.
BRUCHNALSKA Brunona – Czytajcie dzieci! T. 1. Lwów 1908. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. 8, s. [4], 47. opr. oryg. ppł.
Grefkowska 461. Okł. nieco otarte, podklejone naddarcia krawędzi i ubytki kart, podklejenia kart w grzbiecie, miejscami zaplamienia. Zaw. 13 krótkich opowiadań, np.: Szkatułka Babuni, Kurczęta, Wojna na podwórzu, Wizyta Neptuna, Święty Mikołaj. Barwne ilustracje w tekście. Całość składała się z 3 tomów. Rzadkie.
813.
BRZECHWA Jan – Magik. Ilustrował Janusz Stanny. Warszawa 1957. Czytelnik. 8, s. [40]. brosz.
Łasiewicka I 892. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Wyd. I. Zaw. - oprócz tytułowego - wierszyki: Babulej i Babulejka, Dwa koguty, Pan Szczuka.
814.
BURNETT Frances Hodgson – Mały lord. Powieść dla młodzieży przeł. z ang. M[aria] J[ulia] Zaleska. Z rycinami. Warszawa 1889. Gebethner i Wolff. 16d, s. 304, tabl. 6. opr. oryg. pł. złoc.
Boczar 328. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Obca dedykacja i piecz. na przedniej wyklejce. Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej powieści - pierwszego utworu autorki, skierowanego dla młodzieży, który stał się jedną z trzech najbardziej znanych jej książek. Opowiada o ubogim amerykańskim chłopcu, który niespodziewanie wraz z matką zostaje sprowadzony do Wielkiej Brytanii, by zamieszkać z nieznanym, lecz niezwykle bogatym dziadkiem.
815.
CELY Michael – Czarne skrzydła. Powieść lotnicza dla młodzieży. Autoryzowany przekład z angielskiego Stefanii Heymanowej. Warszawa 1937. Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska". 8, s. 171. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Krassowska 978. Drobne zaplamienia kart, poza tym stan dobry. Piecz. (w wielu miejscach). Układ typograficzny S. Brzęczkowskiego. Okładka Zygmunta Anczykowskiego.
816.
COLOMB G[eorges] – Nauka o rzeczach w 650 obrazkach: kamienie, metale, woda i powietrze, materjały spożywcze, opał i oświetlenie, odzież, rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, materjały przemysłowe, człowiek. Wg ... opracowała Zofja Joteyko-Rudnicka. Wyd. II przejrzane i poprawione. Warszawa [cenz. 1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. 144. opr. oryg. kart.
Grefkowicz 902. Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Piecz. własn. Na przedniej okł. nadruk "Wydanie nowe". "Przedstawić dziecku, w formie pociągającej i ciekawej, najniezbędniejsze wiadomości o przedmiotach życia codziennego stanowi skromny cel, który pragnęlibyśmy osiągnąć".
817.
CZERKAWSKA Maria – Skrzeczała raz sójka w borze. Łódź 1956. Spółdz. "Poziom". 8, s. 24, tabl. 2. brosz. Liga Ochrony Przyrody, Okr. Łódzki, nr 3.
Łasiewicka I 920. Okł. nieco zakurzone. Wiersze o ptakach. Na tablicach cztery całostronicowe barwne ilustracje G. Orłowskiego, liczne czarno-białe rysunki w tekście.
818.
CZUKOWSKI K[orniej] – Historja o brudasie. Kinematograf dla dzieci. Warszawa 1929. Bibljot. Groszowa. Polska Druk., Białystok. 4, s. 23, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. oryg.
Krassowska 1269. Podklejone ubytki krawędzi, reperowane naddarcia, zaplamienia. Opowieść wierszem. Ilustracje (anonimowe) Witolda Jarosza. Rzadkie.
819.
DUNINÓWNA Helena – Na obczyźnie. Z ilustracjami Mikołaja Wisznickiego. Warszawa [1923]. Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska". 8, s. 134, [1]. opr. oryg. kart.
Krassowska 1654. Grzbiet oklejony papierem, otarcia krawędzi okł., wyklejki lekko podklejone w grzbiecie. Książka dedykowana w druku "dzieciom, które same przeżyły ciężkie chwile wojny i wygnania". Siedem całostronicowych ilustracji, kilka mniejszych w tekście.
820.
GAWICZ A. – Skarby kamienistej pustyni. Opowiadanie młodego chłopca. Warszawa [1926]. Księg. Popularna. 16d, s. 155, [1], tabl. 4. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Krassowska 2021. Niewielkie zaplamienia okł.,drobne zabrudzenia wewnątrz, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw.: Mój stryj, Amok, Niepowodzenia, Na jeziorze Semajang, Nowy sprzymierzeniec, W Jallau Betoe. Kontynuację stanowiła powieść "Dzielny kapitan" wydana w 1931.
821.
GERMAN Juljusz – O księżniczce z za morza. Lwów-Warszawa 1921. Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 35
[oraz] tenże – O kocie królewiczu. Ułożył ... Ilustrowała Z[ofia] Szyszko-Bohuszówna. Lwów-Warszawa [1921]. Książnica Polska. 8, s. 30
[oraz] tenże – Jak pan Bóg Niemca pokarał. Lwów-Warszawa 1920. Książnica Polska. 8, s. 20
[oraz] tenże – O Pawełku który się dziwił. Lwów-Warszawa 1921. Książnica Polska. 8, s. 30. razem opr. ppł. z epoki z okł. brosz. poz. 1 naklejoną na lico opr.
Krassowska 2082, 2081, 2078, 2084. Narożniki okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn.
Poz. 1 - okładka i ilustracje Wanda Korzeniowska.
Poz. 3 - z zach. okł. brosz. Okładka Kazimierza Sichulskiego, ilustracje Zygmunt Harland.
Poz. 4 - okładka i ilustracje Adolfowa Chybińska [Maria Gawełkiewicz-Chybińska].
822.
[GĘBARSKI Stefan] – Król-bohater. Opowiadanie historyczne dla młodzieży. Chrzanów [cop. 1921]. Druk. Nakładowa. E. Bartels, B[erlin]-Weissensee. 8, s. 121, [7], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2124. Okł. lekko otarte, niewielkie naddarcia krawędzi jednej tablicy. Piecz. Zaw.: Na ruinach Złotoryi, Hrabia do Castillo, W podziemiu, Pod Czerwińskiem, Modlitwa, W Malborgu, Noc przed bitwą pod Grunwaldem.
823.
GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe. Warszawa-Wilno 1928. Tow. "Rój", Księg. Stowarzyszenia Naucz. Polskiego. 8, s. [4], 441, [3], tabl. 8. opr. oryg. ppł.
Krassowska –. Otarcia krawędzi okł., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Zbiór 47 baśni z okładką i ilustracjami Z. Bohusz-Szyszkówny na barwnych tablicach. Książka wydawana wielokrotnie, ten wariant wydawniczy rzadki.
824.
GRAJNERT Józef – O kotlarczyku ze Lwowa, wojaku za czasów Stefana Batorego. Obrazek historyczny dla młodzieży i ludu. Inowrocław 1896. Księg. "Dziennika Kujawskiego". 16d, s. 124, II. opr. ppł. z epoki.
Boczar 1009. Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Wjazd Batorego do stolicy, O tem, jak się burmistrz gdański na króla polskiego rozgniewał, Kotlarczyk w pochodzie do Inflant, Rok 1579, Piechota łanowa, Pontony i kule ogniste, Listy nowe od cara, Kozacy, Nagrody dla walecznych chłopów, Zamojski, Towarzysz straży królewskiej, Wielkie zamiary króla, Śmierć magnata.
825.
GRODZIEŃSKA Wanda – Były sobie koty dwa. Ilustrowała Eugenia Różańska. Warszawa 1948. Książka. 8, s. 47, [1]. opr. oryg. kart.
Łasiewicka I 932. Stan dobry. Wyd. I. Wiersze dla dzieci.
826.
HILSKÁ Vlasta – Diamentowe góry. Bajki koreańskie. Przekład i oprac. J. Bułakowska. Wiersze tłumaczyła H. Januszewska. Ilustrował Józef Liesler. Warszawa 1951. Nasza Księgarnia. 4, s. 87, [4], tabl. 10. opr. oryg. ppł., obw.
Łasiewicka II 181. Stan bardzo dobry.
827.
JACHOWICZ Stanisław – Bajki i powiastki. Wyd. II ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. Petersburg 1876. B. M. Wolff. 8, s. [2], IV, 136, tabl. 1. opr. wsp. ppł.
Boczar 1333. Reperowane uszkodzenia marginesów dwóch kart, miejscami zaplamienia. Piecz. własn. Zaw. 162 krótkie opowieści wierszem, w tym najbardziej znanego "Chorego kotka". Przed kartą tyt. drzeworyt kolorowany przedstawiający pomnik ku czci Jachowicza, w tekście 24 kolorowane drzeworyty wg rysunku Wojciecha Gersona, ilustrujące utwory Jachowicza.
828.
JANUSZEWSKA Hanna – Zaczarowany krawiec. Ilustr. Janusz Stanny. Warszawa 1967. Nasza Księgarnia. 4, s. 91, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. bibliot. Opowieść wierszem.
829.
JOTEJKO-RUDNICKA Zofia – Nowe wieczory czwartkowe. Opowiadania przyrodnicze dla młodego wieku. Z 63 rysunkami w tekście. Warszawa 1903. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 378, III. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 1917.Nieznaczne otarcia krawędzi okł., stan dobry. Piecz. (wielokrotnie odbite).
830.
KOPROWSKI Jan – Wiersze dla dzieci. Ilustrował Jerzy Kajetanski. Brunświk 1945. Wyd. "Głosu Ojczyzny". 8, s. 20. brosz.
Polonica 7088. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Tom wierszy dziecięcych dedykowany w druku synowi autora.
831.
KORCZAK Janusz – Król Maciuś Pierwszy. Wstępem opatrzył Igor Newerly. Ilustrował Jerzy Srokowski. Warszawa 1955. Nasza Księgarnia. 4, s. 217, [1], tabl. 11. opr. oryg. pł., obw.
Łasiewicka I 614. Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Pierwodruk ukazał się w 1923.
832.
KOSSAK Zofia – Warna. Ilustrował J[erzy] Srokowski. Warszawa 1958. Nasza Księgarnia. 8, s. 113, [2, tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 368. Stan bardzo dobry. Wyd. II. Pierwodruk ukazał się w 1939.
833.
KRYSZAND Jerzy [właśc. S. Helsztein-Heliński]. Akademia urwipołcia. Kraków 1937. Księg. Nauka i Sztuka. 16d, s. 287, [1]. brosz.
Krassowska 4127. Stan dobry. Powieść dla młodzieży, akcja toczy się we Lwowie. Okładka Józefa Racko (zapewne, sygnowana monogramem wiązanym).
834.
LEŚMIAN Bolesław – Przygody Sindbada Żeglarza. Ilustracje i okładka Mieczysława Piotrowskiego. Warszawa 1950. Czytelnik. 4, s. 211, [3]. brosz.
Łasiewicka I 783. Nieznaczne załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Pierwodruk ukazał się w 1931.
835.
LEWICKA Anna – Korona Bolesława Chrobrego. Powieść historyczna. Warszawa [1932]. Księg. Wydawnicza "Polska Zjednoczona". 16d, s. 100, [1]. opr. oryg. ppł. Bibljot. Książek Błękitnych, nr 121.
Krassowska 4334. Tylna wyklejka podklejona paskiem papieru, stan dobry. Piecz. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Ilustracje Jadwigi Przeradzkiej.
836.
LIEBFELD Alfred – Opowiadania młodych hutników. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 16d podł., s. 63, [4]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Piecz. bibliot. Ilustracje Stefana Styczyńskiego. Socrealizm dla młodzieży.
837.
MAKUSZYŃSKI Kornel – O dwóch takich co ukradli księżyc. Okładkę projektował Marian Stachurski, ilustrował Konstanty Sopoćko. Warszawa 1961. Iskry. 8, s. 283, , [5], tabl. 1. brosz.
Papier pożółkły, stan bardzo dobry. Wyd. IV.
838.
MALICKI Kazimierz, RUTKOWSKI Zygmunt – O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach. Z baśni i legend lubuskich. Ilustr. Romuald Bogaczyk. Zielona Góra 1957. Lubuskie Tow. Kultury. 8, s. 78, [6]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 786. Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry. Piecz. bibliot.
839.
NIENACKI Zbigniew – Księga strachów. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warszawa 1975. Nasza Księgarnia. 16d, s. 278, [2]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Stan bardzo dobry. Wyd. IV, oznaczone jako lektura szkolna dla kl. VII. Pierwsze wydanie ukazało się w 1967. Kolejna książka o przygodach Pana Samochodzika. Późniejsze wydania, nieco zmienione w stosunku do oryginału, nosiły tytuł "Pan Samochodzik i dziwne szachownice".
840.
NIENACKI Zbigniew – Niesamowity dwór. Ilustrowała Magdalena Kapuścińska. Łódź 1969. Wyd. Łódzkie. 8, s. 290, [2]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Powieść ukazywała się w późniejszym czasie jako "Pan Samochodzik i niesamowity dwór". Pan Samochodzik rozwiązuje zagadkę starego dworu, który był niegdyś siedzibą loży masońskiej.
841.
NIENACKI Zbigniew – Nowe przygody Pana Samochodzika. Ilustrowała Barbara Dutkowska. Warszawa 1970. Nasza Księgarnia. 16d, s. 299, [5]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Akcja powieści toczy się nad Jeziorakiem, a wśród bohaterów pojawia się Człowiek z Blizną.
842.
NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i Fantomas. Projekt okładki [...] i ilustracji Magdalena Kapuścińska. Łódź 1978. Wyd. Łódzkie. 16d, s. 338, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. III (książka po raz pierwszy ukazała się w 1973). Pan Samochodzik tropi we Francji złodzieja dzieł sztuki kryjącego się pod pseudonimem Fantomas.
843.
NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic. Opracowanie graficzne Anna Stylo-Ginter. Warszawa 1975. Czytelnik. 16d, s. 275, [1]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Powieść była uprzednio publikowana w odcinkach na łamach "Świata Młodych". Akcja toczy się w Bieszczadach, skąd pochodzą przemycane do wiedeńskich antykwariatów zabytkowe ikony.