Religia

219.
ANTONIEWICZ Karol – Kazania ... Wyd. II, znacznie pomnożone. Zebrał Jan Badeni. T. 1-2 (w 1 wol.). Kraków 1893. Nakł. Ks. Michała Mycielskiego. 8, .s [2], V, [1], 401; [4], 256. oprawa półskórek z epoki.
Otarcia oprawy, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Ekslibris w formie pieczątki.  T. 1: Kazania missyjne. T. 2: Kazania o Matce Boskiej.
140.–
Sprzedano za: 160.–
220.
BAJKO Stanisław – Kościół Narodowy (Hodurowcy). Kraków 1948. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 16, s. 55, [1]. broszura.
Zabrudzenia i niewielkie zaplamienia okładek, stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Zawiera: Początki Kościoła Narodowego. Hodurowcy na Ziemi Polskiej. Sprzeczności. Błędy dogmatyczne.
Franciszek Hodur (1866-1953) - organizator i pierwszy biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, reformator religijny, publicysta i poeta.
48.–
Sprzedano za: 48.–
221.
BĘDKOWSKI Adam – Kazania na rozne swięta y po roznych mieyscach przez ... Kalisz 1779. W Drukarni J. K. M. i Rzeczypltey. 16d, s. [4]. 243. oprawa półskórek z epoki.
Ślady kornika widoczne na oprawie i kilku kartach wewnątrz, ślady zawilgocenia, mocniejsze zaplamienia ostatnich dziesięciu kart, na tylnej wyklejce oraz ostatnich 2 kartach czarne wykwity powstałe pod wpływem wilgoci.
480.–
Sprzedano za: 650.–
222.
BIAŁOBRZESKI Marcin – Wykład Świętych Ewangieliy niedzielnych i świąt uroczystych przez cały rok z Pisma Świętego, i z Doktorów Kościoła powszechnego z wielką pracą zebrany i ku nauce wiernych chrześciiańskich ludzi z pilnością napisany przez ..., a teraz skrócony i na nowo do druku podany. T. 3. Wilno 1839. Nakł. Józefa Zawadzkiego. 8, s. 414. oprawa półpłótno z epoki.
Otarcia i zabrudzenia okładek, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Pieczątka i podpis własn. Na karcie przedtyt. "Homilie X. Marcina Białobrzeskiego".
140.–
Sprzedano za: 140.–
223.
BIAŁOBRZESKI Marcin – Wykład Świętych Ewangieliy niedzielnych i świąt uroczystych przez cały rok z Pisma Świętego, i z Doktorów Kościoła powszechnego z wielką pracą zebrany i ku nauce wiernych chrześciiańskich ludzi z pilnością napisany przez ..., a teraz skrócony i na nowo do druku podany. T. 4. Wilno 1839. Nakł. Józefa Zawadzkiego. 8, s. [4], XV, 432. oprawa półpłótno z epoki.
Otarcia i zabrudzenia okładek, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Pieczątka i podpis własn. Na karcie przedtyt. "Homilie X. Marcina Białobrzeskiego".
140.–
Sprzedano za: 140.–
224.
BOJANOWSKI T[omasz] – Słowo Boże we wszystkie niedziele roku w Kościele Parafjalnym ś. Krzyża w Warszawie. Na chwałę Boga w Trójcy ś. Jedynego i zbawienny pożytek bliźnich opowiadane przez ... T. 1-4 (w 1 wol.). Warszawa 1853-1854. W Drukarni XX. Missyonarzy u Świętego Krzyża. 16d, s. [2], VI, 338, [1]; [2], 304, [1]; [8], 288; [8], 104
[orazSZELEWSKI Adam - Kazania o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa 1851. W Drukarni Adolfa Krethlow. 16d, s. [4], 146, [1]. razem oprawne, oprawa półskórek z epoki.
Mocne otarcia oprawy, ubytki krawędzi oprawy, ubytki skóry na grzbiecie, wewnątrz ślady zawilgocenia, ślady kornika widoczne w grzbiecie i na oprawie, miejscami niewielkie zażółcenia papieru.
225.
[DUQUESNE d'Icard Arnaud-Bernard] – Rozmyślania Ewangelji rozdzielone na wszystkie dni roku idąc za zgodnością Czterech ewangelistów, wraz z wiadomością o życiu księdza Diukena przełożone na język polski przez J. Szymanowskiego. T. 8 i ostatni. Wilno 1849. Nakł. i druk T. Glücksberga. 16d, s. [4], 449, [4]. Oprawa nieco późniejsza półpłótno.
Znaczne otarcia oprawy, przebarwienia i zabrązowienia papieru, ślad kornika wewnątrz bloku, fragment naklejki inwentarzowej na karcie przedtytułowej. Pieczątka na karcie tytułowej. Do kompletu brak pozostałych tomów.
226.
FRANCESIA Jan – Żywot wiel. sługi bożego ks. Jana Bosko. Oświęcim [1913]. Nakł. Ks. Salezyanów. 8, s. [2], VII, [1], 4007, [1], tabl. 1. oprawa oryginalna płótno zdobione.
Okładki nieco otarte i zabrudzone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście i na tablicy.
60.–
Sprzedano za: 60.–
227.
[HEDOUIN Jean Baptiste Antoine] – Zasady wymowy świętéy. Obiaśnione przykładami wyczérpnionemi osobliwie z Pisma Świętego, z Oyców Świętych, i z innych naysławnieyszych Krasomówców chrzesciańskich. Dzieło użyteczne Séminaryom, Zgromadzeniom Zakonnym, i wszystkim zabieraiącym się do Stanu Duchownego. Wydane w Paryżu Roku 1788, a teraz na Polski język przetłomaczone [przez Józefa Jakubowskiego], i do druku podane. Na rozkaz J. O. Xięcia Ignacego Raczyńskiego [...]. Edycya 2 wyiątkami z Kaznodzieiów Polskich pomnożona. Warszawa 1819. Druk. XX. Missyonarzów. 16d, s. 384, [8]. broszura.
Brak karty przedtyt., niewielkie naddarcia krawędzi okładki, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Zaw. m.in.: O wynalezieniu, O myślach, O dowodach, O komplementach używanych niekiedy w kazaniach i innych mowach duchownych, O jasności mowy, O wyborze myśli, O stylu, O naśladowaniu, O pamięci, O głosie. Na końcu dodatek o kaznodziejach francuskich i polskich.
220.–
Sprzedano za: 220.–
228.
HISTORYA Kościoła Świętego rzymsko-katolickiego dla ludu polskiego i młodzieży. Opowiedziana w 65-ciu  życiorysach. T. 1-3. Poznań 1888-1889. Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego. 16d, s. XVI, 140, [1]; 191, [1]; [4], 198, [1]
[oraz] JAROSZEWICZ Floryan - Matka świętych Polska albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycyi, każdego wieku od zakrzewionej w Polsce chrześcijańskiej wiary osobliwą życia doskonałością słynących. Z różnych autorów i pism tak polskich jak i cudzoziemskich zebrane i spisane przez ... Cz. 4. Poznań 1896. Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego. 16d, s. 224. razem oprawne, oprawa późniejsza półpłótno.
Zabrudzenia okładek, na grzbiecie ślad po odklejonej papierowej nalepce, poza tym stan dobry. Skasowane piecz.
100.–
Sprzedano za: 100.–
229.
LIKOWSKI Edward – Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. [1]-2 (w 1 wol.). Wyd. II. Warszawa 1906. Druk P. Laskauera i S-ki. 8, s. XIV, IV, 277; 311, [1], IV. razem oprawne, oprawa późniejsza półpłótno. Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich.
Stan dobry. Piecz. własn.
120.–
Sprzedano za: 420.–
230.
LWOWSKI Synod Archidiecezjalny R. P. 1930. [Lwów] 1931. B. w. 8, s. 246. oprawa płótno zdobione z epoki.
Otarcia i zabrudzenia okładek, miejscami zaplamienia dolnych marginesów, poza tym stan dobry. Podpis własn. Główne rozdziały: Akta Synodu. Statuty synodalne. Dodatki.
231.
MAŁOPOLSKI Maxymiljan – Kazania na niedziele całego roku. Zebrane przez ... T. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa 1852. W Drukarni Józefa Tomaszewskiego. 16d, s. 306, [2]; 310, [2]. oprawa półskórek z epoki.
Otarcia okładek, niewielkie nadpęknięcia grzbietu, wewnątrz miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Podpis własn.
240.–
Sprzedano za: 280.–
232.
NEUES Hirschbergisches Gesangbuch, welches aus 1500 alten und neuen Geistreichen Liedern besteht und nach welchem die Lieder bey dem öffentlichen Gottesdienste in der Evangelischen Kirche vor Hirschberg an den Nummertafeln bemerkt werden. Hirschberg [= Jelenia Góra] 1812. I. Krahn und Clogner. 16d, s. [26], 847, [21], tabl. 1
[orazLIEDER zur Fortsetzung des Hirschbergischen Gesangbuchs. Hirschberg 1811. I. Krahn. 16d, s. 304, [8]. razem oprawne, oprawa skóra z epoki, obcięcie złocone.
Wyraźne otarcia okł., miejscami zaplamienia wewnątrz. Zapiski i notatki na wyklejkach, nieliczne podkreślenia w tekście. Jeleniogórski śpiewnik ewangelicki.
233.
OBRONA Prawdy. Pismo miesięczne religii i literaturze poświęcone. Redaktor i wydawca W. Stefański. Z. 1-6 (w 1 wol.). Poznań. 1845. W. Stefański. 8, s. [2], 50, 3, [3]; [2], 55, 2; [2], 62; [2], 58; 58; 81, [1]. oprawa płótno z epoki.
Okładki lekko otarte, niewielki ślad zawilgocenia wewnątrz. Pierwsze półrocze (6 zeszytów od I do VI 1845) poznańskiego pisma ukazującego się w l. 1845-1846. Zawiera m.in.: Zaćmienie ducha widziane w pismach Jana Czerskiego. Rozprawy i badania religijne. Obraz kościoła Chrystusowego na ziemi. Rzecz o odpustach. Czego wymaga duch czasu od księdza katolickiego? Wpływ pierwszej kommunii ś. na dalsze życie. Głosy pisarzy protestanckich za spowiedzią. Wyjątek z Rozprawy ks. Fabisza pod tytułem: Obrona bezżeństwa kapłanów katolickich. Starożytności chrześciańskie: Wypisy z Apologetyku (obrony chrześcian) Tertulliana. Nowe wiary w Niemczech. Czego wymaga kościół św. w Imię Jezusa Chrystusa od księdza katolickiego.
234.
SEWERYN Tadeusz – Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa 1958. PAX. 4, s. 213, [3]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie otarcia oraz niewielki ubytek krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta wg fotografii Tadeusza Chrzanowskiego. Fotografie wykonali: M. Cholewa, T. Chrzanowski, S. Deptuszewski, E. Dobrowolski, E. Falkowski, Z. Frank, T. Gawenda, W. Kawecki, Z. Myszkowski, H. Poddębski, T. Przypkowski, E. Radzikowski, J. Świderski.
235.
SOSNOWSKI Piotr – Kazania do dzieci. Wyd. II. Pelplin 1938. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni Sp. z ogr. odpow. 8, s. 315. oprawa płótno z epoki.
Miejscami podkreślenia w tekście i zapiski na marginesach. Stan dobry. Główne działy: Kazania niedzielne i świąteczne. Kazania przygodne.
236.
ŚWIĘTY Augustyn – O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przełożył i opracował Wiktor Kornatowski. T. 1-2. Warszawa 1977. PAX. 8, s. 515, 4], tabl. 14; 738, [2], tabl. 18. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluty lekko zakurzone, niewielkie naddarcia krawędzi obwolut, poza tym stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 140.–
237.
TURCZYŃSKI W.S[tanisław], RUTKOWSKI J[an] – Konserwacja cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Listopad 1925-marzec 1926. Częstochowa 1927. Nakł. OO. Paulinów. 8, s. 60, [3], tabl. 22. brosz.
Otarcia i niewielkie naddarcia krawędzi okładek, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Na tablicach dokumentacja fotograficzna prac konserwatorskich. Karta tyt. również po francusku.
238.
WERYŃSKI Henryk – Katolicy radykalni. Warszawa 1946. PIW. 16d, s. 40. broszura.
Grzbiet oklejony bibułką, stan dobry. Zawiera m.in.: Katolicy postępowi. Katolicy na zakręcie. Neokatolicyzm czy nowi katolicy? Lekcja francuska.
38.–
Sprzedano za: 38.–
239.
WIŚNIOWSKI Stanisław – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska. Tarnów 1975. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 4, s. 58, [2]. broszura wtórna.
Okładki nieco zakurzone, stan dobry. Maszynopis powielany. Zawiera: Ród i rodzina bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Wielka Polka - "Matka Afrykanów".