Literatura piękna, językoznawstwo

Mickiewicziana

Pisma Mickiewicza

681.
TYGODNIK Wileński. Wilno. Nakł. A. Żołkowskiego. 8. opr. psk. z epoki.
T. 7, nr 130-141: 15 I-30 VI 1819. s. [3], 3, 412.
Otarcia okł., niewielki ślad wilgoci na pierwszych kartach, odcięty margines jednej karty, brak zbiorczej karty tyt. tomu. Zachowany zbiorczy spis treści na początku. Na s. 113 pierwodruk "Żywili" Adama Mickiewicza (anonimowo, do druku podał P. S. F. Ż) - drugi drukowany utwór Mickiewicza. Tom zaw. także m.in.: Obrzędy weselne ludu wieyskiego, Uwagi nad przedmiotami nauk i sztuk pięknych oraz nad sposobem ich wystawiania, Kodex szubrawski, zawieraiący prawidła, wedle których odbywaią obowiązki szubrawcowie, Porównanie kobiety z mężczyzną, O bezżennych podstarzałych.
1.400.–
Sprzedano za: 2.000.–
682.
PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umiejętności. Warszawa. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 16d. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 5, t. 13: I-IV 1819. s. 477, [3], tabl. 1.
Mocne otarcia okł., niewielki ślad wilgoci w narożnikach kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Piecz. Zapiski na przedniej wyklejce. W styczniowym zeszycie artykuł Mickiewicza "Uwagi nad Jagiellonidą Dyzmasa Bończy Tomaszewskiego, drukowaną w Berdyczowie r. 1818" (pierwodruk). Tekst artykułu młody Mickiewicz przesłał Lelewelowi z prośbą o pomoc w publikacji, o ile uzna go za wystarczająco interesujący. Lelewel spełnił prośbę swego byłego ucznia i "Uwagi nad Jagiellonidą" ukazały się w numerze styczniowym.  Trzeci drukowany tekst Mickiewicza. Tom zaw. także m.in.: Wiadomość o starożytnych popielnicach r. 1818 znalezionych w Woiew. Kal., O Statucie Mazowieckim, O przyczynach oziębłości mężczyzn w wieku naszym dla płci piękney, Zakaz dla młodzieży Węgierskiey podróżowania po Niemczech w czasie wakacyi, Towarzystwo Bibliomanów, Odkrycie autora rękopismu z wyspy S. Heleny.
2.200.–
Sprzedano za: 3.000.–
683.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. Wilno 1822-1823. Druk. J. Zawadzkiego. 16, s. XLII, 140, [3]; 214, [1]. razem opr. wsp. skóra.
Strony 209-212 (dwie karty) w t. 2 uzupełnione kopiami, bardzo niewielki ślad wilgoci, poza tym stan dobry. W czterech miejscach zaczernione niewielkie piecz. własn. (Michała Gwalberta Pawlikowskiego z Medyki?). Komplet dwóch debiutanckich tomików poezji Adama Mickiewicza. T. 1 - egz. jest jednym z 500 egz. opublikowanych w r. 1822, rok później dodrukowano kolejnych 1000 egz. z tą samą tytulaturą i z poprawionymi błędami (np. s. 70: "w Belzebuba" zmieniono na "u Belzebuba", s. 74: "nie znaczny" na "nieznany"); w tym egz. błędy nie zostały poprawione. Zaw. kartę tyt. ozdobioną amorkiem grającym na lutni, zezwolenie cenzora J. Kłągiewicza, dedykację dla przyjaciół: J. Czeczotta, T. Zana, J. Jeżowskiego i F. Malewskiego, listę 124 prenumeratorów (m.in. A. Czartoryski, L. Chodźko, J. Lelewel, E. Odyniec, M. Ogiński, M. Puttkamerowa), obszerną autorską "Przemowę" o poezji romantycznej i wiersze: "Ballady i romanse" oraz "Wiersze różne". Na końcu umieszczono dwustronicowy spis treści (w tym egz. uszkodzony). Jedna z najważniejszych polskich książek: "wydanie pierwszego tomu 'Poezji' było [...] momentem przełomowym w dziejach naszej literatury [...]. Datę ich edycji przyjęto się wkrótce uważać za początek polskiego romantyzmu" ("Mickiewicz. Encyklopedia", War. 2001, s. 411). T. 2: karta tyt. ozdobiona takim samym amorkiem jak w t. 1, na odwrocie zezwolenie cenzora J. Lelewela. Lista prenumeratorów obejmuje 182 nazwiska (m.in. A. Januszkiewicz, J. Plater, W. Puzynina, E. Wańkowicz; wbrew temu, co pisze Syga (s.23), wśród prenumeratorów nie ma nazwiska K. Koźmiana - nieprzejednanego wroga Mickiewicza). Tom zaw. "Grażynę" wraz z przypisami, "Upiora", "Dziadów" cz. II i IV. Całość zamyka jednostronicowy spis treści. T. 2 ukazał się w nakładzie 1.500 egz. W obu tomach umieszczono klasycyzujące finaliki (kłócące się nieco z nowatorskim charakterem zamieszczonych utworów). "Oba tomiki wydania wileńskiego uważa się powszechnie za niezwykłą rzadkość [...], a możność nabycia jego nie należy do częstych, i rzadko który z katalogów antykwarskich może pochlubić się jego wymienieniem [...]. Zgodzimy się [...] na określenie pierwotnego wydania tomiku pierwszego, drukowanego w zaledwie w 500 egzemplarzach, jako 'rzadkie'" - pisał Semkowicz w 1926 r. (Semkowicz, s. 13). Teofil Syga trzydzieści lat później dodawał: "Wileńskie wydanie 'Poezji' już przed rokiem 1939 trudne było do zdobycia. Dzisiaj - po zniszczeniach wojennych - jest wielką rzadkością" (Syga, s. 25). "Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wysokość cen zajmują utwory Mickiewicza. Wileńskie dwa tomiki 'Poezji' przed wojną były sprzedawane za 500 zł, a przed kilku laty za 4500 zł, a więc osiągały cenę najzacniejszych naszych XVI-wiecznych druków" (L. Gocel "Przypadki JKM książki". Wr. 1963, s. 263). Bardzo rzadkie.
36.000.–
Sprzedano za: 65.000.–
684.
DZIENNIK Wileński. Wilno. Red. K. Kontrym. Druk. A. Marcinkowskiego. 16d. opr. nieco późn. psk.
Literatura nadobna, r. 1827, t. 2: I-XII 1827. s. 372.
Czas. BJ 2, 208. Wyraźne otarcia okł., podklejone poziome marginesy karty tyt. i ostatniej karty, miejscami niewielkie zaplamienia. Zaw. pierwodruki ważnych utworów Mickiewicza: Niepewność (s. 53; "Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę..."), Żeglarz (tu jako "Wiersz w imionniku zapisany", s. 54), Godzina. Elegia (s. 120), Rozmowa (s. 122), Sen (tu jako "Przebudzenie", s. 177), Sonet (s. 320). Tom zaw. także teksty innych autorów, np.: Listy do Zosi o fizyce, chemii i historyi naturalney, List do Xięcia Dominika Radziwiłła ordynata nieświeskiego, O Walterze Skocie i jego pismach, Ósma rozprawa Platona o małżeństwach i ćwiczeniu młodzieży.
1.600.–
Sprzedano za: 2.000.–
685.
MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 1. Paryż 1828. U przedsiębiorców Barbezat i Delarue. 16d, s. [4], VII, [3], 236, tabl. 1. opr. późn. pł.
Mocna otarcia okł., ślad zawilgocenia na początku, miejscami wyraźne zabrązowienia i zaplamienia kart. Piecz. Tadeusza S. Bełdowskiego z Krakowa. Pierwszy tom ośmioczęściowej edycji wierszy Mickiewicza (wychodziła w l. 1828-1836). Druk pierwszych dwóch tomów sfinansowała Klementyna z Sanguszków Ostrowska, wyszło 1.000 egz. Na początku t. 1 umieszczono portret poety wg rysunku Joachima Lelewela, rytowany przez Croutelle'a oraz przedmowę Leonarda Chodźki przybliżającą okoliczności powstania tego wydania. Tom jest powtórzeniem edycji wileńskiej, z pominięciem autorskiej przedmowy o poezji romantycznej. Wydanie "jest najpiękniejszą edycją 'Poezyj" Mickiewicza i naprawdę istnem cackiem typograficznem. Na wytwornym białym papierze, druk prześliczny (czcionki nowo odlane); tytuły poezyj poszczególnych, pismem ozdobnem jakby kaligrafowane, w zakończeniach zaś, tu i ówdzie piękne i pomysłowe winiety drukarskie. Karta tytułowa to istne cacko [...] na karcie tytułowej [...] wyciśnięto ozdobną winietę przedstawiającą złamaną kolumnę, z wyrytemi na niej imionami wielkich Polaków, od Kopernika do Czackiego; u stóp kolumny tarcza z imionami wielkich wodzów i księga otwarta, na której kartach imiona twórców konstytucji 3-go maja i innych patrjotów. Dopełniają dekoracji sztandary z Orłem i Pogonią, lutnia, miecz, waga sprawiedliwości i gałązka laurowa" (Semkowicz 51-55). "Dwa tomy paryskich 'Poezyj' Mickiewicza dziś jeszcze budzą podziw doskonałym układem typograficznym. Druk piękny" (Syga 66).
1.600.–
Sprzedano za: 1.600.–
686.
MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 2. Paryż 1828. U przedsiębiorców Barbezat i Delarue. 16d, s. [4], 216. opr. późn. ppł.
Miejscami zaplamienia, skrajne karty podklejone w grzbiecie. Dwie karty (s. 53-56) we wsp. kopiach na starym papierze. Zaw. m.in. powtórzone z wydania wileńskiego "Dziady" (cz. II i IV), "Sonety", "Sonety krymskie", wiersz "Do Joachima Lelewela" i dwa wiersze drukowane uprzednio w "Dzienniku Warszawskim". Drugi z dwóch pierwszych tomów pierwszej edycji paryskiej, która nadała "jego [Mickiewicza] poezjom szersze, europejskie znaczenie" (Syga 72). Wydanie "jest najpiękniejszą edycją 'Poezyj" Mickiewicza i naprawdę istnem cackiem typograficznem. Na wytwornym białym papierze, druk prześliczny (czcionki nowo odlane); tytuły poezyj poszczególnych, pismem ozdobnem jakby kaligrafowane, w zakończeniach zaś, tu i ówdzie piękne i pomysłowe winiety drukarskie. Karta tytułowa to istne cacko [...] na karcie tytułowej [...] wyciśnięto ozdobną winietę przedstawiającą złamaną kolumnę, z wyrytemi na niej imionami wielkich Polaków, od Kopernika do Czackiego; u stóp kolumny tarcza z imionami wielkich wodzów i księga otwarta, na której kartach imiona twórców konstytucji 3-go maja i innych patrjotów. Dopełniają dekoracji sztandary z Orłem i Pogonią, lutnia, miecz, waga sprawiedliwości i gałązka laurowa" (Semkowicz 51-52). "Dwa tomy paryskich 'Poezyj' Mickiewicza dziś jeszcze budzą podziw doskonałym układem typograficznym. Druk piękny" (Syga 66).
2.400.–
Sprzedano za: 2.400.–
687.
NOWOROCZNIK Litewski na rok 1831. Wydany przez H. Klimaszewskiego. Wilno 1830. Druk. A. Marcinowskiego. 16d, s. XVI, 310, tabl. 5. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. otarte, podklejony niewielki ubytek karty tyt. i dwóch innych kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Zachowane obie okł. brosz. Piecz. własn. Zaw. m.in. pierwodruk wiersza Adama Mickiewicza "W imionniku M. S." (inc. "Na jakimkolwiek świata zabłysnęłaś końcu", utwór dedykowany Marii Szymanowskiej), dwa inne wiersze tego autora uprzednio publikowame: "Dziewica na rozdrożu. Improwizacya do H. S." i "Do ... Improwizacya". A także teksty innych autorów: Historyja miasta Kowna, O śmierci X. Zygmunta Kiejstutowicza, Kilka słów o Karpińskim, Bijografia sokalskiego organisty, Wspomnienia o Janie Śniadeckim. Na tablicach litografowany portret Jana Śniadeckiego, widok zamku w Krewie, grób Karpińskiego w Łyskowie, widok Wilna, bogowie hinduscy.
1.600.–
688.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 4. Paryż 1832. Nakł. autora. 16d, s. 285, [1]. opr. XX-w. skóra, obcięcie prószone.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Grzbiet złoc., dwubarwny szyldzik na grzbiecie. T. 4 "Poezji" zawiera w całości pierwodruk "Dziadów" cz. III - jednego z najważniejszych utworów dramatycznych w polskiej literaturze. Dedykowane przez autora w druku J. Sobolewskiemu, C. Daszkiewiczowi i F. Kółakowskiemu - "spółuczniom, spółwięźniom, spółwygnańcom". Właściwy tekst poprzedza autorska przedmowa na s. 9-13. "Wydanie staranne, piękne, dziś już bardzo rzadko spotykane" (Syga 102).
4.200.–
Sprzedano za: 5.500.–
689.
PIELGRZYM Polski. Pismo polityczne i literackie. Cz. 1-2, półarkusz 1-32: [IV-XII] 1833. Paryż. Druk. A. Pinard. 4. s. 128. razem opr. nieco późn. psk.
Czas. BJ 6, 125. Przednia okł. zarysowana, przednia wyklejka uszkodzona, miejscami zabrązowienia papieru. Piecz. H. Bednarskiego ze Lwowa. Naklejka Księgarni i Antykwarni Zelmana Igla we Lwowie. Naklejka lwowskiego introligatora E. Kupfera. Dołączono czterostronicowy prospekt wydawniczy. Zachowana okł. brosz. części 1 (z ozdobną winietą z Orłem i Pogonią na tle sztandarów ziem polskich). "Pielgrzym" (wydawany i redagowany przez E. Januszkiewicza) zaczął ukazywać się 4 XI 1832 w formacie octavo; wydano 24 półarkusze w tym rozmiarze, noszące w miejsce tytułu nazwiska znanych polskich osobistości. W IV 1833 redakcję naczelną pisma przejął Adam Mickiewicz wraz z Bohdanem Jańskim, zwiększono także format "Pielgrzyma". "Już w pierwszym arkuszu [dużego] 'Pielgrzyma' zaczęły pojawiać się artykuły polityczne Mickiewicza, któremi odtąd regularnie zasilał pismo. Współpracownictwo trwało jednak tylko jeden kwartał, tj. od kwietnia do czerwca 1833 r.; zakończyło się 'Gazetą Województwa Szawelskiego' [z fikcyjną datą 2 VI 1899, s. 59-60], wydrukowaną w ostatnim półarkuszu redagowanej przez Mickiewicza pierwszej części 'Pielgrzyma'. 'Pielgrzym Polski' był wówczas najpoczytniejszem pismem Emigracji, liczył bowiem ponad 500 prenumeratorów [...]. Jako obraz pierwszych poczynań publicystycznych naszego wieszcza, stanowią komplety 'Pielgrzyma Polskiego' miłą i cenną pamiątkę dla bibljofilów [...]. Po wystąpieniu Mickiewicza z redakcji 'Pielgrzyma', objął jej kierownictwo Bogdan Jański i wydawał pismo do końca 1833 r., poczem wstrzymano dalsze wydawnictwo pisma" (Semkowicz 141-142). "W roli dziennikarza i publicysty okazał się poeta znakomity. Ogłosił (bezimiennie) w 'Pielgrzymie' wiele artykułów, które przeszły na karty literatury [...]. Jako redaktor uczynił Mickiewicz z 'Pielgrzyma' pismo żywe, czujne, zajmujące i informujące w miarę możności wszechstronnie o życiu polskim w kraju i na emigracji" (Syga 121-122). Wykaz artykułów autorstwa A. Mickiewicza znajduje się w "Pamiętniku Tow. im. A. Mickiewicza", Lw. 1898, t. 4, s. 355 i n. oraz w pracy I. Śliwińskiej, W. Roszkowskiej i S. Stupkiewicza "Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny", War. 1957, s. 72-75.
Oferowany egzemplarz zawiera komplet "Pielgrzyma" wydawanego w dużym formacie, w tym wszystkie numery redagowane przez A. Mickiewicza. Na ostatniej stronie ostatniego numeru umieszczono adnotację "Przeszkody materjalne zmuszają nas do wstrzymania się z rozpoczęciem następnej części Pielgrzyma do czasu, którego dziś ograniczyć nie możemy".
3.600.–
Sprzedano za: 6.500.–
690.
MICKIEWICZ Adam – Poezje ... T. 3-4. Wydanie A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. Paryż 1838. Księgarnia i Drukarnia Polska. 16d, s. [4], 190, [1]; [2], 285, [1]. razem opr. wsp. psk.
Ślad zawilgocenia w narożniku początkowych kart, pierwsze dwie karty t. 3 obcięte przez introligatora, niektóre karty podklejone w grzbiecie, zaplamienia. Ta edycja "Poezji" Mickiewicza składała się z 8 tomów. Trzy pierwsze tomy tej edycji, "przejrzanej i poprawionej przez autora", przedrukowano na nowo, przy pozostałych wykorzystano niesprzedane egzemplarze wydania pierwszego, zmieniając im karty tytułowe. Tak przygotowane wydania tytułowe przeznaczono do sprzedaży. "Tom czwarty uczyniono z drugiego wydania 'Dziadów' części trzeciej, zmieniono w niem tylko kartę tytułową i kartę ze spisem rzeczy przy końcu książki [...]. Wiemy [...], że zbiór ten 8-tomowy, wydano zalewie w 500 egzemplarzach. Sam ten fakt powinien stanowić o rzadkości tego wydania, jakoż istotnie w poważniejszych nawet bibljotekach spotyka się zeń tylko pewne tomy. Najczęściej brak trzech lub czterech tomów początkowych" (Semkowicz 171).
3.600.–
Sprzedano za: 3.600.–
691.
PADURRA Tomasz – Pienia Tomasza Padury. Wydanie Kajetana Jabłońskiego. Lwów 1842. Nakł. Księg. B. Jabłońskiego i Syna. 16d, s. VIII, 100. opr. nieco późn. psk. złoc.
Niewielkie otarcia grzbietu, brak przedniej wyklejki, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Ekslibris H. Bednarskiego ze Lwowa. W końcowym rozdziale zaw. trzy wiersze Adama Mickiewicza (Do Niemna, Pożegnanie Czajld-Harolda i Pani Twardowska) wraz z przekładem Padurry na jęz. ukraiński.
800.–
692.
MICKIEWICZ Adam – Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 1-4. Paryż 1844. Druk. Bourgogne et Martinet. 16, s. XVI, 395, [5]; [4], 318, [1]; [6], II, [3]-426, [5]; XVI, 308, [2]. opr. psk. z epoki, futerał kart.
Otarcia okł., okł. t. 1 poluźniona, papier zabrązowiony, zaplamienia wyklejek. Futerał uszkodzony. W każdym tomie podpis i piecz. herald. Mariana Mysłowskiego h. Nałęcz. Ostatnie wydanie zbiorowe za życia autora, tzw. wydanie profesorskie. Wydanie Eustachego Januszkiewicza (jego inicjały widnieją na tarczach umieszczonych na kartach tytułowych), z przedmową Aleksandra Chodźki. "Wydanie to nazwaćby można kamieniem grobowym wydań poezji mickiewiczowskiej. Chłód i smutek wieje z zimnych i żółciejących kartek, małych, kwadratowych prawie tomików [...]. Wydaniem tem pożegnał Mickiewicz poezję, dał je jako pamiątkę i świadectwo przeszłości [...]. Jest ono zatem wydaniem ostatecznem, na którem uczeni starają się oprzeć i ustalić autentyczne brzmienie tekstu. Z tego powodu w wielkiej jest wadze i poszanowaniu, nazywają je powszechnie 'profesorskiem' [...]. W zakończeniu przedmowy [...] podana jest pierwsza bibljografja dzieł Mickiewicza, tłumaczeń utworów jego na obce języki, oraz pism o nim ogłoszonych" (Semkowicz 181-182).
6.400.–
Sprzedano za: 8.500.–
693.
MICKIEWICZ Adam – Farys. Grażyna. Lipsk 1874. F. A. Brockhaus. 16, s. [6], 84. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie złoc.
Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. Powtórzona edycja wytwornego tomiku wydanego oryginalnie w 1852 w tej samej oficynie. Płótno czerwone, złocone zdobniki.
480.–
Sprzedano za: 850.–
694.
MICKIEWICZ Adam – Pisma ... Wyd. nowe, znacznie powiększone. Z portretem autora i ośmią rycinami na stali. T. 1-8. Warszawa 1858. S. H. Merzbach. 16d, s. [8], LXXXIV, LXXIV, 246, tabl. 1; [4], VIII, [9]-320, tabl. 4; [4], II, 282, tabl. 1; [4], 283, tabl. 1; [4], 284, tabl. 1; [6], XI, [3], 299, tabl. 1; [6], XIV, 315; [4], XXVII, [1], 374. opr. oryg. pł. bogato zdob.
Grzbiety nieco spłowiałe, wyklejki lekko zabrązowione, stan dobry. Pierwsze pośmiertne wydanie dzieł Mickiewicza, nieco spłycone przez cenzurę rosyjską. Na przednich okładkach złocona sylwetka muzy poezji Erato z lirą w dłoni, obok dwa putta, całość w bordiurze roślinnej. Na obu okładkach ślepo tłoczona ozdobna ramka. Grzbiety złocone. Oprawa wykonana przez Adolfa Kantora (ślepy tłok na przednich okładkach, wewnątrz okalającej ramki: "Introligator Kantor w Warszawie"). Druk na dobrej jakości białym papierze, bez charakterystycznego dla tej epoki foxingu. W pierwszym tomie portret Mickiewicza odbity w Litografii M. Fajansa w Warszawie, w dolnej części karty faksymile podpisu wieszcza. Całość otwiera krótka przedmowa K. W. Wójcickiego informująca o pracach edytorskich nad tą edycją. Kolejne 84 strony poświęcono na życiorys autora i krótką bibliografię jego prac. T. 1: Ballady i romanse, Sonety, Sonety krymskie, Wiersze różne; t. 2: Konrad Wallenrod, Grażyna, Dziady, Poezye nowe; t. 3: Pan Tadeusz; t. 4: Pan Tadeusz, Korybut książę Nowogródka, Szanfary; t. 5: Wiersze różne, Tłumaczenia, Giaur, Uwagi nad Jagiellonidą; t. 6-8: Literatura słowiańska. Wydanie zawiera 8 stalorytowych ilustracji: Farys, Uczta (Konrad Wallenrod), Powieść Wajdeloty (Konrad Wallenrod), Grażyna, Pani Twardowska, Polonez (Pan Tadeusz), Kto w cudze poddasze nocą włazi (Pan Tadeusz), Niech żyją Horeszkowie! (Pan Tadeusz). Kompozycje rysowali: Henryk Pillati, Aleksander Lesser, Franciszek Kostrzewski, Wojciech Gerson, sztychowali: W. C. Wrankmore i C. Mayer.
6.000.–
695.
MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. Rok 1-4. Wyd. III nowo poprawione. Poznań 1865. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. XLVIII, 533, [2]; XII, 381, [4]; X, 301, [2]; VII, [1], 248, [2]. opr. nieco późn. psk. złoc.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. Henryka Feintucha czyli Henryka Szarskiego, krakowskiego kupca, radnego i wiceprezydenta miasta. Rok 1: 1840-1842, rok 2: 1841-1842, rok 3: 1842-1843, rok 4: 1843-1844.
600.–
Sprzedano za: 1.200.–
696.
MICKIEWICZ Adam – Artykuły polityczne ... Kraków 1893. Wydawnictwo Młodzieży im. A. Mickiewicza. 8, s. XXXVIII, [2], 126, [1]. brosz. Wyd. Młodzieży [...], t. 1.
Grzbiet oklejony papierem, ślad zawilgocenia wewnątrz, drobne zaplamienia. Odręczne numery inwentarzowe. Obszerny wstęp i przypisy Bolesława Limanowskiego.
70.–
697.
MICKIEWICZ Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Rzym 1946. Instytut Lit. 8, s. 101, [2]. brosz.
Polonica 10146. Niewielkie zaplamienia i załamania narożników okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz., numery inwentarzowe. Pierwsza publikacja książkowa wydana przez Instytut Literacki. Prezentowane tu "Księgi" zawierają prócz właściwego tekstu także szkic G. Herlinga-Grudzińskiego "'Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego' na nowej emigracji" i "Opowiadanie Mickiewicza o brance rosyjskiej".
48.–
Sprzedano za: 550.–
* * *

Publikacje o Mickiewiczu

698.
BEGEY Atillo – U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim. Kraków 1929. Druk. "Czasu". 8, s. 31. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Okł. nieco nadkruszone i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty.
80.–
699.
[BEŁZA Władysław] – Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza. Z dwoma portretami. Lwów 1884. Seyfarth i Czajkowski. 16d, s. XV, [1], 238, [1], tabl. 2. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, grzbiet oklejony papierem, drobne zaplamienia wewnątrz. Wsp. ekslibris. Na odwrocie strony tyt. nadruk "Wydanie skrócone". Autor podpisany po dedykacji kryptonimem W. B. Na tablicach portrety Maryli Wereszczakówny i młodego Mickiewicza.
120.–
Sprzedano za: 150.–
700.
BORETTI Teofil Eugeniusz – Album pamiątkowe. Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza. Zebrał ... Warszawa 1900. Nakł. autora i Zakładu Fotochemigraficznego Wierzbicki i S-ka. 16d podł., k. [23]. brosz.
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł. i pierwszych kart, niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Na tablicach 22 całostronicowe zdjęcia obiektów i okolic związanych z młodzieńczymi latami Adama Mickiewicza.
120.–
Sprzedano za: 160.–
701.
CYBULSKI Wojciech – Dziady Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. Poznań 1864. Czcionkami N. Kamieńskiego i Sp. 8, s. [2], 80. opr. ppł. z epoki.
Skrajne strony zabrązowione, drobne zaplamienia. Piecz. (m.in. Franciszka Konarskiego, lwowskiego nauczyciela polonisty, tłumacza, autora czterotomowego słownika polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego). Tekst rozprawy drukowany był uprzednio w "Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego", t. 2, 1863 (s. 111-190).
140.–
702.
DZIENNIK Warszawski. Warszawa. Nakł. red. 16d. razem zbrosz. z zach. okł. brosz.
T. 15: I-III 1829. s. [2], 289.
Grzbiet oklejony papierem. Egz. wyjęty z oprawy, bez zbiorczej karty tyt., ze zbiorczym spisem treści. Odcięty dolny margines ostatniej karty. Piecz. Chrzanowskich z Moroczyna. Na s. 81 "Przedmowa do perskiego tłómaczenia sonetu Mickiewicza", na s. 85 "Tłómaczenie dosłowne przekładu tegoż sonetu", na s. 228 "O nowem wydaniu poezij Adama Mickiewicza", na s. 246 naśladowanie Mickiewiczowego "Farysa" przez autora skrytego pod pseud. 99.
480.–
Sprzedano za: 950.–
703.
GORECKA Marya – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu. Wyd. III. Kraków 1897. Nakł. autorki. 16d, s. [2], 162. opr. bibliot. ppł.
Opr. nieco otarta, pionowe załamanie karty tyt., stan ogólny dobry. Piecz. bibliot. Wspomnienia pierwszego dziecka Adama i Celiny Mickiewiczów, Marii dedykowane jej bratu Janowi Mickiewiczowi. Książka ukazała się po raz pierwszy w 1857. "'Wspomnienia' przyniosły wiele cennych dla biografów i nieznanych do tego czasu faktów z życia poety. Najcenniejsze we 'Wspomnieniach' jest oczywiście to, co ich autorka zdołała zapamiętać i zapisać z zasłyszanych w dzieciństwie opowiadań swego ojca, a co dotyczy lat spędzonych przez niego na Litwie i w Rosji" (Enc. Mick. 169).
64.–
Sprzedano za: 130.–
704.
[KAMIŃSKI Zdzisław] – Zosia. Skreślił i odczytał d. 8 grudnia 1889 na Wieczorku Mickiewicza w Wieliczce Zdzisław K. [krypt.]. Kraków 1890. Nakł. Czytelni Ludowej w Wieliczce. 16d, s. 14. opr. ppł. z epoki.
Przednia wyklejka naddarta w grzbiecie, ślady zawilgocenia. Piecz. Opowieść, gęsto przetykana cytatami z "Pana Tadeusza", o bohaterce epopei narodowej. "W tym ogródku wśród ptactwa domowego widzimy Zosię otoczoną gronem jasnowłosych wiejskich dzieci, które z radością garnęły się do panienki, bo dobra Zosia częstowała je marchewką". Dochód ze sprzedaży przeznaczono na sprowadzenie zwłok wieszcza.
120.–
705.
KUPFER Franciszek, STRELCYN Stefan – Mickiewicz w przekładach hebrajskich. Wyd. II uzupełnione. Wrocław 1955. Ossolineum. 8, s. 33, [2]. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 48.–
706.
LUTOSŁAWSKI Wincenty – Widzenie Mickiewicza. Warszawa 1937. Zakł. Graficzne "Drukarnia Polska". 8, s. 21. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Załamania, zaplamienia i niewielkie ubytki górnej krawędzi kart. Podkreślenia fragmentów tekstu.
40.–
Sprzedano za: 40.–
707.
MAURER Jadwiga – "Z matki obcej...". Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. Londyn 1990. Polska Fund. Kulturalna. 8, s. 141, [2]. brosz.
Tylna okł. lekko zaplamiona, niewielki ślad zawilgocenia.
80.–
Sprzedano za: 80.–
708.
PIGOŃ Stanisław – Cela Konrada. Przyczynek do topgrafji "Dziadów" części III. Wilno 1921. Nakł. "Rzeczypospolitej". 16d, s. 20. brosz.
Niewielkie otarcia i zaplamienia. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Kota.
64.–
Sprzedano za: 120.–
709.
PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Ku czci Adama Mickiewicza. Na pamiątkę odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie dnia 27 czerwca 1898 roku. Kraków 1898. Druk. W. L. Anczyca. 16d, s. 16. brosz.
Stan dobry. Na stronie tyt. ślepy tłok "Dr Stanisław Późniak". Cztery utwory poetyckie (ku czci wieszcza, na sprowadzenie jego zwłok, na odsłonięcie pomnika, na uroczystości mickiewiczowskiej we Lwowie).
64.–
Sprzedano za: 64.–
710.
RADLIŃSKI Ludwik – Wyrazy obce w Sonetach Krymskich Mickiewicza. Oprac. etymologicznie ... Urywek z pracy niewydanej pod tytułem: "Słownik Etymologiczny Języka Polskiego". Część I. Wyrazy obce. Warszawa 1887. Druk. K. Kowalewskiego. 8, s. 29. brosz.
Okł. nadkruszone, niewielkie ubytki prawych dolnych narożników okł. i dwóch pierwszych kart.
60.–
Sprzedano za: 240.–
711.
ROGAWSKI Karol – Objaśnienie działalności Adama Mickiewicza w roku 1848. Lwów 1886. Nakł. wydawcy. 8, s. 22. brosz.
Okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Mycielskiego.
64.–
Sprzedano za: 64.–
712.
[RZĄŻEWSKI Adam]. Aër [krypt.] – Mickiewicz w Odessie i twórczość jego z tego czasu. Warszawa 1898. Druk. J. Sikorskiego. 16d, s. [2], 97. opr. bibliot. ppł.
Kilka kart przedartych, podklejonych, egz. pobiblioteczny. Znaki własn. warszawskiej czytelni "Kultura".
64.–
Sprzedano za: 260.–
713.
SMOLIKOWSKI Paweł – Stosunek Adama Mickiewicza do XX. Zmartwychwstańców. Kraków 1898. Druk. "Czasu". 8, s. 44. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Podpis własn.
80.–
Sprzedano za: 80.–
714.
ŚLIWIŃSKI Artur – Mickiewicz jako polityk. Kraków 1908. G. Gebethner i Sp. 8, s. [4], 254, [1]. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. rozdziały: Pierwsze wpływy, Polityka czynu, Sprawa polska, Polska z Rosya, Walka z Towiańskim, Legion Mickiewicza we Włoszech, Polska Niepodległa, Trybuna Ludów, Idea napoleońska, Socyalizm, Kościół urzędowy, Zawieszenie "Trybuny Ludów", "Podróż na wschód", Poglądy Mickiewicza w świetle krytyki współczesnej.
140.–
Sprzedano za: 170.–
715.
TRETIAK Józef – Młodość Mickiewicza (1798-1824). Życie i poezya. T. 1-2. Petersburg 1898. Księg. K. Grendyszyńskiego. 16d, s. [4], 395, tabl. 1; [4], 309, tabl. 1. razem opr. ppł. z epoki.
Grzbiet oklejony wsp. płótnem, drobne zaplamienia. Podpis własn. i piecz., wsp. ekslibris. Praca opracowana w oparciu o nowe źródła wydane w kolejnych tomach "Pamiętnika Towarzystwa im. A. Mickiewicza" i pochodzących z archiwum Filomatów.
140.–
Sprzedano za: 190.–
716.
WALIGÓRA Michał – Za duchem wieszcza. (Kilka nowych myśli o Mickiewiczu). Kołomyja 1911. Księg. M. Żyborskiego. 8, s. 287, [1]. opr. ppł. z epoki, obcięcie barwione.
Drobne zaplamienia. Zaw.: W krainę wieszcza; Grażyna, Żywila, Karylla; Farys, Wallenrod; Miscellanea, Dziady; Jacek Soplica - Robak, rekapitulacja, zakończenie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
717.
WASILEWSKI Zygmunt – Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu. Lwów 1905. Towarzystwo Wydawnicze. 16d, s. [4], III, [1], 300, [4]. opr. wsp. psk.
Pierwsze karty podklejone w grzbiecie. Skasowane piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Szkoły w Polsce a twórczość poetycka, Mickiewicz i Słowacki jako członkowie Tow. litewskiego i ziem ruskich, Psychologja pomysłu "Pana Tadeusza", O ton w poezji i w życiu (Z dziejów Towianizmu), Nowy Konrad, Śladami Mickiewicza, Goszczyński o Mickiewiczu.
80.–
Sprzedano za: 80.–
718.
Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). Wilno 1906. Księg. W. Makowskiego. 8, s. 254, tabl. 8. opr. miękka kart.
Podklejone ubytki przedniej okł. i grzbietu, otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Ilustracje na tablicach i w tekście. Wśród autorów m.in.: E. Orzeszkowa, A. Karpowicz, W. Mickiewicz, W. Zahorski, W. Szukiewicz, H. Skirmuntt, M. Czarnkowska, E. Miłkowski, J. Bieliński, H. Drucki-Lubecki, H. Mościcki, W. Bruchnalski.
120.–
Sprzedano za: 140.–
719.
ZAN Tomasz – Żywot i korespondencye ... Kraków 1863. Red. "Wieńca". 16d, s. [2], XXV, [1], 187. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., zaplamienia, zażółcenia papieru, blok nadpęknięty. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Na stronie tyt. piecz. "W. Pisz, Bochnia". Oprawa amatorska. Listy Tomasza Zana (m.in. do Adama Mickiewicza i o Mickiewiczu) poprzedzone biografią Zana przez Gustawa Czernickiego.
64.–
Sprzedano za: 320.–
720.
ZATHEY Hugon – Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. Poznań 1872. Tyg. Wielkopolski. 16d, s. 90, [1]. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Dziennika Poznańskiego".
Grzbiet nieco spłowiały, niewielki ubytek ostatniej karty tekstu. Piecz. Na karcie tyt. autor uwidoczniony jako Z. Hugon.
80.–
Sprzedano za: 220.–
721.
ZŁOŻENIE zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracyami. Kraków 1890. Druk. Związkowa. 16d, s. 143, [1]. opr. nieco późn. ppł.
Karta tyt. nieco otarta, stan dobry. Pamiątka wielkiej manifestacji patriotycznej towarzyszącej złożeniu szczątków wieszcza w krypcie wawelskiej.
120.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
* * *

Sławomir Mrożek

S. Mrożek (1930-2013) - dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik, jeden z najbardziej znanych na świecie polskich pisarzy. Zadebiutował jako rysownik w 1950, trzy lata później ukazały się jego pierwsze zbiory opowiadań: "Opowiadania z Trzmielowej Góry" i "Półpancerze praktyczne". W 1958 opublikował pierwszy dramat ("Policja"), światową sławę przyniosła mu sztuka "Tango" z 1964. Od 1963 przebywał na emigracji, mieszkając początkowo we Francji, następnie w USA, Niemczech, Włoszech i Meksyku. W latach 1996-2008 przebywał w Polsce, a ostatnie lata swojego życia, po ciężkim udarze, spędził na południu Francji. Znany jest głównie z dramatów, granych na deskach teatralnych wszystkich kontynentów - "Tango", "Emigranci", "Rzeźnia", które weszły do kanonu dramaturgii światowej. Wysoko cenione są jego opowiadania, często mocno zaprawione absurdalnym humorem. Rysunki, publikowane przed laty w "Przekroju", do dziś bawią nie tracąc na aktualności. Po śmierci pisarz spoczął w Panteonie Narodowym w Krakowie.
722.
MROŻEK Sławomir – Opowiadania z Trzmielowej Góry. Ilustrował Sławomir Mrożek. Warszawa 1953. Czytelnik. 8, s. 15, [1]. brosz. wt.
Górny margines skrajnych kart zakurzony, niewielki ślad zawilgocenia w grzbiecie, podklejone naddarcie na górnym marginesie ostatniej karty. Pierwsza samoistna publikacja Sławomira Mrożka. Zaw. dwa opowiadania: "O tym, co się Kmoterkowi przydarzyło po drodze" i "O tym, jak Jęczek się przechytrzył".
120.–
Sprzedano za: 260.–
723.
MROŻEK Sławomir – Hochzeit in Atomweiler. Mit graphischen Variationen von Daniel Mróz. Berlin [1961]. K. H. Henssel Verlag. 16d, s. 182, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie otarcia krawędzi obw., stan dobry. Tom opowiadań "Wesele w Atomicach" w niemieckim przekładzie Ludwiga Zimmerera. Polskie wydanie z 1959 było ilustrowane przez Daniela Mroza, wersję niemiecką zaopatrzono w inny zestaw rycin tego samego artysty.
140.–
Sprzedano za: 168.–
724.
MROŻEK Sławomir – Deszcz. Kraków 1962. Wyd. Literackie. 8, s. 150, [2], tabl. rozkł. 1. brosz., obw.
Nieznaczne otarcia obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla A. Kurza, wówczas I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR, późniejszego dyrektora Wydawnictwa Literackiego. Jak się zdaje Mrożek nie był zachwycony stroną graficzną książki (lub jej drukarską realizacją), skoro napisał: "Wybacz brud na okładce, ale całe wydanie jest takie". Tom opowiadań. Wyd. I. Oprac. graficzne Daniela Mroza. Na obwolucie kompozycja fotomontażowa.
160.–
Sprzedano za: 1.400.–
725.
MROZEK Slawomir – The Elephant. Translated from the Polish by Konrad Syrop. Illustrated by Daniel Mroz. New York 1962. Grove Press. 8, s. VI, 7-176. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Angielski przekład jednego z najlepszych tomów opowiadań Sławomira Mrożka (wyd. I w 1958). Do zilustrowania tekstów Mrożka użyto rysunków Daniela Mroza z polskiego pierwodruku. Okładkę projektował Roy Kuhlman wykorzystując ilustrację Mroza.
140.–
726.
MROŻEK Sławomir – Opowiadania. Wyd. II, poszerzone. Kraków 1974. Wyd. Lit. 8, s. 292. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora. Obwolutę i okładkę projektował Andrzej Darowski.
180.–
727.
MROŻEK Sławomir – Tango. Sztuka w trzech aktach. Warszawa 2010. Noir sur Blanc. 16d, s. 210, [6]. opr. oryg. kart., obw.
Niewielkie otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Podpis autora.
140.–
Sprzedano za: 340.–
728.
MROŻEK Festival. Cracow, 15th-29th June 1990. Kraków 1990. Druk. Wydawnicza. 4, s. 144. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja Sławomira Mrożka i jego żony Susany dla Lidii i Jerzego Skarżyńskich. Publikacja towarzysząca krakowskiemu Festiwalowi Mrożka zorganizowanemu z okazji 60. urodzin pisarza. Zaw. materiały autobiograficzne, wspomnieniowe, liczne ilustracje.
220.–
Sprzedano za: 240.–
729.
FOLON [Jean-Michel] – Le message. Dessins de ... Paris 1967. Hermann. 16m podł., s. [45]. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarte, blok poluźniony. Opowieść rysunkowa Jeana-Michela Folona (1934-2005) - belgijskiego rysownika, malarza i rzeźbiarza według pomysłu Giorgio Soavi. Na pierwszej karcie oryginalna akwarela Folona nawiązująca do treści książki i stanowiące dedykację "A Mara et Sławomir Mrożek". Kompozycja datowana w San Salvatore dei Fieschi (Liguria, Włochy) w 1967.
300.–
Sprzedano za: 600.–
730.
LENICA Jan – Le papillon. [Montreal] 1967. Le Cinémathèque canadienne. 6,2x10,4 cm, k. [80]. brosz.
Otarcia i załamania okł., wewnątrz stan dobry. Publikacja wydana z okazji Światowej Retrospektywy Animacji Filmowej. Zaw. jednostronnie zadrukowane karty, które przy szybkim przeglądaniu stwarzają wrażenie ruchu. Na ostatniej karcie odręczna dedykacja autora: "Dosiego Roku 1968 Państwu Mrożkom życzy Jan Lenica".
420.–
Sprzedano za: 650.–
731.
CZAPSKI Józef – "Tango", Mrożek, Paris 1967.
Trzy rysunki tuszem, kolorowane kredkami, form. 15,1x7, 8,8x14,6 i 19,4x10,4 cm. Każdy sygnowany "I Cz". "Tango" Sławomira Mrożka powstało w 1964 i było jego pierwszą sztuką napisaną po wyjeździe z kraju. Prezentowane tu rysunki były zapewne inspirowane przedstawieniem Mrożkowskiego "Tanga" w Paryżu (premiera 8 II 1967, reż. Laurent Terzieff). Rysunki zamontowane na wspólnym papierowym podkładzie, oprawione w drewnianą ramę, passe-partout, za szkłem.
3.200.–
Sprzedano za: 9.000.–
732.
MLECZKO Andrzej – Muza.
Rysunek tuszem kolorowany gwaszem, form. 26x22,5 cm. W prawym górnym narożniku odręczna dedykacja artysty: "Sławomirowi Mrożkowi - Mleczko". Papier nieco pożółkły, stan dobry. Rysunek w drewnianej ramce, za szkłem.
600.–
Sprzedano za: 1.500.–
733.
MRÓZ Daniel – Portret pamięciowy Sławomira Mrożka. Kraków 1988-1990.
Rysunek tuszem na ark. 39,4x18,3 cm (w świetle passe-partout). Część tekstowa (tytuł, sygnatura) wykonana osobno i naklejona pod kompozycją i na passe-partout. Rysunek stanowił prezent Daniela Mroza dla Sławomira Mrożka na jego 60. urodziny obchodzone w 1990. Stan dobry. Rysunek w drewnianej ramie, głębokim passe-partout, za szkłem.
2.200.–
Sprzedano za: 3.800.–
734.
NARANJO Rogelio – Los emigrados.
Kompozycja form. 13,2x14,7 na ark. 17x22 cm, sygnowana na płycie. Portret bohaterów dramatu Sławomira Mrożka "Emigranci". Tę samą kompozycję wykorzystano na plakacie reklamującym sztukę wystawianą w Teatro Milán w Mexico City. Ilustracja oprawiona w drewnianą ramę, za szkłem. Na odwrocie naklejono zaproszenie na jubileuszowe, 150. przedstawienie "Emigrantów" w tymże teatrze, atrakcją wieczoru będzie obecność autora. Uroczystość zaplanowano na 12 VIII 1979, pod zaproszeniem widnieje nazwisko rektora Universidad Veracruzana Roberta Baravo Garzóna. Stan dobry.
R. Naranjo (1937-2016) - meksykański rysownik i karykaturzysta, znany ze swoich karykatur politycznych publikowanych od 1976 w czasopismach, twórca komiksów, laureat licznych nagród artystycznych.
240.–
Sprzedano za: 240.–
735.
AUTOR nieznany – [Kompozycja abstrakcyjna].
Akwaforta z akwatintą form. 14,8x10,9 na ark. 28x23,5 cm, odbita w sepii. Na dolnym marginesie nieczytelna sygnatura artysty oraz napisana jego ręką dedykacja (po włosku): "A Slawomir con amicitia, 25. 9. 75". Grafika oprawiona w drewnianą ramę, za szkłem. Załamanie narożnika arkusza.
200.–
736.
[DYPLOMY]. Premio de Teatro el Espectador y la Critica: [1] 1970. Mejor obra de autor extranjego: Tango de Slawomir Mrozek, en version de Virgilio Cabello, [2] 1976. Mejor obra de autor extranjego: Los Emigrados de Slawomir Mrozek, en version española de Jose Mendez Herrera.
Dyplomy form. 34x47,5 cm. Dwa bliźniacze dyplomy uznające "Tango" i "Emigrantów" za najciekawsze sztuki zagranicznego autora prezentowane w Meksyku w 1970 i 1976. Dyplomy w jednakowych drewnianych ramach, za szkłem. Stan bardzo dobry.
480.–
737.
[DYPLOM]. Union de Criticos y Cronistas de Teatro otorga a Slawomir Mrozek "Premio Rodolfo Usigli" en reconocimento a su opera "Los Emigrados" conciderada la mejor pieza teatral extranjera de 1978.
Dyplom form. 34x25,3 cm (w świetle passe-partout), potwierdzający przyznanie Nagrody Rodolfo Usigli dramatowi Sławomira Mrożka "Emigranci", będącemu, zdaniem meksykańskiego Związku Krytyków i Historyków Teatru, najlepszą sztuką teatralną roku 1978. Dyplom (wypełniony odręcznie blankiet) wystawiono w Meksyku w II 1979. Pod tekstem podpisy złożyli członkowie władz Związku: Fernando Gonzales Mora, Alberto Diaz Ramirez i Ana Ofelia Bello. Dyplom w drewnianej ramie, w passe-partout, za szkłem. Stan bardzo dobry.
600.–
738.
[DYPLOM]. Proclamation. Whereas, [...] Slawomir Mrozek has been accalimed internationally for his contributions to the understanding of the human condition and whereas, Slawomir Mrozek has touched audiences worldwide through his writing and ideas [...] now, therefore, I, Donald M. Fraser, Mayor of the City of Minneapolis, do hereby proclaim Monday, November 4, 1991 to be Slawomir Mrozek Day.
Dyplom form. 32x20,3 cm (w świetle passe-partout) z pieczęcią i odręcznym podpisem burmistrza Minneapolis. Proklamowanie poniedziałku 4 XI 1991 Dniem Sławomira Mrożka w dowód jego wkładu w zrozumienie kondycji człowieka w dzisiejszym świecie przez ukazywanie ich w swoich dramatach, poruszających widownie całego globu. Mrożek przebywał w tym czasie w Minneapolis zaproszony przez tamtejsze Centrum Dramaturgii do poprowadzenia warsztatów pisarskich. Dyplom w drewnianej ramie, w passe-partout, za szkłem. Stan bardzo dobry.
400.–
* * *

Laureaci Nagrody Nobla - autografy

739.
ANDRIĆ Ivo – Gospodzica. Beograd 1961. Izdavačka Preduzedze Prosveta. 16d, s. 222, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Tekst w oryginale (po serbsku). Podpis autora na stronie tytułowej, obca dedykacja.
I. Andrić (1892-1975) - jugosłowiański powieściopisarz, nowelista i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1961. "W swojej twórczości ukazywał Bośnię jako terytorium pograniczne, leżące między Zachodem a Orientem, a powikłane dzieje (choćby wielowiekowa turecka obecność) jego rodzinnego kraju stanowiły podstawę wielu utworów [...]. Ponadto, utwory te cechuje silny psychologizm, wnikający w zagadkę losu ludzkiego [...]. Dziś wizja Andricia wzbudza (z różnych zresztą względów) opór niemal wszystkich narodów zamieszkujących byłą Jugosławię - Serbów, Chorwatów i Boszniaków" (Wikipedia).
120.–
Sprzedano za: 120.–
740.
BRODSKIJ Iosif – Forma vremeni. Stichotvorenija, esse, pesy. V dvuch tomach. T. 1-2. Minsk 1992. Eridan. 8, s. 471, [1], tabl. 4; 473, [1], tabl. 3. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcia krawędzi obw., poza tym stan dobry. Odręczny podpis autora w każdym z tomów. T. 1: Stichotvorenija, t. 2: Stichotvorenija, esse, pesy. Wydany w Mińsku wybór wierszy i utworów prozatorskich Josifa Brodskiego (1940-1996) - rosyjsko-amerykańskiego poety i eseisty, laureata literackiej Nagrody Nobla za rok 1987. Pisarz w 1964 został skazany na przymusowe roboty za pasożytnictwo, w 1972 - pozbawiony obywatelstwa ZSRR - został wydalony ze Związku Radzieckiego.
180.–
Sprzedano za: 300.–
741.
GRASS Günter – Z dziennika ślimaka. Przełożył Sławomir Błaut. Gdańsk 1991. Wyd. Morskie. 8, s. 232, [4]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora na stronie tyt.
G. Grass (1927-2015) - niemiecki pisarz narodowości niemiecko-kaszubskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1999, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitną twórczość literacką oraz wkład w polsko-niemieckie pojednanie, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska. Pierwsze polskie wydanie napisanego w 1971 eseju-reportażu o źródłach swojej obywatelskiej aktywności, z tragicznymi wojennymi losami Kaszubów i Żydów w tle.
120.–
Sprzedano za: 150.–
742.
LLOSA Mario Vargas – Kto zabił Palomina Molero? Przełożył Enrique Porcel Ortega. Poznań 1998. Dom Wydawniczy RTebis. 16d, s. 141, [4]. brosz. Salamandra.
Stan bardzo dobry. Podpis autora na stronie tyt.
M. V. Llosa (ur. 1936) - peruwiański pisarz, dziennikarz, polityk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2010. Z noty redakcyjnej: "'Kto zabił Palomina Moler?' to powieść, podobnie jak większość utworów M. V. Llosy, mocno osadzona w peruwiańskiej rzeczywistości. Osią akcji jest prowadzone przez dwóch policjantów śledztwo w sprawie zabójstwa młodego żołnierza". Powieść ukazała się w oryginale w 1986, po polsku w 1995. Prezentowana tu edycja oznaczona jest jako "wydanie I (dodruk)".
100.–
Sprzedano za: 320.–
743.
MIŁOSZ Czesław – Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego ... Paris 1981. Éditions du Dialogue. 8, s. 324, [3]. opr. oryg. miękka.
Stan bardzo dobry. Okł. Romana Cieślewicz. Na karcie przedtyt. odręczny podpis poety i data 19 VI 1981. Na karcie tyt. obca dedykacja.
C. Miłosz (1911-2004) - polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W l. 1951–1993 przebywał na emigracji we Francji i USA. Po wyjeździe, do 1980 był objęty zakazem druku w PRL.
120.–
Sprzedano za: 260.–
744.
MIŁOSZ Czesław – Poezje. Warszawa 1981. Czytelnik. 16d, s. 452, [3]. brosz.
Obw. lekko naddarta, poza tym stan dobry. Oprac. graf. A. Heidrich. Wyd. I. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora. Zaw. wiersze z wcześniej publikowanych tomów, m.in.: Trzy zimy, Ocalenie, Świat (poema naiwne), Głosy biednych ludzi, Światło dzienne, Traktat moralny, Traktat poetycki, Król Popiel i inne wiersze, Kroniki miasteczka Pornic, Gucio zaczarowany, Miasto bez imienia, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
C. Miłosz (1911-2004) - polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W l. 1951–1993 przebywał na emigracji we Francji i USA. Po wyjeździe, do 1980 był objęty zakazem druku w PRL.
140.–
Sprzedano za: 240.–
745.
MIŁOSZ Czesław – Szukanie ojczyzny. Kraków 1992. Znak. 16d, s. 217, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis autora na stronie przedtyt.
C. Miłosz (1911-2004) - polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W l. 1951–1993 przebywał na emigracji we Francji i USA. Po wyjeździe, do 1980 był objęty zakazem druku w PRL. "Szukanie ojczyzny" (tu pierwsze wydanie) to zbiór esejów wspomnieniowych i szkiców historycznych.
120.–
Sprzedano za: 240.–
746.
PAMUK Orhan – Śnieg. Przełożyła Anna Polał. Kraków 2006. Wyd. Literackie. 8, s. 553, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis autora na stronie przedtyt.
O. Pamuk (ur. 1952) - turecki pisarz, laureat Nagrody Nobla z dziedziny literatury w 2006. "Śnieg" to pierwsza książka Pamuka, jaka ukazała się w polskim tłumaczeniu. Recenzja "Guardiana": "Polityczny thriller inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego. Niezwykle mądra powieść".
120.–
Sprzedano za: 220.–
747.
SZYMBORSKA Wisława – [Autograf na fotografii].
Czarno-białe zdjęcie form. 24,2x18,5 cm. Późniejsza odbitka fotografii wykonanej zapewne w połowie lat 80. Na zdjęciu własnoręczny podpis pisarki pełnym imieniem i nazwiskiem. Stan bardzo dobry.
W. Szymborska (1923-2012) - poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka. laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996, założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w 1989.
240.–
Sprzedano za: 480.–
748.
WAŁĘSA Lech – Droga nadziei. Kraków 1990. Znak. 8, s. 384, [4], tabl. 6. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. II. Podpis autora na stronie przedtyt.
L. Wałęsa (ur. 1943) - polityk i działacz związkowy, przywódca opozycji demokratycznej w okresie PRL, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w l. 1990–1995. "Droga nadziei" to autobiografia Wałęsy.
100.–
Sprzedano za: 120.–
749.
WIESEL Eli – Pieśń umarłych. Opowiadania. Tłumaczyła Małgorzata Tomicka. Wrocław 1991. Ossolineum. 16d, s. 174, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora ("warmest greetings").
E. Wiesel (1928-2016) - amerykański pisarz i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1986. "Przeżył czas zagłady Żydów - pamięci pomordowanych poświęcił całą swoją twórczość i działalność w US-Holocaust Memorial Council. 'Pieśń umarłych to opowiadania z jednej strony autobiograficzne, z drugiej dające świadectwo kataklizmu lat wojennych" (z noty redakcyjnej na okł.).
120.–
Sprzedano za: 900.–
* * *
750.
APULEIUS – Amor i Psyche. Przekład L. Rydla. Kraków 1911. S. A. Krzyżanowski. 8, s. [6], 151, [5], tabl. 13. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Okładka S. A. Procajłowicza, zdobienia kart zaczerpnięte z włoskiego starodruku, na tablicach reprodukcje fresków Rafaela z pałacu Farnese w Rzymie.
180.–
Sprzedano za: 180.–
751.
BAŁUCKI Michał – Typy i obrazki krakowskie. Wilno 1881. Wyd. E. Orzeszkowej i S-ki. Druk. J. Blumowicza. 16d, s. 262, [1]. opr. kart. imit. pperg. z szyldzikiem. Wyd. E. Orzeszkowej i S-ki, [t.] 11.
Opr. zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Mieszczańskie wesele, Pasya do książek, Garkuchnia pod schodami, Rybak za Wisły, Chata za wsią.
120.–
752.
BARAŃCZAK Stanisław – Książki Najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Wyd. II. zmienione. Poznań 1990. wydawnictwo a5. 8, s. 183. brosz.
Stan dobry. Okł. i stronę tyt. proj. Wojciech Wołyński. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 7 IX 1991. Z okł.: "'Książki Najgorsze' nawiązują swoim tytułem (i często stylem) do słynnej rubryki Antoniego Słonimskiego w przedwojennych 'Wiadomościach Literackich'. Ten, mający swoją własną historię, zbiór świetnych pamfletów i szkiców krytycznoliterackich Stanisława Barańczaka zdołał się jeszcze ukazać nakładem drugoobiegowego Wydawnictwa kos w Krakowie tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, co spowodowało, iż jest to obecnie książka trudno dostępna. Drugie, a zarazem pierwsze oficjalne, zmienione i poprawione wydanie, wzbogacił autor o teksty rozproszone dotąd w czasopismach, wśród nich o znany z 'The New Republic' tekst o utworach scenicznych Heinera Müllera. Chociaż 'grafomania z państwową pieczątką' staje się reliktem przeszłości nadejść może czas grafomanii 'wolnorynkowej', i kto wie - przewiduje Stanisław Barańczak - czy nie zacznie ona powstawać pod tymi samymi piórami...".
160.–
Sprzedano za: 160.–
753.
BARAŃCZAK Stanisław – Poezje wybrane. Wybór i wstęp Autora. Warszawa 1990. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 16d, s. 143, [1]. brosz. Biblioteka Poetów.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 1 IX 1991.
140.–
Sprzedano za: 140.–
754.
BARSZCZEWSKI Stefan – Czandu. Powieść z XXII wieku. Warszawa 1925. Gebethner i Wolff. 16d, s. 270, [1], tabl. 9. opr. pł. z epoki.
Niewielkie otarcia okł. i zaplamienia opr., stan dobry. Podpis własn. Powieść fantastyczno-naukowa bazująca na motywach wziętych z "Wojny w przestworzu" Wellsa. W 1951 powieść została wycofana z polskich bibliotek oraz objęta cenzurą.
100.–
755.
BARTOSZEWICZ Juljan – Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Warszawa 1861. M. Glücksberg. 8, s. [16], 644, XII. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., grzbiet nowy, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. ksiągarska. Na końcu skorowidz imienny.
240.–
756.
BAUDELAIRE Karol – Wino i haszysz. (Sztuczne raje). Analekta z pism poety. Wino. Poemat o haszyszu. Dokonał wyboru i [...] przełożył Bohdan Wydżga. Warszawa 1926. E. Wende i S-ka. 16d, s. 132, [3]. opr. bibliot. ppł.
Opr. lekko otarta, blok nadpęknięty. Piecz. bibliot.
100.–
757.
BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty] – Poezye. Cz. 1. Poznań 1844. Nakł. autora. 16d, s. 102, [1]
[oraz] tenże – Poezye. Cz. 2-ga. Bruxella 1844. J. N. Młodecki. 16d, s. [4], 137, [2]. razem opr. nieco późn. psk.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia, stan dobry. Zachowana okł. brosz. cz. 1. Egzemplarz z księgozbioru historyka literatury Ignacego Chrzanowskiego (piecz., złoc. monogram "I. Ch." na grzbiecie). "Dwa tomiki poezyj [...] ze swawolnym 'Don Juanem poznańskim' i 'Parabazą' (nuta antyszlachecka i antyklerykalna), wywołują pochwały i sprzeciwy" (PSB).
140.–
Sprzedano za: 140.–
758.
BIELOWSKI A[ugust], SIEMIEŃSKI L[udwik] – Dumki A. Bielowskiego i L. Siemieńskiego. Praga 1838. Tłocznia Jana Spurnego. 16, s. 104, [3]. opr. nieco późn. kart.
Stan dobry. Tom zawiera dumki - ukraińskie pieśni ludowe - spolszczone przez Bielowskiego i Siemieńskiego oraz stylizowane dumki ich autorstwa, np.: Rusałka, Kniaź Dymitr Wiśniowiecki, Wyprawa Chmielnickiego na Multany, Pochód kozacki, Napierski, Branka tatarska, Cyganka.
160.–
Sprzedano za: 160.–
759.
BRÜCKNER Aleksander – Dzieje języka polskiego. Wyd. II zmienione i powiększone z 70 ryc. w tekście i dwiema na osobnych tabl. Lwów 1913. Wyd. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. [4], 190, tabl. 2. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc. Nauka i Sztuka, t. 3.
Nieznaczny ślad zawilgocenia w narożniku części kart, poza tym stan bardzo dobry. .
180.–
Sprzedano za: 1.100.–
760.
BRZĘKOWSKI Jan – Buty No 138. Kraków 1978. Wydawnictwo Literackie. 8, s. 121, [3]. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom opowiadań.
80.–
761.
BRZĘKOWSKI Jan – Spotkanie rzeczy ostatecznych. Warszawa 1970. Państwowy Instytut Wyd. 16d, s. 98, [2]. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
80.–
762.
BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. Warszawa 1980. Czytelnik. 8, s. 289, [3], tbl. 1. opr. oryg. kart.
Podklejone naddarcie grzbietu, lekkie otarcia okł. Odręczna dedykacja autora.
80.–
763.
BRZOZOWSKI Karol – Jezioro "Dusza". Legenda litewska. Obraz dramatyczny w trzech odsłonach. Muzyka Mieczysława Sołtysa. Lwów 1921. Druk. Jakubowskiego i Sp. 4, s. [19]. brosz.
Pierwsza karta nieco zakurzona, podklejone naddarcia skrajnych kart, rozprasowane załamania. Przedruk litograficzny autorskiego rękopisu powstałego dwadzieścia lat przed wydaniem. Wydano 200 egz., ten nr 136. Na ostatniej stronie tekst podpisany krypt. M.O., w którym czytamy: "Utwór napisany dla sceny lwowskiej, nie ukazał się w świetle kinkietów, lubo nazwisko poety-farysa [...] najlepszą było dlań rękojmią [...]. Silniejszą nad te okoliczności była wola cenzury, która dopatrywała się w utworze [...] aluzji do zaborczości nowoczesnego krzyżactwa - i legendy litewskiej na scenę nie dopuściła. Nie pojawiła się ona też w druku". Katalog internetowy Biblioteki Narodowej jako wydawcę wymienia Franciszka Biesiadeckiego. Nieczęste.
240.–
764.
BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II z portretem autora, zdobił Jan Bukowski. Warszawa 1910. Księgarnia Polska. 8, s. XI, [1], 594, [1], tabl. 1. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., nieznaczne zabrudzenia pierwszej karty. Górne obcięcie złocone oraz ozdobione ręcznie malowanym motywem roślinnym. Drugie wydanie najbardziej znanej i najczęściej komentowanej książki Brzozowskiego. "Krytyk oceniał w niej i analizował zjawiska sobie współczesne: wyprowadzał własne rozumienie romantyzmu i jego relacji z Młodą Polską, pytał o kulturowe i społeczne uwarunkowania sytuacji polskiej (i europejskiej), poddawał bezkompromisowej krytyce przekonania i postawy" (culture.pl). Zaw. rozdziały: Nasze "ja" i historja, Kryzys romantyzmu, Polska zdziecinniała, Mity i legendy, Duszy nie potrzeba!, Wyprzedaż starych zabawek, Polskie Oberamergau, Rozbrojenie duszy, Nieboska dni naszych, Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm, Humor i prawo, Dusza samotna, Czciciele tajemnic, Sam na sam z klęską, Stanisław Wyspiański. Na końcu skorowidz nazwisk.
240.–
Sprzedano za: 420.–
765.
BUKOWSKI Władimir – I powraca wiatr... Warszawa 1990. Res Publica. 8, s. 316, [4]. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 30 VIII 1990. Z tylnej okł.: "Włodzimierz Bukowski (ur. 1942) był jednym z pierwszych organizatorów opozycji demokratycznej w ZSRR. Wielokrotnie więziony i przetrzymywany w szpitalach psychiatrycznych został wymieniony w 1976 roku na sekretarza generalnego Chilijskiej Partii Komunistycznej, Luisa Corvalana. Na emigracji rozpoczął studia w dziedzinie biologii, napisał dwie książki ('I powraca wiatr...' oraz 'Pacyfiści kontra pokój') oraz szereg artykułów poświęconych sytuacji politycznej w Związku Sowieckim. Obecnie mieszka w USA".
140.–
Sprzedano za: 220.–
766.
BUREK Tomasz – Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? Warszawa 1979. Niezależna Oficyna Wydawnicza. 8, s. II, 115. brosz. Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych.
Brzeski 520; Federowicz 643. Rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Odręczna dedykacja autora. Ukazało się w drugim obiegu wydawniczym. Zasadniczy tekst poprzedza dwustronicowe wspomnienie W. Bartoszewskiego poświęcone zmarłemu w VI 1979 Antoniemu Gołubiewowi.
80.–
Sprzedano za: 100.–
767.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. Kraków 1933. PAU. 8, s. [2], 260. brosz.
Grzbiet podklejony, krawędzie nieco nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Ogólne wiadomości o przysłowiach, Paremjografja polska, Komizm, Gra słów, Schematy przysłowiowe, Związek przysłowi z życiem, Obrzędy rodzinne, Przepowiednie pogody, Polskie grupy etniczne, Drobna szlachta, Obce ludy, Przysłowiowe cytaty z autorów, Przysłowia biblijne.
160.–
768.
COOPER James Fenimore – Szpieg. Romans amerykański Kupera, tłómaczony na polskie z zastosowaniem do oryginału przez J. H. S. T. 1-4. Warszawa 1829-1830. A. Brzezina i Kompania. 16d, s. 225; [2], 216; 212; 194. opr. psk. z epoki.
Brak karty tyt. w t. 1. Wyraźne otarcia okł., podklejone nadpęknięcia grzbietów, zaplamienia i zabrudzenia wewnątrz, podklejone ubytki narożnika ostatnich kart t. 4, kilka kart pokreślonych atramentem. Egz. wyraźnie wyeksploatowany. Podpisy własn. Pierwsza powieść Coopera tłumaczona na polski. Oryginał angielski ukazał się po raz pierwszy w 1821. Autor przedstawił tu emocjonującą historię podwójnego szpiega działającego w Ameryce w 1776 podczas wojny o niepodległość. Opowieść przyniosła Cooperowi ogromne uznanie i literacką sławę. Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 500.–
769.
DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. Lwów [ca 1862]. Druk. Ossolineum. 8, s. 21. brosz.
Otarcia i nadkruszenia okł., niewielkie załamania narożników kart. Recenzja dramatu Karola Drzewieckiego "Jeremi Wiśniowiecki" wydanego po raz pierwszy w Lipsku w 1852. Tytuł nagłówkowy: "Jeremi Wiśniowiecki, sceny dramatyczne z XVII wieku".
80.–
Sprzedano za: 80.–
770.
DMOCHOWSKI Franciszek Xawery – Pisma rozmaite. Cz. 1-2. Warszawa 1826. Druk. N. Glücksberga. 8, s. [4], 292, [1]; [22], 382. razem opr. późn. psk. złoc., obcięcie prószone.
Miejscami niewielkie zaplamienia, stan dobry. Nieliczne notatki w tekście. Egzemplarz z księgozbioru historyka literatury Ignacego Chrzanowskiego (piecz., złoc. monogram I. Ch. na grzbiecie). Oprawa Roberta Jahody z Krakowa (piecz. na tylnej wyklejce). Zaw. m.in.: Ułomki Raju utraconego Miltona, Ułomki Odyssei Homera, Urywek Bicza kręconego w Krakowie, Życia uczonych ludzi, Sztuka rymotworcza.
360.–
Sprzedano za: 400.–
771.
DORSZEWSKI Każm[ierz] – Mowa na cześć Jana i Jędrzeja Śniadeckich ze Żnina na dniu 24 maja 1866 r. w kościele żnińskim z powodu odsłonienia pomnika powiedziana i objaśniona. Poznań 1866. Nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 4, s. [2], 29. brosz.
Miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. faksymilowa J. Dunina-Wąsowicza.
120.–
Sprzedano za: 120.–
772.
ECKARTSHAUSEN [Karl von] – Podróże młodego Kostysa od wschodu na południe. Z dzieł J.P. Ekkartshauzena [...] w ięzyku Niemieckim napisane, z tego na Rossyyski, a z Rossyyskiego na Polski przełożone przez J. H. Białystok 1809. 16d, s. [4], 290, tabl. 1. opr. nieco późn. ppł.
Niewielki ubytek przedniej wyklejki, zaplamienia pierwszych kart. Numer inwentarzowy na jednej z kart. Karta tytułowa sztychowana, z podtytułem "Skala Natury, Prawo, Sposób, Cel". Na frontispisowej tablicy modlący się i podpis "Modlitwa iest solą duszy, a pokarmem naszym Bóg". Pod kompozycją sygn.: "w Sztycharni Xięd: J. Cybulskiego w Warszawie".
320.–
Sprzedano za: 400.–

Elementarze

773.
BALK H[enryk], CHARSZEWSKA Z[ofia] – Elementarz. Zatwierdzone przez LKO USRR. Kijów-Lwów 1940. Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych USRR. 8, s. 95, [1]. opr. wsp. plast.
Marginesy karty tyt. podklejone papierem, drobne zaplamienia. Oprawa amatorska. Piecz. Wydany na Ukrainie elementarz dla polskich dzieci, mocno zideologizowany. Na ilustracjach w salach lekcyjnych wiszą portrety Lenina i Stalina, są pionierzy, robotnicy... W dalszej części, bardziej rozbudowane teksty agitują: "I my pra-cu-je-my. Pra-cu-je-my w klasie. Czy-ta-my ładnie. U-czymy się pilnie. Tak jak nam kazał Lenin. Jak nam każe Stalin", "A to Lenin i Stalin. To nasi ko-cha-ni. My ko-cha-my Lenina i Stalina. Oz-do-bi-my ich por-tre-ty". Końcowe rozdziały poświęcono Ukrainie Radzieckiej (tu portret Mykity Chruszczowa), Leninowi, Stalinowi ("Wszyscy kochamy towarzysza Stalina. I on nas kocha") i marszałkowi Woroszyłowowi. Bardzo rzadkie!
360.–
Sprzedano za: 850.–
774.
ELEMENTARZ polsko-ruski. (Z dodaniem ruskiego wzorku). Częstochowa 1890. Druk. Kohna i Oderfelda. 16d, s. [2], 64, 6. opr. wsp. ppł.
Egzemplarz wyraźnie wyeksploatowany: zaplamienia i otarcia, rozprasowane załamania narożników, podklejone ubytki, ślady wielokrotnego szycia przez grzbiet. W kilku miejscach dziecięce notatki. Tytuł także po rosyjsku (Polsko-russkij bukvar. (S pribavleniem russkoj propisi). Edycja nienotowana przez Estreichera i PilarczykaRzadkie.
420.–
Sprzedano za: 420.–
775.
NAUKA czytania, dla szkół katolickich i ewanielickich. Cz. 1. Wyd. VI. Poznań 1837. E. S. Mittler. 16d, s. [20], 50, [2]. opr. ppł. z epoki.
Pilarczyk 1203. Mocne otarcia okł., ubytek papieru okleinowego na tylnej okł., miejscami zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Zapiski na wyklejkach.
140.–
Sprzedano za: 300.–
776.
UNSZLICHT Stefanja – Nauka - to siła. Elementarz dla dorosłych. Ułożyła ... Moskwa 1926. Centralne Wydawnictwo Ludów SSSR. 4, s. 48. brosz.
Egz. po konserwacji: uzupełnione ubytki kart, rozprasowane załamania, podklejone naddarcia. Ślady zawilgocenia. Na przedniej okł. wkomponowany transparent z hasłem "Nierozerwalny jest związek robotników i włościan" oraz nadruk "Vserossijskaja Čerezvyčajnaja Komissija do Likvidacii Negramotnosti pri Glavpolitprosvete". Mocno zideologizowany podręcznik do nauki czytania dla dorosłych. Pierwsze frazy to: My mamy rady, Rady to siła ludu, Rady to nowa dola ludu, Pana były łany, siła i wola była pana. W dalszej części krótkie czytanki, np.: Do walki o zdrowie i hart robotników i chłopów, Kto spełnia wolę Lenina, Co top jest władza Sowiecka, Komsomolcy, Ustrój państwowy Polski. Na wewnętrznych stronach okładek wskazówki dydaktyczne do czterech proponowanych lekcji. Kuriozum. Rzadkie.
280.–
Sprzedano za: 850.–
777.
[ZARAŃSKI Stanisław] – Elementarz pierwszy ułożony śladem dziejowego rozwoju nauki pisania i czytania w zastosowaniu do umysłowych potrzeb dzieci polskich. Kraków 1869. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Oświaty. 16d, s. [4], 156. opr. oryg. miękka ppł.
Pilarczyk 1826. Otarcia i zaplamienia okł., blok poluźniony, miejscami zaplamienia kart. Skasowane piecz. bibliot. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli uczących pisania i podstaw rachunków.
160.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
778.
EWERS H[anns] H[einz] – Mamaloi. Autoryzowany przekład i wstęp Stanisława Przybyszewskiego. (Z portretem autora). Lwów 1919. Instytut Wydawniczy "Lektora". 8, s. [4], 256, tabl. 1. brosz.
Okł. lekko zaplamione, niewielki ubytek grzbietu, podklejone załamanie narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Notatki ołówkiem. Na okł. data 1918. Wybór opowiadań. Okładka projektu Ilny Ewers-Wunderwald, żony autora.
80.–
Sprzedano za: 100.–
779.
FELDMAN Wilhelm – My artyści... Sztuka w czterech aktach. Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [4], 164
[orazZAPOLSKA Gabryela – Skiz. Komedya w 3 aktach. Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [4], 121. razem opr. oryg. pł. zdob., obcięcie barwione. Bibliot. Dramatyczna, t. 1.
Stan dobry. Dwa młodopolskie dramaty, oba w pierwszych wydaniach.
64.–
Sprzedano za: 130.–
780.
FENELON François de Salignac de La Mothe – Podroże i przypadki Telemaka, syna Ulissesa, przez Franciszka Solignac de la Motte-Fenelona, po Francuzku napisane. Kraków 1811. W Drukarni Gröblowskiey. 16d, s. [2], 478. opr. wsp. ppł.
Miejscami zabrązowienia kart, na każdej karcie trzy otwory - pozostałości po szyciu egzemplarza przez grzbiet.
420.–
Sprzedano za: 420.–
781.
FICOWSKI Jerzy – Gryps i Errata. (Wiersze z lat 1968-1980). Kraków 1982. Wyd. Literackie. 16d, s. 100, [3]. brosz.
Zarysowanie przedniej okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora ("te wiersze [...] nieco przez cenzurę uszczuplone i ponadgryzane, ale chyba jeszcze - mimo wszystko - żywe").  Tom wierszy.
100.–
Sprzedano za: 110.–
782.
GERMAN Ludomił – O dramatach Józefa Szujskiego. Studyum. Kraków 1889. Nakł. autora, Księg. G. Gebethnera i Spółki. 8, s. 258. opr. oryg. pł. tłocz.
Grzbiet lekko naddarty, opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris Henryka Voglera (1911-2005) – pisarza, krytyka literackiego, pierwszego redaktora naczelnego Wydawnictwa Literackiego.
160.–
783.
GLOGER Zygmunt – Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI-go. Wyd. ... Warszawa 1905. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 55, [1]. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Krótki wstęp objaśniający, faksymila poszczególnych kart wraz ze współczesną transliteracją. Wydano z okazji 400. rocznicy urodzin Mikołaja Reja. Rzadkie.
180.–
784.
[GORCZYŃSKI Adam] – Opowieści i legendy Jadama z Ziemi Zatorskiej [pseud.]. Zbiór 1. Wyd. K. Jabłońskiego. Lwów 1842. Nakł. B. Jabłońskiego i Syna. 16d, s. 178, [2]. opr. późn. ppł.
Okł. nieco otarte, ślady zawilgocenia wewnątrz. Podpis własn. Następne części nie ukazały się. Utwory wierszem, m.in.: Jan z Kent, Pogoń Tartarów, Kościół St. Anny w Zakrzowie, Nowy Dwór, Sobiesław Wtóry.
120.–
Sprzedano za: 120.–
785.
[GRABOWSKI Michał] – Korrespondencija literacka M. Gr....skiego [krypt.]. Cz. 1. Wilno 1842. Nakł. T. Glücksberga. 16d, s. 228, [2], 15. opr. XX-w. ppł. z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia. Dublet Bibliot. Kórnickiej (piecz.). W 1843 ukazała się cz. 2, której tu brak. "W czerwcu 1841 r. stał się Grabowski współzałożycielem utworzonego przez H. Rzewuskiego ugodowego obozu pisarzy ziemiańskich, tzw. koterii petersburskiej. Odtąd twórczość literacka Grabowskiego została podporządkowana działalności politycznej. Poglądy Grabowskiego zawarte w 'Korespondencji literackiej' [...], spotkały się z ostrą krytyką społeczeństwa polskiego w kraju i na emigracji oraz z nieprzychylnym przyjęciem w rosyjskich kołach rządowych, które obawiały się wszelkiego samodzielnego ruchu wśród Polaków" (PSB).
140.–
Sprzedano za: 280.–
786.
HEN Józef – Nikt nie woła. Kraków 1990. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 342, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 27 VIII 1990. Z info na tyle okł.: "Józef Hen ukończył tę powieść w 1957 roku. Usiłował ją wydać trzykrotnie: w 1957, 1968 i 1983. Ukazuje się jednak dopiero teraz, kiedy znikają tematy tabu. Jednym z nich był los Polaków w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej. Książka oparta została na autentycznych doświadczeniach autora, co dokumentuje zdjęcie na okładce, zrobione w Samarkandzie w 1942 r., a w pełni potwierdza powściągliwa narracja. Wymowa opisanych realiów jest wystarczająco dramatyczna, by wstrząsnąć czytelnikiem. Powieść ukazuje zmagania młodego, wrażliwego chłopca z głodem, zimnem, bezdomnością i samotnością w tłumie innych podobnych nieszczęśników rzuconych na bezkresne obszary azjatyckiej części ZSRR. 'Nikt nie woła' jest także opowieścią o potrzebie miłości, o spełnianiu się pierwszego silnego uczucia w nieludzkim pejzażu. W oparciu o ten wątek Kazimierz Kutz nakręcił w 1960 r. jeden ze swych najciekawszych filmów pod tym samym tytułem, zmuszony był jednak akcję przenieść na Ziemie Zachodnie.".
80.–
Sprzedano za: 80.–
787.
HERBERT Zbigniew – Arkusz. Warszawa 1984. Wydawnictwo Krąg. 16d, s. [2], 25, [1]. brosz.
Brzeski 1241, Federowicz 1577. Stan dobry. Wydawnictwo drugiego obiegu. Zaw. wiersze: Co widziałem, Dusza Pana Cogito, Tren, Do rzeki, Dawni mistrzowie, Modlitwa Pana Cogito - podróżnika, Pan Cogito i wyobraźnia, In memoriam Nagy László, Do Ryszarda Krynickiego - list, Wstydliwe sny, Kołysanka, Fotografia, Pana Cogito z Marią Rasputin - próba kontaktu, Izydora Duncan, Beethoven, Potęga smaku, 17. IX.
36.–
Sprzedano za: 50.–
788.
HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83, [3]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta i zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczny podpis autora, podpis własnościowy poety Jana B. Ożoga. Wyd. I. Trzeci tom poetycki Z. Herberta. Obwoluta Andrzeja Heidricha.
150.–
Sprzedano za: 1.600.–
789.
HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83, [3]. brosz., obw.
Obw. lekko otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Trzeci tom poetycki Z. Herberta. Obwoluta Andrzeja Heidricha.
80.–
Sprzedano za: 160.–
790.
HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw – Godzina cieni. Eseje. Kraków 1991. Znak. 16d, s. 386, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczny podpis autora.
120.–
Sprzedano za: 300.–
791.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Śpiewnik włoski. Wiersze. Warszawa 1974. Czytelnik. 16d, s. 76, [3]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczny podpis autora na stronie tytułowej. Tom wierszy. Wyd. I. Oprac. graficzne Maria Wieczorek-Heidrich.
120.–
Sprzedano za: 200.–
792.
JANTA Aleksander – Znak tożsamości. (Wybór z trzydziestolecia). New York 1958. Polish Book Importing. 8, s. 128, [4]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie ubytki obw., poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
80.–
Sprzedano za: 100.–
793.
JASIEŃSKI Bruno – Nogi Izoldy Morgan. Powieść opatrzona wstępem autora. Lwów 1923. Spółka Nakładowa "Odrodzenie". 16d, s. 59, [4]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Wydano 2.000 egz., ten nr 411, z faksymilowym podpisem ochronnym autora. Książkowy debiut prozatorski Jasieńskiego. Bohaterem utworu jest inżynier Witold Berg, którego narzeczona, wymieniona w tytule Izolda Morgan, uległa tragicznemu wypadkowi: tramwaj obciął jej obie nogi. Miłość, którą mężczyzna darzył swą wybrankę, przeniósł całkowicie na wykupione potajemnie ze szpitala amputowane kończyny. Tę niecodzienną sytuację dodatkowo komplikował fakt, że inżynier zaczął powoli popadać w groźną paranoję. Był przekonany, że prześladują go wszechobecne urządzenia: zamontowane w elektrowni turbiny, automobile, tramwaje. Książka zawiera autorski wstęp „Exposé”, stanowiący manifest programowy pisarza. Zawarł w nim także komentarz do swej najnowszej publikacji: „Przyspieszony rytm życia współczesnego, zdążającego z nieubłaganą logiką, jak po równi pochyłej, do pewnego wytyczonego punktu z szybkością rozpędzonych transmisji, stworzył zupełnie nowy rodzaj realności – realność rozpalonej do białego stali, chwiejącą się już na granicy halucynacji. Tym jest ta książka”. Głosy krytyki były rozbieżne. Jedni (krytyk "Słowa Polskiego") pisali, że powieść jest "wyrachowanym świństwem, erupcją seksualnego paranoizmu, przejawem klinicznym" i (C. Lechicki) "perwersyjną ramotą, osnutą na występującej przy paranoi seksualnej odmianie nekrofilii, inni (T. Peiper) pisali: "„Czarująca automobilowa szybkość, z jaką porusza się powieść, szczególnie w pierwszej swojej części, ma już w sobie wiele z tego nowego rytmu, którym maszerować powinno dzisiejsze dzieło literackie". Okładkę książki zaprojektował Zygmunt Waliszewski. Pierwsza polska powieść futurystyczna. Nieczęste.
800.–
Sprzedano za: 1.200.–
794.
KALLAS A[niela] – Rzeź galicyjska. Powieść osnuta na tle wypadków z roku 1846-go w 50-tą rocznicę. Poznań 1896. W. Simon. 8, s. [2], 121, tabl. 1. opr. ppł.z  epoki.
Miejscami nieliczne zaplamienia kart.
80.–
Sprzedano za: 80.–
795.
KAŁUŻYŃSKI Zygmunt – Kanikuła. Fantazja dramatyczna w 9 scenach. Łódź 1946. "Czytelnik". 8, s. 79. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, podklejony, okł. lekko zakurzone, niewielkie naddarcie górnego narożnika na dwóch ostatnich kartach i tylnej okł. Okł. rys. Władysław Stańczykowski. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Pierwsza książka późniejszego popularnego publicysty, historyka kina i popularyzatora sztuki filmowej. Przedmowa: Stefan Lichański.
64.–
Sprzedano za: 90.–
796.
KERN Ludwik Jerzy – Do widzenia zwierzęta! Kraków 1956. Wyd. Literackie. 8, s. 90, [4]. brosz.
Grzbiet pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Piecz., podpis własn. Tom wierszy z ilustracjami Daniela Mroza.
60.–
Sprzedano za: 130.–
797.
KLEINER Juliusz – Tragizm. Lublin 1946. Towarzystwo Naukowe KUL. 8, s. 16. brosz. Wykłady i Przemówienia, [t.] 2.
Zaplamienia okł., przetarcia grzbietu, stan ogólny dobry. Piecz. Odręczna dedykacja autora dla Antoniego Słomkowskiego (dogmatyka, mariologa, rektor KUL w l. 1944-1951). Tekst wykładu wygłoszonego na posiedzeniu Wydz. Hist.-Filolog. Tow. Naukowego KUL.
64.–
798.
KOCHOWSKI Wespazjan – Pisma wierszem i prozą. [T. 1]. Kraków 1859. Wydawnictwo Biblioteki Polskiej. 8, s. 328; 143, [1], 23, [1], 37, [1], 303; [2], 64, 114 [jest mylnie 154], 75. opr. późn. pł. w 3 wol. Bibliot. Polska, [seria 4, zesz. 14-18].
Miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Numeracja woluminów pomylona przez introligatora. Podpis własn. Zaw.: Liryka polskie w niepróżnującem próżnowaniu napisane, Epigramata polskie, po naszemu fraszki, Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności, Dzieło boskie albo pieśń Wiednia wybawionego i inszych tranzakcyj wojny tureckiej [...], Ogród panieński pod sznur Pisma św. [...] wymierzony, Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy [...] albo Psalmodya polska, Chrystus cierpiący, Rożaniec Najświętszey Maryi Panny. W latach następnych Turowski wydał dwa kolejne tomy "Pism" Kochowskiego.
180.–
Sprzedano za: 180.–
799.
KORZENIOWSKI Józef – Kurs poezyi. Przez ... nauczyciela wymowy i poezyi w Liceum wołyńskiem. Warszawa 1829. Nakł. N. Glücksberga. 16d, s. [2], VIII, 311. opr. psk. z epoki.
Brak karty przedtyt. Wyraźne otarcia okł., przednie wyklejki podklejone paskiem papieru, blok lekko nadpęknęty, miejscami zaplamienia. Podpis własn. Ignacego Ostałowskiego z klasy V. Podręcznik poetyki opracowany przez J. Korzeniowskiego w czasie gdy pracował jako nauczyciel w Liceum Krzemienieckim.
240.–
Sprzedano za: 650.–
800.
KRASICKI [Ignacy] – Dzieła. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Nowa edycya Barbezata. Berlin 1845. Księg. B. Behra. 8, s. [4], VIII, 906, tabl. 1. opr. nieco późn. psk. złoc.
Otarcia krawędzi grzbietu, wyklejki podklejone w grzbiecie, miejscami zażółcenia papieru i niewielkie zaplamienia. Wydanie tytułowe edycji paryskiej z 1830. Na tablicy portret I. Krasickiego rytowany przez Antoniego Oleszczyńskiego wg rysunku Daniela Chodowieckiego. O wydaniu paryskim pisał Oleszczyński do J. U. Niemcewicza (list z III 1830): "Wiadomo iuż JE Panu, że Dr Barbezat przedsiębierca Paryzki, wydaie dzieła Krasickiego w iednym tomie. Jest ono drukowane na naypiękniejszych welinach i z wykwintnemi ozdobami. Do tego Dzieła i iedney nitki cudzoziemiec nie dodał, Korrekturę onego utrzymywali polacy, ia narytowałem portret, znaleźliśmy nawet Polaków, z których ieden będzie odciskał rycinę a drugi oprawiać dzieło, chodziło nam tylko o znalezienie portretu rysowanego przez którego bąć z Ziomków. W tem w zbiorach nieocenionych P. Chodzki znaleźliśmy ten skarb pożądany, z niego przeto na miedzi wykonałem portret [...]. Wydanie to Krasickiego przekonać może szanownych Ziomków, że ieżeli podobnych dzieł niemamy dotąd w Kraiu, to temu nie są winne ręce polskie, lecz brak papierni i odwagi przedsiębierców".
380.–
Sprzedano za: 850.–
801.
[KRASIŃSKI Zygmunt] – Irydion. Paryż 1836. Druk. i Księg. A. Jełowickiego i Sp. 8, s. 287, [1]. opr. nieco późn. ppł., obcięcie prószone.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., miejscami zażółcenia papieru, blok lekko nadpęknięty. Zachowane szerokie marginesy. Dawna piecz. własn. Na grzbiecie złoc. nazwisko autora (lekko zatarte) i tytuł książki. Pierwsze wydanie drugiego po "Nie-Boskiej komedii" najważniejszego utworu Krasińskiego. Poemat dedykowany w druku (dedykacja tylko w tym wyd.) Marii, tj. Joannie Bobrowej. Krasiński w "Irydionie" "wkraczał świadomie [...] w sferę opowieści mitycznej, tworząc rodzaj sagi bohaterskiej, symbolicznej historii człowieka szamoczącego się między Przeznaczeniem a Opatrznością; jej założenia wyjaśniał obfity komentarz autorski, organiczna część utworu" (LPPE).
2.800.–
Sprzedano za: 7.500.–
802.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Przemówienie w Krakowie D. 30 września, 1879. Lipsk [1879]. Druk Metzgera i Wittyga. 4, s. 11. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy pracy pisarskiej Kraszewskiego.
48.–
803.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stańczykowa kronika od roku 1503 do 1508. Wilno 1841. Nakł. i Druk J. Zawadzkiego. 16d, s. 132. opr. psk. z epoki. Szkice Obyczajowe i Historyczne, powieść piąta.
Otarcia okł., ubytki grzbietu, ślad kornika w narożniku pierwszych kart. Wyd. I.
240.–
804.
KRECHOWIECKI Adam – O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki. Przyczynki do obrazu życia i prac poety, na podstawie źródeł rękopiśmiennych. [Cz.] 1-2. Lwów 1909. Gubrynowicz i Syn. 8, s. [2], 244, [1]; [4], 324, [3]. razem opr. psk. z epoki.
Grzbiet uszkodzony, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn.?
160.–
Sprzedano za: 320.–
805.
KREMER Józef – Listy z Krakowa. Wyd. III niezmienione. T. 1-3. Naumburg 1869. Nakładem księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie. 16d, s. 340; 444; 562, [1]. opr. nieco późn. psk. złoc.
Niewielkie otarcia okł., niewielkie zaplamienia i zażółcenia kart. Egz. znacząco obcięty przez introligatora. Piecz księgarska w t. 1. Podpisy własn. Na grzbiecie złoc. monogram K. Z. Oznaczenie wydania tylko w t. 1. T. 1: Wstępne zasady estetyki, t. 2-3: Dzieje artystycznej fantazji. Zaw.: Ogólny widok na sztukę, O prawidłach i ustawach w sztuce, Sztuka nie jest naśladownictwem natury, Stosunek sztuki do zmysłów i do rozumu, Stosunek sztuki do uczuć, Sztuka - Wiara - Filozofia, O ideale, Fantazja i bliższy jej rozbiór, Historya Powszechna i Historya Fantazyi, Historya Fantazyi u różnych ludów: Chiny, Indye, Assyrya - Babilonia i Persya, Ludy Mahometańskie, Grecya, Rzym, Żydzi, Średnie wieki, Stulecie XVI. Jedno z najważniejszych dzieł "ojca estetyki polskiej" (PSB). Podobnie oprawiono poz. 908.
360.–
Sprzedano za: 600.–

Książki dla dzieci i młodzieży

806.
BAHDAJ Adam – Podróż za jeden uśmiech. Ilustrowała Barbara Dutkowska. Warszawa 1964. Nasza Księgarnia. 16d, s. 232, [2]. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Pierwsze wydanie powieści o pełnej przygód podróży Dudusia i Poldka z Krakowa nad Bałtyk. Tekst stał się podstawą scenariusza serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem.
68.–
Sprzedano za: 380.–
807.
BAHDAJ Adam – Wakacje z duchami. Ilustrował Bohdan Butenko. Warszawa 1966. Nasza Księgarnia. 16d, s. 217, [2], tabl. rozkł. 1. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Ślady po taśmie w grzbiecie skrajnych kart, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd. II głośnej powieści przygodowej dla młodzieży, spopularyzowanej dodatkowo przez serial telewizyjny.
120.–
Sprzedano za: 460.–
808.
BAJKI z Wszechświata. [Nr] 11-15. [Grudziądz. ca 1930]. W. Kulerski. 16d, s. 32; 32; 32; 31, [1]; 32. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Krassowska 6268 (tylko nr 15). Stan dobry. Piecz. Zachowano tylko przednie okładki kolejnych tomików. Zestaw zaw.: 15: Zbrodnia nigdy nie ujdzie zasłużonej kary [i in.]; 12: Nawrócenie złoczyńcy w Wielki Piątek; 13: Marny koniec niewdzięcznika; 14: Zwycięstwo szlachetności; 15: Przygody królewicza Jakóba. Nieczęste.
220.–
809.
BIENIASZ Józef – Turul, władca puszczy. Wyd. II. Warszawa 1952. Nasza Księgarnia. 8, s. 142, [1]. opr. oryg. miękka kart.
Łasiewicka I 504. Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Opowieść o tatrzańskim niedźwiedziu. Adaptacja dla dzieci powieści "W puszczy nad Salatrukiem" (patrz poniżej). Ilustracje Stanisława Rozwadowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
810.
BIENIASZ Józef – W puszczy nad Salatrukiem. Powieść. Wyd. II. Kraków [1947]. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. 8, s. 234, [1]. brosz.
Grzbiet zabrązowiony, poza tym stan bardzo dobry. Egzemplarz nierozcięty. Odręczna dedykacja autora. Opowieść o tatrzańskim niedźwiedziu. Okładka Tadeusza Sikory.
120.–
811.
BOGUSŁAWSKA A. – Morusek. Ilustrowała J[anina] Chrzanowska. Londyn 1956. The Figaro Press. 8, s. [12]. brosz. Umiem już Czytać. Najłatwiejsze Książki do Samodzielnego Czytania.
Stan dobry. Właściwe nazwisko autorki: Hanna Dobrowolska-Bogusławska. Pierwsza książeczka w serii dla dzieci rozpoczynających naukę czytania.
60.–
Sprzedano za: 60.–
812.
BRUCHNALSKA Brunona – Czytajcie dzieci! T. 1. Lwów 1908. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. 8, s. [4], 47. opr. oryg. ppł.
Grefkowska 461. Okł. nieco otarte, podklejone naddarcia krawędzi i ubytki kart, podklejenia kart w grzbiecie, miejscami zaplamienia. Zaw. 13 krótkich opowiadań, np.: Szkatułka Babuni, Kurczęta, Wojna na podwórzu, Wizyta Neptuna, Święty Mikołaj. Barwne ilustracje w tekście. Całość składała się z 3 tomów. Rzadkie.
140.–
Sprzedano za: 380.–
813.
BRZECHWA Jan – Magik. Ilustrował Janusz Stanny. Warszawa 1957. Czytelnik. 8, s. [40]. brosz.
Łasiewicka I 892. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Wyd. I. Zaw. - oprócz tytułowego - wierszyki: Babulej i Babulejka, Dwa koguty, Pan Szczuka.
120.–
Sprzedano za: 160.–
814.
BURNETT Frances Hodgson – Mały lord. Powieść dla młodzieży przeł. z ang. M[aria] J[ulia] Zaleska. Z rycinami. Warszawa 1889. Gebethner i Wolff. 16d, s. 304, tabl. 6. opr. oryg. pł. złoc.
Boczar 328. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Obca dedykacja i piecz. na przedniej wyklejce. Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej powieści - pierwszego utworu autorki, skierowanego dla młodzieży, który stał się jedną z trzech najbardziej znanych jej książek. Opowiada o ubogim amerykańskim chłopcu, który niespodziewanie wraz z matką zostaje sprowadzony do Wielkiej Brytanii, by zamieszkać z nieznanym, lecz niezwykle bogatym dziadkiem.
240.–
Sprzedano za: 600.–
815.
CELY Michael – Czarne skrzydła. Powieść lotnicza dla młodzieży. Autoryzowany przekład z angielskiego Stefanii Heymanowej. Warszawa 1937. Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska". 8, s. 171. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Krassowska 978. Drobne zaplamienia kart, poza tym stan dobry. Piecz. (w wielu miejscach). Układ typograficzny S. Brzęczkowskiego. Okładka Zygmunta Anczykowskiego.
80.–
Sprzedano za: 100.–
816.
COLOMB G[eorges] – Nauka o rzeczach w 650 obrazkach: kamienie, metale, woda i powietrze, materjały spożywcze, opał i oświetlenie, odzież, rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, materjały przemysłowe, człowiek. Wg ... opracowała Zofja Joteyko-Rudnicka. Wyd. II przejrzane i poprawione. Warszawa [cenz. 1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. 144. opr. oryg. kart.
Grefkowicz 902. Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Piecz. własn. Na przedniej okł. nadruk "Wydanie nowe". "Przedstawić dziecku, w formie pociągającej i ciekawej, najniezbędniejsze wiadomości o przedmiotach życia codziennego stanowi skromny cel, który pragnęlibyśmy osiągnąć".
120.–
817.
CZERKAWSKA Maria – Skrzeczała raz sójka w borze. Łódź 1956. Spółdz. "Poziom". 8, s. 24, tabl. 2. brosz. Liga Ochrony Przyrody, Okr. Łódzki, nr 3.
Łasiewicka I 920. Okł. nieco zakurzone. Wiersze o ptakach. Na tablicach cztery całostronicowe barwne ilustracje G. Orłowskiego, liczne czarno-białe rysunki w tekście.
64.–
818.
CZUKOWSKI K[orniej] – Historja o brudasie. Kinematograf dla dzieci. Warszawa 1929. Bibljot. Groszowa. Polska Druk., Białystok. 4, s. 23, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. oryg.
Krassowska 1269. Podklejone ubytki krawędzi, reperowane naddarcia, zaplamienia. Opowieść wierszem. Ilustracje (anonimowe) Witolda Jarosza. Rzadkie.
220.–
Sprzedano za: 340.–
819.
DUNINÓWNA Helena – Na obczyźnie. Z ilustracjami Mikołaja Wisznickiego. Warszawa [1923]. Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska". 8, s. 134, [1]. opr. oryg. kart.
Krassowska 1654. Grzbiet oklejony papierem, otarcia krawędzi okł., wyklejki lekko podklejone w grzbiecie. Książka dedykowana w druku "dzieciom, które same przeżyły ciężkie chwile wojny i wygnania". Siedem całostronicowych ilustracji, kilka mniejszych w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
820.
GAWICZ A. – Skarby kamienistej pustyni. Opowiadanie młodego chłopca. Warszawa [1926]. Księg. Popularna. 16d, s. 155, [1], tabl. 4. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Krassowska 2021. Niewielkie zaplamienia okł.,drobne zabrudzenia wewnątrz, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw.: Mój stryj, Amok, Niepowodzenia, Na jeziorze Semajang, Nowy sprzymierzeniec, W Jallau Betoe. Kontynuację stanowiła powieść "Dzielny kapitan" wydana w 1931.
64.–
821.
GERMAN Juljusz – O księżniczce z za morza. Lwów-Warszawa 1921. Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 35
[oraz] tenże – O kocie królewiczu. Ułożył ... Ilustrowała Z[ofia] Szyszko-Bohuszówna. Lwów-Warszawa [1921]. Książnica Polska. 8, s. 30
[oraz] tenże – Jak pan Bóg Niemca pokarał. Lwów-Warszawa 1920. Książnica Polska. 8, s. 20
[oraz] tenże – O Pawełku który się dziwił. Lwów-Warszawa 1921. Książnica Polska. 8, s. 30. razem opr. ppł. z epoki z okł. brosz. poz. 1 naklejoną na lico opr.
Krassowska 2082, 2081, 2078, 2084. Narożniki okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn.
Poz. 1 - okładka i ilustracje Wanda Korzeniowska.
Poz. 3 - z zach. okł. brosz. Okładka Kazimierza Sichulskiego, ilustracje Zygmunt Harland.
Poz. 4 - okładka i ilustracje Adolfowa Chybińska [Maria Gawełkiewicz-Chybińska].
120.–
Sprzedano za: 160.–
822.
[GĘBARSKI Stefan] – Król-bohater. Opowiadanie historyczne dla młodzieży. Chrzanów [cop. 1921]. Druk. Nakładowa. E. Bartels, B[erlin]-Weissensee. 8, s. 121, [7], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2124. Okł. lekko otarte, niewielkie naddarcia krawędzi jednej tablicy. Piecz. Zaw.: Na ruinach Złotoryi, Hrabia do Castillo, W podziemiu, Pod Czerwińskiem, Modlitwa, W Malborgu, Noc przed bitwą pod Grunwaldem.
90.–
823.
GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe. Warszawa-Wilno 1928. Tow. "Rój", Księg. Stowarzyszenia Naucz. Polskiego. 8, s. [4], 441, [3], tabl. 8. opr. oryg. ppł.
Krassowska –. Otarcia krawędzi okł., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Zbiór 47 baśni z okładką i ilustracjami Z. Bohusz-Szyszkówny na barwnych tablicach. Książka wydawana wielokrotnie, ten wariant wydawniczy rzadki.
140.–
Sprzedano za: 260.–
824.
GRAJNERT Józef – O kotlarczyku ze Lwowa, wojaku za czasów Stefana Batorego. Obrazek historyczny dla młodzieży i ludu. Inowrocław 1896. Księg. "Dziennika Kujawskiego". 16d, s. 124, II. opr. ppł. z epoki.
Boczar 1009. Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Wjazd Batorego do stolicy, O tem, jak się burmistrz gdański na króla polskiego rozgniewał, Kotlarczyk w pochodzie do Inflant, Rok 1579, Piechota łanowa, Pontony i kule ogniste, Listy nowe od cara, Kozacy, Nagrody dla walecznych chłopów, Zamojski, Towarzysz straży królewskiej, Wielkie zamiary króla, Śmierć magnata.
80.–
Sprzedano za: 80.–
825.
GRODZIEŃSKA Wanda – Były sobie koty dwa. Ilustrowała Eugenia Różańska. Warszawa 1948. Książka. 8, s. 47, [1]. opr. oryg. kart.
Łasiewicka I 932. Stan dobry. Wyd. I. Wiersze dla dzieci.
60.–
826.
HILSKÁ Vlasta – Diamentowe góry. Bajki koreańskie. Przekład i oprac. J. Bułakowska. Wiersze tłumaczyła H. Januszewska. Ilustrował Józef Liesler. Warszawa 1951. Nasza Księgarnia. 4, s. 87, [4], tabl. 10. opr. oryg. ppł., obw.
Łasiewicka II 181. Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
827.
JACHOWICZ Stanisław – Bajki i powiastki. Wyd. II ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. Petersburg 1876. B. M. Wolff. 8, s. [2], IV, 136, tabl. 1. opr. wsp. ppł.
Boczar 1333. Reperowane uszkodzenia marginesów dwóch kart, miejscami zaplamienia. Piecz. własn. Zaw. 162 krótkie opowieści wierszem, w tym najbardziej znanego "Chorego kotka". Przed kartą tyt. drzeworyt kolorowany przedstawiający pomnik ku czci Jachowicza, w tekście 24 kolorowane drzeworyty wg rysunku Wojciecha Gersona, ilustrujące utwory Jachowicza.
600.–
Sprzedano za: 1.900.–
828.
JANUSZEWSKA Hanna – Zaczarowany krawiec. Ilustr. Janusz Stanny. Warszawa 1967. Nasza Księgarnia. 4, s. 91, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. bibliot. Opowieść wierszem.
80.–
829.
JOTEJKO-RUDNICKA Zofia – Nowe wieczory czwartkowe. Opowiadania przyrodnicze dla młodego wieku. Z 63 rysunkami w tekście. Warszawa 1903. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 378, III. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 1917.Nieznaczne otarcia krawędzi okł., stan dobry. Piecz. (wielokrotnie odbite).
120.–
830.
KOPROWSKI Jan – Wiersze dla dzieci. Ilustrował Jerzy Kajetanski. Brunświk 1945. Wyd. "Głosu Ojczyzny". 8, s. 20. brosz.
Polonica 7088. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Tom wierszy dziecięcych dedykowany w druku synowi autora.
80.–
831.
KORCZAK Janusz – Król Maciuś Pierwszy. Wstępem opatrzył Igor Newerly. Ilustrował Jerzy Srokowski. Warszawa 1955. Nasza Księgarnia. 4, s. 217, [1], tabl. 11. opr. oryg. pł., obw.
Łasiewicka I 614. Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Pierwodruk ukazał się w 1923.
100.–
832.
KOSSAK Zofia – Warna. Ilustrował J[erzy] Srokowski. Warszawa 1958. Nasza Księgarnia. 8, s. 113, [2, tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 368. Stan bardzo dobry. Wyd. II. Pierwodruk ukazał się w 1939.
64.–
Sprzedano za: 80.–
833.
KRYSZAND Jerzy [właśc. S. Helsztein-Heliński]. Akademia urwipołcia. Kraków 1937. Księg. Nauka i Sztuka. 16d, s. 287, [1]. brosz.
Krassowska 4127. Stan dobry. Powieść dla młodzieży, akcja toczy się we Lwowie. Okładka Józefa Racko (zapewne, sygnowana monogramem wiązanym).
120.–
Sprzedano za: 120.–
834.
LEŚMIAN Bolesław – Przygody Sindbada Żeglarza. Ilustracje i okładka Mieczysława Piotrowskiego. Warszawa 1950. Czytelnik. 4, s. 211, [3]. brosz.
Łasiewicka I 783. Nieznaczne załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Pierwodruk ukazał się w 1931.
64.–
Sprzedano za: 80.–
835.
LEWICKA Anna – Korona Bolesława Chrobrego. Powieść historyczna. Warszawa [1932]. Księg. Wydawnicza "Polska Zjednoczona". 16d, s. 100, [1]. opr. oryg. ppł. Bibljot. Książek Błękitnych, nr 121.
Krassowska 4334. Tylna wyklejka podklejona paskiem papieru, stan dobry. Piecz. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Ilustracje Jadwigi Przeradzkiej.
64.–
Sprzedano za: 64.–
836.
LIEBFELD Alfred – Opowiadania młodych hutników. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 16d podł., s. 63, [4]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Piecz. bibliot. Ilustracje Stefana Styczyńskiego. Socrealizm dla młodzieży.
60.–
837.
MAKUSZYŃSKI Kornel – O dwóch takich co ukradli księżyc. Okładkę projektował Marian Stachurski, ilustrował Konstanty Sopoćko. Warszawa 1961. Iskry. 8, s. 283, , [5], tabl. 1. brosz.
Papier pożółkły, stan bardzo dobry. Wyd. IV.
54.–
Sprzedano za: 130.–
838.
MALICKI Kazimierz, RUTKOWSKI Zygmunt – O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach. Z baśni i legend lubuskich. Ilustr. Romuald Bogaczyk. Zielona Góra 1957. Lubuskie Tow. Kultury. 8, s. 78, [6]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 786. Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry. Piecz. bibliot.
64.–
839.
NIENACKI Zbigniew – Księga strachów. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warszawa 1975. Nasza Księgarnia. 16d, s. 278, [2]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Stan bardzo dobry. Wyd. IV, oznaczone jako lektura szkolna dla kl. VII. Pierwsze wydanie ukazało się w 1967. Kolejna książka o przygodach Pana Samochodzika. Późniejsze wydania, nieco zmienione w stosunku do oryginału, nosiły tytuł "Pan Samochodzik i dziwne szachownice".
48.–
Sprzedano za: 70.–
840.
NIENACKI Zbigniew – Niesamowity dwór. Ilustrowała Magdalena Kapuścińska. Łódź 1969. Wyd. Łódzkie. 8, s. 290, [2]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Powieść ukazywała się w późniejszym czasie jako "Pan Samochodzik i niesamowity dwór". Pan Samochodzik rozwiązuje zagadkę starego dworu, który był niegdyś siedzibą loży masońskiej.
80.–
Sprzedano za: 180.–
841.
NIENACKI Zbigniew – Nowe przygody Pana Samochodzika. Ilustrowała Barbara Dutkowska. Warszawa 1970. Nasza Księgarnia. 16d, s. 299, [5]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Akcja powieści toczy się nad Jeziorakiem, a wśród bohaterów pojawia się Człowiek z Blizną.
120.–
Sprzedano za: 380.–
842.
NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i Fantomas. Projekt okładki [...] i ilustracji Magdalena Kapuścińska. Łódź 1978. Wyd. Łódzkie. 16d, s. 338, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. III (książka po raz pierwszy ukazała się w 1973). Pan Samochodzik tropi we Francji złodzieja dzieł sztuki kryjącego się pod pseudonimem Fantomas.
42.–
Sprzedano za: 110.–
843.
NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic. Opracowanie graficzne Anna Stylo-Ginter. Warszawa 1975. Czytelnik. 16d, s. 275, [1]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Powieść była uprzednio publikowana w odcinkach na łamach "Świata Młodych". Akcja toczy się w Bieszczadach, skąd pochodzą przemycane do wiedeńskich antykwariatów zabytkowe ikony.
80.–
Sprzedano za: 220.–
844.
NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i templariusze. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warszawa 1966. Nasza Księgarnia. 16d, s. 323, [1]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Nieznaczne otarcia obw., stan bardzo dobry. Wyd. I. Druga powieść o przygodach Pana Samochodzika i zarazem pierwsza, w której pojawia się ten pseudonim. Powieść została zekranizowana jako serial telewizyjny pt. "Samochodzik i templariusze".
160.–
Sprzedano za: 420.–
845.
NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i zagadki Fromborka. Ilustrowała Krystyna Michałowska. Warszawa 1972. Nasza Księgarnia. 16d, s. 278, [2]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Skrajne strony nieco zażółcone, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Pan Samochodzik wyjaśnia zagadkę numizmatyczną.
80.–
Sprzedano za: 320.–
846.
NIENACKI Zbigniew – Wyspa Złoczyńców. Ilustrował Mieczysław Kwacz. Okładkę i kartę tyt. projektowała Grażyna Sorn. Warszawa 1970. Nasza Księgarnia. 16d, s. 287, [1]. brosz., obw. Klub Siedmiu Przygód.
Okł. częściowo zabrązowione, poza tym stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Drugie wydanie powieści, która zapoczątkowała cykl książek o przygodach Pana Samochodzika (tu występującego jeszcze jako Tomasz). Pierwsze wydanie ukazało się w 1964.
80.–
Sprzedano za: 260.–
847.
NIKLEWICZOWA Marja – Opowiadanie o urwisie Antku i o szkrabie, morskim chłopcu, oraz inne dziwne historje. Z ilustracjami Zofji Plewińskiej-Smidowiczowej. Warszawa 1922. Księg. i Skład Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 62. opr. oryg. kart.
Krassowska 5371. Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Pięć całostronicowych ilustracji w tekście.
64.–
848.
OSIECKA Agnieszka – Wzór na diabelski ogon. Opracowanie graficzne Bohdan Butenko. Warszawa 1974. Nasza Księgarnia. 16d, s. 175, [1]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 150.–
849.
PERZYŃSKI Włodzimierz – Uczniaki. Z 4 rysunkami i okładką Kamila Mackiewicza. Warszawa [1929]. Gebethner i Wolff. 16d, s. 189, tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5927. Niewielkie zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe.
80.–
850.
PRZEWORSKA Janina, HERTZ Amelia – Od Wisły do Nilu. Powieść dla młodzieży z początku XII w. przed Chr. Warszawa 1939. Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska". 8, s. 232. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6197. Stan bardzo dobry. Piecz. bibliot.
80.–
Sprzedano za: 80.–
851.
PRZYBOROWSKI Walery – Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI. wieku. Wyd. nowe z przedmową prof. Henryka Mościckiego. Warszawa 1930. Dom Książki Polskiej. 8, s. X, 178, [4], tabl. 7. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6214. Stan dobry. Piecz. Ilustracje i okładka Antoniego Gawińskiego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
852.
QUELING H[ans] – Sześciu zuchów wędruje na Himalaje. Z ilustracjami. Warszawa [1938]. Księg. Popularna. 8, s. 167, [1], tabl. 8. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6291/6293. Stan dobry. Piecz. bibliot. Skromna naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Przekład Stefana Jodłowskiego. Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 120.–
853.
RADĘCKI Antoni – Dzieje żydowskiego dziewczątka. Przez nią samą opowiedziane. Dla dzieci polskich opracował ... Warszawa 1936. Wyd. Księży Pallotynów. 16d, s. 63. opr. ppł. z epoki.
Krassowska 6319. Stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście.
64.–
Sprzedano za: 80.–
854.
REUTT Marya [Jadwiga] – Z dziejów pogańskiej Litwy. Opowiadania historyczne dla młodzieży. Warszawa-Lwów [1913]. E. Wende i Ska, H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska. 8, s. [8], 247, tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob.
Krassowska 6453. Okł. lekko zakurzone, blok nadpęknięty, poza tym czysty, ładny egz. Okł. rys. A. S. Procajłowicza. Zaw. opowiadania: Wajdewutis, Mindowe, Gedymin, Dwaj bracia (Kiejstut i Olgierd). Tytuł okł.: "Z dziejów Litwy".
64.–
Sprzedano za: 180.–
855.
ROSENFELD Fritz – Tirilin wędruje dookoła świata. Przełożył Marceli Tarnowski. Ilustrował Antoni Pieck. Warszawa [1937]. Wyd. "Nowa Powieść". 8, s. 255, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6547. Stan dobry. Piecz.
80.–
Sprzedano za: 100.–
856.
SAINT-EXUPÉRY Antoine de – Mały książę. Tłum. Jan Szwykowski. Warszawa 1958. PAX. 8, s. 83, [5]. opr. oryg. pł., obw.
Obwoluta nieco pożółkła i otarta, podklejona na krawędziach od spodu, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje autora w tekście. Pierwsze wydanie najpopularniejszego polskiego tłumaczenia "Małego księcia".
120.–
Sprzedano za: 320.–
857.
SCHRÖDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Wyd. II. Lwów 1919. H. Altenberg, E. Wende i S-ka. 16d, s. 64. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Krassowska 6760. Opr. lekko zakurzona, na karcie tyt. przyklejony niewielki pasek papieru, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. księgarska.
100.–
Sprzedano za: 280.–
858.
SCHROEDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Wyd. V. Lwów 1937. Sp. Nakł. "Odrodzenie". 8, s. 116, [1], tabl. 8. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6763. Stan niemal idealny. Na licu nazwisko autora w wariancie Schröder.
100.–
Sprzedano za: 220.–
859.
[SWIFT Jonathan] – Gulliwer u Liliputów i Gulliwer u Wielkoludów. W przekładzie Heleny Zakrzewskiej. Kraków [ca 1923]. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s. 52, [4], tabl. 3. opr. oryg. ppł.
Krassowska 7368. Podklejone naddarcia dolnej krawędzi kilku kart, niewielkie zaplamienia. Tytuł okł. "Guliver u Liliputów". Ilustracja na okładce i jednej tablicy sygn. "B.K.".
120.–
Sprzedano za: 160.–
860.
VERNE Juliusz – Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Cz. [1]-2. Warszawa 1870-1871. Druk. Gazety Polskiej. 16d, s. [2], 309; [4], 360. razem opr. psk. z epoki.
Boczar 3622; Verne 6.2. Otarcia krawędzi okł., zaplamienia wyklejek, miejscami niewielkie zaplamienia. Podpis własn. i piecz. Stanisława Pawlikowskiego. Pierwsze polskie książkowe wydanie powieści Verne'a. Tekst polski po raz pierwszy ukazał się na łamach "Gazety Polskiej" w 1870.
320.–
Sprzedano za: 2.600.–
861.
VERNE Julijusz – Dzieci kapitana Grant'a. Podróż fantastyczno-naukowa. T. 1-3. Warszawa 1877. Druk. J. Sikorskiego. 16d, s. [2], 323; [2], 319; [2], 280. razem opr. pł. z epoki.
Boczar 3625; Verne 5.3. Niewielki ślad kornika w oprawie, wyklejki nieco zabrązowione, stan dobry. Ekslibris "Z biblioteki Józefa Bukowieckiego", na grzbiecie złoc. monogram E. B. Wyblakłe wpisy własn. w t. 1. Przed tekstem t. 2 odbita kalkomania. Tekst tej jednej z najpoczytniejszych powieści Verne'a ukazał się po polsku po raz pierwszy na łamach "Gazety Polskiej" w 1868, pierwsze polskie wydanie książkowe miało miejsce w 1876. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
862.
VERNE Juliusz – 20.000 mil podmorskiej żeglugi. Przełożył z języka francuskiego Bolesław Kielski. Warszawa 1962. Nasza Księgarnia. 8, s. 451, [1]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Okładka Jerzego Treutlera. Ilustracje w tekście przedrukowano z dawnego wydania francuskiego.
64.–
Sprzedano za: 280.–
863.
VERNE Juliusz – 500 milionów hinduskiej władczyni. Przekład Olgi Nowakowskiej. Ilustrował Daniel Mróz. Warszawa 1959. Nasza Księgarnia. 8, s. 190, [2]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 136. Stan bardzo dobry. Wyd. I w tym tłumaczeniu i z tymi ilustracjami.
70.–
Sprzedano za: 190.–
864.
VERNE Juliusz – Wokół Księżyca. Przekład Ludmiły Dunikowskiej. Ilustrował Daniel Mróz. Warszawa 1958. Nasza Księgarnia. 8, s. 355, [5], tabl. 1. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 138. Nieznaczne zaplamienia tylnej okł., stan bardzo dobry. Wyd. I (skrócone).
80.–
Sprzedano za: 130.–
865.
WILKANOWICZ Roman – Bury miś. Ucieszne przygody małego niedźwiadka. Ilustracje Ludwika [Louis] Moe. Tekst ... Lwów-Poznań [1924]. Nakł. Wydawnictwa Polskiego. 29x40 cm, s. [20]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 8191. Krawędzie okł. otarte, opr. nieco zaplamiona, podklejone niewielkie naddarcie na karcie tyt., stan ogólny dobry. Na uwagę zasługuje całkiem duży format książeczki dla dzieci. Całostronicowe barwne ilustracje Louisa Moe (1857-1945) - norweskiego malarza, pisarza i ilustratora wielu dzieł klasycznych, bajek, książek dla dzieci i książek o mitologii.
320.–
Sprzedano za: 600.–
866.
ZAKRZEWSKA Helena – Białe róże. Powieść dla młodzieży z czasów inwazji bolszewickiej. Illustrował Kamil Mackiewicz. Warszawa [1927]. Bibljoteka Groszowa. 8, s. [4], 182. opr. oryg. ppł.?
Krassowska 8341. Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Nieczęste.
64.–
Sprzedano za: 80.–
867.
ŻEGLARZ Sindbad, jego przygody i podróże oraz Lampa Cudowna czyli ciekawe przygody Aladyna, który z nędzarza stał się wielkorządcą petężnego [!] państwa. Powiastki dla młodzieży. Z kolorowemi obrazkami. Chrzanów [192-?]. Księg. i Drukarnia Związkowa. 8, s. 127, [1], tabl. 3. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Miejscami niewielkie zaplamienia, kilka kart podklejonych w grzbiecie, kilka kart poluzowanych. Piecz. Rycina na jednej z tablic sygn. H. P., kolory na jednej rycinie przesunięte. Rzadkie.
160.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
868.
KUNCEWICZOWA Maria – Don Kichote i niańki. Warszawa 1979. Instytut Wydawniczy PAX. 8, s, 156, [4]. opr. oryg. pł., obw. Dzieła, s. 1.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autorki z 1979. Ze skrzydełka obw.: "'Na pozór zestawienie 'Don Kichote i niańki' brzmi absurdalnie. W moim życiu te dwie niewspółmierne siły zjawiły się w sposób mechaniczny, kiedy wcale nie byłam przygotowana na ich ocenę. Po prostu tak się stało, że na letnisku, gdzie pewnych wakacji przebywałam bez rodziców, niańki wystąpiły jako potężny klan narzucający mnie i innym dzieciom w sytuacji podobnej do mojej prawa, od których nie było odwołania, bo rodzice w Warszawie okazywali się równie nieosiągalni jak Pan Bóg w niebie. Stało się także, żę ofiarą represji ze strony nianiek padła książka, której nie umiałam czytać, ale która mnie fascynowała: Don Kichote...".
60.–
Sprzedano za: 60.–
869.
LEM Stanisław – Cyberiada. Kraków 1965. Wyd. Literackie. 16d, s. 302, [2]. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Wyd. I. Ilustracje i okładka Daniela Mroza. Zbiór opowiadań fantastyczno-naukowych osadzonych w świecie robotów, z głównymi bohaterami Trurlem i Klapaucjuszem.
220.–
Sprzedano za: 340.–
870.
LEM Stanisław – Dialogi. O zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w próbówce [...]. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 8, s. 322, [1]. brosz.
Niewielki ubytek górnej części grzbietu, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz., podpis własn. Okładka Kazimierza Mikulskiego. Wyd. I.
140.–
Sprzedano za: 1.400.–
871.
LEM Stanisław – Dzienniki gwiazdowe. Warszawa 1957. Iskry. 8, s. 257, [2]. brosz.
Reperowany niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. Piecz., podpis własn. Okładka i ilustracje Mariana Stachurskiego. Pierwsze wydanie cyklu opowiadań kontynuowanego i uzupełnianego przez autora aż do 1999. Prezentowany tu tom zaw. opowiadania: Czy pan istnieje, Mr Jones?, Szczur w labiryncie, Koniec świata o ósmej, Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego.
100.–
Sprzedano za: 650.–
872.
LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. Warszawa 1954. Iskry. 8, s. 226, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Wyd. I. Okładka Jana Młodożeńca. Zaw.: Topolny i Czwartek, Kryształowa kula, Sezam, Electronic Subversive Ideas Detector, Klient PANABOGA, Hormon agatotropowy, Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego.
"Twórczość Lema sytuuje się zasadniczo w literaturze wysokiej, jednak jej oddziaływanie na innych autorów sf zaznacza istotną obecność w literaturze popularnej, zwłaszcza że cieszy się ona ogromną poczytnością w kraju i za granicą" ("Słownik literatury popularnej", Wr. 1997, s. 203).
80.–
Sprzedano za: 160.–
873.
LENARTOWICZ Teofil – Lirenka. Poznań 1855. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. 110. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, brak karty przedtyt. i ostatniej karty ze spisem treści (został spisany odręcznie na tylnej wyklejce), miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Wyd. I. Zachowana przednia okładka brosz. z kompozycją Cypriana K. Norwida rytowaną na miedzi przez Józefa Bogdana Dziekońskiego (sygn. "ryt: JBD"). Drzeworytowe finaliki w tekście. Tom wierszy dedykowany w druku niewymienionym z nazwiska Brygidzie Aleksandrze i Krystynie Cecylii Dybowskim.
240.–
Sprzedano za: 340.–
874.
LEŚMIAN Bolesław – Łąka. Warszawa-Kraków 1937. J. Mortkowicz. 8, s. 192, [4]. opr. nieco późn. ppł. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Drobne zaplamienia. Nieliczne dopiski. Drugie wydanie jednego z ważniejszych tomików poetyckich okresu międzywojennego, drugiego w dorobku poety. Wyd. I ukazało się w 1920. "Mimo odosobnionych głosów entuzjazmu [...] minął bez szerszego echa w opinii lit.; z czasem dopiero [...] ugruntował sławę poetycką autora" (LPPE). Zaw. m.in. cykle: W zwiewnych nurtach kostrzewy, Ballady, Trzy róże i - przede wszystkim - W malinowym chruśniaku.
280.–
875.
LIDL Albert – Grammatyka języka niemieckiego. Przez zwierzchność szkolną do użycia po szkołach powiatowych i gimnazyach w wydziale Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu przepisana. Wypracowana przez ... Edycya druga, poprawna. Wilno 1830. Nakł. i drukiem Th. Glücksberga. 16d, s. [6], 254, [2], tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. (odbita wielokrotnie), naklejki inwentarzowe.
380.–
Sprzedano za: 380.–
876.
MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. Londyn 1955. Orbis. 16d, s. 384. opr. oryg. pł. Biblioteka Autorów Polskich, [t.] 2.
Polonica 9315. Brak obw., odcięty fragment przedniej wyklejki, poza tym stan dobry. Pierwsze wydanie najgłośniejszej powieści Józefa Mackiewicza.
180.–
Sprzedano za: 400.–
877.
MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. Londyn 1955. Orbis. 16d, s. 250, [6], tabl. 6. opr. oryg. pł. Biblioteka Autorów Polskich, [t.] 4.
Polonica 9316. Brak obw., poza tym stan dobry. Podpis własn. Pierwsze wydanie powieści Józefa Mackiewicza, nietypowej w dorobku pisarza.
100.–
Sprzedano za: 100.–
878.
MACKIEWICZ Józef – Lewa wolna. Powieść. Londyn 1965. Polska Fundacja Kulturalna. 8, 458, [1]. opr. oryg. pł.
Brak obw.,  okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Ekslibris Adama Epszteina. Pierwsze wydanie przedostatniej powieści autora, łączącej fikcję literacką z niezwykle interesującymi dokumentami historycznymi.
100.–
Sprzedano za: 460.–
879.
MACKIEWICZ Józef – Nie trzeba głośno mówić. Powieść. Paryż 1969. Inst. Literacki. 8, s. 559, [1]. brosz. Biblioteka "Kultury", t. 173.
Grzbiet nieco otarty, poza tym stan dobry. Wyd. I. Ostatnia powieść Józefa Mackiewicza. Zaw. analizę polityki polskiej w początkach II Rzeczypospolitej i podczas II wojny św.
120.–
Sprzedano za: 130.–
880.
MACKIEWICZ Józef – Pod każdym niebem. Historie, zdarzenia. Londyn 1964. Polska Fundacja Kulturalna. 16d, s. 158, [2]. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Okł. proj. Tadeusz Orłowicz. Zbiór nowel w wydaniu pierwszym. Zaw.: Faux pas ciotki Pafci, Ballada o nowym sterniku, Marceli swat, Morderstwo nad rzeką Waką, Fotograf, Przygoda małego diabełka, Kamienica nad morzem.
80.–
Sprzedano za: 220.–
881.
MACKIEWICZ Józef – Sprawa pułkownika Miasojedowa. Powieść. Londyn 1962. B. Świderski. 8, s. 663, [1]. brosz. Londyńska Biblioteka Literacka, [t.] 20.
Brak obw., krawędzie okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Winieta tyt. Tadeusza Terleckiego. Pierwsze wydanie jednej z najsłynniejszych powieści Józefa Mackiewicza, opowiadającej o skomplikowanych losach rosyjskiego pułkownika żandarmerii carskiej oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Pułkownika Miasojedowa skazano na śmierć wyrokiem rosyjskiego sądu polowego w Warszawie i stracono w Cytadeli Warszawskiej.
120.–
Sprzedano za: 140.–
882.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Ambasador głodu. Warszawa 1934. Szkoła Przemysłu Graficznego im. Marszałka J. Piłsudskiego. 16d, s. 17, [3]. brosz.
Podklejony niewielki ubytek okł., poza tym stan bardzo dobry. Fragment książki K. Makuszyńskiego "Miej serce" wydany w 25 egz. jako praca dyplomowa studentów Szkoły Przemysłu Graficznego w Warszawie. Projektował Eugeniusz Pieńkowski, odbijał B. Gawryluk.
120.–
Sprzedano za: 280.–
883.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Moje listy. Warszawa 1923. Książki Ciekawe, Bibliot. Dzieł Wyborowych. 16d, s. 137, [1]. brosz. Książki Ciekawe, nr 29.
Okł. nieco otarte, załamanie tylnej okł. Podpis własn. Wyd. I.
100.–
884.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Piosenki żołnierskie. Poznań [1928]. Wydawnictwo Polskie R. Wegner. 16d, s. 156, [3]. opr. oryg. pł.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Franciszka Kosińskiego. Tom wierszy pisanych w 1920 r. i częściowo drukowanych w czasopismach. Wyd. III.
180.–
Sprzedano za: 800.–
885.
MEISSNER Janusz – Skrzydła nad Arktykiem. Katowice 1947. Awir. 8, s. 231. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., poza tym stan dobry. Okładka i ilustracje Artura Horowicza. Z informacji na skrzydełku okł.: "Wspaniała i barwna przygoda, wielkie napięcie dramatyczne, żywe opisy Arktyku 'z lotu ptaka' i nieoczekiwane sytuacje - składają się na całość tej pasjonującej książki, której nie można odłożyć, zanim nie doczyta się jej do końca". Książka ukazała się uprzednio w 1938 nakładem "Roju".
140.–
886.
MICHAŁOWSKA Danuta – "... trzeba dać świadectwo". 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Wybór tekstów, komentarze i przypisy ... Kraków 1991. Ars-Nova - Zjednoczeni Wydawcy. 8, s. 379, [1]. brosz.
Otarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Tom podsumowujący działalność krakowskiego Teatru Rapsodycznego, działającego w latach 1941-1967. Na pierwszej stronie liczne odręczne dedykacje osób związanych z teatrem: Hanny Tomczykiewicz-Essigman, Wandy Januszkiewicz, Tadeusza Śliwiaka, Ewy Sztolcman-Kotlarczyk, Zbigniewa Śluzara, Zbigniewa Poprawskiego, Mirosławy Kuszowej. Dołączono kartę urlopową dla pracownika teatru z 1960, podpisaną przez M. Kotlarczyka oraz kopertę ze znaczkiem i okolicznościowym kasownikiem wydanym z okazji prapremiery dramatu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga" w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego w 1980.
80.–
887.
MIŁOSZ Czesław – Ocalenie. Warszawa 1945. Czytelnik. 8, s. 154, [4]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, nieznaczne naddarcia pierwszych kart. Piecz. Państwowego Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Pierwszy powojenny i czwarty w kolejności tom wierszy C. Miłosza, ostatni, jaki poeta opublikował w kraju przed wyjazdem w 1951 na Zachód. Zaw. wiersze powstałe w l. 1932-1939 (drukowane uprzednio w czasopismach i wcześniejszych tomikach) oraz utwory nowe, napisane w czasie wojny. "Tom uznany został za najcelniejszy poetycki zapis doświadczeń całego narodu w epoce wojennego kataklizmu [...]. 'Ocalenie' przyjęte zostało jako hołd złożony okupowanej i powstańczej Warszawie, tragicznym zmaganiom getta, heroizmowi walczących i poległych" (LPPE). Dołączono wycinek prasowy z "Odgłosów" z 1980 z wierszami Miłosza.
160.–
Sprzedano za: 160.–
888.
MORCINEK Gustaw – Pokład Joanny. Stalinogród [= Katowice] 1956. Wyd. "Śląsk". 8, s. 394, [2]. opr. oryg. pł. Wybór pism, t. 2.
Stan dobry. Podpis autora na stronie tytułowej.
100.–
889.
NOWACZYŃSKI Adolf – Wczasy literackie. Warszawa 1906. Nakł. J. Fiszera. 16d, s. [4], 326, [3]. opr. ppł. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Odręczny wpis na karcie tyt.
A. Nowaczyński (1876-1944) - pisarz i zdolny dramaturg, satyryk, poeta, pełen temperamentu kontrowersyjny krytyk i publicysta, działacz polityczny i społeczny. Urodzony w Podgórzu, obecnej dzielnicy Krakowa, uczył się w kilku galicyjskich gimnazjach, m.in. w l. 1885-1887 uczęszczał do gimnazjum Marcina Wadowity w Wadowicach. Skończył prawo na UJ. Swoje życie społeczne i artystyczne zaczynał od aktywnego uczestnictwa w życiu krakowskiej cyganerii, po rewolucji 1905 roku konsekwentnie zbliżał się do stanowisk pozytywistycznych, głosił program realizmu politycznego i etyzacji społeczeństwa. Od 1907 zbliżał się wyraźnie do Narodowej Demokracji. We "Wczasach literackich" pisze ciekawie na tematy historyczne i aktualne z zakresu literatury, historii kultury, malarstwa i muzyki. Omawiani twórcy to Rabelais, Villon, Aretino, Merimee, G. B. Shaw, Meredith, Lemański, Brzozowski, Miciński, Weyssenhoff i inni. W eseju o impresjonizmie omawiając aktualne tendencje w sztuce pisze: "najgłębszym [...] jest Renoir, najintensywniejszym w barwach Cezanne, excentrycznym [...] Gauguin, ale najsympatyczniejszym i najciekawszym van Gogh [...] prawdziwy męczennik sztuki [...] wprost pijany powietrzem i słońcem".
100.–
Sprzedano za: 140.–
890.
OKO Jan – Z dziejów filologji klasycznej w Wilnie. Studjum zbiorowe wydane staraniem Koła Filologicznego Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie pod red. ... Wilno 1937. Z zasiłku Rektora USB. 8, s. [1], IX, [1], 497, [3]. brosz. Koło Filolog. Studentów USB, Bibljoteka, t. 1.
Załamanie przedniej okł., niewielki ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Działalność naukowa Godfryda Ernesta Grodka, X. Paweł Tarenghi, Jan Stanisław Kostka Hryniewicz, Wileńska bibljografja filologji klasycznej za l. 1800-1830.
160.–
Sprzedano za: 160.–
891.
OSIECKA Agnieszka – Opisanie szopki krakowskiej wzniesionej przez mistrza sztuki rzeźbiarskiej Macieja Moszewa obecnie przebywającego w Prowansji. Pszczyna 1991. Muzeum Prasy Śląskiej. 4, s. [13]. brosz.
Ślad zawilgocenia w dolnej części kart, niewielkie odbarwienia okł. Poemat Agnieszki Osieckie w pięciu pieśniach wydrukowany na ręcznej prasie w Oficynie Andrzeja Spyry na papierze czerpanym z Wielkich Łosin w Czechach. Odbito 100 egz., ten nr 42. Tytuły kolejnych pieśni: Pieśń pierwsza opiewająca przybycie Smoka, Heroda i innych haharów, Pieśń druga opiewająca porządek świata zmierzającego do kolebki, Pieśń trzecia opiewająca radość ludu z nadejścia Pana, a także przybycie Lajkonika i wszelkie inne harce krakowskie, Pieśń czwarta opiewająca przybycie do stajenki Chochoła-Wędrownika, Pieśń piąta opiewająca spotkanie wszystkich przy żłobku Pańskim i radość serc dziecięcych.
80.–
Sprzedano za: 90.–
892.
OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. Warszawa 1928. Tow. Wyd. "Rój". 4, s. 91, [3]. opr. oryg. pł., górne obcięcie barwione.
Niewielkie zaplamienia przedniej okł., przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, stan dobry. Ekslibris. `Na przedniej okł. złoc. faksymile podpisu tłumacza. "Poemat o miłości w praktycznych jej aspektach w trzech księgach: pierwsza - jak dziewczę oczarować, druga - jak miłość pielęgnować, trzecia - dla kobiet, jak dbać o mężczyznę, by związek był szczęśliwy" (Wikipedia). Tytuł oryg. "Ars amatoria".
180.–
Sprzedano za: 180.–
893.
PAMIĘTNIK Zjazdu Naukowego imienia Szymona Szymonowicza w Zamościu we wrześniu 1929. Zamość 1930. Koło Miłośników Książki. 4, s. 103, [3]. brosz.
Grzbiet z ubytkami i podklejony, okł. nieco zaplamione i nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty. Wydano 300 egz. Zaw. referaty Tadeusza Grabowskiego, Wilhelma Bruchnalskiego, Stanisława Łempickiego, Kazimierza Hartleba, Kazimierza Sochaniewicza, Michała Pieszki.
100.–
894.
POEZJA karpacka. Zbiór wierszy żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich. Przedmowa Jana Bielatowicza. Jerozolima [1943]. Wydawnictwo "W Drodze". 16d, s. 101, [2]. brosz.
Polonica 12328. Otarcia i zaplamienia okł., uzupełnione ubytki grzbietu, ślad zawilgocenia, papier pożółkły. Podpis własn. Zaw. utwory m.in. J. Bielatowicza, M. Hemara, A. Jamana, S. Młodożeńca.
80.–
895.
[POL Wincenty] – Pieśni Janusza. T. 1-3. Lwów 1863. Nakł. autora. 16d, s. VIII, 150, [1]; [6], 88, [1]; VI, 104, [1]. razem opr. pł. zdob. z epoki.
Grzbiet spłowiały, nieco otarty, otarcia okł., ślad zawilgocenia na końcu. Podkreślenia i zakreślenia fragmentów tekstu. Na przedniej okł. złoc. tytuł, na tylnej monogram M. S. T. 1 ukazał się po raz pierwszy w Paryżu w 1835; prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem całości. Zbiór wierszy patriotycznych poświęconych powstaniu listopadowemu (t. 1), okresowi popowstaniowemu (t. 2) i latom 1835-1846 (t. 3).
180.–
Sprzedano za: 180.–
896.
PORĘBOWICZ Edward – Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie. Spolszczył ... Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 8, s. XXXVII, [1], 192, tabl. 11. brosz.
Stan dobry. Piecz. księgarska. Zapiski ołówkiem na stronie tyt. Na tablicach kompozycje Stanisława Dębickiego, okładka tego samego artysty.
120.–
897.
POTOCKI Wacław – Moralia (1688). Wyd. Tadeusz Grabowski i Jan Łoś. T. 1-3. Kraków 1915-1918. AU. 8, s. IV, 629, [3]; [2], 657, [1]; XXIX, [1], 706, [2]. opr. wsp. psk., górne obcięcie barwione.
Podklejone uszkodzenia pierwszych dwóch kart w t. 1. Oprawa Jerzego Filipowicza z Warszawy (piecz. na tylnych wyklejkach).
Moralia - "zbiór wierszy W. Potockiego, liczący ponad 2100 utworów, powstały w latach 1688-1694. Inspiracją dla autora były 'Adagia' Erazma z Rotterdamu, zbiór łacińskich przysłów komentowanych przez Erazma, po raz pierwszy wydany w 1500 roku [...]. W 'Moraliach' [...] pojawiają się m.in. wyrazy szacunku dla tradycji antyku, ale przede wszystkim krytyka Kościoła oraz polskiego społeczeństwa doby baroku. Potocki ukazuje apokaliptyczny obraz współczesności, a także ponure wizje przyszłości. Opowiada się za wzmocnieniem władzy króla, co równałoby się osłabieniu władzy szlachty. 'Moralia' cechuje pesymizm i ostrość sądów. 'Moralia' nie były przeznaczone do druku. Zostały wydane dopiero w latach 1915-1918, w trzech tomach [...]. Potocki nie udostępnił swojego dzieła czytelnikom, gdyż nie wierzył w możliwość przekonania ich do swoich racji" (Wikipedia).
600.–
898.
PROROK Leszek – Wyspiarze. Wrocław 1974. Ossolineum. 16d, s. 169, [3]. brosz. Biblioteka Literatury XXX-lecia.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Powieść o miłości Niemki i Polaka rozgrywająca się w przedwojennej, wojennej i powojennej Wielkopolsce, poruszająca trudne relacje ludności polskiej i niemieckiej.
60.–
Sprzedano za: 120.–
899.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa 1901. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 16d, s. [2], 332, [1]. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. z księgozbioru Ignacego Chrzanowskiego, historyka literatury (piecz., na grzbiecie złoc. monogram "I. Ch."). Podkreślenia ołówkiem, nieliczne zapiski na marginesach. Wyd. I. Tekst publikowany był uprzednio w czasopismach. "Za duży sukces życiowy w tym okresie Głowacki uważał napisanie swej pierwszej - jak sądził - pracy naukowej, mianowicie 'Najogólniejszych ideałów życiowych' [...]; było to studium raczej pedagogiczne niż naukowe z zakresu psychologii, moralności i socjologii" (PSB). Zaw. m.in.: Określenia, Ideał Doskonałości, Ideał Szczęścia, Czyny doskonałe, Uporządkowanie ideałów, Wyroby, Natura, Człowiek, Duch społeczny.
140.–
Sprzedano za: 420.–
900.
PRZYBOROWSKI Walery – Arjanie. Powieść historyczna z XVII. wieku. T. 1-2. Kraków [1933]. Wydawnictwo "Bibljoteki T.S.L.". 16d, s. 219; 145. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Brak karty przedtyt. w t. 1, karty w t. 2 lekko pofałdowane. Piecz. bibliot.
80.–
901.
PRZYBYSZEWSKA Dagny – Krucze gniazdo. Dramat w 3 aktach. Warszawa 1902. Jan Fiszer. 8, s. 45. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę.
Niewielkie zaplamienia dwóch stron, stan dobry. Podpis własn., piecz. Okładka w barwnej litografii Tadeusza Noskowskiego. Sztuka Dagny Przybyszewskiej mająca swą premierę w XII 1902 w Krakowie. Był to pierwszy dramat pisarki wystawiony na ziemiach polskich, pośmiertnie. Próba ponownego zagrania sztuki Przybyszewskiej (tym razem w Zakopanem w 1911) spotkała się ze zdecydowanym - i skutecznym - sprzeciwem Stanisława Przybyszewskiego, byłego męża autorki. Obszernie o tej sprawie pisze Boy w "Ludziach żywych".
220.–
902.
PRZYBYSZEWSKI Stanisław – De profundis. Powieść zaopatrzona wstępem autora. Lwów 1929. "Lektor", Instytut Literacki. 16d, s. [4], 105, [3]. brosz. Wydanie zbiorowe dzieł ...
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Barwna okładka Stanisława Biedrzyckiego. Ksiądz M. Pirożyński ("Co czytać?", Kr. 1932) tak charakteryzował autora: "Dwa pierwiastki występują stale w twórczości Przybyszewskiego: erotyzm i alkoholizm. Są one tak silne, że zasłaniają mu normy etyczne, uniemożliwiają wszelki objektywizm [...]. Etyki u Przybyszewskiego szkoda się doszukiwać [...]. Jest on najniezdrowszym ze wszystkich niezdrowych pisarzy polskich". O "De profundis" pisał: "temat: kazirodztwo, kończące się samobójstwem".
80.–
Sprzedano za: 80.–
903.
RELIDZYŃSKI Józef – Wieją wiosenne wiatry... Poezje wolnościowe i legjonowe. Z przedmową Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Kraków 1916. G. Gebethner i Sp. 16d, s. 99, [2], tabl. 1. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł. brosz., drobne zaplamienia, załamania kart w grzbiecie. Na grzbiecie odręcznie wpisany tytuł tomu. Zbiór wierszy patriotycznych autorstwa J. Relidzyńskiego, wówczas podporucznika 4. Pułku Legionów.
64.–
Sprzedano za: 64.–
904.
SIENKIEWICZ Henryk – Legiony. Powieść historyczna. Warszawa i in. [1918]. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 255. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. piecz. własn. Powieść pisana była od końca 1911 do 23 VII 1914 i publikowana w "Tygodniku Ilustrowanym" od 6 XII 1913 do 1 VIII 1914. Tu prezentujemy I wydanie książkowe powieści, której akcja toczy się w czasach wojen napoleońskich.
120.–
Sprzedano za: 300.–
905.
[SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Śmierć mówi w moim imieniu. Kraków 1989. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 157, [2]. brosz.
Niewielkie załamania okł., stan dobry. Podpis autora na karcie przedtyt. ("Joe Alex 1989"). Wyd. XII. Powieść kryminalna.
80.–
906.
SŁONIMSKI Antoni – Dwa końce świata. Powieść. Warszawa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 16d, s. 242, [1]. brosz. obw.
Straus 179. Nieznaczne ubytki krawędzi obu stron obw., niewielkie otarcia, wewnątrz stan dobry. Powieść fantastyczna ukazująca świat po zagładzie zgotowanej mu przez szalonego Hansa Retlicha (anagram nazwiska Hitler) za pomocą wynalezionych przez niego tajemniczych Niebieskich Promieni. Satyra na dyktaturę faszystowską. Na obwolucie fotomontażowa kompozycja spółki autorskiej Levitt-Him.
120.–
Sprzedano za: 1.200.–
907.
SŁOWACKI Juliusz – Wybór pism. Z portretem autora. Warszawa 1898. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16, s. [4], 500, tabl. 1. opr. oryg. psk. złoc., obcięcie złoc. [Bibliot. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Otarcia grzbietu, lekkie nadpękniecie grzbietu, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. podpis własn. "Anna Lidlówna".
240.–
908.
[SOWIŃSKI Leonard] – Poezye S. [krypt.]. T. 1-2. Poznań 1875. Druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński). 16d, s. 158, [3]; 146. razem opr. nieco późn. psk. złoc.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Na grzbiecie złoc. monogram K. Z. Oprawa jak przy poz. 805.
120.–
Sprzedano za: 130.–
909.
STWORA Jacek – Nadspodziewany początek bankietu. Warszawa 1978. Wyd. Radia i Telewizji. 16d, s. 124, [3]. brosz., obw.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. skromna dedykacja (autorska?). Ze skrzydełka obw.: "'Nadspodziewany początek bankietu' to pełna autentyzmu opowieść o początkach budowy Nowej Huty i roli, jaką odegrała w tym dziele młodzież z brygad Służby Polsce. Konfrontacja postaw młodzieży z tamtych lat, entuzjazmu i zapału pomagających przezwyciężyć wszelkie trudy życia i pracy z dniem dzisiejszym są motywem przewodnim pełnej prawdy i humoru opowieści, która skłania do ciekawych refleksji.".
60.–
910.
SZOPKA zamojska. Zamość 1938. Drukarnia Rady Powiatowej. 4, s. 63. brosz.
Okł. zakurzone, krawędzie okł. nieco załamane, wewnątrz stan dobry. Szopka przygotowana przez Studium Artystyczno-muzyczne przy Szkole Muzycznej wg scenariusza Marii Junowej i Krzysztofa Lipczyńskiego z podpisami twórców i wykonawców: Marii Junowej (współscenarzystki), Haliny Rogińskiej (kierownika artystycznego), Franka Rożyneka (odpowiedzialnego za synchronizacje) oraz Tadeusza Curyłło, Mileny Rożynekowej, Janusza Wołuckiego (wykonawców).
140.–
Sprzedano za: 140.–
911.
SZTAUDYNGER Jan – Ballady poznańskie. Poznań 1930 [właśc. 1929]. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa. 8, s. [47]. brosz. "Bibljoteka Studwudziestu", nr 7.
Okł. nieco zaplamione i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. Wydano 120 egz. (stąd "Bibljoteka Studwudziestu"), ten nr 24. Tomik poezji dedykowany w druku Karolowi Hubertowi Rostworowskiemu. Druk pod zarządem Jana Kuglina. Znak biblioteczny i winietę tytułową wykonał Artur Maria Swinarski. Trzecia publikacja książkowa J. Sztaudyngera.
100.–
Sprzedano za: 120.–
912.
UJEJSKI Kornel – Melodye biblijne. Wyd. III pomnożone. Przemyśl 1893. Księg. Jelenia i Langa. 16d, s. 102, [2]. opr. pł. złoc. z epoki.
Stan dobry. Naklejki własn. Jadwigi Salkowskiej. Na przedniej okł. złoc. monogram "L. S.".
100.–
Sprzedano za: 120.–
913.
VEGA Lope de – Pies ogrodnika. Komedia. Tłumacz: Tadeusz Peiper. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 194, [1]. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. Ostatnia praca literacka Peipera wydana za jego życia.
80.–
Sprzedano za: 80.–
914.
[WIĘCKUS Teodor] – Anusia z Powiśla. Prawdziwa opowieść ze starej kroniki Warszawy A. Wóycickiego. Oprac. "Wujaszek Teoś". Otwock [nie przed 1906]. Teodor Więckus. 16d, s. 32. brosz.
Przednia okł. częściowo pożółkła, stan dobry. Tytuł okł.: "Anusia z Powiśla. (Epizod z życia księcia Józefa Poniatowskiego)". Opowieść o pięknej Anusi, z którą według legendy, spotykać się miał książę Józef Poniatowski.
60.–
Sprzedano za: 60.–
915.
WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem. Kraków 1921. Spółka Wydawnicza "Fala". 16d, s. 90. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Przed tekstem widnieje wydrukowana dedykacja dla Zofii i Tadeusza Żeleńskich. Sztuka miała swoją prapremierę 31 czerwca 1921 w Teatrze Miejskim w Krakowie i tym samym była pierwszym utworem Witkacego, jaki doczekał się realizacji scenicznej. Przedstawienie było szeroko komentowane w ówczesnej prasie, co skłoniło autora do wystąpienia z zaciekłą polemiką. Główny bohater dramatu jest genialnym matematykiem, a akcja pełna jest absurdalnych i irracjonalnych epizodów. Widać tu charakterystyczne dla teatru Witkacego elementy groteski, czarnego humoru, nawet surrealizmu. W krótkim "Wstępie teoretycznym" Witkiewicz pisał: "oprócz kwestii erotycznych, treścią ["Tumora"] są: pewne fantazje na temat przewrotu w matematyce i fizyce [...]. Fantazjami na temat matematyki i psychiatrii nie chcielibyśmy obrazić ani jednych, ani drugich uczonych, podobnie jak poglądami na tzw. 'miłość', kwestie społeczne i nadnaturalne zjawiska, nie chcielibyśmy obrazić erotomanów, społeczników i spirytystów". Kończy zdaniem: "Zaznaczamy, że 'poglądom' wypowiadanym przez osobistości w sztukach tych, nie przypisujemy żadnego obiektywnego znaczenia". Czysta forma w praktyce.
380.–
Sprzedano za: 600.–
916.
WITWICKI Stefan – Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. Lipsk 1866. F. A. Brockhaus. 16d, s. X, [2], 232; IX, [3], 249. razem opr. nieco późn. ppł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 38-39.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Zaw. m.in.: O duchu poetyckim polskiego narodu, o dawnej Polsce i jej poetach ustnych, O dobrym tonie, O pisaniu pamiętników, Kilka rad dla młodszych literatów, O samobójstwie Polaków, Honor - punkthonor - i ich pochodne, O starych ludziach, O panach i możniejszej szlachcie, O lafiryndyzmie i lafiryndach, O Polakach, O tłómaczeniach, Podróże, O zbytku, Słowa prawdy dla panów dziedziców, O hrabiach u nas, O przenajświętszem imieniu Maryi, Trochę o księżach, Nasza emigracya, Słowiańszczyzna.
160.–
917.
WOJCICKI Kazimierz Władysław – Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII wieku. Zebrał i wydał ... Warszawa 1836. Nakł. autora. 8, s. [4], VI, [2], 240, [1]. opr. ppł. z epoki? (amatorska).
Miejscami zaplamienia i podkreślenia w tekście. Egz. nieobcięty. Liczne piecz. Na końcu (od str. 193) "Wiadomość biograficzna o dziełach użytych do niniejszego zbioru". Nieczęste.
320.–
Sprzedano za: 320.–
918.
WOŹNIAKOWSKI Jacek – Laik w Rzymie i Bombaju. Kraków 1965. Znak. 8, s. 291, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Władysławy Jaworskiej, historyka sztuki, autorce monografii poświęconej twórczości Tadeusza Makowskiego i licznych prac dotyczących artystów polskich osiadłych we Francji, członkini wspomnianego w dedykacji AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki).
80.–
Sprzedano za: 80.–
919.
WYSOCKI Włodzimierz – Oksana. Szkic sielankowy. Kijów-Odessa 1891. Księgarnia Bolesława Koreywy. 8, s.  72. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., zażółcenia wyklejek, wewnątrz stan dobry. Piecz., naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Poemat W. Wysockiego (1846-1894) cenionego kijowskiego fotografa (m.in. nadwornego fotografa wielkiej księżnej Aleksandry Pietrowny), właściciela popularnego atelier. "Włodzimierz Wysocki był również publicystą i poetą. W swoich utworach wiele miejsca poświęcał sławnej przeszłości polskiej szlachty na Ukrainie i jej walce z muzułmańskim zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Wśród znanych utworów znajdują się m.in. poemat 'Oksana' i utwór 'Laszka'. Poezję Wysockiego wysoko cenił Iwan Franko" (Wikipedia).
120.–
Sprzedano za: 170.–
920.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragoedia. (Paryż 1894 - Kraków 1897). Kraków 1899. Nakł. autora. 16d, s. 64. opr. psk. z epoki.
Opr. otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Wyd. I. Trzeci dramat Wyspiańskiego wydany drukiem. Układ typograficzny i ilustracje autora. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 5): „Podwójne daty wydania na karcie tyt. wskazują miejsce i czas powstania utworu, który – jak świadczy data na s. 64 – został ukończony 9 marca 1897. Rok wydania podano tylko na ostatniej stronie okładki: ‘Kraków. Nakładem autora. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, 1899’. […] Cechy graficzne: Początek zdań od małych liter. Na stronie tyt. okładki – rys. kwiatu róży, na s. 64, ostatniej tekstu – trzy łodyżki dzwonków; obie winiety sygn. ‘SW’".
360.–
Sprzedano za: 2.200.–
921.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragedya. Wyd. II. Kraków 1902. Nakł. autora. 8, s. 74. opr. nieco późn. pł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydanie zmienione w stosunku do poprzedniego. W nocie redakcyjnej na końcu błędna informacja o dacie pierwszego wydania: 1898 (faktycznie ukazało się rok później). Na przedniej okł. złoc. nazwisko autora i tytuł, na grzbiecie złoc. nazwisko autora i nr 13.
140.–
Sprzedano za: 400.–
922.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. Kraków 1904. Nakł. autora. 8, s. 120, tabl. rozkł. 3. opr. oryg. (?) pł. zdob.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Piecz. własn. Oprawa: surowe płótno, na przedniej okł. i na grzbiecie dwie barwne poziome krajki i nadruk tytułowy. Po tekście błędna informacja, że wyd. I ukazało się w 1897. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 19-20): "Wydanie to - gruntownie przerobione, nazwane przez autora drugim - w historii literatury określane jest jako 'Legenda II' w odróżnieniu od wyd. pierwszego (1898), które przyjęto nazywać 'Legendą I'. Na okładce wielobarwny cynkotyp, przedstawiający widok z Wawelu na Wisłę, bez podpisu. Tablice składane zawierają rysunki do dekoracji [...] - wszystkie sygn. SW 1904".
300.–
Sprzedano za: 480.–
923.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Klątwa. Tragedya. Wyd. III. Kraków 1905. Nakł. autora. 8, s. 118. opr. nieco późn. pł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Okładka broszurowa projektowana przez autora (kwiat ostu). Ostatnie wydanie "Klątwy" za życia autora. Na przedniej okł. złoc. nazwisko autora i tytuł, na grzbiecie złoc. nazwisko autora i nr 9.
140.–
Sprzedano za: 550.–
924.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Kraków 1904. Nakł. autora. 8, s. 201, [4]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Pierwsze wydanie (i zarazem pierwodruk) jednego z najwybitniejszych utworów scenicznych Wyspiańskiego. Na okładce broszurowej barwna reprodukcja akwareli autora przedstawiającej Teatr na Wyspie w Łazienkach.
Noc listopadowa - "trzeci z kolei utwór Stanisława Wyspiańskiego, po 'Warszawiance' i 'Lelewelu', poruszający tematykę powstania listopadowego [...]. Główną przyczyną napisania „Nocy listopadowej” było zafascynowanie Wyspiańskiego tematem powstania [...]. Wpływ na powstanie dramatu mogła mieć również najprawdopodobniej wizyta autora w Warszawie w 1898 roku i wrażenia jakie zrobiły na nim Łazienki. Utwór powstawał długo, bo od jesieni 1901 roku do 31 maja 1904 roku, kiedy to Wyspiański kończy przepisywanie dramatu. Dzieło ukazało się drukiem w roku 1904" (Wikipedia).
480.–
Sprzedano za: 2.000.–
925.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1898. Nakł. autora. 4, s. 20. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Pierwodruk jednego z najważniejszych dramatów Stanisława Wyspiańskiego (pierwszej jego redakcji). Publikacja "Warszawianki" w krakowskim "Życiu" (XI-XII 1898), uważana przez długi czas za pierwodruk, była późniejsza od tu prezentowanej (w wersji gazetowej poprawiono błędy obecne w książce). Na przedniej okładce broszurowej reprodukcja rysunku Wyspiańskiego przedstawiającego trzy kwiaty dzwonka. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki drukowana dedykacja: "J. Wielmożnej Pannie zacnej Leontynie Bochenkownej poświęca autor". Panna Leontyna, wnuczka krakowskiego kupca jedwabnego, często grywała Wyspiańskiemu na fortepianie "Warszawiankę", co miało zainspirować pisarza do napisania dramatu. Wydanie bez karty tytułowej; informacje o autorze i tytuł książki umieszczono na przedniej okładce, miejsce i rok wydania uwidoczniono na tylnej. Po tekście nadruk: "Paryż, 12 Sierpnia 1893. Kraków, 12 Listopada 1898". Według zachowanych rozliczeń Wyspiańskiego z drukarnią wydano jedynie 200 egzemplarzy. Następne wydanie, w zmienionej redakcji, ukazało się w 1901. Oprawa niesygnowana, wykonana w zakładzie Roberta Jahody. Rzadkie!
3.600.–
Sprzedano za: 7.000.–
926.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Wyd. IV. Kraków 1903. Nakł. autora. 8, s. 53, [2], tabl. rozkł. 1 [nuty]. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Na dołączonej tablicy "Muzyka Karola Kurpińskiego wykonana pierwszy raz w Teatrze Narodowym w Warszawie dnia 5-ego kwietnia 1831 roku". Na końcu osada premiery krakowskiej, lwowskiej i poznańskiej. W stopce redakcyjnej błędna data trzeciego wydania: 1902 (faktycznie ukazało się w 1901).
120.–
Sprzedano za: 120.–
927.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1903. Nakł. Księg. H. Altenberga. 8, s. 229, [2]. opr. oryg. [?] pł. zdob. z epoki z zach. okł. brosz., górne obcięcie barwione.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., wyklejki lekko nadpęknięte, brak karty przedtyt. Podpis własn. na okł. brosz. "J. M. Kelles-Krauz". Wariant okładki z błędem w imieniu autora: Stainsław. Na okł. brosz. kompozycja Stanisława Wyspiańskiego. Wyd. III niezmienione, ostatnia edycja za życia autora. Na końcu nuty finału III aktu, obsada premiery krakowskiej, obsada premiery lwowskiej (jak w wydaniu poprzednim) i - dodatkowo - wykaz utworów Wyspiańskiego znajdujących się na składzie w księg. Gebethnera i Sp. Pierwodruk i wyd. II ukazały się w 1901.
320.–
Sprzedano za: 500.–
928.
KOTARBIŃSKI Józef – Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim. Warszawa 1909. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 16d, s. 370, [1]. brosz.
Grzbiet z niewielkim ubytkiem, krawędzie okł. otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Ze wstępu: "Kreślę wizerunek poety, który na przełomie stuleci zajaśniał nagle jak wybuch materyi palnej, oślepiający oczy i podnoszący tumany dymów. Jakiekolwiek wyrzecze o nim słowo krytyka przyszłości po próbie czasu, jakikolwiek będzie wyrok jej w późniejszych instancyach - to pewna, że Wyspiański w poezyi naszej jest fenomenem odrębnym, swoistym, jedynym w swoim rodzaju".
150.–
929.
STARZEWSKI Rudolf – Wesele Wyspiańskiego [maszynopis]. Kraków 1901. 4, k. [1], 27. karty luzem.
Poprzeczny ślad złożenia, przebarwienia karty tyt. Przygotowany do wydania książkowego artykuł Rudolfa Starzewskiego, drukowany uprzednio w "Czasie" w III 1901. Stanowił on jedno z pierwszych studiów dotyczących dramatu Wyspiańskiego. Maria Stokowa uznała go za "najbardziej ważką i wnikliwą recenzję z prapremiery 'Wesela'". O Starzewskim pisała: "potrafił on wznieść się ponad doraźne interpretacje polityczne, traktując utwór Wyspiańskiego jako dramat o zasadniczej wymowie historiozoficznej" (S. Wyspiański "Dzieła zebrane", t. 16, vol. 3, Kr. 1995, s. 116). Zgodnie z informacją na pierwszej stronie maszynopisu planowaną książkę miała przyjąć na skład główny Spółka Wydawnicza Polska. Książka jednak nigdy nie ukazała się drukiem, a jej maszynopis jest interesującą i unikalną pamiątką związaną z prapremierą jednego z najważniejszych dramatów w naszym piśmiennictwie.
320.–
930.
ZAHRADNIK Jan – Kornel Makuszyński we wklęsłem zwierciadle. Lwów-Warszawa 1927. Nakł. Tow. Wyd. "Ateneum". 16d, s. 30, [1]. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. "W kraju, gdzie z nielicznemi wyjątkami połowa ludzi nie umie pisać książek, a druga połowa nie chce ich czytać; w kraju, gdzie pojęcie literata jest synonimem upośledzenia życiowego w jaknajszerszem tego słowa rozumieniu i równa się pojęciu żebraka, półgłówka, wykolejeńca; w kraju, gdzie autorzy w powieściach i sztukach ośmieszają własny swój zawód i bez tego dostatecznie już ośmieszony i zewszechmiar nieuznany, w kraju tym zdarzył się fenomen. Zjawił się człowiek, będący nawskroś literatem, wyłącznie tylko literatem.".
K. Makuszyński (1884-1953) - prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny, publicysta, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich okresu międzywojennego.
80.–
Sprzedano za: 100.–
931.
ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Warszawa 1908. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pracowników Księgarskich. 8, s. 217. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Józefa Weyssenhoffa. Na odwrocie strony tyt. wklejona marka ochronna proj. Edwarda Okunia z odręcznym numerem (11) i inicjałem S. Ż. ręką S. Żeromskiego. Ekslibris J. Weyssenhoffa. Wyd. I. W kilku miejscach podkreślenia i zapiski ołówkiem (zapewne Józefa Weyssenhoffa) dotyczące języka powieści. Przykładowo: "rwaczów" - jakich rwaczów?, "zaszczycie" - zaszczyt w znaczeniu 'zasłona' jest archaizmem i dwuznacznikiem, "krzeszczot-biłaozor" - krzeszczot znaczy to samo, co białozor, tylko z ruska, "brzeszczotowe koszule" - brzeszczot = klinga, a co znaczy 'brzeszczotowa koszula'?, "praktykuje" (w zwrocie "praktykuje kozaki przeciw ojczyźnie") - b. rzadko używane w tej formie czynnej, "dorobkiewicz" - czy to 17ty wiek? niema w Lindem wyrazu 'dorobkiewicz', "naju" - co ten wyraz ludowy tu robi?
1.200.–
Sprzedano za: 3.000.–