Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

240.
BANDTKIE Jerzy Samuel – Dzieje narodu polskiego. T. 1. Wyd. III znacznie pomnożone z popiersiem autora i dwiema rycinami. Wrocław 1835. W. B. Korn. 16d, s. X, 358, tabl. 3. oprawa półskórek z epoki z zachowaniem okładek broszurowych.
Otarcia okładek, papier miejscami zabrązowiony, na marginesach widoczne ślady zawilgocenia, ostatnia składka poluźniona, ostatnia rycina rozkładana "Seym Polski z Statutu Łaskiego w Roku 1506" podklejona na płótnie.
240.–
Sprzedano za: 600.–
241.
BARTOSZEWICZ K[azimierz] – Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16, 17 lipca 1910 r. w Krakowie z dodaniem Albumu literacko-artystycznego poświęconego wielkiej rocznicy dziejowej. Zebrał i ułożył ... Kraków 1911. Nakł. F. Terakowskiego. 4, s. L, [16], 156, tabl. rozkł. barwna 1. oprawa oryginalna płótno zdobione, złocone, górne obcięcie złocone.
Okładki nieco otarte i zabrudzone, niewielkie przetarcia płótna na krawędziach okładek, wewnątrz stan dobry. Piecz. Na tyle opr. wycisk: "Zakład Introligatorski Fr. Terakowskiego w Krakowie". Liczne ilustracje w tekście. Tyt. okł.: "Pięćsetna rocznica Grunwaldu MCDX-MCMX".
130.–
Sprzedano za: 190.–
242.
CHŁAPOWSKI Dezydery – Szlakiem legionów. Z pamiętników generała ... Wojna 1830-1831. Warszawa 1903. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 129, [2]. broszura.
Maliszewski 971. Otarcia i niewielkie zabrudzenia okładek, niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Ukazało się jako cz. 2 "Pamiętników". Zawiera: Wojna 1830-1831 roku. Instrukcya jen. Skrzyneckiego. Odpowiedź króla pruskiego. Plan jen. Chłapowskiego przedłożony jen. Giełgudowi po odstąpieniu z pod Wilna. Opis działań wojsk powstańczych na Litwie przez oficera sztabu jeneralnego rosyjskiego do oficera pruskiego.
243.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, litteraire, monumentale et illustree, ou scenes historiques, monuments, medailles, costumes, armes, portraits [...]. Redigee par une Sociéte de Litterateurs sous la direction de ... Paris 1839-1841. Au Bureau Central. 4, s. [4], 472, tabl. 43, mapa rozkł. 1. oprawa półskórek złocony z epoki.
Banach 309 (wyd. II z 1842). Grzbiet 4-polowy ze zwięzami i złoconą tytulaturą. Marmoryzowane wyklejki. Tekst w układzie dwuszpaltowym, tablice w stalorycie i akwaforcie.
Tom nosi ślady zalania, oprawa nieco otarta, ubytki papieru okleinowego na okładkach, ślady wilgoci widocznie na ok. połowie kart, w tym tablic (16 tablic jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym). Brak niektórych bibułek ochronnych. Brak dodatku ze spisem subskrybentów.
Pierwsze wydanie jednotomowego wydania słynnej "La Pologne" L. Chodźki. Tom koncentruje się na historii najnowszej Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do okresu napoleońskiego i lat późniejszych. Osobny rozdział poświęcony jest republice krakowskiej w latach 1815-1840. Wydanie jednotomowe (uważane przez Banacha za czwarty tom monumentalnego 3 - tomowego dzieła Chodżki "La Pologne" ), zyskało wielką popularność i do roku 1847 miało sześć wydań . Ryciny ukazują, podobnie jak wydawnictwo trzytomowe, widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, pomniki, m. in. piękną panoramę Krakowa, Teatr Wielki w Warszawie, wybrzeże Bałtyku, Napoleona oglądającego dom Kopernika w Toruniu, Kościół w Malatyczach, plan bitwy pod Kliszowem, podkolorowaną wydawniczo rozkładaną mapę Polski, portrety księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, Pułaskiego, Kniaziewicza, Jana Henryka Dąbrowskiego i wiele innych.
244.
DMOWSKI Roman – Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. Warszawa 1926. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 107. okładka późniejsza miękka półpłótno z zachowaniem okładek broszurowych.
Okładki nieco zabrudzone, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru, podkreślenia w tekście, notatki na marginesach. Stan dobry. Uzupełniony przedruk cyklu artykułów "Niektóre zagadnienia polityki angielskiej" z "Gazety Warszawskiej".
245.
DMOWSKI Roman – Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memorjału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. Wyd. II. Warszawa 1926. Księg. Perzyński, Niklewicz i Ska. 8, s. XV, [1], 533. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia okładek, przetarcia płótna na krawędziach grzbietu, liczne podkreślenia w tekście i zapiski na marginesach, odbarwienia wyklejek, zaplamienia ostatnich kilku kart. Egzemplarz używany. Piecz. własn.
246.
GROBY mówią. Księga pamiątkowa ku czci pomordowanych Polaków - ofiar terroru hitlerowskiego w Bydgoszczy. (Praca zbiorowa). Bydgoszcz 1945. Wyd. Pol. Zw. Zach. 8, s. 47. broszura. Materiały do Badania Zbrodni Hitlerowskich na Pomorzu, [nr] 2.
Otarcia i zabrudzenia okładek, ubytek narożnika przedniej okładki, wewnątrz stan dobry.
247.
JANIK Michał – O wolność i władztwo ducha. Spowiedź niepodległościowca. Kraków 1939. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. 325, [2], tabl. 6. broszura.
Okładki lekko zakurzone, stan dobry. Druk na prawach rękopisu. "Wspomnienia z Galicji lat 1904-1938" (Skrzypek).
248.
JAŻDŻEWSKI Konrad – Atlas do pradziejów Słowian. Cz. 1: Mapy. Łódź 1949. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 4, s. [8], map 20. broszura. Łódzkie Tow. Naukowe, Wydział II, nr 2.
Okładki otarte i zabrudzone, niewielkie ubytki krawędzi okładek, poza tym stan dobry. Podpis własn.
249.
KATELBACH Tadeusz – Za litewskim murem. Warszawa 1938. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 379, [4]. oprawa późniejsza płótno z zachowaniem okładki broszurowej..
Okładki zabrudzone, podklejony dolny margines jednej karty (s. 195-196), miejscami niewielkie zażółcenia i zabrudzenia. Stan dobry. Piecz. własn. "Tadeusz Katelbach jest pierwszym publicystą polskim, który [...] w latach 1933-1937 przebywał stale w kowieńskiej stolicy odrodzonego państwa litewskiego [...]. Katelbach pierwszy po wojnie zapoznał czytelnika polskiego ze specyficzną 'egzotyką' polityczną nieznanej Polsce - Litwy dzisiejszej. Pokazał mu [...] Litwę prawdziwą, nową, Litwę chłopskich realistów-gospodarzy, nie przesłoniętą romantyczną mgłą dziejowych wspomnień wielkiej, wspólnej przeszłości". Relacje autora ukazywały się cyklicznie na łamach "Gazety Polskiej" [Od wydawcy]. Zaw. m. in.: Rozruchy w Kownie, Życie gospodarcze Litwy, Żydzi w Litwie, Litwa a Polska, Wśród litewskich szykan, Niemieckie chmury nad Litwą, Głos z Kłajpedy, Moskwa i Kowno.
140.–
Sprzedano za: 420.–
250.
KIENIEWICZ Stefan – Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Opracowanie zbiorowe pod red. ... Warszawa 1967. PAN. 8, s. 736. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Otarcia i odbarwienia obwoluty, stan dobry. Zawiera m.in.: Adolf Pieńkowski - Notatki o powstaniu 1863 r. Józef Zajączkowski - Notatki z czasów powstania w r. 1863, a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach. Jan Łukasz Borkowski - Wspomnienia o kampanii krzywosądeckiej. Franciszek Łuczyński - Pamiątka z roku mego pamiętnego 1863. Jan Słowacki - Wspomnienia z czasów Langiewicza. Henryk Wierciński - Przyczynki do wypadków 1863 r.
100.–
Sprzedano za: 100.–
251.
KISIELEWSKI Józef – Ziemia gromadzi prochy. Wyd. II. Poznań [1939]. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 486, [10], mapa 1. broszura.
Skrzypek 3268. Drobne odbarwienia okładek, otarcia krawędzi okładek, niewielkie naddarcie krawędzi grzbietu, drobne zabrudzenia wewnątrz, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zbiór reportaży z podróży po Niemczech wsch. (Śląsk, Pomorze) zapowiadający proroczo agresję na Polskę we IX 1939. Bogaty materiał ilustracyjny w tekście.
120.–
Sprzedano za: 120.–
252.
KONCZYŃSKI Tadeusz – Marya Leszczyńska. Kraków [przedm. 1917]. Nakł. Księg. J.Czerneckiego. 4, s. 287, [3]. oprawa oryginalna płótno zdobione z zachowaniem okładki  broszurowej.
Niewielkie otarcia okładek, niewielkie odbarwienia okładek broszurowych, poza tym stan dobry. Podpis własn. Utwór sceniczny. Druk na prawach rękopisu.
120.–
Sprzedano za: 120.–
253.
KORPAŁA Józef – Strzelcy w bojach śląskich (Udział Z. S. w III powstaniu śląskiem). Warszawa 1936. Centralny Instytut Wydawniczy Związku Strzeleckiego. 8, s. 37, [2]. broszura.
Bardzo niewielkie odbarwienia krawędzi okładek, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 60.–
254.
KRASIŃSKI Waleryan – Walki religijne w Polsce czyli zarys dziejów powstania i upadku reformacyi w Polsce. Przekład z angielskiego. Toledo, Ohio. [1925]. Wyd. A. A. Paryski. 16d, s. 534. oprawa po reperacji półpłótno.
Otarcia okładek, grzbiet nowy, wewnątrz zażółcenia papieru. Stan dobry.
W. Skorobohaty Krasiński (1795-1855) - hrabia, historyk i publicysta, kamerjunkier dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa w 1830. Ukończył studia uniwersyteckie w Wilnie, a następnie wyjechał na dalsze studia za granicę. Od 1822 pracował w ministerium oświecenia w departamencie wyznań różnowierczych. W czasie powstania listopadowego wysłany do Anglii w sprawach dyplomatycznych, osiadł w Londynie, gdzie poświęcił się pracy naukowej. Tam napisał swoje główne dzieło Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, które zostało wydane w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim. [Wikipedia].
255.
KRAUSS Stanisław – Wyszkolenie bojowe pojedynczego szeregowca. Zbiór zadań. Lwów, II 1928. Zakł. Graf. Dopw. Okr. Korp. Nr VI. 16d, s. VIII, 125, [2]. broszura.
Brak 1 tablicy luzem, niewielkie zabrudzenia okładek, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Zapoznanie rekruta z terenem, Prowadzenie walki ogniowej i ruch, Wyszkolenie rekruta w służbie polowej.
54.–
Sprzedano za: 54.–
256.
LANGROD Jerzy Stefan – O autokefalji prawosławnej w Polsce. Studjum z zakresu polskiej polityki i administracji wyznaniowej. Warszawa 1931. Zakł. Graf. "Bibljoteka Polska". 8, s. 170. oprawa późniejsza półpłótno. Prace Polskiego Tow. dla Badań Europy Wsch. [...].
Niewielkie zabrudzenia, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
257.
LELEWEL Joachim – Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienie się, ocalenia bytu i niepodległości. (Wydanie, po szósty raz pomnożone, z dołączeniem porównania dwu powstawan narodu polskiego, w 1794 i 1830-1831). Bruxella 1847. Jan Nepomucen Młodecki. 16, s. 256, tabl. genealog. 1. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia okładek, zażółcenia skrajnych kart, na grzbiecie fragment papierowego szyldzika, skasowane piecz. bibliot., podpis własn. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 180.–
258.
ŁEPKOWSKI Józef – O tradycyach narodowych. Kraków 1861. Druk. "Czasu". 16d, s, 65. broszura wtórna. Osobne odbicie z XX tomu "Dodatku do Czasu".
Zażółcenia i niewielkie zaplamienia ostatniej karty, poza tym stan dobry. Zawiera: Znaczenie mogił. Podania o mogiłach Krakusa, Wandy i smoku wawelskim. Rzecz o powadze tradycyj.
259.
MACIEJ z Miechowa (Miechowita) – Chronica Polonorum. [reprint]. Kraków 1986. Krajowa Agencja Wydawnicza. 4, s. [22], [24], CCCLXXIX, [7], CXIX, [2]. oprawa oryginalna półskórek złocony.
Stan bardzo dobry. Reprodukcja techniką fotooffsetową z oryginału stanowiącego własność Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Wydano w nakładzie 1.200 egzemplarzy + 50 egzemplarzy numerowanych, ten egzemplarz nr 12.
190.–
Sprzedano za: 190.–
260.
MEISSNER Janusz – Żwirko i Wigura. Warszawa 1962. Iskry. 16d, s. 89, [1]. broszura.
Okładki zakurzone, poza tym stan dobry. Okładkę proj. Janusz Grabiański. Ilustracje Mieczysława Majewskiego.
261.
NOWINY. Gazeta ścienna dla polskiej wsi. "Bestialska zbrodnia Moskali. Bolszewicy wymordowali przeszło 10.000 oficerów b. armii polskiej. Z obozu jeńców-oficerów w Kozielsku nikt już nie powróci do kraju". [R. 1943, nr 59]. Kraków. Wyd. Telepress. Format: 47x95 cm. Druk jednostronny.
Gazeta poświęcona odkryciom masowych grobów w katyńskim lesie. Egzemplarz pozbawiony górnej, żałobnej listwy, części z danymi wydawnictwa (16 cm) oraz tekstem nad tytułem: "Odkryto straszną tajemnicę lasu na koziej Górze pod Smoleńskiem". Ślady złożenia.
100.–
Sprzedano za: 100.–
262.
ORLIŃSKI Bolesław – Mój lot Warszawa-Tokio-Warszawa. Z przedm. S. G. Royskiego oraz 50 ilustracjami. Warszawa 1927. Wydawnictwo "Lector-Polonia". 8, s. 124, tabl. 28, mapa 1. broszura.
Okładki zabrudzone, załamania i naddarcia krawędzi okładek, grzbiet podklejony, poza tym stan dobry.
54.–
Sprzedano za: 90.–
263.
PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. Poznań 1926. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. folio, s. 245, [15], tabl. 17. oprawa oryginalna płótno zdobione.
Maliszewski 358. Okładki nieco zabrudzone, wewnątrz miejscami niewielkie zaplamienia i podklejenia niewielkich naddarć, stan dobry. Jako materiał ilustracyjny wykorzystano kompozycje Jana Lewickiego wydane w jego albumie do pamiętników Paska, odbitym w Paryżu w l. 1850-1853.
280.–
Sprzedano za: 420.–
264.
PASEK Jan Chryzostom – Reszty rękopismu ..., deputata z powiatu lelowskiego [...] (1656-1688). Z egzemplarza w Cesar. Publ. bibliot. w Petersburgu znajdującego się, spisane i wydane w r. 1843 przez Stanisława Augusta Lachowicza (na nowo przejrzane z 6 rycinami wydanie). Wilno 1861. Nakładem Księgarni J. Hussarowskiego. Drukiem A. Syrkina. 8, s. [8], 398, tabl. 6. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia  i zabrudzenia okładek, niewielki ubytek krawędzi przedniej okładki, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry.
380.–
Sprzedano za: 420.–
265.
PIOTROWSKI Jan – Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Wyd. A. Czuczyński. Kraków 1894. Spółka Wydawnicza Pol. 8, s. XVI, [4], 240. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia i zabrudzenia okładek, na grzbiecie odręcznie wpisany tytuł, niewielkie zaplamienia. Skreślone piecz. bibliot.
240.–
Sprzedano za: 350.–
266.
[PLATER-ZYBERK Cecylia] – Jaka jest nasza wada narodowa główna? Praca konkursowa przez aut. Kilka myśli o pesymizmie. Wyd. III poprawione i pomnożone. Warszawa 1905. Druk. W. Korneckiego w Krakowie. 16d, s. [6], IV, [7]-144. broszura.
Odbarwienia, zabrudzenia i niewielkie ubytki okładek oraz grzbietu, podklejenia okładek bibułką, blok poluźniony. Stan dobry. Zaw. rozdziały: Jaka jest nasza wada główna?, Jakimi jesteśmy obecnie pod względem zasad, Jaka jest na to rada?, Konkluzya.
C. Plater-Zyberk (1853-1920) - pedagog, działaczka społeczna, publicystka.
267.
POBÓG-MALINOWSKI Wł[adysław] – Józef Piłsudski. [T. 1]: 1867-1901. W podziemiach konspiracji. Warszawa 1935. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 373, tabl. 15. oprawa płótno z epoki.
Niewielkie odbarwienia i zabrudzenia okładek, poza tym stan dobry. Pierwszy tom dwutomowej biografii Marszałka, doprowadzonej do 1908 r.
80.–
Sprzedano za: 90.–
268.
POLKOWSKI Ignacy – Żywot Mikołaja Kopernika. Wyd. II. Gniezno 1873. Druk. J. B. Langiego. 8, s. [6], V, [1], 356. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia i zabrudzenia okładek, na 4 pierwszych kartach zakreślone i zaklejone piecz. bibliot., pierwsza karta zabrązowiona, na pozostałych zażółcenia papieru. Piecz. własn., odręczne zapiski.
269.
POLSKA i Czechosłowacja. Gdzie tkwią przyczyny rozdźwięku polsko-czechosłowackiego. Praha 1934. Nakł. Czechosłowackiego Komitetu Polsko-Czechosłowackiego Porozumienia Prasowego. 16d, s. 43, [1]. broszura.
Otarcia i odbarwienia krawędzi okładek, poza tym stan dobry. Piecz. Zawiera m.in.: Dlaczego w wzajemnych stosunkach nie decydują wspólne interesa? Cieszyńskie. Wojna polsko-rosyjska i przewóz broni przez Czechosłowację. Czechosłowacja a spór o Górny Śląsk. Dążenia Benesza do zawarcia specjalnego Traktatu Przyjaźni z Polską.
270.
SCHIPER Ignacy, TARTAKOWER A[ryeh], HAFFTKA Aleks[ander] – Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Pod red. ... T. 2. Warszawa [1932]. Wyd. własne. 4, s. 617, [15], tabl. 22. oprawa współczesna półpłótno.
Niewielkie zabrudzenia pierwszych kart, stan ogólny dobry. Brak t. 1. Jedno z najlepszych i najobszerniejszych opracowań tematu. Bardzo liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Tom 2 zawiera główne rozdziały: Żydzi polscy w okresie porozbiorowym do 1918 r. (ciąg dalszy). Żydzi w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1918-1933. Życie gospodarcze.
220.–
Sprzedano za: 480.–
271.
SIMMONS Leo W. – Wódz słońca. Autobiografia D. C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi. Oprac. ... Przeł. H. Krzeczkowski. Wstępem opatrzyła A. Kłoskowska. Warszawa 1964. PIW. 8, s. 453, [1], tabl. 14. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluta nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Okładkę i obw. proj. Danuta Staszewska.
272.
SKARGA Piotr – Zawstydzenie arianow y wzywanie ich do pokuty y wiary chrześcijańskiey. [...]. W Krakowie 1604. W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka. 4, s. [8], 52. bez oprawy.
E. 28, 160. Ślady zawilgocenia, brak stron 53-99. "Zawstydzenie arian" należy do najostrzejszych wystąpień polemicznych Skargi; arian "uważał za najgroźniejszych pod względem dogmatycznym przeciwników katolicyzmu. Wykluczał ich z grona chrześcijan, imputując braciom polskim pokrewieństwo dogmatyczne z wyznawcami islamu. Łączyło się to z oskarżeniem o gotowość do zdrady politycznej na rzecz imperium tureckiego" (PSB).
400.–
Sprzedano za: 550.–
273.
SKRZYDŁA. Opowiadania lotnicze. Hanower 1946. Wyd. Polskiego Ośrodka Kulturalno-Artystycznego POKA. 8, s. 119, tabl. 4. broszura.
Polonica 15334. Grzbiet oklejony papierem, okładki nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Ekslibris w formie pieczątki. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę pomnika lotnika polskiego w Wielkiej Brytanii. Zaw. m.in.: Z. Ścibor Rylski "Karuzela lotnicza", B. Pomian "Spotkanie z 303", J. Radoński "Na Lancasterach", J. Głębocki "Wyspa wiatru", J. Kędzierski "Ostatni lot Antka", M. Gorzula "Zestrzeliłem 'Jeta' - me 262", Działalność polskiego lotnictwa za okres od 1.9.1939 do końca działań wojennych w Europie.
274.
STEFAŃSKI Edward – Zbrodniarze ludzkości. Wielka zdrada Anglii wobec narodów Europy. Warszawa 1940. Wyd. Nowoczesne. 8, s. 104. broszura. Seria Warszawska, t. 4.
Góra 659. Niewielkie otarcia i zabrudzenia okładek, wewnątrz ślady zawilgocenia. Broszura gadzinowa.
275.
STRASZEWICZ Giuseppe – Die Polen und die Polinnen der Revolution vom 29. November 1830. Hundert Portraits [...]. Stuttgart 1832-1837. E. Schweizzerbart's Verlagshandlung. 8, s. [2], 758 (tekst). oprawa kartonowa złocona z epoki.
Brak tablic z portretami powstańców. Otarcia krawędzi okładek, wewnątrz stan dobry. Niemiecka wersja albumu wydanego w 1832 i zawierającego wizerunki Polek i Polaków biorących czynny udział w powstaniu listopadowym. Po krótkim wstępie następują biografie powstańców. Występują w kolejności: Pac, Łukasiński, Bieliński, Umiński, Potocka, Zan, Sierawski, Grużewski, Sowiński, Wołłowicz i Przecławski, Ostrowski, Tomaszewska, Sołtyk, Kaszyc, Małachowski, Jasieński, Staniewicz, Grotthuz, Wołowski, Chłopicki, Sierawski, Różycki, Biernacki, Niemojowski, Hoffmann, Mycielski, Morawski, Matuszewicz, Dwernicki, Giedroyć, Tyszkiewicz, Plichta, Prozor, Soroka, Barzykowski, Mycielski, Dembiński, Rybiński, Ledóchowski, Stempowski, RomanowskiSzlegel, Nowosielski, Bem, Szymanowski, Małachowski, Herubowicz, Ostowski, Zaliwski, Szretter, Loga, Brzezański, Zienkowicz, Wysocki, Stecki, Tyszkiewicz, Janowicz, Szyrma, Plater, Różycki, Kamiński, Ogiński, Sznayde, Sobański, Skrzynecki, Niemcewicz, Ogińska, Morawski, Lelewel, Sczaniecka, Chłapowski, Parczewski, Zawisza i Borzewski, Olizar, Jerzmanowski, Kicki, Gadon Kuszel, Orlikowski, Plater, Jełowicki.
Józef Straszewicz (1801-1838) - major, brał udział w powstaniu, potem po jego upadku dostał się przez Litwę do Francji. W latach 1833-1836 był w Paryżu jednym z redaktorów czasopisma "Le Polonais" i członkiem Towarzystwa Literatury Polskiej.
276.
STYŚ Wincenty – Rozdrabnianie gruntów chłopskich w byłym zaborze austrjackim od roku 1787 do 1931. Lwów 1934. Nakł. Towarzystwa Naukowego. 4, s. [2], III, [1], 362, [1]. tabl. rozkładana 1. oprawa współczesna półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładka broszurowa odbarwiona, po konserwacji, z uzupełnionymi ubytkami krawędzi okładki, poza tym stan bardzo dobry.
277.
SZARŻA pod Rokitną. Piotrków 1915. B. w. 16d, s. 32. oprawa późniejsza miękka półpłótno. Boje Legionów Polskich, nr 1.
Otarcia okładek, okładka broszurowa nie zachowała się, wewnątrz niewielkie zabrudzenia i zażółcenia papieru, niewielki ubytek marginesu jednej karty (s. 21-22).
50.–
Sprzedano za: 50.–
278.
TOBIASZ Mieczysław – Wojciech Korfanty. Odrodzenie narodowe i polityczne Śląska. Katowice 1947. Sp. Księg. "Ognisko". 4, s. 238, tabl. 1. broszura.
Otarcia, zaplamienia i zabrudzenia okładek, niewielkie ubytki krawędzi okładek, wewnątrz stan dobry. Pieczątka: "Egzemplarz autorski". Egzemplarz nieobcięty. Odręczna dedykacja autora.
279.
TOEGEL Stanisław – Polski wojak na obczyźnie. Celle-Hamburg 1946. Wyd. A. Markiewicza. folio, tabl. 4. oryginalna teka kartonowa.
Polonica 17133. Stan bardzo dobry. Komplet. Na tablicach barwne karykatury form. ca 33x24,5 cm zamontowane na kart. podkładach. Rysunki powstały w 1945. Zbiór zawiera: Chłopcy jak brzytwy, Sorry! Ja się nie fraternizuję, Do nas należy cały świat... i wszystkie plantacje kawy, Szkoda mrugać... panie strzelec. Jedna plansza reprodukowana w H. Górska, E. Lipiński "Z dziejów karykatury polskiej", War. 1977. Nieczęste.
420.–
Sprzedano za: 420.–
280.
VERAX – Masonerja. Czem jest, a czem nie jest. Przekład autoryzowany z franc. Z. Ł. [Zofii Łubianki]. Z przedmową ks. Z. Kaczyńskiego. Poznań [1935]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. 113, [2]. broszura.
Grzbiet oklejony bibułką, niewielkie naddarcia krawędzi okładek, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Zbiór artykułów z "La France Catholique" napisanych przez byłego członka loży wolnomularskiej.
281.
WAŃKOWICZ Melchior – Monte Cassino. Warszawa 1957. MON. 8, s. 642, [2], mapa rozkł. 1. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie otarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Opracowanie graficzne Mieczysław Berman.
100.–
Sprzedano za: 120.–
282.
[ZAŁĘSKI Stanisław] – Historya zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi. (Ogólnej historyi kasaty zakonu tom II). Lwów 1875. Nakł. autora. 8, s. [8], 519, [1]. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Oprawa otarta, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot., zapiski inwentarzowe, podpis własn. W 1874 ukazał się tom 1, którego tu brak. Jeden z tomów podstawowej pracy S. Załęskiego (1843-1908) - jezuity, historyka zakonu, apologety, współpracownika „Przeglądu Lwowskiego”; autora opracowań z historii jezuitów kartuzów i bazylianów. Rzadkie.
140.–
Sprzedano za: 200.–
283.
ZBYSZEWSKI Leon – Demokracya katolicka w Polsce. Wyd. II. Kraków 1897. Nakł. Księgarni Katolickiej W. Miłkowskiego. 8, s. [4], XVII, [3]-428.
[oraz] tenże - Prawowitość i lojalizm. Kryzys myśli polskiej.  Kraków 1896. Nakł. G. Gebethnera i Spółki 8, s. [4], 107. razem oprawne, oprawa płótno zdobione z epoki.
Otarcia i zabrudzenia okładek, ubytek karty tytułowej podklejony papierem, miejscami niewielkie zażółcenia papieru. Stan dobry.
L. Zbyszewski herbu Topór (1832-1907) – polski duchowny, publicysta, działacz emigracyjny i społeczny [Wikipedia].
284.
ZEMBRZUSKI L[udwik] – Dzieje kierunków, teoryj i doktryn filozoficzno-lekarskich. [Warszawa] 1935. Koło Medyków S.S.S.M.U.W. 8, s. [8], 226, [2], tabl. 1. broszura.
Stan dobry. Na odwrocie strony tyt. nadruk: "Z cyklu wykładów z historji i filozofji medycyny na Uniwersytecie Warszawskim". Praca poświęcona związkom filozofii i medycyny w rozwoju historycznym od średniowiecza do początków XX w.
285.
ŻUREK Franciszek – Powiat krasnostawski w walce o wolność. Z przedmową Heleny Radlińskiej. Warszawa 1937. Inst. J. Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. 4, s. VIII, 296, tabl. 25. broszura.
Otarcia okładek, podklejone naddarcie przedniej okładki i kilku pierwszych kart, naddarcia krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz. Dotyczy okresu od powstania styczniowego do odzyskania niepodległości. Indeks nazwisk na końcu.
286.
ŻYCKI J[erzy] M[aciej] – Wczoraj i dziś. O sejmowładztwie w dawnej Polsce. Warszawa 1930. Drukarnia Mazowiecka. 16, s. 54. broszura.
Stan bardzo dobry. Egzemplarz nierozcięty. Okładkę proj. Stefan Norblin.
48.–
Sprzedano za: 80.–

Prawo

287.
BIEGELEISEN Leon Władysław – Teorya małej i wielkiej własności. Kraków 1918. Nakładem Instytutu Ekonomicznego. 8, s. 151, [4]. oprawa współczesna półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładka broszurowa zabrudzona, podklejone naddarcia marginesów kilku kart podklejone bibułką, naddarcie marginesu ostatniej karty, poza tym stan dobry. Zawiera m.in.:
I. Rzut oka na poglądy w literaturze naukowej na problem drobnej, średniej i wielkiej własności ziemskiej
II. Definicya drobnej, średniej i większej własności ziemskiej
III. Objawy gospodarczej wyzszości mniejszych form własności ziemskiej
IV. Przyczyny gospodarczej wyższości samodzielnej, drobnej własności ziemskiej.
60.–
Sprzedano za: 60.–
288.
MOGILNICKI Aleksander – Ogólne zasady prawa. Podręcznik dla wyższych klas szkół średnich. Oprac ... Wyd. II, przerobione. Warszawa 1919. Wydawnictwo M. Arcta. 8, s. [4], 159, [1]. oprawa późniejsza półpłótno.
Miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Główne działy:
1. Wiadomości ogólne
2. Prawo publiczne
3. Prawo prywatne
4. Sądownictwo.
60.–
Sprzedano za: 80.–
289.
POLSKO-NIEMIECKA konwencya górnośląska zawarta w Genewie dnia 15 maja 1922 r. Bytom [1922?]. Nakł. "Katolika". 16d, s. 383. oprawa współczesna płótno z zachowaniem fragmentu okładki broszurowej.
Brak karty tytułowej, ubytki karty tytułowej uzupełnione papierem, papier pożółkły, poza tym stan dobry.
90.–
Sprzedano za: 110.–
290.
PROTOKUŁ [!] posiedzeń Izby Polselskiej z miesiąca czerwca 1830 roku. Warszawa 1831. Druk. Stereotypowa. 8, s. [6], 318, XIX. broszura.
Brak okładek, brak dodatków po tekście, pierwsze 4 karty w kopii kserograficznej. Egzemplarz wymaga oprawy. Zaw. m.in.: Uchwalenie pomnika dla cesarza Alexandra, Projekt o używaniu i użytkowaniu lasów, Projekt o włóczęgach, Projekt o rozwiązaniu małżeństw.
291.
RYMOWICZ Zygmunt, ŚWIĘCICKI Witold – Prawo cywilne ziem wschodnich. T. 10, cz. 1 Zwodu praw rosyjskich. Tekst podług wydania urzędowego z roku 1914 z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych przez ustawodawcę polskiego, oraz ustawy związkowe, tudzież judykatura Sądu Najwyższego i b. Senatu rosyjskiego. Przekładu nowego dokonali i opracowali ... T. 2. Warszawa 1933. Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 8, s. VIII, 915, [1]. oprawa współczesna płótno.
Fragment oryginalnej oprawy naklejony na lico okładki, stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 280.–
292.
USTAWY Komisyi Edukacyi Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane w Warszawie roku 1783. (Wydanie nowe staraniem Dyonizego Fr. Bujalskiego). Warszawa 1902. Nakł. Księg. M. Borkowskiego. 4, s. 113, tabl. rozkł. 1. oprawa oryginalna półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Dwie pierwsze karty nieco zabrudzone, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie tytułowej piecz. "Księgarnia Polska (Bernarda Połonieckiego) we Lwowie". Zawiera m.in.: Stan Akademicki. Szkoły Główne. Wizyta Zgromadzeń Akademickich i Szkół Narodowych. Prefelt szkół. Nauczyciele. Examina i popisy. Uczniowie.
* * *