Czasopisma

293.
AGENDA Kupiecka na rok 1939. XIII Rocznik kalendarza. Poznań 1938. "Prasa Kupiecko-Przemysłowa". 4, s. XXVIII, 328, [2]. oprawa oryginalna półpłótno.
Niewielkie zabrudzenia i otarcia okładek, stan dobry. Na okładce podtytuł: Związkowy kalendarz i podręcznik. Obok kalendarza-notatnika, zawiera: Vademecum prawno-podatkowe. Ustawodawstwo gospodarcze. My a nasz personel. Podatki i opłaty. Nowe okólniki i tezy wyroków w sprawach podatkowych. Taryfa pocztowo-telekomunikacyjna. Polecamy poparciu kolegów. Na kartach z paginacją rzymską liczne reklamy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
294.
KALENDARZ Lwowski "Ateneum" 1927. Wydał Leopold Jerzy Klapp. Lwów 1927. Nakł. Towarzystwa Wydawniczego "Ateneum". 8, s. [604]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki otarte i zabrudzone, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Obok kalendarium znajdują się informacje na temat Lwowa, m.in. działy: Władze centralne. Skład i organizacja Policji Państwowej. Kościoły, cerkwie, Synagogi we Lwowie. Hotele. Ulice i place we Lwowie. Rada król. stoł. miasta Lwowa. Miejskie zakłady użyteczności publicznej. Izba Skarbowa we Lwowie. Dyrekcja kolei we Lwowie. Dyrekcja Poczt i Telegrafów we Lwowie. Spis Stowarzyszeń legalizowanych działających na terenie Lwowa. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Jaskólski J. - Czek. Jaskólski J. - Weksel. Jasiński M. - Najważniejsze przepisy celne. Jaskólski J. - Pieniądz polski. Nahlik S. - Reglamentacja obrotu towarowego i pieniężnego. Bilans szóstych Targów Wschodnich. Jak się starać o dowód osobisty lub paszport zwykły lub ulgowy. Prasa lwowska. Wacek R. - Lwów, kolebka sportu polskiego. Przysłowia ludowe. Badecki K. - Zabytki i instytucje kulturalne Lwowa. Cepnik H. - Z dziejów sceny polskiej we Lwowie. Wójcicki K. W. - Wysoki zamek. Rachwał S. - Szlachetny Ormianin. Jaworski F. - Z dziejów miejsca, na którem stoi gmach gimnazjum im. Franciszka Józefa I.
"Wydawnictwo nasze wytknęło sobie właśnie jako cel, może daleki, ale napewno szlachetny - stworzyć typ nowoczesnego kalendarza. Ma to być kalendarz - lwowski. Nietylko dlatego, że ze Lwowa wyszła inicjatywa naszego przedsięwzięcia, nietylko dlatego, że we Lwowie zrealizowaliśmy pierwszą naszą próbę, pierwszy kamień milowy, w drodze do naszego ideału. O nie ! Kalendarz nasz „lwowskim" będzie z głębszych przyczyn. Najwalniejszym bodźcem w naszej żmudnej pracy było zadowolenie, że do murów grodu naszego kresowego, murów ducha, wzniesionych najszczytniejszą pracą wieków i pokoleń, dorzuciliśmy i my naszą cegiełkę, wypełniliśmy obowiązek najpierwszy człowieka, aby do spuścizny kulturalnej wedle sił dodać coś i własnego wysiłku, by następnym pokoleniom dziedzictwo wzmożone przekazać. Tradycja Lwowa napawała nas wiarą, że miasto nasze ma najlepsze warunki do urzeczywistnienia każdego szczerego zamierzenia. Pomyśleliśmy nasz kalendarz jako „lwowski" dlatego, że ma być informatorem o Lwowie, przewodnikiem po jego życiu, że ma być sprawozdaniem z dorobku Lwowa jaknajobszerniejszem. Wyrośli z gleby lwowskiej, wyrośli z kultury Lwowa, czujemy się w powinności choć w drobnej cząstce spłacić nasz dług - kolebce naszej. Wzmacniając zaś jeden z najważniejszych okopów Rzeczypospolitej i Jej służbę swą wypełniamy. Nasz rocznik ma być księgą zwykłej, codziennej użyteczności, informatorem o ile możności jak najdokładniejszym. Ma zawierać materjał sprawozdawczy i to nie tylko w dziale kultury materjalnej, ale i duchowej, ma mieć prócz powszedniej treści i świąteczną okrasę. Pisząc swój program wiedzieliśmy, że podejmujemy się dzieła, na lata obliczonego. Wiemy, że nie można odrazu stworzyć pracy, któraby godna była nazwy „almanachu lwowskiego". Lecz tuszymy, że już pierwsze wydanie, już rocznik 1927 będzie książką użyteczną i godną zawołania Lwów! Każdy następny rok musi przynosić udoskonalenia, tak w dziale informacyjnym, jak i retrospektywnym. Zaufanie i poparcie szerokich kręgów Publiczności będzie przynajmniej połową tej pracy. Wydawca".
295.
[KALENDARZYK]. Przypowieści Dalekiego Wschodu. [1939]. Herbewo. Herliczka, Bełdowski, Wołoszyński. Kraków. wys. 11,5 cm, s. [40]. broszura.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje.
296.
NASZE Słowo. Organ Żydowskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej Poale-Sjon. Warszawa-Łódź. Kolegium redakcyjne: F. Hereberg, H. Szner, L. Szeftel.
R. 2, nr 5 (17): 18 marca 1947. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie otarcia na zgięciu, miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry. Zawiera m.in.: F. Hercberg - Nie złamie nas terror angielski. H. Szner - Wobec Konferencji Moskiewskiej. Żydzi polscy protestują przeciwko akcji Rządu Angielskiego w Palestynie. Sara Neszomit - Pamięci Komuny Paryskiej. 18 marca 1871 r. M. Singer - Żydzi w Komunie Paryskiej. Zofia Rozensztrauch - Oświęcim po raz drugi. Więzień nr 48035 Historia jednej szczoteczki. Rachela Auerbach - "Szopa" Urywki z dziennika przechowanego w tajnym archiwum pod gruzami ghetta. Natan Gross - My z "aryjskich papierów". Spotkania z Żydami po "stronie aryjskiej".
Nasze Słowo - miesięcznik (od nr. 5 z 1946 dwutygodnik) Żydowskiej Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej Poalej Syjon. wydawany od września 1946 do lipca 1948 w Łodzi. Jako miesięczny dodatek pisma ukazywał się „Głos Akademicki“. Na łamach „Naszego Słowa“ zamieszczano dotyczące sytuacji w światowym ruchu syjonistycznym, polityki w Palestynie czy sporom ideologicznym z organizacjami syjonistycznymi. Po zjednoczeniu Poalej Syjon i Ha-Szomer ha-Cair od 5 lipca 1949 kontynuowane jako „Mosty-Nasze Słowo“. [Europeana].
30.–
Sprzedano za: 50.–
297.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 2, nr 6 (19): 15 października 1946. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie i naddarcie na zgięciu, stan dobry. Zawiera m.in.: M. Tauchner - Wbrew zakusom imperializmu. J. Zineman - Syjonizm a Anglia (Od złudzeń Deklaracji Balfour'a w r. 1917 do likwidacyjnej "Białej Księgi" w r. 1939). J. Kermisz - "Akcje" i "wysiedlenia" (Krótki  zaryshistoryczny). T. Zaderecki - U źródeł modernizacji "mordu rytualnego". Z życia naszej młodzieży akademickiej. Z życia "Ichudu" na Górnym Śląsku.
30.–
Sprzedano za: 60.–
298.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 2, nr 7 (20): 8 listopada 1946. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, stan dobry. Zawiera m.in.: J. Zineman - Syjonizm a Anglia ("Od likwidacyjnej "Białej Księgi" do zagłady Żydostwa europejskiego"). N. Blumental - Czym jest dla nas archiwum d-ra Ringelbluma. T. Zaderecki - Skąd poszły nazwa i instytucja "ghetta"?
30.–
Sprzedano za: 60.–
299.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 2, nr 8 (21): 30 listopada 1946. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, stan dobry. Zawiera m.in.: H. Parnas - Non cooperation! J. Fraenkel - Od Bazylei do Bazylei. Masaryk i Benesz - a problem żydowski. Wywiad z Alek. Zelwerowiczem. Rezolucja Zjazdu Krajowego "Ichudu".
30.–
Sprzedano za: 60.–
300.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 2, nr 9 (22): 20 grudnia 1946. s. 16.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, zapiski na marginesach i skreślenia w tekście, stan dobry. Zawiera m.in.: Inauguracyjne przemówienie prezydenta Weizmana. J. Zineman - Syjonizm a Anglia (Koniec starej przyjaźni, czy początek nowej). H. Parnas - O co idzie walka. M. Bosak - Kompleks żydowski Wilhelma Feldmana.
30.–
Sprzedano za: 35.–
301.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 3, nr 10 (23): 15 stycznia 1947. s. 24.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie pierwszej strony oraz zabrudzenie na zgięciu, stan dobry. Zawiera m.in.: A. Rozenman - O zwycięstwo demokracji. W przeddzień wyborów do sejmu. Matatjahu Szoham - filozof-poeta. Wstrząsająca prawda o getcie łódzkim.
30.–
Sprzedano za: 60.–
302.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 3, nr 13 (26): 5 marca 1947. s. 13.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, niewielki ubytek pierwszej karty, stan dobry. Zawiera m.in.: Icchak Grynbaum wita żydostwo polskie. Przemówienie na uroczystej Akademii w kinie "Włókniarz" w Łodzi. J. Hofer - O centrum moralne. T. Zaderecki - Dni krwi i chwały żydostwa Warszawy. W czwartą rocznicę likwidacji ghetta stanisławowskiego. Historia Święta Purym.
30.–
Sprzedano za: 60.–
303.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 3, nr 19 (32): 16 czerwca 1947. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, stan dobry. Zawiera m.in.: P.P.S. wobec walki wyzwoleńczej narodu żydowskiego. S. Rogoziński - Nie pomniejszać Syjonizmu. A. Rozenman - O jedność syjonistyczną. E. Mencel-Schoenbergowa - Wspomnienie.
30.–
Sprzedano za: 60.–
304.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 4, nr 55 (32): 14 maja 1949. s. 12. Numer poświęcony 1-szej rocznicy powstania państwa Izrael.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, naddarcie grzbietu, stan dobry. Zawiera m.in.: M. Tauchner - Rok niepodległości. J. Emuni - Izraelskie problemy dnia. Port w Haifie - wrota Izraela.
30.–
Sprzedano za: 70.–
305.
OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. Warszawa-Łódź. Wydawca: C. K. Zjednoczenia Syjon.-Demokratów "Ichud" w Polsce. Redaktor: M. Tauchner.
R. 5, nr 59: 5 sierpnia 1949. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenie na zgięciu, miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry. Zawiera m.in.: H. Parnas - Czyżby kryzys. E. Rostal - Stara droga. M. Mazhir - Teiku. A. Stern - Żenia Berger. E. Podhorizer - Lea Grundig i jej twórczość. J. Szpigel - Niebo wuja Teodora.
30.–
Sprzedano za: 50.–
306.
POBUDKA. Lwów, 22 XI 1938. Nakł.: Stanisław Ostrowski jako przewodniczący Obywatelskiego Komitetu uczczenia 20-lecia Obrony Lwowa. 4, s. 28. broszura.
Poprzeczne załamanie bloku, zabrudzenia skrajnych stron, naddarcia marginesów trzech ostatnich kart, stan dobry. Jednodniówka wydana w 20. rocznicę obrony Lwowa. Zaw. m.in.: Początek Obrony Lwowa, Komendant Czesław Mączyński, Przysięga Obrońcy Lwowa, Rola Szkoły Sienkiewicza w listopadowej Obronie Lwowa, Kapitan Tatar, Najmłodsi, Lwowska wyprawa akademików warszawskich, Program Uroczystego Obchodu 20-tej rocznicy zwycięstwa. Ilustracje w tekście.
307.
PRZEGLĄD Pożarniczy. Organ Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. Red. Stanisław Pągowski. Główny Związek Straży Pożarnych R. P. 4. oprawa późniejsza półpłótno.
R.15, nr 1-52. 1929. s. 815, [1].
Okładki nieco zabrudzone, wewnątrz miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. własn. Kompletny rocznik. Okładki proj. S. Norblina. Na początku zbiorcza karta tytułowa ze spisem prac drukowanych w "Przeglądzie Pożarniczym w roku 1929". Liczne ilustracje w tekście, bogaty materiał reklamowy. Zawiera m.in.: Busza - Współdziałanie straży z władzami śledczemi przy wykrywaniu podpaleń. Przed wystawą i zjazdem w Poznaniu. Współdziałanie Straży pożarnych wojskowych ze strażami ochotniczemi. Kursy dokształcające dla kapelmistrzów - I. Solski. My a policja. O poprawność w mowie - K. Limanowski. Echa zjazdu w Turynie. Pożarnictwo kolejowe na P. W. K. Obrona przeciwpożarowa obiektów wojskowych. O opiekę nad koniem strażackim - J. Kowalewski. Pismo zawiera artykuły w dziale wyszkolenia, dziale technicznym, na temat stanu i rozwoju pożarnictwa w Polsce jak i zagranicą, artykuły o obronie przeciwgazowej, zaw. również dział: Nowele, humor i satyra i wiele innych.
240.–
Sprzedano za: 550.–
308.
PRZEŁOM. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej "Poalej-Sjon" Lewicy. Warszawa [i in.]. Wydawca: Centralny Komitet Żydowskiej Partii Robotniczej "Poalej-Sjon" lewicy. Red. naczelny Adolf Berman.
R. 1, nr 2: wrzesień 1946 r. s. 12.
Ślad złożenia w poziomie, stan dobry. Zawiera m.in.: A. Berman - Niepodległość i socjalizm. Międzynarodowa sytuacja polityczna a zadania klasy robotniczej (Rezolucja powzięta na konferencji europejskiej "Poalej-Sjonu" lewicy w Brukseli). Rachela Auerbach  - Lament rzeczy martwych.
30.–
Sprzedano za: 35.–
309.
PRZEŁOM. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej "Poalej-Sjon" Lewicy. Warszawa [i in.]. Wydawca: Centralny Komitet Żydowskiej Partii Robotniczej "Poalej-Sjon" lewicy. Red. naczelny Adolf Berman.
R. 1, nr 4-5: listopad-grudzień 1946 r. s. 16.
Ślad złożenia w poziomie, niewielkie zabrudzenia na zgięciu, rdzawe plamki przy zszywkach. Zawiera m.in.: A. Berman - Pod sztandarem rewolucji. Zerubawel - 40 lat "Poalej Sjonu". Sjonizm na rozdrożu (Specjalna korespondencja z Tel-Aviv). Żydowscy pisarze w Polsce o wypadkach w Palestynie. N. Bałtijskij - O patriotyźmie. Izrael Ber (Tel-Aviv) - Stany Zjednoczone a Palestyna.
30.–
Sprzedano za: 60.–
310.
TYGODNIK Powszechny. Pismo illustrowane wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone. Warszawa. Red. M. Orgelbrand. Warszawa 1880. M. Orgelbrands. nr 1-52. folio, s. 832. oprawa półskórek z epoki.
Oprawa podniszczona: otarcia, zabrudzenia i ubytki grzbietu, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Liczne drzeworyty w tekście. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści rocznika. Główne działy:
- Życiorysy i wspomnienia pośmiertne: m.in.: Andriolli E. M. przez St. Grudzińskiego. Długosz Jan przez Borzywoja. Działyński Jan hr. Kamocka Eugenia. Przyborowski Karol. Tyszyński Aleksander.
- Powieści i nowelle: m.in.: Dla dobra dzieci, powieść obyczajowa  przez Autora Kłopotów Starego Komendanta. Lokator mego dziadka opowiadanie przez Sygurda Wiśniowskiego. Trafiła kosa na kamień, obr. z przeszłości p. J. Chodorowicza. Bajka o skrzydlatym królewiczu, p. St. Grudzińskiego.
- Poezye
- Literatura dramatyczna
- Artykuły treści społecznej: m. in. Kassa przezorności i pomocy dla nauczycieli i nauczycielek prywatnych. Wystawa tkaka w Warszawie. Wieczorne gawędy p. J. I. Kraszewskiego
- Historya: m.in.: Gospodarstwo naszych prababek (wyciągi ze starego raptularza) p. Antoniego J. Przeniesienie szczątków Jana Długosza, przez Borzywoja.
- Artykuły naukowe: m.in. Akademia Umiejętności w Krakowie. Najnowsza lampa elektryczna Edisona przez S. K. Kronika geograficzna. Zagadnienia magiczne przez J. Ochorowicza. Plantacya wierzb koszykarskich przez Wł. Posemkiewicza.
- Psychologia. Estetyka, Pedagogika
- Studya literackie
- Etnografia i opisy miejscowości: m.in.  Cyganie w Anglii. Sydney. Wigry - W. Rakowskiego. Ruiny zamku w Liwie. Szczawnica. Postęp w Japonii. Obserwatoryum podmorskie. Grota Łokietka w Ojcowie. Jezioro Powidzkie.
- Podróże, m.in.: Notatki z wycieczki po gubernii Mińskiej p. Aleksandra Jelskiego
- Pogadanka przez Kazimierza Grzymałę
- Z teatru
- Przegląd muzyczny
- Korespondencye Tyg. Pow.
- Notatki i Sprawozdania literackie
- Artykuły treści mieszanej i objaśnienia rycin
- Z Prowincyi
- Kronika Polityczna
- Rozmaitości, Bibliografia, Zadania Szachowe, Zadania konikowe Rebusy i t.p.
- Ryciny.
600.–
Sprzedano za: 900.–