Pozostałe wydawnictwa

1417.
BAUDOUIN de Courtenay J. – Wychowanie współczesne jako stała przyczyna zdenerwowania. Warszawa 1912. Nakł. "Ruchu". 16 podł., s. 62. brosz. Książnica "Ruchu", t. 1.
Okł. nieco otarte, brak karty przedtyt. i ostatniej karty (reklamy?). Piecz. Ze wstępu redakcyjnego: "Praca, którą włączamy do Książnicy 'Ruchu', jest właściwie luźną pogadanką wypowiedzianą przez autora podczas pobytu letniego w Kosowie". Stanowi kontynuację rozważań prowadzonych w broszurze "Krzewiciele zdziczenia" tego samego autora.
64.–
1418.
BAYERLE [Bernhard Gustav] – Obrazki świąteczne Kościoła rzymsko-katolickiego. I. Dzieło naszego Odkupienia przedstawione w uroczystościach roku kościelnego. II. Żywoty kilku wydatniejszych Świętych. III. Życiorysy niektórych znakomitych Dostojników kościelnych przez ... Z licznemi illustracyami. [T. 1]-2. Wyd. II. Warszawa-Kolonia n[ad] R[enem] [1898]. Schafstein i Sp. 4, s. [8], XVI, 744, tabl. barwnych 21. opr. oryg. pł. bogato zdob., obcięcie złoc.
Oprawa reperowana; zachowane wszystkie elementy oryginalnej oprawy, wyklejki nowe, podklejone naddarcie 2 kart. Data wydania na podstawie informacji z przedmowy ze str. XVI.
220.–
Sprzedano za: 220.–
1419.
BERNOLAK Karol – Podręcznik szermierczy i krótki opis szabli polskiej napisał ... dypl. nauczyciel szermierki i gimnastyki przy Gimnazjum prywatnym O.O. Jezuitów w Chyrowie (Bąkowice). Przemyśl 1898. Druk. J. Styfiego. 8, s. 80. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. lekko otarta, miejscami podkreślenia ołówkiem w tekście, poza tym stan dobry. Zatarty podpis własn. na okł. brosz. Zaw. m.in.: Kilka słów o szabli polskiej, Opis szabli, Postawa szermiercza, Pozdrowienie, pożegnanie, Pchnięcia, Atak, Potyczka, Zachowanie się wobec przeciwników nieprawidłowych.
240.–
Sprzedano za: 460.–
1420.
BIEGAŃSKI Władysław – Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Wyd. II. Z przedmową Władysława Szumowskiego. Częstochowa 1925. Księg. A. Gmachowskiego. 16d, s. [8], 103. opr. oryg. [?] ppł.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. własn. Myśl XXXVI: "Już Hippokrates dowodził, że leczyć trzeba nietylko ciało, ale i duszę chorego. Na chore ciało stosujemy leki i inne zabiegi lecznicze, na cierpiącą wskutek choroby ciała duszę stosować powinniśmy ciepłe słowa pociechy i serdecznego współczucia".
100.–
Sprzedano za: 160.–
1421.
BIERNACKI Edmund – Istota i granice wiedzy lekarskiej. Z przedmową Juliana Ochorowicza. Warszawa [cenz. 1899]. Druk. Granowskiego i Sikorskiego. 16d, s. 167. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienie jednej strony, poza tym wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Praca E. Biernackiego (1866-1911) - lekarza, patologa i neurologa, filozofa medycyny, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Lwowskiego, odkrywcy "wartości diagnostycznej szybkości opadania erytrocytów (odczynu Biernackiego)" (Wikipedia), zwanego popularnie odczynem OB.
80.–
1422.
BŁAHODIR Aleksander, FALIMIRSKI Adam – Fortepian. Jego historja i budowa w zarysie. Z rysunkami w tekście. Lwów 1928. "Wiedza Muzyczna". 8, s. 121, [2]. brosz.
Okł. zakurzone, poza tym stan dobry. Z przedmowy: "Brak jakiegokolwiek podręcznika w języku polskim z zakresu historji i budowy fortepianu, a wskutek tego i częste głosy o potrzebie takiej pracy skłoniły nas do wydania niniejszej książki".
140.–
1423.
BRODOWICZ [Maciej] Józef – Rozprawa o instytutach klinicznych czytana przy okazyi uroczystey installacyi nowych instytutów klinicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Dnia 22. Listopada 1827 roku. Kraków 1828. Druk. Akademicka. 4, s. [2], 29. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, miejscami niewielkie zaplamienia skrajnych kart, załamania narożników kart, stan ogólny dobry.
M. J. Brodowicz (1790-1885) - profesor Uniw. Jagiellońskiego, organizator szpitalnictwa w Krakowie, członek władz Rzeczypospolitej Krakowskiej.
240.–
1424.
BURA Fabian, GRODECKI Tadeusz – Wyścig Pokoju w filatelistyce. Warszawa 1957. Biuro Wydawnicze "Ruch". 8, s. [32]. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Podpis własn.
48.–
Sprzedano za: 60.–
1425.
KAPKOWSKI Jacek, RZEPKO Ryszard – Wyścig Pokoju 1948-1972. Dokumentacja pocztowo-filatelistyczna. Warszawa 1972. Polski Związek Filatelistów, Okręg Warszawski. 8, s. 112. brosz. Bibliot. Filatelisty.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry.
48.–
1426.
MAŁCUŻYŃSKI K[arol], WEISS Z[ygmunt] – Kronika wielkiego wyścigu. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 135, [1]. brosz.
Okł. otarte, ubytek grzbietu, załamania narożników ostatnich kart. Dotyczy pierwszych czterech edycji Wyścigu Pokoju. Liczne fotografie w tekście. Okładka Jerzego Cherki.
80.–
1427.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska polskie. Lwów 1927. K. S. Jakubowski. 8, s. VIII, 243. opr. ppł. z epoki. Lwowska Bibljoteka Slawistyczna, t. 4.
Stan dobry. Piecz. własn. Z przedmowy autora: "Książka ta jest pierwszą obszerniejszą próbą ujęcia historji nazwisk polskich [...] jedynym tematem mej książki jest zwyczaj nazywania osób, jego kształtowanie się i zmiany w ciągu wieków". Zaw. rozdziały: Nazwiska pospolite, Nazwiska odimienne, Nazwiska odmiejscowe, Nazwiska wtórne, Nazwiska szlachty, Nazwiska małżonków i dzieci, Zmiany, Nazwiska obce na ziemiach polskich, Nazwiska polskie w obcej postaci, Nazwiska Żydów, neofitów, Ormian i Tatarów polskich oraz dodatki: Nazwiska pochodzące od imion chrzestnych, Imiona własne. Na końcu indeks nazwisk.
140.–
Sprzedano za: 280.–
1428.
CHOYNOWSKI Mieczysław – Opracowanie zestawu testów do prognozy powodzenia w podoficerskich szkołach Milicji Obywatelskiej. Wrocław 1966. Ossolineum. 4, s. 191, [1], tabl. pod przepaską 4. brosz. Pracownia Psychometryczna PAN, Studia i Materiały, nr 1.
Grzbiet pożółkły, poza tym stan dobry. Maszynopis powiel. Opracowano przy współpracy Zbigniewa Dobruszka i Wojciecha Krucińskiego na zlecenie Komendy Głównej MO wobec "zawodności tradycyjnych metod egzaminowania kandydatów do szkół podoficerskich MO, pociągających za sobą duży odpad". Części obliczeń dokonano, co zaznaczono we wstępie, na cyfrowej maszynie matematycznej URAŁ-2. W przygotowanym przez autorów Ogólnym Teście Klasyfikacyjnym wśród 150 pytań można znaleźć przykładowe: Warta znaczy... (do wyboru: straż, wojsko, opieka, parada), Kobieta kupiła 9 żarówek po 9 zł. Ile wydała na żarówki? (do wyboru: 80, 81, 100, 162 zł).
100.–
Sprzedano za: 160.–
1429.
Du PREL Karol – Zagadka człowieka. Wstęp do studyum nauk tajemnych. Spolszczył Leon Sternklar. Lwów [1913]. Wyd. "Kultura i Sztuka". 16d, s. [2], 148, [4]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. Biblioteka Wiedzy Ogólnej, pod red. Ł. Böttchera.
Liczne podkreślenia w tekście kolorowym długopisem. Piecz. własn. Ze wstępu: "Wogóle nauki tajemne w nowoczesnej formie nie mają za zadanie prowadzić do wiary, lecz przygotować nową wiedzę i już z tego powodu nie wskazują na przeszłość, ale na daleką przyszłość. Są one przeznaczone, by dla światopoglądu przyszłości, który już dzisiaj znajduje się w stadyum tworzenia się, dostarczyć owej bardzo ważnej części składowej, która dotyczy rozwiązania zagadki człowieka.".
120.–
1430.
EINSTEIN A[bert] – O szczególnej i ogólnej teorji względności. (Wykład przystępny). Z upoważnienia autora przełożył [...] M. T. Huber. (Z 4 rys. w tekście). Lwów-Warszawa 1921. Książnica Pol. 8, s. 87. brosz.
Zaplamienia i otarcia przedniej okł., grzbiet i tylna okł. nowe, rozprasowane załamania narożników. Pierwsze polskie wydanie najważniejszego dzieła Einsteina, autoryzowane przez słynnego fizyka, w przekładzie Maksymiliana Tytusa Hubera (1872-1950) – profesora mechaniki na Uniwersytecie Lwowskim, kolegi Einsteina i pierwszego propagatora jego myśli naukowej w Polsce. We wstępie m.in. ciekawa odsłona kulisów recepcji dzieł Einsteina w polskim środowisku naukowym, gdzie Huber wspomina: „Z końcem ubiegłego roku odwiedził mnie dawny znajomy, bardzo sympatyczny i wielce pomysłowy inżynier-wynalazca o poważnym przygotowaniu naukowem. Zagaiwszy rozmowę […] przeczytał mi następnie pierwszy ustęp obszernej relacji z jakiegoś międzynarodowego tajnego kongresu żydowskiego, na którym miano obradować nad sposobami zawładnięcia światem i wyraził nakoniec bardzo oględnie obawę, abym nie naraził na szwank swego naukowego stanowiska i imienia, 'broniąc' teorji względności” (s. 6).
160.–
Sprzedano za: 500.–
1431.
FISCHER Adam – Lud polski. Podręcznik etnografji Polski. Z 3 mapami i 58 ilustr. w tekście. Lwów 1926. Ossolineum. 8, s. IV, 240. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Pierwszy podręcznik etnografii polskiej, zawierajacy na wstępie omówienia zakresu tematycznego nauki etnografii, dalej nakreślenie obszaru etnograficznego Polski oraz jego podziałów na grupy etniczne, potem zaś szczegółowe, choć syntetyczne omówienie podstawowych działów kultury materialnej, społecznej i duchowej.
160.–
Sprzedano za: 280.–
1432.
FISCHER-DUECKELMANN Anna – Encyklopedya rodzinna. Największy i najlepszy podręcznik do pielęgnowania zdrowia, urody i szczęścia. Ze szczególnem uwzględnieniem chorób kobiecych i dziecięcych, połoznictwa [!] i pielęgnowania dzieci. Z 460 ilustracyami, licznemi tablicami i dodatkami. Na polskie przełożyli Teresa Jaroszewska i A. Czarnowski. Toledo, Ohio 1913. A. A. Paryski. 4, s. 266, tabl. 7
[oraz współwyd.] taże – Lecznictwo bez trucizn. Spis wszystkich chorób ludzkich w porządku alfabetycznym i podanie rad jak się leczyć środkami domowymi i kiedy należy wzywać pomocy lekarskiej. Książka ta to skarb nieoceniony w każdej rodzinie. Na polskie przełożyli Teresa Jaroszewska i A. Czarnowski. Toledo, Ohio 1912. A. A. Paryski. 4, s. 250. razem opr. oryg. pł.
Załamania płótna na grzbiecie, zaplamienia okł. i wyklejek, krawędzie kilku kart nieznacznie nadkruszone, naddarcie jednej karty, miejscami zaplamienia wewnątrz. "Lecznictwo bez trucizn" określona na stronie przedtyt. jako cz. 2. "Encyklopedii". Zaw. m.in.: Budowa i życie ciała ludzkiego, Głód i pragnienie, Co ludzie jedzą, Jaje, Kobiety a pijaństwo, Powietrze górskie, morskie, pustynne i leśne, Rozważanie o ubiorach kobiecych z minionych czasów, Nasze łoża, Pielęgnowanie jamy ustnej, Akt spółkowania mężczyzny z kobietą, Długowieczność - śmierć, Czy mamy dzieciom szczepić ospę?, Wskazówki towarzyskie dla młodzieży. "Lecznictwo" stanowi ilustrowany leksykon medyczny; przykładowe hasła: Abstynencya, Agonia, Bladość, Całowanie, Dwupłciowiec, Gorączka przerywana, Lewatywa zwykła, Nadmierne otwarcie ust, Odwłosienie, Parcie na mocz, Taniec, Wylegiwanie w łóżku, Zimne nogi.
600.–
1433.
FREUD Zygmunt – Psychopatologia życia codziennego. (O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach). Przełożyli z upoważnienia autora Ludwik Jekels i Helena Ivanka. Lwów [1913]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp. 16d, s. VIII, 239. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Piecz. lwowskiego introligatora Mikołaja Krzywieckiego. Druga (po "O psychoanalizie" z 1911) książka Freuda wydana w Polsce.
140.–
Sprzedano za: 550.–
1434.
FREUD Zygmunt – Wizerunek własny. Przełożył H. Załszupin. Warszawa 1936. J. Przeworski. 8, s. 96, [1], tabl. 4. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia strony przedtyt., poza tym stan dobry. Piecz. W prezentowanej pracy autor pokazuje własną drogę naukową od momentu praktyki w szpitalach Wiednia aż po czas największego rozwoju psychoanalizy.
100.–
Sprzedano za: 420.–

Gastronomia

1435.
ALBINOWSKA Juliuszowa – Polska gosposia. Drugie uzupełnione wydanie dla ludu. Lwów 1918. Skład gł. w Administracyi Macierzy Pol. 16d, s. 210. brosz. Bibliot. Macierzy Polskiej, nr 64.
Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte, drobne zaplamienia, poza tym wewnątrz stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw.: Rady dla gospodyń, Zapasy, Potrawy zwykłe, Potrawy dla chorych, Troska o niemowlę. Wiele przepisów kulinarnych.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1436.
BYCZYŃSKA-TYSZKOWA Helena – Domowy wyrób serów i ich zużytkowanie. Z 9 rycinami. Wyd. II poprawione i rozszerzone. Warszawa 1938. Tow. Oświaty Rolniczej. 16d, s. 60, [2]. brosz. Groszowa Bibliot. Rolnicza, [nr] 14.
Otarcia i zaplamienia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Technologia wyrobu twarogów i serów podpuszczkowych, przykładowe potrawy z sera.
64.–
Sprzedano za: 300.–
1437.
CHOŁONIEWSKA Kamilla – Gospodarstwo domowe i racjonalne żywienie. Podręcznik dla szkół i kursów gospodarczych. Wyd. II rozszerzone i gruntownie przerobione. Warszawa 1937. Wyd. M. Arcta. 8, s. X, [2], 219, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte i zaplamione, papier zabrązowiony. Zaw. m.in.: Składniki odżywcze naszych pokarmów, Trawienie i przemiana materii, Różne sposoby przyrządzania pokarmów, Owoce, Jarzyny, Ziemniaki, Mleko, Mięso, Przyprawy, Napoje, Kuchnia dietetyczna, O podawaniu i spożywaniu posiłków, Organizacja pracy w gospodarstwie domowym, Porządki codzienne i okresowe, Pranie.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1438.
CIESIELSKI T[eofil] – Miodosytnictwo czyli sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyd. IV powiększone przepisami wyrabiania napoji bezalkoholowych. Lwów 1908. Nakł. autora, nakł. redakcji "Bartnika". 16d, s. 159, [1]. opr. wsp. ppł.
Zabrudzenia skrajnych kart, poza tym stan dobry. Piecz. księgarska.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1439.
[ĆWIERCZAKIEWICZOWA] Lucyna – 365 obiadów za 5 złotych. Przez Lucynę C. [krypt.], autorkę Jedynych praktycznych przepisów. Z dodatkiem 120 obiadów postnych bez ryb. Wyd. VIII poprawione i powiększone. Warszawa 1871. Nakł. autorki. 16d, s. [4], LX, 321. opr. psk. z epoki.
Miejscami zaplamienia. Piecz. Na początku przykładowe menu na każdy dzień roku, tu także krótki tekst "O podawaniu wina przy obiedzie". Część zasadnicza podzielona na16 rozdziałów, np.: Zupy, Sosy, Wołowina, Baranina, Pasztety, paszteciki i pierogi ruskie, Ryby, Drób, Zwierzyna, Różne mączne i jajeczne potrawy, Leguminy, Dania słodkie na zimno, kremy i galarety, Komputy i sałaty. W książce umieszczono dwa dawne wycinki prasowe ze zdjęciami osób chorobliwie otyłych. Ku przestrodze. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 1.100.–
1440.
GRUSZECKA Marya – Illustrowany kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń. Smaczne i tanie obiady dla domów obywatelskich, według kuchni krakowskiej, litewskiej, francuskiej i wiedeńskiej, z uwzględnieniem higieny i dyetetyki, z podaniem dyspozycyj na stosowne obiady każdego dnia całego roku, sposobu podawania potraw, ubierania stołu i przyjmowania gości; z osobnym rozdziałem o kuchni kartoflanej. Praktyczne przepisy do ciast, legumin, konfitur, likierów, lodów, marynat itp. Ważne wskazówki do gospodarstwa domowego, oraz konserwowania i przechowania w należytym stanie różnych przedmiotów, na podstawie wieloletniego doświadczenia i według wzorowych dzieł ułożone. Wyd. XI illustrowane, zupełnie przerobione i pomnożone, z podaniem miar i wag dawniejszych (funty, kwarty) i metrycznych. Kraków [ca 1900]. Księg. J. M. Himmelblaua. 16d, s. [4], II, XVI, 434, [6]. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru, uzupełnienia marginesów 6 kart spisu treści, kilka kart pokreślonych ołówkiem. Autorka występuje pod pseudonimem, a jej właściwe nazwisko brzmiało Kazimiera Krumłowska. Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 500.–
1441.
HOFFMANN K. – Fabrykacja konserw mięsnych i warzywnych. Praktyczny podręcznik. Poznań [1939]. K. Hoffmann. 16d, s. 224. opr. oryg. miękka pł.
Okł. lekko otarte, niewielki ślad zawilgocenia. Podpis własn. Zaw. m.in.: Peklowanie, Wędzenie, Szynki w puszkach, Ewakuowanie i sterylizowanie puszek, Bombaże, Mięso wieprzowe w puszkach, Konserwy w auszpiku, Parówki, Puszki, Maszyna do zamykania puszek, Teoria i metody sztucznego kwaśnienia, Ogórki, Kapusta.
120.–
1442.
HUBCZEŃKO R. – Czem gości przyjąć? Zasady domowego sporządzania i podawania nowoczesnych napojów owocowych. Kraków 1931. Abstynencka Liga Kolejowców, Okręg Kraków. 16d, s. 80, [4]. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Domowy wyrób win niefermentowanych, Moszcze owocowe, Przyrządzanie napojów bezalkoholowych, Kruszony czyli bowle, Poncze, Sorbety, Lemoniady owocowe musujące, Mleko, Kwasy, Kawa, Czekolada, Chłodzenie napojów. Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 280.–
1443.
JURA Albin – Zagadnienie bekonowe ze stanowiska rolnictwa. Kraków 1933. Druk. Związkowa. 16d, s. 37. brosz. Bibljoteczka Rolnicza Małopolskiego Tow. Rolniczego, [nr] 47.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Stan pogłowia trzody i spożycie mięsa w Polsce, Wywóz bekonów do Anglji, Co to jest bekon?, Handel bekonami, Jak ulepszyć bekony.
48.–
1444.
[NIEWIAROWSKA Florentyna] – 100 przepisów przyrządzania ryb morskich. Bydgoszcz 1930. Wyd. "Ryba". 16d, s. 55. brosz. Bibljoteczka "Ryby", nr 3.
Stan dobry. Autorka ukryta pod krypt. Pani Florentyna.
80.–
Sprzedano za: 150.–
1445.
PECOWIN. Najlepszy ocet do potraw i marynatów. Poznań [193–]. Wincenty Paetz. 16d, s. 28, [3], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco otarte. Broszura wydana przez Fabrykę Octu Winnego i Spirytusowego, Hurtownię Win, Wytłocznię Soków Owocowych i Skład Musztardy W. Paetza, reklamująca ich wyroby. Tytuł okł.: "O zastosowaniu octu naturalnego w gospodarstwie domowem". Na tablicy widok zakładów W. Paetza "z strony Warty".
48.–
Sprzedano za: 90.–
1446.
PLUCIŃSKA Ida – Książka kucharska udoskonalona z dodatkiem "Soja i jej zastosowanie w kuchni". [...]. Wyd. IV przejrzane i dopełnione. Warszawa 1945. Druk. św. Wojciecha. 8, s. XV, [1], 271, [1]. opr. wsp. ppł.
Brak karty przedtyt, niewielkie zaplamienia, stan ogólny dobry. Pierwsze powojenne wydanie. Zaw. rozdziały: Sałatki, Zupy i dodatki do zup, Pasztety i paszteciki, Sosy, Potrawy mięsne zimne, Wołowina, Cielęcina, baranina, Wieprzowina, Drób, Zwierzyna i ptactwo dzikie, Ryby, Włoszczyzna, jarzyny i grzyb, Jarzyny gotowane z mięsem, Sałaty do mięsa, Potrawy mączne, kasze, Kompoty, Leguminy, Lody i kremy, Konfitury, marmolady i soki, Chleb i ciasta, Torty, Napoje gorące i zimne, Marynaty, Farsze i różne wskazówki, Soja i jej zastosowanie w kuchni. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 320.–
1447.
PRALL Fr. – Konserwowanie jaj. Z niemieckiego streścił oraz uzupełnił wstępem, objaśnieniami i dodatkiem Józef Victorini. Wyd. III. Lwów 1920. Tow. Gospodarskie. 8, s. 49, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielki ślad kornika. Podpis własn.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1448.
ROZPRAWY naukowe i orzeczenia o wyrobach Maggiego. Poznań [nie po 1929]. Maggi. 8, s. 31. brosz.
Niewielkie poprzeczne załamanie bloku, poza tym stan dobry. Zbiór głosów pochwalnych o skutkach działania przypraw firmy Maggi.
44.–
Sprzedano za: 70.–
1449.
RYBY morskie źródłem naszego zdrowia. Część 1: Dorsz. Warszawa 1946. Nakł. Ministerstwa Aprowizacji i Handlu. 8, s. 11, [1]. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Walory odżywcze ryb morskich i kilkanaście przepisów kulinarnych.
40.–
1450.
SCHMIDT Willy – Das Fleischergewerbe in Wort und Bild. 403 Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbige Tafeln sowie 528 Rezepte zur Fabrikation seiner Fleisch- und Wurstwaren. Sechste Aufl. Nordhausen [1930]. H. Killinger. 4, s. XIX, [1], 595, [1], 158, [2], tabl. 17. opr. oryg. pł.
Okł. nieco zaplamione i przebarwione, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Wszechstronny, bogato ilustrowany podręcznik masarstwa i wędliniarstwa.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1451.
WYRYBKOWSKA Danuta – Praktyczna kuchnia domowa. Zebrała i ułożyła ... Wyd. II poprawione i rozszerzone. Żnin 1937/8. Nakł. dwutygodnika kobiecego "Moja Przyjaciółka". 16d, s. 320. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. nieco otarte, zaplamienia wewnątrz.
100.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
1452.
GOŁĘBIOWSKI Marian – Witold Rowicki w Filharmonii Warszawskiej i Narodowej. Dokumentacja koncertowa i fotograficzna. Opracowania tekstów, wybór zdjęć i koncepcja układu książki ... Łódź [1991]. Druk Łódzkie Zakłady Graficzne. 4, s. 191. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, kilka pierwszych kart lekko przygniecionych, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na karcie przedtyt. obszerna odręczna dedykacja autora z X 1992. Praca wydana w 90. rocznicę istnienia i działalności filharmonii w Warszawie 1901-1991, staraniem i nakładem córki i syna dla uczczenia pamięci rodziców Janiny i Witolda Rowickich.
W. Rowicki (1914-1989) - twórca, wieloletni dyrektor artystyczny i dyrygent, szef dwóch światowej sławy polskich orkiestr symfonicznych: Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (i Telewizji) w Katowicach w pięcioleciu 1945-1950 oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie w ponad ćwierćwieczu 1950-1977, z przerwą od połowy 1955 do połowy 1958, dyrygent współpracujący z międzynarodowej sławy orkiestrami m.in. z The Philadelphia Orchestra (USA), London Symphony Orchestra (Wielka Brytania), Bamberger Symphoniker (RFN) i innymi. [...] Inicjator powołania zawodowego Chóru Mieszanego Filharmonii Warszawskiej i jego sukcesora - Narodowej. Przyjaciel muzycznej młodzieży." [ze skrzydełka obw.].
80.–
1453.
GRYGLICKI Zdzisław – Wielki "sztuczny księżyc", stacja kosmiczna. Model kartonowy. Warszawa 1959. Wyd. MON na zlecenie Aeroklubu PRL. 8 podł., s. 7, [1], tabl. 16. brosz.
Załamania i naddarcia krawędzi okł., niewielkie nadarcia okł. przy zszywkach, wewnątrz stan bardzo dobry. Kartonowy model stacji kosmicznej do wycięcia i własnoręcznego sklejenia. W 1959 r.!
120.–
Sprzedano za: 160.–

Instrukcje

1454.
[GRAMOFON Bambino]. Instrukcja serwisowa gramofonu elektrycznego ze wzmacniaczem "Bambino" typ WG-252. Łódź 1962. Łódzkie Zakłady Radiowe. 4, s. 23, tabl. rozkł. 6. brosz.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Budowa i eksploatacja kultowego gramofonu czasów środkowego PRL-u, zachowanego w pamięci starszego pokolenia i uwiecznionego w znanej nostalgicznej piosence ("wieczór, Bambino i ty").
70.–
1455.
[ISKROWNIK Scintilla]. Opis iskrownika Scintilla. Warszawa 1929. Min. Spraw Wojskowych, Dep. Aeronautyki, Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. 8, s. 63, tabl. rozkł. 3. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. i naklejka Biblioteki Wojskowej Baonu Balonowego. Wydano 790 egz.
120.–
Sprzedano za: 130.–
1456.
[MAGNETOFON MK 2500]. Unitra, ZRK, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. MK 2500. Instrukcja obsługi. [Warszawa] 1975. WHZ. 16d podł., s. [20], tabl. rozkł. luzem 1. brosz.
Niewielkie załamania narożników. Tekst po polsku, rosyjsku i niemiecku. Instrukcja obsługi przenośnego radiomagnetofonu kasetowego produkowanego na licencji Grundiga.
40.–
1457.
[MAGNETOFON ZK 140T]. Unitra, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. ZK 140T. Instrukcja obsługi. [Warszawa] 1975. Agpol. 16d podł., s. 20. brosz.
Zaplamienia okładek, załamania kart. Tekst po polsku, rosyjsku i niemiecku. Instrukcja obsługi popularnego w latach 70. magnetofonu tranzystorowego ("natychmiastowa gotowość do pracy po włączeniu do sieci") czterościeżkowego ("można śpiewać ze sobą w duecie").
48.–
1458.
[MAGNETOFON ZK 246]. Unitra, ZRK, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. ZK 246, ZK 246-2, M 2404 S. Instrukcja obsługi. [Warszawa] 1977. WHZ. 16d podł., s. [19], tabl. rozkł. luzem 1, errata. brosz.
Załamania bloku. Tekst po polsku, rosyjsku i niemiecku. Instrukcja obsługi następcy magnetofonów ZK 120T i ZK 140T. Dołączono jednostronicową instrukcję obsługi mikrofonu stereofonicznego MB 220 produkcji zachodnioniemieckiej.
40.–
1459.
[PRALKA Predom Polar]. Automatyczna pralka bębnowa Predom Polar, typ PS 663 bio. Instrukcja obsługi. Warszawa 1974. WPM "Wema". 8, s. 41, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Instrukcja obsługi pierwszej polskiej pralki automatycznej produkowanej w tej wersji od 1971 na licencji jugosłowiańskiej firmy Gorenje.
48.–
* * *

Katalogi, cenniki

1460.
[BRONIKOWSKI, Grodzki i Wasilewski]. Katalog maszyn i narzędzi rolniczych spółki akcyjnej Bronikowski, Grodzki i Wasilewski zjednoczone firmy: "Alfred Grodzki" i "K. Wasilewski". Warszawa-Poznań 1928. 8, s. 176. opr. bibliot. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu skorowidz.
160.–
1461.
DIORA, Zakłady Radiowe. Katalog odbiorników radiofonicznych - produkcja 1957/58. Warszawa 1957. Powszechna Agencja Reklamy. 16d podł., s. [32]. brosz.
Stan bardzo dobry. Prezentacja dokonań dzierżoniowskich zakładów radiowych. Omówiono odbiorniki: Juhas (jedyny bateryjny), Pionier, Promyk, Beskid, Sonatina, Mazur, Poemat, Preludium, Kaprys, Czardasz, Podhale, Śląsk.
100.–
Sprzedano za: 200.–
1462.
[GROSS Jakób]. Reklamowy katalog ilustrowany porcelany, kryształów, szkła i lamp firmy Jakób Gross, Kraków. Kraków [nie przed 1935]. Druk. "Grafia". 8, s. [46]. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Odręczne korekty cen w kilku miejscach. Tytuł okł.: "Nowy ilustrowany katalog reklamowy firmy Jakób Gross, Składy Porcelany, Szkła i Lamp". Końcowe trzy karty stanowią "Dodatek do katalogu ilustrowanego [...]". Firma, posiadająca dwa sklepy w Rynku Głównym (nr 8 i 30) oferowała m.in.: wazony, garnitury deserowe, rozpylacze do perfum, serwisy kawowe, zestawy kieliszków, serwisy stołowe, lampy mosiężne niklowane, salaterki kryształowe, figurki porcelanowe, zastawy napojowe.
100.–
Sprzedano za: 700.–
1463.
HOPPEN Fryderyk. Cennik broni - amunicji, przyborów myśliwskich i t.p. na rok 1938/39. Katowice, VIII 1938. 8, s. 24. brosz.
Stan dobry. Podkreślenia w tekście. Podpis własn. Cennik obejmuje m.in. amunicję, pistolety wielostrzałowe, rewolwery bębenkowe, karabinki małokalibrowe, dubeltówki kurkowe, sztucery, wiatrówki, magazynki, lunety, rzutki, wabiki, trąbki myśliwskie, kordelasy, futerały. Wyd. nieilustrowane.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1464.
KATALOG wagonów osobowych. Poznań 1974. Druk. Kolejowa. Min. Komunikacji, Centralny Zarząd Wagonów. 4, s. 88. opr. oryg. pł.
Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry. Dane techniczne, rysunki i zdjęcia 28 typów wagonów będących w użyciu PKP.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1465.
POLPAPIER, Dom Handlowy. Album afiszowe. Warszawa [193-?]. 8, k. [22]. brosz.
Stan dobry. Wzornik papierów oferowanych przez warszawską firmę (ul. Długa 25). Zaw. trzy "kolekcje" (nr 2, 3 i 4) zawierające wielobarwne próbki papierów afiszowych, albumowych normalnych i albumowych cienkich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1466.
POLPAPIER, Dom Handlowy. Okładkowe satynowane i matowe, białe i kolorowe. Warszawa [193-?]. 8, k. [29]. brosz.
Stan dobry. Wzornik papierów oferowanych przez warszawską firmę (ul. Długa 25). Zaw. cztery "kolekcje" (nr 5, 6, 7 i 8) zawierające próbki papierów broszurowych kolorowych, okładkowych białych, pocztówkowych kolorowych i skoroszytowych jednostronnie satynowanych.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1467.
[SCHARF Jakób]. Katalog. Rok 1933. Jakób Scharf, Aparaty i Przybory Fotograficzne. Katowice 1933. 8, s. 116. brosz.
Zaplamienia przedniej okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru.
140.–
1468.
[SKŁADNICA Krakowska]. Cennik nr 39 B przyborów biurowych i materiałów piśmiennych. Składnica Krakowska, wł. Stanisław Żur. Kraków [1939]. 8, s. 64. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog ofertowy krakowskiej firmy biurowo-papierniczej z siedzibą przy ul. Floriańskiej 14. Zaw. m.in.: ołówki, kredki w drzewie, pióra i stalówki, gumy do wycierania, papiery, atramenty, farby, kleje biurowe, skoroszyty, kałamarze, księgi handlowe, dyplomy, karty do gry, szyldy. Ilustracje w tekście.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1469.
[ZEISS Carl]. Carl Zeiss, Optische Werkstätte, Jena. Mikroskope und mikroskopische Hilsfapparate. [Katalog] No. 28. Jena 1899. Frommannsche Buchdruckerei. 4, s. [4], 108. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Ilustrowany katalog mikroskopów i ich oprzyrządowania, produkowanych przez znaną niemiecką firmę optyczną.
160.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
1470.
KŁYSZEWSKI Władysław – X lat Polskiego Radja. Warszawa 1935. Polskie Radjo. 4, s. [48]. brosz.
Straus 156. Otarcia okł. i niewielkie zaplamienia tylnej okł. Album jubileuszowy oprac. przez Biuro Prasy i Propagandy Pol. Radia pod red. W. Kłyszewskiego. Liczne ilustracje w tekście, staranna szata graficzna (m.in. fotomontaże) autorstwa Mariana Jerzego Malickiego (członka grupy Praesens) - uwagi godny zwłaszcza układ typograficzny tylnej okładki.
120.–
1471.
KOCHANOWSKI Władysław – Produkcja szklanych ozdób choinkowych. Warszawa 1960. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego. 8, s. 131, [1]. brosz.
Załamanie tylnej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Zakład wytwórczy szklanych ozdób choinkowych, Dmuchanie baniek, Srebrzenie baniek, Lakierowanie i zdobienie baniek, Opakowanie i dostawa towaru.
64.–
1472.
KOPERNIK Mikołaj – [Faksymile autorskiego rękopisu "De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Norymberga", czyli "'O obrotach sfer niebieskich"]. Warszawa-Kraków 1976. PWN, Dom Książki. Format: 28,5x20 cm, k. [3], 213. opr. wyd. pł. imitująca oryginalną oprawę pergaminową.
Stan bardzo dobry.
„O obrotach sfer niebieskich” – największe dzieło naukowe epoki renesansu napisane przez Polaka, w którym autor wyłożył istotę teorii heliocentrycznej. Praca Kopernika ukazała się drukiem po raz pierwszy w Norymberdze w 1543 roku. Prezentowana pozycja jest faksymilową edycją autorskiego rękopisu przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej. Faksymile wiernie oddaje cechy oryginału (zachowane marginalia, znaki własnościowe (m.in. ekslibris i podpisy von Nostitzów - "Ex Bibliotheca Maioratus Familiae Nostitzianae 1774"), zabrudzenia narożników, zażółcenia kart, zaplamienia, atramentowe kleksy, itp.). Druk na papierze offsetowym o gramaturze 120 g i odcieniach dostosowanych do odcieni czterech rodzajów papieru, na których astronom napisał swe dzieło. Wymiary stron wierne oryginałowi.
2.800.–
1473.
KRÓLIKIEWICZ Adam – Od Nicei do Nowego Yorku. Sukcesy jeźdźców polskich na międzynarodowych konkursach hippicznych 1923-1926. Z przedmową generała brygady [Gustawa] Orlicz-Dreszera, portretem autora i z 91 ilustracją. Warszawa 1927. Liga Propagandy Kultury Polskiej Zagranicą Lektor-Polonia. 8, s. 191, [1], tabl. 1 [portret], tabl. rozkł. 2. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. obca dedykacja i piecz. własn. Ilustracje w tekście. Zaw.: Rok 1923 - Rzym, Rok 1924 - Nicea, Lucerna, VIII Olimpjada - Paryż, Fontainnebleau, Rok 1925 - Nicea, Londyn, Aldershot, Rok 1926 - Nicea, Rzym, Neapol i Medjolan, Pierwsza wyprawa jeźdźców polskich do Ameryki Północnej, W Antwerpji, Na morzu, Szpital, Nowy Jork, Madison Square Garden, Przeszkody, W dzień zawodów, Śniadanie, Woda o smaku Whisky, Zawody, Oklaski - i koń, Puhar Narodów. Na tabl. rozkł. m.in.: "Lista wszystkich koni, które wchodziły w skład dotychczasowych naszych drużyn według kolejności chronologicznej z uwzględnieniem jakości i ilości wygranych nagród". Nieczęste.
A. Królikiewicz (1894-1966) - rotmistrz 1. Pułku Szwoleżerów, major kawalerii Wojska Polskiego, wybitny jeździec, pierwszy polski medalista w konkurencji indywidualnej - zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 w skokach przez przeszkody. Zginął tragicznie w wyniku obrażeń odniesionych po upadku z konia na planie "Popiołów" Andrzeja Wajdy.
180.–
1474.
KUČERA Paweł – Pouczenie o cholerze azyatyckiej. Lwów 1914. Gmina Miasta Lwowa. 8, s. 15. brosz.
Stan dobry.
64.–
1475.
L. P. – Odpoczynek niedzielny i świąteczny. Napisał ... [krypt.]. Lwów 1903. Druk. Katolicka J. Chęcińskiego. 8, s. 45, [2]. brosz.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Niedzielny i świąteczny odpoczynek jako - kwestya na czasie, w duchu Kościoła, w duchu państwowego ustawodawstwa, wobec agitacyi antychrześcijan, w świetle kwestyi socyalnej, lekarstwo na dzisiejszą chorobę społeczną.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1476.
LACH Adam – Sto dodatkowych zajęć dochodowych w mieście i na wsi. Poznań [1936]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 136. brosz. Skarbczyk Domowy, [t.] 1.
Stan dobry. Okł. Wacława Świerczyńskiego. Zaw. m.in.: Prowadzenie księgowości na godziny, Organizacja reklamy propagandowej, Handel herbatą i kawą, Handel książkami na raty, Handel antykami, Handel makulaturą, Handel pustemi butelkami, Fryzjerstwo, Oprawa obrazów, Hodowla białych myszek, Kaktusy, Abażury, Kołeczki firmowe, Wyrób przezroczy, Malowanie pocztówek, Wyrób beretów, Sery, Przekłady, Korekty literackie i drukarskie, Fotografje do czasopism, Wynalazki i ulepszenia.
48.–
1477.
[LACH-SZYRMA Krystyn] – Słownik angielsko-polski. Ułożony przez K. L. S. [krypt]. dla użytku młodzieży Instytutu Politechnicznego. (Dodatek do xiążki Wypisów Angielskich). Warszawa 1828. W Drukarni Gałęzowskiego i Komp. 16d, s. [2], [205]-434. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco uszkodzona (ślady kornika) i lekko otarta, wewnątrz stan dobry. Skasowane piecz. bibliot., zakreślony podpis własn. "Słownik wyrazów w tych Wypisach zawartych, wielą innemi do czytania pism Angielskich pomocnemi znacznie pomnożony".
200.–
Sprzedano za: 200.–
1478.
[LACH-SZYRMA Krystyn] – Xiążka wypisów angielskich z słownikiem. Ułożone przez K. L. S. [krypt]. dla użytku młodzieży Instytutu Politechnicznego. Warszawa 1828. W Drukarni Gałęzowskiego i Komp. 16d, s. [4], VI, [2], 201. opr. pł. z epoki.
Opr. lekko uszkodzona i nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Piecz. bibliot. Dedykowane w druku Ludwikowi Platerowi. Z przedmowy: "Ucząc w Instytucie Politechnicznym ięzyka Angielskiego, doznawałem sam i uczniowie nie mało trudności z powodu braku xiąg elementarnych. Jedyne xiążki, iakieśmy dotąd o języku Angielskim w oyczystey literaturze posiadali, była Grammatyka X. Antonowicza Bazyliana, i Wypisy Angielskie przez Hauszteyna w Wilnie wydane.". Zawiera: Detached Sentences, Anecdotes, Celebrated Characters, Moral Eztracts, Dialogues, Letters, Marcantile Expressions, Weight and Measures, Commerce, Arts, and Sciences, Poetry.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1479.
[LĄDOWANIE na Księżycu]. Dwie publikacje okolicznościowe z 1969 poświęcone misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie.
Zbiór zaw.:
1. Człowiek na Księżycu. folio, s. 47, [1]. brosz.
2. Na księżyc i dalej. folio, s. [28]. brosz.
Nieznaczne załamanie krawędzi drugiej pozycji, stan dobry. Liczne ilustracje zostały dostarczone niemal w całości przez NASA.
280.–
1480.
LEHMANN K[arl] B[ernhard], NEUMANN Rudolf – Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakteriologischen Diagnostik. Teil 1-2. München 1896. J. F. Lehmann. 16d, s. VII, [1], k. [32], tabl. 63; VII, [1], 448, [16], tabl. rozkł. 1. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart., górne obcięcie barwione. Lehmann's Medicin. Handatlanten, Bd. 10.
Stan bardzo dobry. Zakreślony podpis własn. na stronach tyt. Tytuł okł.: "Bakteriologische Diagnostik". Teil 1: Atlas, Teil 2: Text. Podręcznik specjalistycznej diagnostyki bakteriologicznej opisujący wiele nowych gatunków bakterii opracowany przez Karla Bernharda Lehmanna (1858-1940) – bakteriologa i Rudolfa Otto Neumanna (1868-1952) – mikrobiologa.
200.–
Sprzedano za: 800.–
1481.
LENKIEWICZ W[ładysław], MUSIAŁOWSKI K[azimierz] – Stolarstwo ogólne. Cz. 1-2. Warszawa 1956. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego. 8, s. 255; [1]; 196, tabl. rozkł. 1. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Wyd. II poprawione.
80.–
Sprzedano za: 320.–
1482.
LUTER Marcin – Mniejszy Katechizm ... Doktora św. Teologji obrobił Dr. ks. Leopold Otto Pastor. Wydanie stereotypowe. Cieszyn 1903. Nakł. E. Feitzingera. 16d, s. 119, [7]. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1483.
[MACIĄTEK Stanisław Paweł]. Jan Czar [pseud.] – Dzieje kobiety. I. Ładna panna. II. Czar miłości. III. A kiedy będziesz moją żoną... Katowice 1935. Wyd. św. Stanisława. 4, s. 479, [1], tabl. 20. opr. oryg. ppł. zdob.
Grzbiet reperowany, narożniki okł. wzmocnione płótnem, wyklejki nowe, papier miejscami nieco zaplamiony. Podpis własn. Zaw. m.in. rozdziały: Dziecięce lata, Podlotek, Urok piękna, Pierwsza miłość, Do ołtarza, Mąż i żona, Matka i dziecko, Pani domu, Ku wieczorowi. Ostatni utwór to "Dziad i baba" J. I. Kraszewskiego.
180.–
1484.
MEISSNER Janusz – Nauka pilotażu. Warszawa 1932. Główna Księg. Wojskowa. 16d, s. VI, 87. opr. bibliot. ppł. z epoki. Bibljoteczka Sportowa, nr 26.
Egz. obcięty przy prawym marginesie, drobne zaplamienia, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Lot po prostej, Start, Lądowanie, Skręty, Wypadki lotnicze i katastrofy.
64.–
1485.
[MŁYNARCZYK Mieczysław] – Wielki wybór najpiękniejszych toastów polskich na wszystkie uroczystości życia. Tomik 1. Zebrał i ułożył Zagłoba [pseud.]. Warszawa [1910]. Nakł. "Księgarni Popularnej". 8, s. 48. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Na okł. tytuł wariantowy: "[...] na wszelkie uroczystości [...]". Zbiór zaw. wierszowane toasty weselne i okolicznościowe. Do kompletu brak t. 2. Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 110.–
1486.
NATANSON Władysław, ZAKRZEWSKI Konstanty – Nauka fizyki. Podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 1-3. Warszawa [1921-1925]. Gebethner i Woff. 8, s. VII, [1], 175; VIII, 255; X, 368. razem opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte. Podpis własn. Klasyczny międzywojenny podręcznik fizyki. T. 1 obejmuje mechanikę, t. 2 - termodynamikę, t. 3 - elektryczność i magnetyzm.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1487.
PAMIĘTNIK Rodowy rodziny ..... służący do spisu wszystkich wypadków odnoszących się do stanu rodziny, szczególnie zawarcia małżeństwa przed Urzędem Stanu Cywilnego, ślubu kościelnego, urodzenia, chrztu i śmierci oraz jako świadectwo dla władz. Katowice [nie przed 1905]. Księgarnia i Drukarnia Katolicka. 8, s. 32. opr. oryg. pł.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Niewypełniona księga rodowa zawierająca rubryki do wpisania ważnych wydarzeń w życiu rodziny i potwierdzeniu tychże przez władze administracyjne lub kościelne. We wstępie wydawca pisze: "Niniejszy Pamiętnik Rodowy służyć powinien przedewszystkiem jako podwalina drzewa genealogicznego rodu [...]. Pamiętnik Rodowy ma tą [!] zaletę, iż umożliwia on głowie rodziny w jakiejkolwiekbądź okoliczności z łatwością odszukać wiarogodne dane, co do dat osobistych każdego członka rodziny". Na końcu omówienie obowiązków wynikających z aktów prawnych i dotyczących narodzin, zawierania małżeństw i zgonów.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1488.
PIRAMOWICZ Grzegorz – Nauka obyczajowa dla ludu. Na korzyść Towarzystwa Bursy dla Synów Nauczycieli w Krakowie. Kraków 1876. Druk. "Czasu". 8, s. 55, [1]. opr. pł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja (dla Antosi od Dziadzia). Przedruk tekstu opublikowanego po raz pierwszy w 1785 w elementarzu Komisji Edukacji Narodowej. Zaw. m.in.: O powinności dzieci ku rodzicom, O miłości Ojczyzny, Złe skutki próżniactwa i lenistwa, Nauka czytania, Jakie są powinności względem rówienników?, Powinności względem ułomnych, występnych i mniej pojętnych, Należy kochać prawdę, brzydzić się kłamstwem, Czy można czasem zamilczeć prawdę?, Życie nasze nie powinno być pieszczone, Pokarm powinien być prosty i zdrowy, Napój zwyczajny jaki ma być?, Przestrzeganie ochędóstwa, Zachować wstrzemięźliwość, a chronić się pijaństwa.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1489.
PODRĘCZNIK obrony przed pożarami. Wskazania dla burmistrzów, wójtów, sołtysów, policji i komend straży pożarnych o opanowywaniu pożarów i zapobieganiu pożarom. Treść opracowali: Czesław Centkiewicz, Kazimierz Ciszkiewicz, Stanisław Kruszewski [i in.]. Warszawa 1943. Składnica Ksiąg i Druków dla Pożarnictwa. 8, s. 174, [2]. brosz.
Góra –. Okł. nieco zabrudzone, grzbiet z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Piecz. Pozostali współautorzy: Tadeusz Miazga, Stanisław Pągowski, Mieczysław Rogowski, Stanisław Rudziński, Jerzy Sawaszyński. Współautorem podręcznika był Czesław Centkiewicz, podróżnik i reportażysta, znany doskonale z relacji z bardziej chłodnych rejonów.
80.–
1490.
RACZYŃSKI Kazimierz – Poradnik w nagłych zasłabnięciach i wypadkach, z 26 ilustracjami. Dla użytku funkcjon. Pol[icji] Państw., skautów, kierowców samochodów i t. d. Opatrzył przedmową Stanisław Holtzer. Poznań 1926. Nakł. autora. 16d, s. [8], 50, [22], tabl. rozkł. 1. brosz.
Stan dobry. Na końcu dział reklamowy. W spisie treści wymieniono, jako dodatek, "trąbkę dla doraźnej pomocy", której tu nie dołączono.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1491.
RADWAN-PRAGŁOWSKI Kazimierz – Powodzenie (Krótki zarys psychotechniki). (Z winietą okładkową Tadeusza Pruszkowskiego). Warszawa [1919]. E. Wende i S-ka. 8, s. 29, [2]. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty. Przedmowa Adolf Stöhr. Zaw. rozdziały: Powodzenie, Autosuggestja, Technika emocyonalna, Psycho-analiza. Ze wstępu: "Każdy z nas jest stworzony do słońca, śmiechu i szczęścia. Dlatego nie bądźmy własnymi katami i nie kładźmy płyt grobowych na naszą życiową egzystencję. Każdy powinien chwycić za broń psychotechniki, (która jest nauką o praktycznem zastosowaniu psychologicznych metod, dla celów kulturalnych)".
80.–
1492.
ROŚCISZOWSKI Marjan – Jak się zachować w towarzystwie? (Dobry ton). Wyd. IV. Lwów 1929. Księg. M. Bodeka. 16d, s. 78. brosz.
Załamania krawędzi okł., drobne zaplamienia.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1493.
[ROZKŁAD jazdy]. Amtlicher Taschenfahrplan für die Reichsbahn-Direktionsbezirke Königsberg (Pr) und Danzig. Winterausgabe 1940/41. Gültig ab 6. Oktober 1940 [tytuł okł.]. Danzig. Verlag der Reichsbahn-Direktion Danzig. 16d, s. [2], 214, mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. nieco zakurzone, naddarcie mapy. Naklejka księgarska "Oswald Wernicke [...], Bromberg". Okupacyjny kolejowy rozkład jazdy okręgu królewieckiego i gdańskiego.
200.–
1494.
ROZKŁAD jazdy pociągów w I i II okręgach komunikacyjnych ważny od 15.V. do 7.X. 1939 r. Sprawdzony przez Ministerstwo Komunikacji. Warszawa 1939. Polskie Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch". 8, s. 62, [2], 58, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Na przedniej okł. naklejka reklamowa PKO. Kolejowy rozkład jazdy po Pomorzu i Wielkopolsce.
120.–
Sprzedano za: 130.–
1495.
[RYCHNOWSKI de Welehrad Franciszek Dionizy]. Iks Won Chyr [pseud.] – Mane tekel fares. XXXXIV wspomnienia z przeszłości. Fragmenty wyników z czterdziestoletnich zabiegów leczniczych pod akademicką nazwą kurfuszerstwa, szarlatanerji i oszukańczej sugestji. Lwów 1922. Nakł. autora. 8, s. [2], 68. brosz.
Okł. nieco otarte. Piecz. herald. "Arma Richnowski". Na okł. nadtytuł "Cywilizacja wieku XX". Curiosum z dziedziny medycyny i fizjologii. Autobiograficzna opowieść F. Rychnowskiego (1850-ca 1929) - inżyniera i wynalazcy, posiadacza licznych patentów. Za największe swoje osiągnięcie uważał skonstruowanie aparatu do przechwytywania eteroidu czyli materii słonecznej, pozwalającego w prosty i tani sposób wyleczyć ludzkość z gruźlicy i innych groźnych chorób. W prezentowanej tu pracy opisuje przeprowadzone przez siebie zabiegi i ich zbawienne dla pacjentów skutki. Osoba Rychlewskiego pojawiła się ostatnio w opowiadaniach fantastycznych A. Pilipiuka, a także w jego powieści (napisanej pod pseud. T. Olszakowski) będącej kontynuacją przygód pana Samochodzika. Uwagi godna ilustracja okładkowa, niesygnowana, bardzo szalona.
64.–
Sprzedano za: 90.–
1496.
SIENICKI Stefan – Sklep detaliczny: sytuacja, projekty, meble, konstrukcje. Z przedmową b. ministra Czesława Klarnera. Lwów 1936. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych. 4, s. 137, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. 44 tablice w ramach paginacji. Zaw.: Historja rozwoju sklepu detalicznego, Sytuacja sklepu w osiedlu ludzkim, Elementy sklepu detalicznego, Projekty sklepów detalicznych, Konstrukcje mebli sklepowych.
200.–
1497.
SOWIŃSKI Albert [Wojciech] – Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique des compositeurs, chanteurs, instrumentistes, luthiers, constructeurs d'orgues, poetes sacrés et lyriques, littérateurs et amateurs de l'art musical. Précédé d'un résumé de l'histoire de la musique en Pologne et de la description d'anciens instruments slaves notices sur la bibliographie musicale polonaise. Fragments de Compositions des Grands-Maitres Polonais et détails sur les Pèlerinages célèbres en Pologne. Paris 1857. Librairie Adrien le Clere et C-ie. 8, s. XI, [1], 599, [1]. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Okł. brosz. naklejona przez introligatora na kartę przed kartą przedtyt. Odręczna dedykacja autora na karcie przedtyt. Bardzo rzadki pierwszy słownik muzyków polskich, opracowany przez W. Sowińskiego (1805-1880) - pianistę, kompozytora i pisarza muzycznego, tworzącego od 1828 w Paryżu. Dzieło zawiera kilka tysięcy not biograficznych polskich muzyków i ludzi związanych z muzyką, opisanych stylem swobodnym, czasem wręcz gawędziarskim. Autor stosuje w nich subiektywne oceny oraz nierówne proporcje objętościowe poszczególnych biogramów, często niewspółmierne do rzeczywistego znaczenia poszczególnych osób. Praca spotkała się z krytyką współczesnych, m.in. K. Estreichera, lecz także z życzliwymi recenzjami. Pomimo wielu wad i niedoskonałości jest dziełem pionierskim, mającym doniosłe znaczenie naukowe. Zawarte w nim znane i wybitne nazwiska doczekały się z czasem lepszych i dokładniejszych opracowań. Jednakże poza wielkimi nazwiskami zawiera on także setki biogramów muzyków mniej znanych lub zupełnie zapomnianych, o których na próżno szukać informacji w późniejszych publikacjach. W odniesieniu do nich leksykon stanowi nadal bezcenne źródło wiedzy, niedostępnej w żadnych innych opracowaniach.
480.–
Sprzedano za: 850.–
1498.
SPIS imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim, uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Warszawa 1937. Druk. Synodalna. 16d, s. 100. brosz.
Okł. uszkodzone, wewnątrz stan dobry. Zawiera spisy imion (osobno męskich, osobno kobiecych) w brzmieniu polskim, starosłowiańskim i w transkrypcji łacińskiej, najpierw w układzie polsko-starosłowiańskim, później starosłowiańsko-polskim.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1499.
STATUT Spółki Aukcyjnej pod firmą: "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce", Spółka Aukcyjna. Warszawa 1930. Druk. Państwowa. 16d, s. 10. brosz.
Stan bardzo dobry. Przedruk z "Dziennika Urzędowego R.P. Monitor Polski".
48.–
Sprzedano za: 48.–
1500.
[STEFAN Batory, ts/s]. Informator ogólny dla pasażerów podróżujących na Ts/s Stefan Batory. [Gdynia 197-?]. Polskie Linie Oceaniczne. 8, s. [16]. brosz.
Stan bardzo dobry. Informator dla pasażerów statku "Stefan Batory" zawierający alfabetycznie uszeregowane hasła, np.: Bagaż, Bary, Basen kąpielowy, Biblioteka, Depozyty, Dzieci, Fryzjer, Kino, Klucze do kabin, Krawiec, Repatrianci, Lekarz okrętowy i usługi lekarskie, Leżaki, koce, materace, Palenie, Pasy ratunkowe, Posiłki, Pralnia, Wywóz z Polski, Wyścigi konne, Sklep, Szpital, Zagubione przedmioty, Zwierzęta.
50.–
Sprzedano za: 110.–
1501.
[KOŚCIUSZKO s.s.]. Lista pasażerów okrętu Kościuszko na wycieczce turystycznej na plaże nadmorskie w dniach od 23 lipca do 11 sierpnia 1932 roku. [Gdynia?] 1932. Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe, Linja Gdynia-Ameryka. 8, s. 11, [1] + k. [1] luzem. brosz.
Okł. nieco zakurzone, drobne zaplamienia wewnątrz. Na luźnej karcie "Dodatkowa lista pasażerów". Wykazy obejmują imię i nazwisko pasażera, zawód, pełnioną funkcję lub posiadany stopień, miejscowość, numer kabiny. Wśród podróżujących znaleźli się m.in.: adwokat, kupiec, żona lekarza, kierownik szkoły, prawnik, fabrykant, korespondentka, major dyplomowany, dentysta, rolnik, literat, bibliotekarka, biuralistka, artysta malarz, inżynier, student, uczeń, ziemianin, wdowa po magistrze ekonomii, majster tkacki, ksiądz, fryzjer, dyrektor kopalni nafty, kapitan W.P., absolwent gimnazjum, artysta dramatyczny, majster rzeźniczy, właścicielka kawiarni. Statkiem dowodził kapitan Eustazy Borkowski.
80.–
Sprzedano za: 180.–
1502.
[PIŁSUDSKI, m.s., BATORY, m.s]. Plan kabin pasażerskich m.s. "Piłsudski", m.s. "Batory". [Warszawa] 1937. [Druk.] Jan Cotty. arkusz form. 56,7x81 cm.
Rozkład kabin na bliźniaczych statkach "Piłsudski" i "Batory" pływających dla Gdynia-Ameryka Linii Żeglugowych. Tekst po polsku i angielsku (tytuł ang. "Passenger Accomodation Plan [...]"). Arkusz zadrukowany dwustronnie. Na pierwszej stronie plan pokładu słonecznego, łodziowego i spacerowego, na stronie drugiej pokładów A-D. Prócz planów folder zawiera 6 zdjęć pomieszczeń i wykaz przedstawicielstw firmy na całym świecie. Piecz. oddziału krakowskiego. Nazwa statku "Piłsudski" przekreślona ołówkiem i opatrzona notką "zatonął" (co miało miejsce we IX 1939). Otarcia części arkusza, niewielkie przetarcia na zgięciach.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1503.
STĘPNIAK Klemens – Słownik gwar środowisk dewiacyjnych. Warszawa 1986. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW. 8, s. 303. brosz.
Brak karty przedtyt. Okł. otarte, niewielkie naddarcie na prawym marginesie przedniej okł., poza tym stan dobry. Ze wstępu: "Słownik zawiera około 30 000 wyrazów zebranych z różnych źródeł. Pomocy przy tym udzielali autorowi doświadczeni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z całego kraju. Sam autor zbierał materiał w drodze wywiadów i rozmów z przestępcami [...]. Zakres rzeczowy Słownika obejmuje następujące gwary przestępcze: ogólnoprzestępczą, złodziejską, chuligańską, gwarę fałszerzy, oszustów, gwarę gangów aferowych i gwarę przemytniczo-dewizową. Ponadto - ze względu na specyficzne cechy - wyodrębniono gwarę więzienną i gwarę młodocianych przestępców". Wydano 1.800 egz.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1504.
SUPNIEWSKI J[anusz] – Proste leki z ziół krajowych. (Z jedną ryciną w tekście). Wyd. III. Kraków 1944. R.G.O., Polski Komitet Opiekuńczy. 16d, s. 35, [1]. brosz., obw. Radź Sobie Sam, Biblioteczka Życia Praktycznego, nr 7.
Góra 527. Stan bardzo dobry. Jedna ilustracja ukazuje prasę do wyciskana nalewek ziołowych. Na obwolucie data V 1949, jako wydawca figuruje oficyna Wiedza, Zawód, Kultura - T. Zapiór i Ska.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1505.
SZKOŁA Hotelarska w Krakowie. Sprawozdanie zarządu i dyrekcji za lata nauki 1932/33, 1933/34 i 1934/35. Kraków 1935. Nakład własny. 8, s. 104, tabl. 14. brosz. Towarzystwo Szkoły Hotelarskiej w Krakowie.
Okł. zakurzone, poza tym stan dobry. Na początku nekrolog J. Piłsudskiego. "Sprawozdaniem niniejszem zamykamy trzeci rok nauki Szkoły Hotelarskiej w Krakowie od jej założenia. Oddaliśmy przemysłowi hotelowemu w Polsce pierwsze kadry absolwentów wychowanych i wykształconych zawodowo w Polsce [...]".
120.–
1506.
SZUMOWSKI Władysław – O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Z ilustracjami. Kraków 1946. Gebethner i Wolff. 8, s. 158, [2]. brosz.
Stan dobry. Oprócz tytułowego artykułu zaw. m.in.: Avicenna - sławny lekarz arabski, Miechowita - znakomity lekarz krakowski, Bilans medycyny za 2500 lat, Dzieje medycyny w Polsce, Doktrynerzy i sekciarze.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1507.
SZYMAŃSKI A[dam] L[udwik] – Gwiazdy i ludzie. (Kartka z dziejów astrologii). Oprac. ... Z rysunkami. Warszawa 1904. Nakł. "Ziarna". 16, s. 168. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście. Zaw. rozdziały: Astrologia w - Chaldei, Babilonii i Assyryi, Egipcie, Grecyi i Rzymie, Persyi i Indyach, Chinach i Japonii, u Arabów, w wiekach średnich, Polsce, O zasadach astrologii.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1508.
ŚLASKI Eugenjusz – Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnej. Warszawa 1931. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. VI, 79 [jest mylnie 78], [3]. Bibljoteczka Sportowa, nr 17.
Otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście.
100.–
Sprzedano za: 200.–
1509.
TAJEMNICE czarnej magji. Zbiór najciekawszych sztuk z zakresu mechaniki, elektryki, akustyki, optyki, pirotechniki, sztuk ze sztyletami, nożami i pistoletami, czarodziejskich znikań i aportów, najciekawszych sztuk rachunkowych, sztuk z kartami i sztuk żartobliwych oraz ALFIKCYA. Tajemnice kabalistyki, spirytyzmu i hypnotyzmu. Z starych ksiąg i rękopisów zebrał i ułożył Stary Doświadczony Alfiktor (Magik). Z rysunkami. [Cz. 1]. Warszawa 1923. Wyd. Księgarni Popularnej. 16d, s. 3-50. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Wydawnictwo Księgarni Popularnej, nr 33.
Matematyczne zapiski na odwrocie przedniej okł. brosz., poza tym stan bardzo dobry. Piecz. księgarska. Zaw. m.in.: Srebrna moneta ginąca w ręku, Grosz igłą przewiercić, Wystawić się bezpiecznie na strzały, Sznurek przez nos przeciągnąć, Jajko z listem w środku, Bezdenna flaszka z likierem, Jaja twarde jak kamień, Jajo pionowo stojące, Zaczarowane drzewo cytrynowe, Skaczące jabłko, Ujawnić pismo spalone, Mleko w krew zmienić.
100.–
Sprzedano za: 160.–
1510.
TENNER Juljusz – O twórczości aktorskiej. Trzy rozprawy z dwunastoma ilustracyami. Lwów [1912]. H. Altenberg. 16d, s. 94, [9], tabl. 12. brosz.
Okł. nieco nadkruszone, drobne zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Rozprawy: O twórczości aktorskiej, O nowoczesnej sztuce aktorskiej, Materyały do psychologii Teatru.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1511.
USTAWY dla uczniów szkół publicznych. Warszawa 1828. Druk. Kommissyi Rządowey Wyznań Relig. i Ośw. Publ. 16d, s. 15. brosz.
Stan dobry. Szczegółowe przepisy dla uczniów: "W mieszkaniu ucznia nic się znaydować nie powinno, coby go odrywało od właściwych zatrudnień, albo coby dlań mogło być szkodliwem lub niebespiecznem, iako to: karty, fayki, trunki, proch, pałasz, strzelba, etc." i wiele podobnych. Po tekście podpisany w druku minister S. Grabowski.
100.–
1512.
WOJNOWSKI Oskar – Jak leczyć choroby ziołami leczniczemi. Broszurka propagandowa firmy: "Zioła lecznicze" - Oskar Wojnowski. Warszawa [1931]. 16d, s. [2], 45, [1]. brosz.
Drobne zaplamienia, poza tym stan dobry. Pierwsza część zaw. historię i zasady ziołolecznictwa, część druga nosi tytuł "O poszczególnych chorobach i moich specyfikach z ziół leczniczych". Na końcu cennik wyrobów firmy Wojnowskiego.
80.–
1513.
WYROBEK Zygmunt – Koszykówka. [Warszawa] 1930. Ministerstwo Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. Skład gł.: Administracja miesięcznika "Wychowanie Fizyczne", Poznań. 16d, s. 35. brosz. Prawidła Gier Drużynowych, zesz. 4.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry.
60.–
1514.
ZALESKI Stefan – Zagadki w 22 rodzajach i 620 przykładach. Zebrał, uzupełnił i do wymagań pedagogiki zastosował ... Kraków 1916. Nakł. Składnicy Pedagog. 16d, s. 150, [1]. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarta i zaplamiona, stan ogólny dobry. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora dat. 24. IX. 1915. Zaw. m.in.: Krótkie zagadki i podchwytniki, Szarady, Logogryfy, Domyślniki, Palindromy, Pytania praktyczne, Rebusy, Łamigłówki z szachownicy.
100.–
Sprzedano za: 100.–