Tabela wyników aukcji: Aukcja wrześniowa

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 BOROWSKI Wiesław – Tadeusz Kantor. 100 100
2 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Typy ludowe J. P. Norblina. 27 tablic i 4 ryciny w tekście. 98 240
3 HISTORJA sztuki. T. 1-2. 360 750
4 HUML Irena – Polska sztuka stosowana XX wieku. 60 60
5 ILKOSZ Barbara – Marja Jarema 1908-1958. 140 220
6 JUSZCZAK Wiesław – Wojtkiewicz i nowa sztuka. 48 -
7 [KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi [i in.]. Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage. 80 80
8 [KATALOG]. Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego. 60 140
9 [KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. 120 300
10 [KATALOG]. Muzeum-Zamek w Łańcucie. Przybory kominkowe. Katalog wystawy. [Oprac.] Alina Czajkowska-Ważny. 48 -
11 [KATALOG] Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Pamiętnik wystawy ceramiki i szkła polskiego urządzonej w domu własnym przez ... w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 1913 r. (Z 16-stu planszami illustr. i z 28-ma tabl. marek fabrycznych). 160 200
12 MASŁOWSKI Maciej – Stanisław Masłowski. Materiały do życiorysu i twórczości. 54 -
13 STRZEMIŃSKI Władysław – Pisma. Zebrała, opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Zofia Baranowicz. 140 280
14 TOWARZYSTWO Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie członkom swoim za rok 1939. 140 190
15 ZASTAWNIAK Franciszek – Złotnictwo i probiernictwo. Wyd. III. 120 -
16 [ZIARNKO Jan]. Numer pisma "La France et la Pologne" (r. 1, t. 1, nr 2/3) z IV-X 1938 z artykułem S. M. Sawickiej "Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart du XVII-e siècle". 140 -
17 BARTNIK Bernard St., PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Al. – Technologia mechanizmów zegarowych. [T. 1]: Mechanizmy. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wyd. IV. 60 60
18 BARTNIK Bernard St., PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Al. – Technologia mechanizmów zegarowych. [T.] 2: Montaż, konserwacja i naprawa. 60 -
19 MRUGALSKI Zdzisław – Mechanizmy zegarowe. 100 100
20 PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria Aleksander – Zegarmistrzostwo. Praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 4: Czas, kosmografia i zegary słoneczne. (Początek teorii zegarm.). 80 -
21 [BAŁUCKI Michał - fotografia portretowa]. 75 75
22 [BEŁZA Władysław - fotografia portretowa]. 75 190
23 [CHODOWIECKI Daniel - fotografia portretowa]. 85 -
24 [FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. 100 -
25 [FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. 100 -
26 [FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. 100 -
27 [FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. 100 -
28 [KOŚCIUSZKO Tadeusz - fotografia portretowa]. 120 240
29 [KOŹMIAN Kajetan - fotografia portretowa]. 80 -
30 [KRASZEWSKI Józef Ignacy - fotografia portretowa]. 160 -
31 [LENARTOWICZ Teofil - fotografia portretowa]. 75 -
32 [MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. 100 100
33 [MIERZWIŃSKI Władysław - fotografia portretowa]. 75 -
34 [ODYNIEC Antoni Edward - fotografia portretowa]. 85 85
35 [ODYNIEC Antoni Edward - fotografia portretowa]. 70 70
36 [OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian - fotografia portretowa]. 80 -
37 [RAPACKI Wincenty - fotografia portretowa]. 75 -
38 [SHAKESPEARE William - fotografia portretowa]. 80 -
39 [SŁOWACKI Juliusz - fotografia portretowa]. 100 -
40 [STASZIC Stanisław - fotografia portretowa]. 100 140
41 [SYROKOMLA Władysław - fotografia portretowa]. 75 75
42 [SZAJNOCHA Karol - fotografia portretowa]. 75 -
43 ALMANACH Fotografiki Polskiej - 1959. 42 -
44 ALMANACH Fotografiki Polskiej - 1962. 50 -
45 ALMANACH Fotografiki Polskiej - 1963. 50 -
46 BUŁHAK Jan – Fotografika. Zarys fotografji artystycznej. 320 -
47 BURZYŃSKI Roman – Fotografia w prasie i książce. 40 40
48 DEDERKO Witold – Elementy kompozycji fotograficznej. 100 -
49 DEDERKO Witold – Guma warszawska. Chromianowa technika fotograficzna. 36 40
50 DEDERKO Witold – Oświetlenie w fotografii. 44 44
51 DEDERKO Witold, PYTLIŃSKI Andrzej – O fotografowaniu prawie wszystko. T. 1-2. 34 34
52 HARTWIG Edward – Fotografika. 100 -
53 JIROWEC Janusz – Technika mikrofilmowa. Mikrografia. 30 30
54 [KATALOG]. Stara Galeria ZPAF. Edward Hartwig fotografia z lat 1924-1979. 30 30
55 KIRIŁŁOW N. J., ANTONOW S. M. – Metody barwnej fotografii. 28 28
56 KOTECKI Andrzej – Pracownia fotograficzna. Podręcznik ... [T.] 1-3. 54 -
57 KOZIŃSKI Jerzy – Fotografia krakowska w latach 1840-1914. Zarys historii. 60 -
58 KREYSER Ryszard – Elementarz filmowca amatora. 30 -
59 KREYSER Ryszard – Elementarz filmowca amatora 8 mm. Wyd. II poprawione. 30 -
60 KWAŚNIEWSKI E[dward] J[arosław] – Nowoczesne fotorecepty. 38 -
61 NAUMANN Helmut – Das Auge meiner Kamera. Ein Buch über fotografische Optik. [...] Mit 119 Abbildungen und 29 Fotobeispielen von O. Croy. 36 -
62 OLEJNIK Adam, KONDZIELA Henryk – Tadeusz Cyprian. 60 -
63 PĘKOSŁAWSKI Zbigniew – Elementy warsztatu fotografika. 40 -
64 PĘKOSŁAWSKI Zbigniew – Robimy przezrocza. 24 -
65 PLUTECKA Grażyna, GARZTECKI Juliusz – Fotografowie nietypowi. 34 34
66 PŁAŻEWSKI Jerzy – Fotografowanie nie jest trudne. 50 -
67 PODRĘCZNIK Gevaerta. 48 -
68 SIEŃSKI Maciej – Filmowe zdjęcia trickowe. 30 30
69 SOMMER Stanisław – Fotografia na materiałach nietypowych. 30 30
70 SZMIDTGAL Eugeniusz – Materiały fotograficzne i ich obróbka. Wyd. II. 54 54
71 ŚMIGIELSKI Wiesław – Lustrzanki małoobrazkowe. 30 -
72 VOELLNAGEL Andrzej – Fotoleksykon dyskusyjny. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 20 -
73 VOGEL E[rnst] – Podręcznik fotografii praktycznej. Przewodnik dla amatorów i zawodowców. Oprac. [...] Stanisław Szalay. Ze 119 ryc. w tekscie i 15 tabl. 140 -
74 WEINFELD Stefan – Elektrotechnika fotoamatora. 24 -
75 AJSCHYLOS – Dzieła. Przełożył Jan Kasprowicz. 140 -
76 ANCZYC Wł[adysław] L. – Pieśni zbudzonych i inne poezye. 40 40
77 BARANOWSKA Małgorzata – Miasto. 40 -
78 BRONIEWSKI Władysław – Wiersze i poematy. 80 110
79 BRUCHNALSKI Wilhelm – Sienkiewicz. 48 -
80 BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. 80 -
81 BRZĘKOWSKI Jan – Wybór poezji. 50 -
82 CERVANTES Saavedra Miguel de – Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy. Przełożyli Anna Ludwika Czerny i Zygmunt Czerny. T. 1-2. 120 -
83 CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. 120 -
84 DANIŁOWSKI Gustaw – Na wyspie. Poemat. 64 -
85 DOSTOJEWSKI Teodor – Biesy. 180 -
86 DOSTOJEWSKI Teodor – Idjota. 120 180
87 ELIOT T[homas] S[tearns] – Jałowa ziemia. Przełożył Czesław Miłosz. 100 340
88 FEVAL Paul – Synowie markizy de Belcamp. Przekład i oprac. Haliny Popławskiej. 50 110
89 FILIPCZUK Ewa – Gra. 40 -
90 FILIPOWICZ Kornel – Pamiętnik antybohatera. 48 48
91 GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu. 64 -
92 GARCZYŃSKI [Stefan], GOSŁAWSKI [Maurycy], GOSZCZYŃSKI [Seweryn], GASZYŃSKI [Konstanty] – Liryki powstańcze z lat 1830-31. 40 220
93 GLIŃSKI Kazimierz – Królewska pieśń. Wyd. III. Z ilustr. Władysława Barwickiego. 120 120
94 GRABOWSKI Wojciech T. – Wiersze życiu wyrwane. 44 44
95 GROCHOWIAK Stanisław – Haiku-images. 50 50
96 HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC Jerzy – Banderia Prutenorum czyli chorągwie pruskie podniesione Roku Pańskiego 1410 [...] pod Grunwaldem przeciw królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone [...]. 50 50
97 HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Z rysunkami Józefa Lady. T. 1-4 (w 2 wol.). 80 120
98 HERBERT Zbigniew – Barbarzyńca w ogrodzie. 80 100
99 HŁASKO Marek – Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania. 60 100
100 HOŁUJ Tadeusz – Jeden stamtąd. 48 48
101 HOMER – Iliada Homera. Tłumaczenia Franciszka Dmochowskiego. Edycya trzecia. T. 2-3. 440 440
102 HOMER – Odysseja. Przekład L. Siemieńskiego. Wyd. nowe. 280 400
103 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Słowik litewski. Poezje. 120 130
104 IMBER S[amuel] J[akub] – Pieśń i dusza Oskara Wilde'a. Z przedmową Romana Dyboskiego. 60 100
105 KAFKA Franz – Wyrok. Przeł. Juliusz Kydryński. 34 34
106 KARREN Tamara – Czarne niebo. 48 70
107 KERN Ludwik Jerzy – Portrety kwiatów. Wiersze. Rysunki Zdana Jasińska. 60 -
108 KERN Ludwik Jerzy – Wiersze i wierszyki. Książkę ilustrował Marian Eile. 60 -
109 KONOPNICKA Marya – Wybór poezyi. Wyd. IV. 150 -
110 KORZENIOWSKI Józef – Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach.Wydanie Adama Zawadzkiego. 140 150
111 KOSSAK Zofia – Bursztyny. 40 -
112 KOSSAK Zofia – Krzyżowcy. T. 1-4 (w 2 wol.). 60 -
113 KOSSAK Zofia – Król trędowaty. 40 -
114 KOSSAK Zofia – Bez oręża. T. 1-2 (w 1 wol.). 40 -
115 KOSSAK Zofia – Szaleńcy boży. 40 50
116 KOSSAK Zofia, SZATKOWSKI Zygmunt – Dziedzictwo. T. 1-3. 60 100
117 KOSSAK Zofia – Złota wolność. T. 1-2 (w 1 wol.). 46 46
118 KOWALSKI Adam – Kierunek: Wisła! Wiersze i pieśni 1939-1942. Układ chóralny A. Harasowskiego. 42 -
119 KRASICKI Ignacy – Pan Podstoli. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. 120 -
120 KWIATKOWSKI Tadeusz – Gwiazda brazylijskiego nieba. 60 -
121 LECHOŃ Jan – Karmazynowy poemat. 140 460
122 LERMONTOW Michaił – Demon. Przekład Ireny Słomińskiej. 40 -
123 LIGOCKI Edward – Poezye. Serya druga. 100 -
124 LIPIŃSKI Eryk – Moje małe życie. 46 46
125 LIPIŃSKI Eryk – Pamiętniki. 54 -
126 ŁOZIŃSKI Władysław – Salon i kobieta. (Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). Rycin 113, z tych 29 po części barwnych na osobnych tablicach. Przygotował do druku i wydał Mieczysław Treter. 120 340
127 MĄCZKA Józef – Starym szlakiem. 60 -
128 MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wyd. V. 80 80
129 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeas cili Posledni zajezd na Litve. Prelożila Eliska Krasnohorska. 80 130
130 MIKUTA Marjan – Dożynki. Inscenizacja obrzędu ludowego. Okładkę wykonał Czesław Lenczowski. 44 -
131 MUNTHE Axel – Księga z San Michele. Przeł. z niemieckiego Zofia Petersowa. 42 -
132 NARUSZEWICZ Adam – Wiersze różne. T. 2. Edycya T. Mostowskiego. 100 220
133 NATANSON Wojciech – Chwyty i zachwyty. 60 -
134 NIEMOJOWSKI Jerzy – Epigramaty. 120 120
135 NIZIURSKI Edmund – Przystań Eskulapa. 40 150
136 OBERTYŃSKA Beata – Miód i piołun. 80 -
137 ODYNIEC Antoni Edward – Barbara Radziwiłłówna czyli początek panowania Zygmunta-Augusta. Poema dramatyczne w sześciu aktach, z prologiem. 120 120
138 OLSZEWSKI Maryan – Droga suggerowanego optymizmu. Napisał i ozdobił ... 100 140
139 [OSIEMNAŚCIE] 18 współczesnych opowieści amerykańskich. 48 48
140 PANKOWSKI Marian – Matuga idzie. Przygody. 60 60
141 POEZJA - mówię, Polska - myślę. Polska w poezji rosyjskiej XX wieku. Wybór i słowo wstępne Włodzimierz Prichod'ko. Redakcja, noty o autorach i posłowie Andrzej Drawicz. 28 35
142 POTOCKI Antoni – Polska literatura współczesna. Cz. 1-2. 180 -
143 PRZYBOŚ Julian – Z ponad. Ułożył graficznie Władysław Strzemiński. 80 -
144 PYLE Howard – Robin Hood. Przeł. Jerzy Krzysztoń. 46 -
145 ROSTWOROWSKI Jan – Słowik i miecz. Wiersze. 120 120
146 SAMOZWANIEC Magdalena – Kartki z pamiętnika młodej mężatki. 85 170
147 SANDAUER Artur – Śmierć liberała. Opowiadania. 60 60
148 SIEMIEŃSKI Lucyan – Portrety literackie. [T. 3]. 70 -
149 SIEMIEŃSKI Lucyan – Portrety literackie. [T. 4]. 70 70
150 SIENKIEWICZ Henryk – Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych. T. 1. 800 800
151 SŁAPA Aleksander – Polska pieśń ludowa o wojnie i żołnierzu. Antologia. Zebrał ... 40 50
152 SŁOBODNIK Włodzimierz – Modlitwa o słowo. 48 48
153 [SŁOMCZYŃSKI Maciej] Kazimierz Kwaśniewski [pseud.] – Gdzie jest trzeci król. 44 44
154 [SŁOMCZYŃSKI Maciej] Kazimierz Kwaśniewski [pseud.] – Zbrodniarz i panna. Każę aktorom powtórzyć morderstwo. 44 44
155 SŁONIMSKI Antoni – Literatura na emigracji. Antologia "Nowej Polski" pod red. ... 120 -
156 STAFF Leopold – Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX w. Wydał i przypisami opatrzył ... 100 340
157 SZOBER Stanisław – Słowniki ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku. 140 -
158 SZYMBORSKA Wisława – La fiera dei miracoli [Jarmark cudów]. Matite di Alina Kalczyńska. Traduzione di Pietro Marchesani. 48 -
159 ŚWIEŻAWSKI Ludwik – Śmiech w zieleni. 60 -
160 TACYT – Kaia Korneliusza Tacyta Dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. Edycya Tadeusza Mostowskiego. T. 1. 240 280
161 TEATR na wozie. 1959. 30 -
162 TISCHNER Józef – Etyka solidarności. 34 -
163 DA VINCI Leonardo – Bajki. Zebrał i przeł. Leopold Staff. 64 -
164 WAŻYK Adam – Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył autor. 64 -
165 WEGNER Stanisław – Skarby rozumu i serca. Myśli i zdania wyjęte z naszych pisarzy. Zebrał ... 120 650
166 WEYSSENHOFF Józef – Puszcza. Powieść. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. 60 -
167 WILDE Oscar – Ballada o więzieniu w Reading. Przełożył i posłowiem opatrzył Adam Włodek. 70 -
168 WOROSZYLSKI Wiktor – Wybór wierszy. 36 36
169 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w trzech aktach. Oprac. Leon Płoszewski. Cz. 1-2 (w 1 wol.). 60 -
170 ZBYSZEWSKI Karol – Z Marszałkowskiej na Piccadilly. 40 90
171 ZEGADŁOWICZ Emil – Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część wtóra. 100 -
172 ŻELEŃSKA Wanda – Lirnik polski. Zbiór poezyi ułożony przez ... z rycinami W[ojciecha] Gersona. 120 -
173 ŻUKROWSKI Wojciech – Z kraju milczenia. Wybór opowiadań. Wyd. IV. 64 -
174 AMICIS Edmund de – Serce. Książka dla chłopców. Przekład Maryi Konopnickiej. Wydanie illustrowane. 60 110
175 BECHLEROWA Helena – W konwaliowej gospodzie. Ilustr. Zdzisław Witwicki. 60 -
176 BOBROWSKA Bronisława – Janek w Legionach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Z 6 rycinami. 48 48
177 CENTKIEWICZ A[lina], CENTKIEWICZ Cz[esław] – Na białym szlaku. 48 48
178 COOPER James Fenimore – Ostatni Mohikanin. Przełożył Tadeusz Evert. 46 -
179 CURWOOD J[ames] O[liver] – Bari. Syn szarej wilczycy. Powieść. Wyd. IV. 40 100
180 CURWOOD J[ames] O[liver] – Łowcy wilków. Przekład autoryzowany Jerzego Marlicza. Wyd. VI. 40 130
181 CURWOOD J[ames] O[liver] – Najdziksze serca. Powieść. Wyd. IV. 40 100
182 CURWOOD J[ames] O[liver] – Szara wilczyca. Powieść. Wyd. IV. 40 160
183 CZYTANKA dla III klasy szkoły początkowej. Uzupełniła i opracowała Docenko T. 40 -
184 DOMAŃSKA Antonina – Przy kominku. Zbiór baśni. Wyd. II. 60 -
185 DRUGA książka do czytania dla szkół polskich w Brazylji. Oprac. S. S. Wyd. II. 40 -
186 [DZIERŻKÓWNA Natalia] Jerzy Orwicz [pseud.] – Piękne powiastki dla grzecznych dzieci. 48 -
187 DZIKOWSKI Stanisław – Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych opracował, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył ...Seria 1. 120 140
188 FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. 120 150
189 JEZIERSKI Edmund – Ojczyzna. Powieść dla młodzieży z ilustracjami A. Grottgera. Wyd. II. 54 -
190 KĄCZKOWSKA Marja – Życie zuchów. Pogadanki religijne. Rysunki wykonał Michał Tetmajer "Szopa". 100 -
191 KERN Ludwik Jerzy – "Pierwszy" i kilka innych wierszy. Ilustrował Henryk Tomaszewski. 64 -
192 KĘDZIORZYNA Maria – Jak zguba drogę odnalazła. Wyd. I. 42 -
193 KOBYLIŃSKI Szymon, PRZYMANOWSKI Janusz – Przygody pancernych i psa Szarika oraz innych dzielnych żołnierzy - rysunkami opowiedziane. T. 1. 160 340
194 KRAKOWOWA Paulina – Niespodzianka. Zbiór powiastek dla małych dzieci. Wyd. XII popr. z 5 rys. K. Gorskiego. 60 -
195 KRASICKI Ignacy – Satyry. Wstępem poprzedził Jan Kott. Ilustrował Jan Marcin Szancer. 60 -
196 KWIATKOWSKI Tadeusz – Ucieczka z dżungli. Ilustrował Jerzy Skarżyński. 48 90
197 KWIATKOWSKI Tadeusz – Załoga "Dziewięciu serc". 40 -
198 LAGERLOF Selma – Cudowna podróż. 80 -
199 LÖNNROT Elias – Kalewala. Epopeja fińska. Pieśni zebrał ... Dla dzieci polskich oprac. J. Porazińska. 64 64
200 MEISSNER Janusz – Sześciu z Daru Pomorza. 34 34
201 PŁOMYCZEK. Tygodnik z obrazkami dla młodszych dzieci. 120 320
202 PŁOMYCZEK. Tygodnik z obrazkami dla młodszych dzieci. 120 320
203 PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. 120 220
204 PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. 160 220
205 PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. 160 190
206 PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. 160 220
207 PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. 180 260
208 PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. 180 260
209 PORAZIŃSKA Janina – Dziewięć płaczek-nieboraczek. Wyd. II. 80 -
210 SAINT-EXUPÉRY Antoine de – Mały książę. Przełożył Jan Szwykowski. 80 -
211 SŁOMCZYŃSKI Maciej – Ulewa. [Cz. 1]. 80 80
212 SPYRI Joanna – Stare zamczysko. Powieść dla młodzieży. Przekład H. M. O'Brien. Nakł. II. 40 40
213 STERN Anatol – Zaczarowana grządka. 40 -
214 TUWIM Julian – Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustrował Jan Marcin Szancer. 60 80
215 VERNE Juliusz – Wokół Księżyca. Przekład Ludmiły Dunikowskiej. 40 -
216 VERNE Juljusz – 20.000 mil podmorskiej żeglugi. Z 19 ilustr. i okładką de Neuville'a. Wyd. nowe. 86 -
217 WILDE Oskar – Bajki. 60 100
218 WILDE Oskar – Szczęśliwy książę i inne opowiadania. Tłumaczyli I. Tuwim i J. Stawiński. 40 -
219 ANTONIEWICZ Karol – Kazania ... Wyd. II, znacznie pomnożone. Zebrał Jan Badeni. T. 1-2 (w 1 wol.). 140 160
220 BAJKO Stanisław – Kościół Narodowy (Hodurowcy). 48 48
221 BĘDKOWSKI Adam – Kazania na rozne swięta y po roznych mieyscach przez ... 480 650
222 BIAŁOBRZESKI Marcin – Wykład Świętych Ewangieliy niedzielnych i świąt uroczystych przez cały rok z Pisma Świętego, i z Doktorów Kościoła powszechnego z wielką pracą zebrany i ku nauce wiernych chrześciiańskich ludzi z pilnością napisany przez ..., a teraz skrócony i na nowo do druku podany. T. 3. 140 140
223 BIAŁOBRZESKI Marcin – Wykład Świętych Ewangieliy niedzielnych i świąt uroczystych przez cały rok z Pisma Świętego, i z Doktorów Kościoła powszechnego z wielką pracą zebrany i ku nauce wiernych chrześciiańskich ludzi z pilnością napisany przez ..., a teraz skrócony i na nowo do druku podany. T. 4. 140 140
224 BOJANOWSKI T[omasz] – Słowo Boże we wszystkie niedziele roku w Kościele Parafjalnym ś. Krzyża w Warszawie. Na chwałę Boga w Trójcy ś. Jedynego i zbawienny pożytek bliźnich opowiadane przez ... T. 1-4 (w 1 wol.). 240 -
225 [DUQUESNE d'Icard Arnaud-Bernard] – Rozmyślania Ewangelji rozdzielone na wszystkie dni roku idąc za zgodnością Czterech ewangelistów, wraz z wiadomością o życiu księdza Diukena przełożone na język polski przez J. Szymanowskiego. T. 8 i ostatni. 280 -
226 FRANCESIA Jan – Żywot wiel. sługi bożego ks. Jana Bosko. 60 60
227 [HEDOUIN Jean Baptiste Antoine] – Zasady wymowy świętéy. Obiaśnione przykładami wyczérpnionemi osobliwie z Pisma Świętego, z Oyców Świętych, i z innych naysławnieyszych Krasomówców chrzesciańskich. Dzieło użyteczne Séminaryom, Zgromadzeniom Zakonnym, i wszystkim zabieraiącym się do Stanu Duchownego. Wydane w Paryżu Roku 1788, a teraz na Polski język przetłomaczone [przez Józefa Jakubowskiego], i do druku podane. Na rozkaz J. O. Xięcia Ignacego Raczyńskiego [...]. Edycya 2 wyiątkami z Kaznodzieiów Polskich pomnożona. 220 220
228 HISTORYA Kościoła Świętego rzymsko-katolickiego dla ludu polskiego i młodzieży. Opowiedziana w 65-ciu  życiorysach. T. 1-3. 100 100
229 LIKOWSKI Edward – Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. [1]-2 (w 1 wol.). Wyd. II. 120 420
230 LWOWSKI Synod Archidiecezjalny R. P. 1930. 120 -
231 MAŁOPOLSKI Maxymiljan – Kazania na niedziele całego roku. Zebrane przez ... T. 1-2 (w 1 wol.). 240 280
232 NEUES Hirschbergisches Gesangbuch, welches aus 1500 alten und neuen Geistreichen Liedern besteht und nach welchem die Lieder bey dem öffentlichen Gottesdienste in der Evangelischen Kirche vor Hirschberg an den Nummertafeln bemerkt werden. 640 -
233 OBRONA Prawdy. Pismo miesięczne religii i literaturze poświęcone. Redaktor i wydawca W. Stefański. Z. 1-6 (w 1 wol.). 260 -
234 SEWERYN Tadeusz – Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. 100 -
235 SOSNOWSKI Piotr – Kazania do dzieci. Wyd. II. 60 -
236 ŚWIĘTY Augustyn – O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przełożył i opracował Wiktor Kornatowski. T. 1-2. 140 140
237 TURCZYŃSKI W.S[tanisław], RUTKOWSKI J[an] – Konserwacja cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Listopad 1925-marzec 1926. 110 -
238 WERYŃSKI Henryk – Katolicy radykalni. 38 38
239 WIŚNIOWSKI Stanisław – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska. 80 -
240 BANDTKIE Jerzy Samuel – Dzieje narodu polskiego. T. 1. Wyd. III znacznie pomnożone z popiersiem autora i dwiema rycinami. 240 600
241 BARTOSZEWICZ K[azimierz] – Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16, 17 lipca 1910 r. w Krakowie z dodaniem Albumu literacko-artystycznego poświęconego wielkiej rocznicy dziejowej. Zebrał i ułożył ... 130 190
242 CHŁAPOWSKI Dezydery – Szlakiem legionów. Z pamiętników generała ... Wojna 1830-1831. 120 -
243 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, litteraire, monumentale et illustree, ou scenes historiques, monuments, medailles, costumes, armes, portraits [...]. Redigee par une Sociéte de Litterateurs sous la direction de ... 760 -
244 DMOWSKI Roman – Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. 80 -
245 DMOWSKI Roman – Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memorjału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. Wyd. II. 140 -
246 GROBY mówią. Księga pamiątkowa ku czci pomordowanych Polaków - ofiar terroru hitlerowskiego w Bydgoszczy. (Praca zbiorowa). 36 -
247 JANIK Michał – O wolność i władztwo ducha. Spowiedź niepodległościowca. 100 -
248 JAŻDŻEWSKI Konrad – Atlas do pradziejów Słowian. Cz. 1: Mapy. 120 -
249 KATELBACH Tadeusz – Za litewskim murem. 140 420
250 KIENIEWICZ Stefan – Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Opracowanie zbiorowe pod red. ... 100 100
251 KISIELEWSKI Józef – Ziemia gromadzi prochy. Wyd. II. 120 120
252 KONCZYŃSKI Tadeusz – Marya Leszczyńska. 120 120
253 KORPAŁA Józef – Strzelcy w bojach śląskich (Udział Z. S. w III powstaniu śląskiem). 48 60
254 KRASIŃSKI Waleryan – Walki religijne w Polsce czyli zarys dziejów powstania i upadku reformacyi w Polsce. Przekład z angielskiego. 160 -
255 KRAUSS Stanisław – Wyszkolenie bojowe pojedynczego szeregowca. Zbiór zadań. 54 54
256 LANGROD Jerzy Stefan – O autokefalji prawosławnej w Polsce. Studjum z zakresu polskiej polityki i administracji wyznaniowej. 100 100
257 LELEWEL Joachim – Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienie się, ocalenia bytu i niepodległości. (Wydanie, po szósty raz pomnożone, z dołączeniem porównania dwu powstawan narodu polskiego, w 1794 i 1830-1831). 120 180
258 ŁEPKOWSKI Józef – O tradycyach narodowych. 240 -
259 MACIEJ z Miechowa (Miechowita) – Chronica Polonorum. [reprint]. 190 190
260 MEISSNER Janusz – Żwirko i Wigura. 28 -
261 NOWINY. Gazeta ścienna dla polskiej wsi. "Bestialska zbrodnia Moskali. Bolszewicy wymordowali przeszło 10.000 oficerów b. armii polskiej. Z obozu jeńców-oficerów w Kozielsku nikt już nie powróci do kraju". [R. 1943, nr 59]. 100 100
262 ORLIŃSKI Bolesław – Mój lot Warszawa-Tokio-Warszawa. Z przedm. S. G. Royskiego oraz 50 ilustracjami. 54 90
263 PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. 280 420
264 PASEK Jan Chryzostom – Reszty rękopismu ..., deputata z powiatu lelowskiego [...] (1656-1688). Z egzemplarza w Cesar. Publ. bibliot. w Petersburgu znajdującego się, spisane i wydane w r. 1843 przez Stanisława Augusta Lachowicza (na nowo przejrzane z 6 rycinami wydanie). 380 420
265 PIOTROWSKI Jan – Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Wyd. A. Czuczyński. 240 350
266 [PLATER-ZYBERK Cecylia] – Jaka jest nasza wada narodowa główna? Praca konkursowa przez aut. Kilka myśli o pesymizmie. Wyd. III poprawione i pomnożone. 42 -
267 POBÓG-MALINOWSKI Wł[adysław] – Józef Piłsudski. [T. 1]: 1867-1901. W podziemiach konspiracji. 80 90
268 POLKOWSKI Ignacy – Żywot Mikołaja Kopernika. Wyd. II. 140 -
269 POLSKA i Czechosłowacja. Gdzie tkwią przyczyny rozdźwięku polsko-czechosłowackiego. 48 -
270 SCHIPER Ignacy, TARTAKOWER A[ryeh], HAFFTKA Aleks[ander] – Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Pod red. ... T. 2. 220 480
271 SIMMONS Leo W. – Wódz słońca. Autobiografia D. C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi. Oprac. ... Przeł. H. Krzeczkowski. Wstępem opatrzyła A. Kłoskowska. 48 -
272 SKARGA Piotr – Zawstydzenie arianow y wzywanie ich do pokuty y wiary chrześcijańskiey. [...]. 400 550
273 SKRZYDŁA. Opowiadania lotnicze. 80 -
274 STEFAŃSKI Edward – Zbrodniarze ludzkości. Wielka zdrada Anglii wobec narodów Europy. 60 -
275 STRASZEWICZ Giuseppe – Die Polen und die Polinnen der Revolution vom 29. November 1830. Hundert Portraits [...]. 120 -
276 STYŚ Wincenty – Rozdrabnianie gruntów chłopskich w byłym zaborze austrjackim od roku 1787 do 1931. 140 -
277 SZARŻA pod Rokitną. 50 50
278 TOBIASZ Mieczysław – Wojciech Korfanty. Odrodzenie narodowe i polityczne Śląska. 54 -
279 TOEGEL Stanisław – Polski wojak na obczyźnie. 420 420
280 VERAX – Masonerja. Czem jest, a czem nie jest. Przekład autoryzowany z franc. Z. Ł. [Zofii Łubianki]. Z przedmową ks. Z. Kaczyńskiego. 60 -
281 WAŃKOWICZ Melchior – Monte Cassino. 100 120
282 [ZAŁĘSKI Stanisław] – Historya zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi. (Ogólnej historyi kasaty zakonu tom II). 140 200
283 ZBYSZEWSKI Leon – Demokracya katolicka w Polsce. Wyd. II. 120 -
284 ZEMBRZUSKI L[udwik] – Dzieje kierunków, teoryj i doktryn filozoficzno-lekarskich. 120 -
285 ŻUREK Franciszek – Powiat krasnostawski w walce o wolność. Z przedmową Heleny Radlińskiej. 140 -
286 ŻYCKI J[erzy] M[aciej] – Wczoraj i dziś. O sejmowładztwie w dawnej Polsce. 48 80
287 BIEGELEISEN Leon Władysław – Teorya małej i wielkiej własności. 60 60
288 MOGILNICKI Aleksander – Ogólne zasady prawa. Podręcznik dla wyższych klas szkół średnich. Oprac ... Wyd. II, przerobione. 60 80
289 POLSKO-NIEMIECKA konwencya górnośląska zawarta w Genewie dnia 15 maja 1922 r. 90 110
290 PROTOKUŁ [!] posiedzeń Izby Polselskiej z miesiąca czerwca 1830 roku. 360 -
291 RYMOWICZ Zygmunt, ŚWIĘCICKI Witold – Prawo cywilne ziem wschodnich. T. 10, cz. 1 Zwodu praw rosyjskich. Tekst podług wydania urzędowego z roku 1914 z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych przez ustawodawcę polskiego, oraz ustawy związkowe, tudzież judykatura Sądu Najwyższego i b. Senatu rosyjskiego. Przekładu nowego dokonali i opracowali ... T. 2. 160 280
292 USTAWY Komisyi Edukacyi Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane w Warszawie roku 1783. (Wydanie nowe staraniem Dyonizego Fr. Bujalskiego). 60 -
293 AGENDA Kupiecka na rok 1939. XIII Rocznik kalendarza. 80 80
294 KALENDARZ Lwowski "Ateneum" 1927. Wydał Leopold Jerzy Klapp. 320 -
295 [KALENDARZYK]. Przypowieści Dalekiego Wschodu. [1939]. Herbewo. Herliczka, Bełdowski, Wołoszyński. 80 -
296 NASZE Słowo. Organ Żydowskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej Poale-Sjon. 30 50
297 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 60
298 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 60
299 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 60
300 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 35
301 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 60
302 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 60
303 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 60
304 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 70
305 OPINIA. Pismo syjonistyczno-demokratyczne. 30 50
306 POBUDKA. 120 -
307 PRZEGLĄD Pożarniczy. Organ Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 240 550
308 PRZEŁOM. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej "Poalej-Sjon" Lewicy. 30 35
309 PRZEŁOM. Organ Żydowskiej Partii Robotniczej "Poalej-Sjon" Lewicy. 30 60
310 TYGODNIK Powszechny. Pismo illustrowane wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone. Warszawa. Red. M. Orgelbrand. 600 900
311 ALSCHNER Gerolf – Skąd - dokąd. Szlaki wędrowne zwierząt. Przetłumaczył z niemieckiego Jan Żabiński. 30 50
312 DYAKOWSKI Bohdan – Nasz las i jego mieszkańcy. Rysunki i okładkę wykonał K. Mackiewicz. Wyd. VI. 80 380
313 DZIĘCIOŁOWSKI Ryszard, FRANKIEWICZ Edward – Dzikie kaczki. 30 45
314 EJSMOND Juljan – Wspomnienia myśliwskie. 60 -
315 FABRE Jean Henri – Z życia owadów. Pisma wybrane z "Souvenirs Entomologiques". Tłumaczyły z franc. Z. Bohuszewiczówna i M. Górska. 120 150
316 FRANKIEWICZ Edward – Lis. Monografia przyrodniczo-leśna. 40 190
317 GRĄBCZEWSKI Bronisław – Wspomnienia myśliwskie. Z portretem autora i 25 ilustr. 100 420
318 KARPIŃSKI J. J. – Białowieża. Z przedm. B. Podedworskiego. 48 190
319 KOHN Albin – Rośliny pastewne, ich uprawa i pielęgnowanie. 240 500
320 KOWALSKI Zbigniew, SADZEWICZ Marek – Polskie krainy łowieckie. 40 -
321 KOWALSKI Zbigniew – Wilk i jego zwalczanie. 30 110
322 KOŻUCHOWSKI Jerzy – Bekasy. Szkic ornitologiczno-myśliwski. 80 90
323 MAETERLINCK Maurycy – Życie termitów. Przekład autoryzowany F. Mirandoli. 40 -
324 MARGOŃSKI A[ntoni] – Pszczelarstwo nowoczesne. Cz.1. 80 -
325 OGÓLNOPOLSKA wystawa trofeów łowieckich. Poznań, czerwiec 1959 r. Katalog. 48 48
326 OPOWIEŚCI myśliwych. 48 240
327 PASŁAWSKI Tadeusz – Podręcznik łowiectwa dla leśników. 60 60
328 PĘCZALSKA Anna – Łosoś. 32 32
329 PIELOWSKI Zygmunt – Zając. Monografia przyrodniczo-łowiecka. 40 170
330 POPŁAWSKI Leon – Kuropatwa. Monografia przyrodniczo-łowiecka. 40 50
331 SUMIŃSKI Piotr – Borsuk. Monografia przyrodniczo-łowiecka. 40 50
332 ŚWIEJKOWSKI Leonidas – Klucz do oznaczania polskich roślin leczniczych i przemysłowych. 100 100
333 WILKOMM Maurycy – Atlas państwa roślinnego zawierający 124 tablice kolorowane z 700 rysunkami roślin oraz 165 drzeworytów wśród tekstu szczegółowego oprac. przez Wł. M. Kozłowskiego. 320 950
334 ŻABIŃSKI Jan – Walka o żubra. 30 40
335 ŻABIŃSKI Jan – Zagadki biologiczne. 40 -
336 GAWORKIEWICZ A., SOSNOWSKI A. – ZOO w Łodzi. 36 -
337 KOTARBA Ireneusz – ZOO Opole (przewodnik po opolskim ZOO). 36 45
338 ŁUKASZEWICZ Karol – Przewodnik po ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. 36 -
339 PRZEWODNIK po ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. 36 -
340 ALBUM widoków miasta i Międzynarodowych Targów w Poznaniu. Album de vues de la ville et de la Foire Internationale de Poznań-Pologne. Album of views of the city and of the International Poznań Fair-Poland. Album von Ansichten der Stadt und der Internationalen Messe Poznań-Polen. 120 -
341 BĄKOWSKI Klemens – Dzieje Krakowa. (Z 12 planami i 150 rycinami). 160 160
342 BEREZOWSKI Stanisław – Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Z 144 ilustr. i 29 mapami i planami miast oraz z mapą podręczną województwa śląskiego i ziem sąsiednich. 140 160
343 CHOCISZEWSKI Józef – Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju. Z mapką i licznemi rycinami. Wyd. III poprawione i pomnożone. 160 180
344 CZAJEWSKI W[iktor] – Willanów. Oprac. ... Wyd. II poprawione i uzupełnione. 80 130
345 GOETEL Ferdynand – Egipt. 120 240
346 ALBUM 12 widoków z Karkonoszy w Sudetach - leporello. 80 110
347 DOBROWOLSKI A[dam], NOWICKI T[adeusz] – Taternictwo. Krótki zarys. 30 30
348 DOBROWOLSKI St[anisław] Ryszard – Janosik z Tarchowej. Opracowanie graficzne Marii Hiszpańskiej. 48 60
349 DYBCZYŃSKI Tadeusz – Góry Świętokrzyskie. 40 -
350 FAECHER Stanisław – Ski Championschips of the World. FIS Races. Zakopane, 11.-19.II.1939. 160 180
351 GOETEL Walery – Po latach dziesięciu. O turystyce, góralszczyźnie i ochronie przyrody gór. 45 45
352 GÓRY polskie. Les montagnes de Pologne. 80 80
353 HOESICK Ferdynand – Tatry i Zakopane. Przeszłość i teraźniejszość. Z 9 ilustracjami. 120 -
354 [KARŁOWICZ Mieczysław]. Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne wydane staraniem Zarządu Sekcyi Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. 200 200
355 KRYGOWSKI Władysław – Wycieczki górskie. Beskidy, Jesieniki, Ziemia Kłodzka, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie, Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Sobótki, Tatry. Popularny poradnik i informator turyst. dla wczasów pracowniczych i wycieczek masowych. 48 48
356 MALCZEWSKI Rafał – Tatry i Podhale. 140 -
357 MARCHLEWSKI Julian – Szkice o Tatrach. 46 70
358 MOSKAŁA Edward – Beskid Żywiecki - Panorama Wielkiej Raczy 1236 m. 40 40
359 OSSENDOWSKI Antoni F[erdynand] – Karpaty i Podkarpacie. 220 -
360 PAWLIKOWSKI Michał – Człowiek w obliczu gór. (Ustęp z historji kultury). Wyjątek z większej całości. 42 -
361 PAWLIKOWSKI Michał – Góry i człowiek. (Rozdział z historyi kultury). 64 -
362 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. 160 200
363 RADWAŃSKA-PARYSKA Zofia, PARYSKI Henryk – Wielka encyklopedia tatrzańska. 360 360
364 SOKOŁOWSKI Marjan – O górnej granicy lasu w Tatrach. 80 -
365 SOSNOWSKI Kazimierz – Przewodnik po Beskidach Zachodnich od Krynicy po granicę Moraw łącznie z Pieninami i terenami narciarskiemi. Wyd. III. Z 85 ilustracjami i najnowszemi uzupełnieniami. T. 1-2. 130 130
366 SOSNOWSKI Kazimierz – Przewodnik po Beskidach Zachodnich. T. 1: Beskid Śląski i Żywiecki. Wyd. IV. Opracowane na nowo przez W. Halińskiego (Żywiec), K. Kaletę (Cieszyn), T. Wróbla (Biała k. Bielska) pod red. B. Małachowskiego. 46 50
367 STASZIC Stanisław – O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. 140 140
368 SZCZEPAŃSKI Jan A[lfred] – Adrar n'Deren. Polska wyprawa alpinistyczna w wysoki Atlas 1934. Praca zbiorowa pod red. ... (Opisy. Wspomnienia, Sprawozdania, 4 rotograwury, 7 map i 20 fotografij). 64 64
369 SZCZOTKA Stanisław – Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782. 120 120
370 ZIELIŃSKI Adam – Tatry. Zestawił i wstępem opatrzył ... 60 60
371 ZWOLIŃSKI Tadeusz – Tatry i Zakopane w zimie. Krótki przewodnik narciarski po Zakopanem, jego okolicy i Tatrach w obrębie granic Polski. Wyd. II zmienione i uzupełnione. 52 52
372 [HAWKESWORTH John] – Wybor podróży znakomitszych na około ziemi i w różne iey strony, czyli geografia historyczna dla zabawy i nauki młodzieży tudzież doyrzalszych osób. [T. 6], Dalszy ciąg wiadomości o poselstwie pana Samuela Turner do Teschou-Lama w Tybecie i Boutanie. T. 2. 180 200
373 HISTORIA komunikacji w mieście Krakowie. 60 80
374 IWANICKI Karol – Katedra w Kamieńcu. 80 150
375 JANOWSKI Aleksander – Duch Warszawy. Pogadanki krajoznawcze o Warszawie. Z 19 rycinami. 64 100
376 JANOWSKI Aleksander – Warszawa. 120 120
377 NAJPIĘKNIEJSZY jest Kraków. Dziesięć drzeworytów Stefanii Dretler-Flin. Z przedmową Krystyny Grzybowskiej. 120 120
378 NOWAK Ludwik – Nieznane materiały do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego i oświaty na ziemiach dawnego W. Księstwa Litewskiego. 30 90
379 ONDYNA Druskienickich Źródeł. W setną rocznicę istnienia Zakładu Zdrojowego. Lipiec 1937 rok. Wznowionego zbioru zeszyt 19. 46 170
380 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. 240 240
381 PIETKIEWICZ Czesław – Polesie Rzeczyckie. Materjały etnograficzne. Cz.1: Kultura materjalna. 160 -
382 POTOCKI Henryk – W krainie Massajów. Z 31 ilustracjami. 100 170
383 POTOCKI Jan – Podróż do Turcyi i Egiptu. Z wiadomością o życiu i pismach autora przez Żegotę Paulego. 120 280
384 POZNAŃ. Przewodnik po mieście. 60 -
385 RACZYŃSKI St[anisław] – Kraków. 6 drzeworytów ... 240 240
386 RYCHLIŃSKI Stanisław – Warszawa jako stolica Polski. 160 -
387 SMOLEŃSKI Jerzy – Morze i Pomorze. 90 -
388 SMOLEŃSKI Jerzy – Wielkopolska. 120 120
389 TORUŃ. Przewodnik informator. 48 -
390 WASYLEWSKI Stanisław – Lwów. 100 100
391 WIELICZKA. Państwowa żupa solna. Album kolorowych reprodukcyj obrazów art. malarzy Stachiewicza i Tetmajera. 100 100
392 WOŁŁOSOWICZ Stanisław – Ziemia Wileńska. 64 64
393 ALBUM jubileuszowy. 1948-1958. Federacja Klubów Sportowych Gwardia. 80 -
394 [BAILDON Huta]. PORADNIK techniczny dla użytkowników wyrobów Huty Baildon. 120 -
395 [BAILDON Huta]. STAL Baildon. 80 -
396 BISSAGA Teofil – Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych. 120 320
397 EJSMOND Juljan – Podręcznik całowania. 70 140
398 JĘDRZEJEWICZ Jan – Kosmografija. Ze wstępem historycznym H. Merczynga. 140 -
399 [KLECZEWSKI Arkadiusz] – Tańce salonowe. Praktyczny poradnik dla tańczących. Ułożył Ar. Kl. [pseud.]. 140 220
400 KRAWCZYK Marian – Gry drużynowe w szkole. 40 -
401 [LĄDOWANIE na Księżycu]. Na księżyc i dalej. Publikacja okolicznościowa z 1969 poświęcona misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie. 80 80
402 [MOTOCYKL]. THE MOTOR Cycle. 35 numerów z 1954 r. - niekompletny rocznik (w 3 wol.). 600 -
403 MUSZKOWSKI Jan – Życie książki. Wyd. II ilustrowane i rozszerzone. 180 -
404 OŻAROWSKI Aleksander – Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Pod red. ... 70 70
405 PIETRZYKOWSKI Piotr Tadeusz – Nauczanie robót z metalu. Ze 102 rysunkami i fotografjami w tekście. 54 -
406 PRZYKŁADY szlachetnych i podłych charakterów z Dzieiów Rzymskich wyięte z uwagami moralnemi. 120 320
407 STADTMÜLLER K[arol] – Słownictwo rzemieślnicze. [Cz.] 1, 5-9, 11. 120 150
408 SZUMAN J[erzy] – Rocznik hodowcy drobiu. Rok VII. 100 -
409 SZUMOWSKI Władysław – Historja medycyny filozoficznie ujęta. Podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami. 400 400
410 VERDMON Jacques Leonard de – Kuracja roślinna. 1050 wypróbowanych rad i wskazówek jak leczyć w 150 chorobach ziołami i srodkami domowemi, z dodaniem opisu krajowych ziół leczniczych. Wyd. III uzupełnione. 46 tablic barwnych, 12 rysunków w tekście. 180 200
411 WASILEWSKA Wanda – Legenda o Janie z Kolna. Wyd. II. 46 -
412 WYSOCKI Stefan – Żeglarstwo śródlądowe. Wyd. II. 44 -
413 ZACHARSKI Albin – Jajczarstwo i zbiornice jaj przy Spółdzielniach Mleczarskich. (Wyd. VI uzupełnione). 48 -
414 ZACHARSKI Al[bin] – Jajczarstwo w województwach lubelskiem i wołyńskiem. 36 -
415 ZACHARSKI Albin – Urządzenie i prowadzenie zbiornic jaj przy Spółdzielniach Mleczarskich. Wyd. IV, uzupełnione. 30 -
416 ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon – Druh-Wiatr. Żeglarstwo śródlądowe. 60 -
417 [ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna] – Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów śpiżarnianych oraz pieczenia ciast. Przez autorkę 365 Obiadów [pseud.]. Wyd. IV. 120 240
418 GRUSZECKA Maria – 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t. p. dla oszczędnych gospodarstw. 100 280
419 GRUSZECKA Marya – Illustrowany kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń. Smaczne i tanie obiady dla domów obywatelskich, według kuchni krakowskiej, litewskiej, francuskiej i wiedeńskiej, z uwzględnieniem higieny i dyetetyki, z podaniem dyspozycyj na stosowne obiady każdego dnia całego roku, sposobu podawania potraw, ubierania stołu i przyjmowania gości; z osobnym rozdziałem o kuchni kartoflanej. Praktyczne przepisy do ciast, legumin, konfitur, likierów, lodów, marynat itp. Ważne wskazówki do gospodarstwa domowego, oraz konserwowania i przechowania w należytym stanie różnych przedmiotów, na podstawie wieloletniego doświadczenia i według wzorowych dzieł ułożone przez ... Wyd. X illustrowane, zupełnie przerobione i pomnożone, z podaniem miar i wag dawniejszych (funty, kwarty) i metrycznych. 200 340
420 KUCHNIA polska. Wyd. XIV, poprawione. 80 80
421 KULCZYCKA Kazimiera – Największy zbiór przepisów na konfitury, dżemy, galarety, marmelady, powidła, serki, kandyzy, soki, sorbety, miodki i inne przetwory owocowe. Z 34 rysunkami w tekście. 120 240
422 MAKŁOWICZ Robert, MANCEWICZ Stanisław – Zjeść Kraków. Przewodnik subiektywny. Rysunki Andrzej Zaręba. 60 170
423 OCHOROWICZ-MONATOWA Marya – Uniwersalna książka kucharska z ilustracyami i kolorowemi tablicami odznaczona na wystawie hygienicznych w Warszawie w 1910 r. Przeszło 2.200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej dyety, codziennej hygieny oraz kuchni jarskiej. Wyd. III znacznie powiększone. 160 280
424 OCHOROWICZ-MONATOWA Marja – Uniwersalna książka kucharska z ilustracjami i kolorowemi tablicami odznaczona na wystawach higjenicznych w Warszawie w r. 1910 i 1926. Przeszło 2.200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej diety, codziennej higjeny oraz kuchni jarskiej. Wyd. znacznie powiększone. 140 160
425 PERKOWICZ Witold – Domowy wyrób win i miodów. 40 110
426 PIECZYWO gwiazdkowe dra Oetkera. 48 130
427 PIJANOWSKI E[ugeniusz] – Zarys technologii winiarstwa. 40 90
428 ŚLEŻAŃSKA Marja – Umiem gotować. (Kucharz polski). Zawiera: przeszło 1500 przepisów tanich i wystawnych obiadów oraz praktyczne sposoby pieczenia ciast, smażenia konfitur, przyrządzania lodów, soków, galaret i wszelkich napojów. Specjalny dział wiadomości domowych i spiżarnianych. Z ilustracjami i kolorowemi tablicami. 160 320
429 ŚLIWIŃSKA Melania, REJMAN Róża – Nowoczesna praktyczna książka kucharska. Wyd. II, powiększone i poprawione. 60 130
430 TESLAR Antoni – Kuchnia polsko-francuska. 140 650
431 WYRYBKOWSKA Danuta – Praktyczna kuchnia domowa. Zebrała i ułożyła ... Wyd. II poprawione i rozszerzone. 100 220
432 [ŻAKIEJ Tadeusz] Maria Lemnis i Henryk Vitry [pseud.] – Książka kucharska dla samotnych i zakochanych. Ilustr. Jerzy Zaruba. 40 150